7.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 36/37


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 90/2017

od 5. svibnja 2017.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) i Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2019/202]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2016/1726 оd 27. rujna 2016. o izmjeni Priloga IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu karvona, diamonijeva fosfata, Saccharomycesa cerevisiae soj LAS02 i sirutke (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje. Zakonodavstvo o hrani i hrani za životinje ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je utvrđeno u sektorskim prilagodbama Priloga I. i u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Priloge I. i II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 40. (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju II. Priloga I. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1726: Uredbom Komisije (EU) 2016/1726 od 27. rujna 2016. (SL L 261, 28.9.2016., str. 3.),”.

Članak 2.

U točki 54.zzy (Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 1726: Uredbom Komisije (EU) 2016/1726 od 27. rujna 2016. (SL L 261, 28.9.2016., str. 3.),”.

Članak 3.

Vjerodostojni su tekstovi Uredbe (EU) 2016/1726 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 6. svibnja 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 261, 28.9.2016., str. 3.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.