7.2.2019   

HR

Službeni list Europske unije

L 36/34


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 87/2017

od 5. svibnja 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2019/199]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru (Sporazum o EGP-u), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2045 оd 23. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „gamitromicin” (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2074 оd 25. studenoga 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 37/2010 u pogledu tvari „aluminijev salicilat, bazični” (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 13. (Uredba Komisije (EU) br. 37/2010) u poglavlju XIII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32016 R 2045: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2045 od 23. studenoga 2016. (SL L 318, 24.11.2016., str. 3.),

32016 R 2074: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2074 od 25. studenoga 2016. (SL L 320, 26.11.2016., str. 29.),”.

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi provedbenih uredbi (EU) 2016/2045 i (EU) 2016/2074 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 6. svibnja 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. svibnja 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 318, 24.11.2016., str. 3.

(2)  SL L 320, 26.11.2016., str. 29.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.