29.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 305/32


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 65/2017

od 17. ožujka 2017.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u [2018/1829]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2016/2345 оd 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 262/2009 i Provedbene uredbe (EU) br. 1079/2012 u pogledu upućivanja na odredbe ICAO-a (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Prilog XIII. Sporazumu o EGP-u mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 66.we (Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1079/2012) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 R 2345: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016. (SL L 348, 21.12.2016., str. 11.).”;

2.

u točki 66.wh (Uredba Komisije (EZ) br. 262/2009) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32016 R 2345: Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2016/2345 od 14. prosinca 2016. (SL L 348, 21.12.2016., str. 11.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Provedbene uredbe (EU) 2016/2345 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 18. ožujka 2017. pod uvjetom da su podnesene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. ožujka 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 348, 21.12.2016., str. 11.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.