22.11.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/16


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 13/2017

od 3. veljače 2017.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1747]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Direktiva Komisije (EU) 2016/1855 оd 19. listopada 2016. o izmjeni Direktive 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(3)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 54.zzzzi (Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32016 L 1855: Direktivom Komisije (EU) 2016/1855 od 19. listopada 2016. (SL L 284, 20.10.2016., str. 19.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi Direktive (EU) 2016/1855 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 4. veljače 2017. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. veljače 2017.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Claude MAERTEN


(1)  SL L 284, 20.10.2016., str. 19.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.