23.8.2018   

HR

Službeni list Europske unije

L 215/19


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 228/2016

od 2. prosinca 2016.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u [2018/1166]

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru („Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredba Komisije (EU) 2015/1933 оd 27. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina policikličkih aromatskih ugljikovodika u vlaknima kakaa, čipsu od banane, dodacima prehrani, sušenom začinskom bilju i sušenim začinima (1) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(2)

Uredba Komisije (EU) 2015/1940 оd 28. listopada 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 u pogledu najvećih dopuštenih količina sklerocija glavice raži na određenim neprerađenim žitaricama te odredaba o praćenju i izvješćivanju (2) treba se uključiti u Sporazum o EGP-u.

(3)

Ova se Odluka odnosi na zakonodavstvo o hrani. Zakonodavstvo o hrani ne primjenjuje se na Lihtenštajn sve dok je primjena Sporazuma između Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o trgovini poljoprivrednim proizvodima proširena na Lihtenštajn, kako je navedeno u uvodnom dijelu poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u. Ova se Odluka stoga ne primjenjuje na Lihtenštajn.

(4)

Prilog II. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točki 54.zzzz (Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006) u poglavlju XII. Priloga II. Sporazumu o EGP-u dodaju se sljedeće alineje:

„—

32015 R 1933: Uredbom Komisije (EU) 2015/1933 od 27. listopada 2015. (SL L 282, 28.10.2015., str. 11.),

32015 R 1940: Uredbom Komisije (EU) 2015/1940 od 28. listopada 2015. (SL L 283, 29.10.2015., str. 3.).”

Članak 2.

Vjerodostojni su tekstovi uredbi (EU) 2015/1933 i (EU) 2015/1940 na islandskom i norveškom jeziku koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 3. prosinca 2016. pod uvjetom da su sva priopćenja iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u poslana (*1).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u Službenog lista Europske unije i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. prosinca 2016.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednica

Bergdís ELLERTSDÓTTIR


(1)  SL L 282, 28.10.2015., str. 11.

(2)  SL L 283, 29.10.2015., str. 3.

(*1)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.