16.2.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 39/45


ODLUKA br. 1/2016 CARINSKOG PODODBORA EU-a I REPUBLIKE MOLDOVE

оd 6. listopada 2016.

o zamjeni Protokola II. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, u pogledu definicije pojma „proizvodi s podrijetlom” i načina upravne suradnje [2017/266]

CARINSKI PODODBOR EU-a I REPUBLIKE MOLDOVE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (1), a posebno članak 38. Protokola II. uz taj Sporazum, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje,

budući da:

(1)

Člankom 144. stavkom 2. Sporazuma o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane (dalje u tekstu „Sporazum”), upućuje se na Protokol II. uz Sporazum (dalje u tekstu „Protokol II.”) kojim se utvrđuju pravila o podrijetlu i predviđa kumulacija podrijetla između Europske unije i Republike Moldove.

(2)

Većina odredaba Sporazuma o trgovini i pitanjima povezanima s trgovinom, uključujući Protokol II., privremeno se primjenjuju od 1. rujna 2014.

(3)

Člankom 38. Protokola II. predviđa se da Carinski pododbor predviđen u članku 200. Sporazuma može odlučiti o izmjeni odredaba tog Protokola.

(4)

Cilj Regionalne konvencije o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (2) („Konvencija”) jest zamijeniti protokole o pravilima podrijetla koji su trenutačno na snazi između zemalja paneuromediteranskog područja jedinstvenim pravnim aktom.

(5)

Unija je potpisala Konvenciju 15. lipnja 2011. Zajednički odbor Konvencije Odlukom br. 2 od 21. svibnja 2014. (3) odlučio je da bi Republiku Moldovu trebalo pozvati da pristupi Konvenciji.

(6)

Unija i Republika Moldova položile su isprave o prihvatu kod depozitara Konvencije 26. ožujka 2012. odnosno 31. srpnja 2015. Konvencija je u skladu s člankom 10. stavkom 3. slijedom toga stupila na snagu 1. svibnja 2012. u odnosu na Uniju odnosno 1. rujna 2015. u odnosu na Republiku Moldovu.

(7)

Protokol II. trebalo bi stoga zamijeniti novim protokolom kojim se upućuje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol II. uz Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Moldove, s druge strane, o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima administrativne suradnje zamjenjuje se tekstom utvrđenim u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. prosinca 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. listopada 2016.

Za Carinski pododbor

Predsjedavajući

P. KOVACS

Tajnici

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  SL L 260, 30.8.2014., str. 4.

(2)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.

(3)  SL L 217, 23.7.2014., str. 88.


PRILOG

„PROTOKOL II.

O DEFINICIJI POJMA ‚PROIZVODI S PODRIJETLOM’ I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Članak 1.

Primjenjiva pravila podrijetla

1.   Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (dalje u tekstu ‚Konvencija’).

2.   Sva upućivanja na ‚odgovarajući Sporazum’ u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

1.   Ako dođe do sporova u pogledu postupaka provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja su podnijela zahtjev za provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, oni se podnose Carinskom pododboru. Ne primjenjuju se odredbe o mehanizmu za rješavanje sporova iz poglavlja 14. (Rješavanje sporova) glave V. (Trgovina i pitanja povezana s trgovinom) ovog Sporazuma.

2.   U svim slučajevima rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se u skladu sa zakonodavstvom te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Carinski pododbor može odlučiti o izmjeni odredaba tog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Republika Moldova depozitaru konvencije pošalju pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Europska unija i Republika Moldova odmah započinju pregovore o pravilima o podrijetlu u cilju provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu tih novoutvrđenih pravila o podrijetlu na ovaj se Sporazum i dalje primjenjuju pravila o podrijetlu iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim, od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena bilateralna kumulacija samo između Europske unije i Republike Moldove.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku i sudionike procesa stabilizacije i pridruživanja te Republiku Moldovu, dokaz o podrijetlu može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.