6.10.2017   

HR

Službeni list Europske unije

L 258/4


PRIJEVOD

BILATERALNI SPORAZUM

između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje

Europska unija (EU) i Sjedinjene Američke Države (Sjedinjene Države ili SAD), stranke ovog Sporazuma,

dijeleći cilj pružanja zaštite ugovarateljima osiguranja i reosiguranja i drugim potrošačima, te poštujući pritom sustav nadzora osiguranja i reosiguranja i propise o osiguranju i reosiguranju svake od stranaka,

potvrđujući da se, iz perspektive Sjedinjenih Država, bonitetnim mjerama koje se primjenjuju u Europskoj uniji te zahtjevima i obvezama predviđenima u ovom Sporazumu u odnosu na ustupanja obveza reosiguranja i nadzor grupe postiže razina zaštite ugovaratelja osiguranja i drugih potrošača koja je usklađena sa zahtjevima iz Zakona o saveznom uredu za osiguranje iz 2010. (Federal Insurance Office Act of 2010),

priznavajući rastuću potrebu za suradnjom između nadzornih tijela EU-a i SAD-a, uključujući razmjenu povjerljivih informacija, a zbog sve veće globalizacije tržištâ osiguranja i reosiguranja,

uzimajući u obzir činjenicu da su praktični aranžmani za prekograničnu suradnju ključni za nadzor osiguratelja i reosiguratelja i u razdoblju stabilnosti i u razdoblju krize,

uzimajući u obzir razmijenjene informacije o regulatornim okvirima svake od stranaka i nakon pozornog razmatranja tih okvira,

vodeći računa o prednostima koje povećanjem regulatorne sigurnosti prilikom primjene regulatornih okvira za osiguranje i reosiguranje ostvaruju osiguratelji i reosiguratelji koji posluju na području svake od stranaka,

priznavajući da se ugovorima o reosiguranju smanjuju rizici u prekograničnom kontekstu, pod uvjetom da su ispunjeni važeći bonitetni zahtjevi i vodeći računa o zaštiti ugovaratelja osiguranja i drugih potrošača,

priznavajući da nadzor grupe osiguratelja i reosiguratelja nadzornim tijelima omogućuje donošenje pravilne procjene financijskog položaja tih grupa,

priznavajući potrebu za zahtjevom u vezi s kapitalom grupe ili za procjenom kapitala grupe za osiguratelje i reosiguratelje koji su dio grupe koja posluje na području obiju stranaka te činjenicu da se zahtjev u vezi s kapitalom grupe ili procjena kapitala grupe može, na razini glavnog matičnog društva, temeljiti na pristupu matične stranke,

potvrđujući važnost koje specifikacije za zahtjev u vezi s kapitalom grupe ili procjenu kapitala grupe imaju za nadzor grupe te važnost primjene korektivnih mjera, preventivnih mjera ili drugih mjera reakcije koje, prema potrebi, poduzima nadzorno tijelo na temelju tog zahtjeva ili procjene, te

potičući razmjenu informacija među nadzornim tijelima radi provedbe nadzora nad osigurateljima i reosigurateljima u interesu ugovaratelja osiguranja i drugih potrošača,

sporazumjele su se kako slijedi:

Članak 1.

Ciljevi

Ovim se Sporazumom uređuje sljedeće:

(a)

ukidanje, pod određenim uvjetima, zahtjevâ za lokalnom prisutnošću koje su stranka ili njezina nadzorna tijela uvela za reosiguratelja preuzimatelja koji ima sjedište ili domicil u drugoj stranci kao uvjeta za sklapanje ugovora o reosiguranju s osigurateljem ustupiteljem koji ima sjedište ili domicil na njezinu području ili za odobrenje osiguratelju ustupitelju da knjiži potraživanja za reosiguranje ili potraživanja za učinke smanjenja rizika na temelju takvog ugovora o reosiguranju;

(b)

ukidanje, pod određenim uvjetima, zahtjevâ za kolateralom koje su stranka ili njezina nadzorna tijela uvela za reosiguratelja preuzimatelju koji ima sjedište ili domicil u drugoj stranci kao uvjeta za sklapanje ugovora o reosiguranju s osigurateljem ustupiteljem koji ima sjedište ili domicil na njezinu području ili za odobrenje osiguratelju ustupitelju da knjiži potraživanja za reosiguranje ili potraživanja za učinke smanjenja rizika na temelju takvog ugovora o reosiguranju;

(c)

uloga nadzornih tijela domaćina i matičnih nadzornih tijela u pogledu bonitetnog nadzora grupe nad grupom osiguratelja ili reosiguratelja čije se glavno matično društvo nalazi u matičnoj stranci, uključujući, pod određenim uvjetima, i. ukidanje bonitetnih zahtjeva koji se odnose na solventnost, kapital i upravljanje te zahtjeva u vezi s izvješćivanjem na razini glavnog matičnog društva stranke domaćina te ii. dogovor o tome da će matično nadzorno tijelo, a ne nadzorno tijelo domaćin, provoditi globalni bonitetni nadzor grupe za osiguranje, ne dovodeći u pitanje nadzor grupe koji stranka domaćin na svojem području provodi nad grupom osiguratelja ili reosiguratelja na razini matičnog društva; te

(d)

uzajamna potpora stranaka za razmjenu informacija između nadzornih tijela svake od stranaka te preporučene prakse za tu razmjenu.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„osiguratelj ustupitelj” znači osiguratelj ili reosiguratelj koji je s reosigurateljem preuzimateljem sklopio ugovor o reosiguranju;

(b)

„kolateral” znači imovina, kao što su gotovina i akreditivi, koju reosiguratelj daje u korist osiguratelja ustupitelja ili reosiguratelja ustupitelja kao jamstvo ili osiguranje za obveze reosiguratelja preuzimatelja prema osiguratelju ustupitelju koje proizlaze iz ugovora o reosiguranju;

(c)

„potraživanja za reosiguranje ili potraživanja za učinke smanjenja rizika na temelju ugovorâ o reosiguranju” znači pravo osiguratelja ustupitelja da na temelju bonitetnog regulatornog okvira knjiži kao imovinu, odnosno smanjenja obveza, iznose koje duguju reosiguratelji preuzimatelji, a koji su povezani s podmirenim i nepodmirenim gubitcima od ustupljenih rizika;

(d)

„grupa” znači dva ili više društava, od kojih je najmanje jedno društvo za osiguranje ili reosiguranje, pri čemu jedno od njih ima kontrolu nad jednim društvom za osiguranje ili reosiguranje ili više njih ili nad drugim nereguliranim društvom;

(e)

„nadzor grupe” znači regulatorni i bonitetni nadzor koji nadzorno tijelo provodi nad grupom osiguratelja ili reosiguratelja, među ostalim i radi zaštite ugovaratelja osiguranja i drugih potrošača te radi promicanja financijske stabilnosti i globalnog djelovanja;

(f)

„matična stranka” znači stranka na čijem području glavno matično društvo grupe osiguratelja ili reosiguratelja ili društva za osiguranje ili reosiguranje ima sjedište ili domicil;

(g)

„matično nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo iz matične stranke;

(h)

„stranka domaćin” znači stranka u kojoj grupa osiguratelja ili reosiguratelja ili društvo za osiguranje ili reosiguranje posluje, ali nije područje na kojem glavno matično društvo grupe osiguratelja ili reosiguratelja ili društva za osiguranje ili reosiguranje ima sjedište ili domicil;

(i)

„nadzorno tijelo domaćin” znači nadzorno tijelo iz stranke domaćina;

(j)

„osiguratelj” znači društvo koje ima odobrenje ili dozvolu za pokretanje poslova izravnog ili primarnog osiguranja ili za bavljenje tim poslovima;

(k)

„matično društvo” znači regulirano ili neregulirano društvo koje izravno ili neizravno ima u vlasništvu ili kontrolira drugo društvo;

(l)

„osobni podaci” znači sve informacije koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju se može identificirati;

(m)

„reosiguratelj” znači društvo koje ima odobrenje ili dozvolu za pokretanje poslova reosiguranja ili za bavljenje tim poslovima;

(n)

„djelatnosti reosiguranja” znači poslovi koje se sastoje od prihvaćanja rizika koje je ustupio osiguratelj ili drugi reosiguratelj;

(o)

„ugovor o reosiguranju” znači ugovor kojim je reosiguratelj preuzimatelj prihvatio rizike koje je ustupio osiguratelj ili reosiguratelj;

(p)

„nadzorno tijelo” znači svaki nadzornik poslova osiguranja i reosiguranja u Europskoj uniji ili u Sjedinjenim Državama;

(q)

„društvo” znači subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću;

(r)

„država SAD-a” znači svaka država, zajednica država, područje ili posjed Sjedinjenih Država, Okrug Kolumbija, Zajednica Portoriko, Zajednica Sjevernomarijanskih otoka, Američka Samoa, Guam ili Američki Djevičanski otoci;

(s)

„globalno” znači svo poslovanje ili sve djelatnosti grupe bez obzira na mjesto njihova obavljanja; te

(t)

„glavno matično društvo” znači matično društvo koje se nalazi na čelu grupe.

Članak 3.

Reosiguranje

1.   Podložno uvjetima iz stavka 4., stranke ne zadržavaju niti donose te osiguravaju da njihova nadzorna tijela ili sva ostala nadležna tijela ne zadržavaju niti donose, kao uvjet za odobrenje reosiguratelju preuzimatelju koji ima sjedište ili domicil na području druge stranke (dalje u tekstu, za potrebe članka 3. „reosiguratelj preuzimatelj matične stranke”) za sklapanje ugovora o reosiguranju s osigurateljem ustupiteljem koji ima sjedište ili domicil na njezinu državnom području (dalje u tekstu, za potrebe članka 3. „osiguratelj ustupitelj stranke domaćina”):

(a)

bilo kakve zahtjeve za polaganje kolaterala u vezi s ustupanjima osiguratelja ustupitelja stranke domaćina reosiguratelju preuzimatelju matične stranke ili bilo kakve s time povezane zahtjeve u vezi s izvješćivanjem, koji se mogu pripisati tom ukinutom kolateralu ili

(b)

bilo kakve nove zahtjeve koji bi imali u bitnome isti regulatorni utjecaj na reosiguratelja preuzimatelja matične stranke kao i zahtjevi za kolateralom koji se ovim Sporazumom ukidaju ili bilo kakve zahtjeve u vezi s izvješćivanjem, koji se mogu pripisati tom ukinutom kolateralu,

što bi, u slučaju navedenom pod (a) ili (b) dovelo do postupanja prema reosigurateljima preuzimateljima matične stranke koje je nepovoljnije od postupanja prema reosigurateljima preuzimateljima koji imaju sjedište ili domicil na području istog nadzornog tijela kao i osiguratelj ustupitelj stranke domaćina. Ovim stavkom stranci na čijem području osiguratelj ustupitelj ima sjedište ili domicil (dalje u tekstu, za potrebe članka 3. „stranka domaćin”) ili njezinim nadzornim tijelima ne zabranjuje se primjena zahtjevâ kao uvjeta za odobrenje reosiguratelju preuzimatelju matične stranke za sklapanje ugovora o reosiguranju s osigurateljem ustupiteljem stranke domaćina ako se isti zahtjevi primjenjuju na ugovore o reosiguranju između osiguratelja ustupitelja i reosiguratelja preuzimatelja koji imaju sjedište ili domicil na području istog nadzornog tijela.

2.   Podložno uvjetima iz stavka 4., stranka domaćin ne zadržava niti donosi te osigurava da njezina nadzorna tijela ili sva ostala nadležna tijela ne zadržavaju niti donose, kao uvjet za odobrenje osiguratelju ustupitelju stranke domaćina za knjiženje potraživanja za reosiguranje ili učinke smanjenja rizika na temelju ugovora o reosiguranju sklopljenih s reosigurateljem preuzimateljem matične stranke:

(a)

bilo kakve zahtjeve za polaganje kolaterala u vezi s ustupanjima osiguratelja ustupitelja stranke domaćina reosiguratelju preuzimatelju matične stranke ili bilo kakve s time povezane zahtjeve u vezi s izvješćivanjem, koji se mogu pripisati tom ukinutom kolateralu ili

(b)

bilo kakve nove zahtjeve koji bi imali u bitnome isti regulatorni utjecaj na reosiguratelja preuzimatelja matične stranke kao i zahtjevi za kolateralom koji se ovim Sporazumom ukidaju ili bilo kakve zahtjeve u vezi s izvješćivanjem, koji se mogu pripisati tom ukinutom kolateralu,

što bi, u slučaju navedenom pod (a) ili (b) dovelo do postupanja prema reosiguratelljima preuzimateljima matične stranke koje je nepovoljnije od postupanja prema reosigurateljima preuzimateljima koji imaju sjedište ili domicil na području istog nadzornog tijela kao i osiguratelj ustupitelj stranke domaćina. Ovim stavkom stranci domaćinu ili njezinim nadzornim tijelima ne zabranjuje se primjena zahtjevâ kao uvjeta za odobrenje osiguratelju ustupitelju stranke domaćina za knjiženje potraživanja za reosiguranje ili učinke smanjenja rizika na temelju ugovora o reosiguranju sklopljenih s reosigurateljem preuzimateljem matične stranke ako se isti zahtjevi primjenjuju na ugovore o reosiguranju između osiguratelja ustupitelja i reosiguratelja preuzimatelja koji imaju sjedište ili domicil na području istog nadzornog tijela.

3.   Podložno uvjetima iz stavka 4., stranka domaćin ne zadržava niti donosi te osigurava da njezina nadzorna tijela ili sva ostala nadležna tijela, kako je primjenjivo, ne zadržavaju niti donose, kao uvjet za sklapanje ugovora o reosiguranju s osigurateljem ustupiteljem stranke domaćina ili kao uvjet za odobrenje osiguratelju ustupitelju stranke domaćina za knjiženje potraživanja za to reosiguranje ili potraživanja za učinke smanjenja rizika na temelju tog ugovora o reosiguranju:

(a)

bilo kakve zahtjeve za lokalnom prisutnošću reosiguratelja preuzimatelja matične stranke ili

(b)

bilo kakve nove zahtjeve koji bi imali u bitnome isti regulatorni utjecaj na reosiguratelja preuzimatelja matične stranke kao i zahtjev za lokalnom prisutnošću,

što bi, u slučaju navedenom pod (a) ili (b) dovelo do postupanja prema reosiguratelju preuzimatelju matične stranke koje je nepovoljnije od postupanja prema reosigurateljima preuzimateljima koji imaju sjedište ili domicil na području nadzornog tijela osiguratelja ustupitelja stranke domaćina ili imaju dozvolu ili dopuštenje za rad na području nadzornog tijela osiguratelja ustupitelja stranke domaćina. Za državu SAD-a, „imaju dopuštenje za rad” za potrebe ove odredbe znači im je odobren rad u toj državi.

4.   Stavci od 1. do 3. primjenjuju se podložno sljedećim uvjetima:

(a)

reosiguratelj preuzimatelj u svakom trenutku raspolaže

i.

s najmanje 226 milijuna EUR, kada osiguratelj ustupitelj ima sjedište u EU-u, ili 250 milijuna USD, kada osiguratelj ustupitelj ima domicil u Sjedinjenim Državama, vlastitih sredstava ili kapitala i viška, izračunano u skladu s metodologijom njegove matične jurisdikcije; ili

ii.

ako je reosiguratelj preuzimatelj udruga kojoj pripadaju registrirani i individualni neregistrirani osiguratelji:

(A)

s ekvivalentima minimalnog kapitala i viška (bez obveza) ili vlastitim sredstvima, izračunano u skladu s metodologijom koja se primjenjuje u njegovoj matičnoj jurisdikciji, od najmanje 226 milijuna EUR, kada osiguratelj ustupitelj ima sjedište u EU-u, ili 250 milijuna USD, kada osiguratelj ustupitelj ima domicil u Sjedinjenim Državama; te

(B)

sa središnjim fondom čiji je saldo najmanje 226 milijuna EUR, kada osiguratelj ustupitelj ima sjedište u EU-u, ili 250 milijuna USD, kada osiguratelj ustupitelj ima domicil u Sjedinjenim Državama;

(b)

reosiguratelj preuzimatelj u svakom trenutku

i.

ima stopu solventnosti od 100 posto potrebnog solventnog kapitala („SCR”) u skladu s Direktivom Solventnost II ili kapital zasnovan na rizicima („RBC”) od 300 posto razine ovlaštene kontrole (Authorized Control Level), kako je primjenjivo na području na kojem reosiguratelj preuzimatelj ima sjedište ili domicil; ili

ii.

ako je reosiguratelj preuzimatelj udruga kojoj pripadaju registrirani i individualni neregistrirani osiguratelji, ima stopu solventnosti od 100 posto SCR-a u skladu s Direktivom Solventnost II ili RBC od 300 posto razine ovlaštene kontrole (Authorized Control Level), kako je primjenjivo na području na kojem reosiguratelj preuzimatelj ima sjedište ili domicil;

(c)

reosiguratelj preuzimatelj obvezuje se nadzornom tijelu na području osiguratelja ustupitelja odmah dostaviti pisanu obavijest i obrazloženje:

i.

ako njegov minimalni kapital i višak ili vlastita sredstva, kako je primjenjivo, padnu ispod razine utvrđene u točki (a) ili ako njegova stopa solventnosti ili kapitala, kako je primjenjivo, padne ispod razine utvrđene u točki (b); ili

ii.

ako se protiv njega poduzme bilo koja regulatorna mjera zbog ozbiljnog kršenja primjenjivog prava;

(d)

reosiguratelj preuzimatelj dostavlja nadzornom tijelu domaćinu pisanu potvrdu o prihvatu nadležnosti sudova područja na kojem osiguratelj ustupitelj ima sjedište ili domicil, u skladu s primjenjivim zahtjevima tog područja za dostavu tog prihvata. Ničim u ovom Sporazumu ne ograničava se niti se na bilo koji način mijenja mogućnost za stranke ugovora o reosiguranju da dogovore alternativne mehanizme rješavanja sporova;

(e)

ako je to primjenjivo za potrebe „dostave postupovnih akata”, reosiguratelj preuzimatelj dostavlja nadzornom tijelu domaćinu pisanu potvrdu o suglasnosti za imenovanje tog nadzornog tijela punomoćnikom za dostavu postupovnih akata. Nadzorno tijelo domaćin može zahtijevati da mu se takva suglasnost dostavi i da je seuključi u svaki ugovor o reosiguranju koji je u njegovoj nadležnosti;

(f)

reosiguratelj preuzimatelj u pisanom obliku prihvaća da će podmiriti troškove svih pravomoćnih presuda koje je ishodio osiguratelj ustupitelj, neovisno o tome gdje se zahtijeva izvršenje, i koje su proglašene izvršivima na području na kojem je presuda donesena;

(g)

reosiguratelj preuzimatelj obvezuje se u svakom ugovoru o reosiguranju koji podliježe ovom Sporazumu osigurati kolateral u visini od 100 posto obveza reosiguratelja preuzimatelja koje se mogu pripisati reosiguranju koje je ustupljeno u skladu s tim ugovorom ako se reosiguratelj preuzimatelj usprotivi izvršenju pravomoćne presude koja je izvršiva u skladu s pravom područja na kojem je donesena ili uredno izvršivog arbitražnog pravorijeka, neovisno o tome je li ih ishodio osiguratelj ustupitelj ili osoba ovlaštena za njegovo zastupanje u postupku sanacije, ako je to primjenjivo.

(h)

reosiguratelj preuzimatelj, njegov pravni prednik ili sljednik, ako je to primjenjivo, nadzornom tijelu domaćinu na zahtjev tog nadzornog tijela dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

i.

za razdoblje od dvije godine prije sklapanja ugovora o reosiguranju, a zatim jedanput godišnje, svoje revidirane godišnje financijske izvještaje, u skladu s primjenjivim pravom područja na kojem se nalazi njihovo sjedište, uključujući izvješće vanjskog revizora;

ii.

za razdoblje od dvije godine prije sklapanja ugovora o reosiguranju, izvješće o solventnosti i financijskom stanju ili mišljenje aktuara, ako je dostavljeno nadzornom tijelu reosiguratelja preuzimatelja;

iii.

prije sklapanja ugovora o reosiguranju, a zatim najviše svakih šest mjeseci, ažurirani popis svih osporenih i nenamirenih odštetnih zahtjeva iz reosiguranja koji nisu plaćeni 90 ili više dana i koji se odnose na reosiguranje preuzeto od osigurateljâ ustupiteljâ iz jurisdikcije osiguratelja ustupitelja; te

iv.

prije sklapanja ugovora o reosiguranju, a zatim najviše svakih šest mjeseci, informacije o reosiguranju koje je društvo ustupitelj preuzelo od reosiguratelja preuzimatelja, reosiguranju koje je reosiguratelj preuzimatelj ustupio te reosiguranju koje reosiguratelj preuzimatelj može naplatiti iz plaćenih i neplaćenih gubitaka, kako bi se omogućila evaluacija kriterija utvrđenih u stavku 4. podtočki i.;

(i)

reosiguratelj preuzimatelj održava praksu brzog plaćanja odštetnih zahtjeva u skladu s ugovorima o reosiguranju. Izostanak brzog plaćanje bit će dokazan ako je ispunjen jedan od sljedećih kriterija:

i.

više od 15 posto potraživanja naplativih iz reosiguranja nije namireno i predmet su spora, prema izvješćima nadzornom tijelu;

ii.

više od 15 posto reosigurateljevih osiguratelja ustupitelja ili reosiguratelja ustupitelja imaju potraživanja naplativa iz reosiguranja na plaćene gubitke koji nisu predmet spora, a koja su nepodmirena 90 ili više dana, i koja za svakog osiguratelja ustupitelja premašuju 90 400 EUR, kada reosiguratelj preuzimatelj ima sjedište u EU-u, ili 100 000 USD, kada reosiguratelj preuzimatelj ima domicil u Sjedinjenim Državama; ili

iii.

ukupni iznos potraživanja naplativih iz reosiguranja na plaćene gubitke koji nisu predmet spora, ali nisu podmirena 90 ili više dana, premašuje 45 200 000 EUR, kada reosiguratelj preuzimatelj ima sjedište u EU-u, ili 50 000 000 USD, kada reosiguratelj preuzimatelj ima domicil u Sjedinjenim Državama;

(j)

reosiguratelj preuzimatelj potvrđuje da trenutačno ne sudjeluje ni u jednom postupku reorganizacije (solvent scheme of arrangement) u kojem sudjeluju osiguratelji ustupitelji stranke domaćina i obvezuje se da će u slučaju svog sudjelovanja u takvom postupku o tome obavijestiti osiguratelja ustupitelja i njegovo nadzorno tijelo te da će osiguratelju ustupitelju osigurati 100-postotni kolateral u skladu s uvjetima tog postupka;

(k)

u slučaju pravnog postupka sanacije, prinudne uprave ili postupka likvidacije, kako je primjenjivo, osiguratelj ustupitelj ili njegov zastupnik može zatražiti te, ako sud pred kojim se vodi postupak sanacije, prinudne uprave ili likvidacije to smatra primjerenim, može ishoditi nalog kojim se od reosiguratelja preuzimatelja zahtijeva polaganje kolaterala za sve nepodmirene ustupljene obveze; te

(l)

matično nadzorno tijelo reosiguratelja preuzimatelja jedanput godišnje potvrđuje nadzornom tijelu stranke domaćina da se reosiguratelj preuzimatelj pridržava točke (b).

5.   Ničim u ovom Sporazumu ne sprečava se reosiguratelja preuzimatelja da dobrovoljno dostavlja informacije nadzornim tijelima.

6.   Kada nadzorno tijelo domaćin utvrdi da reosiguratelj preuzimatelj matične stranke više ne ispunjava jedan od uvjeta navedenih u stavku 4. svaka stranka u pogledu svojih nadzornih tijela, a u svojstvu stranke domaćina, osigurava da nadzorno tijelo domaćin uvede bilo koji od zahtjeva navedenih u stavcima 1. do 3. samo ako to nadzorno tijelo domaćin postupa u skladu s postupkom utvrđenim u točkama (a) do (c):

(a)

prije uvođenja takvih zahtjeva nadzorno tijelo domaćin obraća se reosiguratelju preuzimatelju te mu, osim u iznimnim okolnostima u kojima je kraće razdoblje potrebno radi zaštite ugovaratelja osiguranja i drugih potrošača, daje rok od 30 dana od prvog obraćanja za podnošenje plana za otklanjanje nedostatka i rok od 90 dana od prvog obraćanja za otklanjanje nedostatka te obavješćuje matično nadzorno tijelo;

(b)

samo ako nakon isteka tog roka od 90 dana ili,u iznimnim okolnostima navedenima u točki (a) kraćeg roka, nadzorno tijelo domaćin smatra da reosiguratelj preuzimatelj nije poduzelo nikakve mjere ili da je poduzeo nedostatne mjere, nadzorno tijelo domaćin može uvesti bilo koji od zahtjeva kako su navedeni u stavcima od 1. do 3.; te

(c)

uvođenje bilo kojeg od zahtjeva navedenih u stavcima od 1. do 3. obrazlaže se u pisanom obliku te se to obrazloženje dostavlja dotičnom reosiguratelju preuzimatelju.

7.   Podložno primjenjivom pravu i uvjetima ovog Sporazuma, ničim u ovom članku ne ograničava se niti se na bilo koji način mijenja mogućnost za stranke ugovora o reosiguranju da se dogovore o zahtjevima za kolateralom ili drugim uvjetima u tom ugovoru o reosiguranju.

8.   Ovaj Sporazum primjenjuje se samo na ugovore o reosiguranju sklopljene, izmijenjene ili obnovljene na datum na koji mjera kojom se kolateral smanjuje u skladu s ovim člankom počinje proizvoditi učinke i samo u odnosu na gubitke koji su nastali i pričuve koje su iskazane na i nakon kasnijeg od sljedećih datuma: i. datuma uvođenja mjere ili ii. datuma na koji takv novi ugovor o reosiguranju, njegova izmjena ili obnova počnu proizvoditi učinke, ovisno o tome što nastupi kasnije. Ničim u ovom Sporazumu ne ograničava se niti se na bilo koji način mijenja mogućnost za stranke bilo kojeg ugovora o reosiguranju da u pregovorima ponovno dogovore takav ugovor o reosiguranju.

9.   Radi veće jasnoće, u slučaju otkaza ovog Sporazuma, ničim u ovom Sporazumu ne sprečava se nadzorna tijela ni druga nadležna tijela da u vezi s obvezama iz ugovora o reosiguranju koji su opisani u ovom Sporazumu zahtijevaju lokalnu prisutnost reosiguratelja preuzimatelja stranke domaćina ili da zahtijevaju polaganje kolaterala i ispunjavanje s time povezanih zahtjeva ili usklađenost s drugim odredbama primjenjivog prava.

Članak 4.

Nadzor grupe

Za potrebe članaka 9. i 10. stranke uspostavljaju sljedeće prakse nadzora grupe:

(a)

Ne dovodeći u pitanje točke od (c) do (h) i sudjelovanje u kolegijima nadzornih tijela, grupa za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke podliježe samo globalnom bonitetnom nadzoru grupe za osiguranje, uključujući globalno upravljanje grupom, solventnost i kapital te izvješćivanje, kako je primjenjivo, koji provode njezina matična nadzorna tijela, i ne podliježe nadzoru grupe na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje koji provodi bilo koje nadzorno tijelo domaćin.

(b)

Neovisno o točki (a), nadzorna tijela domaćini mogu provoditi nadzor nad grupom za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke kako je utvrđeno u točkama od (c) do (h). Nadzorna tijela domaćini mogu, prema potrebi, provoditi nadzor grupe nad grupom za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke na razini matičnog društva na svojem području. Nadzorna tijela domaćini inače ne provode globalni nadzor grupe nad grupom za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke, ne dovodeći u pitanje nadzor grupe nad grupom za osiguranje ili reosiguranje na razini matičnog društva na području stranke domaćina.

(c)

Kada se u skladu s primjenjivim pravom na grupu za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke primjenjuje globalni sustav upravljanja rizicima, koji je potvrđen podnošenjem globalne vlastite procjene rizika i solventnosti (Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) za grupu, matično nadzorno tijelo koje zahtijeva provedbu ORSA-e dostavlja sažetak globalne ORSA-e za grupu:

i.

nadzornim tijelima domaćinima, bez odgode, ako su ona članovi kolegija nadzornih tijela grupe za osiguranje ili reosiguranje; te

ii.

nadzornim tijelima značajnih društava kćeri ili podružnica te grupe u stranci domaćinu, na zahtjev tih nadzornih tijela.

Kada se u skladu s primjenjivim pravom na grupu za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke ne primjenjuje takva globalna ORSA za grupu, relevantno nadzorno tijelo države SAD-a ili države članice EU-a dostavlja istovrijednu dokumentaciju izrađenu u skladu s primjenjivim pravom matičnog nadzornog tijela kako je prethodno navedeno u podtočkama i. i ii.

(d)

Sažetak globalne ORSA-e za grupu ili istovrijedna dokumentacija kako je navedena u točki (c) sadržava sljedeće elemente:

i.

opis okvira za upravljanje rizicima grupe za osiguranje ili reosiguranje;

ii.

procjenu izloženosti rizicima grupe za osiguranje ili reosiguranje; te

iii.

procjenu rizičnog kapitala grupe i procjenu očekivane solventnosti.

(e)

Neovisno o točki (a), ako sažetak globalne ORSA-e za grupu ili, ako je to primjenjivo, istovrijedna dokumentacija kako je navedena u točki (c) otkriva bilo kakvu ozbiljnu prijetnju zaštiti ugovaratelja osiguranja ili financijskoj stabilnosti na području nadzornog tijela domaćina, to nadzorno tijelo domaćin može u odnosu na osiguratelje ili reosiguratelje u stranci domaćinu uvesti preventivne mjere, korektivne mjere ili druge mjere reakcije.

Prije uvođenja takvih mjera nadzorno tijelo domaćin savjetuje se s relevantnim matičnim nadzornim tijelom grupe za osiguranje ili reosiguranje. Stranke potiču nadzorna tijela da pitanja bonitetnog nadzora grupe za osiguranje nastave razmatrati u okviru kolegijâ nadzornih tijela.

(f)

Zahtjevi u vezi s izvješćivanjem o bonitetnom nadzoru grupe za osiguranje utvrđeni u primjenjivom pravu na području stranke domaćina ne primjenjuju se na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje, osim ako se izravno odnose na rizik ozbiljnog utjecaja na sposobnost društava u okviru grupe za osiguranje ili reosiguranje za plaćanje odštetnih zahtjeva na području stranke domaćina.

(g)

Nadzorno tijelo domaćin zadržava mogućnost da za potrebe bonitetnog nadzora grupe za osiguranje zatraži i dobije informacije od osiguratelja ili reosiguratelja koji posluje na njegovu području čije glavno matično društvo ima sjedište na području matične stranke, ako nadzorno tijelo domaćin smatra da su te informacije potrebne radi zaštite od ozbiljne štete za ugovaratelje osiguranja ili ozbiljne prijetnje financijskoj stabilnosti ili ozbiljnog utjecaja na sposobnost osiguratelja ili reosiguratelja za plaćanje njihovih odštetnih zahtjeva na području nadzornog tijela domaćina. Nadzorno tijelo domaćin taj zahtjev za informacije temelji na kriterijima bonitetnog nadzora i kadgod je to moguće izbjegava zahtjeve koji su opterećujući ili se dupliciraju. Nadzorno tijelo podnositelj zahtjeva obavješćuje kolegij nadzornih tijela o takvom zahtjevu.

Neovisno o točki (a), zbog nepostupanja osiguratelja ili reosiguratelja u skladu s takvim zahtjevom za informacije može dovesti do uvođenja preventivnih mjera, korektivnih mjera ili drugih mjera reakcije na području nadzornog tijela domaćina.

(h)

U pogledu grupe za osiguranje ili reosiguranje iz matične stranke koja posluje u stranci domaćinu i koja podliježe procjeni kapitala grupe u matičnoj stranci koja ispunjava sljedeće uvjete:

i.

procjena kapitala grupe uključuje izračun globalnog kapitala grupe kojim je obuhvaćen rizik na razini cijele grupe, uključujući glavno matično društvo grupe za osiguranje ili reosiguranje, koji može utjecati na poslovanje i djelatnosti osiguranja ili reosiguranja koje se odvijaju na području druge stranke; te

ii.

nadzorno tijelo na području stranke na kojem se provodi procjena kapitala grupe kako je prethodno navedeno u podtočki i. ima ovlast na temelju procjene uvesti preventivne mjere, korektivne mjere ili druge mjere reakcije te, prema potrebi, zahtijevati mjere u vezi s kapitalom;

nadzorno tijelo domaćin ne uvodi procjenu kapitala grupe ili zahtjev u vezi s kapitalom grupe na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje u skladu s pravom primjenjivim na njegovu području.

Ako osiguratelj ili reosiguratelj iz matične stranke podliježe zahtjevu u vezi s kapitalom grupe na području matične stranke, nadzorno tijelo domaćin ne uvodi zahtjev u vezi s kapitalom grupe ili procjenu kapitala grupe na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje.

(i)

Neovisno o odredbama ovog Sporazuma, ovim se Sporazumom ne ograničava i ne namjerava se ograničiti sposobnost nadzornih tijela EU-a da izvršavaju nadzorne ili regulatorne ovlasti nad subjektima ili grupama koji imaju u vlasništvu ili kontroliraju kreditne institucije u EU-u, koji posluju u području bankarstva u EU-u ili za koje je utvrđeno da bi njihove znatne financijske poteškoće ili priroda, opseg, veličina, važnost, koncentracija, međusobna povezanost ili kombinacija djelatnosti mogli predstavljati prijetnju financijskoj stabilnosti EU-a, među ostalim izvršavanjem Direktive 2002/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. o dodatnom nadzoru kreditnih institucija, društava za osiguranje i investicijskih društava u financijskom konglomeratu i o izmjeni direktiva Vijeća 73/239/EEZ, 79/267/EEZ, 92/49/EEZ, 92/96/EEZ, 93/6/EEZ i 93/22/EEZ i direktiva 98/78/EZ i 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktive 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama i investicijskim društvima, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ (CRD IV.), Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (CRR), Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe (EU) br. 806/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2014. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i jedinstvenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju te o izmjeni

Uredbe (EU) br. 1093/2010 i Uredbe Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija ili drugih povezanih zakona i propisa.

Neovisno o odredbama ovog Sporazuma, ovim se Sporazumom ne ograničava i ne namjerava se ograničiti sposobnost mjerodavnog nadzornog tijela SAD-a da izvršava nadzorne ili regulatorne ovlasti nad subjektima ili grupama koji imaju u vlasništvu ili kontroliraju depozitne institucije u Sjedinjenim Državama, koji posluju u području bankarstva u Sjedinjenim Državama ili za koje je utvrđeno da bi njihove znatne financijske poteškoće ili priroda, opseg, veličina, važnost, koncentracija, međusobna povezanost ili kombinacija djelatnosti mogli predstavljati prijetnju financijskoj stabilnosti Sjedinjenih Država, među ostalim izvršavanjem ovlasti na temelju Zakona o bankarskom holdingu (Bank Holding Company Act, 12 U.S.C., članak 1841. i dalje), Zakona o stambenim kreditima (Home Owners' Loan Act, 12 U.S.C., članak 1461. i dalje), Zakona o međunarodnom bankarstvu (International Banking Act, 12 U.S.C., članak 3101. i dalje), Dodd-Frankova zakona o reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača (12 U.S.C., članak 5301. i dalje) ili drugih povezanih zakona ili propisa.

Članak 5.

Razmjena informacija

1.   Stranke u svojim jurisdikcijama potiču nadzorna tijela na suradnju u razmjeni informacija u skladu s praksama utvrđenima u Prilogu. Stranke su suglasne da će se primjenom takvih praksi poboljšati suradnja i razmjena informacija, poštujući visoki standard zaštite povjerljivosti.

2.   Ništa u ovom Sporazumu ne odnosi se na zahtjeve koji se mogu primijeniti na razmjenu osobnih podataka među nadzornim tijelima.

Članak 6.

Prilog

Prilog ovom Sporazumu njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Zajednički odbor

1.   Stranke osnivaju Zajednički odbor koji se sastoji od predstavnika Sjedinjenih Država i predstavnika Europske unije i koji strankama služi kao forum za savjetovanje i razmjenu informacija o upravljanju Sporazumom i njegovoj pravilnoj provedbi.

2.   Stranke se savjetuju u okviru Zajedničkog odbora u vezi s ovim Sporazumom:

(a)

na temelju uzajamne suglasnosti stranaka ako jedna od stranaka predloži savjetovanje;

(b)

barem jedanput u 180 dana nakon dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi ranije, i nakon toga jedanput godišnje, osim ako stranke odluče drukčije;

(c)

ako jedna od stranaka u pisanom obliku zatraži obvezno savjetovanje; te

(d)

ako jedna od stranaka u pisanom obliku obavijesti o namjeri otkazivanja ovog Sporazuma.

3.   Zajednički odbor može razmatrati sljedeće:

(a)

pitanja koja su povezana s provedbom Sporazuma;

(b)

učinke Sporazuma u jurisdikcijama stranaka na potrošače proizvoda osiguranja i reosiguranja te na poslovanje osiguratelj i reosiguratelja;

(c)

sve izmjene ovog Sporazuma koje predloži jedna od stranaka;

(d)

svako pitanje koje iziskuje obvezno savjetovanje;

(e)

obavijest o namjeri otkazivanja ovog Sporazuma; te

(f)

ostala pitanja o kojima mogu odlučiti stranke.

4.   Zajednički odbor može donijeti poslovnik.

5.   Stranke predsjedaju Zajedničkim odborom naizmjence, po jednu godinu, osim ako odluče drukčije. Predsjednik Zajedničkog odbora može sazvati sastanak Zajedničkog odbora u vrijeme i na način o kojima mogu odlučiti stranke.

6.   Zajednički odbor može sazvati radne skupine koje će mu pomagati u radu.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu sedam dana nakon datuma na koji stranke razmijene pisane obavijesti kojima se potvrđuje da su ispunile svoje interne zahtjeve i dovršile svoje interne postupke ili na drugi dan o kojem se stranke dogovore.

Članak 9.

Provedba Sporazuma

1.   Od dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi ranije, stranke potiču relevantna tijela da se suzdrže od poduzimanje mjera koje nisu u skladu s bilo kojim od uvjeta ili bilo kojom od obveza iz Sporazuma, među ostalim u vezi s ukidanjem zahtjevâ za kolateralom i lokalnom prisutnošću iz članka 3. To može uključivati, prema potrebi, razmjenu pisama među relevantnim tijelima o pitanjima koja se odnose na ovaj Sporazum.

2.   Od dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi ranije, stranke što je prije moguće u skladu s člankom 10. poduzimaju sve primjerene mjere radi provedbe i primjene ovog Sporazuma.

3.   Od dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi ranije, Sjedinjene Države potiču svaku državu SAD-a da žurno donese sljedeće mjere:

(a)

u svakoj godini nakon dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma smanjenje iznosa kolaterala koji svaka država zahtijeva kako bi dopustila potraživanje za reosiguranje u punom iznosu i to za 20 % iznosa kolaterala koji je određena država SAD-a zahtijevala na dan 1. siječnja prije potpisivanja ovog Sporazuma; te

(b)

provedbu zakona i propisa dotične države SAD-a o potraživanjima za reosiguranje u skladu s člankom 3., kao način za donošenja mjera u skladu sa stavcima 1. i 2. tog članka.

4.   Pod uvjetom da ovaj Sporazum stupi na snagu, Sjedinjene Države najkasnije prvi dan u mjesecu 42 mjeseca nakon dana potpisivanja ovog Sporazuma započinju na temelju svojih zakona i propisa evaluirati moguću nadređenost ovog Sporazuma u odnosu na mjere osiguranja bilo koje države SAD-a za koje Sjedinjene Države utvrde da nisu u skladu s ovim Sporazumom i koje dovode do toga da je postupanje prema osiguratelju ili reosiguratelju iz EU-a nepovoljnije od postupanja prema osiguratelju ili reosiguratelju iz SAD-a koji ima domicil, dozvolu ili drugo odobrenje za rad u toj državi SAD-a. Pod uvjetom da ovaj Sporazum stupi na snagu, Sjedinjene Države najkasnije prvi dan u mjesecu 60 mjeseci nakon dana potpisivanja ovog Sporazuma dovršavaju svaki, na temelju svojih zakona i propisa potreban, postupak utvrđivanja nadređenosti ovog Sporazuma u odnosu na mjere osiguranja bilo koje države SAD-a koje su predmet takve evaluacije. Za potrebe ovog stavka, Sjedinjene Države u svrhu odluke o mogućoj nadređenosti daju prednost državama s najvećim opsegom bruto ustupljenog reosiguranja.

Članak 10.

Primjena Sporazuma

1.   Osim ako je drukčije utvrđeno, ovaj Sporazum primjenjuje se od dana stupanja na snagu ili 60 mjeseci od dana potpisivanja ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi kasnije.

2.   Neovisno o članku 8. i stavku 1. ovog članka:

(a)

Europska unija privremeno primjenjuje članak 4. ovog Sporazuma do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, a nakon toga primjenjuje članak 4. osiguravajući da nadzorna tijela i druga nadležna tijela poštuju praksu utvrđenu u tom članku od sedmog dana u mjesecu koji slijedi nakon datuma na koji su se stranke međusobno obavijestile o ispunjenju svojih internih zahtjeva i dovršetku svojih internih postupaka potrebnih za privremenu primjenu ovog Sporazuma.

Sjedinjene Države privremeno primjenjuju članak 4. ovog Sporazuma do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, a nakon toga primjenjuju članak 4. poduzimajući sve što mogu i potičući nadzorna tijela i druga nadležna tijela da poštuju praksu utvrđenu u tom članku od sedmog dana u mjesecu koji slijedi nakon datuma na koji su se stranke međusobno obavijestile o ispunjenju svojih internih zahtjeva i dovršetku svojih internih postupaka potrebnih za privremenu primjenu ovog Sporazuma;

(b)

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma ili 60 mjeseci nakon potpisivanja ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi kasnije:

i.

obveze stranke utvrđene u članku 3. stavcima 1. i 2. te članku 9. primjenjuju se samo ako i sve dok nadzorna tijela druge stranke provode nadzor kako je utvrđeno u članku 4. i ispunjavaju obveze utvrđene u članku 3. stavku 3.;

ii.

prakse stranke utvrđene u članku 4. i obveze utvrđene u članku 3. stavku 3. primjenjuju se samo ako i sve dok nadzorna tijela druge stranke ispunjavaju obveze utvrđene u članku 3. stavcima 1. i 2.; te

iii.

obveze stranke utvrđene u članku 3. stavku 3. primjenjuju se samo ako i sve dok nadzorna tijela druge stranke provode nadzor kako je utvrđeno u članku 4. i ispunjavaju obveze utvrđene u članku 3. stavcima 1. i 2.;

(c)

ako na temelju članka 4. podtočke i. nadležna nadzorna tijela SAD-a primjenjuju mjere izvan državnog područja Sjedinjenih Država na grupu za osiguranje ili reosiguranje iz EU-a, a Vijeće za nadzor financijske stabilnosti (Financial Stability Oversight Council) primjenom Dodd-Frankova zakona o reformi Wall Streeta i zaštiti potrošača (12 U.S.C., članak 5301. i dalje) utvrdi da bi financijske poteškoće ili djelatnosti te grupe mogle predstavljati prijetnju financijskoj stabilnosti Sjedinjenih Država, svaka od stranaka može otkazati ovaj Sporazum u okviru postupka ubrzanog obveznog savjetovanja i otkaza. Ako na temelju članka 4. podtočke i. nadzorno tijelo EU-a izvan područja Europske unije na grupu za osiguranje ili reosiguranje iz SAD-a primjenjuje mjere povezane s prijetnjom financijskoj stabilnosti EU-a, svaka od stranaka može otkazati ovaj Sporazum u okviru postupka ubrzanog obveznog savjetovanja i otkaza;

(d)

do datuma utvrđenog u podtočki (b) i ne dovodeći u pitanje u njoj utvrđene mehanizme, odredbe o reosiguranju iz članka 3. stavaka 1. i 2. primjenjuju se na reosiguratelja iz EU-a u državi SAD-a na raniji od sljedećih datuma:

i.

datum donošenja, od strane države SAD-a, mjere u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 2.; ili

ii.

datum stupanja na snagu odluke Sjedinjenih Država na temelju svojih zakona i propisa o podređenosti takve mjere osiguranja u državi SAD-a zbog njezine neusklađenosti s ovim Sporazumom i zbog toga što dovodi do postupanja prema osiguratelju ili reosiguratelju iz EU-a koje je nepovoljnije od postupanja prema osiguratelju ili reosiguratelju iz SAD-a koji ima domicil, dozvolu ili drugo odobrenje za rad u toj državi SAD-a;

(e)

od dana početka privremene primjene kako je utvrđeno u podtočki (a) i 60 mjeseci nakon tog dana pri primjeni članka 4. podtočke (h) nadzorna tijela u Europskoj uniji ne uvode grupi za osiguranje ili reosiguranje iz SAD-a koja posluje u Europskoj uniji zahtjev u vezi s kapitalom grupe na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje;

(f)

od dana potpisivanja ovog Sporazuma i tijekom razdoblja od 60 mjeseci iz podtočke (b), ako stranka ne ispunjava obveze iz članka 3. u pogledu zahtjeva za lokalnom prisutnošću, nadzorna tijela druge stranke mogu, nakon obveznog savjetovanja, uvesti procjenu kapitala grupe ili zahtjev u vezi s kapitalom grupe na razini glavnog matičnog društva grupe za osiguranje ili reosiguranje koja ima sjedište ili domicil u drugoj stranci;

(g)

Članak 3. stavak 3. provodi se i primjenjuje na području EU-a najkasnije 24 mjeseca od dana potpisivanja ovog Sporazuma, pod uvjetom da se Sporazum privremeno primjenjivao ili da je stupio na snagu;

(h)

podložno točkama (b) i (d), članak 3. stavci 1. i 2. provode se i u cijelosti primjenjuju na čitavom području obiju stranaka najkasnije 60 mjeseci od dana kada obje stranke potpišu ovaj Sporazum, pod uvjetom da je Sporazum stupio na snagu; te

(i)

od dana stupanja na snagu ili početka privremene primjene ovog Sporazuma, ovisno o tome što nastupi ranije, obje stranke primjenjuju članke 7., 11. i 12.

3.   Ako stranka ne poštuje odredbe iz stavka 2. do datuma utvrđenih u tom stavku, druga stranka može zatražiti obvezno savjetovanje putem Zajedničkog odbora.

Članak 11.

Otkaz i obvezno savjetovanje

1.   Nakon obveznog savjetovanja svaka stranka može u bilo kojem trenutku otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranci, podložno postupcima iz ovog članka. Osim ako su se stranke drukčije dogovorile u pisanom obliku, otkaz počinje proizvoditi učinke 180 dana nakon datuma takve obavijesti, odnosno 90 dana nakon datuma takve obavijesti u slučaju otkaza opisanog u članku 10. stavku 2. točki (c). Posebice, stranke mogu otkazati ovaj Sporazum ako bilo koja od stranaka nije ispunila svoje obveze iz ovog Sporazuma ili je poduzela mjere koje nisu u skladu s ciljevima ovog Sporazuma.

2.   Prije slanja odluke o otkazu ovog Sporazuma, među ostalim u vezi s odredbama članka 10., stranka o tome obavješćuje predsjednika Zajedničkog odbora.

3.   Stranke poduzimaju potrebne korake kako bi obavijestile zainteresirane strane o učincima otkaza Sporazuma na osiguratelje i reosiguratelje u u njihovim jurisdikcijama.

4.   Obvezno savjetovanje putem Zajedničkog odbora potrebno je ako ga od predsjednika Zajedničkog odbora zahtijeva bilo koja od stranaka te započinje najkasnije 30 dana ili, ako se zahtijeva kako je opisano u članku 10. stavku 2. točki (c), sedam dana nakon takvog zahtjeva, osim ako se stranke dogovore drukčije. Stranka koja zahtijeva obvezno savjetovanje u pisanom obliku navodi razloge za obvezno savjetovanje. Stranke mogu odrediti mjesto održavanja obveznog savjetovanja, a ako se o tome ne mogu dogovoriti, stranka koja zahtijeva obvezno savjetovanje predlaže tri neutralna mjesta izvan područja stranaka, a druga stranka odabire jedno od njih.

5.   Obvezno savjetovanje potrebno je prije otkaza ovog Sporazuma, među ostalim u vezi s odredbama članka 10.

6.   Ako stranka odbije sudjelovati u obveznom savjetovanju kako je predviđeno u ovom članku, stranka koja želi otkazati ovaj Sporazum može ga otkazati kako je predviđeno u stavku 1. ovog članka.

Članak 12.

Izmjene

1.   Stranke se mogu u pisanom obliku dogovoriti da izmijene ovaj Sporazum.

2.   Ako stranka želi izmijeniti ovaj Sporazum, ona drugoj stranci u pisanom obliku šalje zahtjev za početak pregovora o izmjeni Sporazuma.

3.   Zahtjev za početak pregovora o izmjeni Sporazuma šalje se Zajedničkom odboru.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


PRILOG

Model Memoranduma o razumijevanju o razmjeni informacija među nadzornim tijelima

Članak 1.

Cilj

1.   Tijela potpisnici ovog Memoranduma o razumijevanju, nadzorno tijelo (države SAD-a) i nacionalno nadzorno tijelo (države članice EU-a), prepoznaju potrebu za suradnjom u razmjeni informacija.

2.   Tijela prepoznaju da su praktični aranžmani za prekograničnu suradnju i razmjenu informacija ključni i za krizne situacije i za svakodnevni nadzor.

3.   Svrha je ovog Memoranduma o razumijevanju olakšavanje suradnje u razmjeni informacija među tijelima u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim pravom te u skladu s nadzornim i regulatornim potrebama.

4.   Tijela prepoznaju da se ničim u ovom Memorandumu o razumijevanju ne razmatraju zahtjevi koji bi se mogli primjenjivati na razmjenu osobnih podataka od strane nadzornih tijela.

5.   Na području tijelâ postoji primjenjivo pravo o razmjeni i zaštiti povjerljivih informacija s ciljem zaštite povjerljivosti podataka koje nadležna tijela razmjenjuju na temelju ovog Memoranduma o razumijevanju. Među ostalim, primjenjivim pravom nastoji se osigurati sljedeće:

(a)

razmjena povjerljivih informacija samo za potrebe izravno povezane s ispunjavanjem nadzornih funkcija tijelâ; te

(c)

sve osobe koje tijekom ispunjavanja svojih dužnosti dobiju pristup tim povjerljivim informacijama, čuvaju povjerljivost tih informacija, osim u određenim definiranim okolnostima utvrđenima u članku 7.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Memoranduma o razumijevanju primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„primjenjivo pravo” znači zakoni, propisi, administrativne odredbe ili druga pravna praksa koji se primjenjuju u jurisdikciji nekog tijela i koji se odnose na nadzor osiguranja i reosiguranja, razmjenu informacija u području nadzora, zaštitu povjerljivosti te obradu i otkrivanje informacija;

(b)

„povjerljive informacije” znači sve dostavljene informacije koje se u jurisdikciji tijela primatelja zahtjeva smatraju povjerljivima;

(c)

„osiguratelj” znači društvo koje ima odobrenje ili dozvolu za pokretanje poslova izravnog ili primarnog osiguranja ili za bavljenje tim poslovima;

(d)

„osoba” znači fizička osoba, pravni subjekt, partnerstvo ili neregistrirana udruga;

(e)

„osobni podaci” znači sve informacija koje se odnose na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koju se može identificirati;

(f)

„dostavljene informacije” znači sve informacije koje je tijelo primatelj zahtjeva dostavilo tijelu podnositelju zahtjeva kao odgovor na zahtjev za informacije;

(g)

„regulirani subjekt” znači osiguratelj ili reosiguratelj koji ima odobrenje za obavljanje poslova ili koji nadzire nadzorno tijelo Europske unije ili Sjedinjenih Država;

(h)

„reosiguratelj” znači društvo koje ima odobrenje ili dozvolu za pokretanje poslova reosiguranja ili za bavljenje tim poslovima;

(i)

„tijelo primatelj zahtjeva” znači tijelo koje prima zahtjev za informacije;

(j)

„tijelo podnositelj zahtjeva” znači tijelo koje podnosi zahtjev za informacije;

(k)

„nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo za poslove osiguranja i reosiguranja u Europskoj uniji ili u Sjedinjenim Državama; te

(l)

„društvo” znači subjekt koji se bavi gospodarskom djelatnošću.

Članak 3.

Suradnja

1.   Podložno primjenjivom pravu, tijelo primatelj zahtjeva trebalo bi ozbiljno razmotriti zahtjeve tijela podnositelja zahtjeva i na njih pravodobno odgovoriti. Ono bi tijelu podnositelju zahtjeva trebalo dostaviti najcjelovitiji mogući odgovor na zahtjev za informacije u skladu sa svojim regulatornim funkcijama.

2.   Podložno primjenjivom pravu, i tijela primatelji zahtjeva i tijela podnositelji zahtjeva trebali bi s informacijama o postojanju svih zahtjeva za informacije i njihovim sadržajem postupati kao s povjerljivim informacijama, osim ako se oba tijela dogovore drukčije.

Članak 4.

Upotreba dostavljenih informacija

1.   Tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi podnijeti zahtjev za informacije samo onda kada za zahtjev postoji opravdana regulatorna ili nadzorna svrha koja je izravno relevantna za zakoniti nadzor tijela podnositelja zahtjeva nad reguliranim subjektom. Traženje informacija o fizičkim osobama u načelu se ne smatra opravdanom regulatornom ili nadzornom svrhom za tijelo podnositelja zahtjeva, osim ako je zahtjev izravno relevantan za ispunjavanje nadzornih funkcija.

2.   Tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi upotrebljavati dostavljene informacije samo u zakonite svrhe povezane sa svojim regulatornim i nadzornim funkcijama te funkcijama koje se odnose na financijsku stabilnost i nadzor provedbe bonitetnih zahtjeva.

3.   Podložno primjenjivom pravu, sve razmijenjene informacije u vlasništvu su tijela primatelja zahtjeva i ostaju u njegovu vlasništvu.

Članak 5.

Zahtjev za informacije

1.   Zahtjevi za informacije tijela podnositelja zahtjeva trebali bi biti u pisanom obliku ili, kada je riječ o hitnim zahtjevima, u skladu sa stavkom 2., te bi trebali sadržavati sljedeće elemente:

(a)

uključena tijela, područje predmetnog nadzora i svrhu za koju se informacije traže;

(b)

ime predmetne osobe ili reguliranog subjekta;

(c)

pojedinosti zahtjeva, koje mogu uključivati opis činjenica na kojima se temelji zahtjev, konkretna pitanja koja se istražuju i eventualnu naznaku osjetljive prirode zahtjeva;

(d)

zatražene informacije;

(e)

datum do kojeg se informacije zahtijevaju i eventualne relevantne pravne rokove; te

(f)

ako je to relevantno, navod o tome smiju li se, na koji način i kome proslijediti neke informacije, u skladu s člankom 7.

2.   U hitnim slučajevima zahtjev se može podnijeti usmeno, a zatim bi ga bez odgode trebalo potvrditi u pisanom obliku.

3.   Tijelo primatelj zahtjeva trebalo bi zahtjev obraditi na sljedeći način:

(a)

Tijelo primatelj zahtjeva trebalo bi potvrditi primitak zahtjeva.

(b)

Tijelo primatelj zahtjeva trebalo bi ocijeniti svaki zahtjev pojedinačno radi utvrđivanja maksimalnog opsega informacija koje se mogu dostaviti na temelju ovog Memoranduma o razumijevanju i na temelju postupaka koji se primjenjuju u jurisdikciji tijela primatelja zahtjeva. Pri odlučivanju hoće li i u kojoj mjeri ispuniti zahtjev tijelo primatelj zahtjeva može uzeti u obzir sljedeće:

i.

usklađenost zahtjeva s Memorandumom o razumijevanju;

ii.

pitanje bi li postupanje u skladu sa zahtjevom moglo predstavljati opterećenje kojim se ometa pravilno obavljanje funkcija tijela primatelja zahtjeva;

iii.

pitanje bi li dostavljanje zatraženih informacija na drugi način moglo biti protivno ključnim interesima jurisdikcije tijela primatelja zahtjeva;

iv.

sva ostala pitanja utvrđena primjenjivim pravom jurisdikcije tijela primatelja zahtjeva (osobito ona koja se odnose na povjerljivost i poslovnu tajnu, zaštitu podataka i privatnost te postupovnu pravednost); te

v.

pitanje bi li se postupanjem u skladu sa zahtjevom moglo na drugi način dovesti u pitanje obavljanje funkcija tijela primatelja zahtjeva.

(c)

Ako tijelo primatelj zahtjeva odbije dostaviti ili ne može dostaviti sve zatražene informacije ili dio njih, tijelo primatelj zahtjeva trebalo bi objasniti, u mjeri u kojoj je to, podložno primjenjivom pravu, praktično i primjereno, razloge nedostavljanja informacija i razmotriti moguće alternativne načine za ostvarivanje cilja nadzora tijela podnositelja zahtjeva. Tijelo primatelj zahtjeva može odbiti zahtjev za informacije osobito onda kada se njime od tijela primatelja zahtjeva traži da postupi na način kojim bi se prekršilo njegovo primjenjivo pravo.

Članak 6.

Postupanje s povjerljivim informacijama

1.   Općenito bi se sa svim informacijama zaprimljenima na temelju ovog Memoranduma o razumijevanju trebalo postupati kao s povjerljivim informacijama, osim ako je drukčije navedeno.

2.   Tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi poduzeti sve zakonite i razumno izvedive mjere kako bi zaštitilo povjerljivost povjerljivih informacija.

3.   Podložno članku 7. i primjenjivom pravu, tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi pristup povjerljivim informacijama koje mu je dostavilo tijelo primatelj zahtjeva ograničiti samo na osobe koje rade za tijelo podnositelja zahtjeva ili djeluju u njegovo ime:

(a)

koje podliježu obvezama tijela podnositelja zahtjeva u njegovoj jurisdikciji kojima se sprečava neovlašteno otkrivanje povjerljivih informacija;

(b)

koje su pod nadzorom i kontrolom tijela podnositelja zahtjeva;

(c)

kojima su te informacije potrebne zbog razloga koji su u skladu sa zakonitom regulatornom ili nadzornom svrhom i s njom su izravno povezani; te

(d)

koje nakon što napuste tijelo podnositelja zahtjeva i dalje podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti.

Članak 7.

Prosljeđivanje dostavljenih informacija

1.   Osim kako je predviđeno u članku 7. stavku 2., tijelo podnositelj zahtjeva ne bi trebalo informacije koje je primilo od tijela primatelja zahtjeva prosljeđivati trećim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

(a)

tijelo primatelj zahtjeva prethodno je dalo tijelu podnositelju zahtjeva pisanu suglasnost za prosljeđivanje tih informacija, osim kada je riječ o hitnim slučajevima u kojima se zahtjev može podnijeti usmeno, a zatim ga se bez odgode potvrđuje u pisanom obliku; te

(b)

treća osoba obvezala se da će poštovati ograničenja kojima se održava u bitnome slična razina povjerljivosti kao ona kojoj podliježe tijelo podnositelj zahtjeva kako je utvrđeno u ovom Memorandumu o razumijevanju.

2.   Podložno primjenjivom pravu, ako je tijelo podnositelj zahtjeva na temelju prava dužno ili po zakonu obvezno otkriti dostavljene informacije, tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi unaprijed, koliko je to razumno izvedivo, obavijestiti tijelo primatelja zahtjeva o takvom zahtjevu i svim s time povezanim postupcima kako bi se moglo intervenirati i zaštititi povjerljivost. Ako tijelo primatelj zahtjeva nije dalo suglasnost za iznošenje dostavljenih informacija, tijelo podnositelj zahtjeva trebalo bi, prema potrebi, poduzeti sve razumne korake kako bi spriječilo otkrivanje, među ostalim i korištenjem pravnih sredstava kako bi se spriječilo takvo otkrivanje, te zahtijevati zaštitu i zaštititi povjerljivost svih povjerljivih informacija koje podliježu eventualnom otkrivanju.


PRIJEVOD

 

 

Bruxelles, 18. rujna 2017.

Uvaženi veleposlanik Lighthizer

Predstavnik SAD-a za trgovinu

Ured predstavnika SAD-a za trgovinu

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

SAD

Poštovani veleposlaniče Lighthizer,

drago mi je što možemo potpisati bilateralni sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje („Sporazum”) koji se nalazi u Prilogu ovom pismu. O konačnom pravnom tekstu na engleskom jeziku predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije dogovor su postigli 12. siječnja 2017.

Stranke su dovršile sve unutarnje postupke potrebne za potpisivanje Sporazuma. Stranke priznaju jezično uređenje Europske unije. Europska komisija primila je na znanje izjavu u Odluci Vijeća donesenoj 15. rujna 2017., kojom se opisuje Sporazum:

Ovaj Sporazum potpisuje se na engleskom jeziku. U skladu s pravom Unije, Unija ovaj Sporazum sastavlja i na bugarskom, češkom, danskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Te dodatne jezične verzije trebalo bi ovjeriti razmjenom diplomatskih nota između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovjerene verzije jednako su vjerodostojne.

Sjedinjene Američke Države potvrđuju predanost suradnji s Europskom unijom, s obzirom na Odluku Vijeća, kako bi se odgovorilo na zahtjeve za ovjeru dodatnih jezičnih verzija Sporazuma.

Drago mi je što možemo potvrditi da je potpisivanje Sporazuma na engleskom jeziku temelj za razmjenu pisama stranaka kako bi se započelo s privremenom primjenom. Postupci za stupanje Sporazuma na snagu, poput postupaka za privremenu primjenu nakon potpisivanja, ne ovise o ovjeri drugih jezičnih verzija.

Europska unija objavit će ovu razmjenu pisama zajedno s tekstom Sporazuma.

Isto sam pismo poslao ministru Mnuchinu.

S poštovanjem

Valdis DOMBROVSKIS

potpredsjednik Europske komisije

 

Bruxelles, 18. rujna 2017.

Steven Mnuchin

Ministar financija SAD-a

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Poštovani ministre Mnuchin,

drago mi je što možemo potpisati bilateralni sporazum između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje („Sporazum”) koji se nalazi u Prilogu ovom pismu. O konačnom pravnom tekstu na engleskom jeziku predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije dogovor su postigli 12. siječnja 2017.

Stranke su dovršile sve unutarnje postupke potrebne za potpisivanje Sporazuma. Stranke priznaju jezično uređenje Europske unije. Europska komisija primila je na znanje izjavu u Odluci Vijeća donesenu 15. rujna 2017., kojom se opisuje Sporazum:

Ovaj Sporazum potpisuje se na engleskom jeziku. U skladu s pravom Unije, Unija ovaj Sporazum sastavlja i na bugarskom, češkom, danskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Te dodatne jezične verzije trebalo bi ovjeriti razmjenom diplomatskih nota između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovjerene verzije jednako su vjerodostojne.

Sjedinjene Američke Države potvrđuju predanost suradnji s Europskom unijom, s obzirom na Odluku Vijeća, kako bi se odgovorilo na zahtjeve za ovjeru dodatnih jezičnih verzija Sporazuma.

Drago mi je što možemo potvrditi da je potpisivanje Sporazuma na engleskom jeziku temelj za razmjenu pisama stranaka kako bi se započelo s privremenom primjenom. Postupci za stupanje Sporazuma na snagu, poput postupaka za privremenu primjenu nakon potpisivanja, ne ovise o ovjeri drugih jezičnih verzija.

Europska unija objavit će ovu razmjenu pisama zajedno s tekstom Sporazuma.

Isto sam pismo poslao veleposlaniku Lighthizeru.

S poštovanjem

Valdis DOMBROVSKIS

potpredsjednik Europske komisije

 

22. rujna 2017.

Valdis Dombrovskis

Potpredsjednik

Europska komisija

Bruxelles, Belgija

Dragi potpredsjedniče Dombrovskis,

drago nam je što možemo potpisati bilateralni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje („Sporazum”) koji se nalazi u Prilogu ovom pismu. O konačnom pravnom tekstu na engleskom jeziku predstavnici Sjedinjenih Država i Europske unije dogovor su postigli 12. siječnja 2017.

Stranke su dovršile sve unutarnje postupke potrebne za potpisivanje Sporazuma. Stranke priznaju jezično uređenje Europske unije. Europska komisija primila je na znanje izjavu u Odluci Vijeća donesenoj 15. rujna 2017., kojom se opisuje Sporazum:

Ovaj Sporazum potpisuje se na engleskom jeziku. U skladu s pravom Unije, Unija ovaj Sporazum sastavlja i na bugarskom, češkom, danskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Te dodatne jezične verzije trebalo bi ovjeriti razmjenom diplomatskih nota između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Sve ovjerene verzije jednako su vjerodostojne.

Sjedinjene Američke Države potvrđuju predanost suradnji s Europskom unijom, s obzirom na Odluku Vijeća, kako bi se odgovorilo na zahtjeve za ovjeru dodatnih jezičnih verzija Sporazuma.

Drago nam je što možemo potvrditi da je potpisivanje Sporazuma na engleskom jeziku temelj za razmjenu pisama stranaka kako bi se započelo s privremenom primjenom. Postupci za stupanje Sporazuma na snagu, poput postupaka za privremenu primjenu nakon potpisivanja, ne ovise o ovjeri drugih jezičnih verzija.

Europska unija objavit će ovu razmjenu pisama zajedno s tekstom Sporazuma.

S poštovanjem

ministar Steven T. MNUCHIN

Ministarstvo financija SAD-a

veleposlanik Robert E. LIGHTHIZER

predstavnik SAD-a za trgovinu