29.1.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 23/79


ODLUKA br. 2/2016 ZAJEDNIČKOG ODBORA EU-a I ŠVICARSKE

od 3. prosinca 2015.

o izmjeni Protokola 3 uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima upravne suradnje [2016/121]

ZAJEDNIČKI ODBOR,

uzimajući u obzir Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije, potpisan u Bruxellesu 22. srpnja 1972. (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 11.,

uzimajući u obzir Protokol 3 uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima upravne suradnje („Protokol 3”),

budući da:

(1)

U članku 11. Sporazuma upućuje se na Protokol 3 kojim se utvrđuju pravila podrijetla i predviđa kumulacija podrijetla između Europske unije, Švicarske (uključujući Lihtenštajn), Islanda, Norveške, Turske, Farskih otoka i sudionika u Barcelonskom procesu (2).

(2)

Člankom 39. Protokola 3 predviđa se da Zajednički odbor predviđen u članku 29. Sporazuma može odlučiti izmijeniti odredbe tog protokola.

(3)

Regionalnom konvencijom o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (3) („Konvencija”) protokole o pravilima podrijetla koji su trenutačno na snazi u zemljama paneuromediteranskog područja nastoji se zamijeniti jedinstvenim pravnim aktom.

(4)

Europska unija i Švicarska potpisali su Konvenciju 15. lipnja 2011.

(5)

Europska unija i Švicarska položili su kod depozitara Konvencije svoje isprave o prihvatu 26. ožujka 2012. odnosno 28. studenoga 2011. Slijedom toga Konvencija je primjenom svojeg članka 10. stavka 3. stupila na snagu 1. svibnja 2012. u odnosu na Europsku uniju i 1. siječnja 2012. u odnosu na Švicarsku.

(6)

Konvencijom su sudionici u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republika Moldova uključeni u paneuromediteransko područje kumulacije podrijetla.

(7)

Protokol 3 uz Sporazum stoga bi trebalo izmijeniti kako bi se uključilo upućivanje na Konvenciju,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Protokol 3 uz Sporazum o definiciji pojma „proizvodi s podrijetlom” i načinima upravne suradnje zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Primjenjuje se od 1. veljače 2016.

Sastavljeno u Bruxellesu 3. prosinca 2015.

Za Zajednički odbor

Predsjednik

Luc DEVIGNE


(1)  SL L 300, 31.12.1972., str. 189.

(2)  Alžir, Egipat, Izrael, Jordan, Libanon, Maroko, Zapadna obala i Pojas Gaze, Sirija i Tunis.

(3)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.


PRILOG

„PROTOKOL 3

o definiciji pojma 'proizvodi s podrijetlom' i načinima upravne suradnje

Članak 1.

Primjenjiva pravila podrijetla

Za potrebe provedbe ovog Sporazuma primjenjuju se Dodatak I. i odgovarajuće odredbe Dodatka II. Regionalnoj konvenciji o paneuromediteranskim povlaštenim pravilima podrijetla (1) (‚Konvencija’).

Sva upućivanja na 'odgovarajući ugovor' u Dodatku I. i u odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji smatraju se upućivanjima na ovaj Sporazum.

Članak 2.

Rješavanje sporova

Sporovi u vezi s postupcima provjere iz članka 32. Dodatka I. Konvenciji, koji se ne mogu riješiti između carinskih tijela koja traže provjeru i carinskih tijela odgovornih za provedbu te provjere, podnose se Zajedničkom odboru.

U svakom slučaju rješavanje sporova između uvoznika i carinskih tijela zemlje uvoznice provodi se na temelju zakonodavstva te zemlje.

Članak 3.

Izmjene Protokola

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe ovog Protokola.

Članak 4.

Povlačenje iz Konvencije

1.   Ako Europska unija ili Švicarska depozitaru konvencije dostave pismenu obavijest o svojoj namjeri povlačenja iz Konvencije u skladu s njezinim člankom 9., Unija i Švicarska odmah započinju pregovore o pravilima podrijetla radi provedbe ovog Sporazuma.

2.   Do stupanja na snagu takvih novodogovorenih pravila podrijetla na ovaj Sporazum i dalje se primjenjuju pravila podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajuće odredbe Dodatka II. Konvenciji koji su primjenjivi u trenutku povlačenja. Međutim od trenutka povlačenja smatra se da je pravilima podrijetla iz Dodatka I. i, prema potrebi, odgovarajućim odredbama Dodatka II. Konvenciji dopuštena dvostrana kumulacija samo između Europske unije i Švicarske.

Članak 5.

Prijelazne odredbe – kumulacija

Neovisno o članku 16. stavku 5. i članku 21. stavku 3. Dodatka I. Konvenciji, kada kumulacija uključuje samo države EFTA-e, Farske otoke, Europsku uniju, Tursku, sudionike u procesu stabilizacije i pridruživanja i Republiku Moldovu, dokaz podrijetla može biti potvrda o prometu robe EUR.1 ili izjava o podrijetlu.”


(1)  SL L 54, 26.2.2013., str. 4.