10.12.2016   

HR

Službeni list Europske unije

L 336/3


PRIJEVOD

SPORAZUM

između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije o zaštiti osobnih informacija u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem i progonom kaznenih djela

SADRŽAJ

Preambula

Članak 1.:

Svrha Sporazuma

Članak 2.:

Definicije

Članak 3.:

Područje primjene

Članak 4.:

Zabrana diskriminacije

Članak 5.:

Učinak Sporazuma

Članak 6.:

Ograničenja svrhe i upotrebe

Članak 7.:

Daljnji prijenos

Članak 8.:

Održavanje kvalitete i cjelovitosti informacija

Članak 9.:

Sigurnost informacija

Članak 10.:

Prijava incidenta u vezi sa sigurnošću informacija

Članak 11.:

Vođenje evidencije

Članak 12.:

Razdoblje čuvanja informacija

Članak 13.:

Posebne kategorije osobnih informacija

Članak 14.:

Odgovornost

Članak 15.:

Automatizirane odluke

Članak 16.:

Pristup

Članak 17.:

Ispravak

Članak 18.:

Upravna zaštita

Članak 19.:

Sudska zaštita

Članak 20.:

Transparentnost

Članak 21.:

Učinkovit nadzor

Članak 22.:

Suradnja između nadzornih tijela

Članak 23.:

Zajedničko preispitivanje

Članak 24.:

Obavješćivanje

Članak 25.:

Savjetovanje

Članak 26.:

Suspenzija

Članak 27.:

Teritorijalna primjena

Članak 28.:

Trajanje Sporazuma

Članak 29.:

Stupanje na snagu i otkaz


IMAJUĆI NA UMU da su se Sjedinjene Američke Države i Europska unija obvezale osigurati visoku razinu zaštite osobnih informacija koje se razmjenjuju u okviru sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam;

NAMJERAVAJUĆI uspostaviti trajan pravni okvir za lakšu razmjenu informacija, što je ključno za sprečavanje, istragu, otkrivanje i progon kaznenih djela, uključujući terorizam, kako bi zaštitile svoja demokratska društva i zajedničke vrijednosti;

NAMJERAVAJUĆI posebno osigurati standarde zaštite pri razmjeni osobnih informacija na temelju važećih i budućih sporazuma između SAD-a i EU-a i njegovih država članica u području sprečavanja, istrage, otkrivanja i progona kaznenih djela, uključujući terorizam;

PREPOZNAJUĆI da se određenim važećim sporazumima između stranaka u pogledu obrade osobnih informacija pruža primjerena razina zaštite podataka u području njihove primjene, stranke potvrđuju da se ovaj Sporazum ne bi smio tumačiti na način da se njime mijenjaju ili uvjetuju ti sporazumi ili da se na drugi način od njih odstupa; uviđajući međutim da će se obveze utvrđene člankom 19. ovog Sporazuma o sudskoj zaštiti primjenjivati na sve prijenose koji spadaju u područje primjene ovog Sporazuma te da se time ne dovodi u pitanje nikakvo buduće preispitivanje ili izmjena tih sporazuma u skladu s uvjetima propisanima u njima;

PRIZNAJUĆI da obje stranke imaju dugogodišnju tradiciju poštovanja privatnosti pojedinaca, među ostalim kako je navedeno u načelima zaštite privatnosti i osobnih podataka u svrhe kaznenog progona koje je izradila Kontaktna skupina visoke razine EU-a i SAD-a za razmjenu informacija i zaštitu privatnosti i osobnih podataka, Povelji o temeljnim pravima Europske unije te primjenjivom zakonodavstvu EU-a, Ustavu Sjedinjenih Američkih Država i primjenjivom zakonodavstvu SAD-a te načelima poštenog postupanja s informacijama Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj; i

PREPOZNAJUĆI načela proporcionalnosti i nužnostite relevantnosti i razumnosti, kako ih stranke provode u svojim pravnim okvirima;

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE I EUROPSKA UNIJA SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha Sporazuma

1.   Svrha je ovog Sporazuma osigurati visoku razinu zaštite osobnih informacija i ojačati suradnju između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije i njezinih država članica u vezi sa sprečavanjem, istragom, otkrivanjem ili progonom kaznenih djela, uključujući terorizam.

2.   U tu se svrhu ovim Sporazumom uspostavlja okvir za zaštitu osobnih informacija pri njihovu prijenosu između Sjedinjenih Američkih Država, s jedne strane, i Europske unije i njezinih država članica, s druge strane.

3.   Ovaj Sporazum nije sam po sebi pravna osnova za prijenose osobnih informacija. Pravna se osnova za takve prijenose uvijek zahtijeva.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

1.

„osobne informacije” znači sve informacije koje se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Osoba čiji se identitet može utvrditi jest osoba koju se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikacijskog broja ili jednog ili više čimbenika svojstvenih za njezin fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet;

2.

„obrada osobnih informacija” znači svaki postupak ili skup postupaka koji uključuju prikupljanje, održavanje, upotrebu, izmjenu, organiziranje, strukturiranje, otkrivanje, širenje ili uklanjanje;

3.

„stranke” znači Europska unija i Sjedinjene Američke Države;

4.

„država članica” znači država članica Europske unije;

5.

„nadležno tijelo” znači, za Sjedinjene Američke Države, nacionalno tijelo kaznenog progona SAD-a nadležno za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela, uključujući terorizam te, za Europsku uniju, tijelo Europske unije i tijelo države članice nadležno za sprečavanje, istragu, otkrivanje ili progon kaznenih djela, uključujući terorizam.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na osobne informacije koje se prenose između nadležnih tijela jedne stranke i nadležnih tijela druge stranke ili koje se na drugi način prenose u skladu sa sporazumom sklopljenim između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije ili njezinih država članica, radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona kaznenih djela, uključujući terorizam.

2.   Ovim se Sporazumom ne utječe niti se dovode u pitanje prijenosi ili drugi oblici suradnje između tijela država članica i Sjedinjenih Američkih Država, osim onih navedenih u članku 2. stavku 5., koja su nadležna za zaštitu nacionalne sigurnosti.

Članak 4.

Zabrana diskriminacije

Svaka stranka ispunjava svoje obveze iz ovog Sporazuma radi zaštite osobnih informacija svojih državljana i državljana druge stranke bez obzira na njihovo državljanstvo te bez proizvoljne i neopravdane diskriminacije.

Članak 5.

Učinak Sporazuma

1.   Ovim se Sporazumom prema potrebi dopunjuju, ali ne zamjenjuju odredbe o zaštiti osobnih informacija iz međunarodnih sporazuma između stranaka ili između Sjedinjenih Američkih Država i država članica koje se odnose na pitanja obuhvaćena ovim Sporazumom.

2.   Stranke poduzimaju sve potrebne mjere za provedbu ovog Sporazuma, a posebno obveze u pogledu pristupa, ispravka te upravne i sudske zaštite pojedinaca predviđene ovim Sporazumom. Pojedinci i subjekti koriste se zaštitom i pravnim sredstvima utvrđenima u ovom Sporazumu na način propisan primjenjivim domaćim zakonodavstvom svake stranke. Obveze Sjedinjenih Američkih Država primjenjuju se u skladu s njihovim temeljnim načelima federalizma.

3.   Stavljanjem na snagu stavka 2. obrada osobnih informacija koju obavljaju Sjedinjene Američke Države ili Europska unija i njezine države članice u vezi s pitanjima koja potpadaju pod područje primjene ovog Sporazuma smatra se usklađenom s njihovim zakonodavstvom o zaštiti podataka kojim se ograničavaju ili uvjetuju međunarodni prijenosi osobnih informacija te nisu potrebna daljnja ovlaštenja na temelju takvog zakonodavstva.

Članak 6.

Ograničenja svrhe i upotrebe

1.   Prijenos osobnih informacija u posebne svrhe dopušten je na temelju pravne osnove za prijenos utvrđene u članku 1.

2.   Daljnja obrada osobnih informacija koju obavlja stanka ne smije biti neusklađena sa svrhama u koje su te informacije prenesene. Usklađena obrada uključuje obradu koja se obavlja u skladu s uvjetima važećih međunarodnih sporazuma i međunarodnih okvira u pisanom obliku za sprečavanje, otkrivanje, istragu ili progon teških kaznenih djela. Svaka takva obrada osobnih informacija koju obavljaju druga nacionalna tijela izvršavanja zakonodavstva, regulatorna ili upravna tijela mora biti u skladu s ostalim odredbama ovog Sporazuma.

3.   Ovim se člankom ne dovodi u pitanje mogućnost nadležnog tijela koje prenosi informacije da u posebnim slučajevima uvede dodatne uvjete u mjeri u kojoj je to dopušteno primjenjivim pravnim okvirom za prijenos. Takvi uvjeti ne uključuju opće uvjete zaštite podataka, odnosno propisane uvjete koji nisu povezani s posebnim okolnostima slučaja. Ako se na informacije primjenjuju određeni uvjeti, nadležno tijelo koje prima informacije postupa u skladu s njima. Nadležno tijelo koje pruža informacije može od primatelja zahtijevati informacije o upotrebi prenesenih informacija.

4.   Ako Sjedinjene Američke Države, s jedne strane, i Europska unija ili neka država članica, s druge strane, sklope sporazum o prijenosu osobnih informacija osim u vezi s posebnim slučajevima, istragama ili progonima, specifične svrhe u koje se informacije prenose i obrađuju utvrđuju se u tom sporazumu.

5.   Stranke osiguravaju u skladu sa svojim zakonodavstvom da se osobne informacije obrađuju na način izravno povezan sa svrhama obrade i koji nije prekomjeran ili preopsežan u odnosu na svrhe obrade.

Članak 7.

Daljnji prijenos

1.   Osobne informacije o određenom slučaju koje je nadležno tijelo jedne stranke prenijelo nadležnom tijelu druge stranke mogu se prenijeti državi za koju ovaj Sporazum nije obvezujuć ili međunarodnom tijelu samo uz prethodni pristanak nadležnog tijela koje je prvotno poslalo te informacije.

2.   Pri davanju pristanka za prijenos iz stavka 1., nadležno tijelo koje je prvotno prenijelo informacije uzima u obzir sve relevantne čimbenike, uključujući težinu kaznenog djela, svrhu u koju su podaci prvotno preneseni te osiguravaju li država za koju ovaj Sporazum nije obvezujuć ili međunarodno tijelo odgovarajuću razinu zaštite osobnih informacija. Može odrediti i posebne uvjete za prijenos.

3.   Ako Sjedinjene Američke Države, s jedne strane, i Europska unija ili neka država članica, s druge strane, sklope sporazum o prijenosu osobnih informacija osim u vezi s posebnim slučajevima, istragama ili progonom, daljnji prijenos osobnih informacija može se izvršiti isključivo u skladu s posebnim uvjetima utvrđenima u sporazumu kojima se osigurava odgovarajuće obrazloženje za daljnji prijenos. U sporazumu se predviđaju i odgovarajući mehanizmi informiranja između nadležnih tijela.

4.   Ništa se u ovom članku ne smije tumačiti tako da se utječe na bilo koji zahtjev, obvezu ili praksu prema kojoj je prije daljnjeg prenošenja informacija državi ili tijelu za koje je ovaj Sporazum obvezujuć potreban prethodni pristanak nadležnog tijela koje je prvotno prenijelo informacije, pod uvjetom da razina zaštite podataka u toj državi ili tijelu ne smije biti temelj za odbijanje pristanka ili nametanje uvjeta za taj prijenos.

Članak 8.

Održavanje kvalitete i cjelovitosti informacija

Stranke poduzimaju razumne korake kako bi osigurale da se održi točnost, relevantnost, ažurnost i cjelovitost osobnih informacija koji su potrebni i odgovoarajući za zakonitu obradu informacija. U tu svrhu nadležna tijela uspostavljaju postupke kojima je cilj osigurati kvalitetu i cjelovitost osobnih informacija, uključujući sljedeće:

(a)

mjere iz članka 17.;

(b)

ako nadležno tijelo koje prenosi informacije sazna za postojanje značajnih sumnji u pogledu relevantnosti, ažurnosti, cjelovitosti ili točnosti takvih osobnih informacija ili ocjene koju je prenijelo, o tome obavješćuje, ako je moguće, nadležno tijelo koje prima informacije;

(c)

ako nadležno tijelo koje prima informacije sazna za postojanje značajnih sumnji u pogledu relevantnosti, ažurnosti, cjelovitosti ili točnosti osobnih informacija dobivenih od državnog tijela, ili ocjene koju je provelo nadležno tijelo koje prenosi informacije u pogledu točnosti informacija ili pouzdanosti izvora, o tome obavješćuje, ako je moguće, nadležno tijelo koje prenosi informacije.

Članak 9.

Sigurnost informacija

Stranke osiguravaju da su uspostavljene odgovarajuće tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere za zaštitu osobnih informacija u slučaju:

(a)

slučajnog ili nezakonitog uništavanja;

(b)

slučajnog gubitka; i

(c)

neovlaštenog otkrivanja, izmjene, pristupa ili druge obrade.

Takve mjere uključuju odgovarajuće zaštitne mjere u pogledu ovlaštenja potrebnog za pristup osobnim informacijama.

Članak 10.

Prijava incidenta u vezi sa sigurnošću informacija

1.   Nakon otkrivanjaincidenta koji uključuje slučajni gubitak ili uništavanje ili neovlašten pristup, otkrivanje ili izmjenu osobnih informacija i u kojem postoji velik rizik od nastanka štete, nadležno tijelo koje prima informacije odmah procjenjuje vjerojatnost nastanka i opseg štete za pojedince i cjelovitost programa nadležnog tijela koje prenosi informacije te bez odlaganja poduzima odgovarajuće mjere za ublažavanje takve štete.

2.   Mjere za ublažavanje štete uključuju obavijest nadležnom tijelu koje prenosi informacije. Međutim, obavijest može:

(a)

uključivati odgovarajuća ograničenja u pogledu daljnjeg prijenosa obavijesti;

(b)

biti odgođena ili izostavljena ako bi predstavljala prijetnju nacionalnoj sigurnosti;

(c)

biti odgođena ako bi mogla predstavljati prijetnju za aktivnosti povezane s javnom sigurnosti.

3.   Mjere za ublažavanje štete uključuju i obavijest pojedincu, ako je to primjereno s obzirom na okolnosti incidenta, osim ako bi takva obavijest predstavljala prijetnju:

(a)

javnoj ili nacionalnoj sigurnosti;

(b)

službenim ispitivanjima, istragama ili postupcima;

(c)

sprečavanju, otkrivanju, istrazi ili progonu kaznenih djela;

(d)

pravima i slobodama drugih, posebno zaštiti žrtava i svjedoka.

4.   Nadležna tijela uključena u prijenos osobnih informacija mogu se savjetovati o incidentu i odgovoru na njega.

Članak 11.

Vođenje evidencije

1.   Stranke uspostavljaju učinkovite metode za dokazivanje zakonitosti obrade osobnih informacija koje mogu uključivati upotrebu zapisa te drugih oblika evidencije.

2.   Nadležna tijela mogu upotrebljavati te zapise ili evidenciju za održavanje pravilnog funkcioniranja dotičnih baza podataka ili datoteka, osiguravanje cjelovitosti i sigurnosti informacija te prema potrebi provođenje postupaka sigurnosnog kopiranja.

Članak 12.

Razdoblje čuvanja informacija

1.   Stranke u svojim primjenjivim pravnim okvirima predviđaju posebna razdoblja čuvanja evidencije koja sadržava osobne informacije, kojima je cilj osigurati da se osobne informacije ne čuvaju duže nego što je nužno i prikladno. U takvim razdobljima čuvanja uzimaju se u obzir svrhe obrade, priroda podataka, tijelo koje ih obrađuje, učinak na prava i interese uključenih osoba te drugi primjenjivi pravni aspekti.

2.   Ako Sjedinjene Američke Države, s jedne strane, i Europska unija ili neka država članica, s druge strane, sklope sporazum o prijenosu osobnih informacija osim u vezi s posebnim slučajevima, istragama ili progonom, taj će sporazum uključivati posebnu i međusobno usuglašenu odredbu o razdobljima čuvanja.

3.   Stranke osiguravaju postupke periodičnog preispitivanja razdoblja čuvanja kako bi odredile je li zbog promijenjenih okolnosti potrebno mijenjati navedeno razdoblje.

4.   Stranke objavljuju takva razdoblja čuvanja ili ih na drugi način čine javno dostupnima.

Članak 13.

Posebne kategorije osobnih informacija

1.   Obrada osobnih informacija koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja ili vjerska ili druga uvjerenja te članstvo u sindikatu ili osobnih informacija o zdravstvenom stanju ili seksualnom životu obavlja se isključivo uz odgovarajuće zaštitne mjere u skladu sa zakonom. Takve odgovarajuće zaštitne mjere mogu uključivati: ograničavanje svrha u koje se informacije mogu obrađivati, primjerice dopuštanje obrade samo u pojedinačnim slučajevima; prikrivanje, brisanje ili blokiranje informacija nakon što je dosegnuta svrha u koju su informacije obrađene; ograničavanje osoblja koje ima pristup informacijama; zahtijevanje stručnog osposobljavanja osoblja s pristupom informacijama; zahtijevanje odobrenja nadzornog tijela za pristup informacijama ili druge zaštitne mjere. U navedenim zaštitnim mjerama uzimaju se u obzir priroda informacija, posebna osjetljivost informacija te svrha u koju se informacije obrađuju.

2.   Ako Sjedinjene Američke Države, s jedne strane, i Europska unija ili neka država članica, s druge strane, sklope sporazum o prijenosu osobnih informacija osim u vezi s posebnim slučajevima, istragama ili progonom, u tom će se sporazumu dodatno odrediti standardi i uvjeti pod kojima se te informacije mogu obrađivati uzimajući u obzir prirodu informacija i svrhu u koju se upotrebljavaju.

Članak 14.

Odgovornost

1.   Stranke uvode mjere kojima se promiče preuzimanje odgovornosti za obradu osobnih informacija u okviru područja primjene ovog Sporazuma od strane njihovih nadležnih tijela i svih drugih njihovih tijela kojima su osobne informacije prenesene. Te mjere uključuju obavješćivanje o zaštitnim mjerama primjenjivima na prijenose osobnih informacija na temelju ovog Sporazuma i o uvjetima koje bi nadležna tijela koja prenose osobne informacije mogla propisati na temelju članka 6. stavka 3. Za teška kršenja predviđene su odgovarajuće i odvraćajuće kaznene, građanskopravne ili administrativne sankcije.

2.   Mjere iz stavka 1. uključuju, prema potrebi, prekid prijenosa osobnih informacija tijelima sastavnih teritorijalnih jedinica stranaka koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom, a koja nisu učinkovito zaštitila osobne informacije uzimajući u obzir svrhu ovog Sporazuma, a posebice odredbe iz ovog Sporazuma o ograničenju svrhe i upotrebe te o daljnjem prijenosu.

3.   U slučaju navodne nepravilne provedbe ovog članka, stranka može od druge stranke zatražiti da dostavi odgovarajuće informacije, uključujući, prema potrebi, informacije o mjerama provedenima u skladu s ovim člankom.

Članak 15.

Automatizirane odluke

Odluke koje proizvode znatne negativne posljedice za relevantne interese pojedinca ne smiju se temeljiti isključivo na automatiziranoj obradi osobnih informacija bez sudjelovanja ljudi, osim ako je to dopušteno na temelju domaćeg prava te uz odgovarajuće zaštitne mjere uključujući mogućnost ljudske intervencije.

Članak 16.

Pristup

1.   Stranke osiguravaju da svaki pojedinac ima pravo tražiti pristup svojim osobnim informacijama te ga, uz ograničenja navedena u stavku 2., dobiti. Takav se pristup traži i dobiva od nadležnog tijela u skladu s primjenjivim pravnim okvirom države u kojoj se podnosi zahtjev.

2.   Dobivanje takvih informacija može u pojedinačnim slučajevima biti podložno razumnim ograničenjima predviđenima domaćim pravom, uzimajući u obzir legitimne interese dotičnog pojedinca, s ciljem:

(a)

zaštite prava i sloboda drugih, uključujući njihovu privatnost;

(b)

zaštite javne i nacionalne sigurnosti;

(c)

zaštite osjetljivih informacija u pogledu kaznenog progona;

(d)

izbjegavanja ometanja službenih ili sudskih istraživanja, istraga ili postupaka;

(e)

izbjegavanja dovođenja u pitanje sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenopravnih sankcija;

(f)

druge zaštite interesa iz zakonodavstva u pogledu slobode informiranja i pristupa javnosti dokumentima.

3.   Pojedincu se ne smiju nametnuti prekomjerni troškovi kao uvjet za pristup njegovim osobnim informacijama.

4.   Pojedinac ima pravo ovlastiti nadzorno tijelo ili drugog zastupnika da zatraži pristup u njegovo ime ako je to dopušteno primjenjivim domaćim pravom.

5.   Ako je pristup odbijen ili ograničen, nadležno tijelo kojem je upućen zahtjev obavijestit će bez odlaganja pojedinca ili njegova ovlaštenog zastupnika iz stavka 4. o razlozima odbijanja ili ograničavanja pristupa.

Članak 17.

Ispravak

1.   Stranke osiguravaju da svatko ima pravo zatražiti ispravak svojih osobnih informacija za koje smatra da su netočne ili nepravilno obrađene. Ispravak može uključivati dopunu, brisanje, blokiranje ili druge mjere ili metode uklanjanja netočnosti ili nepravilne obrade. Takav se ispravak traži i dobiva od nadležnog tijela u skladu s primjenjivim pravnim okvirom države u kojoj se podnosi zahtjev.

2.   Ako nadležno tijelo koje prima informacije zaključi na temelju:

(a)

zahtjeva iz stavka 1.;

(b)

obavijesti pružatelja informacija; ili

(c)

vlastitih istraga ili istraživanja;

da su informacije koje je primilo na temelju Sporazuma netočne ili nepravilno obrađene, poduzima mjere dopune, brisanja, blokiranja ili, prema potrebi, druge metode ispravka.

3.   Pojedinac ima pravo ovlastiti nadzorno tijelo ili drugog zastupnika da zatraži ispravak u njegovo ime ako je to dopušteno primjenjivim domaćim pravom.

4.   Ako je ispravak odbijen ili ograničen, nadležno tijelo kojem je upućen zahtjev dostavit će bez odlaganja pojedincu ili njegovu ovlaštenom zastupniku iz stavka 3. odgovor s razlozima odbijanja ili ograničavanja ispravka.

Članak 18.

Upravna zaštita

1.   Stranke osiguravaju da svatko ima pravo tražiti upravnu zaštitu ako smatra da mu je zahtjev za pristup u skladu s člankom 16. ili ispravak netočnih informacija ili nepravilne obrade u skladu s člankom 17. neopravdano odbijen. Takva se zaštita traži i dobiva od nadležnog tijela u skladu s primjenjivim pravnim okvirom države u kojoj se podnosi zahtjev.

2.   Pojedinac ima pravo ovlastiti nadzorno tijelo ili drugog zastupnika da zatraži upravnu zaštitu u njegovo ime ako je to dopušteno primjenjivim domaćim pravom.

3.   Nadležno tijelo od kojeg se traži zaštita provodi odgovarajuća istraživanja i provjere te bez odlaganja dostavlja pisani odgovor, uključujući u elektroničkom obliku, s ishodima i, prema potrebi, poduzetim mjerama poboljšanja ili korektivnim mjerama. Obavješćivanje u vezi s postupkom traženja daljnje upravne zaštite utvrđeno je u članku 20.

Članak 19.

Sudska zaštita

1.   Stranke u svojim primjenjivim pravnim okvirima osiguravaju da, podložno zahtjevima da se prvo iscrpi upravna zaštita, svaki državljanin stranke ima pravo tražiti sudsko preispitivanje u pogledu:

(a)

odbijanja od strane nadležnog tijela pristupa evidenciji koja sadržava njegove osobne informacije;

(b)

odbijanja od strane nadležnog tijela izmjene evidencije koja sadržava njegove osobne informacije; i

(c)

svjesnog ili namjernog nezakonitog otkrivanja takvih informacija što uključuje mogućnost naknade štete.

2.   Takvo sudsko preispitivanje traži se i dobiva u skladu s primjenjivim pravnim okvirom države u kojoj se podnosi zahtjev.

3.   Stavcima 1. i 2. ne dovodi se u pitanje nikakvo drugo sudsko preispitivanje dostupno u pogledu obrade osobnih informacija pojedinca na temelju prava države u kojoj se podnosi zahtjev.

4.   U slučaju suspenzije ili otkaza Sporazuma, članak 26. stavak 2. ili članak 29. stavak 3. ne predstavlja temelj za sudsku zaštitu koja više nije dostupna na temelju prava dotične stranke.

Članak 20.

Transparentnost

1.   Stranke obavješćuju pojedince u vezi s njihovim osobnim informacijama, što mogu učiniti nadležna tijela objavom općih obavijesti ili pojedinačnom obavijesti u obliku ili roku predviđenom pravom koje se primjenjuje na tijelo koje dostavlja obavijest, u pogledu:

(a)

svrha u koje navedeno tijelo obrađuje informacije;

(b)

svrha u koje se informacije mogu podijeliti s drugim tijelima;

(c)

zakona ili pravila u skladu s kojima se takva obrada provodi;

(d)

trećih osoba kojima se takve informacije otkrivaju; i

(e)

dostupnog pristupa, ispravka i zaštite.

2.   Takav zahtjev za obavješćivanjem podložan je razumnim ograničenjima na temelju domaćeg prava u pogledu pitanja iz članka 16. stavka 2. točaka od (a) do (f).

Članak 21.

Učinkovit nadzor

1.   Stranke uspostavljaju jedno ili više javnih nadzornih tijela koja:

(a)

izvršavaju neovisne nadzorne funkcije i ovlasti, uključujući preispitivanja, istrage i intervencije, ako je potrebno na vlastitu inicijativu;

(b)

su ovlaštena prihvatiti pritužbe pojedinaca u vezi s mjerama za provedbu ovog Sporazuma te odlučivati o njima; i

(c)

su ovlaštena pokrenuti prema potrebi kazneni progon ili stegovni postupak u slučaju kršenja propisa u vezi s ovim Sporazumom.

2.   Europska unija osigurava nadzor u skladu s ovim člankom putem svojih tijela za zaštitu podataka i tijela za zaštitu podataka država članica.

3.   Sjedinjene Američke Države osiguravaju nadzor u skladu s ovim člankom kumulativno putem više tijela, koja među ostalim mogu uključivati glavne inspektore, službenike nadležne za zaštitu privatnosti, vladine urede za odgovornost, odbore za nadzor privatnosti i građanskih sloboda i druga mjerodavna izvršna i zakonodavna tijela za preispitivanje privatnosti i građanskih sloboda.

Članak 22.

Suradnja između nadzornih tijela

1.   Tijela koja provode nadzor u skladu s člankom 21. prema potrebi se savjetuju u pogledu izvršavanja funkcija u vezi s ovim Sporazumom kako bi osigurala učinkovitu provedbu odredbi članaka 16., 17. i 18.

2.   Stranke uspostavljaju nacionalne kontaktne točke koje pomažu pri određivanju nadzornog tijela kojem se treba obratiti u određenom slučaju.

Članak 23.

Zajedničko preispitivanje

1.   Stranke provode zajednička periodična preispitivanja politika i postupaka kojima se provodi ovaj Sporazum te njihove učinkovitosti. Posebna se pozornost u zajedničkim preispitivanjima pridaje učinkovitoj provedbi zaštita iz članka 14. o odgovornosti, članka 16. o pristupu, članka 17. o ispravcima, članka 18. o upravnoj zaštiti i članka 19. o sudskoj zaštiti.

2.   Prvo zajedničko preispitivanje provodi se najkasnije tri godine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma, a nakon toga u redovitim razmacima. Stranke unaprijed zajednički dogovaraju načine i uvjete zajedničkog preispitivanja te jedna drugu obavješćuju o sastavu svojih delegacija koje uključuju predstavnike javnih nadzornih tijela iz članka 21. o učinkovitom nadzoru te tijela kaznenog progona i pravosudnih tijela. Rezultati zajedničkog preispitivanja bit će dostupni javnosti.

3.   Ako su stranke ili Sjedinjene Američke Države i neka država članica sklopile drugi sporazum čiji je predmet u području primjene ovog Sporazuma te se njime predviđaju zajednička preispitivanja, takva se preispitivanja ne ponavljaju i, ako je potrebno, njihovi se rezultati uključuju u rezultate zajedničkog preispitivanja ovog Sporazuma.

Članak 24.

Obavješćivanje

1.   Sjedinjene Američke Države obavješćuju Europsku uniju o svakom imenovanju koje tijela SAD-a izvrše u vezi s člankom 19. te o svakoj njihovoj izmjeni.

2.   Stranke poduzimaju razumne napore kako bi jedna drugu obavijestile o donošenju zakona ili propisa koji bitno utječu na provedbu ovog Sporazuma, ako je moguće prije njihova stupanja na snagu.

Članak 25.

Savjetovanje

U slučaju spora u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma stranke se savjetuju kako bi postigle sporazumno rješenje.

Članak 26.

Suspenzija

1.   U slučaju bitnog kršenja ovog Sporazuma, i jedna i druga stranka mogu suspendirati ovaj Sporazum u cijelosti ili djelomično pisanom obaviješću upućenoj drugoj stranci diplomatskim putem. Takva pisana obavijest upućuje se nakon što stranke unutar razumnog razdoblja savjetovanja nisu postigle rješenje, a suspenzija stupa na snagu dvadeset dana od primitka takve obavijesti. Stranka koja je suspendirala Sporazum može ukinuti suspenziju pisanom obaviješću drugoj stranci. Suspenzija se ukida odmah nakon primitka obavijesti.

2.   Neovisno o suspenziji ovog Sporazuma, osobni podaci koji potpadaju pod područje primjene ovog Sporazuma i koji su preneseni prije njegove suspenzije nastavljaju se obrađivati u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 27.:

Teritorijalna primjena

1.   Ovaj se Sporazum primjenjuje na Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku samo ako Europska komisija obavijesti Sjedinjene Američke Države u pisanom obliku da su Danska, Ujedinjena Kraljevina ili Irska odlučile da se ovaj Sporazum primjenjuje na njih.

2.   Ako Europska komisija obavijesti Sjedinjene Američke Države prije stupanja na snagu ovog Sporazuma da će se on primjenjivati na Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku, ovaj se Sporazum primjenjuje na njih od njegova stupanja na snagu.

3.   Ako Europska komisija obavijesti Sjedinjene Američke Države nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma da se on primjenjuje na Dansku, Ujedinjenu Kraljevinu ili Irsku, ovaj se Sporazum primjenjuje na njih od prvog dana u mjesecu koji slijedi nakon primitka obavijesti Sjedinjenih Američkih Država.

Članak 28.

Trajanje Sporazuma

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme.

Članak 29.

Stupanje na snagu i otkaz

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon datuma na koji stranke razmijene obavijesti u kojima navode da su dovršile svoje interne postupke za stupanje na snagu.

2.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću upućenoj drugoj stranci diplomatskim putem. Takav otkaz stupa na snagu trideset dana od datuma primitka takve obavijesti.

3.   Neovisno o otkazu ovog Sporazuma, osobne informacije koje potpadaju pod područje primjene ovog Sporazuma i koje su prenesene prije njegova otkaza nastavljaju se obrađivati u skladu s ovim Sporazumom.

U POTVRDU PRETHODNO NAVEDENOG niže potpisani opunomoćenici potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Amsterdamu drugog dana lipnja dvije tisuće šesnaeste godine, u dva izvornika na engleskom jeziku. Na temelju prava EU-a, Europska unija također sastavlja ovaj Sporazum na bugarskom, češkom, danskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku. Te dodatne jezične verzije mogu se ovjeriti razmjenom diplomatskih nota između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije. Ako postoje razlike između vjerodostojnih jezičnih verzija, verzija na engleskom jeziku ima prednost.

Za Europsku uniju

Za Sjedinjene Američke Države