5.12.2015   

HR

Službeni list Europske unije

L 321/70


ODLUKA br. 2/2014 VIJEĆA ZA PRIDRUŽIVANJE EU-A I GRUZIJE

od 17. studenoga 2014.

o osnivanju dvaju pododbora [2015/2262]

VIJEĆE ZA PRIDRUŽIVANJE EU-a I GRUZIJE,

uzimajući u obzir Sporazum o pridruživanju između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju i njihovih država članica, s jedne strane, i Gruzije, s druge strane (1) („Sporazum”), a posebno njegov članak 409.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 431. Sporazuma, dijelovi Sporazuma privremeno se primjenjuju od 1. rujna 2014.

(2)

U skladu s člankom 409. stavkom 2. Sporazuma, Vijeće za pridruživanje može odlučiti uspostaviti bilo koji poseban odbor ili tijelo u posebnim područjima koji su potrebni za provedbu Sporazuma kako bi pomogli Vijeću za pridruživanje u obavljanju njegovih dužnosti.

(3)

Kako bi se omogućile rasprave na stručnoj razini u ključnim područjima obuhvaćenima područjem privremene primjene Sporazuma, trebalo bi osnovati dva pododbora.

(4)

Uz dogovor stranaka trebalo bi biti moguće izmijeniti popis pododborâ i djelokrug pojedinih pododbora,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Osnivaju se pododbori navedeni u Prilogu.

Članak 2.

Poslovnici pododborâ navedenih u Prilogu uređeni su člankom 16. poslovnika Odbora za pridruživanje i pododborâ kako je donesen Odlukom br. 1/2014 Vijeća za pridruživanje EU-a i Gruzije.

Članak 3.

Uz dogovor stranaka mogu se izmijeniti popis pododborâ naveden u Prilogu i djelokrug pojedinih pododbora navedenih u Prilogu.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. studenoga 2014.

Za Vijeće za pridruživanje

Predsjednica

F. MOGHERINI


(1)  SL L 261, 30.8.2014., str. 4.


PRILOG

POPIS PODODBORA

1.

Pododbor za slobodu, sigurnost i pravdu

2.

Pododbor za gospodarsku suradnju i suradnju u drugim sektorima