12.4.2014   

HR

Službeni list Europske unije

L 109/3


SPORAZUM

Između Europske unije i Kraljevine Norveške o načinima njezina sudjelovanja u Europskom potpornom uredu za azil

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „EU”,

s jedne strane, i

KRALJEVINA NORVEŠKA, dalje u tekstu „Norveška”,

s druge strane,

uzimajući u obzir članak 49. stavak 1. Uredbe (EU) br. 439/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o osnivanju Europskog potpornog ureda za azil (1), dalje u tekstu „Uredba”,

BUDUĆI DA:

(1)

U Uredbi je navedeno da je, kako bi ispunio svoju svrhu, Europski potporni ured za azil, dalje u tekstu „Potporni ured”, otvoren za sudjelovanje zemalja koje su sklopile sporazume s EU-om kojima su prihvatile i primjenjuju pravo EU-a u području na koje se primjenjuje Uredba, odnosno Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Švicarske, u daljnjem tekstu „pridružene zemlje”,

(2)

Norveška je sklopila s EU-om sporazume na temelju kojih je prihvatila i primjenjuje pravo EU-a u području na koje se primjenjuje Uredba, posebno Sporazum između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za određivanje države nadležne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u državi članici ili u Islandu ili Norveškoj (2),

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Opseg sudjelovanja

Norveška potpuno sudjeluje u radu Potpornog ureda i ima pravo dobivati potporu od Potpornog ureda u skladu s Uredbom i uvjetima iz ovog Aranžmana.

Članak 2.

Upravljački odbor

Norveška ima svog predstavnika u upravljačkom odboru Potpornog ureda u svojstvu promatrača bez prava glasa.

Članak 3.

Financijski doprinos

1.   Norveška doprinosi prihodu Potpornog ureda godišnjim iznosom koji se izračunava u skladu s njezinim bruto domaćim proizvodom (BDP) kao postotak BDP-a svih sudjelujućih država u skladu s formulom utvrđenom u Prilogu.

2.   Financijski doprinos iz stavka 1. primjenjuje se sljedećeg dana od dana stupanja na snagu ili od dana početka privremene primjene ovog Aranžmana u skladu s člankom 13. stavkom 3.. Prvi financijski doprinos smanjuje se razmjerno preostalom trajanju godine nakon stupanja na snagu ili dana početka privremene primjene ovog Aranžmana.

Članak 4.

Zaštita podataka

1.   Prilikom primjene ovog Aranžmana Norveška obrađuje podatke u skladu s Direktivom 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka. (3)

2.   Za potrebe ovog Aranžmana, na obradu osobnih podataka u Potpornom uredu primjenjuje se Uredba (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti osoba u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima Zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (4).

3.   Norveška poštuje pravila o povjerljivosti dokumenata Potpornog ureda kako je propisano u Poslovniku upravljačkog odbora.

Članak 5.

Pravni status

Potporni je ured prema norveškom zakonodavstvu pravna osoba te u Norveškoj uživa najširu pravnu sposobnost koju pravnim osobama dodjeljuje norveško zakonodavstvo. On poglavito može stjecati ili prodavati pokretnu i nepokretnu imovinu, te može biti stranka u sudskom postupku.

Članak 6.

Odgovornost

Na odgovornost Potpornog ureda primjenjuje se članak 45. stavci 1., 3. i 5. Uredbe.

Članak 7.

Sud Europske unije

Norveška priznaje nadležnost Suda Europske unije nad Potpornim uredom, kako je predviđeno u članku 45. stavcima 2. i 4. Uredbe.

Članak 8.

Osoblje Potpornog ureda

1.   U skladu s člankom 38. stavkom 1. i člankom 49. stavkom 1. Uredbe, na državljane Norveške koji se zapošljavaju kao osoblje Potpornog ureda primjenjuju se Pravilnik o osoblju za dužnosnike i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika Europske unije, pravila koja su institucije Europske unije zajedno donijele u svrhu primjene tih Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja te provedbenih mjera koja je donio Potporni ured u skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe.

2.   Odstupajući od članka 12. stavka 2. točke (a) i članka 82. stavka 3. točke (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika Europske unije, državljane Norveške koji uživaju sva prava građana izvršni direktor Potpornog ureda može zaposliti u skladu s postojećim pravilima za odabir i zapošljavanje osoblja koje je donio Potporni ured.

3.   Članak 38. stavak 4. Uredbe primjenjuje se mutatis mutandis na državljane Norveške.

4.   Državljani Norveške ne mogu biti imenovani na mjesto izvršnog direktora Potpornog ureda.

Članak 9.

Povlastice i imuniteti

Norveška na Potporni ured i na njegove zaposlenike primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije (5) kao i sva druga pravila donesena u skladu s tim Protokolom koja se odnose na pitanja zaposlenika Potpornog ureda.

Članak 10.

Borba protiv prijevare

Primjenjuju se odredbe iz članka 44. Uredbe i Europski ured za borbu protiv prijevare (OLAF) i Revizorski sud mogu izvršavati ovlasti koje su na njih prenesene.

OLAF i Revizorski sud pravovremeno obavještavaju Riksrevisjonen o namjeri provedbe terenskih provjera ili revizija koje, ako tako žele norveška tijela vlasti, mogu provoditi zajedno s Riksrevisjonenom.

Članak 11.

Odbor

1.   Odbor, koji se sastoji od predstavnika Europske komisije i Norveške prati pravilnu provedbu ovog Aranžmana i osigurava kontinuirano davanje podataka i razmjenu stajališta na tu temu. Iz praktičnih razloga, taj se odbor sastaje zajedno s odgovarajućim odborima osnovanima s drugim pridruženim zemljama koje sudjeluju na temelju članka 49. stavka 1. Uredbe. Odbor se sastaje na zahtjev Norveške ili Europske komisije. O radu odbora obavješćuje se upravljački odbor Potpornog ureda.

2.   U odboru se razmjenjuju informacije i stajališta o predviđenom zakonodavstvu EU-a, koje izravno utječe na Uredbu ili ju izmjenjuje ili se očekuje da će imati utjecaj na financijski doprinos iz članka 3. ovog Aranžmana.

Članak 12.

Prilog

Prilog ovom Aranžmanu čini sastavni dio ovog Aranžmana.

Članak 13.

Stupanje na snagu

1.   Ugovorne stranke odobravaju ovaj Aranžman u skladu sa svojim postupcima. One obavještavaju jedna drugu o okončanju tih postupaka.

2.   Ovaj Aranžmanstupa na snagu prvog dana prvog mjeseca koji slijedi nakon dana zadnje obavijesti iz stavka 1.

3.   Nakon potpisivanja ovog Aranžmana, ugovorne stranke mogu izjaviti na temelju uzajamnog dogovora da će se on primjenjivati privremeno nakon dana potpisa.

Članak 14.

Raskid i važenje

1.   Ovaj se Aranžmansklapa na neodređeno razdoblje.

2.   Svaka ugovorna stranka može, nakon savjetovanja s Odborom, raskinuti ovaj Aranžmanobavješćivanjem druge ugovorne stranke. Ovaj Aranžmanprestaje važiti šest mjeseci od dana takve obavijesti.

3.   Aranžmanse raskida u slučaju raskida Sporazuma između Europske zajednice i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države koja je odgovorna za razmatranje zahtjeva za azil koji je podnesen u jednoj od država članica ili u Islandu ili Norveškoj.

4.   Ovaj je Aranžmansastavljen u duplikatu na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i norveškom jeziku, s tim da je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Съставено в Брюксел на деветнадесети март две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de marzo de dos mil catorce.

V Bruselu dne devatenáctého března dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende marts to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten März zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the nineteenth day of March in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le dix neuf mars deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu devetnaestog ožujka dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove marzo duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada deviņpadsmitajā martā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de negentiende maart tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego marca roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de março de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la nouăsprezece martie două mii paisprezece.

V Bruseli devätnásteho marca dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne devetnajstega marca leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä maaliskuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den nittonde mars tjugohundrafjorton.

Utferdiget i Brussel den nittende mars to tusen og fjorten.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské královstvi

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

For Kongeriket Norge

Image


(1)  SL L 132, 29.5.2010., str. 11.

(2)  SL L 93, 3.4.2001., str. 40.

(3)  SL L 281, 23.11.1995., str. 31.

(4)  SL L 8, 12.1.2001., str. 1.

(5)  SL C 83, 30.3.2010., str. 266.


PRILOG

FORMULA ZA IZRAČUN DOPRINOSA

1.

Financijski doprinos Norveške prihodu Potpornog ureda određen u članku 33. stavku 3. točki (d) Uredbe izračunava se na sljedeći način:

 

Najnoviji konačni podaci o bruto domaćem proizvodu (BDP) Norveške dostupni 31. ožujka svake godine dijele se sa zbrojem iznosa BDP-a svih država koje sudjeluju u Potpornom uredu koji su dostupni za istu godinu. Dobiveni postotak primjenjuje se na dio odobrenog prihoda Potpornog ureda definiran u članku 33. stavku 3. točki (a) Uredbe u predmetnoj godini u svrhu izračuna financijskog doprinosa Norveške.

2.

Financijski doprinos plaća se u eurima.

3.

Norveška plaća svoj financijski doprinos najkasnije 45 dana nakon primitka obavijesti o terećenju. Za svako kašnjenje u plaćanju financijskog doprinosa Norveške obračunava se zatezna kamata na iznos dugovanja od datuma dospijeća. Kao kamatna stopa uzima se važeća kamatna stopa koju Europska središnja banka primjenjuje na svoje glavne operacije refinanciranja, kako je objavljeno u seriji C Službenog lista Europske unije na snazi prvog dana u mjesecu dospijeća, uvećana za 3,5 postotna boda.

4.

Financijski doprinos Norveške prilagođava se u skladu s ovim Prilogom ako se financijski doprinos EU-a unesen u opći proračun EU-a određen u članku 33. stavku 3. točki (a) Uredbe poveća u skladu s člancima 26., 27. ili 41. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (1). U tom je slučaju dospijeće razlike 45 dana nakon primitka obavijesti o terećenju.

5.

Ako se iznosi koje je EU platio Potpornom uredu u skladu s člankom 33. stavkom 3. točkom (a) Uredbe koji se odnose na godinu N ne potroše do 31. prosinca godine N ili ako se proračun Potpornog ureda za godinu N smanji u skladu s člancima 26., 27. ili 41. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 dio tih nepotrošenih ili umanjenih uplaćenih sredstava koji odgovara postotku doprinosa Norveške prenosi se u proračun Potpornog ureda za godinu N+1. U skladu s tim smanjuje se doprinos Norveške proračunu Potpornog ureda za godinu N+1.


(1)  SL L 298, 26.10.2012., str. 1.