11/Sv. 132

HR

Službeni list Europske unije

170


22013D0015


L 144/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 15/2013

od 1. veljače 2013.

o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, (dalje u tekstu „Sporazum o EGP-u”), a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Uredbom Komisije (EU) br. 1244/2010 (1) mijenja se Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (2), koje su obje uključene u Sporazum o EGP-u, i zato Uredbu (EU) br. 1244/2010 treba navesti u točki 2. Priloga VI.

(2)

Prilog VI. Sporazumu o EGP-u trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

U točku 2. (Uredba (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća) u Prilogu VI. Sporazumu o EGP-u dodaje se sljedeća alineja:

„—

32010 R 1244: Uredba Komisije (EU) br. 1244/2010 od 9. prosinca 2010. (SL L 338, 22.12.2010., str. 35.).”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 2. veljače 2013., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma o EGP-u podnesene (3)

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. veljače 2013.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Gianluca GRIPPA


(1)  SL L 338, 22.12.2010., str. 35.

(2)  SL L 284, 30.10.2009., str. 1.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.