31.10.2013   

HR

Službeni list Europske unije

L 289/2


SPORAZUM

između Europske Unije i Republike Armenije o pojednostavnjenju izdavanja viza

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”,

i

REPUBLIKA ARMENIJA, daljnje u tekstu „Armenija”,

dalje u tekstu „stranke”,

ŽELEĆI da se pojednostave međuljudski kontakti kao važan preduvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i drugih veza, pojednostavnjenjem izdavanja viza građanima Armenije,

IMAJUĆI NA UMU Sporazum o partnerstvu i suradnji između Unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Armenije, s druge strane, kao i namjeru stranaka da sklope sporazum o pridruživanju između EU-a i Armenije,

UZIMAJUĆI U OBZIR zajedničke izjave sa sastanaka na vrhu o istočnom partnerstvu održanih u Pragu 7. svibnja 2009. i u Varšavi 30. rujna 2011. u kojima je iskazana politička potpora liberalizaciji viznog režima u sigurnom okruženju,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI namjeru da se poduzmu postupni koraci za uspostavu režima putovanja bez viza za svoje građane u dogledno vrijeme, ako se ispune svi uvjeti za dobro upravljanu i sigurnu mobilnost,

IMAJUĆI NA UMU da su svi građani Unije od 10. siječnja 2013. izuzeti od obveze pribavljanja vize kada putuju u Armeniju na razdoblje koje ne prelazi 90 dana ili kada su u tranzitu preko državnog područja Armenije,

POTVRĐUJUĆI da bi se, ako Armenija ponovno uvede obvezu pribavljanja vize za građane Unije ili određene kategorije građana Unije, ista pojednostavnjenja dodijeljena građanima Armenije na temelju ovog Sporazuma primjenjivala na temelju uzajamnosti na dotične građane Unije,

IMAJUĆI NA UMU da se te obveze pribavljanja vize mogu ponovno uvesti samo u pogledu svih građana Unije ili određenih kategorija građana Unije,

POTVRĐUJUĆI da pojednostavnjenje viznih postupaka ne bi trebalo prouzročiti nezakonito useljavanje i obraćajući posebnu pozornost sigurnosti i ponovnom prihvatu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.   Svrha ovog Sporazuma je pojednostavnjenje izdavanja viza za planirani boravak u trajanju od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana za građane Armenije.

2.   Ako Armenija ponovno uvede obvezu pribavljanja vize za građane Unije ili određene kategorije građana Unije, ista pojednostavnjenja dodijeljena građanima Armenije na temelju ovog Sporazuma primjenjivala bi se automatski, na temelju uzajamnosti, na dotične građane Unije.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavnjenja viznih postupaka predviđena u ovom Sporazumu primjenjuju se na građane Armenije samo u mjeri u kojoj oni nisu izuzeti od obveze pribavljanja vize na temelju zakona i drugih propisa Unije ili država članica, ovog Sporazuma ili drugih međunarodnih sporazuma.

2.   Nacionalno pravo Armenije ili država članica ili pravo Unije primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, kao što su odbijanje izdavanja vize, priznavanje putnih isprava, dokazivanje dovoljnih sredstava za život i odbijanje ulaska i mjere protjerivanja.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači bilo koja država članica Europske unije, s iznimkom Kraljevine Danske, Republike Irske i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske;

(b)

„građanin Unije” znači državljanin države članice kako je definirana u točki (a);

(c)

„građanin Armenije” znači svaka osoba koja ima državljanstvo Armenije u skladu sa zakonodavstvom Republike Armenije;

(d)

„viza” znači dozvola koju izdaje država članica s ciljem prelaska preko državnog područja država članica ili namjeravanog boravka na državnom području država članica u trajanju od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači građanin Armenije koji ima dozvolu ili pravo boravka za više od 90 dana na državnom području države članice, na temelju prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 4.

Dokazne isprave u pogledu svrhe putovanja

1.   Za sljedeće kategorije građanina Armenije sljedeće su isprave dostatne za opravdavanje svrhe njihova putovanja u drugu stranku:

(a)

za bliske srodnike – bračne drugove, djecu (uključujući posvojenu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake, unuke – koji su u posjetu građanima Armenije koji zakonito borave u državama članicama, ili građanima Unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani:

pisani zahtjev osobe domaćina;

(b)

za članove službenih izaslanstava uključujući stalne članove takvih izaslanstava koji, na temelju službenog poziva naslovljenog na Armeniju, sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene te na događajima koje na državnom području neke države članice organiziraju međuvladine organizacije:

pismo nadležnog tijela Armenije kojim se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član njegova izaslanstva odnosno stalni član njegova izaslanstva koji putuje na državno područje druge stranke kako bi sudjelovao na navedenim događajima, popraćeno primjerkom službenog poziva;

(c)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje u pratnji koji putuju za potrebe studija ili stručne izobrazbe, uključujući u okviru programa razmjene, te drugih aktivnosti povezanih sa školom:

pisani zahtjev ili potvrda o upisu sveučilišta, visoke škole ili škole domaćina, ili studentska iskaznica ili potvrda o tečaju koji će osoba pohađati;

(d)

za osobe koje putuju iz zdravstvenih razloga i osobe koji su u potrebnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje nužnost zdravstvene skrbi u toj ustanovi i potreba postojanja pratnje te dokaz o dostatnim financijskim sredstvima za plaćanje liječenja;

(e)

za novinare i tehničko osoblje koje ih prati u profesionalnom svojstvu:

potvrda ili drugi dokument izdan od strane profesionalne organizacije ili poslodavca podnositelja zahtjeva kojim se dokazuje da je dotična osoba kvalificirani novinar i u kojem se izjavljuje da je svrha putovanja novinarski posao ili kojim se dokazuje da je on/ona član tehničkog osoblja koje prati novinara u profesionalnom svojstvu;

(f)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u profesionalnom svojstvu:

pisani zahtjev organizacije domaćina, nadležnih tijela, nacionalnih sportskih federacija ili nacionalnih olimpijskih odbora države članice;

(g)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani zahtjev pravne osobe ili poduzeća domaćina, organizacije ili ureda ili podružnice takve pravne osobe ili poduzeća, državnih ili lokalnih tijela država članica ili organizacijskih odbora ili trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnom području jedne od država članica, a koji poziv potvrđuju nadležna tijela u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(h)

za članove profesija koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili drugim sličnim događajima:

pisani zahtjev organizacije domaćina kojim se potvrđuje da dotična osoba sudjeluje na događaju;

(i)

za predstavnike organizacija civilnog društva i osobe koje su pozvale neprofitne organizacije armenske zajednice registrirane u državama članicama kada putuju za potrebe stručne izobrazbe, seminara, konferencija, uključujući one u okviru programa razmjene ili panarmenskih programa potpore i programa potpore u zajednici:

pisani zahtjev organizacije domaćina, potvrda da osoba zastupa organizaciju civilnog društva ili sudjeluje u aktivnostima panarmenskih programa potpore i programa potpore u zajednici i potvrda odgovarajućeg registra o osnivanju te organizacije koju izdaje državno tijelo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom;

(j)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, akademskim, kulturnim ili umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

pisani zahtjev organizacije domaćina o sudjelovanju u aktivnostima;

(k)

za vozače koji pružaju usluge međunarodnog prijevoza robe i osoba na državna područja država članica u vozilima registriranima u Armeniji:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja (unije) prijevoznika Armenije za međunarodni cestovni promet, navodeći svrhu, itinerar, trajanje i učestalost putovanja;

(l)

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi prijatelji i drugi lokalni subjekti:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih gradova ili lokalnih vlasti;

(m)

za posjetitelje vojnih i civilnih groblja:

službeni dokument kojim se potvrđuje postojanje i očuvanje groba te obiteljski ili drugi odnosi između podnositelja zahtjeva i pokopanog.

2.   Za potrebe ovog članka pisani zahtjev sadrži sljedeće stavke:

(a)

za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrha putovanja, broj ulazaka i, prema potrebi, ime bračnog druga i djece koji prate pozvanu osobu;

(b)

za osobu koja poziva: ime, prezime i adresa;

(c)

za pravnu osobu, poduzeće ili organizaciju koji pozivaju: puni naziv i adresa i:

ako je zahtjev izdala organizacija ili tijelo, ime i položaj osobe koja potpisuje zahtjev,

ako je pozivatelj pravna osoba ili poduzeće, ili ured ili podružnica takve pravne osobe ili poduzeća osnovanog na državnom području države članice, broj upisa u registar kako se zahtijeva nacionalnim pravom dotične države članice.

3.   Za kategorije osoba navedene u stavku 1. ovog članka, sve kategorije viza izdaju se sukladno pojednostavnjenom postupku bez traženja ikakvih drugih opravdanja, poziva ili potvrda u vezi sa svrhom putovanja, predviđenih zakonodavstvom stranaka.

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja do 5 godina za sljedeće kategorije građana:

(a)

bračni drugovi, djeca (uključujući posvojenu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavana i roditelji (uključujući skrbnike), koji posjećuju građane Armenije koji zakonito borave u državama članicama ili građane Unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani;

(b)

članovi nacionalnih i regionalnih vlada te ustavnih i vrhovnih sudova ako nisu izuzeti od obveze pribavljanja vize na temelju ovog Sporazuma, u izvršavanju svojih dužnosti;

(c)

stalni članovi službenih izaslanstava koji će na temelju službenog poziva naslovljenog na Armeniju redovito sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili programima razmjene te na događajima koje na državnom području država članica organiziraju međuvladine organizacije.

Odstupajući od navedenog, ako su potreba ili namjera u pogledu čestog ili redovitog putovanja jasno ograničene na kraće razdoblje, važenje vize za višekratni ulazak ograničuje se na to razdoblje, osobito ako je:

u slučaju osoba iz točke (a), rok važenja ovlaštenja za zakoniti boravak građana Armenije koji zakonito borave u Uniji,

u slučaju osoba iz točke (b), njihov mandat,

u slučaju osoba iz točke (c), rok važenja statusa stalnog člana službenog izaslanstva,

kraći od pet godina.

2.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja od godine dana za sljedeće kategorije osoba, pod uvjetom da su u prethodnoj godini dobili najmanje jednu vizu i koristili se njome u skladu s propisima o ulasku i boravku države koju su posjetili:

(a)

članovi službenih izaslanstava koji na temelju službenog poziva naslovljenog na Armeniju redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili programima razmjene te na događajima koje na državnom području država članica organiziraju međuvladine organizacije;

(b)

predstavnici organizacija civilnog društva i osobe koje pozivaju neprofitne organizacije armenske zajednice registrirane u državama članicama, prilikom putovanja u države članice za potrebe stručnog usavršavanja, seminara, konferencija, uključujući one u okviru programa razmjene ili panarmenskih programa potpore i programa potpore u zajednici;

(c)

članovi profesija koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili drugim sličnim događajima, a koji redovito putuju u države članice;

(d)

osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim ili umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, a koje redovito putuju u države članice;

(e)

studenti i studenti poslijediplomskog studija koji redovito putuju za potrebe studija ili stručnog usavršavanja, uključujući one u okviru programa razmjene;

(f)

sudionici službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi prijatelji i drugi lokalni subjekti;

(g)

osobe kojima su potrebni redoviti posjeti iz zdravstvenih razloga i osobe koje ih prate;

(h)

novinari i tehničko osoblje koje ih prati u profesionalnom svojstvu;

(i)

poslovni ljudi i predstavnici poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(j)

sudionici međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u profesionalnom svojstvu;

(k)

vozači koji pružaju usluge međunarodnog prijevoza robe i osoba na državna područja država članica u vozilima registriranima u Armeniji.

Odstupajući od prve rečenice, ako su potreba ili namjera u pogledu čestog ili redovitog putovanja jasno ograničene na kraće razdoblje, važenje vize za višekratni ulazak ograničuje se na to razdoblje.

3.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom važenja od najmanje 2 godine i najviše 5 godina za kategorije osoba iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su se tijekom prethodne dvije godine koristili jednogodišnjim vizama za višekratni ulazak u skladu s propisima o ulasku i boravku posjećene države, osim ako su potreba ili namjera u pogledu čestog ili redovitog putovanja jasno ograničene na kraće razdoblje, u kojem slučaju se rok važenja vize za višekratni ulazak ograničuje na to razdoblje.

4.   Ukupno trajanje boravka osoba iz stavaka od 1. do 3. ovog članka ne smije prelaziti 90 dana u razdoblju od 180 dana na državnom području država članica.

Članak 6.

Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje vize

1.   Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje vize iznosi 35 EUR.

Navedeni iznos može se revidirati u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 4.

2.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3. ovog članka, naknade za obradu zahtjeva za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama građana:

(a)

umirovljenicima;

(b)

djeci mlađoj od 12 godina;

(c)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada te ustavnih i vrhovnih sudova ako nisu izuzeti od obveze pribavljanja vize na temelju ovog Sporazuma;

(d)

osobama s invaliditetom i osobama koje ih prate, ako je potrebno;

(e)

bliskim srodnicima – bračnom drugu, djeci (uključujući posvojenu), roditeljima (uključujući skrbnike), djedovima i bakama ili unucima – građana Armenije koji zakonito borave na državnom području država članica ili građana Unije koji borave na državnom području države članice čiji su državljani;

(f)

članovima službenih izaslanstava, uključujući stalne članove službenih izaslanstava koji, na temelju službenog poziva naslovljenog na Armeniju, sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene te na događajima koje na državnom području država članica organiziraju međuvladine organizacije;

(g)

učenicima, studentima, studentima poslijediplomskih studija i učiteljima koji ih prate, a koji putuju za potrebe studija ili stručnog usavršavanja, uključujući programe razmjene i druge aktivnosti povezane sa školom;

(h)

novinarima i tehničkom osoblju koje ih prati u profesionalnom svojstvu;

(i)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u profesionalnom svojstvu;

(j)

predstavnicima organizacija civilnog društva i osobama koje pozivaju neprofitne organizacije armenske zajednice registrirane u državama članicama, prilikom putovanja za potrebe stručnog usavršavanja, seminara, konferencija, uključujući u okviru programa razmjene ili panarmenskih programa potpore i programa potpore u zajednici;

(k)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, akademskim, kulturnim ili umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(l)

osobama koje su podnijele dokaze o potrebi svojeg putovanja iz humanitarnih razloga, uključujući zbog hitnog liječenja, i osobama koje prate takve osobe, ili radi prisustvovanja sprovodu bliskog srodnika ili posjeta teško bolesnog bliskog srodnika.

3.   Ako država članica surađuje s vanjskim pružateljem usluga u cilju izdavanja vize, taj vanjski pružatelj usluga može naplaćivati naknadu za uslugu. Ta naknada proporcionalna je troškovima vanjskog pružatelja usluga u obavljanju njegovih zadaća i ne smije biti viša od 30 EUR. Države članice zadržavaju mogućnost da svi podnositelji zahtjeva podnesu svoje zahtjeve izravno kod svojih konzulata.

Vanjski pružatelj usluga obavlja svoju djelatnost za Uniju u skladu sa Zakonikom o vizama i potpuno poštujući zakonodavstvo Armenije.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu zahtjeva za izdavanje vize

1.   Diplomatske misije i konzularni uredi država članica odlučuju o zahtjevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva i dokumenata koji se zahtijevaju za izdavanje vize.

2.   Razdoblje donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje vize može se produljiti do 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je potrebno dodatno preispitivanje zahtjeva.

3.   Razdoblje donošenja odluke o zahtjevu za izdavanje vize može se skratiti na dva radna dana ili manje u hitnim slučajevima.

4.   Ako se od podnositelja zahtjeva traži da dogovore sastanak za podnošenje zahtjeva, taj se sastanak, u pravilu, održava u roku od dva tjedna od dana kada je sastanak zatražen. U opravdanim hitnim slučajevima konzulat može podnositeljima zahtjeva dopustiti da podnesu zahtjev bez sastanka ili se sastanak dogovara odmah.

Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Unije i Armenije koji su izgubili svoje identifikacijske dokumente ili kojima su takvi dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Armenije ili država članica mogu napustiti državno područje Armenije ili država članica na temelju valjanih identifikacijskih dokumenata koji ih ovlašćuju na prelazak granice, a koje su izdale diplomatske misije ili konzularni uredi država članica ili Armenije, bez ikakve vize ili druge dozvole.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Građanima Armenije koji zbog više sile ili humanitarnih razloga ne mogu napustiti državno područje država članica do datuma navedenog u svojim vizama besplatno se produljuje rok važenja vize, u skladu sa zakonodavstvom koje primjenjuje država članica primateljica, na razdoblje potrebno za njihov povratak u državu u kojoj borave.

Članak 10.

Diplomatske putovnice

1.   Građani Armenije koji su imatelji važeće diplomatske putovnice mogu bez viza ulaziti, napuštati i prelaziti preko državnih područja država članica.

2.   Osobe iz stavka 1. ovog članka mogu boraviti bez vize na državnim područjima država članica tijekom razdoblja koje ne prelazi 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 11.

Teritorijalno važenje viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti država članica i podložno pravilima Unije o vizama s ograničenim teritorijalnim važenjem, građani Armenije ovlašteni su putovati unutar državnog područja država članica jednako kao i građani Unije.

Članak 12.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Stranke osnivaju Zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”) koji se sastoji od predstavnika Unije i Armenije. Uniju predstavlja Komisija, kojoj pomažu stručnjaci iz država članica.

2.   Odbor osobito ima sljedeće zadaće:

(a)

praćenje provedbe ovog Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ili dopuna ovog Sporazuma;

(c)

rješavanje sporova koji proizlaze iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3.   Odbor se sastaje prema potrebi na zahtjev jedne od stranaka, a najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 13.

Odnos ovog Sporazuma prema bilateralnim sporazumima između država članica i Armenije

Ovaj Sporazum od stupanja na snagu ima prednost pred odredbama bilo kojeg bilateralnog ili multilateralnog sporazuma ili dogovora sklopljenog između pojedinih država članica i Armenije, u mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora pokrivaju pitanja koja uređuje ovaj Sporazum.

Članak 14.

Završne odredbe

1.   Stranke ovaj Sporazum ratificiraju ili odobravaju u skladu sa svojim odgovarajućim postupcima i on stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca koji slijedi nakon dana kada se stranke međusobno obavijeste o okončanju gore navedenih postupaka.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, ovaj Sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije i Armenije o ponovnom prihvatu ako je taj dan kasniji od dana predviđenog u stavku 1. ovog članka.

3.   Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno razdoblje, osim ako se otkaže u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

4.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što se stranke međusobno obavijeste o okončanju svojih unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

5.   Svaka stranka može suspendirati, u cijelosti ili djelomično, ovaj Sporazum iz razloga javnog reda, zaštite nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog zdravlja. Druga stranka obavješćuje se o odluci o suspenziji najkasnije 48 sati prije njezina stupanja na snagu. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma bez odgode obavješćuje drugu stranku o prestanku postojanja razloga za suspenziju.

6.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj stranki. Ovaj Sporazum prestaje važiti 90 dana nakon dana takve obavijesti.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2012., u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom, talijanskom i armenskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOL

Uz sporazum o državama članicama koje ne primjenjuju u potpunosti schengensku pravnu stečevinu

One države članice koje su vezane schengenskom pravnom stečevinom, ali koje još ne izdaju schengenske vize, izdaju nacionalne vize čije je važenje ograničeno na njihovo državno područje dok se ne donese odgovarajuća odluka Vijeća.

U skladu s Odlukom br. 582/2008/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uvođenju pojednostavnjenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Cipra i Rumunjske da su određeni dokumenti ekvivalentni njihovim nacionalnim vizama za potrebe tranzita preko njihovih državnih područja (1), donesene su usklađene mjere za pojednostavnjenje tranzita imatelja schengenskih viza i schengenskih boravišnih dozvola preko državnog područja država članica koje još ne primjenjuju u potpunosti schengensku pravnu stečevinu.


(1)  SL L 161, 20.6.2008., str. 30.


Zajednička izjava o članku 10. sporazuma o diplomatskim putovnicama

Unija ili Armenija mogu koristiti djelomičnu suspenziju Sporazuma, a posebno njegovog članka 10., u skladu s postupkom utvrđenim u članku 14. stavku 5., ako druga stranka zlorabi provedbu članka 10. ili ako njegova provedba dovodi do ugrožavanja javne sigurnosti.

U slučaju suspenzije provedbe članka 10., obje stranke pokreću savjetovanja u okviru Zajedničkog odbora koji je osnovan Sporazumom, s ciljem rješavanja problema koji su doveli do suspenzije.

Obje stranke ponajprije izjavljuju svoju obvezu da osiguraju visoku razinu sigurnosti dokumenata za diplomatske putovnice, posebno unošenjem biometričkih identifikatora. Za Uniju to će se osigurati u skladu sa zahtjevima utvrđenima u Uredbi Vijeća (EZ) br. 2252/2004 od 13. prosinca 2004. o standardima za sigurnosna obilježja i biometrijske podatke u putovnicama i putnim ispravama koje izdaju države članice (1).


(1)  SL L 385, 29.12.2004., str. 1.


Izjava Europske Unije o dokumentima koji se dostavljaju prilikom podnošenja zahtjeva za vize za kratkotrajni boravak

Europska unija pojačat će svoje napore i nastojati sastaviti, prije stupanja na snagu Sporazuma između Europske unije i Republike Armenije o pojednostavnjenju izdavanja viza, popis minimalnih zahtjeva kako bi se osiguralo da armenski podnositelji zahtjeva imaju na raspolaganju usklađene i jedinstvene temeljne informacije, u skladu s člankom 47. stavkom 1. točkom (a) Zakonika o vizama, te da se od njih zahtijeva podnošenje načelno jednakih dokaznih isprava.

Gore navedene informacije potrebno je učiniti dostupnima u javnosti (na oglasnim pločama konzulata, u obliku letaka, na internetskim stranicama itd.).


Zajednička izjava u vezi s Danskom

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na postupke za izdavanje viza od strane diplomatskih misija i konzularnih službi Danske.

U tim okolnostima prikladno je da tijela Danske i Armenije bez odgode sklope bilateralni sporazum o pojednostavnjenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak pod sličnim uvjetima kakvi su navedeni u Sporazumu između Unije i Armenije.


Zajednička izjava u vezi s ujedinjenom kraljevinom i irskom

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državno područje Ujedinjene Kraljevine i Irske.

U tim okolnostima prikladno je da tijela Ujedinjene Kraljevine, Irske i Armenije sklope bilateralne sporazume o pojednostavnjenju izdavanja viza.


Zajednička izjava u vezi s Islandom, Norveškom, Švicarskom i Lihtenštajnom

Stranke primaju na znanje bliske odnose između Europske unije i Švicarske, Islanda, Lihtenštajna i Norveške, posebno na temelju sporazumâ od 18. svibnja 1999. I 26. listopada 2004. o pridruživanju tih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U tim okolnostima prikladno je da tijela Švicarske, Islanda, Lihtenštajna, Norveške i Armenije bez odgode sklope bilateralne sporazume o pojednostavnjenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak pod sličnim uvjetima kakvi su navedeni u Sporazumu između Unije i Armenije.


Zajednička izjava o suradnji u vezi s putnim ispravama

Stranke su suglasne da bi Zajednički odbor osnovan na temelju članka 12. Sporazuma, prilikom praćenja provedbe Sporazuma, trebao ocjenjivati utjecaj razine sigurnosti odgovarajućih putnih isprava na funkcioniranje Sporazuma. S tim ciljem stranke su suglasne da će se međusobno redovito obavješćivati o mjerama poduzetima za izbjegavanje širenja putnih isprava i razvoj tehničkih aspekata sigurnosti putnih isprava te o mjerama u vezi s postupkom provjeravanja identiteta osoba prilikom izdavanja putnih isprava.