19/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

290


22013A0321(01)


L 079/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima

Prema članku 3. stavku 2. Sporazuma od 19. listopada 2005. između Europske zajednice i Kraljevine Danske o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (1) (dalje u tekstu: Sporazum), koji je sklopljen Odlukom Vijeća 2006/325/EZ (2), kad god se donesu izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001 od 22. prosinca 2000. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (3), Danska Komisiju obavješćuje o svojoj odluci hoće li ili neće provesti takve izmjene.

Uredba (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2012. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (4) donesena je 12. prosinca 2012.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Sporazuma, Danska je pismom od 20. prosinca 2012. obavijestila Komisiju o svojoj odluci da provede Uredbu (EU) br. 1215/2012. To znači da se odredbe Uredbe (EU) br. 1215/2012 primjenjuju na odnose između Unije i Danske.

U skladu s člankom 3. stavkom 6. Sporazuma, obavijest Danske stvara međusobne obveze između Danske i Zajednice. Dakle, Uredba (EU) br. 1215/2012 predstavlja izmjenu Sporazuma i smatra se priloženom njemu.

Pozivajući se na članak 3. stavke 3. i 4. Sporazuma, provedba Uredbe (EU) br. 1215/2012 u Danskoj može se izvršiti izmjenom postojećeg zakonodavstva odlukom Danskog parlamenta. U skladu s člankom 3. stavkom 5. točkom (b) Sporazuma, Danska Komisiju obavješćuje o datumu stupanja na snagu takvih provedbenih zakonodavnih mjera.


(1)  SL L 299, 16.11.2005., str. 62.

(2)  SL L 120, 5.5.2006., str. 22.

(3)  SL L 12, 16.1.2001., str. 1.

(4)  SL L 351, 20.12.2012., str. 1.