11/Sv. 091

HR

Službeni list Europske unije

283


22009D0153


L 062/56

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

04.12.2009.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 153/2009

od 4. prosinca 2009.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) i Protokola 30 uz Sporazum o EGP-u o posebnim odredbama o organizaciji suradnje u području statistike

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XXI. Sporazumu izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP br. 113/2009 od 22. listopada 2009. (1)

(2)

Protokol 30 uz Sporazum izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 90/2009 od 3. srpnja 2009. (2)

(3)

Uredbu (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratoma) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi podataka koji podliježu obvezi čuvanja tajne Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratoma o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (3) treba unijeti u Sporazum.

(4)

Uredbom (EZ) br. 223/2009 stavlja se izvan snage Uredba (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i Uredba Vijeća (EZ) br. 322/97 (5), koja je uključena u Sporazum, i koju stoga treba staviti izvan snage sukladno Sporazumu,

(5)

Sva upućivanja na Odbor za statistički program (SPC) i Protokol 30 uz Sporazum treba zamijeniti upućivanjem na Odbor za europski statistički sustav (ESSC),

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Prilog XXI. Sporazumu mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst točke 147. (Uredba (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća) zamjenjuje se sljedećim:

32009 R 0223: Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratoma) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi podataka koji podliježu obvezi čuvanja tajne Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratoma o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).”

2.

Tekst točke 17.a (Uredba Vijeća (EZ) br. 322/97) briše se.

Članak 2.

Protokol 30 uz Sporazum mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst članka 1. stavka 6. zamjenjuje se sljedećim:

„Postupanje sa statistikom država EFTA-e uređuje se Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).”

2.

Riječi „Odbor za statistički program (SPC)” u članku 1. stavku 1. zamjenjuje se riječima „Odbor za europski statistički sustav (ESSC)”.

3.

Riječi „SPC/EEA” u članku 1. stavku 2. i članku 1. stavku 7. zamjenjuju se riječima „ESSC/EEA”.

Članak 3.

Tekst Uredbe (EZ) br. 223/2009 na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuje u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojan je.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 5. prosinca 2009., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (6).

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 4. prosinca 2009.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednica

Oda Helen SLETNES


(1)  SL L 334, 17.12.2009., str. 15.

(2)  SL L 277, 22.10.2009., str. 43.

(3)  SL L 87, 31.3.2009., str. 164.

(4)  SL L 304, 14.11.2008., str. 70.

(5)  SL L 52, 22.2.1997., str. 1.

(6)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.