11/Sv. 089

HR

Službeni list Europske unije

176


22009D0011


L 073/46

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

05.02.2009.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 11/2009

od 5. veljače 2009.

o izmjeni Priloga XIII. (Promet) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XIII. Sporazumu izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 129/2008 od 5. prosinca 2008. (1)

(2)

Odluku Komisije 2008/386/EZ od 23. travnja 2008. o izmjeni Priloga A Odluci 2006/679/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i Priloga A Odluci 2006/860/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog podsustava transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (2) trebalo bi unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točke 37.i (Odluka Komisije 2006/679/EZ) i 37.j (Odluka Komisije 2006/860/EZ) Priloga XIII. Sporazumu dodaje se sljedeća alineja:

„—

32008 D 0386: Odluka Komisije 2008/386/EZ od 23. travnja 2008. (SL L 136, 24.5.2008., str. 11.).”

Članak 2.

Tekst Odluke 2008/386/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuje u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojan je.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 6. veljače 2009., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. veljače 2009.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Alan SEATTER


(1)  SL L 25, 29.1.2009., str. 36.

(2)  SL L 136, 24.5.2008., str. 11.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.