13/Sv. 055

HR

Službeni list Europske unije

263


22009A1120(01)


L 306/41

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

20.10.2009.


PRILOG

Sporazum između Europske komisije i Europskog nadzornog tijela za GNSS o sigurnosti i razmjeni klasificiranih podataka

EUROPSKA KOMISIJA,

dalje u tekstu „Komisija”, koju predstavlja glavni direktor za energiju i prijevoz,

s jedne strane i

EUROPSKO NADZORNO TIJELO ZA GNSS,

dalje u tekstu „GSA”, koje predstavlja njegov izvršni direktor,

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke” ili „stranka”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu (EZ) br. 683/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o daljnjoj provedbi europskih satelitskih navigacijskih programa (EGNOS i Galileo),

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu Vijeća (EZ) br. 1321/2004 od 12. srpnja 2004. o uspostavi struktura za upravljanje europskim satelitskim radionavigacijskim programima,

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku Komisije 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom od 29. studenoga 2001. o izmjeni njezinog poslovnika,

BUDUĆI DA u okviru europskih satelitskih radionavigacijskih programa EGNOS i Galileo postoji stalna potreba za razmjenom klasificiranih podataka između stranaka,

UTVRĐUJUĆI DA pristup klasificiranim podacima stranaka i razmjena klasificiranih podataka između stranaka mogu biti potrebni za osiguravanje optimalne i učinkovite suradnje i savjetovanja,

IMAJUĆI NA UMU činjenicu da takav pristup i takva razmjena klasificiranih podataka zahtijevaju odgovarajuće sigurnosne mjere,

SPORAZUMJELI SU SE:

Članak 1.

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„klasificirani podaci” znači svi podaci (i to saznanja koja se mogu dostavljati u bilo kojem obliku) ili svi materijali, uključujući dokumente, za koje jedna od stranaka smatra da ih je potrebno zaštiti od neovlaštenog otkrivanja i koji su kao takvi označeni stupnjem tajnosti;

(b)

„stranka pošiljateljica” znači stranka od koje potječu klasificirani podaci koji se dostavljaju ili otkrivaju drugoj stranci, odnosno stranci primateljici;

(c)

„stranka primateljica” znači stranka koja prima klasificirane podatke od druge stranke, odnosno stranke pošiljateljice;

(d)

„sigurnosni propisi” znači Odluka 2001/844/EZ, EZUČ, Euratom, u mjeri u kojoj je primjenjiva na svaku stranku, te unutarnje postupke i propise svake stranke.

Članak 2.

Ovaj se Sporazum primjenjuje na klasificirane podatke koje je jedna stranka dostavila drugoj ili koje su stranke razmijenile između sebe u skladu sa svojim odgovarajućim sigurnosnim propisima za potrebe europskih satelitskih radionavigacijskih programa (Galileo i EGNOS).

Članak 3.

Svaka stranka:

(a)

osigurava zaštitu i sigurno čuvanje klasificiranih podataka obuhvaćenih ovim Sporazumom koje jedna stranka dostavila drugoj stranci ili koje su stranke razmijenile između sebe;

(b)

osigurava da klasificirani podaci dostavljeni ili razmijenjeni na temelju ovog Sporazuma zadrže stupanj tajnosti koji im je dodijelila stranka pošiljateljica. Stranka primateljica osigurava zaštitu i sigurno čuvanje takvih klasificiranih podataka u skladu s vlastitim sigurnosnim propisima u vezi s klasificiranim podacima kojima je dodijeljen jednak stupanj tajnosti u skladu sa sigurnosnim mjerama koje se utvrđuju u skladu s člankom 9.;

(c)

suzdržava se od uporabe takvih klasificiranih podataka obuhvaćenih ovim Sporazumom u druge svrhe osim onih koje je utvrdila stranka pošiljateljica;

(d)

suzdržava se od otkrivanja takvih klasificiranih podataka obuhvaćenih ovim Sporazumom trećim strankama osim stranaka iz članka 4. stavaka 4. i 5., bez prethodne suglasnosti stranke pošiljateljice;

(e)

ovlašćuje pristup takvim klasificiranim podacima samo osobama kojima je nužan pristup podacima za obavljanje poslova iz djelokruga i koje su, prema potrebi, prošle odgovarajuću razinu sigurnosne provjere.

Članak 4.

1.   Stranka pošiljateljica može dostaviti ili otkriti klasificirane podatke stranci primateljici u skladu s načelom nadzora od strane tijela izvora.

2.   Klasificirani podaci otkrivaju se ili dostavljaju trećim strankama koje nisu navedene u stavcima 4. i 5. na temelju odluke stranke primateljice uz prethodnu pisanu suglasnost stranke pošiljateljice, u skladu s načelom nadzora od strane tijela izvora, kako je određeno njezinim sigurnosnim propisima.

3.   Za primjenu stavaka 1. i 2., automatsko otkrivanje trećim strankama koje nisu navedene u stavcima 4. i 5. moguće je samo ako su stranke utvrdile i donijele postupke za određene kategorije podataka značajne za njihove operativne potrebe.

4.   Klasificirane podatke podrijetlom iz GSA-a Komisija može automatski otkriti Europskoj svemirskoj agenciji („ESA”), Vijeću i država članicama.

5.   Komisija nastoji sklopiti sporazume i dogovore s ESA-om, Vijećem i državama članicama kako bi omogućila automatsko otkrivanje GSA-u klasificiranih podataka podrijetlom iz ESA-e, Vijeća i država članica.

Članak 5.

1.   Stranke nastoje uspostaviti sigurnosni sustav i sigurnosne mjere u skladu s osnovnim načelima i minimalnim standardima koji su predviđeni njihovim sigurnosnim propisima te navedeni u mjerama koje će se utvrditi u skladu s člankom 9. kako bi se osigurala jednaka razina zaštite za klasificirane podatke obuhvaćene ovim Sporazumom.

2.   Stranke si pružaju uzajamnu pomoć u vezi sa sigurnošću klasificiranih podataka obuhvaćenih ovim Sporazumom i sigurnosnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tijela iz članka 9. provode savjetovanja i uzajamne inspekcije u vezi sa sigurnošću kako bi ocijenila učinkovitost sigurnosnih mjera pod njihovom nadležnošću koje su utvrđene u navedenom članku.

3.   Prije no što stranke dostave ili između sebe razmijene klasificirane podatke obuhvaćene ovim Sporazumom, odgovorna sigurnosna tijela iz članka 9. moraju dati suglasnost da stranka primateljica može osigurati zaštitu i sigurno čuvanje navedenih podataka u skladu s mjerama utvrđenim u navedenom članku.

Članak 6.

Stranke nastoje osigurati da, prema potrebi, svaka osoba koja obavlja službenu dužnost i treba pristupiti ili koja zbog svojih zadataka ili dužnosti može pristupiti klasificiranim podacima koji se dostavljaju ili razmjenjuju na temelju ovog Sporazuma, prođe odgovarajuću sigurnosnu provjeru prije no što bude ovlaštena za pristup takvim klasificiranim podacima.

Svrha je postupaka sigurnosne provjere odrediti smiju li osobe, uzimajući u obzir njihovu lojalnost i pouzdanost, imati pristup klasificiranim podacima.

Članak 7.

1.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

kada je riječ o Komisiji, cjelokupna prepiska šalje se u središnji ured Glavnog tajništva Komisije na sljedeću adresu:

European Commission

Secretariat-General

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË;

(b)

kada je riječ o GSA-i, cjelokupna se prepiska šalje na sljedeću adresu:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË.

2.   Odstupajući od stavka 1., prepiska stranke kojoj pristup ima samo određeno osoblje, tijela ili odjeli te stranke može se, iz operativnih razloga, upućivati samo osoblju, tijelima ili odjelima odnosno pristup navedenoj prepisci može imati samo osoblje, tijela ili odjeli druge stranke koji su posebno određeni kao primatelji, uzimajući u obzir njihovu odgovornost i u skladu s načelom nužnosti pristupa podacima za obavljanje poslova iz djelokruga. U tom slučaju:

(a)

kada je riječ o Komisiji, takvu prepisku GSA izravno šalje lokalnom uredu koji se brine za poštu određenog osoblja, tijela ili odjela unutar Komisije ili putem [središnjeg ureda Glavnog tajništva] Komisije ako osoblje, tijela ili odjeli koji primaju poštu nemaju lokalni ured;

(b)

kada je riječ o GSA-i, takva se prepiska šalje putem Odjela za sigurnost GSA-e.

Članak 8.

Izvršni direktor GSA-e i direktor Uprave za sigurnost Komisije nadziru primjenu ovog Sporazuma.

Članak 9.

1.   Za potrebe primjene ovog Sporazuma, tijela iz stavaka 2. i 3. utvrđuju sigurnosne mjere kako bi se odredili standardi za sigurnosnu zaštitu i uzajamno sigurno čuvanje klasificiranih podataka prenesenih ili razmijenjenih na temelju ovog Sporazuma.

2.   Odjel za sigurnost GSA-e, prema ovlaštenju i u ime izvršnog direktora GSA-e, priprema sigurnosne mjere kako bi osigurao zaštitu i sigurno čuvanje klasificiranih podataka dostavljenih GSA-i ili razmijenjenih s GSA-om na temelju ovog Sporazuma.

3.   Uprava za sigurnost Komisije, djelujuću prema ovlaštenju člana Komisije odgovornog za pitanja sigurnosti, priprema sigurnosne mjere kako bi osigurala zaštitu i sigurno čuvanje klasificiranih podataka dostavljenih ili razmijenjenih na temelju ovog Sporazuma unutar Komisije i u njezinim zgradama.

4.   Za GSA, sigurnosne mjere iz stavka 1. podliježu odobrenju upravnog odbora GSA-e.

Članak 10.

Tijela navedena u članku 9. utvrđuju postupke kojih se valja pridržavati ako se utvrdi ili ako se sumnja da su klasificirani podaci obuhvaćeni ovim Sporazumom ugroženi, uključujući obavijest drugoj stranci o situaciji i poduzetim mjerama.

Članak 11.

Svaka stranka snosi vlastite troškove proizišle iz provedbe ovog Sporazuma.

Članak 12.

Svaki spor između Komisije i GSA-e proizišao iz tumačenja ili primjene ovog Sporazuma predmet je pregovora između stranaka.

Članak 13.

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana prvog mjeseca od datuma kada su stranke obavijestile jedna drugu o završetku potrebnih unutarnjih postupaka.

2.   Svaka stranka obavješćuje drugu stranku o svakoj promjeni svojih propisa koja može ugroziti zaštitu klasificiranih podataka obuhvaćenih ovim Sporazumom.

3.   Ovaj se Sporazum može pregledati na zahtjev svake od stranaka s ciljem mogućih izmjena.

4.   Sve izmjene ovog Sporazuma moraju biti sastavljene u pisanom obliku uz uzajamnu suglasnost stranaka. One stupaju na snagu na temelju uzajamnih obavijesti u skladu sa stavkom 1.

5.   Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Svaka od stranaka može prekinuti ovaj Sporazum pisanom obaviješću o prestanku upućenom drugoj stranci. Prestanak stupa na snagu 6 mjeseci od datuma kada je druga stranka primila obavijest o prestanku. Međutim, on ne utječe na ranije preuzete obveze na temelju ovog Sporazuma. Posebno, svi klasificirani podaci dostavljeni ili razmijenjeni na temelju ovog Sporazuma i dalje moraju biti zaštićeni u skladu s ovim Sporazumom dok ih stranka primateljica ne vrati stranci pošiljateljici na njezin zahtjev.

6.   Sporazum je sastavljen na engleskom jeziku u dva primjerka.

U potvrdu toga niže potpisani, propisno ovlašteni za to, potpisali su ovaj Sporazum.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. studenoga 2009.

Za Komisiju

Glavni direktor

Matthias RUETE

Za Nadzorno tijelo za europski GNSS

Izvršni direktor

Pedro PEDREIRA