19/Sv. 007

HR

Službeni list Europske unije

226


22009A0630(03)


L 169/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

28.05.2009.


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Mauricijusa o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu „Zajednica”, i

Republika Mauricijus, dalje u tekstu „Mauricijus”,

dalje u tekstu zajedno „ugovorne stranke”,

S CILJEM daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa između ugovornih stranaka i u želji olakšanja putovanja osiguranjem ulaska bez viza i kratkotrajnog boravka za svoje građane,

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu Vijeća (EZ) br. 1932/2006 od 21. prosinca 2006. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (1), tako da se, među ostalim, prenosi šest trećih zemalja, uključujući Mauricijus, na popis trećih zemalja čiji su državljani oslobođeni obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak u državama članicama Europske unije (EU),

IMAJUĆI NA UMU da članak 2. Uredbe (EZ) br. 1932/2006 navodi da se za tih šest zemalja odstupanje od obveze posjedovanja vize primjenjuje samo od dana stupanja na snagu sporazuma o oslobođenju obveze posjedovanja vize koji se ima zaključiti od strane Europske zajednice s predmetnim zemljama,

PRIZNAJUĆI da građani svih država članica su oslobođeni obveze posjedovanja vize kada putuju na Mauricijus međutim na različito vrijeme od 28 dana ili 6 mjeseci,

ŽELEĆI zaštititi načelo jednakog postupanja prema svim građanima EU-a,

UZIMAJUĆI U OBZIR da osobe koje putuju s ciljem obavljanja plaćene aktivnosti tijekom svog kratkotrajnog boravka nisu obuhvaćene ovim Sporazumom, pa se stoga na tu kategoriju nastavljaju primjenjivati mjerodavna pravila prava Zajednice i nacionalni propisi država članica te nacionalni propisi Mauricijusa o obvezi posjedovanja vize i o pristupu zapošljavanju,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske te Protokol o unošenju schengenske pravne stečevine u okviru Europske unije, a potvrđujući da odredbe ovog Sporazuma se ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Predmet

Ovaj Sporazum omogućava građanima Europske unije i državljanima Mauricijusa putovanje bez viza na državno područje drugih ugovornih stranaka na najdulje tri mjeseca u razdoblju od šest mjeseci.

Članak 2.

Definicije

U smislu ovog Sporazuma:

(a)

„države članice” znači članice Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanin države članice iz točke (a);

(c)

„državljanin Mauricijusa” znači svaka osoba koja ima državljanstvo Mauricijusa;

(d)

„schengensko područje” znači područje bez unutarnjih granica koje se sastoji od državnih područja država članica iz točke (a) koje primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti.

Članak 3.

Područje primjene

1.   Građani Europske unije koji imaju valjanu običnu, diplomatsku ili službenu putovnicu izdanu od države članice, mogu bez vize ući na državno područje Mauricijusa na vrijeme iz članka 4. stavka 1.

Državljani Mauricijusa koji imaju valjanu običnu, diplomatsku ili službenu putovnicu izdanu od Mauricijusa, mogu bez vize ući na državno područje država članica na razdoblje iz članka 4. stavka 2.

2.   Stavak 1. se ne primjenjuje na osobe koje putuju u svrhu obavljanja plaćene aktivnosti.

Za tu kategoriju osoba svaka država članica zasebno može uvesti obvezu posjedovanja vize za državljane Mauricijusa ili je može ukinuti sukladno članku 4. stavku 3. Uredbe (EZ) br. 539/2001.

Mauricijus može za tu kategoriju osoba odlučiti obvezu posjedovanja vize ili njezino ukidanje za državljane svake države članice posebno u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

3.   Ukidanje obveze posjedovanje vize koje predviđa ovaj Sporazum primjenjuje se ne dovodeći u pitanje propise ugovornih stranaka koji se odnose na uvjete za ulazak i kratkotrajni boravak. Države članice i Mauricijus zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima, ukoliko jedan ili više od tih uvjeta nije ispunjen.

4.   Ukidanje obveze posjedovanja vize primjenjuje se bez obzira na vrsta prijevoza koji se koristi za prelazak granica ugovornih stranaka.

5.   Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom uređena su pravom Zajednice, nacionalnim propisima država članica i nacionalnim pravom Mauricijusa.

Članak 4.

Trajanje boravka

1.   Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Mauricijusa najdulje tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska na državno područje te zemlje.

2.   Državljani Mauricijusa mogu boraviti u schengenskom području najdulje tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska na državno područje svake države članice koja u cijelosti primjenjuje schengensku pravnu stečevinu. To vrijeme od tri mjeseca tijekom šest mjeseci izračunava se neovisno o trajanju boravka u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Mauricijusa mogu boraviti na najdulje tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci od dana prvog ulaska na državno područje svake države članice koja u cijelosti ne primjenjuje schengensku pravnu stečevinu, neovisno o vremenu boravka na schengenskom području.

3.   Ovaj Sporazum ne utječe na mogućnost Mauricijusa i država članica produljenja razdoblja boravka na više od tri mjeseca u skladu s nacionalnim pravom i pravom Zajednice.

Članak 5.

Teritorijalna primjena

1.   U pogledu Francuske Republike odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se samo na europsko područje Francuske Republike.

2.   U pogledu Kraljevine Nizozemske odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se samo na europsko područje Kraljevine Nizozemske.

Članak 6.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Ugovorne stranke osnivaju zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu Odbor) koji se sastoji od predstavnika Europske zajednice i predstavnika Mauricijusa. Zajednicu predstavlja Europska komisija.

2.   Odbor, među ostalim, ima sljedeće zadatke:

(a)

nadzor nad provedbom ovog Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ovog Sporazuma;

(c)

rješavanje sporova koji proizlaze iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3.   Odbor se, prema potrebi, sastaje na zahtjev jedne ugovorne stranke.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Odnosi ovog Sporazuma i postojećih bilateralnih sporazuma o ukidanju obveze posjedovanja viza između država članica i Mauricijusa.

Ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama svakog bilateralnog sporazuma ili dogovora zaključenog između pojedinih država članica i Mauricijusa u slučaju da njihove odredbe uređuju pitanja koja ulaze u područje primjene ovog Sporazuma.

Članak 8.

Završne odredbe

1.   Ugovorne stranke ratificiraju ovaj Sporazum u skladu sa svojim mjerodavnim unutarnjim postupcima i Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji su ugovorne stranke priopćile jedna drugoj da su navedeni postupci okončani.

2.   Ovaj se sporazum zaključuju na neodređeno vrijeme, osim ukoliko se otkaže u skladu sa stavkom 5.

3.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom ugovornih stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što ugovorne stranke priopćuju jedna drugoj o završetku unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

4.   Svaka ugovorna stranka može suspendirati provedbu cijelog ili dijela ovog Sporazuma, posebno zbog javnog poretka, zaštite nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog zdravlja, nezakonite migracije ili ponovnog uvođenja obveze posjedovanja vize od strane neke od ugovornih stranaka. Odluka o suspenziji provedbe priopćuje se drugoj ugovornoj stranci najkasnije dva mjeseca prije njezinog stupanja na snagu. Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu ugovornu stranku o prestanku postojanja razloga za suspenziju.

5.   Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obavijesti drugoj ugovornoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje važiti 90 dana od dana te obavijesti.

6.   Mauricijus može suspendirati primjenu ovog Sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

7.   Zajednica može suspendirati primjenu ovog Sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

Sastavljeno u Bruxellesu dana 28. svibnja 2009. u po dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, nizozemskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, mađarskom, talijanskom, latvijskom, litavskom, malteškom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom i švedskom jeziku, od kojih je svaki tekst jednako vjerodostojan.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  SL L 405, 30.12.2006., str. 23.


ZAJEDNIČKA IZJAVA U POGLEDU ISLANDA, NORVEŠKE, ŠVICARSKE I LIHTENŠTAJNA

Ugovorne stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske zajednice te Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. i 26. listopada 2006. o pristupanju tih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim okolnostima poželjno je da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, te tijela Mauricijusa, s druge strane, bez odlaganja sklope bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak pod sličnim uvjetima kao u ovom Sporazumu.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU KATEGORIJE OSOBA KOJE PUTUJU RADI OBAVLJANJA PLAĆENE AKTIVNOSTI KAKO JE PREDVIĐENO U ČLANKU 3. STAVKU 2. OVOG SPORAZUMA

Želeći osigurati zajedničko tumačenje, ugovorne stranke suglasne su da, za potrebe ovog Sporazuma, kategorija osoba koje obavljaju plaćenu aktivnost obuhvaća osobe koje na državno područje druge ugovorne stranke ulaze radi obavljanja plaćenog zanimanja/plaćene aktivnosti kao zaposlenik ili kao pružatelj usluge.

Ta kategorija ne treba obuhvaćati:

poslovne ljude, tj. osobe koje putuju radi poslovnih razgovora (a nisu zaposlene u zemlji druge ugovorne stranke),

sportaše i umjetnike koji obavljaju aktivnost na ad hoc osnovi,

novinare koje su poslali mediji njihove zemlje boravišta, i

vježbenike premještene unutar poduzeća.

Provedbu ove Izjave prati Zajednički odbor u okviru svojih odgovornosti na temelju članka 6. ovog Sporazuma, koji može predložiti promjene, ako, na temelju iskustava ugovornih stranaka, to smatra potrebnim.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD TRI MJESECA TIJEKOM RAZDOBLJA OD ŠEST MJESECI NAKON DATUMA PRVOG ULASKA KAKO JE ODREĐENO U ČLANKU 4. OVOG SPORAZUMA

Ugovorne stranke suglasne su da najduže razdoblje od tri mjeseca tijekom razdoblja od šest mjeseci nakon datum prvog ulaska na državno područje Mauricijusa ili schengensko područje kako je predviđeno člankom 4. ovog Sporazuma znači neprekinuti posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne premašuje tri mjeseca ni u kojem razdoblju od šest mjeseci.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O OBAVJEŠĆIVANJU GRAĐANA O SPORAZUMU O UKIDANJU VIZA

Prepoznajući važnost transparentnosti za građane Europske unije te Mauricijusa, ugovorne stranke suglasne su osigurati potpuno širenje informacija o sadržaju i posljedicama sporazuma o ukidanju viza i povezanim pitanjima, kao što su uvjeti ulaska.