11/Sv. 089

HR

Službeni list Europske unije

149


22008D0123


L 339/115

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

07.11.2008.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 123/2008

od 7. studenoga 2008.

o izmjeni Priloga XXI. (Statistika) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog XXI. Sporazumu izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 108/2008 od 26. rujna 2008. (1)

(2)

Uredbu (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) treba unijeti u Sporazum (2).

(3)

Uredba (EZ) br. 295/2008 stavlja izvan snage Uredbu Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97, koja je uključena u Sporazum, i koja se stoga treba staviti izvan snage sukladno Sporazumu (3),

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Prilog XXI. Sporazumu mijenja se kako slijedi:

1.

Tekst točke 1. (Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97) zamjenjuje se sljedećim:

32008 R 0295: Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka) (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.).

Odredbe Uredbe, u smislu ovog Sporazuma, sadrže sljedeću prilagodbu:

Lihtenštajn je izuzet od prikupljanja podataka, koje se traži ovom Uredbom, osim za detaljni modul za strukturnu statistiku demografije poduzeća u skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom i.

Zahtijevane podatke prvi put podnosi za godinu 2009.”

2.

U točku 20.c (Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća) dodaje se sljedeće:

„, kako je izmijenjena:

32008 R 0295: Uredbom (EZ) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. (SL L 97, 9.4.2008., str. 13.).”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EZ) br. 295/2008 na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8. studenoga 2008., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (4).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 7. studenoga 2008.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

H.S.H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  SL L 309, 20.11.2008., str. 37.

(2)  SL L 97, 9.4.2008., str. 13.

(3)  SL L 14, 17.1.1997., str. 1.

(4)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.