11/Sv. 068

HR

Službeni list Europske unije

126


22008D0042


L 223/33

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.04.2008.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 42/2008

od 25. travnja 2008.

o izmjeni Priloga I. (Veterinarska i fitosanitarna pitanja) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog I. Sporazumu izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 1/2008 od 1. veljače 2008. (1).

(2)

Uredbu Komisije (EZ) br. 646/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ciljem Zajednice za smanjenjem prisutnosti Salmonelle enteritidis i Salmonelle typhimurium u brojlerima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1091/2005 (2) treba unijeti u Sporazum.

(3)

Odluku Komisije 2007/407 od 12. lipnja 2007. o usklađenom praćenju otpornosti bakterija iz roda Salmonella kod peradi i svinja na antimikrobne pripravke treba unijeti u Sporazum (3).

(4)

Odluku Komisije 2007/411/EZ od 14. lipnja 2007. o zabrani stavljanja na tržište proizvoda od goveda rođenih ili uzgojenih u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. kolovoza 1996. u bilo koju svrhu i izuzeću takvih životinja od bilo kakvih mjera kontrole i iskorjenjivanja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 999/2001 te o stavljanju izvan snage Odluke 2005/598/EZ (4) treba unijeti u Sporazum.

(5)

Odluku Komisije 2007/453/EZ od 29. lipnja 2007. o utvrđivanju BSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim BSE rizikom (5) treba unijeti u Sporazum.

(6)

Odluku Komisije 2007/570/EZ od 20. kolovoza 2007. o izmjeni Odluke 2003/634/EZ o odobrenju programa za dobivanje statusa odobrenih zona i odobrenih ribogojilišta s obzirom na virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS) i zaraznu hematopoetsku nekrozu (ZHN) riba unutar neodobrenih zona (6) treba unijeti u Sporazum.

(7)

Uredba (EZ) br. 646/2007 stavlja izvan snage Uredbu Komisije (EZ) br. 1091/2005, koja je unesena u Sporazum i koja se stoga treba staviti izvan snage sukladno Sporazumu (7),

(8)

Odluka 2007/411/EZ stavlja izvan snage Odluku Komisije 2005/598/EZ, koja je unesena u Sporazum, i koja se stoga treba staviti izvan snage sukladno Sporazumu (8).

(9)

Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 133/2007 od 26. listopada 2007. Island je preuzeo akte iz poglavlja I. Priloga I., osim odredaba koje se odnose na žive životinje, osim riba i životinja iz akvakulture, te životinjskih proizvoda kao što su jajne stanice, zameci i sjeme.

(10)

Akti iz poglavlja I. Priloga I. primjenjuju se na Island, osim ako je u vezi s posebnim aktom navedeno da se na Island ne primjenjuju. Stoga je potrebno u vezi s više akata koji su uneseni u Sporazum navesti da se ne primjenjuju na Island.

(11)

Ova se Odluka primjenjuje na Island s prijelaznim razdobljem navedenim u stavku 2. uvodnog dijela poglavlja I. iz Priloga I. za područja koja se nisu primjenjivala na Island prije izmjene ovog poglavlja Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 133/2007 26. listopada 2007.

(12)

Ova se Odluka ne primjenjuje na Lihtenštajn,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Poglavlje I. Priloga I. Sporazuma mijenja se kako slijedi:

1.

U dijelu 4.2. u točku 55. (Odluka Komisije 2003/634/EZ) pod rubrikom „AKTI KOJE DRŽAVE EFTA-e I NADZORNO TIJELO EFTA-e UZIMAJU U OBZIR” umeće se sljedeća alineja:

„—

32007 D 0570: Odluka Komisije 2007/570/EZ od 20. kolovoza 2007. (SL L 217, 22.8.2007., str. 36.).”;

2.

U dijelu 7.2. iza točke 46. (Odluka Komisije 2007/182/EZ) umeće se sljedeća točka:

„47.

32007 R 0646: Uredba Komisije (EZ) br. 646/2007 od 12. lipnja 2007. o provedbi Uredbe (EZ) br. 2160/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ciljem Zajednice za smanjenjem prisutnosti Salmonelle enteritidis i Salmonelle typhimurium u brojlerima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1091/2005 (SL L 151, 13.6.2007., str. 21.).

48.

32007 D 0407: Odluka Komisije 2007/407 od 12. lipnja 2007. o usklađenom praćenju otpornosti bakterija iz roda Salmonella kod peradi i svinja na antimikrobne pripravke (SL L 153, 14.6.2007., str. 26.).

49.

32007 D 0453: Odluka Komisije 2007/453/EZ o utvrđivanju BSE statusa država članica ili trećih zemalja ili njihovih regija u skladu s njihovim BSE rizikom (SL L 172, 30.6.2007., str. 84.).”;

3.

U dijelu 7.2 tekst točke 26. (Uredba Komisije (EZ) br. 1091/2005) briše se;

4.

U dijelu 7.2. tekst točke 41. (Odluka Komisije 2005/598/EZ) pod rubrikom „AKTI KOJE DRŽAVE EFTA-e I NADZORNO TIJELO EFTA-e UZIMAJU U OBZIR” zamjenjuje se sljedećim:

32007 D 0411: Odluka Komisije 2007/411/EZ od 14. lipnja 2007. o zabrani stavljanja na tržište proizvoda od goveda rođenih ili uzgojenih u Ujedinjenoj Kraljevini prije 1. kolovoza 1996., u bilo koju svrhu, i izuzeću takvih životinja od bilo kakvih mjera kontrole i iskorjenjivanja kako su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 999/2001 te o stavljanju izvan snage Odluke 2005/598/EZ (SL L 155, 15.6.2007., str. 74.).”;

5.

U dijelu 1.2. u točku 133. (Odluka Komisije 2007/16/EZ) umeće se rečenica „Ovaj se akt ne primjenjuje na Island”;

6.

pod naslovom „AKTI KOJE DRŽAVE EFTA-e I NADZORNO TIJELO EFTA-e UZIMAJU U OBZIR” u točkama 35. (Odluka Komisije 2007/123/EZ), 36. (Odluka Komisije 2006/800/EZ), 37. (Odluka Komisije 2006/802/EZ), 38. (Odluka Komisije 2007/18/EZ), 39. (Odluka Komisije 2007/19/EZ) i 40. (Odluka Komisije 2007/24/EZ) u dijelu 3.2 umeće se rečenica „Ovaj se akt ne primjenjuje na Island”;

7.

pod naslovom „AKTI KOJE DRŽAVE EFTA-e I NADZORNO TIJELO EFTA-e UZIMAJU U OBZIR” u točki 58. (Odluka Komisije 2007/17/EZ) u dijelu 4.2. umeće se rečenica „Ovaj se akt ne primjenjuje na Island”.

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EZ) br. 646/2007 i odluka 2007/407/EZ, 2007/411/EZ, 2007/453/EZ i 2007/570/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 26. travnja 2007., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (9).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. travnja 2008.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Alan SEATTER


(1)  SL C 154, 21.6.2008., str. 1.

(2)  SL L 151, 13.6.2007., str. 21.

(3)  SL L 153, 14.6.2007., str. 26.

(4)  SL L 155, 15.6.2007., str. 74.

(5)  SL L 172, 30.6.2007., str. 84.

(6)  SL L 217, 22.8.2007., str. 36.

(7)  SL L 182, 13.7.2005., str. 3.

(8)  SL L 204, 5.8.2005., str. 22.

(9)  Ustavni zahtjevi su navedeni.