19/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

126


22008A1210(01)


L 331/21

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim i trgovačkim stvarima

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Sporazuma između Europske zajednice i Kraljevine Danske o dostavi sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim i trgovačkim stvarima (1), zaključenim Odlukom Vijeća 2006/326/EZ (2) (dalje u tekstu „Sporazum”), Danska prilikom svake izmjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (3) obavješćuje Komisiju o svojoj Odluci u vezi provedbe tih izmjena.

Uredba (EZ) br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća (4) o dostavi državama članicama sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim i trgovačkim stvarima (dostava dokumenata) te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 donesena je 13. studenoga 2007.

U skladu s člankom 3. stavkom 2. Sporazuma, Danska je pismom od 20. studenoga 2007. obavijestila Komisiju o svojoj odluci da provede sadržaj Uredbe (EZ) br. 1393/2007. U skladu s člankom 3. stavkom 6. Sporazuma, Danska obavijest stvara uzajamnu obvezu između Danske i Zajednice. Tako, Uredba (EZ) br. 1393/2007 predstavlja izmjene Sporazuma i smatra se njegovim Prilogom.

U skladu s člankom 3. stavkom 4. Sporazuma, potrebne će upravne mjere proizvoditi pravni učinak od dana stupanja na snagu Uredbe (EZ) br. 1393/2007.


(1)  SL L 300, 17.1.2005., str. 55.

(2)  SL L 120, 5.5.2006., str. 23.

(3)  SL L 160, 30.6.2000., str. 37.

(4)  SL L 324, 10.12.2007., str. 79.