11/Sv. 032

HR

Službeni list Europske unije

21


22007D0067


L 304/51

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

29.06.2007.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 67/2007

od 29. lipnja 2007.

o izmjeni Protokola 31. uz Sporazum o EGP-u o suradnji u određenim područjima izvan četiri slobode

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegove članke 86 i 98.,

budući da:

(1)

Protokol 31. uz Sporazum izmijenjen je Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 74/2006 od 2. lipnja 2006. (1).

(2)

Primjereno je proširiti suradnju ugovornih stranaka Sporazuma kako bi se uključila Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavi Okvirnog program za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) (2).

(3)

Protokol 31. uz Sporazum trebalo bi izmijeniti kako bi se omogućila provedba te proširene suradnje od 1. siječnja 2007.,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U članku 7. stavku 5. Protokola 31. uz Sporazum dodaje se sljedeća alineja:

„—

32006 D 1639: Odluka br. 1639/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. o uspostavi Okvirnog program za konkurentnost i inovacije (2007.-2013.) (SL L 310, 9.11.2006., str. 15.).”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana posljednjeg priopćenja Zajedničkom odboru EGP-a u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma (3).

Ova se Uredba primjenjuje od 1. siječnja 2007.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 29. lipnja 2007.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Alan SEATTER


(1)  SL L 245, 7.9.2006., str. 45.

(2)  SL L 310, 9.11.2006., str. 15.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.