11/Sv. 128

HR

Službeni list Europske unije

207


22007A1219(11)


L 334/169

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Moldove o pojednostavljenju izdavanja viza

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu: „Zajednica”,

i

REPUBLIKA MOLDOVA,

dalje u tekstu „stranke”,

IMAJUĆI U VIDU da su od 1. siječnja 2007. građani EU-a izuzeti od obveze ishođenja viza kad putuju u Republiku Moldovu na rok koji ne prelazi 90 dana razdoblju od 180 dana ili kad prolaze državnim područjem Republike Moldove,

S CILJEM daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa između stranaka i želeći olakšati međusobne kontakte između ljudi, što je važan uvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i ostalih veza, tako što će se pojednostaviti izdavanje viza građanima Moldove,

UZIMAJUĆI U OBZIR postojeći Akcijski plan Europske politike susjedstva EU-Moldova u kojem se navodi kako će se uspostaviti konstruktivan dijalog između EU-a i Moldove, što uključuje i razmjenu stajališta o mogućnostima za pojednostavljenje u skladu s pravnom stečevinom,

PREPOZNAJUĆI uvođenje bezviznog režima putovanja za državljane Republike Moldove kao dugoročnu perspektivu,

PRIZNAJUĆI da će se, ako Republika Moldova ponovno uvede obvezu ishođenja viza za građane EU-a, iste olakšice koje su odobrene ovim sporazumom građanima Republike Moldove automatski primjenjivati na građane EU-a, na osnovi uzajamnosti,

PRIZNAJUĆI da pojednostavnjenje ne bi smjelo dovesti do ilegalnih migracija te pridajući posebnu pažnju sigurnosti i ponovnom prihvatu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske i Protokol o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije, koji su priloženi uz Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku,

DOGOVORILE SU KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

Svrha ovog Sporazuma je pojednostaviti izdavanje viza građanima Republike Moldove za namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavnjenja viznih postupaka utvrđena ovim Sporazumom primjenjuju se na državljane Republike Moldove, ako oni nisu izuzeti od zahtjeva koje u pogledu viza postavljaju zakoni i propisi Zajednice ili država članica, ovaj Sporazum ili drugi međunarodni sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Republike Moldove ili država članica ili pravo Zajednice primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, poput odbijanja izdavanja vize, priznanja putnih isprava, dokaza o dostatnim sredstvima za uzdržavanje i odbijanja ulaska te mjera izgona.

Članak 3.

Definicije

U smislu ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači svaka država članica Europske unije, osim Kraljevine Danske, Irske i Ujedinjene Kraljevine;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanin države članice kako je definirana u točki (a);

(c)

„državljanin Republike Moldove” znači svaka osoba koja ima državljanstvo Republike Moldove;

(d)

„viza” znači odobrenje koje je izdala ili odluka koju je donijela država članica, a koje je potrebno za:

ulazak zbog namjeravanog boravka u toj državi članici ili u nekoliko država članica od ukupno najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana,

ulazak zbog provoza preko državnog područja te države članice ili nekoliko država članica;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači državljanina Republike Moldove koji ima dozvolu ili pravo boravka dužeg od 90 dana na državnom području države članice, na temelju propisa Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 4.

Pisani dokazi o svrsi putovanja

1.   Za sljedeće kategorije državljana Republike Moldove dostatni su sljedeći dokumenti za opravdanje svrhe putovanja u drugu stranku:

(a)

za članove službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije:

dopis koji je izdalo tijelo Republike Moldove u kojem se potvrđuje da je podnositelj molbe član njihove delegacije koja putuje u drugu stranku kako bi sudjelovala u ranije navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva;

(b)

za stručnjake raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica:

pisani zahtjev organizacije domaćina u kojem se potvrđuje da će dotična osoba sudjelovati na tom događaju;

(c)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani zahtjev pravne osobe-domaćina ili trgovačkog društva ili ureda ili njihovih podružnica, državnih i lokalnih tijela država članica ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnim područjima država članica, koji je ovjerila Registracijska komora Republike Moldove;

(d)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Moldovi:

pisani zahtjev nacionalnog udruženja prijevoznika Republike Moldove koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost putovanja;

(e)

za članove osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica:

pisani zahtjev nadležnog željezničkog trgovačkog društva Republike Moldove, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost putovanja;

(f)

za novinare:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija i koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te dokument koji je izdao njegov/njezin poslodavac u kojem se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

(g)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

pisani zahtjev organizacije domaćina za sudjelovanje u tim aktivnostima;

(h)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje koji se nalaze u pratnji koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti:

pisani zahtjev ili potvrda o upisu sveučilišta, visoke škole ili škole domaćina ili studentske iskaznice ili potvrde o tečajevima koje će osoba pohađati;

(i)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u svojstvu stručnjaka:

pisani zahtjev organizacije domaćina, nadležnih tijela, nacionalnih sportskih federacija ili nacionalnih olimpijskih odbora;

(j)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji i druga mjesta:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih gradova ili mjesta;

(k)

za bliske rođake – supružnika, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke koji dolaze u posjet građanima Republike Moldove koji zakonito borave na državnom području država članica:

pisani zahtjev osobe-domaćina;

(l)

za predstavnike organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene:

pisani zahtjev koji izdaje organizacija-domaćin, potvrda da osoba predstavlja organizaciju civilnog društva i potvrda iz nadležnog registra o osnivanju takve organizacije, koju izdaje neko državno tijelo u skladu s nacionalnim propisima;

(m)

za osobe koje putuju radi sudjelovanja na sahranama:

službeni dokument koji potvrđuje smrtni slučaj kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i preminule osobe;

(n)

za posjet vojnim i civilnim grobljima:

službeni dokument koji potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja molbe i pokopane osobe;

(o)

za osobe koje u posjet odlaze zbog zdravstvenih razloga i osobe u nužnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje potreba za zdravstvenom skrbi u toj ustanovi i potreba za pratnjom te dokaz da postoje dovoljna financijska sredstva za plaćanje liječenja.

2.   Pisani zahtjev iz stavka 1. mora sadržavati sljedeće stavke:

(a)

za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj putovnice, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i, ako je primjenjivo, imena supružnika i djece koji se nalaze u pratnji pozvane osobe;

(b)

za osobu koja upućuje poziv: ime, prezime i adresu;

(c)

za pravnu osobu, trgovačko društvo ili organizaciju koja upućuje poziv: puni naziv i adresu i

ako je zahtjev izdala organizacija, ime i položaj osobe koja potpisuje zahtjev,

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica osnovana na državnom području države članice, registracijski broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice,

3.   Za kategorije osoba iz stavka 1., sve kategorije viza izdaju se prema pojednostavnjenom postupku bez traženja bilo kakvog drugog opravdanja, poziva ili potvrde u pogledu svrhe putovanja koje je predviđeno zakonodavstvom država članica.

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše pet godina sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje njihovih dužnosti, s rokom valjanosti koji je ograničen njihovim mandatom, ako je isti kraći od pet godina;

(b)

stalnim članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju redovito sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

supružnicima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavani i roditeljima (uključujući staratelje) koji posjećuju državljane Republike Moldove koji zakonito borave na državnom području država članica, s rokom valjanosti koji je ograničen trajanjem valjanosti njihove dozvole za zakonit boravak;

(d)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(e)

novinarima.

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše jedne godine sljedećim kategorijama osoba, pod uvjetom da su tijekom prethodne godine dobili barem jednu vizu, iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku na državnom području države koju posjećuju te da postoje razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak:

(a)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju redovito sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u države članice radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(c)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koji redovito putuju u države članice;

(d)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Moldovi;

(e)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(f)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u države članice;

(g)

studentima i studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući i u okviru programa razmjene;

(h)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(i)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji ili druga mjesta.

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina kategorijama osobama iz stavka 2., pod uvjetom da su tijekom prethodne dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju te da su razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak još uvijek valjani.

4.   Ukupno vremensko razdoblje boravka osoba iz stavaka od 1. do 3. na državnom području država članica ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 6.

Naknade za obradu molbi za izdavanje vize

1.   Naknada za obradu molbi za izdavanje vize koje podnose državljani Republike Moldove iznosi 35 EUR.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu s postupkom predviđenim u članku 15. stavku 4.

2.   Naknade za obradu molbi za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:

(a)

bliskim rođacima – supružniku, djeci (uključujući usvojenu djecu), roditeljima (uključujući skrbnike), djedovima i bakama te unucima koji posjećuju državljane Republike Moldove koji zakonito borave na državnom području država članica;

(b)

članovima nacionalnih i regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza;

(c)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Moldovi trebaju sudjelovati na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(d)

učenicima, studentima, studentima poslijediplomskih studija i učiteljima koji se nalaze u pratnji koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti;

(e)

invalidima i osobama koje ih prate, prema potrebi;

(f)

osobama koje su dostavile dokumente koji dokazuju nužnost njihova putovanja iz humanitarnih razloga, uključujući primanje hitne medicinske skrbi, te osobama koje su u pratnji tih osoba ili osobama koje prisustvuju pogrebu bliskog rođaka ili osobama koje posjećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

(g)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(h)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(i)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju gradovi-prijatelji ili druga mjesta;

(j)

novinarima;

(k)

djeci mlađoj od 18 godina i uzdržavanoj djeci mlađoj od 21 godinu;

(l)

umirovljenicima;

(m)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Moldovi;

(n)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(o)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica;

3.   Odstupajući od stavka 1., Bugarska i Rumunjska, koje obvezuje schengenska pravna stečevina, ali koje još uvijek ne izdaju schengenske vize, mogu odustati od naplate naknade za obradu zahtjeva za kratkotrajni boravak u svojoj državi državljanima Republike Moldove do dana koji će Vijeće odrediti u odluci o tome da i one u potpunosti provode schengensku pravnu stečevinu o politici viza.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu molbi za izdavanje viza

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica odlučuju o zahtjevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskih dana od datuma primitka molbe i dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize.

2.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o molbi za izdavanje vize može u pojedinačnim slučajevima biti produljeno do 30 kalendarskih dana, posebno ako je molbu potrebno dalje proučiti.

3.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o molbi za izdavanje vize može u hitnim slučajevima biti skraćeno na dva radna dana ili manje.

Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Europske unije i državljani Republike Moldove koji su izgubili svoje osobne dokumente ili kojima su ti dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Republike Moldove ili država članica, smiju napustiti to državno područje na temelju valjanih osobnih dokumenata za prijelaz granice koje su izdala diplomatska i konzularna predstavništva država članica ili Republike Moldove, bez bilo kakve vize ili druge dozvole.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Državljanima Republike Moldove koji zbog više sile nisu u mogućnosti napustiti državno područje države članice do datuma navedenog u njihovim vizama, produljuje se rok valjanosti njihovih viza bez ikakve naknade, u skladu s propisima koje primjenjuje država primateljica, za vrijeme koje je potrebno za njihov povratak u državu prebivališta.

Članak 10.

Diplomatske putovnice

1.   Državljani Republike Moldove koji posjeduju valjane diplomatske putovnice smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica napuštati ih i prolaziti kroz njih.

2.   Osobe iz stavka 1. smiju boraviti na državnim područjima država članica u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 11.

Teritorijalna valjanost viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti država članica te podložno pravilima EU-a o vizama s ograničenom teritorijalnom valjanosti, državljani Republike Moldove imaju pravo putovati unutar državnog područja država članica na jednakoj osnovi kao i građani Europske unije.

Članak 12.

Zajednički odbor za upravljanje ovim Sporazumom

1.   Stranke osnivaju Zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”), koji čine predstavnici Europske zajednice i Republike Moldove. Zajednicu zastupa Europska komisija Europskih zajednica uz pomoć stručnjaka iz država članica.

2.   Odbor posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

prati provedbu ovog Sporazuma;

(b)

predlaže izmjene ili dopune ovog Sporazuma;

(c)

rješava sporove proizašle iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3.   Odbor se sastaje kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od stranaka i najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 13.

Odnos ovog Sporazuma prema sporazumima između država članica i Republike Moldove.

Od njegova stupanja na snagu, ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama bilo kojih dvostranih ili višestranih sporazuma ili dogovora zaključenih između pojedinačnih država članica i Republike Srbije, u mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora obuhvaćaju pitanja koja su obuhvaćena ovim Sporazumom.

Članak 14.

Klauzula o uzajamnosti

Ako Republika Moldova ponovno uvede obvezu ishođenja viza za građane EU-a ili za određene kategorije tih građana, iste olakšice koje su odobrene ovim sporazumom građanima Republike Moldove automatski će se, na osnovi uzajamnosti, primjenjivati na dotične građane EU-a.

Članak 15.

Završne odredbe

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji stranke jedna drugu obavijeste o završetku ranije spomenutih postupaka.

2.   Odstupajući od stavka 1., ovaj Sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu sporazuma između Europske zajednice i Republike Moldove o ponovnom prihvatu osoba, ako je taj datum poslije datuma iz stavka 1.

3.   Ovaj se Sporazum zaključuje na neograničeno vremensko razdoblje, osim ako bude otkazan u skladu sa stavkom 6.

4.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što stranke jedna drugu obavijeste o dovršetku svojih unutarnjih postupaka koji su u tu svrhu potrebni.

5.   Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično suspendirati ovaj Sporazum zbog javnog poretka, zaštite nacionalne sigurnosti i zaštite javnog zdravlja. Druga stranka mora o odluci o suspenziji biti obaviještena najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu te odluke. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu stranku kad razlozi za suspenziju više ne vrijede.

6.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da drugoj stranci uputi pisanu obavijest. Ovaj Sporazum prestaje biti na snazi 90 dana nakon datuma takve obavijesti.

Sastavljeno u Bruxellesu desetog listopada dvije tisuće sedme godine u dva primjerka na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, talijanskom, švedskom i moldavskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Pentru Comunitatea Europeană

Pentru Comunitatea Europeană

Image Image

За Република Молдова

Por la República de Moldova

Za Moldavskou republiku

For Republikken Moldova

Für die Republik Moldau

Moldova Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

For the Republic of Moldova

Pour la République de Moldova

Per la Repubblica di Moldova

Moldovas Republikas vārdā

Moldovos Respublikos vardu

A Moldovai Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Moldova

Voor de Republiek Moldavië

W imieniu Republiki Mołdowy

Pela República da Moldávia

Pentru Republica Moldova

Za Moldavskú republiku

Za Republiko Moldavijo

Moldovan tasavallan puolesta

För Republiken Moldavien

Pentru Republica Moldova

Image


PRILOG

PROTOKOL UZ SPORAZUM O DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NE PRIMJENJUJU U POTPUNOSTI SCHENGENSKU PRAVNU STEČEVINU

Države članice koje schengenska pravna stečevina obvezuje, ali koje još uvijek ne izdaju schengenske vize, dok čekaju da Vijeće o tome donese relevantnu odluku, izdaju nacionalne vize čija je valjanost ograničena na njihovo vlastito državno područje.

Te države članice mogu jednostrano priznati schengenske vize i boravišne dozvole za potrebe prolaza preko svojeg državnog područja, u skladu s Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 895/2006/EZ od 14. lipnja 2006.

Kako se Odluka br. 895/2006/EZ od 2006. lipnja 14. ne primjenjuje na Rumunjsku i Bugarsku, Europska komisija predložit će slične odredbe kako bi se tim zemljama omogućilo jednostrano priznavanje schengenskih viza i boravišnih dozvola i drugih sličnih isprava koje izdaju države članice koje još uvijek nisu u potpunosti integrirane u schengensko područje u svrhu prolaza preko njihovih državnih područja.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O DANSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na postupke za izdavanje viza u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Kraljevine Danske.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Danske i Republike Moldove bez odlaganja sklope dvostrani sporazum o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Moldove.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O UJEDINJENOJ KRALJEVINI I IRSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državnom području Ujedinjene Kraljevine i Irske.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Ujedinjene Kraljevine, Irske i Republike Moldove sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju izdavanja viza.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU I NORVEŠKOJ

Stranke primaju na znanje blizak odnos između Europske zajednice i Norveške i Islanda, a posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. o pridruživanju tih zemalja provedbi, primjeni i razvijanju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da državna tijela Norveške, Islanda i Republike Moldove bez odlaganja sklope dvostrane sporazume o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Moldove.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ŠVICARSKOJ KONFEDERACIJI I LIHTENŠTAJNU

Ako Sporazum između EU-a, EZ-a i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvijanju schengenske pravne stečevine i o protokolima uz taj Sporazum koji se odnose na Lihtenštajn stupe na snagu do okončanja pregovora s Republikom Moldovom, slična izjava bit će sastavljena i vezano za Švicarsku i Lihtenštajn.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPU PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA VIZU I USKLAĐIVANJU INFORMACIJA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK TE DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK

Priznajući kako je za podnositelje zahtjeva za vizu važna transparentnost, Europska zajednica podsjeća kako je Europska komisija 19. srpnja 2006. usvojila zakonodavni prijedlog o preradi Općih konzularnih uputa o vizama za diplomatska i konzularna predstavništva kojim se uređuju uvjeti pristupa za podnositelje zahtjeva za vize diplomatskim i konzularnim predstavništvima država članica, te se o njemu trenutačno vodi rasprava između Europskog parlamenta i Vijeća.

U vezi s informacijama koje treba ponuditi podnositeljima zahtjeva, Europska zajednica smatra kako treba poduzeti odgovarajuće mjere, a uglavnom je potrebno za podnositelje zahtjeva sastaviti popis osnovnih informacija o postupcima i uvjetima podnošenja zahtjeva za vize i o njihovoj valjanosti.

Europska zajednica izradit će popis minimalnih zahtjeva kako bi osigurala da podnositelji zahtjeva iz Republike Moldove imaju usklađene i ujednačene osnovne informacije te da se od njih, u načelu, traži da podnesu iste prateće dokumente.

Navedene informacije treba distribuirati naširoko (na oglasnim pločama konzulata, na lecima, na internetskim stranicama itd.).

Diplomatska i konzularna predstavništva država članica pružaju informacije o postojećim mogućnostima, u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom za izdavanje viza za kratkotrajni boravak za svaki pojedinačni slučaj posebno, a posebno za podnositelje zahtjeva u dobroj vjeri.


IZJAVA EUROPSKE KOMISIJE O ZASTUPANJU I O ZAJEDNIČKOM CENTRU ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA U KIŠINJEVU

Prepoznajući teškoće s kojima se suočavaju moldavski građani kad podnose zahtjeve za izdavanje schengenskih viza zbog ograničene konzularne zastupljenosti država članica sa schengenskog prostora, Europska Komisija snažno potiče države članice - a posebno one koje izdaju schengenske vize - da poboljšaju svoju prisutnost u Republici Moldovi potpunim iskorištavanjem svih postojećih mogućnosti: bilo uspostavom vlastitih predstavništava ili tako da ih zastupaju druge države članice ili da u cijelosti koriste više mogućnosti koje će nuditi Zajednički centar za podnošenje zahtjeva u Kišinjevu.


IZJAVE O MALOGRANIČNOM PROMETU

POLITIČKA IZJAVA RUMUNJSKE O MALOGRANIČNOM PROMETU

Rumunjska izjavljuje kako je voljna započeti pregovore o dvostranom sporazumu s Republikom Moldovom u svrhu provedbe režima malograničnog prometa koji je uspostavljen Uredbom EZ-a br. 1931/2006 o pravilima o malograničnom prometu na vanjskim granicama država članica i izmjeni odredaba Schengenske konvencije od 20. prosinca 2006.

POLITIČKA IZJAVA REPUBLIKE MOLDOVE O MALOGRANIČNOM PROMETU

Republika Moldova izjavljuje kako je voljna započeti pregovore o dvostranom sporazumu s Rumunjskom u svrhu provedbe takvog režima malograničnog prometa.