11/Sv. 128

HR

Službeni list Europske unije

175


22007A1219(09)


L 334/137

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Srbije o pojednostavljenju izdavanja viza

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu: „Zajednica”,

i

REPUBLIKA SRBIJA, dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR europsku perspektivu Republike Srbije, početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) između Europske zajednice/država članica EU-a i Republike Srbije i Europsko partnerstvo koje je Vijeće usvojilo u siječnju 2006.,

PONOVNO POTVRĐUJUĆI svoju namjeru da Republika Srbija i Europska unija ostvare blisku suradnju u okviru postojećih struktura SSP-a za liberalizaciju viznog režima između Republike Srbije i Europske unije, u skladu sa zaključcima Sastanka na vrhu EU-Zapadni Balkan održanog u Solunu 21. lipnja 2003.,

U ŽELJI da se kao prvi konkretan korak prema bezviznom režimu putovanja, kako bi se olakšali međusobni kontakti između ljudi jer je to važan uvjet za stabilan razvoj gospodarskih, humanitarnih, kulturnih, znanstvenih i ostalih veza, pojednostavi izdavanje viza građanima Republike Srbije,

IMAJUĆI U VIDU da su građani EU-a izuzeti od obveze ishođenja viza kad putuju u Republiku Srbiju na rok koji ne prelazi 90 dana ili kad prolaze državnim područjem Republike Srbije,

PRIZNAJUĆI da će se, ako Republika Srbija ponovno uvede obvezu ishođenja viza za građane EU-a, iste olakšice koje su odobrene ovim sporazumom građanima Republike Srbije, na osnovi uzajamnosti automatski primjenjivati na građane EU-a,

PRIZNAJUĆI da pojednostavnjenje ishođenja viza ne bi smjelo dovesti do ilegalnih migracija te

PRIDAJUĆI POSEBNU POZORNOST sigurnosti i ponovnom prihvatu,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine Velike i Irske i Protokol o uključivanju schengenske pravne stečevine u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Danske priložen Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Kraljevinu Dansku,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Svrha i područje primjene

1.   Svrha ovog Sporazuma je pojednostaviti izdavanje viza građanima Republike Srbije za namjeravani boravak od najviše 90 dana u razdoblju od 180 dana.

2.   Ako Republika Srbija ponovno uvede obvezu ishođenja viza za građane EU-a ili za određene kategorije građana EU-a, iste olakšice koje su odobrene ovim Sporazumom građanima Republike Srbije, automatski će se primjenjivati na dotične građane EU-a, na osnovi uzajamnosti.

Članak 2.

Opća odredba

1.   Pojednostavnjenja viznih postupaka utvrđena ovim Sporazumom primjenjuju se na državljane Republike Srbije samo ako oni nisu izuzeti od zahtjeva koje u pogledu viza postavljaju zakoni i propisi Zajednice ili država članica, ovaj Sporazum ili drugi međunarodni sporazumi.

2.   Nacionalno pravo Republike Srbije ili država članica ili pravo Zajednice primjenjuju se na pitanja koja nisu obuhvaćena odredbama ovog Sporazuma, poput odbijanja izdavanja vize, priznanja putnih isprava, dokaza o dostatnim sredstvima za uzdržavanje i odbijanja ulaska te mjera izgona.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„država članica” znači svaka država članica Europske unije, osim Kraljevine Danske, Republike Irske i Ujedinjene Kraljevine;

(b)

„građanin Europske unije” znači državljanina države članice kako je definirana u točki (a);

(c)

„državljanin Republike Srbije” znači svaka osoba koja ima državljanstvo Republike Srbije, u skladu s njezinim zakonodavstvom;

(d)

„viza” znači odobrenje koje je izdala ili odluka koju je donijela država članica, a koje je potrebno za:

ulazak zbog namjeravanog boravka u toj državi članici ili u nekoliko država članica od ukupno najviše 90 dana,

ulazak zbog provoza preko državnog područja te države članice ili nekoliko država članica;

(e)

„osoba koja zakonito boravi” znači državljanin Republike Srbije koji ima dozvolu ili pravo boravka dužeg od 90 dana na državnom području države članice, na temelju propisa Zajednice ili nacionalnog zakonodavstva.

Članak 4.

Pisani dokazi o svrsi putovanja

1.   Za sljedeće kategorije državljana Republike Srbije dostatni su sljedeći dokumenti za opravdanje svrhe putovanja u drugu stranku:

(a)

za članove službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Srbiji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije:

dopis koji je izdalo tijelo Republike Srbije u kojem se potvrđuje da je podnositelj zahtjeva član njihove delegacije koja putuje u drugu stranku kako bi sudjelovala u ranije navedenim događanjima, uz priloženi primjerak službenog poziva;

(b)

za poslovne ljude i predstavnike poslovnih organizacija:

pisani zahtjev pravne osobe-domaćina ili trgovačkog društva, organizacije ili ureda ili njihovih podružnica, državnih i lokalnih tijela država članica ili organizacijskih odbora trgovinskih ili industrijskih izložbi, konferencija i simpozija koji se održavaju na državnim područjima država članica koji je ovjerila Gospodarska komora Republike Srbije;

(c)

za vozače koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Srbiji;

pisani zahtjev nacionalnog udruženja prijevoznika Republike Srbije koji pružaju usluge međunarodnog cestovnog prijevoza, u kojim se dokazuju svrha, trajanje i učestalost putovanja;

(d)

za članove osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica:

pisani zahtjev nadležnog željezničkog trgovačkog društva Republike Srbije, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost putovanja;

(e)

za novinare:

potvrda ili drugi dokument koji je izdala strukovna organizacija koji dokazuje da je predmetna osoba kvalificirani novinar te dokument koji je izdao njegov/njezin poslodavac u kojem se navodi da je svrha putovanja obavljanje novinarskog posla;

(f)

za osobe koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene:

zahtjev organizacije domaćina za sudjelovanje u tim aktivnostima;

(g)

za učenike, studente, studente poslijediplomskih studija i učitelje koji se nalaze u pratnji koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti:

pisani zahtjev ili potvrda o upisu sveučilišta, visoke škole ili škole domaćina ili studentske iskaznice ili potvrde o tečajevima koje će osoba pohađati;

(h)

za sudionike međunarodnih sportskih događaja i osobe koje ih prate u svojstvu stručnjaka:

pisani zahtjev organizacije domaćina: nadležnih tijela, nacionalnih sportskih federacija i nacionalnih olimpijskih odbora država članica;

(i)

za sudionike službenih programa razmjene koje organiziraju općine i gradovi-prijatelji:

pisani zahtjev voditelja uprave/gradonačelnika tih općina i gradova;

(j)

za bliske rođake – supružnika, djecu (uključujući usvojenu djecu), roditelje (uključujući skrbnike), djedove i bake te unuke koji dolaze u posjet građanima Republike Srbije koji zakonito borave na državnom području država članica:

pisani zahtjev osobe-domaćina;

(k)

za posjet vojnim i civilnim grobljima:

službeni dokument koji potvrđuje postojanje i održavanje groba, kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja zahtjeva i pokopane osobe;

(l)

za osobe koje putuju radi sudjelovanja na sahranama:

službeni dokument koji potvrđuje smrtni slučaj kao i obiteljsku ili drugu vezu između podnositelja zahtjeva i pokopane osobe;

(m)

za osobe koje u posjet odlaze zbog zdravstvenih razloga i osobe u nužnoj pratnji:

službeni dokument zdravstvene ustanove kojim se potvrđuje potreba za zdravstvenom skrbi u toj ustanovi i potreba za pratnjom te dokaz da postoje dovoljna financijska sredstva za plaćanje liječenja;

(n)

za predstavnike organizacija civilnog društva kad putuju radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene:

pisani zahtjev koji izdaje organizacija domaćin, potvrda da osoba predstavlja organizaciju civilnog društva i potvrda iz nadležnog registra o osnivanju takve organizacije, koju izdaje neko državno tijelo u skladu s nacionalnim propisima;

(o)

za predstavnike vjerskih zajednica u Republici Srbiji:

pisani zahtjev vjerske zajednice Republike Srbije, u kojem se navode svrha, trajanje i učestalost putovanja;

(p)

za stručnjake raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica:

pisani zahtjev organizacije domaćina u kojem se potvrđuje da će dotična osoba sudjelovati na tom događaju;

(q)

za osobe koje putuju turistički:

potvrda ili vaučer putničke agencije ili organizatora putovanja kojeg su za to ovlastile države članice u sklopu lokalne konzularne suradnje, kojim se potvrđuje da je rezervirano neko organizirano putovanje;

2.   Pisani zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati sljedeće stavke:

(a)

za pozvanu osobu: ime i prezime, datum rođenja, spol, državljanstvo, broj identifikacijske isprave, vrijeme i svrhu putovanja, broj ulazaka i, ako je primjenjivo, ime supružnika i djece koji su u pratnji pozvane osobe;

(b)

za osobu koja upućuje poziv - ime, prezime i adresu; ili

(c)

za pravnu osobu, trgovačko društvo ili organizaciju koja upućuje poziv - puni naziv i adresu i

ako je zahtjev izdala organizacija, ime i položaj osobe koja je potpisuje zahtjev,

ako je osoba koja je uputila poziv pravna osoba ili trgovačko društvo ili ured ili njihova podružnica s poslovnim nastanom na državnom području države članice, registracijski broj kako ga propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države članice.

3.   Za kategorije osoba iz stavka 1. ovog članka, sve kategorije viza izdaju se prema pojednostavnjenom postupku bez traženja bilo kakvog drugog opravdanja, poziva ili potvrde u pogledu svrhe putovanja, koja je predviđena zakonodavstvom država članica.

Članak 5.

Izdavanje viza za višekratni ulazak

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše pet godina sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacijskog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza, za izvršavanje njihovih dužnosti, s rokom valjanosti koji je ograničen trajanjem njihova mandata, ako je isti kraći od pet godina;

(b)

stalnim članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Srbiji redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događajima koje na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(c)

supružnicima i djeci (uključujući usvojenu djecu) koja su mlađa od 21 godine ili su uzdržavani i roditeljima koji posjećuju državljane Republike Srbije koji zakonito borave na državnom području država članica, s rokom valjanosti koji je ograničen trajanjem valjanosti njihove dozvole za zakonit boravak.

2.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti do najviše jedne godine sljedećim kategorijama osoba, pod uvjetom da su tijekom prethodne godine dobili barem jednu vizu, iskoristili je u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju te da postoje razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak:

(b)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Srbiji redovito sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događajima koje na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

poslovnim ljudima i predstavnicima poslovnih organizacija koji redovito putuju u države članice;

(c)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državna područja država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Srbiji;

(d)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(e)

novinarima;

(f)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene, koje redovito putuju u države članice;

(g)

studentima i studentima poslijediplomskih studija koji redovito putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, uključujući i u okviru programa razmjene;

(h)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(i)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju općine i gradovi-prijatelji;

(j)

osobama koje trebaju putovati redovito zbog medicinskih razloga i osobama u njihovoj pratnji;

(m)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji redovito putuju u države članice radi stručnog osposobljavanja, seminara, konferencija, uključujući i one u okviru programa razmjene;

(l)

predstavnicima vjerskih zajednica registriranih u Republici Srbiji koji redovito putuju u države članice;

(m)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima, koji redovito putuju u države članice;

3.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica izdaju vize za višekratni ulazak s rokom valjanosti od najmanje dvije, a najviše pet godina, kategorijama osobama iz stavka 2. ovog članka, pod uvjetom da su tijekom protekle dvije godine iskoristili vize za višekratni ulazak izdane na godinu dana u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države koju posjećuju te da su razlozi za traženje izdavanja vize za višekratni ulazak još uvijek valjani.

4.   Ukupno vremensko razdoblje boravka osoba iz stavaka od 1. do 3. ovog članka na državnom području država članica ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 6.

Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje vize

1.   Naknada za obradu zahtjeva za izdavanje vize koje podnose državljani Republike Srbije iznosi 35 EUR.

Gore navedeni iznos može se revidirati u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 4.

Ako Republika Srbija ponovno uvede obvezu ishođenja viza za građane EU-a, naknada koju će Republika Srbija naplaćivati ne smije biti veća od 35 EUR ili od usuglašenog iznosa, ako se naknada preispituje u skladu s postupkom predviđenim u članku 14. stavku 4.

2.   Naknade za obradu zahtjeva za izdavanje vize ne naplaćuju se sljedećim kategorijama osoba:

(a)

članovima službenih delegacija koji na temelju službenog poziva naslovljenog Republici Srbiji sudjeluju na sastancima, savjetovanjima, pregovorima ili u programima razmjene, kao i na događanjima koja na državnim područjima država članica održavaju međuvladine organizacije;

(b)

članovima nacionalnih i pokrajinskih/regionalnih vlada i parlamenata, Ustavnog suda i Vrhovnog kasacijskog suda, ako ovim Sporazumom nisu izuzeti od zahtjeva u pogledu viza;

(c)

osobama koje sudjeluju u znanstvenim, kulturnim i umjetničkim aktivnostima, uključujući sveučilišne i druge programe razmjene;

(d)

učenicima, studentima, studentima poslijediplomskih studija i učiteljima koji se nalaze u pratnji koji putuju zbog studija ili strukovnog obrazovanja, kako u okviru programa razmjene, tako i drugih školskih aktivnosti;

(e)

sudionicima međunarodnih sportskih događaja i osobama koje ih prate u svojstvu stručnjaka;

(f)

sudionicima službenih programa razmjene koje organiziraju općine i gradovi-prijatelji:

(g)

invalidima i osobama koje ih prate, prema potrebi;

(h)

predstavnicima organizacija civilnog društva koji putuju radi sudjelovanja na sastancima, seminarima, u programima razmjene ili na tečajevima;

(i)

osobama koje su dostavile dokumente koji dokazuju nužnost njihova putovanja iz humanitarnih razloga, uključujući primanje hitne medicinske skrbi, te osobama koje su u pratnji tih osoba ili osobama koje prisustvuju pogrebu bliskog rođaka ili osobama koje posjećuju teško bolesnog bliskog rođaka;

(j)

novinarima;

(k)

vozačima koji obavljaju usluge međunarodnog prijevoza roba i putnika na državno područje država članica u vozilima koja su registrirana u Republici Srbiji;

(l)

članovima osoblja na vlaku, hladnjačama i lokomotivama na međunarodnim vlakovima koji putuju na državna područja država članica;

(m)

bliskim rođacima – supružniku, djeci (uključujući usvojenu djecu), roditeljima (uključujući skrbnike), djedovima i bakama te unucima koji posjećuju državljane Republike Srbije koji zakonito borave na državnom području država članica;

(n)

predstavnicima vjerskih zajednica registriranih u Republici Srbiji koji redovito putuju u države članice;

(o)

stručnjacima raznih zanimanja koji sudjeluju na međunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijima, seminarima ili na drugim sličnim događanjima koja se održavaju na državnom području država članica;

(p)

umirovljenicima;

(q)

djeci mlađoj od šest godina.

3.   Odstupajući od gore navedenog stavka 1., Bugarska i Rumunjska, koje obvezuje schengenska pravna stečevina, ali koje još uvijek ne izdaju schengenske vize, mogu odustati od naplate naknade za obradu zahtjeva za kratkotrajni boravak u svojoj državi državljanima Republike Srbije do dana koji će Vijeće odrediti odlukom o njihovoj potpunoj provedbi schengenske pravne stečevina o politici viza.

Članak 7.

Trajanje postupaka za obradu zahtjeva za izdavanje viza

1.   Diplomatska i konzularna predstavništva država članica odluku o zahtjevu za izdavanje vize donose u roku od 10 kalendarskih dana od datuma primitka zahtjeva i dokumenata koji su potrebni za izdavanje vize.

2.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o zahtjevu za izdavanje vize može u pojedinačnim slučajevima biti produljeno do 30 kalendarskih dana, posebno ako je zahtjev potrebno dodatno proučiti.

3.   Vremensko razdoblje za donošenje odluke o zahtjevu za izdavanje vize može u hitnim slučajevima biti skraćeno na tri radna dana ili manje.

Članak 8.

Odlazak u slučaju izgubljenih ili ukradenih dokumenata

Građani Europske unije i državljani Republike Srbije koji su izgubili svoje osobne dokumente ili kojima su ti dokumenti ukradeni tijekom boravka na državnom području Republike Srbije ili država članica smiju napustiti to državno područje na temelju valjanih osobnih dokumenata za prijelaz granice koje su izdala diplomatska i konzularna predstavništva država članica ili Republike Srbije, bez bilo kakve vize ili druge dozvole.

Članak 9.

Produljenje vize u iznimnim okolnostima

Državljanima Republike Srbije koji zbog više sile nisu u mogućnosti napustiti državno područje države članice do datuma navedenog u njihovim vizama, produljuje se rok valjanosti njihovih viza bez ikakve naknade, u skladu s propisima koje primjenjuje država primateljica, za vrijeme koje je potrebno za njihov povratak u državu prebivališta.

Članak 10.

Diplomatske putovnice

1.   Državljani Republike Srbije koji posjeduju valjane diplomatske putovnice smiju bez viza ulaziti u državna područja država članica napuštati ih i prolaziti kroz njih.

2.   Osobe iz stavka 1. ovog članka smiju boraviti na državnim područjima država članica u razdoblju koje ne smije biti dulje od 90 dana u razdoblju od 180 dana.

Članak 11.

Teritorijalna valjanost viza

Podložno nacionalnim pravilima i propisima o nacionalnoj sigurnosti država članica te podložno pravilima EU-a o vizama s ograničenom teritorijalnom valjanosti, državljani Republike Srbije imaju pravo putovati unutar državnog područja država članica na jednakoj osnovi kao i građani Europske unije.

Članak 12.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1.   Stranke osnivaju Zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”), koji čine predstavnici Europske zajednice i Republike Srbije. Zajednicu zastupa Komisija Europskih zajednica, uz pomoć stručnjaka iz država članica.

2.   Odbor posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a)

praćenje provedbe ovog Sporazuma;

(b)

predlaganje izmjena ili dodataka ovom Sporazumu;

(c)

rješavanje sporova proizašlih iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3.   Odbor se sastaje kad god je to potrebno, na zahtjev jedne od stranaka, a najmanje jednom godišnje.

4.   Odbor utvrđuje svoj poslovnik.

Članak 13.

Odnos ovog Sporazuma prema sporazumima između država članica i Republike Srbije

1.   Od njegova stupanja na snagu, ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama bilo kojih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma ili dogovora zaključenih između pojedinačnih država članica i Republike Srbije, u mjeri u kojoj odredbe potonjih sporazuma ili dogovora obuhvaćaju pitanja koja su obuhvaćena ovim Sporazumom.

2.   Odredbe bilateralnih sporazuma ili dogovora između država članica i Republike Srbije koji su potpisani prije 1. siječnja 2007. i kojima se predviđa izuzeće nositelja službenih putovnica od obveze ishođenja vize, nastavljaju se primjenjivati u razdoblju od pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Republike Srbije da otkažu ili suspendiraju te bilateralne sporazume tijekom tog petogodišnjeg razdoblja.

Članak 14.

Završne odredbe

1.   Stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim pojedinačnim postupcima, a Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon datuma na koji stranke jedna drugu obavijeste o završetku ranije spomenutih postupaka.

2.   Odstupajući od stavka 1. ovog članka, ovaj Sporazum stupa na snagu tek na dan stupanja na snagu sporazuma između Europske zajednice i Republike Srbije o ponovnom prihvatu osoba, ako je taj datum poslije datuma iz stavka 1. ovog članka.

3.   Ovaj Sporazum sklapa se na neograničeno vremensko razdoblje, osim ako bude otkazan u skladu sa stavkom 6. ovog članka.

4.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što stranke jedna drugu obavijeste o dovršetku svojih unutarnjih postupaka koji su u tu svrhu potrebni.

5.   Svaka stranka može u cijelosti ili djelomično suspendirati ovaj Sporazum zbog javnog reda, zaštite nacionalne sigurnosti i zaštite javnog zdravlja. Druga stranka mora o odluci o suspenziji biti obaviještena najkasnije 48 sati prije stupanja na snagu te odluke. Stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma odmah obavješćuje drugu stranku kad razlozi za suspenziju više ne vrijede.

6.   Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da drugoj stranci uputi pisanu obavijest. Ovaj Sporazum prestaje biti na snazi 90 dana nakon datuma takve obavijesti.

Sastavljeno u Bruxellesu osamnaestog rujna dvije tisuće i sedme godine u dva primjerka na svakom od službenih jezika stranaka, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

За Европску зајелницу

Image Image

За Република Сърбия

Por la República de Serbia

Za Republiku Srbsko

For Republikken Serbien

Für die Republik Serbien

Serbia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Σερβίας

For the Republic of Serbia

Pour la République de Serbie

Per la Repubblica di Serbia

Serbijas Republikas vārdā

Serbijos Respublikos vardu

A Szerb Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Serbja

Voor de Republiek Servië

W imieniu Republiki Serbii

Pela República da Sérvia

Pentru Republica Serbia

Za Srbskú republiku

Za Republiko Srbijo

Serbian tasavallan puolesta

För Republiken Serbien

За Република Србиjу

Image


PRILOG

PROTOKOL UZ SPORAZUM O DRŽAVAMA ČLANICAMA KOJE NE PRIMJENJUJU U POTPUNOSTI SCHENGENSKU PRAVNU STEČEVINU

Države članice koje schengenska pravna stečevina obvezuje, ali koje još uvijek ne izdaju schengenske vize, dok čekaju da Vijeće o tome donese relevantnu odluku, izdaju nacionalne vize čija je valjanost ograničena na njihovo vlastito državno područje.

Te države članice mogu jednostrano priznati schengenske vize i boravišne dozvole za potrebe prolaza preko svojeg državnog područja, u skladu s Odlukom Europskog parlamenta i Vijeća br. 895/2006/EZ od 14. lipnja 2006.

Kako se Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 895/2006/EZ od 2006. lipnja 14. ne primjenjuje na Rumunjsku i Bugarsku, Europska komisija predložit će slične odredbe kako bi se tim zemljama omogućilo jednostrano priznavanje schengenskih viza i boravišnih dozvola i drugih sličnih isprava koje izdaju države članice koje još uvijek nisu u potpunosti integrirane u schengensko područje u svrhu prolaza preko njihovih državnih područja.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O DANSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na postupke za izdavanje viza u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Kraljevine Danske.

U takvim je okolnostima poželjno da nacionalna tijela Danske i Republike Srbije bez odlaganja sklope bilateralni sporazum o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Srbije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O UJEDINJENOJ KRALJEVINI I IRSKOJ

Stranke primaju na znanje da se ovaj Sporazum ne primjenjuje na državnom području Ujedinjene Kraljevine i državnom području Irske.

U takvim je okolnostima poželjno da nacionalna tijela Ujedinjene Kraljevine, Irske i Republike Srbije sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju izdavanja viza.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU I NORVEŠKOJ

Stranke primaju na znanje bliske odnose između Europske zajednice i Norveške i Islanda, posebno na temelju Sporazuma od 18. svibnja 1999. o pridruživanju tih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da nacionalna tijela Norveške, Islanda i Republike Srbije bez odlaganja sklope bilateralne sporazume o pojednostavljenju postupka izdavanja viza za kratkotrajni boravak prema sličnim uvjetima prema kojima je sklopljen Sporazum između Europske zajednice i Republike Srbije.


ZAJEDNIČKA IZJAVA O ŠVICARSKOJ KONFEDERACIJI I LIHTENŠTAJNU

(prema potrebi)

Ako Sporazum između EU-a, EZ-a i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvijanju schengenske pravne stečevine i o protokolima uz taj Sporazum koji se odnose na Lihtenštajn stupe na snagu do okončanja pregovora s Republikom Srbijom, slična izjava bit će sastavljena i vezano za Švicarsku i Lihtenštajn.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O PREISPITIVANJU OBVEZE ISHOĐENJA VIZE ZA NOSITELJE SLUŽBENIH PUTOVNICA

Budući da se primjena izuzeća od obveze ishođenja viza za nositelje službenih putovnica koje je predviđeno bilateralnim sporazumima ili dogovorima između država članica i Bosne i Hercegovine koji su potpisani prije 1. siječnja 2007. nastavlja samo kroz razdoblje od pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne dovodeći u pitanje pravo predmetnih država članica ili Bosne i Hercegovine da otkažu ili suspendiraju te bilateralne sporazume tijekom tog petogodišnjeg razdoblja, Europska zajednica pitanje nositelja službenih putovnica preispituje najkasnije četiri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, kako bi se Sporazum eventualno izmijenio u tu svrhu i u skladu s postupkom predviđenim člankom 14. stavkom 4.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O PRISTUPU PODNOSITELJA ZAHTJEVA ZA VIZU I USKLAĐIVANJU INFORMACIJA O POSTUPKU ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK TE DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEVE ZA IZDAVANJE VIZA ZA KRATKOTRAJNI BORAVAK

Priznajući kako je za podnositelje zahtjeva za vizu važna transparentnost, Europska zajednica podsjeća kako je Europska komisija 19. srpnja 2006. usvojila, zakonodavni prijedlog o preinaci Općih konzularnih uputa o vizama za diplomatska i konzularna predstavništva kojim se uređuju uvjeti pristupa za podnositelje zahtjeva za vize diplomatskim i konzularnim predstavništvima država članica te se o njemu trenutačno vodi rasprava između Europskog parlamenta i Vijeća.

U vezi s informacijama koje treba ponuditi podnositeljima zahtjeva, Europska zajednica smatra kako treba poduzeti odgovarajuće mjere:

- općenito je potrebno za podnositelje zahtjeva sastaviti popis osnovnih informacija o postupcima i uvjetima podnošenja zahtjeva za vize i o njihovoj valjanosti.

Europska zajednica izradit će popis minimalnih zahtjeva kako bi osigurala da srbijanski podnositelji zahtjeva imaju usklađene i ujednačene osnovne informacije te da se od njih, u načelu, traži da podnesu iste prateće dokumente.

Gore navedene informacije, uključujući i popis ovlaštenih putničkih agencija i organizatora putovanja u okviru konzularne suradnje na lokalnoj razini, treba distribuirati naširoko (na oglasnim pločama konzulata, na letcima, na mrežnim stranicama itd.).

Diplomatska i konzularna predstavništva država članica pružaju informacije o postojećim mogućnostima, u skladu sa schengenskom pravnom stečevinom za izdavanje viza za kratkotrajni boravak za svaki pojedinačni slučaj posebno.

Europska zajednica prima na znanje kako su srbijanska tijela izrazila spremnost pomoći u distribuciji gore navedenih informacija.


IZJAVA EUROPSKE ZAJEDNICE O OLAKŠICAMA ZA ČLANOVE OBITELJI I PODNOSITELJE ZAHTJEVA U DOBROJ VJERI

Europska zajednica prima na znanje prijedlog Republike Srbije da se proširi definicija pojma članova obitelji koji bi trebali imati pogodnosti od pojednostavljenja izdavanja viza, kao i važnost koju Republika Srbija pridaje pojednostavljenju kretanja te kategorije osoba.

Kako bi se olakšala mobilnost i proširio broj osoba koje imaju obiteljske veze (posebno sestre i braća i njihova djeca) s državljanima Republike Srbije koji zakonito borave na državnim područjima država članica, Europska zajednica poziva konzularne urede država članica da u cijelosti iskoriste postojeće mogućnosti iz pravne stečevine kako bi se pojednostavilo izdavanje viza toj kategoriji osoba, posebno uključujući jednostavnije zahtjeve u pogledu dokumenata koje podnositelji trebaju priložiti, izuzeća od naknada za obradu zahtjeva i, ako je primjenjivo, izdavanje viza za višekratne ulaske.

Osim toga, Europska zajednica poziva konzularne urede država članica da ove mogućnosti u potpunosti iskoriste kako bi se olakšalo izdavanje viza podnositeljima zahtjeva u dobroj vjeri.


POLITIČKA IZJAVA BUGARSKE, MAĐARSKE I RUMUNJSKE O MALOGRANIČNOM PROMETU

Bugarska, Mađarska i Rumunjska izjavljuju kako su spremne započeti pregovore o bilateralnim sporazumima s Republikom Srbijom za potrebe provedbe režima malograničnog prometa koji je uspostavljen Uredbom EZ-a br. 1931/2006 o pravilima o malograničnom prometu na vanjskim granicama država članica i izmjeni odredaba Schengenske konvencije od 20. prosinca 2006.