11/Sv. 100

HR

Službeni list Europske unije

142


22006D0073


L 245/44

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a br. 73/2006

od 2. lipnja 2006.

o izmjeni Protokola 31 uz Sporazum o EGP-u, o suradnji na posebnim područjima izvan okvira četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Protokol 31 Sporazuma je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 38/2006 od 10. ožujka 2006. (1).

(2)

Suradnju ugovornih stranaka iz Sporazuma primjereno je proširiti radi uključivanja Odluke br. 2113/2005/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. o izmjeni Odluke br. 2256/2003/EZ s ciljem proširenja programa u 2006. godini radi širenja dobre prakse i nadzora nad uvođenjem informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ITC) (2).

(3)

Protokol 31 uz Sporazum u skladu s tim treba izmijeniti da bi se omogućio početak te proširene suradnje od 1. siječnja 2006.,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U devetoj alineji (Odluka br. 2256/2003/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) članka 2. stavka 5. Protokola 31 uz Sporazum dodaje se sljedeća podalineja:

„—

32005 D 2113: Odluka br. 2113/2005/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2005. (SL L 344, 27.12.2005., str 34.).”

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvi dan nakon dostave posljednje obavijesti Zajedničkom odboru EGP-a u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma (3).

Ona se primjenjuje se od 1. siječnja 2006.

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 2. lipnja 2006.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

R. WRIGHT


(1)  SL L 147, 1.6.2006., str. 58.

(2)  SL L 344, 27.12.2005., str. 34.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.