11/Sv. 100

HR

Službeni list Europske unije

103


22006D0046(01)


L 175/94

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 46/2006

od 28. travnja 2006.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog II. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 23/2006 od 10. ožujka 2006. (1).

(2)

Direktiva Komisije 2005/26/EZ od 3. listopada 2005. kojom se ispravlja Direktiva 2005/26/EZ u vezi s popisom prehrambenih sastojaka ili tvari koje su privremeno isključene iz Priloga III.a Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 54.zzu (Direktiva Komisije 2005/26/EZ) poglavlja XII. Priloga II. Sporazumu dodaje se:

„, kako je izmijenjeno:

32005 L 0063: Direktivom Komisije 2005/63/EZ od 3. listopada 2005. (SL L 258, 4.10.2005., str. 3.).”

Članak 2.

Tekstovi Direktive 2005/63/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 29. travnja 2006. pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (3).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 28. travnja 2006.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

R. WRIGHT


(1)  SL L 147, 1.6.2006., str. 36.

(2)  SL L 258, 4.10.2005., str. 3.

(3)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.