11/Sv. 99

HR

Službeni list Europske unije

265


22005D0111


L 339/8

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 111/2005

od 30. rujna 2005.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da:

(1)

Prilog II. Sporazumu je izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 76/2005 od 10. lipnja 2005. (1).

(2)

Direktiva Komisije 2005/21/EZ od 7. ožujka 2005. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 72/306/EEZ o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na mjere koje treba poduzeti protiv emisije onečišćujućih tvari iz dizelskih motora vozila (2), treba se unijeti u Sporazum.

(3)

Direktiva Komisije 2005/27/EZ od 29. ožujka 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima (3), treba se unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Poglavlje I. Priloga II. Sporazumu izmjenjuje se kako slijedi:

1.

U točku 12. (Direktiva Vijeća 72/306/EEZ) dodaje se sljedeća alineja:

„—

32005 L 0021: Direktiva Komisija 2005/21/EZ od 7. ožujka 2005. (SL L 61, 8.3.2005., str. 25.).”

2.

Uu točku 45zc. (Direktiva 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća) unosi se sljedeće:

”, kako je izmijenjeno:

32005 L 0027: Direktiva Komisije 2005/27/EZ od 29. ožujka 2005. (SL L 81, 30.3.2005., str. 44.).”

Članak 2.

Tekstovi Direktive 2005/21/EZ i Direktive 2005/27/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji se objavljuju u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2005., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a (4).

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. rujna 2005.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

Nj.P.V. princ Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  SL L 268, 13.10.2005., str. 5.

(2)  SL L 61, 8.3.2005., str. 25.

(3)  SL L 81, 30.3.2005., str. 44.

(4)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.