11/Sv. 98

HR

Službeni list Europske unije

311


22004D0180


L 133/42

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 180/2004

od 16. prosinca 2004.

o izmjeni Protokola 31 Sporazuma o EGP-u u vezi suradnje u posebnim područjima izvan područja četiriju sloboda

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegove članke 86. i 98.,

budući da:

(1)

Protokol 31 Sporazuma izmijenjen je Odlukom Zajedničkoga odbora EGP br. 90/2004 od 8. lipnja 2004. (1).

(2)

Uputno je poticati odgovarajuću suradnju ugovornih stranaka iz Sporazuma u pitanjima koja obuhvaća djelatnost Zajedničkoga poduzeća Galileo, kako je to utvrđeno Uredbom Vijeća (EZ) br. 876/2002 od 21. svibnja 2002. (2).

(3)

Protokol 31 Sporazuma treba, prema tome, izmijeniti kako bi se omogućio početak suradnje,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Iza stavka 7. u članku 1. (Istraživanje i tehnički razvoj) Protokola 31 Sporazuma, unosi se sljedeći stavak:

„8.   Ugovorne strane trebaju poticati odgovarajuću suradnju između nadležnih organizacija, institucija i ostalih tijela na svom području, tamo gdje bi to doprinijelo jačanju i širenju suradnje u pitanjima koja obuhvaća djelatnost Zajedničkoga poduzeća Galileo (3).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon posljednje obavijesti Zajedničkom odboru EGP-a na temelju članka 103. stavka 1. Sporazuma (4).

Članak 3.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i u Dodatku o EGP-u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2004.

Za Zajednički odbor EGP

Predsjednik

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  SL L 349, 25.11.2004., str. 52.

(2)  SL L 138, 28.5.2002., str. 1.

(4)  Ustavni zahtjevi nisu navedeni.