11/Sv. 107

HR

Službeni list Europske unije

245


22004A1223(03)


L 378/23

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM O SURADNJI

između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana o partnerstvu i razvoju

EUROPSKA ZAJEDNICA,

s jedne strane,

VLADA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANA,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR izvrsne odnose i veze prijateljstva i suradnje između Europske zajednice, dalje u tekstu „Zajednica”, i Islamske Republike Pakistana, dalje u tekstu „Pakistan”,

PREPOZNAJUĆI važnost daljnjeg jačanja tih veza i unapređenja odnosa između Zajednice i Pakistana,

POTVRĐUJUĆI važnost koju Zajednica i Pakistan pridaju načelima Povelje Ujedinjenih naroda i Općoj deklaraciji o ljudskim pravima,

IMAJUĆI NA UMU Bečku deklaraciju i program djelovanja Svjetske konferencije o ljudskim pravima iz 1993., Deklaraciju iz Kopenhagena o društvenom razvoju i program djelovanja iz 1995., Deklaraciju i platformu djelovanja iz Pekinga iz 1995. za Četvrtu svjetsku konferenciju o ženama, Deklaraciju iz Rija o zaštiti okoliša i razvoju iz 1992. te Međunarodnu strategiju za četvrto razvojno desetljeće,

UZIMAJUĆI U OBZIR temelje za blisku suradnju između Zajednice i Pakistana utvrđene Sporazumom između Pakistana i Zajednice potpisanim 16. studenoga 1976.,

UTVRĐUJUĆI sa zadovoljstvom postignuća koja su proizašla iz tog Sporazuma,

POTAKNUTI zajedničkom voljom za konsolidiranjem, produbljivanjem i diversifikacijom područja od uzajamnog interesa na temelju jednakosti, nediskriminacije i uzajamnosti,

PRIZNAJUĆI veliku važnost društvenog razvoja koji se treba razvijati usporedno s gospodarskim razvojem,

PREPOZNAJUĆI potrebu da se podrže napori Pakistana za razvojem, a posebno poboljšanjem životnih uvjeta siromašnih i skupina stanovništva u nepovoljnom položaju,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost koju Zajednica i Pakistan pridaju promicanju uravnoteženog demografskog rasta, iskorjenjivanju siromaštva, zaštiti okoliša i održivoj uporabi prirodnih bogatstava i prepoznajući vezu između zaštite okoliša i razvoja,

ŽELEĆI stvoriti povoljne uvjete za značajan razvoj i diversifikaciju trgovine između Zajednice i Pakistana te povećati suradnju u područjima trgovine, gospodarstva, ulaganja, znanosti i tehnologije te kulture,

VODEĆI RAČUNA o svojoj opredijeljenosti za trgovinu u skladu sa Sporazumom o osnivanju WTO-a,

PREPOZNAJUĆI posebne potrebe država u razvoju u okviru WTO-a,

UZIMAJUĆI U OBZIR potrebu da se stvore povoljni uvjeti za izravno ulaganje,

UTVRĐUJUĆI svoj zajednički interes u poticanju i jačanju regionalne suradnje i dijaloga između sjevera i juga,

VJERUJUĆI da su se njihovi odnosi razvili izvan opsega Sporazuma sklopljenog 1986.,

EUROPSKA ZAJEDNICA:

Guy VERHOFSTADT

predsjednik Vlade Kraljevine Belgije

Romano PRODI

predsjednik Komisije Europskih zajednica

VLADA PAKISTANA:

General Pervez MUSHARRAF

izvršni upravitelj Islamske Republike Pakistana

SPORAZUMJELI:

Članak 1.

Osnova

Poštovanje ljudskih prava i demokratskih načela kako su utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima su osnova vanjske i unutarnje politike Zajednice i Islamske Republike Pakistana te predstavlja ključni element ovog Sporazuma.

Članak 2.

Ciljevi

Glavni ciljevi ovog Sporazuma su ojačati i razviti, kroz dijalog i partnerstvo, različite aspekte suradnje između stranaka u područjima u njihovoj nadležnosti, sa sljedećim ciljevima:

1.

osigurati uvjete za te promicati izgradnju i razvoj obostrane trgovine između stranaka u skladu sa Sporazumom o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (WTO-a);

2.

poduprijeti napore Pakistana za sveobuhvatnim i održivim razvojem, uključujući i politike gospodarskog i društvenog razvoja koje vode računa o siromašnima i skupinama stanovništva u nepovoljnom položaju, a posebno o ženama iz tih skupina, kao i za održivim upravljanjem prirodnim bogatstvima;

3.

promicati ulaganje te gospodarske, tehničke i kulturne veze u uzajamnom interesu;

4.

izgrađivati gospodarsku snagu Pakistana kako bi učinkovitije surađivao sa Zajednicom.

Članak 3.

Trgovinska i komercijalna suradnja

1.   U okviru svojih nadležnosti stranke se obvezuju obavljati trgovinu u skladu sa Sporazumom o osnivanju WTO-a.

2.   Svaka stranka obvezuje se obavijestiti drugu stranku o pokretanju antidampinških postupaka protiv proizvoda druge stranke.

Uz potpuno poštovanje Sporazuma WTO-a o antidampinškim i antisubvencijskim mjerama, stranke s razumijevanjem razmatraju predstavke koje podnese bilo koja stranka u vezi s antidampinškim i antisubvencijskim postupcima te pružaju dovoljno mogućnosti za savjetovanje s tim u vezi.

3.   Stranke se također obvezuju promicati, u okviru svojeg važećeg zakonodavstva, razvoj i diversifikaciju međusobne trgovine. Cilj suradnje u ovom području je razviti i diversificirati trgovinsku razmjenu, tražeći pritom načine za poboljšanje pristupa tržištu.

4.   Stranke nastoje:

(a)

raditi na otklanjanju prepreka za trgovinu i provoditi mjere za poboljšanje transparentnosti, a posebno pravovremenim uklanjanjem necarinskih prepreka u skladu s aktivnostima WTO-a s tim u vezi;

(b)

u okviru granica svojih nadležnosti poboljšati suradnju u carinskim pitanjima između svojih nadležnih tijela, a posebno u stručnom osposobljavanju, pojednostavnjivanju i usklađivanju carinskih postupaka i sprečavanju, istraživanju i kažnjavanju carinskih prekršaja, uključujući postupke prijevare u skladu s radom Svjetske carinske organizacije (WCO);

(c)

razmotriti pitanja provoza/ponovnog izvoza;

(d)

razmjenjivati informacije o uzajamno korisnim tržišnim mogućnostima, suradnji u području statistike te o pitanjima u vezi s tržišnim natjecanjem;

(e)

raditi na prikladnoj zaštiti osobnih podataka.

5.

(a)

Pakistan poduzima sve potrebne mjere kako bi se popravili uvjeti za prikladnu i učinkovitu zaštitu i provedbu prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva, u skladu s međunarodnim standardima.

(b)

Do kraja pete godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma i ne dovodeći u pitanje obveze preuzete na temelju Sporazuma TRIPS, Pakistan pristupa sljedećim multilateralnim ugovorima o pravima intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva u kojima su države članice ugovorne stranke ili koje države članice de facto primjenjuju u skladu s relevantnim odredbama iz ovih konvencija:

i.

Pariška konvencija za zaštitu industrijskog prava vlasništva, kako je zadnje izmijenjena u Stockholmu (Akt iz Stockholma iz 1967.);

ii.

Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, kako se je zadnje izmijenjen u Stockholmu (Akt iz Stockholma iz 1967.);

iii.

Protokol Madridskog sporazuma o međunarodnoj registraciji žigova (1989.);

iv.

Ugovor o suradnji u području patenata (PTC), kako je izmijenjen 1984.;

(c)

Kako bi se Pakistanu omogućilo ispunjavanje navedenih obećanja i obveza može se predvidjeti tehnička pomoć.

6.   Stranke su suglasne u okviru granica svojih nadležnosti nastojati poboljšati razmjenu informacija i pristup svojim tržištima javne nabave na temelju uzajamnosti.

Članak 4.

Razvojna suradnja

1.   Stranke potvrđuju da Zajednica može doprinijeti razvojnim naporima Pakistana kako bi se postigao održivi gospodarski razvoj i društveni napredak njegovog stanovništva.

U projektima i programima u okviru razvojne suradnje naglasak će biti na područjima zdravlja, obrazovanja, razvoja ljudskih resursa, posebno za žene, socijalne skrbi za stanovništvo, sektorima zaštite okoliša te ruralnog razvoja, a posebno su usmjereni prema siromašnijima i skupinama stanovništva u nepovoljnom položaju.

S obzirom na navedeno i u skladu s politikama Zajednice te propisima i ograničenjima financijskih sredstava dostupnih za suradnju, stranke su suglasne da se suradnja razvija u kontekstu jasne strategije suradnje i dijaloga s ciljem određivanja uzajamno usuglašenih prioriteta te postizanja učinkovitosti i održivosti.

2.   Stranke priznaju potrebu za povećanom pažnjom i suradnjom u područjima kontrole droga i borbe protiv AIDS-a, uzimajući u obzir aktivnosti koje su s tim u vezi poduzela međunarodna tijela. Stranke potvrđuju svoju odlučnost surađivati u sprečavanju, praćenju i smanjivanju zlouporabe droga i širenja AIDS-a, a posebno poboljšanjem mogućnosti zdravstvenih usluga i potporom ključnim aktivnostima u zdravstvenom osposobljavanju.

Članak 5.

Suradnja u području zaštite okoliša

1.   Stranke prepoznaju potrebu uzimanja u obzir zaštite okoliša kao sastavnog dijela gospodarske i razvojne suradnje. Osim toga, one naglašavaju važnost pitanja okoliša i svoju volju za uspostavljanje suradnje u zaštiti i poboljšavanju okoliša s posebnim naglaskom na onečišćenje vode, tla i zraka, eroziju, odšumljavanje i održivo upravljanje prirodnim bogatstvima, uzimajući u obzir rad aktivnosti međunarodnih foruma.

Posebna pozornost obratit će se na:

(a)

održivo upravljanje šumskim ekosustavima;

(b)

zaštitu i očuvanje prirodnih šuma;

(c)

sprečavanje industrijskog onečišćenja;

(d)

zaštitu urbanog okoliša.

2.   Suradnja u ovom području usredotočit će se na:

(a)

učvršćivanje i poboljšavanje institucija za zaštitu okoliša;

(b)

razvijanje zakonodavstva i unapređivanje standarda;

(c)

istraživanje, osposobljavanje i informiranje;

(d)

provođenje studija i pilot programa te pružanje tehničke pomoći.

Članak 6.

Gospodarska suradnja

1.   U skladu sa svojim politikama i ciljevima i u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva, stranke se obvezuju poticati gospodarsku suradnju u zajedničku korist. One u zajedničku korist i u okviru granica svojih nadležnosti zajedno određuju strategiju suradnje kao i područja i prioritete u programima i djelatnostima gospodarske suradnje.

2.   Stranke se obvezuju surađivati u sljedećih širokim područjima djelovanja:

(a)

razvijanju kreativnog natjecateljskoga gospodarskog okruženja u Pakistanu olakšavanjem primjene znanja i iskustva te tehnologije iz Zajednice, između ostalog u područjima dizajna, pakiranja, standarda, kao što su potrošački i okolišni standardi, novih materijala i proizvoda;

(b)

olakšavanju kontakata između gospodarskih subjekata i ostalih mjera za promicanje trgovine, razvoja tržišta i ulaganja;

(c)

olakšavanju razmjene informacija o politikama u vezi s poduzetništvom te malim i srednjim poduzetnicima (MSP), posebno s ciljem poboljšanja poslovnog okruženja i podupiranja razvoja bližih veza između malih i srednjih poduzetnika, kako bi se promicala trgovina i povećale mogućnosti za industrijsku suradnju;

(d)

jačanju osposobljavanja u području upravljanja u Pakistanu s ciljem razvijanja poslovnih subjekata koji su sposobni uspješno poslovati u europskom poslovnom okruženju;

(e)

promicanju dijaloga između Pakistana i Zajednice u područjima energetske politike i prijenosa tehnologije;

(f)

razvijanju i poboljšavanju komunikacije, informacija, tehnologije, poljoprivrede, ribarstva, rudarstva i turizma.

3.   Stranke su suglasne služiti se sljedećim sredstvima kako bi postigle svoje ciljeve:

(a)

razmjenom informacija i ideja;

(b)

pripremom studija;

(c)

pružanjem tehničke pomoći;

(d)

programima osposobljavanja;

(e)

uspostavljanjem veza između istraživačkih centara i centara za osposobljavanje, specijaliziranih agencija i poslovnih organizacija;

(f)

promicanjem ulaganja i zajedničkih ulaganja;

(g)

institucionalnim razvojem javnih i privatnih agencija i uprava;

(h)

mogućnošću pristupa postojećim bazama podataka druge stranke i stvaranje novih;

(i)

radionicama i seminarima;

(j)

razmjenama stručnjaka.

4.   U okviru granica svojih nadležnosti stranke se obvezuju podupirati porast uzajamno korisnih ulaganja stvaranjem povoljnije klime za privatna ulaganja kroz bolje uvjete za prijenos kapitala i potporom, prema potrebi, sklapanju ugovora o promicanju i zaštiti ulaganja između država članica Zajednice i Pakistana.

Članak 7.

Industrija i usluge

1.   Stranke olakšavaju:

(a)

utvrđivanje sektora industrije na koje će se suradnja usredotočiti i sredstva promicanja industrijske suradnje;

(b)

širenje i diversifikaciju proizvodnih temelja Pakistana u industrijskom i uslužnom sektoru, uključujući modernizaciju i reformu javnog sektora, usmjeravanje aktivnosti suradnje na malo i srednje poduzetništvo i poduzimanjem mjera za olakšavanje pristupa izvorima kapitala, tržištima i tehnologijama koje su posebno usmjerene na promicanje trgovine između stranaka kao i na tržišta trećih zemalja.

2.   Stranke u okviru svojih nadležnosti olakšavaju pristup dostupnim informacijama i instrumentima kapitala kako bi poticale projekte i djelatnosti kojima promiču suradnju među tvrtkama, kao što su zajednička ulaganja, podugovaranje, prijenos tehnologije, licencije, primijenjeno istraživanje i franšize.

Članak 8.

Poljoprivreda, stočarstvo i ribarstvo

Stranke su suglasne surađivati i razvijati sektor poljoprivrede, stočarstva i ribarstva. S tim u vezi obvezuju se istražiti mogućnosti za zajednička ulaganja za preradu hrane, proširenje trgovine i suradnju u poljoprivrednim istraživanjima.

Članak 9.

Turizam

Stranke su suglasne posebnim mjerama surađivati u području turizma, uključujući razmjenom informacija, provođenjem studija, programima osposobljavanja te promicanjem ulaganja i zajedničkih ulaganja u industrijama koje su povezane sa sektorom turizma.

Članak 10.

Energetika

Stranke priznaju važnost energetskog sektora za gospodarski i društveni razvoj te se obvezuju poboljšati suradnju posebno u području proizvodnje, štednje i učinkovite uporabe energije. Takva poboljšana suradnja uključuju planiranje u vezi s energijom, nekonvencionalnom energijom te uzimanje u obzir njezinih djelovanja na okoliš.

Članak 11.

Regionalna suradnja

1.   Stranke su suglasne da međusobna suradnja može uključivati djelovanja poduzeta na temelju sporazuma o suradnji s ostalim zemljama u istoj regiji, pod uvjetom da su takve radnje u skladu s ovim Sporazumom.

2.   Ne isključujući bilo koje područje, stranke su suglasne posebnu pažnju posvetiti sljedećim djelovanjima:

(a)

tehničkoj pomoći (usluge vanjskih stručnjaka, osposobljavanje tehničkog osoblja u određenim praktičnim aspektima integracije);

(b)

promicanju intraregionalne suradnje;

(c)

potpori regionalnim institucijama kao i zajedničkim projektima i inicijativama regionalnih organizacija kao što su Južnoazijsko udruženje za regionalnu suradnju (SAARC) i Organizacija za gospodarsku suradnju (ECO);

(d)

potpori studijama o regionalnim/subregionalnim pitanjima uključujući, inter alia, prijevoz, komunikacije, pitanja okoliša, te zdravlje ljudi i životinja.

Članak 12.

Suradnja u znanosti i tehnologiji

Stranke u skladu sa svojim politikama i nadležnostima promiču znanstvenu i tehnološku suradnju u područjima od zajedničkog interesa, naime putem zajedničkih programa osposobljavanja i istraživanja, veza među istraživačkim institucijama, razmjena informacija i seminara. Stranke nastoje poticati prijenos znanja i iskustva te razmjenu informacija o istraživačkim projektima, posebno u područjima zaštite okoliša, informacijske tehnologije, telekomunikacija, svemirske tehnologije, biotehnologije i biologije mora.

Članak 13.

Kemijski prekursori za droge i pranje novca

1.   U skladu sa svojim nadležnostima i relevantnim pravnim odredbama stranke su suglasne surađivati kako bi spriječile zlouporabu kemijskih prekursora za droge. Također se slažu o potrebi ulaganja napora kako bi se spriječilo pranje novca.

2.   Obje stranke razmatraju poduzimanje posebnih mjera protiv nedopuštenog uzgoja, proizvodnje i trgovine drogama, narkoticima i psihotropnim tvarima kao i mjera za suzbijanje zlouporabe droga. Suradnja u tom području uključuje:

(a)

pomoć za osposobljavanje i rehabilitaciju ovisnika;

(b)

mjere za alternativni gospodarski razvoj;

(c)

razmjene relevantnih informacija, uz osiguranje primjerene zaštite osobnih podataka.

Članak 14.

Razvoj ljudskih resursa

Stranke su suglasne da je razvoj ljudskih resursa sastavni dio gospodarskog i društvenog razvoja.

Stranke smatraju da obrazovanje i razvoj vještina kao i poboljšanje životnih uvjeta siromašnih i skupina stanovništva u nepovoljnom položaju, s posebnim naglaskom na socijalnu skrb za žene i djecu u toj skupini stanovništva, pridonose stvaranju povoljnoga gospodarskog i društvenog okruženja.

Stranke podsjećaju na važnost pridržavanja međunarodno priznatih osnovnih standarda rada utvrđenih u relevantnim instrumentima Međunarodne organizacije rada, koja je nadležno tijelo koje postavlja i nadzire te standarde, kao glavnog čimbenika gospodarskog i društvenog napretka. Također priznaju da povećana trgovina i daljnja liberalizacija trgovine potiču gospodarski rast i razvoj koji pridonose primjeni tih standarda.

Stranke daju svoju potporu promicanju tih standarda te potiču savjetovanja između tajništva WTO-a i ILO-a.

Zajednica osigurava pomoć programima, uključujući i programe koje je pokrenuo ILO, koji su usmjereni na potporu nastojanja Pakistana u ovom području.

Članak 15.

Informiranje, kultura i komunikacija

U okviru svojih nadležnosti stranke surađuju u području informiranja, kulture i komunikacija, kako bi stvorile bolje uzajamno razumijevanje i ojačale međusobne kulturne veze, uključujući, inter alia, kroz studije i tehničku pomoć za očuvanje kulturne baštine.

Stranke također priznaju važnost suradnje u područjima telekomunikacija, informacijskog društva i multimedijskih primjena što pridonosi pojačanom gospodarskom razvoju i trgovini.

Stranke smatraju da suradnja u ovom području, u okviru njihovih nadležnosti, može olakšati:

(a)

reguliranje i politiku telekomunikacija;

(b)

razvoj novih informacijskih tehnologija i telekomunikacija uključujući mobilnu komunikaciju;

(c)

razvoj informacijskog društva, uključujući promicanje globalnih sustava satelitske navigacije;

(d)

multimedijalne tehnologije za telekomunikacije;

(e)

telematske mreže i aplikacije (prijevoz, zdravlje, obrazovanje, okoliš);

(f)

promicanje ulaganja i zajedničkih ulaganja.

Članak 16.

Institucionalni aspekti

1.   Stranke su suglasne osnovati Zajedničku komisiju čije su zadaće:

(a)

osigurati pravilnu primjenu i provedbu ovog Sporazuma;

(b)

odrediti prioritete u odnosu na ciljeve ovog Sporazuma,

(c)

davati preporuke za promicanje ciljeva ovog Sporazuma.

Odredbe o predsjedanju sastanaka i osnivanju podskupina posebno će se propisati.

2.   Zajedničku komisiju čine predstavnici obiju stranaka, na odgovarajućoj visokoj razini. Zajednička komisija se u pravilu sastaje jednom godišnje, naizmjenično u Bruxellesu i Islamabadu, na dan koji se određuje uzajamnom suglasnošću. Uz suglasnost stranaka mogu se također sazvati izvanredni sastanci.

3.   Zajednička komisija može osnovati specijalizirane podskupine kako bi joj pomagale u provedbi njezinih zadaća i koordinaciji izrade i provedbe projekata i programa u okviru ovog Sporazuma.

4.   Dnevni red sastanaka Zajedničke komisije određuje se dogovorom stranaka.

5.   Stranke su suglasne da je zadaća Zajedničke komisije također i osigurati pravilnu primjenu bilo kojih sektorskih sporazuma koji su sklopljeni ili će se sklopiti između Zajednice i Pakistana.

Članak 17.

Evolutivna klauzula

Stranke mogu međusobnim dogovorom proširiti ovaj Sporazum s ciljem povećanja razine suradnje te ga nadopuniti putem sporazuma o posebnim sektorima ili aktivnostima.

U vezi s provedbom ovog Sporazuma, svaka stranka može podnijeti prijedloge za proširivanje opsega suradnje, uzimajući u obzir iskustvo stečeno u njegovoj primjeni.

Članak 18.

Ostali sporazumi

Ne dovodeći u pitanje relevantne odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice, ovaj Sporazum ili bilo koja radnja poduzeta na temelju njega ni na koji način ne utječe na ovlasti država članica Europske unije za poduzimanje bilateralnih aktivnosti s Pakistanom u okviru gospodarske i razvojne suradnje ili za sklapanje s Pakistanom, prema potrebi, novih sporazuma o gospodarskoj i razvojnoj suradnji.

Ovaj Sporazum ne utječe na primjenu ili provedbu obveza koje su stranke preuzele u odnosu na treće strane.

Članak 19.

Neizvršavanje Sporazuma

1.   Ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila bilo koju od svojih obveza na temelju ovog Sporazuma, ta stranka može poduzeti odgovarajuće mjere.

2.   Prije takvog postupanja, osim u slučajevima od posebne žurnosti, drugoj stranci treba dostaviti sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije s ciljem pronalaska rješenja koje je prihvatljivo objema strankama.

3.   U odabiru mjera prvenstvo se daje onima koje najmanje ometaju primjenu ovog Sporazuma. O tim mjerama se odmah obavješćuje druga stranka te su one predmet savjetovanja ako druga stranka to zahtijeva.

Članak 20.

Pogodnosti

Kako bi olakšale suradnju u okviru ovog Sporazuma, nadležna tijela Pakistana službenicima i stručnjacima EZ-a koji su uključeni u provedbu suradnje osiguravaju jamstva i pogodnosti potrebne za provedbu njihovih zadaća. Detalji će se utvrditi u zasebnoj razmjeni pisama.

Članak 21.

Geografsko područje primjene

Ovaj Sporazum primjenjuje se, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice pod uvjetima utvrđenima tim Ugovorom i, s druge strane, na državnom području Pakistana.

Članak 22.

Prilozi

Prilozi I. i II. ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.

Članak 23.

Stupanje na snagu i produljenje valjanosti

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana sljedećeg mjeseca od dana kada ugovorne stranke obavijeste jedna drugu o završetku postupaka potrebnih za tu svrhu.

2.   Ovaj se Sporazum sklapa na razdoblje od pet godina. Automatski se produljuje na godišnjoj osnovi ako ga nijedna ugovorna stranka ne otkaže šest mjeseci prije dana isteka Sporazuma.

Članak 24.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, njemačkom, nizozemskom, portugalskom, španjolskom, švedskom, talijanskom te urdu jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image


PRILOG I.

DEKLARACIJE ZA TUMAČENJE ČLANKA 19. – NEIZVRŠAVANJE SPORAZUMA

(a)

Za potrebe tumačenja i praktične primjene Sporazuma stranke su suglasne da slučajevi od osobite žurnosti iz članka 19. Sporazuma znače slučajeve bitne povrede Sporazuma od strane jedne od dviju stranaka. Bitna povreda Sporazuma obuhvaća:

povredu Sporazuma koja se ne sankcionira općim pravilima međunarodnog prava,

kršenje ključnih elemenata Sporazuma iz članka 1.

(b)

Stranke su suglasne da su „odgovarajuće mjere” iz članka 19. mjere poduzete u skladu s međunarodnim pravom. Ako stranka poduzme mjere u slučaju od osobite žurnosti u skladu s člankom 19., druga stranka može iskoristiti mogućnost pokretanja postupka za rješavanje spora.


PRILOG II.

ZAJEDNIČKA DEKLARACIJA O INTELEKTUALNOM, INDUSTRIJSKOM I TRGOVAČKOM VLASNIŠTVU

Stranke su suglasne da za potrebe ovog Sporazuma „intelektualno, industrijsko i trgovačko vlasništvo” osobito obuhvaća zaštitu autorskog i s njim povezanih prava, patenata, industrijskog dizajna, žigova i uslužnih žigova, računalnih programa, topografija integriranih sklopova, zemljopisnih oznaka oznaka, kao i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja te zaštitu neobjavljenih informacija o znanju i iskustvu.


ZAVRŠNI AKT

Opunomoćenici:

EUROPSKE ZAJEDNICE,

s jedne strane, i

VLADE PAKISTANA,

s druge strane,

koji su se sastali u Islamabadu 24. studenoga 2001. radi potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistan o partnerstvu i razvoju,

u trenutku potpisivanja ovog Sporazuma o suradnji

donijeli su sljedeće tekstove:

Sporazum o suradnji između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistan o partnerstvu i razvoju

Prilog I.

Deklaracije za tumačenje članka 19.: neizvršavanje Sporazuma

Prilog II.

Zajednička deklaracija o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu

usvojili su tekst sljedeće deklaracije koja je priložena Završnom aktu:

Deklaracija Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana.

Opunomoćenici Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana primili su na znanje sljedeće izjave:

 

Izjava Islamske Republike Pakistana o Deklaraciji o sporazumima o ponovnom prihvatu.

Jednostrana izjava Zajednice povodom potpisivanja Sporazuma o suradnji između Europske zajednice i Islamske Republike Pakistana.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi’ ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

DEKLARACIJA EUROPSKE ZAJEDNICE I ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANA

Europska zajednica podsjeća na važnost koju njezine države članice pridaju učinkovitoj suradnji s trećim zemljama kako bi se olakšao ponovni prihvat državljana potonjih koji nezakonito borave na području jedne od država članica.

Islamska Republika Pakistan obvezuje se sklopiti sporazume o ponovnome prihvatu s državama članica Europske unije koje to zahtijevaju.

IZJAVA ISLAMSKE REPUBLIKE PAKISTANA O DEKLARACIJI O SPORAZUMIMA O PONOVNOME PRIHVATU

Islamska Republika Pakistan želi pojasniti da njezina obveza da „sklopi sporazume o ponovnom prihvatu s državama članicama Europske unije koje to zahtijevaju” isključivo predstavlja spremnost Pakistana na početak pregovora s ciljem sklapanja uzajamno prihvatljivih sporazuma o ponovnom prihvatu s državama članicama Europske unije koje to zahtijevaju. Trenutačno Pakistan nema takve sporazume o ponovnom prihvatu s niti jednom državom članicom Europske unije. Međutim, na zahtjev država članica EU-a, Pakistan je voljan pokrenuti pregovore ili ih intenzivirati ako su takvi pregovori već započeli. Pakistan smatra ove pregovore neovisnima o bilo kojim drugim bilateralnim ili multilateralnim sporazumima koje je već sklopio s državama članicama EU-a ili s Europskom komisijom ili koji su u postupku pregovora. Također, Pakistan za takve bilateralne sporazume o ponovnom prihvatu ne prihvaća svaki tekst o kojem se ne može pregovarati.

JEDNOSTRANA IZJAVA ZAJEDNICE POVODOM POTPISIVANJA SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU EUROPSKE ZAJEDNICE I PAKISTANA

Zajednička deklaracija stranaka ovog Sporazuma u vezi sa sklapanjem sporazuma o ponovnom prihvatu ni na koji način ne dovodi u pitanje podjelu nadležnosti između Zajednice i njezinih država članica na temelju odredbi glave IV. (članka 63.) dijela trećeg Ugovora o osnivanju Europske zajednice.