11/Sv. 105

HR

Službeni list Europske unije

139


22004A0210(01)


L 037/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

o znanstvenoj i tehničkoj suradnji između Europske zajednice i Kraljevine Maroka

EUROPSKA ZAJEDNICA (dalje u tekstu „Zajednica”),

s jedne strane,

i

KRALJEVINA MAROKA (dalje u tekstu „Maroko”),

s druge strane,

dalje u tekstu „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 170., zajedno s prvom rečenicom njegova članka 300. stavka 2. i prvim podstavkom članka 300. stavka 3.;

UZIMAJUĆI U OBZIR Odluku br. 1513/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2002. o šestom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti koji doprinosi stvaranju Europskog istraživačkog područja i inovaciji (od 2002. do 2006.) (1);

RAZMATRAJUĆI važnost znanosti i tehnologije za njihov gospodarski i socijalni razvoj i upućivanje na to u članku 47. Euro-mediteranskog sporazuma o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica s jedne strane i Kraljevine Maroka s druge strane, koji je stupio na snagu 1. ožujka 2000. (2);

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica i Maroko teže istraživanju, tehnološkom razvoju i demonstracijskim aktivnostima u velikom broju područja od zajedničkog interesa i da će sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima istraživanja i razvoja na temelju uzajamnosti osigurati zajedničku korist;

ŽELEĆI uspostaviti formalni okvir suradnje u području znanstvenog i tehnološkog istraživanja s ciljem proširivanja i jačanja aktivnosti suradnje u područjima od zajedničkog interesa te potaknuti primjenu rezultata takve suradnje na gospodarsku i socijalnu dobrobit obiju strana;

RAZMATRAJUĆI želju za otvaranjem Europskog istraživačkog područja trećim zemljama, a posebno mediteranskim zemljama partnerima,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Svrha i načela

1.   Stranke će poticati, razvijati i olakšavati znanstvene i tehnološke aktivnosti suradnje između Zajednice i Maroka u područjima od zajedničkog interesa u kojima provode aktivnosti znanstvenog istraživanja i tehnološkog razvoja.

2.   Aktivnosti suradnje trebaju se provoditi na temelju sljedećih načela:

(a)

promicanju društva temeljenog na znanju u korist gospodarskog i socijalnog razvoja obiju strana;

(b)

zajedničke koristi temeljene na sveobuhvatnoj ravnoteži prednosti;

(c)

recipročnom pristupu aktivnostima u sklopu programa i projekata znanstvenog istraživanja i tehnološkog razvoja (dalje u tekstu: istraživanje) koje su obje stranke poduzele u područjima koje obuhvaća ovaj Sporazum;

(d)

prevovremene razmjene informacija koje mogu utjecati na aktivnosti suradnje;

(e)

odgovarajuće zaštite prava intelektualnog vlasništva.

Članak 2.

Odredbe i uvjeti suradnje

1.   Marokanski pravni subjekti, javni i privatni, sudjeluju u posrednim aktivnostima (3) u sklopu okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti doprinoseći stvaranju Europskog istraživačkog područja (dalje u tekstu „okvirni program”), pod istim uvjetima kakvi se primjenjuju na pravne subjekte država članica Europske unije, podložno odredbama i uvjetima koji se uutvrđuju ili navode u Prilozima I. i II..

2.   Pravni subjekti Zajednice sudjeluju u marokanskim programima istraživanja u područjima jednaka onima u okvirnom programu, pod istim uvjetima kakvi se primjenjuju na marokanske pravne subjekte, podložno odredbama i uvjetima koji se utvrđuju ili navode u Prilozima I. i II.

3.   Suradnja može također obuhvaćati sljedeće oblike i sredstva:

(a)

zajedničke sastanke;

(b)

redovite rasprave o smjernicama i prioritetima za istraživačke politike i planiranje u Maroku i Zajednici;

(c)

razmjene stavova i savjetovanja o suradnji i izgledima za razvoj;

(d)

pravovremeno dostavljanje informacija o provedbi i rezultatima programa i projekata zajedničkog istraživanja u Maroku i Zajednici, poduzetih u skladu s ovim Sporazumom;

(e)

posjete i razmjene znanstvenih radnika, inženjera i tehničara, također i s ciljem znanstvenog usavršavanja;

(f)

razmjene i dijeljenje znanstvene opreme i materijala;

(g)

redovite kontakte između voditelja programa i projekata u Maroku i Zajednici;

(h)

sudjelovanje stručnjaka obiju strana na tematskim seminarima, simpozijima i radionicama;

(i)

razmjenu informacija o praksi, zakonima, propisima i programima koji se odnose na suradnju u okviru ovog Sporazuma;

(j)

uzajamni pristup znanstvenim i tehničkim informacijama koje se tiču ove suradnje;

(k)

svaki drugi dogovor koji usvoji Zajednički odbor za znanstvenu i tehničku suradnju EZ-Maroko iz članka 4., sukladan politikama i postupcima koji se primjenjuuju kod obje stranke.

Članak 3.

Jačanje suradnje

1.   Stranke se obvezuju poduzeti sve, unutar okvira svojih zakonskih propisa na snazi, kako bi kako bi olakšale slobodno kretanje i nastan znanstvenih radnika koji sudjeluju u aktivnostima obuhvaćenim ovim Sporazumom, te olakšale ulazak na svoje državno područje i zlazak s njega materijalima, podacimi ili opremi namijenjenim tim aktivnostima.

2.   Kada u skladu sa svojim pravilima Zajednica dodijeli bespovratna sredstava pravnom subjektu s poslovnim nastanom u Maroku, za sudjelovanje u posrednoj aktivnosti Zajednice, Maroko će, u okviru svojeg zakonodavstva na snazi, osigurati da se nikakva fiskalna naknada ni porez ne naplaćuju za operacije koje koriste ta sredstva.

Članak 4.

Upravljanje Sporazumom

1.   Koordinaciju i promicanje aktivnosti obuhvaćenih ovim Sporazumom provodit će u ime Maroka vladino tijelo odgovorno za znanstveno istraživanje, a u ime Zajednice službe Europske komisije odgovorne za Okvirni program, postupajući kao izvršni zastupnici stranaka (nadalje u tekstu: izvršni zastupnici)

2.   Izvršni zastupnici osnivaju Zajednički odbor za znanstvenu i tehničku suradnju EZ-Maroko odgovoran za:

(a)

praćenje provedbe i ocjenjivanje učinka ovog Sporazuma i predlaganje svh njegovih revizija koje mogu biti potrebne, u skladu s odredbama članka 7. stavka 2.;

(b)

predlaganje svih odgovarajućih mjera s ciljem poboljšanja i razvoja znanstvene i tehničke suradnje sukladno ovom Sporazumu;

(c)

redovito ispitivanje smjernica i prioriteta istraživačkih politika i planiranja te izgleda za buduću suradnju u okviru ovog Sporazuma, u Maroku i Zajednici.

3.   Zajednički odbor za znanstvenu i tehničku suradnju EZ-Maroko čini jednak broj predstvanika izvršnih zastupnika svake stranke. On donosi svoj poslovnik.

4.   Zajednički odbor za znanstvenu i tehničku suradnju EZ-Maroko sastaje se najmanje jednom godišnje u Zajednici odnosno u Maroku, naizmjence. Izvanredni sastanci mogu se održati na zahtjev svake stranke. Zaključci i preporuke Zajedničkog odbora za znanstvenu i tehničku suradnju EZ-Maroko šalju se informativno Odboru za priduživanje Euro-mediteranskog sporazuma između Europske unije i Kraljevine Maroka.

Članak 5.

Odredbe i uvjeti sudjelovanja

Uzajamno sudjelovanje u istraživačkim aktivnostima obuhvaćenim ovim Sporazumom odvija se u skladu s uvjetima određenim u Prilogu I. i podliježe zakonodavstvu, propisima, politikama i uvjetima koji se primjenjuju na provedbu programa na snazi na državnom području svake stranke.

Članak 6.

Širenje i korištenje rezultata i informacija

Širenje i korištenje rezultata dobivenih i/ili razmijenjenih informacija, kao i upravljanje, dodjela i provedba prava intelektualnog vlasništva koje nastane na temelju istraživačkih aktivnosti provedenih u skladu s ovim Sporazumom podliježe uvjetima određenim u Prilogu II. ovog Sporazuma.

Članak 7.

Konačne odredbe

1.   Prilozi I. i II. sastavni su dio ovog Sporazuma.

Sva pitanja ili sporove koji se odnose na tumačenje ili provedbu ovog Sporazuma stranke rješavaju međusobnim sporazumom.

2.   Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kada stranke jedna durgoj pošalju pisanu obavijest o dovršetku njihovih postupaka u tu svrhu potrebnih.

Svake četiri godine stranke će ocjenjivati učinak Sporazuma na snagu njihove znanstvene i tehničke suradnje.

Ovaj Sporazum može se izmijeniti, a njegov opseg proširiti dogovorom između stranaka. Izmjene ili proširenja stupaju na snagu na dan kada stranke jedna drugoj pošalju pisanu obavijest o dovršetku njihovih postupaka u tu svrhu potrebnih.

Svaka stranka ovaj Sporazum može prekinuti u svako doba, uz prethodnu pisanu obavijest o tome dostavljenu šest mjeseci ranije.

Za vrijeme bilo kavog prekida ovog Sporazuma, projekti i aktivnosti koji su u tijeku nastavljaju se do svojeg dovršetka prema uvjetima utvrđenim u ovom Sporazumu.

3.   Ako jedna od stranaka odluči izmijeniti svoje istraživačke programe ili projekte navedene u članku 1. stavku 1., izvršni zastupnik te stranke obavješćuje izvršnog zastupnika druge stranke o točnom sadržaju predmetnih izmjena.

U tom slučaju i odstupajući od drugog podstavka stavka 2. ovog članka, ovaj se Sporazum može prekinuti pod zajednički dogovorenim uvjetima ako jedna od stranaka obavijesti drugu u roku od mjesec dana o svojoj namjeri da prekine ovaj Sporazum nakon donošenja izmjena navedenih u prvom podstavku.

4.   Ovaj se Sporazum s jedne strane primjenjuje na državna područja u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru, a s druge strane na državno područje Kraljevine Maroka. To ne isključuje provođenje aktivnosti suradnje na otvorenom moru, u svemiru ili na državnom području trećih zemalja u skladu s međunarodnim pravom.

5.   Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom, švedskom i arapskim jezicima, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Hecho en Salónica el veintiséis de junio de dos mil tres.

Udfærdiget i Thessaloniki, den seksogtyvende juni to tusind og tre.

Geschehen zu Thessaloniki am sechsundzwanzigsten Juni zweitausenddrei.

Έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις είκοσι έξι Ιουνίου δύο χιλιάδες τρία.

Done at Thessaloniki, twenty-sixth day of June, in the year two thousand and three.

Fait à Thessalonique, le vingt-six juin deux mille trois.

Fatto a Salonicco, addì ventisei giugno duemilatre.

Gedaan te Thessaloniki, de zesentwintigste juni tweeduizenddrie.

Feito em Salónica, em vinte e seis de Junho de dois mil e três.

Tehty Thessalonikissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme.

Som skedde i Thessaloniki den tjugosjätte juni tjugohundratre.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image


(1)  SL L 232, 29.8.2002., str. 1.

(2)  SL L 70, 18.3.2000., str. 2.

(3)  Vidjeti Uredbu (EZ) br. 2321/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 355, 30.12.2002., str. 23.).


PRILOG I.

ODREDBE I UVJETI ZA SUDJELOVANJE PRAVNIH SUBJEKATA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I KRALJEVINE MAROKA

U smislu ovog Sporazuma pravni subjekt je svaka fizička osoba ili svaka pravna osoba osnovana na temelju nacionalnog prava prema mjestu svojeg poslovnog nastana ili na temelju prava Zajednice, koji ima pravnu osobnost i ovlaštena je koristiti prava i obveze bilo koje vrste u vlastito ime.

I.   Odredbe i uvjeti za sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Maroku u posrednim aktivnostima iz istraživačkog okvirnog programa EZ-a

1.   Sudjelovanje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Maroku u posrednim aktivnostima iz okvirnog programa za istraživanje u skladu je s pravilima o sudjelovanju određenim u skladu s člankom 167. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za provedbu okvirnog programa. (1)

Povrh toga, pravni subjekti s poslovnim nastanom u Maroku mogu sudjelovati u posrednim aktivnostima koje se provode na temelju članka 164. Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

2.   Zajednica može dodijeliti financijska sredstva pravnim subjektima s poslovnim nastanom u Maroku koji sudjeluju u posrednim aktivnostima iz stavka 1. u skladu s odredbama i uvjetima utvrđenim u pravilima o sudjelovanju iz stavka 1. koje je prihvatio Europski parlament i Vijeće prema članku 167. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, financijskim uredbama Europske zajednice i ostalom mjerodavnom zakonodavstvu Zajednice.

3.   Ugovorom koji je Zajednica zaključila s bilo kojim pravnim subjektom s poslovnim nastanom u Maroku koji sudjeluje u posrednoj aktivnosti, moraju se predvidjeti revizije i provjere koje provodi Komisija ili Revizorski sud Europskih zajednica, ili se provode pod njihovim vodstvom.

U duhu suradnje i uzajamnog interesa, relevantna nadležna tijela Maroka pružaju svu razumnu i izvedivu pomoć u mjeri u kojoj je potrebna ili od pomoći za provođenje tih revizija i provjera.

II.   Odredbe i uvjeti za sudjelovanje pravnih subjekata država članica Europske unije u istraživačkim programima i projektima Maroka

1.   Svaki pravni subjekt s poslovnim nastanom u Europskoj zajednici sutanovljen na temelju nacionalnog prava jedne od država članica Europske unije ili na temelju prava Europske zajednice može sudjelovati u projektima ili programima za istraživanje i razvoj Maroka u suradnji s pravnim subjektima s poslovnim nastanom u Maroku.

2.   U skladu sa stavkom 1. i s Prilogom II., prava i obveze pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Zajednici, koji sudjeluju u projektima ili programima za istraživanje i razvoj Maroka, odredbe i uvjeti primjenjivi na podnošenje i ocjenu prijedloga te dodjelu i sklapanje ugovora podliježu zakonodavstvu, propisima i vladinim direktivama Maroka kojima se uređuje aktivnost programa istraživanja i razvoja pod uvjetima koji vrijede za pravne subjekte s poslovnim nastanom u Maroku, uzimajući u obzir prirodu suradnje između Maroka i Europske zajednice u ovom području.

Financiranje pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Zajednici koji sudjeluju u projektima i programima za istraživanje i razvoj Maroka podliježe zakonodavstvu, propisima i vladinim direktivama Maroka kojima se uređuje aktivnost programa istraživanja i razvoja pod uvjetima koji vrijede za pravne subjekte trećih zemalja koji sudjeluju u projektima i programima za istraživanje i razvoj Maroka.

3.   Maroko redovito obavješćuje Europsku zajednicu i svoje pravne subjekte o mogućnostima sudjelovanja pravnih subjekata s poslovnim nastanom u Europskoj zajednici u njegovim projektima i programima istraživanja i razvoja.


(1)  Vidjeti šesti okvirni program (2002. do 2006.) članak 6. Uredbe (EZ) br. 2321/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2002. (SL L 355, 30.12.2002., str. 23.).


PRILOG II.

NAČELA DODJELE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

I.   Primjena

Za potrebe ovog Sporazuma, „intelektualno vlasništvo” ima značenje definirano u članku 2. Konvencije o osnivanju Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, donesene u Stockholmu 14. srpnja 1967.

Za potrebe ovog Sporazuma, „znanje” znači rezultate, uključujući informacije, bilo da mogu ili ne mogu biti zaštićene, kao i autorska prava ili prava koja se odnose na te tezultate slijedom prijava, ili izdavanja patenta, dizajna, biljnih sorti, dodatnih zaštitnih certifikata ili sličnih oblika zaštite.

II.   Prava intelektualnog vlasništva pravnih subjekata sporazumnih strana

1.

Svaka će stranka osigurati da prava intelektualnog vlasništva pravnih subjekata druge stranke koji sudjeluje u provedbi aktivnosti na temelju ovog Sporazuma te srodna prava i obveze koji proizlaze iz tog sudjelovanja, budu usklađeni s međunarodnim konvencijama koje se primjenjuju na stranke, uključujući Sporazum o TRIPS-u (Sporazum o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva kojima upravlja Svjetska trgovinska organizacija), kao i Bernsku konvenciju (Pariški akt iz 1971.) i Parišku konvenciju (Akt iz Stockholma 1967.)

2.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Maroku koji sudjeluju u posrednoj aktivnosti u sklopu okvirnog programa imaju ista prava i obveze s obzirom na intelektualno vlasništvo kao i pravni subjekti s poslovnim nastanom u Zajednici koji sudjeluju u posrednoj aktivnosti. Ta prava i obveze s obzirom na intelektualno vlasništvo utvrđena su pravilima o širenju rezultata istraživanja usvojenim na temelju članka 167. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (1) i sa Zajednicom sklopljena ugovora za provedbu posredne aktivnosti, pri čemu su ta prava i obveze u skladu sa stavkom 1.

3.

Pravni subjekti s poslovnim nastanom u Zajednici koji sudjeluju u istraživačkim programima ili projektima Maroka imaju ista prava i obveze s obzirom na intelektualno vlasništvo kao pravni subjekti s poslovnim nastanom u Maroku koji sudjeluju u tim istraživačkim programima ili projektima, pri čemu su ta prava i obveze u skladu sa stavkom 1.

4.

Svaka stranke osigurava da pravni subjekti koje ona predstavlja poduzmu sve potrebne mjere kako bi odredili i zaštitili svoja prava intelektualnog vlasništva.

III.   Prava intelektualnog vlasništva stranaka

1.

Osim u slučaju kada se stranke izričito dogovore drukčije, sljedeća se pravila primjenjuju na znanje koje su stvorile stranke tijekom aktivnosti provedenih prema članku 2. stavku 3. ovog Sporazuma:

(a)

stranka koja stvara takvo znanje vlasnik je tog znanja. Kada su znanje stvorile zajednički, a odnosni udio stranke u djelu ne može se pouzdano utvrditi, one imaju zajedničko vlasništvo nad znanjem;

(b)

stranka koja posjeduje znanje dodjeljuje prava pristupa drugoj stranci radi provedbe aktivnosti iz članka 2. stavaka 1. i 2. ovog Sporazuma. Takva prava pristupa dodjeljuju se bez plaćanja autorske naknade.

2.

Osim u slučaju kada se stranke izrčito dogovore drukčije, sljedeća se pravila primjenjuju na znanstvena književna djela tih stranaka:

(a)

kada jedna stranka objavi znanstvene i tehničke podatke, informacije i rezultate putem glasnika, članaka, izvješća, knjiga ili videozapisa, koji proizlaze iz aktivnosti i odnose se na aktivnosti provedene u skladu s ovim Sporazumom, drugoj se stranci dodjeljuje svjetska, neisključiva, neopoziva licencija bez naknade, za prijevod, reprodukciju, prilagodbu, prijenos i javnu distribuciju takvih djela;

(b)

na svim kopijama podataka i informacija zaštićenih autorskim pravom pripremljenih u ovom smislu za javnu distribuciju navodi se ime autora (imena autora) djela osim ako autor izričito odbija biti imenovan. Na njima se također jasno navodi vidljiva zahvala na suradničkoj pomoći druge stranke;

3.

Osim u slučaju kada se stranke izričito dogovore drukčije, na neobjavljene informacije stranaka primjenjuju se sljedeća pravila:

(a)

prilikom dostavljanja drugoj stranci podataka neophodnih za provođenje aktivnosti, u skladu sa Sporazumom, svaka stranka određuje informacije za koje želi da ostanu neobjavljene;

(b)

stranka koja prima informacije može, na svoju odgovornost, dostavljati neobjavljene informacije subjektima ili osobama pod svojom upravom u posebne svrhe provedbe ovog Sporazuma;

(c)

uz prethodno pisano odobrenje stranke koja pruža neobjavljene informacije druga stranka može prenositi te neobjavljene informacije šire nego što je dozvoljeno prema stavku 3. točki (b). Stranke surađuju u razvijanju postupaka za traženje i dobivanje prethodne pismene suglasnosti za takvo šire prenošenje, a svaka strana daje takvu suglasnost u mjeri u kojoj to dopuštaju njezine nacionalne politike, propisi i zakoni;

(d)

nedokumentarne neobjavljene ili druge povjerljive informacije, dobivene na seminarima i drugim sastancima između predstavnika stranaka dogovorenim u okviru ovog Sporazuma, ili informacije koje proizlaze iz zapošljavanja osoblja, uporabe opreme ili provedbe posrednih aktivnosti, ostaju povjerljive ako je primatelj takve neobjavljene ili druge povjerljive ili povlaštene informacije u vrijeme slanja upoznat s povjerljivom prirodom te informacije, u skladu sa stavkom 3. točkom (a);

(e)

svaka stranka nastoji osigurati da se neobjavljene informacije koje primi u skladu sa stavkom 3. točkama (a) i (d) nadziru kako je ondje predviđeno. Ako jedna od stranaka uvidi da neće moći, ili se razumno može očekivati da neće moći, ispuniti odredbe o neširenju utvrđene u stavku 3. točkama (a) i (d), ona o tome odmah obavješćuje drugu stranku. Stranke se tada međusobno savjetuju kako bi odredile primjeren postupak.


(1)  Vidjeti šesti okvirni program (2002. do 2006.) članak 6. Uredbe (EZ) br. 2321/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 355, 30.12.2002., str. 23.).