11/Sv. 017

HR

Službeni list Europske unije

48
L 063/29

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.07.2013.


DODATAK A

 


DODATAK B

DEKLARACIJA EUROPSKE ZAJEDNICE U SKLADU S ČLANKOM 25. (STAVAK 3.) ROTERDAMSKE KONVENCIJE

„Europska zajednica izjavljuje da je, u skladu s Ugovorom o osnivanju Europske zajednice, a osobito njegovim člankom 175. stavkom 1., nadležna za sklapanje međunarodnih ugovora i provedbu obveza nastalih iz njih, koje doprinose ostvarenju sljedećih ciljeva:

očuvanje, zaštita i unapređenje kvalitete okoliša,

zaštita ljudskog zdravlja,

razborito i racionalno korištenje prirodnih resursa,

promidžba mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih ili svjetskih ekoloških problema.

Nadalje, Europska zajednica izjavljuje da je već usvojila pravne dokumente, uključujući Uredbu (EZ-a) br. 304/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemijskih tvari, koja obvezuje njezine države članice, obuhvaća pitanja koja se reguliraju ovom Konvencijom, te će dostaviti popis tih pravnih instrumenata Tajništvu Konvencije i prema potrebi ažurirati taj popis.

Europska zajednica je odgovorna za provedbu onih obveza nastalih iz Konvencije koje su obuhvaćene važećim propisima Zajednice.

Provedba nadležnosti Zajednice po svojoj prirodi podliježe stalnom razvoju.”1.7.2013   

HR

 

L 063/


PRIJEVOD

ROTERDAMSKA KONVENCIJA O POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA ZA ODREĐENE OPASNE KEMIJSKE TVARI I PESTICIDE U MEĐUNARODNOJ TRGOVINI

Ugovorne stranke ove Konvencije,

svjesne štetnog utjecaja određenih opasnih kemijskih tvari i pesticida u međunarodnoj trgovini na ljudsko zdravlje i okoliš,

podsjećajući na bitne odredbe Deklaracije o okolišu i razvoju iz Rija i poglavlja 19. Agende 21 o „Ekološki zdravom gospodarenju toksičnim kemijskim tvarima, uključujući sprečavanje nezakonitog međunarodnog prometa toksičnim i opasnim proizvodima”,

imajući u vidu rad koji su poduzeli Program UN-a za okoliš (UNEP) i Organizacija UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) u vođenju postupka dobrovoljnog prethodnog pristanka, utvrđenog u UNEP-ovim Izmijenjenim londonskim smjernicama za razmjenu podataka o kemijskim tvarima u međunarodnoj trgovini (u daljnjem tekstu: „Izmijenjene londonske smjernice”) i FAO-vom Međunarodnom kodeksu ponašanja u distribuciji i uporabi pesticida (u daljnjem tekstu: „Međunarodni kodeks ponašanja”),

uzimajući u obzir okolnosti i posebne zahtjeve država u razvoju i država s gospodarstvom u tranziciji, osobito potrebu jačanja nacionalnih sposobnosti i kapaciteta za upravljanje kemijskim tvarima, uključujući prijenos tehnologije, pružanje financijske i tehničke pomoći i promidžbu suradnje između stranaka,

primjećujući posebne potrebe nekih država za podacima o tranzitnim kretanjima,

priznajući da dobru praksu upravljanja za kemijske tvari treba promicati u svim državama, uzimajući u obzir između ostaloga dobrovoljne standarde navedene u Međunarodnom kodeksu ponašanja i UNEP-ovom etičkom kodeksu za međunarodnu trgovinu kemijskim tvarima,

želeći osigurati da opasne kemijske tvari koje se izvoze s njihova teritorija budu zapakirane i označene na način kojim će se na odgovarajući način zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš, u skladu s načelima Izmijenjenih londonskih smjernica i Međunarodnog kodeksa ponašanja,

priznajući da bi se trgovačka politika i politika zaštite okoliša trebale međusobno podupirati radi postizanja održivog razvoja,

ističući da se nijedna odredba ove Konvencije neće tumačiti tako da na bilo koji način implicira promjenu prava i obveza ugovorne stranke temeljem bilo kojeg postojećeg međunarodnog ugovora koji se odnosi na kemijske tvari u međunarodnoj trgovini ili na zaštitu okoliša,

razumijevajući da se gornjom uvodnom odredbom ne namjerava stvoriti hijerarhija između ove Konvencije i drugih međunarodnih ugovora,

ustrajne zaštititi ljudsko zdravlje, uključujući zdravlje potrošača i radnika te okoliš, od potencijalno štetnih utjecaja određenih opasnih kemijskih tvari i pesticida u međunarodnoj trgovini,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Cilj

Cilj ove Konvencije je promicati zajedničku odgovornost i suradnju među ugovornim strankama u međunarodnoj trgovini određenim opasnim kemijskim tvarima radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od potencijalnih oštećenja i doprinijeti njihovoj ekološki zdravoj uporabi, olakšavanjem razmjene podataka o njihovim svojstvima, utvrđivanjem nacionalnog procesa odlučivanja o njihovu uvozu i izvozu i prenošenjem tih odluka ugovornim strankama.

Članak 2.

Definicije

U smislu ove Konvencije:

(a)

„kemijska tvar” znači zasebnu tvar, u mješavini ili preparatu, proizvedenu ili dobivenu iz prirode, ali ne obuhvaća nijedan živi organizam. Sastoji se od sljedećih kategorija: pesticidi (uključujući vrlo opasne formulacije pesticida) i industrijske kemijske tvari;

(b)

„zabranjena kemijska tvar” znači kemijsku tvar čije je svako korištenje unutar jedne ili više kategorija zabranjeno konačnom regulatornom mjerom radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša. Obuhvaća kemijsku tvar kojoj je odbijeno odobrenje za prvo korištenje ili koju je industrija povukla ili s nacionalnog tržišta ili s daljnjeg razmatranja u nacionalnom postupku odobravanja i ako postoje jasni dokazi da je ta mjera poduzeta radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša;

(c)

„kemijska tvar čija je uporaba strogo ograničena” znači kemijsku tvar čije je gotovo svako korištenje unutar jedne ili više kategorija zabranjeno konačnom regulatornom mjerom radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša, ali za koju ostaju dopuštene određene posebne primjene. Obuhvaća kemijsku tvar kojoj je, za gotovo svaku namjenu, odbijeno odobrenje ili je industrija povukla ili s nacionalnog tržišta ili iz daljnjeg razmatranja u nacionalnom procesu odobravanja i ako postoje jasni dokazi da je takva mjera poduzeta radi zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša;

(d)

„vrlo opasna formulacija pesticida” znači kemijsku tvar formuliranu za pesticidnu primjenu koja ima ozbiljan utjecaj na zdravlje ili okoliš koji se može uočiti u kratkom vremenskom roku nakon jednokratne ili višekratne izloženosti, u uvjetima primjene;

(e)

„konačna regulatorna mjera” znači mjeru koju poduzme ugovorna stranka, za koju nije potrebna kasnija regulatorna mjera te ugovorne stranke, svrha koje je zabrana ili strogo ograničavanje uporabe kemijske tvari;

(f)

„uvoz” i „izvoz” znače, svaki u svom kontekstu, kretanje kemijske tvari od jedne ugovorne stranke do druge, ali isključuju poslove običnog tranzita;

(g)

„ugovorna stranka” znači državu ili organizaciju regionalnih ekonomskih integracija koja je pristala biti obvezana ovom Konvencijom i za koju je Konvencija na snazi;

(h)

„organizacija regionalnih ekonomskih integracija” znači organizaciju koju čine suverene države određene regije i na koju su njezine države članice prenijele nadležnost u svezi s pitanjima reguliranima ovom Konvencijom i koja je propisno ovlaštena, u skladu sa svojim unutrašnjim postupcima, potpisivati, ratificirati, prihvaćati, odobravati ovu Konvenciju ili pristupati ovoj Konvenciji;

(i)

„Odbor za provjeru kemijskih tvari” (Chemical Review Committee) znači pomoćno tijelo navedeno u stavku 6. članka 18.

Članak 3.

Područje primjene Konvencije

1.   Ova Konvencija primjenjuje se na:

(a)

zabranjene kemijske tvari ili one čija je uporaba strogo ograničena; i

(b)

vrlo opasne formulacije pesticida.

2.   Ova Konvencija ne primjenjuje se na:

(a)

narkotike i psihotropne tvari;

(b)

radioaktivne materijale;

(c)

otpad;

(d)

kemijsko oružje;

(e)

farmaceutske proizvode, uključujući lijekove i veterinarske lijekove;

(f)

kemijske tvari koje se koriste kao prehrambeni aditivi;

(g)

hranu;

(h)

kemijske tvari u količinama koje vjerojatno ne utječu na ljudsko zdravlje ili okoliš, pod uvjetom da se uvoze:

(a)

u svrhu istraživanja ili analize; ili

(b)

od strane pojedinca za osobnu primjenu u količinama koje su razumne za tu primjenu.

Članak 4.

Imenovana nacionalna tijela

1.   Svaka ugovorna stranka imenuje jedno ili više nacionalnih tijela koja će biti ovlaštena djelovati u njezino ime u provedbi administrativnih funkcija koje se traže ovom Konvencijom.

2.   Svaka ugovorna stranka će nastojati osigurati da to tijelo ili tijela imaju dovoljna sredstva za učinkovitu provedbu svojih zadataka.

3.   Svaka ugovorna stranka, najkasnije na datum na koji za nju ova Konvencija stupi na snagu, Tajništvu objavljuje naziv i adresu tog tijela ili više njih. Odmah obavještava Tajništvo o svakoj promjeni naziva i adrese tog tijela ili više njih.

4.   Tajništvo odmah prosljeđuje ugovornim strankama obavijesti koje primi u skladu sa stavkom 3.

Članak 5.

Postupci za zabranjene kemijske tvari ili one čija je uporaba strogo ograničena

1.   Svaka ugovorna stranka koja je usvojila konačnu regulatornu mjeru obavještava Tajništvo pisanim putem o toj mjeri. Ta obavijest se daje što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije 90 dana nakon datuma na koji je konačna regulatorna mjera stupila na snagu, te sadržava podatke koji su potrebni temeljem Dodatka I., ako postoje.

2.   Svaka ugovorna stranka, na datum na koji za nju ova Konvencija stupi na snagu, mora obavijestiti Tajništvo pisanim putem o svojoj konačnoj regulatornoj mjeri koja je na snazi u tom trenutku, osim što nijedna ugovorna stranka koja je predala obavijesti o konačnim mjerama nadležnih tijela temeljem Izmijenjenih londonskih smjernica ili Međunarodnog kodeksa ponašanja ne mora ponovno predavati te obavijesti.

3.   Tajništvo, što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci po primitku obavijesti temeljem stavaka 1. i 2., provjerava sadrži li obavijest podatke koji se traže Dodatkom I. Ako obavijest sadrži potrebne podatke, Tajništvo odmah prosljeđuje svim ugovornim strankama sažetak primljenih podataka. Ako obavijest ne sadrži tražene podatke, o tome obavještava ugovornu stranku koja je dostavila obavijest.

4.   Tajništvo svakih šest mjeseci objavljuje ugovornim strankama sinopsis podataka primljenih temeljem stavaka 1. i 2., uključujući i podatke o onim obavijestima koje ne sadrže sve podatke tražene Dodatkom I.

5.   Kad je Tajništvo primilo najmanje jednu obavijest od svake od dvije regije prethodnog pristanka glede pojedine kemijske tvari za koju je provjerilo da ispunjava zahtjeve Dodatka I., prosljeđuje ih Odboru za provjeru kemijskih tvari. Sastav regija prethodnog pristanka definirat će se u odluci koja će se usvojiti konsenzusom na prvoj sjednici Konferencije ugovornih stranaka.

6.   Odbor za provjeru kemijskih tvari razmatra podatke dostavljene u tim obavijestima i, u skladu s mjerilima navedenima u Dodatku II., preporučuje Konferenciji ugovornih stranaka treba li predmetnu kemijsku tvar podvrći postupku prethodnog pristanka i, u skladu s tim, popisati u Dodatku III.

Članak 6.

Postupci za vrlo opasne formulacije pesticida

1.   Bilo koja ugovorna stranka, koja je država u razvoju ili država s gospodarskom tranzicijom i koja doživljava probleme uzrokovane vrlo opasnom formulacijom pesticida pod uvjetima primjene na svom teritoriju, može predložiti Tajništvu uvrštavanje vrlo opasne formulacije pesticida u popis u Dodatku III. U izradi prijedloga, ugovorna stranka može zatražiti tehničko stručno mišljenje iz bilo kojeg relevantnog izvora. Prijedlog će sadržavati podatke potrebne temeljem dijela 1. Dodatka IV.

2.   Tajništvo će, što je moguće prije, a u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon primitka prijedloga iz stavka 1., provjeriti sadrži li prijedlog podatke tražene temeljem dijela 1. Dodatka IV. Ako prijedlog sadrži tražene podatke, Tajništvo će odmah proslijediti svim ugovornim strankama sažetak primljenih podataka. Ako prijedlog ne sadrži tražene podatke, ono će u skladu s tim obavijestiti ugovornu stranku koja je iznijela prijedlog.

3.   Tajništvo će prikupiti dodatne podatke navedene u dijelu 2. Dodatka IV. u svezi s prijedlogom iznesenim temeljem stavka 2.

4.   Kad se ispune zahtjevi gornjih stavaka 2. i 3. u svezi s pojedinom vrlo opasnom formulacijom pesticida, Tajništvo prosljeđuje prijedlog i s tim povezane podatke Odboru za provjeru kemijskih tvari.

5.   Odbor za provjeru kemijskih tvari razmatra podatke iznesene u prijedlogu i dodatne prikupljene podatke i, u skladu s mjerilima iznesenima u dijelu 3. Dodatka IV., preporučuje Konferenciji ugovornih stranaka treba li predmetnu vrlo opasnu formulaciju pesticida podvrći postupku prethodnog pristanka i, u skladu s tim, navesti u popisu u Dodatku III.

Članak 7.

Popisivanje kemijskih tvari u Dodatku III.

1.   Za svaku kemijsku tvar koju je Odbor za provjeru kemijskih tvari odlučio preporučiti za popisivanje u Dodatku III., Odbor priprema nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje. Orijentacijski dokument za odlučivanje trebao bi se, kao minimum, temeljiti na podacima navedenima u Dodatku I. ili, ovisno o slučaju, Dodatku IV., te obuhvaćati podatke o primjeni kemijske tvari u kategoriji različitoj od kategorije na koju se primjenjuje konačna regulatorna mjera.

2.   Preporuka navedena u stavku 1. zajedno s nacrtom orijentacijskog dokumenta za odlučivanje prosljeđuje se Konferenciji ugovornih stranaka. Konferencija ugovornih stranaka odlučuje treba li kemijsku tvar podvrći postupku prethodnog pristanka i, u skladu s tim, uvrstiti kemijsku tvar u popis u Dodatku III. i odobriti nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje.

3.   Ako je donesena odluka da se kemijska tvar uvrsti u popis u Dodatku III. i ako je Konferencija ugovornih stranaka odobrila s tim povezani orijentacijski dokument za odlučivanje, Tajništvo će odmah objaviti taj podatak svim ugovornim strankama.

Članak 8.

Kemijske tvari u dobrovoljnom postupku prethodnog pristanka

Za svaku kemijsku tvar, osim kemijske tvari navedene u Dodatku III., koja je uključena u dobrovoljni postupak prethodnog pristanka prije datuma prve sjednice Konferencije ugovornih stranaka, Konferencija ugovornih stranaka će odlučivati na toj sjednici o uvrštavanju kemijske tvari u popis u Dodatku III., pod uvjetom da se uvjerila da su za to ispunjeni svi zahtjevi.

Članak 9.

Brisanje kemijskih tvari iz Dodatka III.

1.   Ako ugovorna stranka dostavi Tajništvu podatak koji nije bio na raspolaganju u trenutku odluke o uvrštavanju kemijske tvari u popis u Dodatku III., a taj podatak ukazuje da njezino uvrštavanje više nije opravdano u skladu s odgovarajućim mjerilima u Dodatku III. odnosno Dodatku IV., Tajništvo će proslijediti podatak Odboru za provjeru kemijskih tvari.

2.   Odbor za provjeru kemijskih tvari razmatra podatak koji dobije temeljem stavka 1. Za svaku kemijsku tvar za koju Odbor za provjeru kemijskih tvari odluči, u skladu s odgovarajućim mjerilima u Dodatku II. odnosno Dodatku IV., da će je preporučiti za brisanje iz Dodatka III., pripremit će izmijenjeni nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje.

3.   Preporuka navedena u stavku 2. prosljeđuje se Konferenciji ugovornih stranaka zajedno s izmijenjenim nacrtom orijentacijskog dokumenta za odlučivanje. Konferencija ugovornih stranaka odlučit će treba li kemijsku tvar brisati iz Dodatka III. i treba li odobriti izmijenjeni nacrt orijentacijskog dokumenta za odlučivanje.

4.   Ako je donesena odluka o brisanju kemijske tvari iz Dodatka III. i ako je Konferencija ugovornih stranaka odobrila izmijenjeni orijentacijski dokument za odlučivanje, Tajništvo će odmah objaviti taj podatak ugovornim strankama.

Članak 10.

Obveze u svezi s uvozom kemijskih tvari navedenih u Dodatku III.

1.   Svaka ugovorna stranka primjenjuje odgovarajuće zakonodavne ili upravne mjere kako bi osigurala pravovremene odluke o uvozu kemijskih tvari navedenih u Dodatku III.

2.   Svaka ugovorna stranka prenosi Tajništvu, što je prije moguće, a najkasnije devet mjeseci nakon datuma slanja orijentacijskog dokumenta za odlučivanje navedenog u stavku 3. članka 7., odgovor o budućem uvozu predmetne kemijske tvari. Ako ugovorna stranka promijeni taj odgovor, odmah će proslijediti izmijenjeni odgovor Tajništvu.

3.   Tajništvo po isteku roka iz stavka 2. odmah upućuje ugovornoj stranci koja nije dostavila takav odgovor pisani zahtjev da to učini. Ukoliko ugovorna stranka nije u mogućnosti dostaviti odgovor, Tajništvo će joj, prema potrebi, pomoći dostaviti odgovor u roku utvrđenom u zadnjoj rečenici stavka 2. članka 11.

4.   Odgovor temeljem stavka 2. sastojat će se:

(a)

od konačne odluke, temeljem zakonodavnih ili upravnih mjera;

(i)

kojom se pristaje na uvoz;

(ii)

kojom se ne pristaje na uvoz;

(iii)

kojom se pristaje na uvoz ali samo pod određenim uvjetima; ili

(b)

od privremenog odgovora, koji može uključivati:

(i)

privremenu odluku kojom se pristaje na uvoz s ili bez određenih uvjeta, ili se ne pristaje na uvoz tijekom privremenog razdoblja;

(ii)

izjavu da se konačna odluka aktivno razmatra;

(iii)

zahtjev Tajništvu, ili ugovornoj stranci koja je objavila konačnu regulatornu mjeru, za daljnjim podacima;

(iv)

zahtjev Tajništvu za pomoć u procjeni kemijske tvari.

5.   Odgovor temeljem točaka (a) ili (b) stavka 4. odnosi se na kategoriju ili kategorije utvrđene za kemijsku tvar u Dodatku III.

6.   Konačna odluka treba biti popraćena opisom svih zakonodavnih ili upravnih mjera na kojima se temelji.

7.   Svaka ugovorna stranka mora, najkasnije do dana na koji ova Konvencija za nju stupa na snagu, prenijeti Tajništvu odgovore vezane uz svaku kemijsku tvar navedenu u Dodatku III. Ugovorna stranka koja je dostavila te odgovore temeljem Izmijenjenih londonskih smjernica ili Međunarodnog kodeksa ponašanja ne mora ih ponovno dostavljati.

8.   Svaka ugovorna stranka stavlja svoje odgovore temeljem ovog članka na raspolaganje onima na koje se oni odnose unutar njezine nadležnosti, u skladu sa svojim zakonodavnim ili upravnim mjerama.

9.   Ugovorna stranka koja, sukladno gornjim stavcima 2. i 4. i stavku 2. članka 11., donese odluku kojom ne pristaje na uvoz kemijske tvari ili pristaje na njezin uvoz samo pod određenim uvjetima mora, ako već to nije učinila, istovremeno zabraniti ili podvrći istim uvjetima:

(a)

uvoz te kemijske tvari iz bilo kojeg izvora; i

(b)

domaću proizvodnju te kemijske tvari za domaću uporabu.

10.   Svakih šest mjeseci Tajništvo obavještava sve ugovorne stranke o odgovorima koje je primilo. Ti podaci obuhvaćaju opis zakonodavnih ili upravnih mjera na kojima se odluke temelje, ako postoje. Tajništvo pored toga obavještava ugovorne stranke o svim slučajevima propusta dostavljanja odgovora.

Članak 11.

Obveze u svezi s izvozom kemijskih tvari navedenih u Dodatku III.

1.   Svaka država izvoznica će:

(a)

primijeniti odgovarajuće zakonodavne ili upravne mjere kako bi proslijedila odgovore koje je uputilo Tajništvo u skladu sa stavkom 10. članka 10. onima na koje se oni odnose unutar njezine nadležnosti;

(b)

poduzeti odgovarajuće zakonodavne ili upravne mjere kako bi osigurala da se izvoznici unutar njezine nadležnosti pridržavaju odluka u svakom odgovoru najkasnije šest mjeseci nakon datuma na koji Tajništvo prvi put obavijesti ugovorne stranke o tom odgovoru u skladu sa stavkom 10. članka 10.;

(c)

savjetovati i pomagati državama uvoznicama, na zahtjev i prema potrebi:

(i)

u ishođenju dodatnih podataka koji im mogu pomoći poduzeti mjere u skladu sa stavkom 4. članka 10. i niže navedenim stavkom 2. točkom (c); i

(ii)

u jačanju njihovih sposobnosti i kapaciteta sigurnog gospodarenja kemijskim tvarima tijekom njihova životnog ciklusa.

2.   Svaka ugovorna stranka mora osigurati da se kemijska tvar navedena u Dodatku III. ne izvozi s njezinog teritorija u bilo koju državu uvoznicu koja je, u izuzetnim okolnostima, propustila poslati odgovor ili je poslala privremeni odgovor koji ne sadrži privremenu odluku, osim:

(a)

ako se radi o kemijskoj tvari koja je u trenutku uvoza registrirana kao kemijska tvar u državi uvoznici; ili

(b)

ako se radi o kemijskoj tvari za koju postoje dokazi da je prethodno korištena u državi uvoznici ili uvezena u nju, a u svezi s kojom nije donesena nijedna regulatorna mjera za zabranu njezina korištenja; ili

(c)

ako je izvoznik tražio i dobio izričit pristanak za uvoz preko imenovanog nacionalnog tijela države uvoznice. Država uvoznica će odgovoriti na takav zahtjev u roku od 60 dana i odmah obavijestiti Tajništvo o svojoj odluci.

Obveze država izvoznica temeljem ovog stavka primjenjuju se s učinkom od isteka roka od šest mjeseci od datuma na koji Tajništvo prvi put obavijesti ugovorne stranke, u skladu sa stavkom 10. članka 10., da ugovorna stranka nije dostavila obavijest ili je dostavila privremeni odgovor koji ne sadrži privremenu odluku, te će vrijediti godinu dana.

Članak 12.

Obavijest o izvozu

1.   Ako se kemijska tvar koju je ugovorna stranka zabranila ili strogo ograničila njenu uporabu izvozi s njezina teritorija, ta ugovorna stranka mora dostaviti obavijest o izvozu državi uvoznici. Obavijest o izvozu sadržava podatke navedene u Dodatku V.

2.   Obavijest o izvozu dostavlja se za tu kemijsku tvar prije prvog izvoza nakon usvajanja odgovarajuće konačne regulatorne mjere. Nakon toga, obavijest o izvozu se dostavlja prije prvog izvoza u bilo kojoj kalendarskoj godini. Imenovano nacionalno tijelo države uvoznice može se odreći zahtjeva za obavještavanjem prije izvoza.

3.   Država izvoznica dostavlja ažuriranu stručnu obavijest nakon što usvoji konačnu regulatornu mjeru koja dovodi do veće promjene glede zabrane ili strogog ograničenja uporabe te kemijske tvari.

4.   Država uvoznica potvrđuje primitak prve obavijesti o izvozu primljene nakon usvajanja konačne regulatorne mjere. Ako država izvoznica ne primi potvrdu u roku od 30 dana od pošiljanja obavijesti o izvozu, dostavit će drugu obavijest. Država izvoznica će učiniti sve što je razumno u njezinoj moći kako bi osigurala da država uvoznica dobije drugu obavijest.

5.   Obveze ugovorne stranke navedene u stavku 1. prestaju:

(a)

kad se kemijska tvar uvrsti u popis u Dodatku III.;

(b)

kad država uvoznica dostavi odgovor za kemijsku tvar Tajništvu u skladu sa stavkom 2. članka 10.; i

(c)

kad je Tajništvo prenijelo odgovor državama članicama u skladu sa stavkom 10. članka 10.

Članak 13.

Podaci koji prate izvezene kemijske tvari

1.   Konferencija ugovornih stranaka će potaknuti Svjetsku carinsku organizaciju da dodijeli posebne carinske brojeve iz usklađenog sustava pojedinim kemijskim tvarima odnosno skupinama kemijskih tvari navedenima u Dodatku III., prema potrebi. Svaka ugovorna stranka će zahtijevati da, kad god se određenoj kemijskoj tvari dodijeli pojedini broj, prijevoznička dokumentacija za tu kemijsku tvar sadrži taj broj dok se izvozi.

2.   Ne dovodeći u pitanje bilo koje zahtjeve države uvoznice, svaka ugovorna stranka će zahtijevati da kemijske tvari navedene u Dodatku III. kao i kemijske tvari koje su zabranjene ili čija je uporaba strogo ograničena na njezinu teritoriju, kad se izvoze, podliježu zahtjevima označavanja koji osiguravaju odgovarajuću raspoloživost podataka o rizicima i/ili opasnostima za ljudsko zdravlje ili okoliš, uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde.

3.   Ne dovodeći u pitanje bilo koje zahtjeve države uvoznice, svaka ugovorna stranka može tražiti da kemijske tvari koje podliježu ekološkim ili zdravstvenim zahtjevima za označavanje na njezinom teritoriju, kad se izvoze, podliježu zahtjevima označavanja koji osiguravaju odgovarajuću raspoloživost podataka o rizicima i/ili opasnostima za ljudsko zdravlje ili okoliš, uzimajući u obzir odgovarajuće međunarodne standarde.

4.   Vezano uz kemijske tvari navedene u stavku 2. koje se koriste za poslovne svrhe, svaka država izvoznica će zahtijevati da se svakom uvozniku pošalje sigurnosni list prema međunarodno prihvaćenom formatu, u kojem se navode najnoviji raspoloživi podaci.

5.   Podaci na naljepnici i na sigurnosnom listu će se, ukoliko je moguće, dostavljati na jednom ili više službenih jezika države uvoznice.

Članak 14.

Razmjena podataka

1.   Svaka ugovorna stranka će, prema potrebi i u skladu s ciljem ove Konvencije, omogućiti:

(a)

razmjenu znanstvenih, tehničkih, gospodarskih i pravnih podataka o kemijskim tvarima u okviru ove Konvencije, uključujući toksikološke, ekotoksikološke i sigurnosne podatke;

(b)

pružanje javno raspoloživih podataka o nacionalnim mjerama nadležnih tijela koje se odnose na ciljeve ove Konvencije; i

(c)

pružanje podataka drugim ugovornim strankama, izravno ili preko Tajništva, o nacionalnim mjerama nadležnih tijela kojima se bitno ograničava jedna odnosno više primjena kemijske tvari.

2.   Ugovorne stranke koje razmjenjuju podatke u skladu s ovom Konvencijom će štititi sve tajne podatke u skladu s međusobnim dogovorom.

3.   Sljedeći podaci ne smatraju se tajnima u smislu ove Konvencije:

(a)

podaci navedeni u Dodacima I. i IV., dostavljeni temeljem članka 5. odnosno 6.;

(b)

podaci sadržani u sigurnosnom listu navedenom u stavku 4. članka 13.;

(c)

datum isteka roka valjanosti kemijske tvari;

(d)

podaci o mjerama opreza, uključujući klasifikaciju opasnosti, prirodu rizika i odgovarajući savjet u pogledu sigurnosti; te

(e)

sažetak rezultata toksikoloških i eko-toksikoloških ispitivanja.

4.   Datum proizvodnje kemijske tvari općenito se ne smatra tajnim u smislu ove Konvencije.

5.   Svaka ugovorna stranka kojoj su potrebni podaci o tranzitnim kretanjima kemijskih tvari popisanih u Dodatku III. preko njezinog teritorija može prijaviti svoju potrebu Tajništvu, koje će o tome obavijestiti sve ugovorne stranke.

Članak 15.

Provedba Konvencije

1.   Svaka ugovorna stranka će poduzeti one mjere koje su potrebne za utvrđivanje i jačanje njenih nacionalnih infrastruktura i institucija za učinkovitu provedbu ove Konvencije. Te mjere mogu uključivati, prema potrebi, usvajanje ili izmjene nacionalnih zakonodavnih ili upravnih mjera i mogu uključivati:

(a)

uspostavljanje nacionalnih registara i baza podataka uključujući sigurnosne podatke za kemijske tvari;

(b)

poticanje inicijativa industrije za promicanje kemijske sigurnosti; i

(c)

promicanje dobrovoljnih sporazuma, uzimajući u obzir odredbe članka 16.

2.   Svaka ugovorna stranka će osigurati, u onoj mjeri u kojoj je to izvedivo, da javnost ima odgovarajući pristup podacima o kemijskoj obradi i upravljanju nezgodama, te o alternativama koje su sigurnije za ljudsko zdravlje ili okoliš od kemijskih tvari popisanih u Dodatku III.

3.   Ugovorne stranke su suglasne da će surađivati, izravno ili, ako je primjereno, preko nadležnih međunarodnih organizacija, u provedbi ove Konvencije na subregionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

4.   Ništa u ovoj Konvenciji neće se tumačiti tako da ograničava pravo ugovornih stranaka da poduzmu mjeru kojom se strože štiti ljudsko zdravlje i okoliš od one koja se traži ovom Konvencijom, pod uvjetom da je ta mjera u skladu s odredbama ove Konvencije i u skladu s međunarodnim pravom.

Članak 16.

Tehnička pomoć

Ugovorne stranke će, uzimajući u obzir osobito potrebe država u razvoju i država s gospodarstvom u tranziciji, surađivati u promicanju tehničke pomoći za razvoj infrastrukture i kapaciteta potrebnih za gospodarenje kemijskim tvarima kojima se omogućuje provedba ove Konvencije. Ugovorne stranke s naprednijim programima za reguliranje kemijskih tvari trebaju pružiti tehničku pomoć, uključujući obuku, drugim državama u razvoju njihove infrastrukture i kapaciteta za gospodarenje kemijskim tvarima kroz njihov životni vijek.

Članak 17.

Nepridržavanje

Konferencija ugovornih stranaka će, čim to bude moguće, izraditi i odobriti postupke i institucijske mehanizme za utvrđivanje nepridržavanja odredaba ove Konvencije i za postupanje s ugovornim strankama za koje se utvrdi da ih se ne pridržavaju.

Članak 18.

Konferencija ugovornih stranaka

1.   Ovime se osniva Konferencija ugovornih stranaka.

2.   Prvu sjednicu Konferencije ugovornih stranaka sazvat će izvršni direktor UNEP-a i glavni direktor FAO-a, djelujući skupno, najkasnije godinu dana nakon stupanja ove Konvencije na snagu. Nakon toga će se redovne sjednice Konferencije ugovornih stranaka održavati u redovnim razmacima koje utvrdi Konferencija.

3.   Izvanredne sjednice Konferencije ugovornih stranaka održavat će se u drugo vrijeme kad to Konferencija smatra potrebnim, ili na pisani zahtjev bilo koje ugovorne stranke pod uvjetom da ga podrži najmanje jedna trećina ugovornih stranaka.

4.   Konferencija ugovornih stranaka će konsenzusom dogovoriti i usvojiti na svojoj prvoj sjednici poslovnik i financijska pravila za sebe i sva podređena tijela, kao i financijske odredbe o funkcioniranju Tajništva.

5.   Konferencija ugovornih stranaka će kontinuirano razmatrati i procjenjivati provedbu ove Konvencije. Ona će obavljati funkcije koje joj dodijeli Konvencija i u tom cilju će:

(a)

osnivati, u skladu sa zahtjevima niže navedenog stavka 6., ona pomoćna tijela koja smatra potrebnima za provedbu Konvencije;

(b)

surađivati, prema potrebi, s nadležnim međunarodnim organizacijama i međudržavnim i nedržavnim tijelima; i

(c)

razmotriti i poduzeti svaku dodatnu mjeru koja bude potrebna za postizanje ciljeva Konvencije.

6.   Konferencija ugovornih stranaka će na svojoj prvoj sjednici osnovati pomoćno tijelo, koje će se zvati Odbor za provjeru kemijskih tvari za provedbu funkcija koje su mu dodijeljene ovom Konvencijom. U tom pogledu:

(a)

članove Odbora za provjeru kemijskih tvari imenuje Konferencija ugovornih stranaka. Članstvo u Odboru sastoji se od ograničenog broja stručnjaka za gospodarenje kemijskim tvarima koje imenuje vlada. Članovi Odbora imenuju se na temelju jednake zemljopisne raspodjele, uključujući i osiguravanje ravnoteže između razvijenih i nerazvijenih ugovornih stranaka;

(b)

Konferencija ugovornih stranaka će odlučivati o referentnim uvjetima, organizaciji i radu Odbora;

(c)

Odbor će učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi svoje preporuke donosio konsenzusom. Ako se iscrpe sva nastojanja postizanja konsenzusa, a konsenzus se ne postigne, takva preporuka će se u krajnjoj liniji donijeti dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

7.   Ujedinjeni narodi, njihove specijalizirane agencije i Međunarodna agencija za atomsku energiju, kao i bilo koja država koja nije potpisnica ove Konvencije, mogu biti zastupljeni na sjednicama Konferencije ugovornih stranaka kao promatrači. Svako tijelo ili agencija, nacionalno ili međunarodno, državno ili nedržavno, koje je stručno za pitanja obuhvaćena ovom Konvencijom, i koje je obavijestilo Tajništvo o svojoj želji da bude zastupljeno na sjednici Konferencije ugovornih stranaka kao promatrač, može biti primljeno osim ako tome prigovori najmanje jedna trećina prisutnih ugovornih stranaka. Prijem i sudjelovanje promatrača podliježu poslovniku koji usvoji Konferencija ugovornih stranaka.

Članak 19.

Tajništvo

1.   Ovime se osniva Tajništvo.

2.   Funkcije Tajništva su:

(a)

dogovarati sjednice Konferencije ugovornih stranaka i njezinih pomoćnih tijela i pružati im usluge prema potrebi;

(b)

omogućiti pomoć ugovornim strankama, osobito državama u razvoju i državama s gospodarstvom u tranziciji, na zahtjev, u provedbi ove Konvencije;

(c)

osigurati potrebnu koordinaciju s tajništvima drugih odgovarajućih međunarodnih tijela;

(d)

sklopiti, pod općim usmjeravanjem Konferencije ugovornih stranaka, one upravne i ugovorne aranžmane koji su potrebni za učinkovito obavljanje njezinih funkcija; i

(e)

obavljati druge funkcije Tajništva utvrđene u ovoj Konvenciji i druge funkcije koje utvrdi Konferencija ugovornih stranaka.

3.   Funkcije Tajništva za ovu Konvenciju obavljaju zajednički izvršni direktor UNEP-a i glavni direktor FAO-a, u skladu s međusobno utvrđenim aranžmanima koje odobri Konferencija ugovornih stranaka.

4.   Konferencija ugovornih stranaka može odlučiti, tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih država članica, povjeriti funkcije Tajništva jednoj ili više drugih nadležnih međunarodnih organizacija, ukoliko utvrdi da Tajništvo ne funkcionira onako kako bi trebalo.

Članak 20.

Rješavanje sporova

1.   Ugovorne stranke će svaki spor između njih o tumačenju ili primjeni ove Konvencije rješavati pregovorima ili drugim mirnim načinom po svom izboru.

2.   Pri ratificiranju, prihvaćanju ili odobravanju ove Konvencije ili pristupanju ovoj Konvenciji, ili u bilo kojem trenutku nakon toga, ugovorna stranka koja nije organizacija regionalnih ekonomskih integracija, može izjaviti pisanim dokumentom koji preda depozitaru da, u svezi s bilo kojim sporom vezanim uz tumačenje ili primjenu ove Konvencije, priznaje jedno ili oba sljedeća sredstva rješavanja sporova kao obvezna u odnosu na bilo koju ugovornu stranku koja prihvati istu obvezu:

(a)

arbitraža u skladu s postupcima koje će usvojiti Konferencija ugovornih stranaka u obliku Dodatka čim to bude moguće; i

(b)

predaja spora Međunarodnom sudu.

3.   Ugovorna stranka koja je organizacija regionalnih ekonomskih integracija može dati izjavu s jednakim učinkom u odnosu na arbitražu u skladu s postupkom iz stavka 2. točke (a).

4.   Izjava dana u skladu sa stavkom 2. ostaje na snazi do njezina isteka u skladu s njezinim uvjetima ili do proteka tri mjeseca od dana kad se pisana obavijest o njezinu opozivu položi kod depozitara.

5.   Istek izjave, obavijest o opozivu ili nova izjava ni na koji način neće utjecati na postupak koji je u tijeku pred arbitražnim sudom ili Međunarodnim sudom osim ako stranke u sporu međusobno dogovore drukčije.

6.   Ako države u sporu nisu prihvatile isti ili bilo koji postupak u skladu sa stavkom 2., i ako ne mogu riješiti spor u roku od 12 mjeseci nakon obavijesti jedne strane drugoj da između njih postoji spor, spor će se predati povjerenstvu za mirenje na zahtjev bilo koje od stranaka u sporu. Povjerenstvo za mirenje će donijeti izvješće s preporukama. Dodatni postupci vezani uz povjerenstvo za mirenje uključit će se u Dodatak koji će usvojiti Konferencija ugovornih stranaka najkasnije na drugoj sjednici Konferencije.

Članak 21.

Izmjene Konvencije

1.   Izmjene ove Konvencije može predložiti bilo koja ugovorna stranka.

2.   Izmjene i dopune ove Konvencije usvojit će se na sjednici Konferencije ugovornih stranaka. Tajništvo će objaviti tekst svake predložene izmjene ugovornim strankama najkasnije šest mjeseci prije sjednice na kojoj se predlaže za usvajanje. Tajništvo će također objaviti predloženu izmjenu potpisnicima ove Konvencije i, za informaciju, depozitaru.

3.   Ugovorne stranke će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi postigle dogovor o svakoj predloženoj izmjeni ove Konvencije konsenzusom. Ako su iscrpljena sva nastojanja da se postigne konsenzus i nije postignut nikakav dogovor, izmjena će se u krajnjoj liniji usvojiti tročetvrtinskom većinom glasova ugovornih stranaka koje su prisutne i glasuju na sjednici.

4.   Depozitar objavljuje izmjenu svim ugovornim strankama za ratifikaciju, prihvaćanje ili odobrenje.

5.   Ratifikacija, prihvaćanje ili odobrenje izmjene objavit će se depozitaru pisanim putem. Izmjena usvojena u skladu sa stavkom 3. stupit će na snagu za ugovorne stranke koje su je prihvatile na devedeseti dan nakon datuma polaganja instrumenata ratifikacije, prihvaćanja ili odobrenja od strane barem tri četvrtine ugovornih stranaka. Nakon toga, izmjena stupa na snagu za svaku drugu ugovornu stranku na devedeseti dan nakon datuma na koji ugovorna stranka položi svoj instrument o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju izmjene.

Članak 22.

Usvajanje i izmjene Dodataka

1.   Dodaci ovoj Konvenciji čine njezin sastavni dio i, osim ako je izričito utvrđeno drukčije, navođenje ove Konvencije istovremeno predstavlja i navođenje njezinih Dodataka.

2.   Dodaci će se ograničiti na proceduralna, znanstvena, tehnička ili administrativna pitanja.

3.   Sljedeći postupak se primjenjuje na predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu dodatnih Dodataka ovoj Konvenciji:

(a)

dodatni Dodaci će se predlagati i usvajati u skladu s postupkom navedenim u stavcima 1., 2. i 3. članka 21.;

(b)

svaka ugovorna stranka koja nije u mogućnosti prihvatiti dodatni Dodatak, obavještava o tome depozitara i to pisanim putem u roku od godine dana od datuma obavijesti o usvajanju dodatnog Dodatka od strane depozitara. Depozitar bez odlaganja obavještava sve ugovorne stranke o svakoj takvoj primljenoj obavijesti. Ugovorna stranka može u bilo kojem trenutku povući prethodnu obavijest o neprihvaćanju vezano uz dodatni Dodatak, a Dodatak će nakon toga stupiti na snagu za tu ugovornu stranku sukladno dolje navedenoj točki (c); i

(c)

po isteku godine dana od datuma kad depozitar objavi usvajanje dodatnog Dodatka, Dodatak će stupiti na snagu za sve ugovorne stranke koje nisu predale obavijest u skladu s odredbama gore navedene točke (b).

4.   Osim u slučaju Dodatka III., predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu izmjena i dodataka ove Konvencije podliježe istim postupcima kao i predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu dodatnih Dodataka Konvenciji.

5.   Sljedeći postupak vrijedi za predlaganje, usvajanje i stupanje na snagu izmjena Dodatka III.:

(a)

izmjene Dodatka III. predlažu se i usvajaju u skladu s postupkom navedenim u člancima 5. do 9. i stavku 2. članka 21.;

(b)

Konferencija ugovornih stranaka donosi odluke o usvajanju konsenzusom;

(c)

depozitar će odmah objaviti odluku o izmjenama Dodatka III. ugovornim strankama. Izmjena stupa na snagu za sve ugovorne stranke na datum koji se odredi u odluci.

6.   Ako je dodatni Dodatak ili izmjena Dodatka vezana uz izmjenu ove Konvencije, dodatni Dodatak ili izmjena neće stupiti na snagu do trenutka stupanja na snagu izmjene Konvencije.

Članak 23.

Glasovanje

1.   Svaka država potpisnica ove Konvencije ima jedan glas, osim u skladu s dolje navedenim stavkom 2.

2.   Organizacija regionalnih ekonomskih integracija, u svezi s pitanjima unutar svojih nadležnosti, provodi svoje pravo glasovanja s brojem glasova jednakim broju svojih država članica koje su potpisnice Konvencije. Ta organizacija ne smije provoditi svoje pravo glasovanja ako bilo koja od njezinih država članica provede svoje pravo glasovanja, i obratno.

3.   U smislu ove Konvencije, izraz „prisutne ugovorne stranke” znači ugovorne stranke koje su prisutne i daju potvrdan ili niječan glas.

Članak 24.

Potpisivanje

Ova Konvencija bit će otvorena za potpisivanje u Roterdamu od strane svih ugovornih stranaka i organizacija regionalnih ekonomskih integracija dana 11. rujna 1998. i u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku od 12. rujna 1998. do 10. rujna 1999.

Članak 25.

Ratifikacija, prihvaćanje, odobravanje ili pristupanje

1.   Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobravanju od strane država i organizacija regionalnih ekonomskih integracija. Bit će otvorena za pristupanje državama i organizacijama regionalnih ekonomskih integracija od datuma koji slijedi datum na koji je Konvencija zatvorena za potpisivanje. Instrumenti ratifikacije, prihvaćanja, odobravanja ili pristupanja polažu se kod depozitara.

2.   Svaka organizacija regionalnih ekonomskih integracija koja postane potpisnica ove Konvencije, iako nijedna od njezinih članica nije potpisnica, vezana je svim obvezama temeljem Konvencije. U slučaju takvih organizacija čije su jedna ili više država članica potpisnice ove Konvencije, organizacija i njezine države članice će odlučivati o svojim odgovornostima za provedbu svojih obveza temeljem Konvencije. U takvim slučajevima, organizacija i države članice nemaju pravo provoditi prava temeljem Konvencije istovremeno.

3.   U svom instrumentu o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju, organizacija regionalnih ekonomskih integracija objavljuje opseg svoje nadležnosti u svezi s pitanjima koja su regulirana ovom Konvencijom. Svaka takva organizacija također obavještava depozitara, koji će opet obavijestiti države potpisnice o svakoj bitnoj izmjeni u razmjerima njezine nadležnosti.

Članak 26.

Stupanje na snagu

1.   Ova Konvencija stupa na snagu 90 dana nakon datuma polaganja pedesetog instrumenta ratifikacije, prihvaćanja, odobravanja ili pristupanja.

2.   Za svaku državu ili organizaciju regionalnih ekonomskih integracija koja potvrdi, prihvati ili odobri ovu Konvenciju ili joj pristupi nakon polaganja pedesetog instrumenta o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju, Konvencija će stupiti na snagu na devedeseti dan nakon datuma polaganja od strane te države ili organizacije regionalnih ekonomskih integracija njezinog instrumenta o ratifikaciji, prihvaćanju, odobravanju ili pristupanju.

3.   U smislu stavaka 1. i 2., nijedan instrument koji položi organizacija regionalnih ekonomskih integracija neće se računati kao dodatan uz one koje polože države članice te organizacije.

Članak 27.

Ograničenja

Ova Konvencija ne podliježe nikakvim ograničenjima.

Članak 28.

Povlačenje

1.   U bilo kojem trenutku u roku od tri godine od datuma stupanja na snagu ove Konvencije za pojedinu ugovornu stranku, ta ugovorna stranka može se povući iz Konvencije pisanom obaviješću depozitaru.

2.   Svako takvo povlačenje stupa na snagu po isteku godine dana od datuma kad depozitar primi obavijest o povlačenju ili na kasniji datum koji se navede u obavijesti o povlačenju.

Članak 29.

Depozitar

Depozitar ove Konvencije je Glavni tajnik Ujedinjenih naroda.

Članak 30.

Vjerodostojni tekstovi

Izvornik ove Konvencije, u kojem su arapski, kineski, engleski, francuski, ruski i španjolski tekstovi jednako vjerodostojni, položit će se kod glavnog tajnika Ujedinjenih naroda.

U POTVRDU TOGA, dolje potpisani, valjano ovlašteni za to, potpisali su ovu Konvenciju.

Sastavljeno u Roterdamu, dana desetog rujna tisuću devet stotina devedeset i osme godine.

 


Dodatak I. Dodatku A

PODACI POTREBNI ZA OBAVIJESTI DANE TEMELJEM ČLANKA 5.

Obavijesti će uključivati:

1.

Svojstva, oznake i primjene

(a)

opći naziv;

(b)

kemijski naziv prema međunarodno priznatoj nomenklaturi (na primjer, Međunarodna unija za čistu i primijenjenu kemiju – IUPAC) ako takva nomenklatura postoji;

(c)

zaštićeni nazivi i nazivi preparata;

(d)

šifre: CAS broj (Chemical Abstract Service – služba za podatke o kemijskim tvarima), carinski broj prema usklađenom sustavu i drugi brojevi;

(e)

podaci o klasifikaciji opasnosti, ako kemijska tvar podliježe zahtjevima klasifikacije;

(f)

jedna ili više primjena kemijske tvari;

(g)

psiho-kemijska, toksikološka i eko-toksikološka svojstva.

2.

Konačna regulatorna mjera

(a)

Podaci specifični za konačnu regulatornu mjeru:

(i)

sažetak konačne regulatorne mjere;

(ii)

pozivanje na regulatorni dokument;

(iii)

datum stupanja na snagu konačne regulatorne mjere;

(iv)

naznaka da li je konačna regulatorna mjera donesena na temelju procjene rizika ili opasnosti i, ako jest, podatak o toj procjeni, koji obuhvaća pozivanje na odgovarajuću dokumentaciju;

(v)

razlozi za konačnu regulatornu mjeru koja je bitna za ljudsko zdravlje, uključujući i zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš;

(vi)

sažetak opasnosti i rizika koje kemijska tvar predstavlja za ljudsko zdravlje, uključujući i zdravlje potrošača i radnika, ili okoliš, te očekivani učinak konačne regulatorne mjere.

(b)

Jedna ili više kategorija u kojima je donesena konačna regulatorna mjera i, za svaku kategoriju:

(i)

jedna ili više primjena zabranjenih konačnom regulatornom mjerom;

(ii)

jedna ili više primjena koje ostaju dopuštene;

(iii)

procjena, ako je moguće, proizvedenih, uvezenih, izvezenih i uporabljenih količina kemijske tvari.

(c)

Naznaka, u mogućim granicama, vjerojatne važnosti konačne regulatorne mjere za druge države i regije.

(d)

Ostali bitni podaci koji mogu obuhvatiti:

(i)

procjenu socioekonomskih učinaka konačne regulatorne mjere;

(ii)

podatke o alternativama i njihovim relativnim rizicima, ako su na raspolaganju, kao što su:

integrirane strategije kontrole nametnika,

industrijska praksa i procesi, uključujući čišću tehnologiju.


Dodatak II. Dodatku A

MJERILA ZA POPISIVANJE U DODATKU III. ZABRANJENIH KEMIJSKIH TVARI ILI ONIH ČIJA JE UPORABA STROGO OGRANIČENA

U razmatranju obavijesti koje Tajništvo proslijedi u skladu sa stavkom 5. članka 5., Odbor za provjeru kemijskih tvari će:

(a)

potvrditi da je donesena konačna regulatorna mjera u cilju zaštite ljudskog zdravlja ili okoliša;

(b)

utvrditi da je konačna regulatorna mjera donesena kao posljedica procjene rizika. Ta procjena će se temeljiti na razmatranju znanstvenih podataka u kontekstu uvjeta koji vrijede u predmetnoj ugovornoj stranci. U tom smislu, dostavljenom dokumentacijom će se pokazati:

(i)

da su podaci izrađeni u skladu sa znanstveno priznatim metodama;

(ii)

da su preispitivanja podataka provedena i dokumentirana u skladu s općenito priznatim znanstvenim načelima i postupcima;

iii)

da se konačna regulatorna mjera temelji na procjeni rizika koja obuhvaća važeće uvjete unutar ugovorne stranke koja je poduzela mjeru;

(c)

razmotriti da li konačna regulatorna mjera pruža dovoljno široku osnovu za uvrštavanje u popis kemijske tvari u Dodatku III., uzimajući u obzir:

(i)

da li je konačna regulatorna mjera dovela ili bi se moglo očekivati da će dovesti do značajnog smanjenja uporabljene količine kemijske tvari ili broja njezinih primjena;

(ii)

da li je konačna regulatorna mjera dovela do stvarnog smanjenja rizika ili bi se moglo očekivati da će dovesti do značajnog smanjenja rizika za ljudsko zdravlje ili okoliš ugovorne stranke koja je predala obavijest;

(iii)

da li se razlozi koji su doveli do konačne regulatorne mjere primjenjuju samo na ograničenom zemljopisnom području ili u drugim ograničenim okolnostima;

(iv)

postoje li dokazi o trenutnoj međunarodnoj trgovini tom kemijskom tvari;

(d)

uzeti u obzir da namjerna zloporaba nije sama po sebi odgovarajući razlog za uvrštenje kemijske tvari u popis u Dodatku III.


Dodatak III. Dodatku A

KEMIJSKE TVARI KOJE PODLIJEŽU POSTUPKU PRETHODNOG PRISTANKA

Kemijska tvar

Odgovarajući CAS broj(evi)

Kategorija

2,4,5-T

93-76-5

pesticid

aldrin

309-00-2

pesticid

kaptafol

2425-06-1

pesticid

klordan

57-74-9

pesticid

klordimeform

6164-98-3

pesticid

klorobenzilat

510-15-6

pesticid

DDT

50-29-3

pesticid

dieldrin

60-57-1

pesticid

dinozeb i njegove soli

88-85-7

pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

pesticid

fluoroacetamid

640-19-7

pesticid

HCH (miješani izomeri)

608-73-1

pesticid

heptaklor

76-44-8

pesticid

heksaklorobenzen

118-74-1

pesticid

lindan

58-89-9

pesticid

živini spojevi, uključujući anorganske živine spojeve, alkilne živine spojeve, te alkiloksialkil i aril živine spojeve

 

pesticid

pentaklorofenol

87-86-5

pesticid

monokrotofos (topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

6923-22-4

vrlo opasna formulacija pesticida

metamidofos (topive tekuće formulacije tvari s više od 600 g aktivnog sastojka/l)

10265-92-6

vrlo opasna formulacija pesticida

fosfamidon (topive tekuće formulacije tvari s više od 1 000 g aktivnog sastojka/l)

13171-21-6 (mješavina, (E) i (Z) izomeri)

23783-98-4 ((Z)-izomer)

297-99-4 ((E)-izomer)

vrlo opasna formulacija pesticida

metil-paration (emulgativni koncentrati (EC) s 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % aktivnog sastojka i prašine koje sadrže 1,5 %, 2 % i 3 % aktivnog sastojka)

298-00-0

vrlo opasna formulacija pesticida

paration (uključene su sve formulacije ove tvari – aerosoli, suhi prašak (DP), emulgativni koncentrat (EC), granule (GR) i mokri prašak (WP) osim suspenzija u kapsulama (CS))

56-38-2

vrlo opasna formulacija pesticida

krocidolit

12001-28-4

industrijska kemijska tvar

polibrominirani bifenili (PBB)

36355-01-8(heksa-)

27858-07-7(okta-)

13654-09-6(deka-)

industrijska kemijska tvar

poliklorni bifenili (PCB)

1336-36-3

industrijska kemijska tvar

poliklorni terfenili (PCT)

61788-33-8

industrijska kemijska tvar

tris (2,3-dibromopropil) fosfat

126-72-7

industrijska kemijska tvar


Dodatak IV. Dodatku A

PODACI I MJERILA ZA POPISIVANJE VRLO OPASNIH FORMULACIJA PESTICIDA U DODATKU III.

Dio 1:   Dokumentacija koja se traži od države koja daje prijedlog

Prijedlozi predani sukladno stavku 1. članka 6. će uključivati odgovarajuću dokumentaciju koja sadrži sljedeće podatke:

(a)

naziv opasne formulacije pesticida;

(b)

naziv jednog ili više aktivnih sastojaka u formulaciji;

(c)

relativna količina svakog aktivnog sastojka u formulaciji;

(d)

vrsta formulacije;

(e)

zaštićeni nazivi i nazivi proizvođača, ako postoje;

(f)

opći i potvrđeni obrasci primjene formulacije unutar države koja daje prijedlog;

(g)

jasan opis incidenata vezanih uz problem, uključujući štetne učinke i način na koji se formulacija koristila;

(h)

svaka regulativna, administrativna ili druga mjera koju je država koja iznosi prijedlog poduzela ili namjerava poduzeti kao odgovor na te incidente.

Dio 2:   Podaci koje prikuplja Tajništvo

Sukladno stavku 3. članka 6., Tajništvo će prikupiti odgovarajuće podatke vezane uz formulaciju, uključujući:

(a)

fizičko-kemijska, toksikološka i eko-toksikološka svojstva formulacije;

(b)

postojanje ograničenja rukovanja ili primjene u drugim državama;

(c)

podatke o incidentima vezanima uz formulaciju u drugim državama;

(d)

podatke koje dostave druge ugovorne stranke, međunarodne organizacije, nevladine organizacije ili drugi odgovarajući izvori, bilo nacionalni ili međunarodni;

(e)

procjene rizika i/ili opasnosti, ako postoje;

(f)

pokazatelje, ako postoje, opsega primjene formulacije, kao što je broj registracija ili količina proizvodnje ili prodaje;

(g)

druge formulacije pojedinog pesticida te eventualne incidente vezane uz te formulacije;

(h)

alternativnu praksu kontrole nametnika;

(i)

ostale podatke koje Odbor za provjeru kemijskih tvari utvrdi bitnima.

Dio 3:   Mjerila za popisivanje vrlo opasnih formulacija pesticida u Dodatku III.

U razmatranju prijedloga koje je proslijedilo Tajništvo u skladu sa stavkom 5. članka 6., Odbor za provjeru kemijskih tvari uzet će u obzir:

(a)

pouzdanost dokaza koji pokazuju da je primjena formulacije, u skladu s uobičajenom ili potvrđenom praksom unutar države koja daje prijedlog, dovela do prijavljenih incidenata;

(b)

važnost tih incidenata za druge države sa sličnom klimom, uvjetima i obrascima primjene formulacije;

(c)

postojanje ograničenja rukovanja ili primjene uključujući tehnologiju ili tehnike koje se ne mogu razumno ili široko primjenjivati u državama koje nemaju potrebnu infrastrukturu;

(d)

značaj prijavljenih učinaka u odnosu na količinu primijenjene formulacije;

(e)

da namjerna zloporaba nije sama po sebi primjeren razlog za uvrštenje formulacije u popis u Dodatku III.


Dodatak V. Dodatku A

PODACI POTREBNI ZA OBAVIJEST O IZVOZU

1.

Obavijesti o izvozu će sadržavati sljedeće podatke:

(a)

naziv i adresu odgovarajućih imenovanih nacionalnih tijela države izvoznice i države uvoznice;

(b)

očekivani datum izvoza u državu uvoznicu;

(c)

naziv zabranjene ili strogo ograničene kemijske tvari i sažetak podataka navedenih u Dodatku I. koji se trebaju dostaviti Tajništvu u skladu s člankom 5. Ako je više od jedne takve kemijske tvari uključeno u mješavinu ili preparat, ti podaci će se dostaviti za svaku kemijsku tvar;

(d)

izjavu kojom se navodi, ako je poznata, predviđena kategorija kemijske tvari i njezina predviđena primjena unutar te kategorije u državi uvoznici;

(e)

podaci o mjerama opreza za smanjenje izloženosti kemijskoj tvari i emisija kemijske tvari;

(f)

u slučaju mješavine ili preparata, koncentracija zabranjene ili strogo ograničene jedne ili više kemijske tvari;

(g)

naziv i adresa uvoznika;

(h)

svi dodatni podaci koji su na raspolaganju odgovarajućem imenovanom nacionalnom tijelu države izvoznice koji bi mogli pomoći imenovanom nacionalnom tijelu države uvoznice.

2.

Pored podataka iz stavka 1., država izvoznica će osigurati dodatne podatke navedene u Dodatku I. koje zatraži država uvoznica.