18/Sv. 005

HR

Službeni list Europske unije

5


22001A0505(01)


L 125/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.04.2001.


SPORAZUM

između Europske unije i Savezne Republike Jugoslavije o aktivnostima Promatračke misije Europske unije (EUMM) u Saveznoj Republici Jugoslaviji

EUROPSKA UNIJA

s jedne strane,

i

SAVEZNA REPUBLIKA JUGOSLAVIJA,

dalje u tekstu„stranka domaćin”,

s druge strane,

dalje u tekstu zajedno „stranke sudionice”,

UZIMAJUĆI U OBZIR:

prisutnost Promatračke misije Europske zajednice (ECMM) na zapadnom Balkanu od 1991. godine,

ponudu Europske unije i njezinih država članica da organiziraju Promatračku misiju Europske unije (EUMM) u Saveznoj Republici Jugoslaviji i prihvat te ponude od strane Vlade Savezne Republike Jugoslavije,

donošenje Zajedničke akcije Vijeća Europske unije 2000/811/ZVSP od 22. prosinca 2000. o Promatračkoj misiji Europske unije, kojom se ECMM pretvara u EUMM, kao instrumenta Zajedničke vanjske i sigurnosne politike Europske unije (ZVSP), a na temelju prethodnih inicijativa, radi doprinosa učinkovitom utvrđivanju politike Europske unije prema zapadnom Balkanu,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak I.

Mandat

1.   Promatračka misija Europske unije, dalje u tekstu „EUMM”, ranije uspostavljena u regiji kao Promatračka misija Europske zajednice (ECMM) s trenutnim sjedištem u Sarajevu, osniva ured misije u Beogradu i druge urede u Saveznoj Republici Jugoslaviji kako odluči voditelj misije, a uz savjetovanje i sporazum sa strankom domaćinom, radi doprinosa učinkovitom utvrđivanju politike Europske unije prema zapadnom Balkanu.

EUMM posebno:

(a)

promatra političke i sigurnosne događaje u području njegove nadležnosti;

(b)

posvećuje posebnu pažnju promatranju granica, međuetničkih pitanjima i povratku izbjeglica;

(c)

sastavlja analitička izvješća na temelju primljenih uputa za izvršavanje zadataka;

(d)

doprinosi ranom upozoravanju Vijeća i izgradnji povjerenja u smislu politike stabilizacije koju Europska unija provodi u regiji.

2.   Stranka domaćin pruža EUMM-u sve informacije i potrebnu suradnju za postizanje ciljeva EUMM-a. Stranka domaćin može imenovati časnika za vezu s EUMM-om.

Članak II.

Status

1.   Stranka domaćin poduzima sve potrebne mjere za zaštitu i sigurnost EUMM-a i njegovih članova. Bilo koje posebne odredbe koje predloži stranka domaćin se usuglašavaju s voditeljem misije prije provedbe.

2.   Za potrebe vođenja njegovih aktivnosti, EUMM i njegovo osoblje ima pravo, zajedno s prijevoznim sredstvima i opremom, na slobodno kretanje koje je potrebno za izvršenje mandata misije.

3.   Prilikom poduzimanja njegovih aktivnosti, osoblje EUMM-a može pratiti tumač i, na zahtjev EUMM-a, službenik pratitelj kojeg imenuje stranka domaćin.

4.   EUMM može izvjesiti zastavu Europske unije na svoj Ured misije u Beogradu i drugdje, kako odluči voditelj misije.

5.   Vozila i druga prijevozna sredstva EUMM-a imaju razlikovnu oznaku misije o kojoj se obavješćuju nadležna tijela.

Članak III.

Sastav

1.   Voditelja misije EUMM-a imenuje Vijeće Europske unije.

2.   Drugo osoblje EUMM-a upućuju države članice Europske unije. Voditelj misije ih upućuje na određene funkcije pod ovlaštenjem glavnog tajnika/visokog predstavnika. Norveška i Slovačka, koje u vrijeme ovog Sporazuma sudjeluju u EUMM-u, također mogu imenovati osoblje u EUMM, te time, zajedno s Europskom unijom i njenim državama članicama, biti stranke šiljateljice.

3.   Osoblje EUMM-a se naziva promatrači.

4.   Vlade stranaka šiljateljica imenuju promatrače u EUMM.

5.   Voditelj misije određuje broj promatrača prema ovom Sporazumu, uz savjetovanje i suglasnost stranke domaćina.

6.   Promatrači ne poduzimaju nikakve radnje ili aktivnosti koje su nespojive s nepristranom prirodom njihovih zadataka.

7.   EUMM može koristiti pomoć upravnog i tehničkog osoblja stranaka šiljateljica. Upravno i tehničko osoblje EUMM-a ima status koji prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima ima upravno i tehničko osoblje stranaka šiljateljica zaposleno u veleposlanstvima.

8.   EUMM može zaposliti lokalno pomoćno osoblje koje mu je potrebno. Na zahtjev voditelja misije, stranka domaćin olakšava zapošljavanje kvalificiranog lokalnog osoblja od strane EUMM-a. Pomoćno osoblje EUMM-a ima status koji prema Bečkoj konvenciji o diplomatskim odnosima ima lokalno zaposleno osoblje u veleposlanstvima.

Članak IV.

Oružje i odjeća

1.   Promatrači ne nose oružje.

2.   Promatrači nose civilnu odjeću, s razlikovnom oznakom EUMM-a.

Članak V.

Odgovornost

1.   EUMM u Saveznoj Republici Jugoslaviji djeluje pod odgovornošću voditelja misije.

2.   Voditelj misije redovno izvješćuje Vijeće Europske unije putem glavnog tajnika/visokog predstavnika o aktivnostima i nalazima EUMM-a.

3.   Glavni tajnik/visoki predstavnik određuje zadatke EUMM-a, usko surađujući s predsjedništvom i u skladu s politikom donesenom od strane Vijeća u pogledu zapadnog Balkana.

4.   Voditelj misije redovno izvješćuje stranku domaćina o aktivnostima EUMM-a.

Članak VI.

Putovanja i prijevoz

1.   Vozila i druga prijevozna sredstava EUMM-a ne podliježu obveznoj registraciji ili pribavljanju dozvole, te su sva vozila osigurana od odgovornosti.

2.   EUMM može koristiti ceste, mostove, kanale i druge vodene putove, lučke objekte i uzletišta, bez plaćanja naknada, cestarina ili drugih pristojbi.

3.   Stranka domaćin omogućava EUMM-u da upravlja svojim vlastitim vozilima i drugim prijevoznim sredstvima.

Članak VII.

Komunikacija

1.   Djelatnici EUMM-a imaju pristup, po najnižim naknadama, odgovarajućoj telekomunikacijskoj opremi stranke domaćina za potrebe njegovih aktivnosti, uključujući za potrebe komunikacije s diplomatskim i konzularnim predstavnicima stranaka šiljateljica.

2.   EUMM ima pravo na neograničenu komunikaciju putem vlastite radijske opreme, (uključujući satelit, pokretni ili ručni radio), telefona, telegrafa, telefaksa ili bilo kojeg drugog sredstva. Stranka domaćin određuje, po potpisivanju ovog Sporazuma, frekvencije na kojima se radio može koristiti.

Članak VIII.

Povlastice i imuniteti

1.   EUMM ima status diplomatske misije.

2.   Promatrači imaju, tijekom svoje misije, povlastice i imunitete diplomatskih službenika u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima.

3.   Uredi misije u Beogradu, druge prostorije i sva prijevozna sredstva EUMM-a su nepovredivi.

4.   Promatrači imaju povlastice i imunitete predviđene u ovom članku tijekom svoje misije i nakon toga u pogledu radnji koje su prethodno poduzeli tijekom svoje misije.

5.   Stranka domaćin omogućava sva kretanja voditelja misije i osoblja EUMM-a. EUMM dostavlja stranci domaćinu popis osoblja EUMM-a i unaprijed obavještava stranku domaćina o dolasku i odlasku osoblja EUMM-a. Osoblje koje pripada EUMM-u nosi nacionalne putovnice i iskaznice EUMM-a.

6.   Stranka domaćin priznaje pravo stranaka uputitelja i EUMM-a na uvoz, bez pristojbi ili drugih ograničenja, opreme, namirnica, zaliha i druge robe koja je potrebna za isključivu i službenu uporabu od strane EUMM-a. Stranka domaćin također priznaje njihovo pravo na kupnju tih predmeta na području stranke domaćina i pravo na izvoz ili drugi oblik raspolaganja tom opremom, namirnicama, zalihama i drugom robom koja je tako kupljena ili uvezena. Stranka domaćin također priznaje pravo promatrača na kupnju i/ili uvoz, bez pristojbi ili drugih ograničenja, predmeta koji su im potrebni za osobnu uporabu, te pravo na izvoz takvih predmeta.

Članak IX.

Smještaj i praktični dogovori

Vlada Savezne Republike Jugoslavije je suglasna, ako to bude potrebno, pomoći EUMM-u prilikom pronalaženja odgovarajućih prostorija i smještajnih jedinica. Stranke sudionice će odlučiti o drugim odredbama koje se odnose na povlastice i imunitete te na praktične dogovore, uključujući hitnu medicinsku pomoć i hitno povlačenje, kao i na uvjete za putne isprave.

Članak X.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu nakon potpisivanja. Stranka domaćin primjenjuje odredbe ovog Sporazuma na EUMM privremeno od datuma parafiranja ovog Sporazuma do datuma njegovog stupanja na snagu nakon potpisivanja. Ovaj Sporazum ostaje na snazi dok jedna stranka sudionica ne obavijesti drugu, dva mjeseca unaprijed, da namjerava zatražiti završetak aktivnosti određenih u ovom Sporazumu. Ovaj Sporazum zamjenjuje Memorandum o razumijevanju od 13. srpnja 1991.

Sastavljeno u Beogradu 25. travnja 2001., u četiri primjerka na engleskom jeziku.

Za Europsku uniju

Image

Za Saveznu Republiku Jugoslaviju

Image