11/Sv. 001

HR

Službeni list Europske unije

5


22000A1215(01)


L 317/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

23.06.2000.


SPORAZUM O PARTNERSTVU

između članica Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država s jedne strane i Europske zajednice i njezinih država članica s druge strane, potpisan u Cotonouu, dana 23. lipnja 2000.

SADRŽAJ

PREAMBULA

DIO 1.:

OPĆE ODREDBE

Glava I. —

Ciljevi, načela i nositelji

Poglavlje 1.:

Ciljevi i načela

Poglavlje 2.:

Nositelji partnerstva

Glava II. —

Politički značaj

DIO 2.:

INSTITUCIONALNE ODREDBE

DIO 3.:

STRATEGIJE SURADNJE

Glava I. —

Razvojne strategije

Poglavlje 1.:

Opći okvir

Poglavlje 2.:

Područja potpore

Odjeljak 1.:

Gospodarski razvoj

Odjeljak 2.:

Društveni i ljudski razvoj

Odjeljak 3.:

Regionalna suradnja i integracija

Odjeljak 4.:

Tematska i transverzalna pitanja

Glava II. —

Gospodarska i trgovinska suradnja

Poglavlje 1.:

Ciljevi i načela

Poglavlje 2.:

Novi trgovinski dogovori

Poglavlje 3.:

Suradnja u međunarodnim forumima

Poglavlje 4.:

Trgovina uslugama

Poglavlje 5.:

Područja vezana uz trgovinu

Poglavlje 6.:

Suradnja u drugim područjima

DIO 4.:

SURADNJA U FINANCIRANJU RAZVOJA

Glava I.:

Opće odredbe

Poglavlje 1.:

Ciljevi, načela, smjernice i podobnost

Poglavlje 2.:

Opseg i priroda financiranja

Glava II.:

Financijska suradnja

Poglavlje 1.:

Financijska sredstva

Poglavlje 2.:

Dug i potpora strukturalnoj prilagodbi

Poglavlje 3.:

Potpora u slučaju kratkotrajnih oscilacija u prihodu od izvoza

Poglavlje 4.:

Potpora sektorskim politikama

Poglavlje 5.:

Mikroprojekti i decentralizirana suradnja

Poglavlje 6.:

Humanitarna i hitna pomoć

Poglavlje 7.:

Ulaganje i potpora razvoju privatnog sektora

Glava III. —

Tehnička suradnja

Glava IV. —

Postupci i sustavi upravljanja

DIO 5.:

OPĆE ODREDBE ZA NAJMANJE RAZVIJENE DRŽAVE AKP-a, DRŽAVE AKP-a BEZ IZLAZA NA MORE I OTOČNE DRŽAVE AKP-a

Poglavlje 1.:

Opće odredbe

Poglavlje 2.:

Najmanje razvijene države AKP-a

Poglavlje 3.:

Države AKP-a bez izlaza na more

Poglavlje 4.:

Otočne države AKP-a

DIO 6.:

ZAVRŠNE ODREDBE

UZIMAJUĆI U OBZIR Ugovor o osnivanju Europske zajednice s jedne strane, i Sporazum iz Georgetowna o osnivanju Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP-a) s druge strane;

POTVRĐUJUĆI svoju predanost zajedničkom djelovanju u smjeru postizanja ciljeva iskorjenjivanja siromaštva, održivog razvoja i postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo;

IZNOSEĆI svoju namjeru da kroz suradnju postignu značajan doprinos gospodarskom, društvenom i kulturnom razvoju država AKP-a te većoj dobrobiti njihovog stanovništva, pomognu im u suočavanju s izazovima globalizacije te ojačaju partnerstvo između država AKP-a i država EU-a kako bi u proces globalizacije unijeli snažniju socijalnu dimenziju;

POTVRĐUJUĆI svoju spremnost da ožive svoj poseban odnos i primijene sveobuhvatan i integrirani pristup u uspostavi ojačanog partnerstva temeljenog na političkom dijalogu, suradnji u razvoju te na gospodarskim i trgovinskim odnosima;

PRIZNAJUĆI da su političko okruženje koje jamči mir, sigurnost i stabilnost, poštovanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavinu prava te dobro upravljanje bitan dio dugoročnog razvoja; priznavajući da su za uspostavu takvog okruženja prvenstveno odgovorne države kojih se to tiče;

PRIZNAJUĆI da su zdrave i održive gospodarske politike preduvjet za razvoj;

POZIVAJUĆI SE na načela Povelje Ujedinjenih naroda i prisjećajući se Opće deklaracije o ljudskim pravima, zaključaka Bečke konferencije o ljudskim pravima iz 1993., Pakta o građanskim i političkim pravima i Pakta o ekonomskim, društvenim i kulturnim pravima, Konvencije o pravima djeteta, Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, Ženevske konvencije iz 1949. i ostalih instrumenata međunarodnog humanitarnog prava, Konvencije iz 1954. u vezi sa statusom osoba bez državljanstva, Ženevske konvencije iz 1951. u vezi sa statusom izbjeglica i Njujorškim protokolom iz 1967. u vezi sa statusom izbjeglica;

S OBZIROM NA Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe, Afričku povelju o ljudskim pravima i pravima narodâ te na Američku konvenciju o ljudskim pravima kao pozitivnim regionalnim doprinosima poštovanju ljudskih prava u Europskoj uniji i državama AKP-a;

PODSJEĆAJUĆI na Deklaracije iz Librevillea i Santo Domingoa šefova država i vlada država AKP-a sa njihovih samita iz 1997. i 1999.;

S OBZIROM NA to da razvojni ciljevi i načela dogovoreni na konferencijama Ujedinjenih naroda i cilj koji je postavio OESS-ov Odbor za pomoć pri razvoju da se do 2015. godine broj ljudi koji žive u krajnjoj bijedi upola smanji, predstavljaju jasnu viziju i moraju poduprijeti suradnju između država AKP-a i država EU-a u okviru ovog Sporazuma;

PRIDAJUĆI posebnu pozornost svečanim obećanjima danima na konferencijama UN-a u Riju, Beču, Kopenhagenu, Pekingu, Istanbulu i Rimu te priznajući potrebu za daljnjim aktivnostima koje treba poduzeti kako bi se postigli ciljevi i primijenili akcijski programi koji su izrađeni na tim forumima;

U VELIKOJ ŽELJI za poštovanjem temeljnih radničkih prava s obzirom na načela iz relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada;

PODSJEĆAJUĆI na obveze u okviru Svjetske trgovinske organizacije,

ODLUČILI SU SKLOPITI OVAJ SPORAZUM:

DIO 1.

OPĆE ODREDBE

GLAVA I.

CILJEVI, NAČELA I NOSITELJI

POGLAVLJE 1.

Ciljevi i načela

Članak 1.

Ciljevi partnerstva

Zajednica i njene države članice, s jedne strane, i države AKP-a, s druge strane, u daljnjem tekstu „stranke”, sklapaju ovaj Sporazum kako bi promicale i ubrzale gospodarski, kulturni i društveni razvoj država AKP-a radi doprinosa miru i sigurnosti te promicanja stabilnog i demokratskog političkog okruženja.

Partnerstvo je usredotočeno na cilj smanjivanja i, naposljetku, iskorjenjivanja siromaštva, u skladu sa ciljevima održivog razvoja i postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo.

Ti ciljevi i međunarodne obveze stranaka uključene su u sve razvojne strategije i ostvaruju se integriranim pristupom, u isto vrijeme uzimajući u obzir političke, gospodarske, društvene, kulturne i okolišne aspekte razvoja. Partnerstvo pruža jedinstveni okvir potpore razvojnim strategijama koje usvoji svaka od država AKP-a.

Dio ovog okvira čine održivi gospodarski rast, razvoj privatnog sektora, povećanje zaposlenosti i poboljšanje pristupa proizvodnim resursima. Podupiru se prava pojedinca i udovoljavanje osnovnih potreba, promicanje društvenog razvoja i uvjeti za podjednaku raspodjelu plodova rasta. Potiču se i podupiru regionalni i subregionalni integracijski procesi koji potiču integraciju država AKP-a u svjetsko gospodarstvo u smislu trgovine i privatnih ulaganja. Pristup uključuje jačanje kapaciteta nositelja razvoja i poboljšanje institucionalnog okvira potrebnog za socijalnu koheziju, funkcioniranje demokratskog društva i tržišnoga gospodarstva te za uspostavu aktivnog i organiziranog civilnog društva. Sustavno se vodi briga o položaju žena i jednakosti spolova u svim područjima – političkom, gospodarskom i društvenom. Načela održivog upravljanja prirodnim bogatstvima i okolišem primjenjuju se i čine sastavni dio partnerstva na svim razinama.

Članak 2.

Temeljna načela

Suradnja se između država AKP-a i EZ-a, poduprijeta zakonski obvezujućim sustavom i postojanjem zajedničkih institucija, odvija na osnovi sljedećih temeljnih načela:

jednakost partnera i posjedovanje razvojnih strategija; u svrhu primjene ciljeva partnerstva, države AKP-a potpuno suvereno i s obzirom na temeljne elemente opisane u članku 9. određuju razvojne strategije za svoja gospodarstva i društva; partnerstvo potiče dotične zemlje i narode na posjedovanje razvojnih strategija,

sudjelovanje: bez obzira na središnju vlast kao glavnog partnera, partnerstvo je otvoreno različitim vrstama ostalih nositelja kako bi se potakla integracija svih dijelova društva, uključujući privatni sektor i organizacije civilnog društva, u maticu političkog, gospodarskog i društvenog života,

središnja uloga dijaloga i ispunjavanja međusobnih obveza: obveze koje stranke preuzmu u okviru njihovog dijaloga središnji su dio njihovih odnosa u partnerstvu i suradnji,

diferencijacija i regionalizacija: postupci i prioriteti suradnje razlikuju se prema partnerovom stupnju razvoja, njegovim potrebama, njegovim rezultatima i njegovoj dugoročnoj strategiji razvoja. Osobiti se naglasak stavlja na regionalni značaj. Najmanje razvijene države imaju poseban tretman. U obzir se uzima ranjivost država bez izlaza na more i otočnih država.

Članak 3.

Postizanje ciljeva ovog Sporazuma

Stranke, svaka onoliko koliko je obuhvaćena okvirom ovog Sporazuma, poduzimaju sve odgovarajuće mjere, bilo opće ili pojedinačne, kako bi osigurale ispunjenje obveza koje proizlaze iz ovog Sporazuma i omogućile postizanje njegovih ciljeva. Uzdržavaju se od bilo kojih mjera koje mogu ugroziti te ciljeve.

POGLAVLJE 2.

Nositelji partnerstva

Članak 4.

Opći pristup

Države AKP-a potpuno suvereno određuju načela, strategije i oblike razvoja svojih gospodarstava i društava. Sa Zajednicom pokreću programe suradnje predviđene ovim Sporazumom. Međutim, stranke pridaju važnost dopunskoj ulozi i potencijalu za doprinose nedržavnim nositeljima razvojnog procesa. U tu svrhu, prema uvjetima iz ovog Sporazuma, nedržavne se nositelje, prema potrebi:

obavještava i uključuje u konzultacije o politikama i strategijama suradnje, o prioritetima suradnje, posebno u područjima koja ih se tiču ili neposredno utječu na njih te o političkom dijalogu,

opskrbljuje financijskim sredstvima, prema uvjetima iz ovog Sporazuma, kako bi podupirali lokalne razvojne procese,

uključuje u provedbu projekta i programa suradnje u područjima koji ih se tiču ili tamo gdje ti nositelji imaju komparativnu prednost,

pomaže u izgradnji kapaciteta u kritičnim područjima za jačanje sposobnosti tih nositelja, posebno u pogledu organizacije i zastupanja, uspostave mehanizama savjetovanja, uključujući kanale komunikacije i dijaloga te promicanja strateških povezivanja.

Članak 5.

Informacije

Suradnja će podupirati aktivnosti kojima se pruža više informacija i stvara veća svijest o temeljnim značajkama partnerstva između država AKP-a i EU-a. Suradnja će također:

poticati partnerstvo i graditi veze između nositelja iz država AKP-a i EU-a,

jačati umrežavanje te izmjenu stručnog znanja i iskustva između nositelja.

Članak 6.

Definicije

1.   Nositelji suradnje su:

(a)

državni nositelji (lokalni, nacionalni i regionalni);

(b)

nedržavni nositelji:

privatni sektor,

gospodarski i socijalni partneri, uključujući sindikate,

civilno društvo u svim njegovim oblicima u skladu s nacionalnim karakteristikama.

2.   Stranke priznaju nevladine nositelje ovisno o tome u kojoj se mjeri oni bave potrebama stanovništva, o njihovim konkretnim nadležnostima te jesu li organizirani i vođeni na demokratski i transparentan način.

Članak 7.

Izgradnja kapaciteta

Doprinos civilnog društva razvoju može se povećati jačanjem organizacija u zajednici i neprofitnih nevladinih organizacija u svim područjima suradnje. U tu je svrhu potrebno:

poticati i podupirati osnivanje i razvoj takvih organizacija,

utvrditi postupke za uključivanje takvih organizacija u oblikovanje, provedbu i ocjenu strategija i programa razvoja.

GLAVA II.

POLITIČKI ZNAČAJ

Članak 8.

Politički dijalog

1.   Stranke redovito sudjeluju u sveobuhvatnom, uravnoteženom i intenzivnom političkom dijalogu iz kojeg proizlaze obveze za obje strane.

2.   Cilj je ovog dijaloga razmjena informacija, promicanje međusobnog razumijevanja te poticanje uspostave dogovorenih prioriteta i zajedničkih programa, posebno priznavanjem postojećih veza između različitih aspekata odnosa između stranaka i različitih područja suradnje iz ovog Sporazuma. Dijalog olakšava savjetovanje među strankama u okviru međunarodnih foruma. Ciljevi dijaloga također uključuju sprječavanje situacija u kojima bi jedna stranka smatrala potrebnim pozivati se na klauzulu o neizvršavanju.

3.   Dijalog pokriva sve ciljeve iz ovog Sporazuma kao i sva pitanja od zajedničkog, općeg, regionalnog i subregionalnog interesa. Stranke dijalogom doprinose miru, sigurnosti i stabilnosti te promiču stabilno i demokratsko političko okruženje. On obuhvaća strategije suradnje, kao i globalne i sektorske politike, uključujući okoliš, spol, migraciju te pitanja vezana uz kulturno naslijeđe.

4.   Dijalog se, među ostalim, usredotočuje na konkretna politička pitanja od zajedničkog interesa ili općeg značaja za postizanje ciljeva ovog Sporazuma, kao što je trgovina oružjem, pretjerani izdaci za vojsku, droga i organizirani kriminal ili etnička, vjerska ili rasna diskriminacija. Dijalog također obuhvaća redovitu ocjenu razvojâ koji se tiču poštovanja ljudskih prava, demokratskih načela, vladavine prava i dobrog upravljanja.

5.   Važnu ulogu u tom dijalogu imaju široko utemeljene politike promicanja mira i sprečavanja, kontroliranja i rješavanja nasilnih sukoba, kao i potreba za cjelovitim poštovanjem cilja mira i demokratske stabilnosti pri definiranju prioritetnih područja suradnje.

6.   Dijalog se odvija na fleksibilan način. Ovisno o potrebi, dijalog je služben ili neslužben te se odvija unutar i izvan institucionalnog okvira, u odgovarajućem obliku i na odgovarajućoj razini, uključujući regionalnu, subregionalnu ili nacionalnu razinu.

7.   U taj su dijalog uključene regionalne i subregionalne organizacije, kao i predstavnici organizacijâ civilnog društva.

Članak 9.

Ključni elementi i temeljni element

1.   Suradnja je usmjerena prema održivom razvoju usredotočenom na čovjeka, koji je glavni sudionik i užitnik razvoja, što uključuje poštovanje i promicanje svih ljudskih prava.

Poštovanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda, uključujući poštovanje temeljnih socijalnih prava, demokracije temeljene na vladavini prava te transparentnog i odgovornog upravljanja čine sastavni dio održivog razvoja.

2.   Stranke se pozivaju na svoje međunarodne obveze i opredjeljenja u pogledu poštovanja ljudskih prava. Opetovano potvrđuju svoju duboku privrženost ljudskom dostojanstvu i ljudskim pravima, koja su temeljne težnje pojedinaca i narodâ. Ljudska prava opća su, nedjeljiva i međusobno povezana. Stranke se obvezuju promicati i štititi sve temeljne slobode i ljudska prava, bilo civilna i politička, bilo ekonomska, socijalna i kulturna. U tom kontekstu, stranke iznova potvrđuju jednakost muškaraca i žena.

Stranke iznova potvrđuju da su demokratizacija, razvoj i zaštita temeljnih sloboda i ljudskih prava međusobno povezani te se međusobno osnažuju. Demokratska načela opće su prihvaćena načela koja podupiru organizaciju države kako bi dala legitimitet njezinoj vlasti, zakonitost njezinim radnjama izraženima u njenom ustavnom, zakonodavnom i upravnom sustavu te postojanju mehanizama sudjelovanja. Na temelju opće prihvaćenih načela, svaka država razvija svoju demokratsku kulturu.

Struktura države i nadležnosti različitih vlasti temelje se na vladavini prava koja sa sobom poglavito povlači učinkovita i dostupna sredstva pravnog lijeka, neovisni pravni sustav koji jamči jednakost pred zakonom te izvršnu vlast koja je u potpunosti podložna zakonu.

Poštovanje ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava na kojima se temelji partnerstvo između država AKP-a i EU-a podupiru domaće i međunarodne politike stranaka i čine ključne elemente ovog Sporazuma.

3.   U kontekstu političkog i institucionalnog okruženja koje podupire ljudska prava, demokratska načela i vladavinu prava, dobro upravljanje jest transparentno i odgovorno upravljanje ljudskim, prirodnim, gospodarskim i financijskim resursima u svrhu pravičnog i održivog razvoja. Ono za sobom povlači jasne postupke donošenja odluka tijelâ javne vlasti, transparentne i odgovorne institucije, primat prava u upravljanju i razdiobi resursa te izgradnju kapaciteta za izradu i primjenu mjera za sprečavanje i borbu protiv korupcije.

Dobro upravljanje, koje je temelj partnerstva država AKP-a i EU-a, podupire domaće i međunarodne politike stranaka i čini temeljni element ovog Sporazuma. Stranke se slažu da samo teški slučajevi korupcije, uključujući i davanje mita koje vodi do takve korupcije, kako je utvrđeno u članku 97., predstavljaju kršenje tog elementa.

4.   Partnerstvo aktivno podupire promicanje ljudskih prava, procese demokratizacije, jačanje vladavine prava te dobro upravljanje.

Ta će područja biti važna tema političkog dijaloga. U kontekstu tog dijaloga, stranke posebnu važnost pridaju tekućim promjenama te nastavku postignutog napretka. Ta redovita ocjena u obzir uzima gospodarski, socijalni, kulturni i povijesni kontekst svake pojedine države.

Ta će područja također biti ciljna mjesta potpore u razvojnim strategijama. Zajednica pruža potporu političkim, institucionalnim i pravnim reformama te izgradnji kapaciteta javnih i privatnih nositelja te civilnog društva u okviru strategija o kojima su se dotična država i Zajednica zajednički sporazumjele.

Članak 10.

Ostali elementi političkog okruženja

1.   Stranke smatraju da sljedeći elementi doprinose očuvanju i jačanju stabilnog i demokratskog političkog okruženja:

održiv i pravičan razvoj koji, među ostalim, uključuje pristup proizvodnim resursima, osnovnim uslugama i pravdi;

veća uloga aktivnog i organiziranog civilnog društva i privatnog sektora.

2.   Stranke potvrđuju da načela tržišnoga gospodarstva, poduprijeta transparentnim pravilima tržišnog natjecanja i zdravim gospodarskim i socijalnim politikama, doprinose postizanju ciljeva partnerstva.

Članak 11.

Politike izgradnje mira te sprečavanja i rješavanja sukoba

1.   Stranke, u okviru partnerstva, vode aktivnu, sveobuhvatnu i integriranu politiku izgradnje mira te sprečavanja i rješavanja sukoba. Ta je politika temeljena na načelu vlasništva. Posebno se usredotočuje na izgradnju regionalnih, subregionalnih i nacionalnih kapaciteta, na ranom sprečavanju nasilnih sukoba ciljanim rješavanjem njihovih temeljnih uzroka i odgovarajućom kombinacijom svih raspoloživih instrumenata.

2.   Aktivnosti u području izgradnje mira te sprečavanja i rješavanja sukoba posebno uključuju potporu uravnoteženju političkih, gospodarskih, socijalnih i kulturnih mogućnosti među svim segmentima društva, jačanju demokratskog legitimiteta i učinkovitosti upravljanja, uspostavi učinkovitih mehanizama pomirenja interesa skupina, premošćivanju crte razdvajanja između različitih segmenata društva, kao i potporu aktivnom i organiziranom civilnom društvu.

3.   Relevantne aktivnosti također, među ostalim, uključuju potporu naporima za posredovanje, pregovaranje i mirenje, učinkovitom regionalnom upravljanju zajedničkim i rijetkim prirodnim resursima, razvojačenju i ponovnoj integraciji nekadašnjih boraca u društvo, rješavanju problema djece-vojnika, kao i odgovarajućim radnjama u svrhu odgovornog smanjivanja vojnih izdataka i trgovine oružjem, zajedno s potporom promicanju i primjeni dogovorenih standarda i pravila ponašanja. U tom se kontekstu poseban naglasak daje borbi protiv protupješačkih nagaznih mina, kao i rješavanju pretjeranog i nekontroliranog širenja, nezakonite trgovine i gomilanja ručnog i lakog oružja.

4.   U situacijama nasilnih sukoba stranke poduzimaju odgovarajuće radnje kako bi spriječile jačanje nasilja, ograničile njegovo teritorijalno širenje te omogućile mirno rješavanje postojećih sporova. Posebna se pažnja posvećuje tome da se financijski resursi za suradnju koriste u skladu s načelima i ciljevima partnerstva te sprečavanju zloupotrebe sredstava u ratne svrhe.

5.   Nakon sukoba, stranke poduzimaju sve odgovarajuće radnje kako bi omogućile ponovnu uspostavu nenasilnog, stabilnog i samoodrživog stanja. Stranke osiguravaju stvaranje potrebnih veza između hitnih mjera, oporavka i suradnje u razvoju.

Članak 12.

Usklađenost politikâ Zajednice i njihov učinak na provedbu ovog Sporazuma

Ne dovodeći u pitanje članak 96., kada Zajednica pri izvršavanju svojih ovlasti namjerava poduzeti mjeru koja bi mogla utjecati na interese država AKP-a koji se tiču ciljeva ovog Sporazuma, ona o tome mora pravodobno obavijestiti navedene države o svojim namjerama. U tu će svrhu Komisija istovremeno dostaviti Tajništvu zemalja AKP-a svoj prijedlog takvih mjera. Po potrebi, zahtjev za obavješćivanjem može se postaviti na zahtjev država AKP-a.

Prije donošenja bilo koje konačne odluke, na njihov se zahtjev odmah održavaju konzultacije kako bi se razmotrila pitanja u vezi s učinkom tih mjera.

Povrh toga, države AKP-a nakon takvih konzultacija mogu što je prije moguće pisanim putem svoja pitanja poslati Zajednici i iznijeti prijedloge izmjena ukazujući na način na koji bi se trebale riješiti njihove zabrinutosti.

Ako Zajednica ne prihvati podneske država AKP-a, o tome ih je dužna obavijestiti što je prije moguće i navesti svoje razloge.

Državama AKP-a se također, kad god je to moguće, unaprijed dostavljaju adekvatne informacije o stupanju na snagu takvih odluka.

Članak 13.

Migracija

1.   Pitanje migracije predmet je iscrpnog dijaloga u okviru partnerstva AKP-a i EU-a.

Stranke potvrđuju svoje postojeće obveze i opredjeljenja u međunarodnom pravu kako bi osigurale poštovanje ljudskih prava i uklanjanje svih oblika diskriminacije, posebno temeljenih na porijeklu, spolu, rasi, jeziku i vjeri.

2.   Stranke su suglasne uzeti u obzir da, u vezi s migracijom, partnerstvo podrazumijeva pravedni tretman državljana iz treće zemlje koji legalno borave na njihovom području, politiku integracije u svrhu osiguranja prava i obveza usporedivih s onima njihovih državljana, jačanje nediskriminacije u gospodarskom, socijalnom i kulturnom životu te razvijanje mjera protiv rasizma i ksenofobije.

3.   U postupanju bilo koje države članice prema radnicima državljanima država AKP-a legalno zaposlenima na njezinom području ne smije biti nikakve diskriminacije na nacionalnoj osnovi u pogledu uvjeta rada ili naknade u odnosu na njezine vlastite državljane. Jednako tako, a nastavno na to, u postupanju bilo koje države AKP-a ne smije biti nikakve diskriminacije radnika državljana država članica.

4.   Stranke smatraju da strategije u svrhu smanjivanja siromaštva, poboljšanja uvjeta života i rada, stvaranja radnih mjesta i razvoja izobrazbe dugoročno doprinose normalizaciji migracijskih tokova.

Stranke će u okviru razvojnih strategija te nacionalnog i regionalnog programiranja voditi računa o strukturnim ograničenjima vezanima uz migracijske tokove u svrhu podupiranja gospodarskog i socijalnog razvitka regija iz kojih dolaze migranti te smanjivanja siromaštva.

Zajednica kroz nacionalne i regionalne programe suradnje podupire izobrazbu državljana država AKP-a u njihovoj matičnoj državi, u nekoj drugoj državi AKP-a ili u državi članici Europske unije. Što se tiče izobrazbe u državi članici, stranke jamče da je takvo djelovanje usmjereno k profesionalnoj integraciji državljana država AKP-a u njihovim matičnim državama.

Kako bi studentima iz država AKP-a olakšale pristup obrazovanju, posebno kroz korištenje novih komunikacijskih tehnologija, Stranke razvijaju programe suradnje.

5.

(a)

Vijeće ministara u okviru političkog dijaloga razmatra pitanja koja proizlaze iz ilegalne migracije radi utvrđivanja, ako bude potrebno, sredstava politike sprečavanja.

(b)

Stranke su u tom kontekstu posebno suglasne da će se pobrinuti za poštovanje prava i dostojanstva pojedinaca pri bilo kojem postupku pokrenutom kako bi se ilegalni imigranti vratili u svoje matične zemlje.

(c)

Stranke su nadalje suglasne da:

i.

 

na zahtjev te države i bez daljnjih formalnosti, svaka je država članica Europske unije suglasna s povratkom i ponovnim prihvatom bilo kojeg svog državljana koji se ilegalno nalazi na području bilo koje države AKP-a;

 

-na zahtjev te države članice i bez daljnjih formalnosti, svaka država AKP-a prihvaća povratak i ponovni prihvat bilo kojeg svog državljana koji se ilegalno nalazi na području države članice Europske unije.

Države članice i države AKP-a svojim će državljanima u te svrhe osigurati odgovarajuće osobne isprave.

Glede država članica Europske unije, obveze iz ovog stavka primjenjuju se samo na one osobe koje se sukladno s Izjavom br. 2 Ugovora o osnivanju Europske zajednice za potrebe Zajednice smatraju njihovim državljanima. Glede država AKP-a, obveze iz ovog stavka primjenjuju se samo na one osobe koje se smatraju njihovim državljanima u skladu s njihovim pojedinačnim pravnim sustavom.

ii.

na zahtjev stranke, u dobroj vjeri i s propisnim poštovanjem relevantnih odredbi međunarodnog prava, pokreću se pregovori s državama AKP-a u svrhu sklapanja dvostranih sporazuma kojima se uređuju specifične obveze za prihvat i povratak njihovih državljana. Bude li bilo koja Stranka smatrala da je to potrebno, tim će se sporazumima obuhvatiti i postupke za ponovni prihvat državljana treće zemlje ili osoba bez državljanstva. Tim će se sporazumima utvrditi podrobnosti vezane uz kategorije osoba obuhvaćene tim postupcima, kao i načini njihovog prihvata i povratka.

Državama AKP-a će se pružiti odgovarajuća pomoć pri provedbi tih sporazuma.

iii.

za potrebe ove točke (c) termin „Stranke” odnosi se na Zajednicu, bilo koju njenu državu članicu te na bilo koju državu AKP-a.

DIO 2.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

Članak 14.

Zajedničke institucije

Institucije ovog Sporazuma su Vijeće ministara, Odbor veleposlanika i Zajednička parlamentarna skupština.

Članak 15.

Vijeće ministara

1.   Vijeće ministara sastoji se od članova Vijeća Europske unije i članova Komisije Europskih zajednica s jedne strane te člana vlade svake države AKP-a s druge strane.

Dužnost predsjednika Vijeća ministara naizmjence obnašaju član Vijeća Europske unije i član vlade jedne od država AKP-a.

Vijeće se u pravilu sastaje jednom godišnje na inicijativu Predsjednika te kada se god čini potrebnim, u onom obliku i zemljopisnom sastavu koji odgovara pitanjima koja treba rješavati.

2.   Zadaće Vijeća ministara su:

(a)

vođenje političkog dijaloga;

(b)

prihvaćanje političkih smjernica i donošenje odluka potrebnih za provedbu odredaba ovog Sporazuma, posebno u pogledu razvojnih strategija na posebnim područjima predviđenima ovim Sporazumom ili na bilo kojem drugom području koje bi moglo biti relevantno te u pogledu postupaka;

(c)

ispitati i riješiti bilo koji problem koji bi mogao priječiti učinkovitu i uspješnu provedbu ovog Sporazuma ili predstavljati zapreku ostvarivanju njegovih ciljeva;

(d)

osigurati neometanu primjenu mehanizama konzultacija.

3.   Vijeće ministara donosi odluke zajedničkom suglasnošću stranaka. Postupci Vijeća ministara valjani su samo ako je nazočna polovica članova Vijeća Europske unije, jedan član Komisije i dvije trećine članova koji predstavljaju vlade država AKP-a. Bilo kojeg člana Vijeća ministara koji nije u mogućnosti sudjelovati može zastupati neka druga osoba. Zastupnik ima sva prava tog člana.

Može donositi odluke koje su obvezujuće za stranke kao i oblikovati odluke, preporuke i mišljenja. Razmotrit će i uzeti u obzir odluke i preporuke koje je donijela Zajednička parlamentarna skupština.

Vijeće ministara vodi trajan dijalog s predstavnicima socijalnih i gospodarskih partnera te s ostalim nositeljima civilnog društva u AKP-u i EU-u. U tu svrhu može na svojim sastancima obavljati konzultacije.

4.   Vijeće ministara može prenijeti svoje ovlasti na Odbor veleposlanika.

5.   Vijeće ministara donosi svoj poslovnik u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 16.

Odbor veleposlanika

1.   Odbor veleposlanika sastoji se od stalnog predstavnika pri Europskoj uniji svake države članice i predstavnika Komisije s jedne strane te šefa misije pri Europskoj uniji svake države AKP-a s druge strane.

Dužnost predsjednika Odbora veleposlanika naizmjence obnašaju stalni predstavnik države članice kojeg odredi Komisija te šef misije koji predstavlja državu AKP-a, a kojeg odrede države AKP-a.

2.   Odbor pomaže Vijeću ministara u ispunjavanju njegovih zadaća i obnaša bilo koji mandat koji mu Vijeće povjeri. U tom kontekstu nadzire provedbu ovog Sporazuma i napredak u postizanju u njemu utvrđenih ciljeva.

Odbor veleposlanika sastaje se redovito, posebno kako bi pripremio sastanke Vijeća te kada je god to potrebno.

3.   Odbor usvaja svoj poslovnik u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 17.

Zajednička parlamentarna skupština

1.   Zajednička parlamentarna skupština sastoji se od jednakog broja predstavnika EU-a i država AKP-a. Zajedničku parlamentarnu skupštinu čine članovi Europskog parlamenta s jedne strane te članovi parlamenta ili, u nedostatku navedenog, predstavnici koje odredi parlament svake države AKP-a. Ako ne postoji parlament, nazočnost predstavnika dotične države AKP-a mora prethodno odobriti Zajednička parlamentarna skupština.

2.   Uloga Zajedničke parlamentarne skupštine kao savjetodavnog tijela jest:

promicati demokratske procese kroz dijalog i konzultacije,

olakšati bolje razumijevanje između naroda Europske unije i naroda država AKP-a te osvijestiti javnost o pitanjima razvoja,

raspravljati o pitanjima koja se odnose na razvoj i partnerstvo između država AKP-a i EU-a,

donositi odluke i davati preporuke Vijeću ministara radi ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma.

3.   Zajednička parlamentarna skupština sastaje se dva puta godišnje na plenarnom zasjedanju, naizmjence u Europskoj uniji i u državi AKP-a. Susreti između parlamentarnih zastupnika EU-a i država AKP-a mogu se, s obzirom na jačanje regionalne integracije i njegovanja suradnje između nacionalnih parlamenata, odvijati na regionalnoj i subregionalnoj razini.

Zajednička parlamentarna skupština organizira redovite kontakte s predstavnicima gospodarskih i socijalnih partnera država AKP-a i EU-a te s ostalim nositeljima civilnog društva kako bi pribavila mišljenja u pogledu ostvarivanja ciljeva ovog Sporazuma.

4.   Zajednička parlamentarna skupština usvaja svoj poslovnik u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

DIO 3.

STRATEGIJE SURADNJE

Članak 18.

Strategije suradnje temelje se na strategijama razvoja te gospodarske i trgovinske suradnje koje su međusobno povezane te se nadopunjuju. Stranke osiguravaju da se napori poduzeti u oba navedena područja međusobno učvršćuju.

GLAVA I.

RAZVOJNE STRATEGIJE

POGLAVLJE 1.

Opći okvir

Članak 19.

Načela i ciljevi

1.   Središnji je cilj suradnje AKP-a i EZ-a smanjenje siromaštva i, naposljetku, njegovo iskorjenjivanje, održivi razvoj i postupna integracija država AKP-a u svjetsko gospodarstvo. U tom se kontekstu okvir i smjer suradnje prilagođavaju pojedinačnim okolnostima svake države AKP-a, promiče se lokalno postojanje gospodarskih i socijalnih reformi te integracija privatnog sektora i nositelja civilnog društva u razvojni proces.

2.   Suradnja se odnosi na zaključke konferencija Ujedinjenih naroda te na ciljeve i programe djelovanja dogovorene na međunarodnoj razini i njihovu provedbu kao temelj načela razvoja. Suradnja se također odnosi na međunarodni razvoj ciljeva suradnje i obraća posebnu pažnju na uvođenje kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja napretka.

3.   Vlade i nedržavni nositelji u svakoj državi AKP-a pokreću konzultacije o strategijama razvoja države i potporu zajednice s tim u vezi.

Članak 20.

Pristup

1.   Ciljevi razvojne suradnje između država AKP-a i EU-a postižu se integriranim strategijama koje obuhvaćaju gospodarske, socijalne, kulturne, okolišne i institucionalne elemente, usvojenima na lokalnoj razini. Na taj način suradnja omogućuje usklađeni okvir koji pogoduje potpori razvojnih strategija samih država AKP-a, osigurava komplementarnost i međudjelovanje među različitim elementima. U tom kontekstu i u okviru politika i reformi koje provode države AKP-a, suradnja između država AKP-a i EU-a bit će usmjerena ka:

(a)

postizanju brzog i održivoga gospodarskog rasta koji stvara radna mjesta, razvoju privatnog sektora, povećanju zaposlenosti, poboljšanju pristupa proizvodnim gospodarskim aktivnostima i resursima te njegovanju regionalne suradnje i integracije;

(b)

promicanju razvoja ljudi i društva pomažući im da se plodovi rasta široko i pravično dijele, kao i promicanju jednakosti među spolovima;

(c)

promicanju kulturnih vrijednosti zajednicâ i posebnih međudjelovanja s gospodarskim, političkim i socijalnim elementima;

(d)

promicanju institucionalnih reformi i razvoja, osnaživanju institucija potrebnih za jačanje demokracije, dobro upravljanje i učinkovite i konkurentne tržišne ekonomije, kao i izgradnji kapaciteta za razvoj i partnerstvo; te

(e)

promicanju okolišne održivosti, obnavljanja i najboljih praksi te očuvanju prirodnih bogatstava.

2.   U svrhu njihove integracije u sva područja suradnje sustavno se u obzir uzimaju sljedeća tematska ili transverzalna pitanja: pitanja jednakosti među spolovima, okolišna pitanja te institucionalni razvoj i jačanje sposobnosti. Ta će područja također ostvarivati pravo na potporu Zajednice.

3.   Podrobni tekstovi koji se odnose na ciljeve i strategije razvojne suradnje, a posebno na sektorske politike i strategije, moraju biti sadržani u zbirci s praktičnim smjernicama u pojedinačnim područjima ili sektorima suradnje. Te tekstove Vijeće ministara može revidirati, preispitati i/ili izmijeniti na temelju preporuke Odbora za razvojnu financijsku suradnju AKP-a i EU-a.

POGLAVLJE 2.

Područja potpore

ODJELJAK 1.

Gospodarski razvoj

Članak 21.

Ulaganje i razvoj privatnog sektora

1.   Suradnja podupire potrebne gospodarske i institucionalne reforme i politike na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini u svrhu stvaranja okruženja pogodnog za privatno ulaganje i razvoj dinamičnog, održivog i konkurentnog privatnog sektora. Suradnja nadalje podupire:

(a)

promicanje dijaloga i suradnje između privatnog i javnog sektora;

(b)

razvoj poduzetničkih sposobnosti i poslovne kulture;

(c)

privatizaciju i reformu poduzećâ; i

(d)

razvoj i modernizaciju medijacijskog i arbitražnog sustava.

2.   Suradnja također podupire poboljšanje kvalitete, dostupnost i pristupačnost financijskim i nefinancijskim uslugama ponuđenima, u formalnom i neformalnom sektoru, privatnim poduzećima, i to:

(a)

mobilizacijom tokova privatnih ušteđevina, domaćih i stranih, radi financiranja privatnih poduzeća, podupiranjem politika u svrhu razvoja modernog financijskog sektora, uključujući i tržište kapitala, financijske institucije i održiva mikrofinancijska poslovanja;

(b)

razvojem i jačanjem poslovnih institucija i posredničkih organizacija, udruga, gospodarskih komora i lokalnih operatora iz privatnog sektora koji podržavaju i pružaju nefinancijske usluge poduzetnicima, a kao što su stručne, tehničke, upravljačke, obrazovne i komercijalne usluge; i

(c)

podržavajući institucije, programe, aktivnosti i inicijative koje doprinose razvoju i prijenosu tehnologija te znanja, vještina i najboljih praksi na sve vidove poslovnog upravljanja.

3.   Suradnja promiče poslovni razvoj osiguranjem financiranja, jamstava i tehničke podrške u svrhu poticanja i podupiranja stvaranja, osnivanja, širenja, diverzifikacije, obnove, restrukturiranja, modernizacije ili privatizacije dinamičnih, održivih i konkurentnih poduzeća u svim gospodarskim sektorima, kao i osiguranjem financijskih posrednika kao što su institucije za financiranje razvoja i poduzetnički kapital te društava koja se bave financijskim najmom:

(a)

stvaranjem i/ili jačanjem financijskih instrumenata u obliku ulagačkog kapitala;

(b)

unapređenjem pristupa bitnim ulaznim informacijama kao što su poslovne informacije te uslugama savjetovanja, konzultantskim uslugama i uslugama tehničke pomoći;

(c)

povećanjem izvoznih aktivnosti, posebno jačanjem kapaciteta u svim područjima vezanim uz trgovinu; i

(d)

poticanjem veza među trgovačkim društvima, mreža i suradnje, posebno one koje uključuju prijenos tehnologije, znanja i vještine na nacionalnoj, regionalnoj i razini AKP-a i EU-a, te partnerstva s inozemnim privatnim ulagačima koja su sukladna ciljevima i smjernicama razvojne suradnje AKP-a i EU-a.

4.   Suradnja podupire razvoj malog poduzetništva osiguravanjem boljeg pristupa financijskim i nefinancijskim uslugama, odgovarajuće politike i regulatornog okvira za njihov razvoj te osiguravanjem obrazovnih i informacijskih usluga o najboljim praksama u mikrofinancijama.

5.   Potpora ulaganju i razvoju privatnog sektora objedinjuje aktivnosti i inicijative na makroekonomskoj, mezoekonomskoj i mikroekonomskoj razini.

Članak 22.

Makroekonomske i strukturne reforme i politike

1.   Suradnja podupire napore država AKP-a kako bi provele:

(a)

makroekonomski rast i stabilizaciju discipliniranom poreznom i monetarnom politikom koja će dovesti do smanjenja inflacije i poboljšati vanjske i porezne prihode jačanjem financijske stege, povećanjem transparentnosti i učinkovitosti državnog proračuna, poboljšanjem kvalitete, pravičnosti i sastava porezne politike; i

(b)

strukturne politike koje su osmišljene kako bi ojačale ulogu različitih nositelja, posebno privatnog sektora, i poboljšale okružje za povećanje u poslovanju, ulaganjima i zapošljavanju te kako bi:

i.

liberalizirale trgovačko i devizno poslovanje te konvertibilnost tekućeg poslovanja, uzimajući u obzir posebnosti svake države;

ii.

osnažile reforme tržišta radne snage i proizvoda;

iii.

potakle reforme financijskih sustava koji potpomažu razvoj održivih bankarskih i nebankarskih sustava, tržištâ kapitala i financijskih usluga, uključujući mikrofinancije;

iv.

poboljšale kvalitetu privatnih i javnih usluga, i

v.

potakle regionalnu suradnju i postupnu integraciju makroekonomskih i monetarnih politika.

2.   Oblikovanje makroekonomskih politika i programâ strukturne prilagodbe odražava sociopolitičku pozadinu i institucionalnu sposobnost odnosnih država, osigurava pozitivni utjecaj na smanjenje siromaštva i pristup socijalnim službama, a temelji se na sljedećim načelima:

(a)

za analizu problema koje treba riješiti te osmišljavanje i provedbu reformi ponajprije snose odgovornost države AKP-a;

(b)

programi potpore prilagođavaju se različitim situacijama u svakoj od država AKP-a te uvažavaju društvene uvjete, kulturu i okoliš tih država;

(c)

priznaje se i poštuje pravo država AKP-a na određivanje smjera i slijeda njihovih razvojnih strategija i prioriteta;

(d)

brzina reformi realna je i u skladu sa sposobnostima i sredstvima svake države AKP-a; i

(e)

jačanje komunikacije i informiranja stanovništava o gospodarskim i socijalnim reformama i politikama.

Članak 23.

Razvoj gospodarskog sektora

Suradnja podupire održivu politiku i institucionalne reforme te ulaganja potrebna kako bi gospodarske djelatnosti i proizvodni resursi svima bili jednako dostupni, a posebno:

(a)

razvoj sustava osposobljavanja koji doprinose povećanju produktivnosti u formalnom i neformalnom sektoru;

(b)

kapital, potraživanja, zemljišta, posebno u pogledu vlasničkih prava i prava korištenja;

(c)

razvoj ruralnih strategija sa ciljem uspostave okvira za decentralizirano planiranje te raspodjelu resursa i upravljanje njima;

(d)

strategije poljoprivredne proizvodnje, nacionalnih i regionalnih politika sigurne opskrbe hranom, održivi razvoj vodnih resursa i ribarstva, kao i morskih resursa unutar isključivih gospodarskih zona država AKP-a. Bilo koji sporazum o ribarstvu koji bi se mogao sklopiti između Zajednice i država AKP-a mora biti u skladu s razvojnim strategijama u ovom području;

(e)

gospodarsku i tehnološku infrastrukturu i usluge, uključujući promet, telekomunikacijske sustave, komunikacijske usluge i razvoj informacijskog društva;

(f)

razvoj konkurentnih industrijskih, rudarskih i energetskih sektora, uz istodobni razvoj privatnog sektora i njegovo jače uključivanje;

(g)

razvoj trgovine, uključujući promicanje poštene trgovine;

(h)

razvoj poslovanja, financija i bankarstva te ostalih uslužnih sektora;

(i)

razvoj turizma; i

(j)

razvoj znanstvene, tehnološke i istraživačke infrastrukture i usluga, uključujući povećanje, prijenos i usvajanje novih tehnologija;

(k)

jačanje kapaciteta u proizvodnim područjima, posebno u javnom i privatnom sektoru.

Članak 24.

Turizam

Suradnja će biti usmjerena k održivom razvoju turističke industrije u državama i subregijama AKP-a, prepoznajući njezinu sve veću važnost za rast uslužnog sektora u državama AKP-a i širenje njihove globalne trgovine, prepoznajući njihovu sposobnost poticanja ostalih gospodarskih sektora i ulogu koju može odigrati u iskorjenjivanju siromaštva.

Programi i projekti suradnje podupirat će napore država AKP-a kako bi uspostavili i poboljšali zakonski i institucionalni okvir tih zemalja te sredstva za razvoj i provedbu održivih turističkih politika i programa, kao i za, među ostalim, bolju konkurentnost tog sektora, posebno malog i srednjeg poduzetništva (MSP), za potporu i promicanje ulaganja, razvoj proizvoda, uključujući razvoj autohtonih kultura u državama AKP-a te jačanje veza između turizma i ostalih gospodarskih sektora.

ODJELJAK 2.

Društveni i ljudski razvoj

Članak 25.

Razvoj društvenog sektora

1.   Suradnja podupire napore država AKP-a u razvijanju općih i sektorskih politika i reformi koje poboljšavaju pokrivenost, kvalitetu i pristup temeljnoj socijalnoj infrastrukturi i uslugama te uzimaju u obzir lokalne potrebe i specifične zahtjeve najranjivijih i obespravljenih te tako smanjuju nejednak pristup tim uslugama. Posebna se pažnja posvećuje osiguravanju odgovarajućih razina javne potrošnje u društvenim sektorima. U tom kontekstu, cilj suradnje je:

(a)

unapređenje obrazovanja i osposobljavanja te jačanje tehničkih sposobnosti i vještina;

(b)

unapređenje zdravstvenih sustava i prehrane, iskorjenjivanje gladi i neuhranjenosti, osiguravanje odgovarajuće i sigurne opskrbe hranom;

(c)

objedinjavanje populacijskih problema s razvojnim strategijama kako bi se poboljšalo reproduktivno zdravlje, primarna zdravstvena zaštita, planiranje obitelji i sprečavanje osakaćivanja ženskih spolnih organa;

(d)

promicanje borbe protiv HIV-a/AIDS-a;

(e)

povećanje sigurnosti opskrbe vodom u kućanstvima i poboljšanje pristupa vodi sigurnoj za piće te odgovarajuće provođenje zdravstvenih mjera;

(f)

poboljšanje dostupnosti dostupnog i primjerenog doma za sve pružanjem potpore programima izgradnje jeftinih socijalnih stanova te unapređenje urbanog razvoja; i

(g)

poticanje promicanja načina sudjelovanja u socijalnom dijalogu kao i poštovanja temeljnih socijalnih prava.

2.   Suradnja podupire jačanje sposobnosti u socijalnim područjima kao što su programi za izobrazbu u oblikovanju socijalnih politika i suvremenih načina upravljanja socijalnim projektima i programima; politike koje vode k tehnološkim inovacijama i istraživanjima; unapređenje lokalnog stručnog znanja i promicanje partnerstava te okrugle stolove na nacionalnoj i/ili regionalnoj razini.

3.   Suradnja promiče i podupire razvoj i provedbu politika i sustava socijalne zaštite i sigurnosti kako bi se povećala društvena povezanost i promicala samopomoć i solidarnost u zajednici. Težište potpora će među ostalim biti na razvoju inicijativa temeljenih na ekonomskoj solidarnosti, posebno osnivanjem fondova za socijalni razvoj prilagođenih lokalnim potrebama i nositeljima.

Članak 26.

Pitanja koja se odnose na mlade

Suradnja također podupire uspostavu jedinstvene i sveobuhvatne politike u svrhu otkrivanja potencijala mladih i njihove bolje integracije u društvo kako bi u potpunosti iskoristili svoj potencijal. U tom kontekstu, suradnja podupire politike, mjere i aktivnosti u svrhu:

(a)

zaštite prava djece i mladih, posebno djevojčica;

(b)

promicanje vještina, energije, inovativnosti i potencijala mladih kako bi se povećale njihove ekonomske, društvene i kulturne mogućnosti te povećale mogućnosti njihovog zapošljavanja u proizvodnom sektoru;

(c)

pomaganja institucijama u zajednici kako bi djeci omogućili razvoj njihovog tjelesnog, psihološkog, socijalnog i ekonomskog potencijala; i

(d)

ponovna integracija djece u društvo tijekom poraća kroz rehabilitacijske programe.

Članak 27.

Kulturni razvoj

Suradnja u području kulture usmjerena je ka:

(a)

uključivanju kulturne dimenzije na svim razinama razvojne suradnje;

(b)

priznavanju, očuvanju i promicanju kulturnih vrijednosti i identitetâ kako bi se omogućio dijalog između kultura;

(c)

priznavanju, očuvanju i promicanju vrijednosti kulturnog naslijeđa; podupiranje razvoja sposobnosti u tom sektoru; te

(d)

razvoju kulturnih industrija i povećanju mogućnosti pristupa kulturnim dobrima i uslugama.

ODJELJAK 3.

Regionalna suradnja i integracija

Članak 28.

Opći pristup

Suradnja pruža učinkovitu pomoć pri ostvarivanju ciljeva i prioriteta koje su države AKP-a same odredile u kontekstu regionalne i subregionalne suradnje i integracije, uključujući međuregionalnu suradnju te suradnju među državama AKP-a. Regionalna suradnja također može uključivati prekomorske države i teritorije (PDT-i) i najudaljenije regije. U tom se kontekstu potpora suradnji usmjerava na:

(a)

poticanje postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo;

(b)

ubrzanje gospodarske suradnje i razvoja unutar regija država AKP-a, kao i među njima;

(c)

promicanje slobodnog kretanja osoba, roba, usluga, kapitala, radne snage i tehnologije među državama AKP-a;

(d)

ubrzanje diverzifikacije gospodarstava država AKP-a i koordinacija i usklađivanje regionalnih i subregionalnih politika suradnje; i

(e)

promicanje i širenje trgovine u državama AKP-a i među njima, kao i s trećim zemljama.

Članak 29.

Regionalna gospodarska integracija

Suradnja u području regionalne gospodarske integracije pruža potporu:

(a)

razvoju i jačanju sposobnosti:

i.

institucija i organizacija za regionalnu integraciju koje osnivaju države AKP-a kako bi promicale regionalnu suradnju i integraciju; i

ii.

nacionalnih vlada i parlamenata u području regionalne integracije;

(b)

poticanju sudjelovanja najmanje razvijenih država (NRD) AKP-a u uspostavi regionalnih tržišta i raspodjeli dobiti ostvarenoj na njima;

(c)

provedbi politika sektorske reforme na regionalnoj razini;

(d)

liberalizaciji trgovine i plaćanja;

(e)

promicanju prekograničnih, stranih i domaćih, ulaganja te ostalih regionalnih ili subregionalnih inicijativa gospodarske integracije; i

(f)

vođenju računa o posljedicama neto prijelaznih troškova regionalne integracije na proračunski prihod i platnu bilancu.

Članak 30.

Regionalna suradnja

1.   Regionalna suradnja obuhvaća raznovrsna funkcionalna i tematska područja gdje se rješavaju zajednički problemi i koriste prednosti ekonomija razmjera, uključujući:

(a)

infrastrukturu, posebno promet i komunikacije te njihovu sigurnost i usluge, uključujući razvoj regionalnih mogućnosti u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT);

(b)

okoliš; upravljanje vodnim resursima i energijom;

(c)

zdravlje, obrazovanje i izobrazbu;

(d)

razvoj istraživanja i tehnološki razvoj;

(e)

regionalne inicijative za pripravnost u slučaju prirodnih katastrofa te ublaživanje njihovih učinaka; i

(f)

druga područja, uključujući kontrolu oružja, borbu protiv zlouporabe droge, organiziranog kriminala, pranja novca, mita i korupcije.

2.   Suradnja također podupire programe i inicijative za suradnju između država AKP-a i unutar njih.

3.   Suradnja pomaže pri promicanju i razvoju regionalnog političkog dijaloga u područjima sprečavanja i rješavanja sukoba, ljudskih prava i demokratizacije, razmjene, umrežavanja i promicanja mobilnosti među različitim nositeljima razvoja, posebno u civilnom društvu.

ODJELJAK 4.

Tematska i transverzalna pitanja

Članak 31.

Pitanja jednakosti spolova

Suradnja doprinosi jačanju politika i programa koji unapređuju, osiguravaju i povećavaju jednako sudjelovanje muškaraca i žena u svim područjima političkog, gospodarskog, društvenog i kulturnog života. Suradnja doprinosi i osiguranju boljeg pristupa ženâ svim izvorima potrebnima za potpuno ostvarenje njihovih temeljnih prava. Konkretnije, suradnjom se postiže odgovarajući okvir za:

(a)

integraciju pristupa koji na svakoj razini razvojne suradnje uvažava jednakost spolova, uključujući makroekonomske politike, strategije i aktivnosti; te

(b)

poticanje donošenja konkretnih pozitivnih mjera u korist žena, kao što su:

i.

sudjelovanje u političkom životu na nacionalnoj i lokalnoj razini;

ii.

pomoć ženskim organizacijama;

iii.

pristup temeljnim socijalnim službama, posebno odgoju i obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i planiranju obitelji;

iv.

pristup proizvodnim resursima, posebno zemlji i zajmovima te tržištu rada; i

v.

vođenje posebne brige o ženama u pružanju hitne pomoći i kod rehabilitacije.

Članak 32.

Okoliš i prirodna bogatstva

1.   Suradnja na zaštiti okoliša i održivom korištenju te upravljanju prirodnim bogatstvima usmjerena je ka:

(a)

uključivanju održivosti okoliša u sve vidove razvojne suradnje i pružanju potpore programima i projektima koje provode različiti nositelji;

(b)

unapređenju i/ili jačanju znanstvenih i tehničkih sposobnosti ljudi i institucija za upravljanje okolišem i to za sve nositelje zaštite okoliša;

(c)

podupiranju konkretnih mjera i programa usmjerenih k rješavanju kritičnih pitanja održivog upravljanja, a koji se odnose na sadašnje i buduće regionalne i međunarodne obveze koje se tiču rudnih i prirodnih bogatstava kao što su:

i.

tropske šume, izvori vode, obalni, morski i ribarstveni resursi, životinjski svijet, tla, bioraznovrsnost;

ii.

zaštita osjetljivih ekosustava (npr. koraljni greben);

iii.

obnovljivi izvori energije, poglavito sunčeva energija i energetska učinkovitost;

iv.

održivi ruralni i urbani razvoj;

v.

dezertifikacija, suša i deforestacija;

vi.

razvoj inovativnih rješenja urbanih problema okoliša; i

vii.

promicanje održivog turizma;

(d)

razmatranju pitanja prijevoza i odlaganja opasnog otpada.

2.   Suradnja također vodi računa o:

(a)

ranjivosti malih otočnih država AKP-a, posebno zbog opasnosti od klimatskih promjena;

(b)

sve gorim problemima suša i dezertifikacije, posebno u najmanje razvijenim državama te u državama bez izlaza na more; i

(c)

razvoju institucija i izgradnji kapaciteta.

Članak 33.

Razvoj institucija i jačanje sposobnosti

1.   Suradnja posvećuje sustavnu pozornost institucionalnim aspektima i u tom kontekstu podupire napore država AKP-a u razvoju i snaženju struktura, institucija i postupaka koji pomažu:

(a)

promicati i održavati demokraciju, ljudsko dostojanstvo, socijalnu pravdu i pluralizam, u potpunosti poštujući raznolikost unutar društava i među njima;

(b)

promicati i održavati opće i potpuno poštovanje, nadgledanje i zaštitu svih ljudskih prava i temeljnih sloboda;

(c)

razvijati i jačati vladavinu prava te poboljšati pristup pravosuđu, jamčeći stručnost i neovisnost pravnog sustava; i

(d)

osigurati transparentno i odgovorno vladanje i upravljanje u svim javnim institucijama.

2.   Stranke zajedno rade u borbi protiv mita i korupcije u svim svojim društvima.

3.   Suradnja podupire napore država AKP-a u razvoju njihovih javnih institucija u pozitivnu snagu rasta i razvoja te kako bi postigli značajna poboljšanja u učinkovitosti vladinih službi budući da utječu na živote običnih ljudi. U tom kontekstu, suradnja pomaže reformi, racionalizaciji i modernizaciji javnog sektora. Konkretno, potpora suradnji usmjerava se na:

(a)

reformu i modernizaciju javne službe;

(b)

pravne i sudske reforme te modernizaciju pravosudnog sustava;

(c)

unapređenje i jačanje upravljanja javnim financijama;

(d)

ubrzanje reformi bankarskog i financijskog sektora;

(e)

unaprjeđenje upravljanja javnim dobrima i reformu postupaka javne nabave, i

(f)

političku, upravnu, gospodarsku i financijsku decentralizaciju.

4.   Suradnja također pomaže u ponovnoj uspostavi i/ili povećanju sposobnosti kritičnog javnog sektora i u pružanju potpore institucijama potrebnima za poticanje tržišne ekonomije, posebno u pružanju potpore u:

(a)

razvoju pravnih i regulatornih sposobnosti potrebnih za svladavanje poslovanja tržišne ekonomije, uključujući politiku tržišnog natjecanja i politiku zaštite potrošača;

(b)

unapređenju sposobnosti za analizu, planiranje, oblikovanje i provedbu politika, posebno na području gospodarstva, društva, okoliša, istraživanja, znanosti i tehnologije te inovacija;

(c)

modernizaciji, jačanju i reformi financijskih i monetarnih institucija te poboljšanju postupaka;

(d)

jačanju sposobnosti na lokalnoj i općinskoj razini, koja je potrebna za provedbu politike decentralizacije i povećanje sudjelovanja stanovništva u procesu razvoja, i

(e)

razvoju sposobnosti u ostalim kritičnim područjima, kao što su:

i.

međunarodni pregovori; i

ii.

upravljanje i koordinacija vanjskom pomoći.

5.   Suradnja obuhvaća sva područja i sektore suradnje kako bi potakla nastanak nedržavnih nositelja i razvoj njihovih sposobnosti te ojačala strukture za informiranje, dijalog i konzultacije među njima i nacionalnim vlastima, uključujući i na regionalnoj razini.

GLAVA II.

GOSPODARSKA I TRGOVINSKA SURADNJA

POGLAVLJE 1.

Ciljevi i načela

Članak 34.

Ciljevi

1.   Cilj je gospodarske i trgovinske suradnje poticanje neometane i postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo, poštujući njihove političke odluke i prioritete razvoja, te tako promicati njihov održivi razvoj i doprinositi iskorjenjivanju siromaštva u državama AKP-a.

2.   Konačni je cilj gospodarske i trgovinske suradnje omogućiti državama AKP-a da u potpunosti sudjeluju u međunarodnoj trgovini. U tom kontekstu, posebna pažnja namijenjena je potrebi država AKP-a da aktivno sudjeluju u višestranim pregovorima o trgovini. S obzirom na trenutni stupanj razvoja država AKP-a, gospodarska i trgovinska suradnja usmjerena je tome da se državama AKP-a omogući suočavanje s izazovima globalizacije i postupno prilagođavanje novim uvjetima međunarodne trgovine kako bi se na taj način olakšao njihov prijelaz u liberalizirano globalno gospodarstvo.

3.   Radi toga gospodarska i trgovinska suradnja teži povećanju proizvodnje, opskrbe i trgovinskog kapaciteta država AKP-a, kao i njihovog kapaciteta za privlačenje ulaganja. Nadalje, teži stvaranju nove trgovinske dinamike između stranaka, jačanju trgovinskih i ulagačkih politika država AKP-a i poboljšanju sposobnosti država AKP-a za rješavanje svih pitanja vezanih uz trgovinu.

4.   Gospodarska i trgovinska suradnja u potpunosti se provodi u skladu s odredbama WTO-a, uključujući poseban i različit tretman, uzimajući u obzir obostrane interesa stranaka i njihove pojedinačne stupnjeve razvoja.

Članak 35.

Načela

1.   Gospodarska i trgovinska suradnja temelji se na istinskom, ojačanom i strateškom partnerstvu. Nadalje, temelji se na sveobuhvatnom pristupu izgrađenom na snazi i postignućima prethodnih konvencija između država AKP-a i EU-a, koristeći sva raspoloživa sredstva kako bi se otklanjanjem ograničenja na strani ponude i potražnje postigli ciljevi postavljeni gore. U tom kontekstu, posebna se pažnja posvećuje mjerama trgovinskog razvoja kao sredstvu povećanja konkurentnosti država AKP-a. Stoga, odgovarajuća se važnost pridaje trgovinskom razvoju unutar razvojnih strategija država AKP-a, koje Zajednica podupire.

2.   Gospodarska i trgovinska suradnja oslanja se na regionalne integracijske inicijative država AKP-a, imajući na umu da je regionalna integracija ključni instrument za integraciju država AKP-a u svjetsko gospodarstvo.

3.   Gospodarska i trgovinska suradnja uzima u obzir različite potrebe i stupnjeve razvoja država i regija AKP-a. U tom kontekstu stranke potvrđuju svoju privrženost osiguravanju posebnog i različitog tretmana za sve države AKP-a, provedbi posebnog tretmana za najmanje razvijene države AKP-a i vođenju računa o ranjivosti malih država, država bez izlaza na more te otočnih država.

POGLAVLJE 2.

Novi trgovinski dogovori

Članak 36.

Načini

1.   S obzirom na ciljeve i načela izložena gore, stranke su suglasne sklopiti nove trgovinske dogovore sukladne sa Svjetskom trgovinskom organizacijom (WTO) kojima se postupno uklanjaju prepreke trgovanju između njih i jača suradnja u svim područjima vezanima uz trgovinu.

2.   Stranke su suglasne da se novi trgovinski dogovori uvode postupno te stoga priznaju potrebu za pripremno razdoblje.

3.   Kako bi se olakšao prijelaz na nove trgovinske dogovore, jednostrane trgovinske povlastice koje se primjenjuju prema Četvrtoj konvenciji između država AKP-a i EU-a, tijekom pripremnog razdoblja vrijede za sve države AKP-a, pod uvjetima definiranima u Dodatku V. ovog Sporazuma.

4.   U tom kontekstu, stranke potvrđuju važnost protokola o robi, priloženima uz Dodatak V. ovog Sporazuma. Suglasne su o potrebi njihove revizije u kontekstu novih trgovinskih dogovora, posebno u vezi njihove usklađenosti s pravilima WTO-a, radi zaštite povlastica koje proizlaze iz njih, imajući na umu poseban pravni status Protokola o šećeru.

Članak 37.

Postupci

1.   Pregovori o sporazumima o gospodarskom partnerstvu pregovaraju se tijekom pripremnog razdoblja koje završava najkasnije 31. prosinca 2007. Formalni pregovori o novim trgovinskim dogovorima počinju u rujnu 2002., a novi trgovinski dogovori stupaju na snagu do 1. siječnja 2008., osim ako se stranke međusobno ne dogovore o ranijem datumu.

2.   Poduzimaju se sve potrebne mjere kako bi se unutar pripremnog razdoblja osiguralo uspješno zaključenje pregovora. U tu se svrhu razdoblje do početka službenih pregovora o novim trgovinskim dogovorima aktivno koristi za početne pripreme za te pregovore.

3.   Pripremno razdoblje također se koristi za izgradnju kapaciteta javnog i privatnog sektora država AKP-a, uključujući mjere za povećanje konkurentnosti, za jačanje regionalnih organizacija te za potporu inicijativama regionalne trgovinske integracije, po potrebi i pomoću proračunske prilagodbe i fiskalne reforme, kao i za unapređivanje i razvoj infrastrukture te za promicanje ulaganja.

4.   Stranke će redovito preispitivati napredak priprema i pregovora te će 2006. izvršiti službeni i sveobuhvatni pregled dogovora planiranih za sve države kako bi se pobrinule da za pripreme ili pregovore nije potrebno još vremena.

5.   Pregovori o sporazumima o gospodarskom partnerstvu bit će pokrenuti s onim državama AKP-a koje same smatraju da su u stanju to učiniti, na razini na kojoj one smatraju da je to primjereno te u skladu s postupcima koje je usuglasila Skupina država AKP-a, uzimajući u obzir procese regionalne integracije unutar država AKP-a.

6.   Zajednica će 2004. ocijeniti stanje država koje ne pripadaju skupini najmanje razvijenih država i koje nakon konzultacija sa Zajednicom odluče da nisu u stanju ući u sporazume o gospodarsko partnerstvu te će ispitati alternativne mogućnosti kako bi tim državama pružila novi okvir za trgovinu koji je istovjetan njihovom postojećem položaju te je u skladu s pravilima WTO-a.

7.   Pregovori o sporazumima o gospodarskom partnerstvu poglavito teže uspostavi rasporeda za postupno uklanjanje prepreka trgovini između stranaka, u skladu s relevantnim pravilima WTO-a. Sa strane Zajednice, liberalizacija trgovine temelji se na pravnoj stečevini Zajednice i teži poboljšanju trenutačnog pristupa tržištu za države AKP-a kroz, među ostalim, preispitivanje pravila o porijeklu. Pregovori vode računa o stupnju razvoja i društveno-gospodarskom učinku trgovinskih mjera na države AKP-a te o njihovom kapacitetu za prilagodbu i usklađivanje njihovih gospodarstava procesu liberalizacije. Pregovori će stoga biti što fleksibilniji u utvrđivanju trajanja dostatnog tranzicijskog razdoblja, konačnog popisa proizvoda, uzimajući u obzir osjetljive sektore, te o stupnju nesimetrije u smislu rasporeda o ukidanju tarifa, pri čemu se pridržavaju pravila WTO-a koja su tada na snazi.

8.   Stranke blisko surađuju unutar WTO-a u svrhu obrane postignutih sporazuma, posebno s obzirom na stupanj raspoložive fleksibilnosti.

9.   Zajednica će do godine 2000. započeti proces koji će do kraja višestranih pregovora o trgovini, a najkasnije do 2005. omogućiti bescarinski pristup za uglavnom sve proizvode iz svih najmanje razvijenih država, nadograđujući se na stupanj postojećih odredbi o trgovini iz Četvrte konvencije država AKP-a i EU-a te koji će pojednostaviti i pregledati pravila o porijeklu, uključujući odredbe o kumulaciji koje se primjenjuju na njihov izvoz.

Članak 38.

Zajednički ministarski trgovinski odbor

1.   Osniva se Zajednički ministarski trgovinski odbor AKP-a i EU-a.

2.   Ministarski trgovinski odbor obraća posebnu pažnju na trenutne višestrane pregovore o trgovini i ispituje učinak inicijativa za širu liberalizaciju na trgovinu između AKP-a i EU-a i razvoj gospodarstava AKP-a. Daje sve potrebne preporuke radi očuvanja povlastica iz dogovora o trgovini između AKP-a i EU-a.

3.   Ministarski trgovinski odbor sastaje se najmanje jednom godišnje. Njegov poslovnik utvrđuje Vijeće ministara. Sastoji se od predstavnika država AKP-a i Zajednice.

POGLAVLJE 3.

Suradnja u međunarodnim forumima

Članak 39.

Opće odredbe

1.   Stranke naglašavaju važnost njihovog aktivnog sudjelovanja u WTO-u kao i u ostalim relevantnim međunarodnim organizacijama na način da postaju članice tih organizacija i strogo slijede njihove programe i aktivnosti.

2.   Suglasne su blisko surađivati u određivanju i promicanju svojih zajedničkih interesa u međunarodnoj gospodarskoj i trgovinskoj suradnji, posebno u WTO-u, uključujući sudjelovanje u postavljanju i provedbi programa u budućim višestranim pregovorima o trgovini. U tom kontekstu, posebnu pažnju pridaju poboljšanju pristupa Zajednici i drugim tržištima proizvoda i usluga porijeklom iz država AKP-a.

3.   Također su suglasne o važnosti fleksibilnosti unutar pravila WTO-a kako bi se poštovao stupanj razvoja država AKP-a, kao i teškoće pri ispunjavanju njihovih obveza. Nadalje su suglasne o potrebi tehničke pomoći kako bi se državama AKP-a omogućila provedba njihovih obveza.

4.   Zajednica je suglasna razvojem potrebnog kapaciteta za pregovaranje, učinkovito sudjelovanje, praćenje i provedbu tih sporazuma pomoći državama AKP-a u njihovim naporima da, u skladu s odredbama iz ovog Sporazuma, postanu aktivni članovi tih organizacija.

Članak 40.

Roba

1.   Stranke potvrđuju potrebu osiguranja boljeg djelovanja međunarodnog tržišta robom i povećanja tržišne transparentnosti.

2.   Potvrđuju svoju spremnost da intenziviraju međusobne konzultacije u međunarodnim forumima i organizacijama koje se bave robom.

3.   Radi toga dolazi do razmjena mišljenja na zahtjev bilo koje stranke:

u vezi s djelovanjem postojećih međunarodnih sporazuma ili specijaliziranih međuvladinih radnih grupa s ciljem da ih se poboljša i učini učinkovitijima, u skladu s tržišnim tendencijama,

kada je predloženo sklapanje ili obnavljanje nekog međunarodnog sporazuma ili uspostavljanje specijalizirane međuvladine radne grupe.

Cilj je takvih razmjena mišljenja poštovanje pojedinačnih interesa svake stranke. Prema potrebi one se mogu održavati u okviru Ministarskog trgovinskog odbora.

POGLAVLJE 4.

Trgovina uslugama

Članak 41.

Opće odredbe

1.   Stranke naglašavaju sve veću važnost usluga u međunarodnoj trgovini i njihov velik doprinos gospodarskom i društvenom razvoju.

2.   Potvrđuju svaka svoje obveze iz Općeg sporazuma o trgovini i uslugama (GATS) i naglašuju potrebu za poseban i različit tretman pružatelja usluga iz država AKP-a.

3.   U okviru pregovora o postupnoj liberalizaciji trgovine i usluga, kao što je predviđeno člankom XIX. GATS-a, Zajednica se obvezuje s naklonošću razmotriti poboljšanje prioriteta država AKP-a u rasporedu EZ-a, u pogledu udovoljavanja njihovim specifičnim interesima.

4.   Nadalje, stranke su suglasne o cilju proširenja svog partnerstva kroz sporazume o gospodarskom partnerstvu kako bi, nakon što steknu iskustva u primjeni tretmana najpovlaštenije države prema GATS-u, obuhvatili liberalizaciju usluga u skladu s odredbama GATS-a, posebno onih odredaba koje se odnose na sudjelovanje država u razvoju u sporazumima o liberalizaciji.

5.   Zajednica podupire napore država AKP-a u jačanju njihovog kapaciteta u pružanju usluga. Posebna se pažnja posvećuje uslugama vezanima uz rad, poslovanje, distribuciju, financije, turizam, kulturu te graditeljstvo i povezane inženjerske usluge radi povećanja njihove konkurentnosti te s time i povećanja vrijednosti i opsega njihove trgovine robom i uslugama.

Članak 42.

Pomorski promet

1.   Stranke priznaju važnost ekonomičnog i učinkovitog pomorskog prometa usluga u sigurnom i čistom morskom okolišu kao glavnog oblika prijevoza koji olakšava međunarodnu trgovinu te tako čini jednu od pokretačkih snaga gospodarskog i trgovinskog razvoja.

2.   Obvezuju se promicati liberalizaciju pomorskog prometa te u tu svrhu na nediskriminirajućoj i trgovinskoj osnovi učinkovito primjenjuju načelo neograničenog pristupa tržištu međunarodnog pomorskog prometa.

3.   Svaka stranka, među ostalim, osigurava tretman koji nije nepovoljniji od onog koji se primjenjuje na njezine vlastite brodove, brodovima kojima upravljaju državljani ili trgovačka društva druge stranke te brodovima koji su registrirani na području bilo koje stranke, što se tiče pristupa lukama, korištenju infrastrukture i pomoćnog pomorskog prijevoza tih luka, kao i odgovarajućih naknada i pristojbi, carinskih pogodnosti te dodjeljivanja vezova i mogućnosti utovara i istovara.

4.   Zajednica podupire napore država AKP-a u razvoju i promicanju ekonomičnih i učinkovitih usluga pomorskog prijevoza u državama AKP-a radi povećanja sudjelovanja subjekata iz država AKP-a u međunarodnim brodarskim uslugama.

Članak 43.

Informacijske i komunikacijske tehnologije te informatičko društvo

1.   Stranke priznaju važnu ulogu informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i aktivnog sudjelovanja u informatičkom društvu, kao pretpostavke uspješne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo.

2.   Stoga iznova potvrđuju svaka svoje obveze prema postojećim višestranim sporazumima, posebno Protokola o osnovnim telekomunikacijama priloženog uz GATS, te pozivaju one države AKP-a koje još nisu potpisnice tih sporazuma da im se pridruže.

3.   Nadalje su suglasne da potpuno i aktivno sudjeluju u bilo kojim budućim pregovorima koji bi se mogli odvijati u tom području.

4.   Stranke će stoga poduzeti mjere koje će stanovnicima država AKP-a omogućiti lak pristup informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, pomoću, među ostalim, i sljedećih mjera:

razvojem i poticanjem upotrebe pristupačnih obnovljivih izvora energije,

razvojem i postavljanjem širih jeftinih bežičnih mreža.

5.   Stranke su također suglasne da intenziviraju međusobnu suradnju u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija te informatičkog društva. Ta je suradnja posebno usmjerena prema većem nadopunjavanju i usklađivanju komunikacijskih sustava na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini te njihovoj prilagodbi novim tehnologijama.

POGLAVLJE 5.

Područja vezana uz trgovinu

Članak 44.

Opće odredbe

1.   Stranke priznaju sve veću važnost novih područja vezanih uz trgovinu u olakšavanju postupne integracije država AKP-a u svjetsko gospodarstvo. Stoga su suglasne jačati svoju suradnju u tim područjima uspostavom potpunog i usklađenog sudjelovanja u relevantnim međunarodnim forumima i sporazumima.

2.   U skladu s odredbama ovog Sporazuma i razvojnim strategijama usuglašenima između stranaka, Zajednica podupire napore država AKP-a u jačanju njihovog kapaciteta za savladavanje svih područja vezanih uz trgovinu, uključujući, tamo gdje je to potrebno, poboljšanje i podupiranje institucionalnog okvira.

Članak 45.

Politika tržišnog natjecanja

1.   Stranke su suglasne da su uvođenje i provedba učinkovitih i zdravih politika i pravila tržišnog natjecanja od ključne važnosti kako bi se poboljšalo i osiguralo ozračje povoljno za ulaganja, proces održive industrijalizacije i pristup tržištima.

2.   Za osiguranje uklanjanja smetnji zdravom tržišnom natjecanju i uvažavajući različite stupnjeve razvoja i gospodarskih potreba država AKP-a, obvezuju se provoditi nacionalna i regionalna pravila i politike, uključujući kontrolu te, pod određenim uvjetima, zabranu sporazuma između poduzetnika, odluka udruženja poduzetnika i usklađenih praksi između poduzetnika čiji je cilj ili posljedica sprečavanje, ograničenje ili narušavanje tržišnog natjecanja. Stranke su nadalje suglasne zabraniti zloupotrebu vladajućeg položaja jednog ili više poduzetnika na zajedničkom tržištu Zajednice ili na području država AKP-a.

3.   Stranke su također suglasne učvrstiti suradnju u tom području kako bi s odgovarajućim nacionalnim agencijama za zaštitu tržišnog natjecanja koje postupno osiguravaju da i privatna i državna poduzeća učinkovito primjenjuju pravila tržišnog natjecanja, oblikovale i podupirale učinkovite politike tržišnog natjecanja. Suradnja u tom području posebno uključuje pomoć u izradi odgovarajućeg pravnog okvira i njegove upravne provedbe s posebnom pozornošću na poseban položaj najmanje razvijenih država.

Članak 46.

Zaštita pravâ intelektualnog vlasništva

1.   Ne dovodeći u pitanje položaj stranaka u višestranim pregovorima, stranke potvrđuju potrebu za osiguranjem odgovarajuće i učinkovite razine zaštite prava intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva te ostalih prava obuhvaćenih TRIPS-om, uključujući zaštitu zemljopisnih oznaka, u skladu s međunarodnim standardima radi smanjenja narušavanja i prepreka dvostranoj trgovini.

2.   U tom kontekstu naglašavaju važnost pridržavanja Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnoga vlasništva (TRIPS) Sporazuma o WTO-u te Konvencije o biološkoj raznolikosti (CBD).

3.   Također su suglasne o potrebi pristupanja svim relevantnim međunarodnim konvencijama o intelektualnom, industrijskom i trgovačkom vlasništvu iz dijela I. Sporazuma TRIPS, u skladu s njihovim stupnjem razvoja.

4.   Zajednica, njene države članice i države AKP-a mogu razmotriti zaključivanje sporazuma koji za cilj imaju zaštitu žigova i zemljopisnih oznaka za proizvode od posebnog interesa za bilo koju od stranaka.

5.   Za potrebe ovog Sporazuma, intelektualno vlasništvo uključuje posebno autorska prava, uključujući autorska prava vezana za računalne programe i srodna prava, uključujući umjetnička obličja te industrijsko vlasništvo koje uključuje korisne modele, patente, uključujući patente za biotehnološke izume i biljne vrste ili druge učinkovite sustave sui generis, industrijska obličja, zemljopisne oznake, uključujući oznake podrijetla, žigove za robu i usluge, topografije integriranih sklopova kao i pravnu zaštitu baza podataka i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja iz članka 10a Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i zaštitu neobjavljenih povjerljivih informacija o tehnološkom znanju i vještinama.

6.   Stranke su nadalje suglasne jačati svoju suradnju u tom području. Na zahtjev i pod obostrano usuglašenim uvjetima suradnja se, među ostalim, proširuje na sljedeća područja: pripremu zakona i propisa za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva, zaštitu od zlouporabe takvih prava od strane vlasnika prava i kršenja takvih prava od strane konkurenata, uspostavu i učvršćivanje domaćih i regionalnih ureda i ostalih agencija, uključujući potporu za regionalne organizacije za zaštitu intelektualnog vlasništva koje se bave provedbom i zaštitom, uključujući izobrazbu osoblja.

Članak 47.

Normizacija i potvrđivanje

1.   Stranke su suglasne tješnje surađivati na području normizacije, potvrđivanja i osiguranja kvalitete kako bi uklonile nepotrebne tehničke prepreke i smanjile međusobne razlike na tim područjima i time olakšale trgovinu.

U tom kontekstu potvrđuju svoju privrženost Sporazumu o tehničkim zaprekama u trgovini, priloženog Sporazumu o WTO-u (Sporazum TBT).

2.   Suradnja u području normizacije i potvrđivanja namijenjena je promicanju kompatibilnih sustava između stranaka te posebno obuhvaća:

mjere, u skladu sa Sporazumom TBT, kojima se promiče veća primjena međunarodnih tehničkih propisa, standarda i postupaka ocjene sukladnosti, uključujući konkretne sektorske mjere, u skladu sa stupnjem gospodarskog razvoja država AKP-a,

suradnju na području upravljanja i osiguravanja kvalitete u odabranim sektorima važnima za države AKP-a,

potporu inicijativama za izgradnju kapaciteta država AKP-a na područjima ocjene sukladnosti, mjeriteljstva i normizacije,

razvoj funkcionalnih veza između europskih i AKP institucija za normizaciju, ocjenu sukladnosti i ovjeravanje.

3.   Stranke se obvezuju pravodobno razmotriti sklapanje sporazuma o međusobnom priznavanju u sektorima od obostranoga gospodarskog interesa.

Članak 48.

Sanitarne i fitosanitarne mjere

1.   Stranke priznaju pravo svake stranke da usvaja ili provodi sanitarne i fitosanitarne mjere potrebne za zaštitu života ili zdravlja ljudi, životinja ili biljaka, pod uvjetom da te mjere ne čine sredstvo arbitrarne diskriminacije ili prikrivenog ograničavanja trgovine općenito. Radi toga potvrđuju svoju privrženost Sporazumu o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera priloženog Sporazumu o WTO-u (SPS sporazum), uzimajući u obzir njihove pojedinačne stupnjeve razvoja.

2.   Nadalje se obvezuju jačati koordinaciju, konzultacije i informacije u vezi s obavještavanjem i primjeni predloženih sanitarnih i fitosanitarnih mjera, u skladu sa sporazumom SPS kada god te mjere mogu utjecati na interese bilo koje od stranaka. Također su suglasne o prethodnom savjetovanju i koordinaciji u okviru Codexa Alimentariusa, Međunarodnog ureda za epizotije i Međunarodne konvencije o zaštiti biljaka radi unapređivanja njihovih zajedničkih interesa.

3.   Stranke su suglasne ojačati svoju suradnju radi povećanja kapaciteta javnog i privatnog sektora država AKP-a na tom području.

Članak 49.

Trgovina i okoliš

1.   Stranke potvrđuju svoju privrženost promicanju razvoja međunarodne trgovine na takav način da osiguraju održivo i zdravo upravljanje okolišem, u skladu s međunarodnim konvencijama i obvezama u tom području i s poštovanjem njihovog pojedinačnog stupnja razvoja. Suglasne su da treba voditi računa o posebnim potrebama i zahtjevima država AKP-a pri oblikovanju i provedbi ekoloških mjera.

2.   Imajući na umu načela prihvaćena u Riju i u svrhu jačanja međusobne potpore trgovine i okoliša, stranke su suglasne da povećaju svoju suradnju na tom području. Suradnja posebno teži uspostavi suvislih nacionalnih, regionalnih i međunarodnih politika, jačanju kontrola kakvoće roba i usluga vezanih uz okoliš te poboljšanju ekološki prihvatljivih metoda proizvodnje u relevantnim sektorima.

Članak 50.

Trgovinske i radne norme

1.   Stranke potvrđuju svoju privrženost međunarodno priznatim osnovnim radnim normama, utvrđenima relevantnim konvencijama Međunarodne organizacije rada (ILO), a posebno slobodi udruživanja i pravu na kolektivno pregovaranje, ukidanju prisilnog rada, iskorjenjivanju najgorih oblika dječjeg rada i nediskriminaciji u vezi sa zapošljavanjem.

2.   Suglasne su jačati suradnju u tom području, posebno u vezi s:

razmjenom informacija o odnosnim zakonima i propisima o radu,

oblikovanjem nacionalnog radnog zakonodavstva i jačanjem postojećeg zakonodavstva,

obrazovnim programima i programima za bolju osviještenost,

provedbom poštovanja nacionalnog zakonodavstva i propisa o radu.

3.   Stranke su suglasne da se radne norme ne smiju koristiti u svrhu trgovinskog protekcionizma.

Članak 51.

Potrošačka politika i zaštita zdravlja potrošača

1.   U svrhu uklanjanja zapreka u trgovini, stranke su suglasne pojačati suradnju u području potrošačke politike i zaštite zdravlja potrošača, vodeći računa o domaćim propisima.

2.   Suradnja će posebno stremiti jačanju institucionalne i tehničke sposobnosti u tom području, uspostavi sustava brzog alarmiranja i uzajamnog obavještavanja o opasnim proizvodima, razmjeni informacija i iskustava o uspostavi i djelovanju tržišnog nadzora proizvoda i sigurnosti proizvoda, poboljšanju informiranja potrošača o cijenama, svojstvima ponuđenih proizvoda i usluga, poticanju razvoja neovisnih udruga potrošača i veza između predstavnika interesa potrošača, poboljšanju kompatibilnosti potrošačkih politika i sustava, obavješćivanju o provedbi zakonodavstva i promicanju suradnje u istraživanju štetnih ili nepoštenih praksi u poslovanju te provedbi zabrana izvoza roba i usluga čija je prodaja zabranjena u državi njihove proizvodnje u trgovini između stranaka.

Članak 52.

Odredba o izuzimanju od plaćanja poreza

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 31. Priloga IV., tretman najpovlaštenije države dodijeljen u skladu s odredbama ovog Sporazuma ili bilo kojeg dogovora postignutog prema ovom Sporazumu, ne primjenjuje se na porezne povlastice koje stranke nude ili mogu u budućnosti nuditi na temelju dogovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih poreznih dogovora ili domaćih poreznih propisa.

2.   Ništa iz ovog Sporazuma ili bilo kojeg dogovora postignutog prema ovom Sporazumu ne smije se tumačiti kako bi se spriječilo donošenje ili provedba bilo koje mjere u svrhu sprečavanja izbjegavanja ili utaje poreza sukladno s odredbama o porezima iz dogovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih poreznih dogovora ili domaćih poreznih propisa.

3.   Ništa iz ovog Sporazuma ili bilo kojeg dogovora postignutog prema ovom Sporazumu ne tumači se kako bi se u primjeni relevantnih odredbi njihovih poreznih propisa stranke spriječilo u razlikovanju poreznih obveznika koji nisu u istom položaju, posebno u odnosu na njihovo prebivalište ili u odnosu na mjesto gdje je njihov kapital uložen.

POGLAVLJE 6.

Suradnja na drugim područjima

Članak 53.

Sporazumi o ribarstvu

1.   Stranke izjavljuju svoju spremnost za pregovaranjem sporazumâ o ribarstvu u svrhu jamčenja održivih i obostrano zadovoljavajućih uvjeta za ribolovne aktivnosti u državama AKP-a.

2.   Pri sklapanju ili provedbi takvih sporazuma, ne dovodeći u pitanje posebne dogovore između država u razvoju unutar istoga geografskog područja, uključujući uzajamne dogovore o ribarstvu, države AKP-a ne diskriminiraju Zajednicu i ne prave razliku između država članica, niti pak Zajednica diskriminira države AKP-a.

Članak 54.

Prehrambena sigurnost

1.   Što se tiče raspoloživih poljoprivrednih proizvoda, Zajednica se obvezuje osigurati da povrat izvoznih carina može biti utvrđen unaprijed za sve države AKP-a u pogledu popisa proizvoda sastavljenog na temelju prehrambenih zahtjeva koje iznesu te države.

2.   Utvrđivanje je moguće godinu dana unaprijed i provodit će se svake godine tijekom trajanja ovog Sporazuma, pri čemu se podrazumijeva da će se razina povrata odrediti na načine na koje to Komisija redovno čini.

3.   Posebni sporazumi mogu se sklopiti s onim državama AKP-a koje to zatraže u okviru svojih politika o prehrambenoj sigurnosti.

4.   Posebni sporazumi iz stavka 3. neće ugroziti proizvodne i trgovinske tokove u regijama AKP-a.

DIO 4.

SURADNJA U FINANCIRANJU RAZVOJA

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE 1.

Ciljevi, načela, smjernice i podobnost

Članak 55.

Ciljevi

Ciljevi suradnje u financiranju razvoja su, osiguranjem odgovarajućih financijskih sredstava i odgovarajuće tehničke pomoći, pružiti potporu i promicati napore država AKP-a da na temelju obostranog interesa i u duhu međuovisnosti postignu ciljeve utvrđene ovim Sporazumom.

Članak 56.

Načela

1.   Suradnja u financiranju razvoja provodi se na temelju i u skladu s razvojnim ciljevima, strategijama i prioritetima koje utvrde države AKP-a, na nacionalnoj i na regionalnoj razini. Vodit će se računa o njihovim pojedinačnim geografskim, društvenim i kulturnim obilježjima, kao i o njihovim specifičnim mogućnostima. Povrh toga, suradnja:

(a)

promiče lokalno vlasništvo na svim razinama razvojnog procesa;

(b)

odražava partnerstvo temeljeno na zajedničkim pravima i obvezama;

(c)

naglašava važnost predvidljivosti i sigurnosti u tijekovima sredstava, dodijeljenih po vrlo povoljnim uvjetima i trajno;

(d)

je fleksibilna i odgovara okolnostima u svakoj državi AKP-a te se prilagođava posebnoj prirodi dotičnog projekta ili programa; i

(e)

osigurava učinkovitost, koordinaciju i dosljednost.

2.   Za najmanje razvijene države AKP-a suradnja osigurava poseban tretman te vodi računa o ranjivosti država AKP-a bez izlaza na more te otočnih država AKP-a. Povrh toga, rješavaju se posebne potrebe država u poslijeratnom razdoblju.

Članak 57.

Smjernice

1.   Aktivnosti financirane u okviru ovog Sporazuma u bliskoj suradnji provode države AKP-a i Zajednica, s time da se priznaje koncept jednakosti između partnera.

2.   Države AKP-a odgovorne su za:

(a)

određivanje ciljeva i prioriteta na kojima se temelje indikativni programi;

(b)

odabir projekata i programa;

(c)

pripremu i prezentaciju dosjea projekta i programa;

(d)

pripremanje, pregovaranje i zaključenje ugovorâ;

(e)

provedbu i vođenje projekata i programa; i

(f)

održavanje projekata i programa.

3.   Ne dovodeći u pitanje gornje odredbe i nedržavni nositelji koji udovoljavaju uvjetima također mogu biti odgovorni za predlaganje i provedbu programa i projekata na područjima kojima se bave.

4.   Države AKP-a i Zajednica zajednički su odgovorne za:

(a)

uspostavu smjernica za suradnju u financiranju razvoja unutar zajedničkih institucija;

(b)

donošenje indikativnih programa;

(c)

procjenu projekata i programa;

(d)

osiguranje jednakih uvjeta za sudjelovanje u pozivima za javno nadmetanje i dodjeli ugovora;

(e)

praćenje i ocjenjivanje učinaka i rezultata projekata i programa; i

(f)

osiguranje ispravnog, brzog i učinkovitog izvođenja projekata i programa.

5.   Zajednica je odgovorna za donošenje odluka o financiranju projekata i programa.

6.   Osim ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, sve odluke za koje je potrebno odobrenje bilo koje stranke odobravaju se, ili se smatraju odobrenima, u roku od 60 dana od obavijesti o odluci druge stranke.

Članak 58.

Podobnost za financiranje

1.   Na financijsku potporu u skladu s ovim Sporazumom pravo imaju sljedeći subjekti ili tijela:

(a)

države AKP-a;

(b)

regionalna ili međudržavna tijela kojima pripada jedna ili više država AKP-a i koja imaju ovlaštenje tih država; te

(c)

zajednička tijela koja su države AKP-a i Zajednica uspostavile za postizanje pojedinih posebnih ciljeva.

2.   Ovisno o suglasnosti određene države ili određenih država AKP-a, pravo na financijsku potporu također imaju:

(a)

nacionalne i/ili regionalne javne ili polujavne agencije, tijela ili lokalne vlasti država AKP-a te posebno njihove financijske institucije i razvojne banke;

(b)

trgovačka društva, poduzeća i druge privatne organizacije i privatni čimbenici država AKP-a;

(c)

poduzeća iz države članice Zajednice kako bi im se, uz njihove vlastite doprinose, omogućilo organiziranje proizvodnih projekata na području neke države AKP-a;

(d)

financijski posrednici iz država AKP-a ili Zajednice koji pružaju, promiču i financiraju privatna ulaganja u državama AKP-a; i

(e)

nositelji decentralizirane suradnje te ostali nedržavni nositelji iz država AKP-a i Zajednice.

POGLAVLJE 2.

Opseg i priroda financiranja

Članak 59.

U okviru prioriteta koje je postavila određena država ili države AKP-a na nacionalnoj i regionalnoj razini, potpora se može pružiti projektima, programima i drugim oblicima djelovanja koji doprinose ciljevima utvrđenima ovim Sporazumom.

Članak 60.

Opseg financiranja

Opseg financiranja može, među ostalim, ovisno o potrebama i vrstama djelovanja koje se smatraju najprikladnijima, uključivati potporu:

(a)

mjerama koje doprinose smanjenju tereta duga i problema bilance plaćanja država AKP-a;

(b)

makroekonomskim i strukturalnim reformama i politikama;

(c)

ublažavanju nepovoljnih učinaka nestabilnosti u prihodima od izvoza;

(d)

sektorskim politikama i reformama;

(e)

institucionalnom razvoju i jačanju sposobnosti;

(f)

programima tehničke suradnje; i

(g)

humanitarnoj i hitnoj pomoći, uključujući pomoć izbjeglicama i raseljenim osobama, kratkotrajnim mjerama za oporavak i pripremljenosti na katastrofe.

Članak 61.

Vrsta financiranja

1.   Vrsta financiranja, među ostalim, obuhvaća:

(a)

projekte i programe;

(b)

kreditne linije, sustave jamstava i sudjelovanje kapitala;

(c)

proračunsku potporu, bilo neposredno, državama AKP-a čije su valute konvertibilne i slobodno prenosive, ili posredno, iz fondova protustavke koje pokreću razni instrumenti Zajednice;

(d)

ljudske i materijalne resurse potrebne za učinkovito upravljanje i nadgledanje projekata i programâ;

(e)

sektorske i opće programe za potporu uvoza koji mogu imati oblik:

i.

sektorskih programa uvoza izravnom dodjelom ugovora, uključujući financiranje unosa u sustav proizvodnje i nabave u svrhu poboljšanja društvenih usluga;

ii.

sektorskih programa uvoza dodjelom sredstava u stranoj valuti, danim u obrocima za financiranje sektorskih uvoza; i

iii.

općih programa uvoza dodjelom sredstava u stranoj valuti, danim u obrocima za financiranje općeg uvoza koji obuhvaća veliki niz proizvoda.

2.   Neposredna proračunska pomoć za potporu makroekonomskih ili sektorskih reformi dodjeljuje se:

(a)

ako je upravljanje javnom potrošnjom dovoljno transparentno, odgovorno i učinkovito;

(b)

ako postoje dobro definirane makroekonomske ili sektorske politike koje utvrđuje država sama i s kojima su suglasni njihovi glavni donatori; i

(c)

ako je javna nabava otvorena i transparentna.

3.   Slična se izravna proračunska pomoć umjesto individualnim projektima postupno dodjeljuje sektorskim politikama.

4.   Instrumenti se uvoznog programa ili proračunske pomoći utvrđeni gore također mogu koristiti za potporu podobnim državama AKP-a koje provode reforme u svrhu liberalizacije gospodarstva unutar regije koja stvara neto prijelazne troškove.

5.   U okviru Sporazuma, za financiranje projekata, programa i drugih oblika djelovanja koji doprinose postizanju ciljeva ovog Sporazuma koristi se Europski fond za razvoj (u daljnjem tekstu Fond), uključujući sredstva partnera, neiskorištena sredstva iz prethodnih fondova, vlastita sredstva Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu Banka), a, prema potrebi, i sredstva iz proračuna Europske zajednice.

6.   Sredstva predviđena ovim Sporazumom mogu se koristiti za pokrivanje ukupnih lokalnih i vanjskih troškova projekata i programa, uključujući financiranje ponavljajućih troškova.

GLAVA II.

FINANCIJSKA SURADNJA

POGLAVLJE 1.

Financijska sredstva

Članak 62.

Ukupan iznos

1.   Za potrebe utvrđene ovim Sporazumom, ukupni iznos financijske pomoći Zajednice i detaljni uvjeti financiranja navedeni su u Dodacima ovom Sporazumu.

2.   Ako neka država AKP-a ne ratificira ovaj Sporazum ili ga otkaže, stranke prilagođavaju iznose sredstava navedene u Financijskom protokolu Dodatka I. Usklađivanje financijskih sredstava također se primjenjuje nakon:

(a)

pristupa Sporazumu nove države AKP-a koja nije sudjelovala u pregovorima o njegovom zaključivanju; i

(b)

proširenja Zajednice.

Članak 63.

Načini financiranja

Načine financiranja svakog projekta ili programa zajednički određuju dotična država ili države AKP-a i Zajednica pozivanjem na:

(a)

stupanj razvoja, zemljopisni položaj te gospodarske i financijske okolnosti tih država;

(b)

prirodu projekta ili programa, njegov gospodarski i financijski povrat, kao i njegov društveni i kulturni utjecaj; te

(c)

u slučaju zajmova, čimbenike koji jamče njihovo otplaćivanje.

Članak 64.

Podzajmovi

1.   Financijska pomoć može biti stavljena na raspolaganje predmetnim državama AKP-a ili putem njih ili, sukladno odredbama ovog Sporazuma, putem pogodnih financijskih institucija ili neposredno bilo kojem podobnom korisniku. Tamo gdje se financijska pomoć dodjeljuje krajnjem primatelju preko posrednika ili neposredno krajnjem korisniku u privatnom sektoru:

(a)

uvjeti na temelju kojih pomoć može biti stavljena na raspolaganje krajnjem primatelju preko posrednika ili neposredno krajnjem korisniku u privatnom sektoru navode se u sporazumu o financiranju ili u ugovoru o zajmu; i

(b)

bilo koja financijska korist koja posredniku pripadne iz kreditne transakcije ili nastane iz neposrednog kreditiranja krajnjeg korisnika u privatnom sektoru koristi se u svrhu razvoja prema uvjetima iz sporazuma o financiranju ili ugovora o zajmu, nakon što se u obzir uzmu administrativni troškovi, tečajni i financijski rizici te trošak tehničke pomoći krajnjem primatelju.

2.   Ako se financiranje odvija preko financijskog posrednika koji ima sjedište i/ili posluje u državama AKP-a, taj je posrednik odgovoran za odabir i procjenu individualnih projekata i upravljanje sredstvima koja su mu stavljena na raspolaganje prema uvjetima predviđenima ovim Sporazumom te zajedničkim dogovorom između stranaka.

Članak 65.

Sufinanciranje

1.   Financijska sredstva predviđena ovim Sporazumom mogu se, na zahtjev država AKP-a, koristiti za sufinanciranje organizirano posebno s razvojnim agencijama i institucijama, državama članicama Zajednice, državama AKP-a, trećim zemljama ili međunarodnim ili privatnim financijskim institucijama, poduzećima ili agencijama za kreditiranje izvoza.

2.   Posebno se razmatra mogućnost sufinanciranja u slučajevima kada bi sudjelovanje Zajednice potaknulo sudjelovanje drugih izvora financiranja i gdje takvo financiranje može dovesti do povoljnih financijskih paketa za tu državu AKP-a.

3.   Sufinanciranje može biti u obliku zajedničkog ili usporednog financiranja. U svakom primjeru prednost se daje rješenju koje je prikladnije s točke gledišta ekonomičnosti. Povrh toga, poduzimaju se mjere za koordiniranje i usklađivanje aktivnosti zajednice i onih ostalih tijela u sufinanciranju kako bi se smanjila količina postupaka koje su države AKP-a dužne poduzeti te da se te postupke učini fleksibilnijima.

4.   Postupak konzultacija i koordiniranja s drugim donatorima i sufinancijerima treba, tamo gdje je to moguće, ojačati i razviti uspostavom dogovora o okviru sufinanciranja, a politike i postupke sufinanciranja treba nadzirati kako bi se osigurala učinkovitost i najbolji mogući uvjeti.

POGLAVLJE 2.

Dug i potpora strukturnoj pomoći

Članak 66.

Potpora otpisu duga

1.   Radi smanjenja tereta duga država AKP-a i njihovih problema bilancom plaćanja, stranke su suglasne sredstva predviđena ovim Sporazumom koristiti za doprinos inicijativama za otpis duga odobrenima na međunarodnoj razini u korist država AKP-a. Povrh toga, za svaki slučaj pojedinačno, korištenje sredstava koja nisu potrošena u okviru prošlih indikativnih programa ubrzavaju se instrumentima za brzu isplatu predviđenima ovim Sporazumom. Zajednica se nadalje obvezuje ispitati kako se dugoročno druga sredstva osim EDF-a mogu pokrenuti za potporu međunarodno dogovorenih inicijativa za otpis duga.

2.   Na zahtjev države AKP-a, Zajednica može odobriti:

(a)

pomoć za istraživanje i pronalaženje praktičnih rješenja zaduženosti, uključujući domaći dug, probleme otplate duga i probleme s bilancom plaćanja;

(b)

osposobljavanje za upravljanje dugom i za međunarodne financijske pregovore, kao i potporu radionicama za izobrazbu, tečajevima i seminarima na tim područjima; i

(c)

pomoć za razvoj fleksibilnih tehnika i instrumenata za upravljanje dugom.

3.   Radi doprinosa otplaćivanju duga koji je nastao od zajmova iz vlastitih sredstava Banke, posebnih zajmova i rizičnog kapitala, države AKP-a mogu, u skladu s dogovorima sklopljenima s Komisijom na temelju svakog pojedinog slučaja, za takvo otplaćivanje koristiti raspoložive strane valute iz ovog Sporazuma, kako i kada otplata duga dođe na naplatu te do visine potrebne za plaćanje u nacionalnoj valuti.

4.   S obzirom na ozbiljnost problema međunarodnog duga i njegovog utjecaja na gospodarski rast, stranke izjavljuju svoju spremnost za nastavak razmjene gledišta, u kontekstu međunarodnih rasprava, o općem problemu duga te ne dovodeći u pitanje posebne rasprave koje se odvijaju u relevantnim forumima.

Članak 67.

Potpora strukturnoj pomoći

1.   Sporazum pruža potporu makroekonomskim i sektorskim reformama koje provode države AKP-a. U tom okviru, stranke osiguravaju da je prilagodba gospodarski održiva te društveno i politički podnošljiva. Potpora se pruža u kontekstu zajedničke ocjene Zajednice i te države AKP-a o mjerama za reformu poduzetima ili o kojima se razmišlja bilo na makroekonomskoj, bilo na sektorskoj razini te omogućava opće vrednovanje napora u provedbi reformi. Brza isplata važna je značajka programâ potpore.

2.   Države AKP-a i Zajednica priznaju potrebu poticanja programâ reforme na regionalnoj razini, osiguravajući da se u pripremi i izvedbi nacionalnih programa vodi računa o regionalnim aktivnostima koje imaju utjecaj na nacionalni razvoj. S tom namjerom potpora strukturalnoj pomoći također nastoji:

(a)

od početka dijagnoze, ugraditi mjere za poticanje regionalne integracije i voditi računa o posljedicama prekogranične prilagodbe;

(b)

pružiti potporu usklađivanju i koordinaciji makroekonomskih i sektorskih politika, uključujući fiskalna i carinska područja, kako bi se ispunio dvostruki cilj regionalne integracije i strukturne reforme na nacionalnoj razini; te

(c)

voditi računa o učincima neto prijelaznih troškova regionalne integracije na proračunski prihod i platnu bilancu, bilo kroz opće programe uvoza, bilo kroz proračunsku potporu.

3.   Države AKP-a koje provode ili razmišljaju o reformi na makroekonomskoj ili sektorskoj razini smatrat će se podobnima za dobivanje pomoći strukturnoj prilagodbi, uzimajući u obzir regionalni kontekst, njihovu učinkovitost i vjerojatan učinak na gospodarsku, društvenu i političku dimenziju razvoja te postojeće gospodarske i društvene teškoće.

4.   Države AKP-a koje provode programe reforme koje priznaju i podupiru barem glavni višestrani donatori ili koji su dogovoreni s takvim donatorima, no koji ih nužno ne financiraju, smatraju se kao da su automatski ispunile uvjete za pomoć prilagodbi.

5.   Potpora strukturalnoj pomoći pokreće se na fleksibilan način i u obliku sektorskih i općih programa uvoza ili proračunske potpore.

6.   Priprema, procjena i financiranje potpore strukturalnoj pomoći odvija se prema odredbama o postupcima provedbe iz ovog Sporazuma, s obzirom na značajku brze isplate programa strukturne prilagodbe. Retroaktivno financiranje ograničenog dijela uvoza porijeklom iz država AKP-a i EU-a može biti dozvoljeno na temelju svakog pojedinog slučaja.

7.   Provedba svakog programa potpore osigurava najširu i najtransparentniju moguću pogodnost gospodarskih subjekata iz država AKP-a za pristup sredstvima programa te usklađenost postupaka nabave s upravnim i trgovačkim praksama u dotičnim državama, osiguravajući najbolji mogući omjer cijene i kvalitete uvozne robe i potrebnu dosljednost s međunarodno postignutim napretkom u usklađivanju postupaka potpore strukturne prilagodbe.

POGLAVLJE 3.

Potpora u slučaju kratkotrajnih oscilacija u prihodu od izvoza

Članak 68.

1.   Stranke potvrđuju da nestabilnost prihoda od izvoza, posebno u poljoprivredi i rudarstvu, može nepovoljno utjecati na razvoj država AKP-a i ugroziti postizanje njihovih razvojnih ciljeva. Stoga se unutar financiranja potpore dugotrajnom razvoju osniva sustav dodatne potpore kako bi se umanjili nepovoljni učinci bilo kakve nestabilnosti u prihodima od izvoza, uključujući poljoprivredu i rudarstvo.

2.   Svrha potpore u slučajevima kratkotrajnih fluktuacija u prihodima od izvoza zaštita je makroekonomskih i sektorskih reformi i politika koje su ugrožene zbog pada prihoda te otkloniti nepovoljne učinke nestabilnosti u prihodima od izvoza, posebno od poljoprivrednih i rudarskih proizvoda.

3.   Velika ovisnost gospodarstava država AKP-a o izvozu, posebno u sektorima poljoprivrede i rudarstva, uzima se u obzir pri alociranju sredstava u godini prijave. U tom kontekstu, najmanje razvijene države, države bez izlaza na more te otočne države AKP-a imaju povoljniji tretman.

4.   Dodatna se sredstva osiguravaju u skladu s konkretnim načinima mehanizama potpore izloženima u Dodatku II. o Uvjetima financiranja.

5.   Zajednica također pruža potporu tržišno utemeljenim programima osiguranja oblikovanima za države AKP-a koje se žele zaštititi od rizika fluktuacija u prihodima od izvoza.

POGLAVLJE 4.

Potpora sektorskim politikama

Članak 69.

1.   Suradnja raznim instrumentima i načinima predviđenima ovim Sporazumom podupire:

(a)

društvene i gospodarske sektorske politike i reforme;

(b)

mjere za povećanje aktivnosti proizvodnog sektora i izvozne konkurentnosti;

(c)

mjere za širenje usluga društvenog sektora;

(d)

tematska i interdisciplinarna pitanja.

2.   Ova se potpora prema potrebi pruža putem:

(a)

sektorskih programa;

(b)

proračunske pomoći;

(c)

ulaganja;

(d)

oporavka;

(e)

osposobljavanja;

(f)

tehničke pomoći; i

(g)

institucionalne potpore.

POGLAVLJE 5.

Mikroprojekti i decentralizirana suradnja

Članak 70.

Kako bi se odgovorilo na potrebe lokalnih zajednica u vezi s razvojem i potaklo sve nositelje decentralizirane suradnje koji su u položaju doprinijeti autonomnom razvoju država AKP-a da predlože i provode inicijative, suradnja podupire takve razvojne aktivnosti, u okviru utvrđenom pravilima i nacionalnom zakonodavstvu tih država AKP-a i odredaba indikativnog programa. U tom kontekstu suradnja podupire:

(a)

mikroprojekte na lokalnoj razini koji imaju gospodarski i socijalni učinak na život ljudi, odgovaraju na izražene i zapažene potrebe, a pokrenuti su na inicijativu te uz aktivno sudjelovanje lokalne zajednice koja ima koristi od njih; i

(b)

decentraliziranu suradnju, posebno tamo gdje takve aktivnosti spajaju napore i sredstva decentraliziranih nositelja iz država AKP-a i njihovih pandana iz Zajednice. Ovaj oblik suradnje omogućuje pokretanje sposobnosti, inovativnih načina djelovanja te sredstava decentraliziranih nositelja u svrhu razvoja države AKP-a.

Članak 71.

1.   Mikroprojekti i decentralizirana suradnja mogu se podupirati iz financijskih izvora iz Sporazuma. Projekti ili programi iz ovog oblika suradnje mogu ili ne moraju biti povezani s programima u sektorima na koje su usredotočeni indikativni programi, ali mogu predstavljati način postizanja konkretnih ciljeva indikativnog programa ili rezultata inicijativa lokalnih zajednica ili decentraliziranih nositelja.

2.   Fond doprinosi financiranju mikroprojekata i decentralizirane suradnje, u kojem slučaju doprinos u pravilu ne prelazi tri četvrtine ukupnog troška svakog projekta i ne smije prelaziti ograničenje postavljeno u indikativnom programu. Ostatak sredstava osiguravaju:

(a)

pojedina lokalna zajednica u slučaju mikroprojekata (bilo vrstom, bilo oblikom usluga ili gotovine te prilagođeno njezinom kapacitetu za doprinos);

(b)

nositelji decentralizirane suradnje, pod uvjetom da financijski, tehnički, materijalni i ostali izvori koje takvi agenti donesu, u pravilu nisu manji od 25 % predviđenih troškova projekta/programa; i

(c)

iznimno dotična država AKP-a, bilo u obliku financijskog doprinosa, bilo kroz korištenje javne opreme ili pružanjem usluga.

3.   Na projekte i programe financirane u okviru mikroprojekata ili decentralizirane suradnje primjenjuju se postupci utvrđeni ovim Sporazumom, posebno oni iz višegodišnjih programa.

POGLAVLJE 6.

Humanitarna i hitna pomoć

Članak 72.

1.   Humanitarna i hitna pomoć pruža se stanovnicima država AKP-a suočenih s ozbiljnim gospodarskim i socijalnim poteškoćama izvanredne prirode nastalih zbog prirodnih katastrofa, kriza uzrokovanih ljudskim djelovanjem kao što su ratovi i ostali sukobi te izvanrednih okolnosti koje imaju usporedive učinke. Humanitarna i hitna pomoć pruža se koliko god je potrebno da se riješe hitne potrebe nastale iz tih situacija.

2.   Humanitarna i hitna pomoć dodjeljuje se isključivo u skladu s potrebama i interesima žrtava katastrofa te sukladno načelima međunarodnog humanitarnog prava. Posebno nema diskriminacije žrtava na temelju rase, etničkog porijekla, vjere, spola, dobi, državljanstva ili političke pripadnosti te se jamči slobodan pristup žrtvama i njihova zaštita, kao i sigurnost humanitarnog osoblja i opreme.

3.   Humanitarna i hitna pomoć teži:

(a)

zaštiti ljudskih života u krizama prouzročenima prirodnim katastrofama, sukobima ili ratom te u situacijama neposredno poslije njih;

(b)

doprinosu financiranju i dostavi humanitarne pomoći i neposrednom pristupu korisnika kojima je namijenjena svim dostupnim logističkim sredstvima;

(c)

ispunjavanju kratkoročnog oporavka i obnove kako bi se dijelu pogođenog stanovništva ponovno omogućilo korištenje minimuma društveno-gospodarske integracije i što brže stvaranje uvjeta za nastavak razvoja na temelju dugoročnih ciljeva koje postave te države AKP-a;

(d)

rješavanju potreba koje nastaju zbog raseljavanja ljudi (izbjeglice, raseljene osobe i povratnici) poslije prirodnih katastrofa ili onih uzrokovanih ljudskim djelovanjem tako da se koliko god da je potrebno udovoljava potrebama izbjeglica i raseljenih osoba (bez obzira gdje se oni nalazili) i omogući njihov dobrovoljni povratak i ponovna integraciju u njihovu matičnu državu; te

(e)

pomaganju državi AKP-a u uspostavi mehanizama za sprečavanje katastrofa i pripremljenost na njih, uključujući sustave za predviđanje i rano obavješćivanje, u svrhu smanjivanja posljedica katastrofa.

4.   Pomoć slična onoj izloženoj gore može biti dodijeljena državama AKP-a koje prihvaćaju izbjeglice ili povratnike kako bi odgovorile prijekim potrebama koje hitna pomoć ne pokriva.

5.   S naglaskom na razvojni karakter pomoći dodijeljene u skladu s ovim člankom, pomoć se iznimno na temelju zahtjeva dotične države može koristiti zajedno s indikativnim programom.

6.   Operacije humanitarne i hitne pomoći pokreću se na zahtjev države AKP-a pogođene kriznom situacijom, Komisije, međunarodnih organizacija ili lokalnih ili međunarodnih nedržavnih organizacija. Takva pomoć se pruža i provodi prema postupcima koji omogućuju brze, fleksibilne i učinkovite operacije. Zajednica poduzima odgovarajuće korake kako bi omogućila brzo djelovanje koje je potrebno kako bi se odgovorilo na neposredne potrebe zbog kojih je potrebna hitna pomoć.

Članak 73.

1.   Djelovanje poslije hitne pomoći, usmjereno na psihološki i socijalni oporavak uslijed posljedica prirodnih katastrofa ili izvanrednih okolnosti koje imaju usporedive učinke, može biti poduzeto uz pomoć Zajednice u skladu s ovim Sporazumom. Takvo djelovanje koje koristi učinkovite i fleksibilne mehanizme mora olakšati prijelaz iz hitne faze u fazu razvoja, promicati ponovnu društveno-gospodarsku integraciju dijelova pogođenog stanovništva, ukloniti uzroke kriza koliko god je to moguće te ojačati institucije i vlasništvo lokalnih i državnih nositelja nad njihovom ulogom u oblikovanju politike održivog razvoja za dotičnu državu AKP-a.

2.   Fond samo u iznimnim okolnostima financira kratkotrajno hitno djelovanje i to tamo gdje takva pomoć ne može biti financirana iz proračuna Zajednice.

POGLAVLJE 7.

Ulaganje i potpora razvoju privatnog sektora

Članak 74.

Suradnja kroz financijsku i tehničku pomoć podupire politike i strategije za ulaganje i razvoj privatnog sektora kao što je utvrđeno ovim Sporazumom.

Članak 75.

Promicanje ulaganja

Države AKP-a, Zajednica i njezine države članice, u opsegu svojih pojedinačnih nadležnosti, pridajući važnost privatnom ulaganju u promicanju njihove razvojne suradnje i priznavajući potrebu za poduzimanjem koraka za promicanje takvog ulaganja:

(a)

provode mjere za poticanje sudjelovanja u njihovim razvojnim naporima privatnih ulagača koji se pridržavaju ciljeva i prioriteta razvojne suradnje između država AKP-a i EU-a te odgovarajućeg zakonodavstva svojih država;

(b)

poduzimaju mjere i radnje koje pomažu stvaranju i održavanju predvidljivog i sigurnog ozračja za ulaganje te ulaze u pregovore o sporazumima koji će to ozračje poboljšati;

(c)

potiču privatni sektor EU-a na ulaganje i pružaju konkretnu pomoć njegovim pandanima u državama AKP-a u okviru zajedničke poslovne suradnje i partnerstva;

(d)

omogućuju stvaranje partnerstava i zajedničkih ulaganja poticanjem sufinanciranja;

(e)

sponzoriraju forume o sektorskom ulaganju za promicanje partnerstava i vanjskih ulaganja;

(f)

podupiru napore država AKP-a u privlačenju financiranja, s posebnim naglaskom na privatno financiranje, ulaganja u infrastrukturu te prihoda kojima se stvara infrastruktura od presudne važnosti za privatni sektor;

(g)

podupiru jačanje sposobnosti domaćih agencija za promicanje ulaganja te institucija uključenih u promicanje i olakšavanje stranih ulaganja;

(h)

pružaju informacije o mogućnostima za ulaganje i uvjetima poslovanja u državama AKP-a; i

(i)

promiču poslovni dijalog, suradnju i partnerstva privatnog sektora na nacionalnoj i regionalnoj razini te na razini država AKP-a i EU-a, posebno kroz poslovni forum privatnog sektora na razini država AKP-a i EU-a. Potpora djelovanju poslovnog foruma privatnog sektora na razini država AKP-a i EU-a pruža se u provedbi sljedećih ciljeva:

i.

omogućiti dijalog unutar privatnog sektora država AKP-a i EU-a te između privatnog sektora država AKP-a i EU-a i tijela ustanovljenima u skladu sa Sporazumom;

ii.

analizirati i relevantnim tijelima periodično pružati informacije o čitavom nizu pitanja koja se tiču odnosa između privatnih sektora država AKP-a i EU-a u kontekstu Sporazuma ili, općenitije, o gospodarskim odnosima Zajednice i država AKP-a; i

iii.

analizirati i relevantnim tijelima periodično pružati informacije o konkretnim problemima sektorske prirode u vezi s, među ostalim, granama proizvodnje ili tipovima proizvoda na regionalnoj i subregionalnoj razini.

Članak 76.

Potpora i financiranje ulaganja

1.   Suradnja osigurava dugoročna financijska sredstva, uključujući rizični kapital, kako bi pomogla promicanju rasta u privatnom sektoru i pomogla u tu svrhu pokrenuti domaći i strani kapital. S tim ciljem suradnja posebno osigurava:

(a)

potpore za financijsku i tehničku podršku reformama politike, razvoju ljudskog potencijala, jačanju sposobnosti institucija ili drugim oblicima institucionalne potpore u vezi s konkretnim ulaganjem, mjerama za povećanje konkurentnosti poduzeća i jačanje kapaciteta privatnih financijskih i nefinancijskih posrednika, omogućavanjem i promicanjem ulaganja te aktivnostima za povećanje konkurentnosti;

(b)

savjetodavne i konzultantske usluge za pomoć pri stvaranju ozračja prijemljivog za ulaganje i baze informacija za usmjeravanje i poticanje tijeka kapitala;

(c)

rizični kapital za ulaganje u vlastita sredstva ili kvazi kapital, jamstva za potporu domaćim i stranim privatnim ulaganjima te zajmove ili kreditne linije pod uvjetima utvrđenima u Dodatku II. o uvjetima financiranja ovog Sporazuma; i

(d)

zajmove iz vlastitih sredstava Banke.

2.   Zajmovi iz vlastitih sredstava Banke dodjeljuju se u skladu s njezinim statutom i pod uvjetima utvrđenima u Dodatku II. ovom Sporazumu.

Članak 77.

Ulagačka jamstva

1.   Ulagačka jamstva sve su važnije oruđe razvojnog financiranja pošto doprinose smanjenju rizika projekta te poticanju tokova privatnog kapitala. Suradnja će stoga osigurati sve veću dostupnost i korištenje osiguranja rizika kao mehanizam ublažavanja rizika radi poticanja povjerenja ulagača u države AKP-a.

2.   Suradnja nudi jamstva i pomaže s jamstvenim fondovima koji pokrivaju rizik kvalificiranog ulaganja. Konkretno, suradnja pruža potporu:

(a)

programima reosiguranja koji pokrivaju neposredna strana ulaganja pogodnih ulagača; protiv pravnih nesigurnosti i velikih rizika od izvlaštenja, ograničenja prijenosa stranih valuta, rata i građanskih nemira te kršenja ugovora. Ulagači mogu projekte osigurati protiv bilo koje kombinacije ovih četiriju vrste rizika.

(b)

programima jamstava koji pokrivaju rizik u obliku djelomičnih jamstava za financiranje dugom. Na raspolaganju su djelomični rizik i djelomično jamstvo za kredit; te

(c)

nacionalnim i regionalnim jamstvenim fondovima, posebno onima koji obuhvaćaju domaće financijske institucije ili ulagače za poticanje razvoja financijskog sektora.

3.   Suradnja također pruža potporu jačanju sposobnosti, institucionalnoj potpori i sudjelovanju u temeljnom financiranju nacionalnih i/ili regionalnih inicijativa za smanjenje poslovnog rizika za ulagače (među ostalim, jamstveni fondovi, regulatorna tijela, arbitražni mehanizmi i sustavi sudova za zaštitu ulaganja koja poboljšavaju sustave kreditiranja izvoza).

4.   Suradnja takvu potporu pruža na temelju dopunske i dodane vrijednosti u odnosu na privatne i/ili javne inicijative te, kada god je to izvedivo, u partnerstvu s privatnim i ostalim javnim organizacijama. Države AKP-a i EU-a će u okviru Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja zajednički proučiti prijedlog za osnivanje jamstvene agencije država AKP-a i EU-a za pružanje i vođenje programa ulagačkih jamstava.

Članak 78.

Zaštita ulaganja

1.   Države AKP-a te Zajednica i njezine države članice, u opsegu svojih pojedinačnih nadležnosti, potvrđuju potrebu za promicanje i zaštitu ulaganja bilo koje stranke na svojem području te u tom kontekstu potvrđuju važnost sklapanja sporazuma o promicanju i zaštiti ulaganja koji su njihovom zajedničkom interesu te koji također mogu pružiti temelj za programe osiguranja i jamstva.

2.   Radi poticanja europskog ulaganja u razvojne projekte od posebne važnosti državama AKP-a i koje te države promiču, Zajednica i države članice, s jedne strane, te države AKP-a, s druge strane, mogu također sklopiti sporazume koji se odnose na konkretne projekte od zajedničkog interesa gdje zajednica i europska poduzeća doprinose njihovom financiranju.

3.   Stranke su također suglasne, unutar sporazumâ o gospodarskom partnerstvu i poštujući pojedinačne nadležnosti Zajednice i njezinih država članica, uvesti opća načela o zaštiti i promicanju ulaganja koja će potvrditi nabolje rezultate usuglašene na nadležnim međunarodnim forumima ili dvostrano.

GLAVA III.

TEHNIČKA SURADNJA

Članak 79.

1.   Tehnička suradnja pomaže državama AKP-a u razvoju nacionalnih i regionalnih izvora radne snage, održivom razvoju institucija neophodnih za uspjeh razvoja, uključujući, među ostalim, jačanje konzultantskih poduzeća i organizacija u državama AKP-a, kao i dogovore o razmjeni konzultanata između tih poduzeća iz država AKP-a i EU-a.

2.   Nadalje, tehnička suradnja mora biti ekonomična i relevantna potrebi kojoj je namijenjena te također davati prednost prijenosu znanja i iskustva i povećanju nacionalnih i regionalnih nadležnosti. Tehnička suradnja doprinosi postizanju ciljeva projekata i programa, uključujući napore za jačanje upravljačke sposobnosti nacionalnih i regionalnih službenika s ovlastima. Tehnička pomoć:

(a)

ovisi o potražnji te je stoga raspoloživa jedino na zahtjev pojedine države ili država AKP-a i prilagođava se potrebama primatelja;

(b)

dopunjuje i podupire napore država AKP-a u utvrđivanju njihovih vlastitih zahtjeva;

(c)

nadzire se i prati kako bi se zajamčila učinkovitost;

(d)

potiče sudjelovanje stručnjaka iz država AKP-a, konzultantskih poduzeća i istraživačkih institucija u ugovorima koje financira Fond te utvrđuje načine zapošljavanja nacionalnog i regionalnog osoblja na projektima Fonda;

(e)

potiče upućivanje nacionalnih kadrova iz država AKP-a kao konzultanata u neku instituciju u njihovoj državi ili u susjednu državu ili u regionalnu organizaciju;

(f)

teži razvijanju znanja o ograničenjima i potencijalu radne snage na nacionalnoj i regionalnoj razini i uspostavi registra stručnjaka iz država AKP-a, konzultanata i konzultantskih poduzeća prikladnih za zapošljavanje na projektima i programima koje financira Fond;

(g)

podupire tehničku suradnju unutar država AKP-a radi promicanja razmjene tehničke pomoći te upravljačkog i stručnog znanja između država AKP-a;

(h)

razvoju programa djelovanja za dugoročno jačanje institucija i razvoj osoblja kao sastavnom dijelu planiranja projekata i programa, vodeći računa o financijskim potrebama;

(i)

podupire dogovore o jačanju sposobnosti država AKP-a u svrhu jačanja vlastitog stručnog znanja; i

(j)

pridaje posebnu pozornost razvoju sposobnosti država AKP-a u planiranju, provedbi i ocjenjivanju projekata, kao i u upravljanju proračunom.

3.   Tehnička se pomoć može pružiti u svim područjima suradnje i u okvirima primjene ovog Sporazuma. Obuhvaćene radnje trebaju biti raznolike po opsegu i prirodi te prilagođene kako bi se udovoljilo potrebama država AKP-a.

4.   Tehnička pomoć može biti konkretne ili opće prirode. Odbor AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja utvrđuje smjernice za provedbu tehničke suradnje.

Članak 80.

Kako bi se okrenuo odljev mozgova iz država AKP-a, Zajednica pomaže državama AKP-a koje to zatraže da odgovarajućim poticajima omoguće osposobljenim državljanima država AKP-a s boravištem u razvijenim državama povratak u domovinu.

GLAVA IV.

POSTUPCI I SUSTAVI UPRAVLJANJA

Članak 81.

Postupci

Postupci upravljanja transparentni su, lako se primjenjuju i omogućuju decentralizaciju zadaća i odgovornosti. Provedba suradnje između država AKP-a i EU-a otvorena je nedržavnim nositeljima na područjima koja ih se tiču. Detaljne proceduralne odredbe za programiranje, pripremu, provedbu i upravljanje financijskom i tehničkom suradnjom utvrđeni su Dodatkom IV. o Postupcima za provedbu i upravljanje. Vijeće ministara može na temelju preporuke Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja te odredbe preispitati, revidirati te izmijeniti.

Članak 82.

Izvršni nositelji

Za provedbu financijske i tehničke suradnje utvrđene ovim Sporazumom određuju se izvršni nositelji. Detaljne odredbe o odgovornostima izvršnih nositelja utvrđeni su u Dodatku IV. o Postupcima za provedbu i upravljanje.

Članak 83.

Odbor AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja

1.   Vijeće ministara najmanje jednom godišnje ispituje postižu li se ciljevi suradnje u financiranju razvoja te ispituje opće i konkretne probleme koji nastaju provedbom te suradnje. Radi toga, u okviru Vijeća ministara ustanovljuje se Odbor AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja, u daljnjem tekstu „Odbor AKP-EU”.

2.   Odbor AKP-EU, među ostalim:

(a)

osigurava cjelokupno postizanje ciljeva i načela suradnje u financiranju razvoja i utvrđuje opće smjernice njihove učinkovite i pravovremene provedbe;

(b)

razmatra probleme koji proizlaze iz provedbe razvojne suradnje te predlaže odgovarajuće mjere;

(c)

pregledava dodatke Sporazumu kako bi se osigurala njihova stalna relevantnost te Vijeću ministara predlaže odobrenje odgovarajućih izmjena; i

(d)

razmatra aktivnosti uvedene u okviru Sporazuma za postizanje ciljeva promicanja razvoja i ulaganja privatnog sektora te ulagačke aktivnosti.

3.   Odbor AKP-EU, koji se sastaje svakog tromjesečja, sastavljen je, na temelju pariteta, od predstavnika država AKP-a i Zajednice ili njihovih ovlaštenih zastupnika. Kad god to jedna od stranaka zatraži, sastaje se na razini ministara, a najmanje jednom godišnje.

4.   Vijeće ministara utvrđuje poslovnik Odbora AKP- EU, posebno uvjete predstavljanja i broj članova Odbora, detaljne postupke za njihovo vijećanje i uvjete za predsjedanje.

5.   Odbor AKP- EU može sazvati sastanke stručnjaka kako bi razmotrili uzroke bilo kojih poteškoća ili uskih grla koji mogu priječiti učinkovitu provedbu razvojne suradnje. Ti stručnjaci Odboru preporučuju moguće načine otklanjanja takvih poteškoća ili uskih grla.

DIO 5.

OPĆE ODREDBE ZA NAJMANJE RAZVIJENE DRŽAVE AKP-a, DRŽAVE AKP-a BEZ IZLAZA NA MORE I OTOČNE DRŽAVE AKP-a

POGLAVLJE 1.

Opće odredbe

Članak 84.

1.   Kako bi najmanje razvijene države AKP-a, države AKP-a bez izlaza na more i otočne države AKP-a u potpunosti mogle iskoristiti mogućnosti koje Sporazum nudi za ubrzanje njihovog razvoja, suradnja osigurava poseban tretman za najmanje razvijene države AKP-a te vodi računa o ranjivosti država AKP-a bez izlaza na more i otočnih država AKP-a. Također će u obzir uzeti potrebe država u situacijama nakon sukoba.

2.   Neovisno o konkretnim mjerama i odredbama za najmanje razvijene države, države bez izlaza na more i otočne države u različitim poglavljima Sporazuma, posebna se pozornost u odnosu na te skupine, kao i na države u poslijeratnom razdoblju posvećuje:

(a)

jačanju regionalne suradnje;

(b)

prometnoj i komunikacijskoj infrastrukturi;

(c)

učinkovitom iskorištavanju morskih izvora i prodaji tako proizvedenih proizvoda te, u slučaju država bez izlaza na more, kopnenom ribarstvu;

(d)

strukturnoj prilagodbi gdje se vodi računa o stupnju razvoja tih država i jednako tako, u fazi provedbe, socijalnoj dimenziji prilagodbe; te

(e)

provedbi strategija opskrbe hranom i integriranih programa razvoja.

POGLAVLJE 2.

Najmanje razvijene države AKP-a

Članak 85.

1.   S najmanje razvijenim državama AKP-a posebno se postupa kako bi im se omogućilo prevladavanje ozbiljnih gospodarskih i društvenih poteškoća koje ometaju njihov razvoj i ubrzanje njihovog razvoja.

2.   Popis najmanje razvijenih država nalazi se u Dodatku VI. On može biti izmijenjen odlukom Vijeća ministara:

(a)

ako treća zemlja u usporedivom položaju pristupi ovom Sporazumu; i

(b)

ako gospodarska situacija u državi AKP-a znatno i trajno promijeni do te mjere da je treba uključiti u kategoriju najmanje razvijenih država ili ako uključenost u tu kategoriju više nije opravdana.

Članak 86.

Odredbe usvojene u odnosu na najmanje razvijene države AKP-a sadržane se u sljedećim člancima: 2., 29., 32., 35., 37., 56., 68., 84., 85.

POGLAVLJE 3.

Države AKP-a bez izlaza na more

Članak 87.

1.   Kako bi im se omogućilo da ubrzaju svoj razvoj, utvrđuju se posebne odredbe i mjere za potporu državama AKP-a bez izlaza na more u njihovim naporima za prevladavanje zemljopisnih poteškoća i ostalih zapreka koje koče njihov razvoj.

2.   Popis najmanje razvijenih država AKP-a nalazi se u Dodatku VI. On može biti izmijenjen odlukom Vijeća ministara ako treća zemlja u usporedivom položaju pristupi ovom Sporazumu.

Članak 88.

Odredbe usvojene u odnosu na države AKP-a bez izlaza na more sadržane se u sljedećim člancima: 2., 32., 35., 56., 68., 84., 87.

POGLAVLJE 4.

Otočne države AKP-a

Članak 89.

1.   Kako bi im se omogućilo da ubrzaju svoj razvoj, utvrđuju se posebne odredbe i mjere za potporu otočnim državama AKP-a u njihovim naporima za prevladavanje prirodnih i zemljopisnih poteškoća i ostalih prepreka koje koče njihov razvoj.

2.   Popis otočnih država AKP-a nalazi se u Dodatku VI. On može biti izmijenjen odlukom Vijeća ministara ako treća zemlja u usporedivom položaju pristupi ovom Sporazumu.

Članak 90.

Odredbe usvojene u odnosu na države AKP-a bez izlaza na more sadržane se u sljedećim člancima: 2., 32., 35., 56., 68., 84., 89.

DIO 6.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 91.

Sukob ovog Sporazuma s drugim međunarodnim ugovorima

Nijedan međunarodni ugovor, konvencija, sporazum ili dogovor bilo koje vrste između jedne ili više država članica Zajednice i jedne ili više država AKP-a ne može priječiti provedbu ovog Sporazuma.

Članak 92.

Opseg područja primjene

Podložno posebnim odredbama koje se tiču odnosa između država AKP-a i francuskih prekomorskih departmana koji su u njima utvrđeni, ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područja u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i prema uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, na područja država AKP-a.

Članak 93.

Ratifikacija i stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stranke potpisnice ratificiraju ili odobravaju u skladu s njihovim ustavnim pravilima i postupcima.

2.   Instrumenti ratifikacije ili odobravanja ovog Sporazuma u slučaju država AKP-a deponiraju se u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije, a u slučaju Zajednice i njenih država članica u Glavnom tajništvu država AKP-a. Tajništva bez odgode obavještavaju države potpisnice i Zajednicu.

3.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvoga dana drugog mjeseca koji slijedi danu polaganja instrumenata o ratifikaciji država članica i najmanje dvije trećine država AKP-a te instrumenta o odobrenju ovog Sporazuma od strane Zajednice.

4.   Država potpisnica iz Skupine AKP-a koja nije dovršila postupke iz stavka 1. i 2. do dana stupanja na snagu ovog Sporazuma kao što je predviđeno stavkom 3., može to učiniti u roku od 12 mjeseci nakon tog datuma, ne dovodeći u pitanje odredbe iz stavka 6.

Na takve se države ovaj Sporazum primjenjuje od prvog dana drugog mjeseca koji slijedi dovršetku tih postupaka. Te države priznaju valjanost bilo koje mjere poduzete u provedbi Sporazuma nakon datuma njegovog stupanja na snagu.

5.   Poslovnici zajedničkih institucija uspostavljenih ovim Sporazumom utvrđuju uvjete pod kojima predstavnici država potpisnica iz stavka 4. mogu prisustvovati u tim institucijama kao promatrači.

6.   Vijeće ministara može odlučiti dodijeliti posebnu potporu državama AKP-a potpisnicama prethodnih konvencija između država AKP-a i EU-a koje, u nedostatku normalno uspostavljenih vladinih institucija, nisu bile u mogućnosti potpisati ili ratificirati ovaj Sporazum. Ova se potpora može odnositi na jačanje sposobnosti i na aktivnosti za gospodarski i društveni razvoj, posebno vodeći računa o potrebama najranjivijih dijelova stanovništva. U tom kontekstu, takve države moći će crpiti iz sredstava predviđenih u Dijelu 4. ovog Sporazuma o financijskoj i tehničkoj suradnji.

Iznimno od odredaba stavka 4., one države koje su potpisnice Sporazuma mogu dovršiti postupke ratifikacije u roku od dvanaest mjeseci od ponovne uspostave vladinih institucija.

Zainteresirane države koje nisu ni potpisale niti ratificirale Sporazum mogu mu pristupiti u skladu s postupkom za pristupanje utvrđenim u članku 94.

Članak 94.

Pristupanje

1.   Bilo koji zahtjev za pristupanje ovom Sporazumu od strane nezavisne države čija su strukturna obilježja te gospodarska i društvena situacija usporedive s onima država AKP-a dostavlja se Vijeću ministara.

Ako Vijeće ministara zahtjev odobri, ta država pristupa Sporazumu polaganjem akta o pristupanju u Glavno tajništvo Vijeća Europske unije, koje ovjerenu presliku šalje Tajništvu država AKP-a i obavještava države članice. Vijeće ministara može utvrditi mjere izmjene i dopune koje su potrebne.

Ta država uživa ista prava i podložna je istim obvezama kao i države AKP-a. Njeno pristupanje ne može narušiti povlastice koje uživaju države AKP-a potpisnice ovog Sporazuma u skladu s odredbama o suradnji o financiranju razvoja. Vijeće ministara može utvrditi uvjete i posebne aranžmane pristupanja pojedinačne države u posebnom protokolu koji čini sastavni dio Sporazuma.

2.   Vijeće ministara obavješćuje se o bilo kojem zahtjevu treće države da postane članicom gospodarske skupine država AKP-a.

3.   Vijeće ministara obavješćuje se o bilo kojem zahtjevu treće zemlje da postane članicom Europske unije. Tijekom pregovora između Unije i države kandidatkinje, Zajednica državama AKP-a pruža sve relevantne informacije, a one pak svoja zanimanja prenose Zajednici kako bi ih ona u potpunosti mogla poštovati. Zajednica obavješćuje Tajništvo država AKP-a o bilo kojem pristupanju Europskoj uniji.

Bilo koja nova država članica Europske unije postaje strankom ovog Sporazuma od dana pristupanja na osnovi klauzule u tom smislu u aktu o pristupanju. Ako akt o pristupanju Uniji ne predviđa takvo automatsko pristupanje države članice ovom Sporazumu, ta mu država članica pristupa polaganjem akta o pristupanju u Glavno tajništvo Vijeća Europske unije, koje ovjerenu presliku šalje Tajništvu država AKP-a i obavještava države članice.

Stranke preispituju učinke pristupanja nove države članice ovom Sporazumu. Vijeće ministara može odlučiti o bilo kojim prijelaznim mjerama ili mjerama izmjene koje mogu biti potrebne.

Članak 95.

Rok trajanja sporazuma i klauzula o reviziji

1.   Ovaj se sporazum sklapa za razdoblje od dvadeset godina, počevši od 1. ožujka 2000.

2.   Financijski protokoli utvrđuju se za svako razdoblje od pet godina.

3.   Zajednica i države članice, s jedne strane, i države AKP-a, s druge strane, obavještavaju drugu stranku najkasnije 12 mjeseci prije isteka svakog petogodišnjeg razdoblja o bilo kojoj reviziji odredbi koju žele učiniti u svrhu moguće izmjene Sporazuma. To se, međutim, ne primjenjuje na odredbe o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji, za koju su utvrđeni posebni postupci revizije. Bez obzira na ovaj vremenski rok, ako jedna stranka zatraži reviziju bilo kojih odredbi Sporazuma, druga stranka ima razdoblje od dva mjeseca da zatraži proširenje revizije na druge odredbe koje su u vezi s onima koje su bile predmet početnog zahtjeva.

Deset mjeseci prije isteka ovog petogodišnjeg razdoblja, stranke započinju pregovore u svrhu ispitivanja bilo koje moguće izmjene odredbi koje su bile predmet obavijesti.

Članak 93. također se primjenjuje na učinjene izmjene.

Vijeće ministara donosi bilo koje prijelazne mjere koje su potrebne dok izmijenjene odredbe ne stupe na snagu.

4.   Osamnaest mjeseci prije isteka cjelokupnog razdoblja Sporazuma, stranke započinju pregovore kako bi ispitale koje će odredbe nakon toga uređivati njihove odnose.

Vijeće ministara usvaja bilo koje prijelazne mjere koje su potrebne dok novi Sporazum ne stupi na snagu.

Članak 96.

Bitni elementi: postupci konzultacija i odgovarajuće mjere u vezi s ljudskim pravima, demokratskim načelima i vladavinom prava

1.   U smislu ovog članka, izraz „stranka” odnosi se na Zajednicu i države članice Europske unije, s jedne strane, i na svaku državu AKP-a, s druge strane.

2.

(a)

Ako, usprkos političkom dijalogu koji se redovito odvija između stranaka, jedna stranka smatra da druga stranka ne ispunjava neku obvezu koja proizlazi iz poštovanja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava iz stavka 2., članka 9., osim u posebno hitnim slučajevima, dužna je drugoj stranci i Vijeću ministara dostaviti relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje stanja radi pronalaženja rješenja prihvatljivog strankama. U tu svrhu poziva drugu stranku na konzultacije usredotočene na mjere koje ta stranka poduzima ili koje treba poduzeti kako bi popravila stanje.

Konzultacije se odvijaju na razini i u obliku koji se smatra najprikladnijim za pronalaženje rješenja.

Konzultacije počinju najkasnije 15 dana nakon poziva i nastavljaju se u razdoblju utvrđenom zajedničkim dogovorom, ovisno o prirodi i težini kršenja. U bilo kojem slučaju konzultacije traju najdulje 60 dana.

Ako konzultacije ne dovedu do rješenja prihvatljivog objema strankama, ako se konzultacije odbiju ili u posebno hitnim slučajevima mogu se poduzeti odgovarajuće mjere. Te se mjere opozivaju čim nestanu razlozi zbog kojih su pokrenute.

(b)

Izraz „posebno hitni slučajevi” odnosi se na iznimne slučajeve posebno ozbiljnog i očitog kršenja jednog od bitnih elemenata iz stavka 2., članka 9., a koje zahtijeva trenutnu reakciju.

Stranka koja pribjegne provedbi postupka za posebno hitne slučajeve, o tome, osim ako za to nema vremena, zasebno obavještava drugu stranku i Vijeće ministara.

(c)

„Odgovarajuće mjere” iz ovog članka mjere su poduzete u skladu s međunarodnim pravom i razmjerne su kršenju. U odabiru tih mjera, prioritet imaju one koje najmanje ometaju primjenu ovog sporazuma. Smatra se da obustavljanje predstavlja krajnju mjeru.

Ako se mjere poduzimaju u posebno hitnim slučajevima, o njima se bez odlaganja obavještava drugu stranku i Vijeće ministara. Na zahtjev stranke koje se to tiče, mogu biti sazvane konzultacije kako bi se temeljito ispitalo stanje te, ako je to moguće, pronašla rješenja. Te se konzultacije odvijaju u skladu s postupcima utvrđenima u drugom i trećem podstavku stavka (a).

Članak 97.

Postupci konzultacija i odgovarajuće mjere u vezi s korupcijom

1.   Stranke smatraju da ako je Zajednica važan partner u smislu financijske potpore gospodarskim i sektorskim politikama i programima, ozbiljni slučajevi korupcije trebaju dovesti do konzultacija između stranaka.

2.   U takvim slučajevima bilo koja stranka može drugu pozvati na konzultacije. Takve konzultacije počinju najkasnije 21 dan nakon poziva i traju najdulje 60 dana.

3.   Ako konzultacije ne dovedu do rješenja prihvatljivog objema strankama ili ako se konzultacije odbiju, stranke poduzimaju odgovarajuće mjere. U svakom slučaju, dužnost je stranke u slučaju kada se dese ozbiljni slučajevi korupcije, poduzeti mjere potrebne za trenutačno popravljanje stanja. Mjere koje poduzima bilo koja stranka moraju biti razmjerne ozbiljnosti stanja. U odabiru tih mjera, prioritet imaju one koje najmanje ometaju primjenu ovog sporazuma. Smatra se da obustavljanje predstavlja krajnju mjeru.

4.   U smislu ovog članka, izraz „stranka” odnosi se na Zajednicu i države članice Europske unije, s jedne strane, i na svaku državu AKP-a, s druge strane.

Članak 98.

Rješavanje sporova

1.   Bilo koji spor nastao tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma između jedne ili više država članica ili Zajednice, s jedne strane, i jedne ili više država AKP-a, s druge strane, iznosi se Vijeću ministara.

Između sastanaka Vijeća ministara, takvi se sporovi podnose Odboru veleposlanika.

2.

(a)

Ukoliko Vijeće ministara ne uspije riješiti spor, bilo koja stranka može zatražiti rješavanje spora arbitražom. U tu svrhu, svaka stranka imenuje po jednog arbitra u roku od trideset dana od zahtjeva za arbitražom. Propuste li to učiniti, svaka stranka može zamoliti glavnog tajnika Stalnog arbitražnog suda da imenuje drugog arbitra.

(b)

Dva imenovana arbitra u roku od trideset dana imenuju trećeg arbitra. Propuste li to učiniti, svaka stranka može zamoliti glavnog tajnika Stalnog arbitražnog suda da imenuje trećeg arbitra.

(c)

Ukoliko arbitri ne odluče drukčije, primjenjuju se postupci utvrđeni propisom o neobvezatnoj arbitraži Stalnog arbitražnog suda za međunarodne organizacije i države. Arbitri odluku donose većinom glasova u roku od tri mjeseca.

(d)

Svaka stranka u sporu obvezna je poduzeti mjere potrebne za izvršenje odluke arbitara.

(e)

Za provedbu ovog postupka, Zajednica i države članice smatraju se jednom strankom u sporu.

Članak 99.

Klauzula o otkazu

Zajednica i njene države članice mogu otkazati ovaj Sporazum u odnosu na bilo koju državu AKP-a i svaka država AKP-a u odnosu na Zajednicu i njene države članice po isteku šestomjesečnog otkaznog roka.

Članak 100.

Status tekstova

Protokoli i Dodaci ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio. Dodatke II., III., IV. i VI. Vijeće ministara može na temelju preporuke Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja razmotriti, revidirati te izmijeniti.

Ovaj Sporazum, sastavljen u dva izvornika na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, i pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan, polaže se u Glavno tajništvo Vijeća Europske unije i Tajništvo država AKP-a, koji šalju ovjerenu presliku vladi svake države potpisnice.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe


DODACI SPORAZUMU

SADRŽAJ

Stranica

DODATAK I.: FINANCIJSKI PROTOKOL

DODATAK II.: UVJETI FINANCIRANJA

Poglavlje 1.: Financiranje ulaganja

Poglavlje 2.: Posebna djelovanja

Poglavlje 3.: Financiranje u slučaju kratkotrajnih fluktuacija u prihodima od izvoza

Poglavlje 4.: Ostale odredbe

Poglavlje 5.: Sporazumi o zaštiti ulaganja

DODATAK III.: INSTITUCIONALNA POTPORA – CDE I CTA

DODATAK IV.: PROVEDBA I UPRAVLJANJE POSTUPCIMA

Poglavlje 1.: Programiranje (nacionalno)

Poglavlje 2.: Programiranje i priprema (regionalno)

Poglavlje 3.: Provedba projekata

Poglavlje 4.: Konkurentnost i povlastice

Poglavlje 5.: Praćenje i ocjena

Poglavlje 6.: Nositelji upravljanja i rješavanja

DODATAK V.: REŽIM TRGOVINE KOJI SE PRIMJENJUJE TIJEKOM PRIPREMNOG RAZDOBLJA IZ ČLANKA 37. STAVKA 1.

Poglavlje 1.: Opći sporazumi o trgovini

Poglavlje 2.: Posebne obveze u vezi sa šećerom, govedinom i teletinom

Poglavlje 3.: Završne odredbe

PROTOKOL 1. U VEZI S DEFINIRANJEM POJMA „PROIZVODI S PODRIJETLOM” I NAČINIMA ADMINISTRATIVNE SURADNJE

Glava I. – Opće odredbe

Glava II. – Definicija pojma „proizvodi s podrijetlom”

Glava III. – Teritorijalni uvjeti

Glava IV. – Dokaz o podrijetlu

Glava V. – Uređenje administrativne suradnje

Glava VI. – Ceuta i Melilla

Glava VII. – Završne odredbe

Dodatak I. Protokolu 1. – Uvodne napomene uz popis u Dodatku II.

Dodatak II. Protokolu 1. – Popis obrada ili prerada koje treba izvršiti na materijalima bez podrijetla kako bi izrađeni proizvod stekao status proizvoda s podrijetlom

Dodatak III. Protokolu 1. – Prekomorske zemlje i teritoriji

Dodatak IV. Protokolu 1. – Obrazac za potvrdu o kretanju robe

Dodatak V. Protokolu 1. – Izjava na računu

Dodatak VI.A Protokolu 1. – Dobavljačeva deklaracija za proizvode koji imaju status proizvoda s preferencijalnim podrijetlom

Dodatak VI.B Protokolu 1. – Dobavljačeva deklaracija za proizvode koji nemaju status proizvoda s preferencijalnim podrijetlom

Dodatak VII. Protokolu 1. – Potvrda o informacijama

Dodatak VIII. Protokolu 1. – Obrazac prijave za odstupanje

Dodatak IX. Protokolu 1. – Popis obrada ili prerada kojima proizvod nastao obradom ili preradom tekstilnih materijala podrijetlom iz država u razvoju navedenih u članku 6. stavku 11. ovog Protokola stječe svojstva proizvoda s podrijetlom iz država AKP-a

Dodatak X. Protokolu 1. – Tekstilni proizvodi izuzeti iz postupka kumulacije sa pojedinim državama u razvoju navedenima u članku 6. stavku 11. ovog Protokola

Dodatak XI. Protokolu 1. – Proizvodi na koje se odredbe o kumulaciji s Južnom Afrikom navedene u članku 6. stavku 3. primjenjuju 3 godine nakon početka privremene primjene Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i Južnoafričke Republike

Dodatak XII. Protokolu 1. – Proizvodi na koje se odredbe o kumulaciji s Južnom Afrikom iz članka 6. stavka 3. primjenjuju 6 godina nakon početka privremene primjene Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i Južnoafričke Republike

Dodatak XIII. Protokolu 1. – Proizvodi na koje se ne primjenjuje članak 6. stavak 3.

Dodatak XIV. Protokolu 1. – Ribarstveni proizvodi na koje se privremeno ne primjenjuje članak 6. stavak 3.

Dodatak XV. Protokolu 1. – Zajednička izjava o kumulaciji

PROTOKOL 2. O PROVEDBI ČLANKA 9.

PROTOKOL 3. KOJI SADRŽI TEKST PROTOKOLA 3. O ŠEĆERU IZ DRŽAVA AKP-A

Dodatak Protokolu 3. – Izjave o Protokolu 3.

Dodatak Protokolu 3. – Razmjena pisama

PROTOKOL 4. O GOVEDINI I TELETINI

PROTOKOL 5. – DRUGI PROTOKOL O BANANAMA

DODATAK VI.: POPIS NAJMANJE RAZVIJENIH DRŽAVA AKP-a, DRŽAVA AKP-a BEZ IZLAZA NA MORE I OTOČNIH DRŽAVA AKP-a

PROTOKOLI

PROTOKOL 1. O TROŠKOVIMA POSLOVANJA ZAJEDNIČKIH INSTITUCIJA

PROTOKOL 2. O POVLASTICAMA I IMUNITETIMA

Poglavlje 1.: Osobe koje sudjeluju u radu u vezi sa Sporazumom

Poglavlje 2.: Dobra, sredstva i imovina Vijeća ministara država AKP-a

Poglavlje 3.: Službene komunikacije

Poglavlje 4.: Osoblje Tajništva država AKP-a

Poglavlje 5.: Izaslanstva Komisije u državama AKP-a

Poglavlje 6.: Opće odredbe

PROTOKOL 3. O JUŽNOJ AFRICI

DODATAK I.

FINANCIJSKI PROTOKOL

1.

Za potrebe ovog Sporazuma i za razdoblje od pet godina koje počinje 1. ožujka 2000., ukupni iznos financijske pomoći Zajednice državama AKP-a iznosi 15 200 milijuna EUR.

2.

Financijska pomoć Zajednice iznosi do 13 500 milijuna EUR iz 9. Europskog fonda za razvoj (EDF).

3.

9. EDF raspoređuje se između instrumenata suradnje kako slijedi:

(a)

10 000 milijuna eura u obliku subvencija rezervirano je za omotnicu za potporu dugoročnom razvoju. Ta se omotnica koristi za financiranje indikativnih nacionalnih programa u skladu s člancima 1. do. 5. Dodatka IV. o „Provedbi i upravljanju postupcima” ovom Sporazumu. Iz koverte za potporu dugoročnom razvoju:

i.

90 milijuna eura rezervirano je za financiranje proračuna Centra za razvoj poduzetništva (CDE);

ii.

70 milijuna eura rezervirano je za financiranje proračuna Centra za razvoj poljoprivrede (CTA); te

iii.

iznos koji ne premašuje 4 milijuna eura rezerviran je za svrhe iz članka 17. ovog Sporazuma (Zajednička parlamentarna skupština).

(b)

1 300 milijuna eura u obliku subvencija rezervirano je za financiranje potpore regionalnoj suradnji i integraciji država AKP-a u skladu s člancima 6. do 14. Dodatka IV. o „Provedbi i upravljanju postupcima” ovog Sporazuma.

(c)

2 200 milijuna eura doznačuje se za financiranje instrumenta pomoći ulaganju u skladu s uvjetima utvrđenima u Dodatku II. o „Uvjetima financiranja” ovog Sporazuma ne dovodeći u pitanje financiranje subvenciranja kamatnih stopa iz članaka 2. do 4. Dodatka II. ovog Sporazuma koje se financiraju iz izvora spomenutih u stavku 3., točki (a) ovog Dodatka.

4.

Europska investicijska banka osigurava iznos do 1 700 milijuna eura u obliku zajmova iz svojih vlastitih izvora. Ta se sredstva odobravaju za svrhe utvrđene Dodatkom II. o „Uvjetima financiranja” ovom Sporazumu u skladu s uvjetima iz svojih statuta i relevantnim odredbama uvjeta za financiranje ulaganja kao što je utvrđeno gore spomenutim Dodatkom. Banka iz sredstava kojima raspolaže može pridonijeti financiranju regionalnih projekata i programa.

5.

Bilo koje bilance preostale iz prijašnjih EDF-ova na dan stupanja na snagu ovog Financijskog protokola, kao i bilo koja sredstva kasnije povučena iz tekućih projekata u okviru tih Fondova, prenašaju se u 9. EDF te se koriste u skladu s uvjetima utvrđenima ovim Sporazumom. Bilo koja sredstva prenesena na taj način u 9. EDF, a koja su prije bila doznačena indikativnom programu države ili regije AKP-a ostaju doznačena toj državi ili regiji. Cjelokupni iznos ovog Financijskog protokola, zajedno s prenesenim bilancama iz prijašnjih EDF-ova, pokrivat će razdoblje od 2000. do 2007.

6.

Banka upravlja zajmovima dodijeljenima iz vlastitih sredstava, kao i aktivnostima koje se financiraju sredstvima instrumenta pomoći ulaganju. Svim drugim financijskim izvorima iz ovog Sporazuma upravlja Komisija.

7.

Prije isteka ovog Financijskog protokola, stranke procjenjuju stupanj ostvarenja preuzetih obveza i isplata. Ta ocjena čini temelj za ponovnu procjenu cjelokupnog iznosa sredstava, kao i za procjenu potrebe za novima sredstvima potpore financijskoj suradnji u okviru ovog Sporazuma.

8.

U slučaju da se sredstva predviđena bilo kojim instrumentom Sporazuma iscrpe prije isteka ovog Financijskog protokola, zajedničko Vijeće ministara država AKP-a i EU-a poduzima odgovarajuće mjere.

DODATAK II.

UVJETI FINANCIRANJA

POGLAVLJE 1.

FINANCIRANJE ULAGANJA

Članak 1.

Uvjeti financiranja u vezi s aktivnostima instrumenta pomoći ulaganju, zajmovima Europske investicijske banke (Banka) iz vlastitih sredstava te posebnih djelovanja oni su koji su utvrđeni u ovo poglavlju. Ta se sredstva mogu, bilo neposredno, bilo posredno, preko pogodnih investicijskih fondova i/ili financijskih posrednika usmjeriti poduzetnicima koji ispunjavaju uvjete za to.

Članak 2.

Sredstva instrumenta pomoći ulaganju

1.   Sredstva instrumenta pomoći ulaganju mogu se, među ostalim, koristiti za:

(a)

pružanje rizičnog kapitala u obliku:

i.

sudjelovanja u kapitalu poduzeća država AKP-a, uključujući financijske institucije;

ii.

pomoći kvazi kapitalom poduzećima država AKP-a, uključujući financijske institucije; i

iii.

jamstava i ostalih povećanja ponude zajmova koji mogu biti korišteni za pokrivanje političkih i ostalih rizika vezanih uz ulaganja, stranim i lokalnim ulagačima ili zajmodavcima.

(b)

pružanje običnih zajmova.

2.   Sudjelovanje u kapitalu obično se odnosi na manjinske udjele kojima se ne stječe kontrola, a plaćaju se na temelju uspješnosti pojedinačnog projekta.

3.   Pomoć u obliku kvazi kapitala može se sastojati od predujmova dioničara, zamjenjivih obveznica, uvjetnih i podređenih zajmova te konzorcijskih zajmova ili od bilo kojeg sličnog oblika pomoći. Ta se pomoć može sastojati posebno od:

(a)

uvjetnih zajmova, čija je otplata i/ili trajanje povezano s ispunjavanjem određenih uvjeta u pogledu uspješnosti projekta; u konkretnom slučaju uvjetnih zajmova za studije prije ulaganja ili ostalu tehničku pomoć vezanu uz projekt, otplata može biti otpisana, ako se ulaganje ne izvrši;

(b)

zajmova s udjelom, čija je otplata i/ili trajanje povezano s financijskom dobiti projekta; i

(c)

podređenih zajmova, koji se otplaćuju tek nakon što su podmirena ostala potraživanja.

4.   Naknada za svaku aktivnost određuje se po odobrenju zajma. Međutim:

(a)

u slučaju uvjetnih zajmova ili zajmova s udjelom, plaćanje se obično sastoji od fiksne kamatne stope ne više od 3 % i varijabilne komponente vezane uz uspješnost projekta; a

(b)

u slučaju podređenih zajmova, kamatna stopa vezana je uz tržište.

5.   Cijene jamstava određuju se tako da odražavaju osigurani rizik i posebna svojstva aktivnosti.

6.   Kamatna stopa običnih zajmova sastoji se od referentne stope koju Banka primjenjuje na usporedive zajmove s istim uvjetima vezanima uz razdoblja počeka i otplate te iznos porasta koje određuje Banka.

7.   Obični zajmovi mogu se odobriti pod koncesijskim uvjetima u sljedećim slučajevima:

(a)

za infrastrukturne projekte u najmanje razvijenim državama ili u državama u poslijeratnom razdoblju koji predstavljaju preduvjet za razvoj privatnog sektora. U takvim slučajevima, kamatna stopa zajma smanjit će se za 3 %; te

(b)

za projekte koji uključuju aktivnosti restrukturiranja u okviru privatizacije ili za projekte od značajne i jasno vidljive koristi za društvo i okoliš. U takvim slučajevima, zajmovi mogu biti odobreni sa subvencijom za kamatu o čijoj se visini i obliku odlučuje u odnosu na pojedina svojstva projekta. Međutim, subvencija za kamatu nije viša od 3 %.

Konačna kamatna stopa u bilo kojem slučaju ne može biti niža od 50 % referentne stope.

8.   Sredstva osigurana za te povoljnosti na raspolaganje stavlja instrument pomoći ulaganju, a ne premašuju 5 % cjelokupnog iznosa kojeg iz svojih vlastitih izvora za financiranje ulaganja doznačuju instrument pomoći ulaganju i Banka.

9.   Kamatne olakšice mogu se kapitalizirati ili se mogu koristiti u obliku subvencija za potporu tehničkoj pomoći vezanoj uz projekt, posebno za financijske institucije u državama AKP-a.

Članak 3.

Aktivnosti koje su vezane uz instrument pomoći ulaganju

1.   Instrument pomoći ulaganju djeluje u svim sektorima gospodarstva i podupire ulaganja u privatne i javne subjekte koji posluju u trgovačkom duhu, uključujući gospodarsku i tehnološku infrastrukturu koja ostvaruje prihod, a neophodna je za privatni sektor. Instrumentom:

(a)

se upravlja kao obnovljivim fondom i teži financijskoj održivosti. Djeluje pod tržišnim uvjetima te izbjegava narušavanje lokalnih tržišta i premještanje privatnih izvora kapitala; a

(b)

nastoji imati katalizatorski učinak poticanjem mobilizacije dugoročnih lokalnih izvora i privlačenjem stranih privatnih ulagača i zajmodavaca za projekte u državama AKP-a.

2.   Po isteku Financijskog protokola, a u nedostatku konkretne odluke Vijeća ministara, kumulativni neto povrati u instrument pomoći ulaganju prenose se u idući Protokol.

Članak 4.

Zajmovi iz vlastitih sredstava Banke

1.   Banka:

(a)

preko sredstava kojima upravlja, doprinosi gospodarskom i industrijskom razvoju država AKP-a na nacionalnoj i regionalnoj osnovi pa radi toga prioritet pri financiranju imaju projekti i programi ili druga ulaganja koja teže promicanju privatnog sektora u svim gospodarskim sektorima;

(b)

uspostavlja tijesnu suradnju s nacionalnim i regionalnim razvojnim bankama te sa bankarskim i financijskim institucijama država AKP-a i EU-a; te

(c)

se u suradnji s predmetnom državom AKP-a prilagođava dogovorima i postupcima za provedbu suradnje u financiranju razvoja, kao što je utvrđeno ovim Sporazumom, te ako je to potrebno, uzima u obzir prirodu projekata i programa te djeluje u skladu s ciljevima ovog Sporazuma, u okviru postupaka utvrđenih njegovim statutom.

2.   Zajmovi iz vlastitih sredstava Banke dodjeljuju se pod sljedećim uvjetima:

(a)

referentna je kamatna stopa ona koju Banka primjenjuje za zajam s istim uvjetima u pogledu valute i razdoblja otplate na dan potpisivanja ugovora ili na dan isplate;

(b)

međutim:

i.

u načelu, projektima javnog sektora odobrava se subvencija kamatne stope od 3 %;

ii.

projektima javnog sektora koji spadaju u kategorije određene člankom 2. stavkom 7., točkom (b), odobrava se kamatna subvencija prema uvjetima utvrđenima člankom 2. stavkom 7., točkom (b).

Konačna kamatna stopa ni u kojem slučaju ne može biti niža od 50 % referentne stope;

(c)

iznos subvencije kamatne stope, koje se vrijednost obračunava u vrijeme isplate zajma, isplaćivati će se iz sredstava za kamatnu subvenciju instrumenta pomoći ulaganju, kako je utvrđeno člankom 2. stavkom 8. i člankom 2. stavkom 9., i neposredno se plaćati Banci; a

(d)

razdoblje otplate zajmova dodijeljenih od strane Banke iz vlastitih sredstava određuje se na osnovi gospodarskih i financijskih posebnosti projekta, no ne smije prelaziti 25 godina. Ti zajmovi obično sadrže razdoblje počeka koje se utvrđuje s obzirom na razdoblje gradnje projekta.

3.   Kod ulaganja u javna trgovačka društva koja Banka financira iz vlastitih sredstava, od predmetne države AKP-a traže se konkretna jamstva vezana uz projekt ili obvezujuća obećanja.

Članak 5.

Uvjeti koji se odnose na tečajni rizik

Radi smanjivanja učinaka fluktuacije tečaja, problemi tečajnog rizika rješavaju se na sljedeći način:

(a)

u slučaju sudjelovanja u kapitalu kojemu je svrha osnažiti vlastita sredstva poduzeća, tečajni rizik u pravilu snosi instrument pomoći ulaganju;

(b)

u slučaju financiranja rizičnog kapitala za mala i srednja poduzeća (MSP), tečajni rizik u pravilu dijele Zajednica, s jedne strane, i ostale uključene stranke, s druge strane. U prosjeku se tečajni rizik dijeli podjednako; i

(c)

tamo gdje je to izvedivo i prikladno, posebno u zemljama koje karakterizira makroekonomska i financijska stabilnost, instrument će nastojati odobriti zajmove u valutama država AKP-a i time preuzeti tečajni rizik.

Članak 6.

Uvjeti za prijenos strane valute

Predmetne države AKP-a, s obzirom na aktivnosti iz ovog Sporazuma glede kojih su dale svoje pismeno odobrenje u okviru ovog Sporazuma:

(a)

odobravaju izuzeće od svih nacionalnih ili lokalnih carina, poreznih davanja na kamatu, proviziju i amortizaciju zajmova koje treba platiti u skladu sa zakonom ili zakonima predmetne države ili država AKP-a;

(b)

užitnicima na raspolaganje stavljaju valutu potrebnu za plaćanje kamate, provizije i amortizacije zajmova koje treba platiti u odnosu na ugovore o financiranju odobrene za provedbu projekata i programa na njihovim područjima; i

(c)

Banci na raspolaganje stavljaju stranu valutu potrebnu za prijenos svih iznosa koje od nje primi u nacionalnoj valuti prema tečaju koji se primjenjuje na dan prijenosa između eura ili ostalih valuta prijenosa i nacionalne valute. To uključuje sve oblike naplata kao što su, među ostalim, kamata, dividende, provizije i naknade, kao i amortizacija zajmova te prihodi od prodaje dionica koje treba platiti u odnosu na ugovore o financiranju odobrene za provedbu projekata i programa na njihovim područjima.

POGLAVLJE 2.

POSEBNE AKTIVNOSTI

Članak 7.

1.   U okviru suradnje dodjeljuju se subvencije za:

(a)

gradnju stanova ljudima s niskim primanjima u svrhu promicanja dugoročnog razvoja u sektoru stanogradnje, uključujući mogućnost sekundarne hipoteke;

(b)

mikrofinanciranje u svrhu MSP-a i mikro poduzećâ; te

(c)

jačanje sposobnosti u svrhu jačanja i omogućavanja učinkovitog sudjelovanja privatnog sektora u razvoju društva i gospodarstva.

2.   Nakon potpisa ovog Sporazuma i na prijedlog Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja, Vijeće ministara država AKP-a i EU-a odlučuje o načinima i iznosu sredstava doznačenih iz koverte za dugoročni razvoj u svrhu postizanja tih ciljeva.

POGLAVLJE 3.

FINANCIRANJE U SLUČAJU KRATKOTRAJNIH FLUKTUACIJA U PRIHODIMA OD IZVOZA

Članak 8.

1.   Stranke priznaju da gubici u prihodima od izvoza kao rezultat kratkotrajnih fluktuacija mogu ugroziti financiranje razvoja i provedbu mikroekonomskih i sektorskih politika. Stoga je stupanj ovisnosti gospodarstva neke države AKP-a o izvozu roba, posebno poljoprivrednih i rudarskih proizvoda, kriterij za dodjeljivanje sredstava za dugoročni razvoj.

2.   Kako bi se ublažili razni učinci nestabilnosti prihoda od izvoza i zaštitio program razvoja ugrožen padom prihoda, na osnovi članaka 9. i 10., može se iz planiranih sredstava mobilizirati dodatna financijska potpora za dugoročni razvoj države.

Članak 9.

Kriteriji podobnosti

1.   Podobnost za dodatna sredstva stječe se:

(a)

10 %-tnim gubitkom (2 % u slučaju najmanje razvijenih država) u prihodima od izvoza roba u usporedbi s aritmetičkim prosjekom zarade u prve tri godine od prvih četiriju godina prije godine primjene;

ili

10 %-tnim gubitkom (2 % u slučaju najmanje razvijenih država) u prihodima od izvoza ukupnog broja poljoprivrednih ili rudarskih proizvoda u usporedbi s aritmetičkim prosjekom zarade u prve tri godine od prvih četiriju godina prije godine primjene za države gdje prihodi od izvoza poljoprivrednih ili rudarskih proizvoda čine više od 40 % ukupnih prihoda od izvoza robe; i

(b)

10 %-tnim pogoršanjem u javnom deficitu planiranom za dotičnu godinu ili predviđenim za iduću godinu.

2.   Pravo na dodatnu potporu ograničeno je na četiri uzastopne godine.

3.   Dodatna sredstva iskazuju se u javnim obračunima predmetne države. Koriste se u skladu s programskim pravilima i načinima, uključujući konkretne odredbe Dodatka IV. o „Provedbi i upravljanju postupcima”, na osnovi sporazuma unaprijed sastavljenih između Zajednice i predmetne države AKP-a u godini poslije primjene. Suglasnošću obiju Stranaka sredstva se mogu koristiti za financiranje programa uključenih u nacionalni proračun. Međutim, dio dodatnih sredstava može se također odvojiti za posebne sektore.

Članak 10.

Predujmovi

Sustav raspoređivanja dodatnih sredstava omogućava da predujmovi pokrivaju bilo koja odlaganja u stjecanju pročišćenih trgovinskih statistika i osigurava da se dotična sredstava mogu uključiti u proračun za godinu poslije godine primjene. Predujmovi se mobiliziraju na osnovi privremene izvozne statistike koju sastavlja vlada i prije službene, konačne, pročišćene statistike je podnosi Komisiji. Najviši mogući iznos predujma može biti 80 % procijenjenog iznosa dodatnih sredstava za godinu primjene. Iznose mobilizirane na taj način Komisija i vlada sporazumno prilagođuju u svjetlu konačne pročišćene izvozne statistike i konačne visine javnog deficita.

Članak 11.

Odredbe iz ovog poglavlja preispituju se najkasnije nakon dvije godine djelovanja te nakon toga na zahtjev bilo koje Stranke.

POGLAVLJE 4.

OSTALE ODREDBE

Članak 12.

Tekuća plaćanja i kretanje kapitala

1.   Ne dovodeći u pitanje stavak 3. u nastavku, stranke se obvezuju ne određivati nikakva ograničenja u pogledu plaćanja u slobodno konvertibilnoj valuti, na tekući račun bilance plaćanja između osoba s prebivalištem u Zajednici i državama AKP-a.

2.   S obzirom na transakcije na računu kapitalnih transakcija u bilanci plaćanja, stranke se obvezuju ne nametati nikakva ograničenja na slobodno kretanje kapitala koji je povezan s neposrednim ulaganjima od strane trgovačkih društava ustanovljenih u skladu s propisima države domaćina i ulaganjima u skladu s ovim Sporazumom te s likvidacijom ili povratom tih ulaganja i bilo kakvom dobiti koja proistječe iz njih.

3.   Kada jedna ili više država AKP-a ili jedna ili više država članica Zajednice ima ozbiljne poteškoće u bilanci plaćanja, ili joj ista prijeti, država AKP-a, država članica ili Zajednica može, u skladu s uvjetima na temelju GATT-a, GATS-a te članka VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda, uvesti ograničenja na tekuće transakcije koja imaju ograničeno trajanje i ne smiju prekoračiti ono što je potrebno kako bi se popravilo stanje bilance plaćanja. Stranka koja poduzima mjere smjesta obavještava druge Stranke te im u najkraćem mogućem roku podnosi raspored za ukidanje tih mjera.

Članak 13.

Kvalificiranost i tretman poslovnih subjekata

Što se tiče postupaka koji se mogu primijeniti u vezi s uspostavljenjem i pružanjem usluga, u postupanju države AKP-a, s jedne strane, i države članice, s druge strane, prema državljanima i trgovačkim društvima ili poduzećima iz država AKP-a, odnosno iz država članica neće biti nikakve diskriminacije. Međutim, ukoliko za neku djelatnost država AKP-a ili država članica nije u mogućnosti pružiti takav tretman, država AKP-a ili država članica nije obvezna u vezi s tom djelatnosti na takav način postupati s državljanima i trgovačkim društvima ili poduzećima predmetne države.

Članak 14.

Definicija „trgovačkih društava i poduzeća”

1.   Za potrebe ovog Sporazuma, „trgovačka društva države članice ili države AKP-a” znače trgovačka društva ili poduzeća osnovana u skladu s odredbama građanskog ili trgovačkog prava, uključujući poduzeća, bilo javna ili neka drukčija, zadruge i ostale pravne osobe i partnerstva za koje je mjerodavno javno ili privatno pravo, osim onih koja ne ostvaruju dobit, osnovanih u skladu s propisima države članice ili države AKP-a, a čije se sjedište, središnja uprava ili glavna mjesto poslovanja nalazi u državi članici ili državi AKP-a.

2.   Međutim, trgovačko društvo ili poduzeće koja ima samo sjedište u državi članici ili državi AKP-a mora se baviti djelatnošću koja je učinkovito i neprestano povezana s gospodarstvom te države članice ili države AKP-a.

POGLAVLJE 5.

SPORAZUMI O ZAŠTITI ULAGANJA

Članak 15.

1.   U provedbi odredaba članka 78. ovog Sporazuma, stranke vode računa o sljedećim načelima:

(a)

država ugovornica može po potrebi zatražiti pregovore o sporazumu o promicanju i zaštiti ulaganja s drugom državom ugovornicom;

(b)

države koje sudjeluju u takvim sporazumima ne diskriminiraju ugovorne države ovog Sporazuma ili bilo koju drugu u odnosu na treće zemlje kada započinju pregovore o zaključivanju, primjeni i tumačenju dvostranih ili višestranih sporazuma za promicanje i zaštitu ulaganja;

(c)

države ugovornice imaju pravo zatražiti promjenu ili prilagodbu gore spomenutog nediskriminacijskog postupanja kada tako iziskuju međunarodne obveze ili izmijenjene okolnosti;

(d)

primjena gore spomenutih načela nema značenje i ne može u praksi narušavati suverenitet bilo koje ugovorne stranke Sporazuma; te

(e)

odnos između datuma stupanja na snagu bilo kojeg sklopljenog sporazuma, odredbi za rješavanje sporova i datuma predmetnih ulaganja bit će izložen u tom sporazumu, pri čemu će se voditi računa o gore izloženim odredbama. Ugovorne stranke potvrđuju da se retroaktivnost ne primjenjuje kao opće načelo, osim ako države ugovornice ne odrede drugačije.

2.   Kako bi se olakšalo zaključivanje dvostranih sporazuma o promicanju i zaštiti ulaganja, ugovorne stranke suglasne su proučiti glavne klauzule oglednog sporazuma o zaštiti. Studija, koja će se oslanjati na odredbe postojećih dvostranih sporazuma između država ugovornih stranaka, posebnu će pažnju posvetiti sljedećim pitanjima:

(a)

pravnim jamstvima za osiguravanje pravednog i jednakog tretmana i zaštitu stranih ulagača;

(b)

klauzuli o najpovlaštenijem ulagaču;

(c)

zaštiti u slučaju izvlaštenja i nacionalizacije;

(d)

prijenosu kapitala i dobitaka;

(e)

međunarodnoj arbitraži u slučaju sporova između ulagača i države domaćina.

3.   Stranke su suglasne proučiti kapacitet sustava jamstava kako bi pozitivno odgovorile na konkretne potrebe malih i srednjih poduzetća za osiguranje njihovih ulaganja u državama AKP-a. Rad na gore spomenutim studijama počinje što je prije moguće nakon potpisivanja Sporazuma. Rezultati tih studija se nakon završetka podnose Odboru AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja, koji ih razmatra i pokreće odgovarajuće radnje.

DODATAK III.

INSTITUCIONALNA POTPORA – CDE I CTA

Članak 1.

Suradnja podupire institucionalne mehanizme koji pružaju pomoć trgovačkim društvima i poduzećima te promiču razvoj poljoprivrede i sela. U tom kontekstu, suradnja pomaže:

(a)

jačanju i povećanju uloge Centra za razvoj poduzetništva (CDE) kako bi se javnom sektoru država AKP-a pružila potrebna potpora u promicanju djelatnosti za razvoj privatnog sektora; i

(b)

jačanju i učvršćivanju uloge Centra za razvoj poljoprivrede u razvoju sposobnosti institucija država AKP-a, posebno upravljanja informacijama, kako bi se poboljšao pristup tehnologijama za povećanje poljoprivredne proizvodnje, komercijalizaciju, prehrambenu sigurnost i ruralni razvoj.

Članak 2.

CDE

1.   CDE podupire provedbu strategija za razvoj privatnog sektora u državama AKP-a pružanjem nefinancijskih usluga trgovačkim društvima i poduzećima iz država AKP-a te pružanjem potpore zajedničkim inicijativama gospodarskih subjekata iz Zajednice i država AKP-a.

2.   CDE teži pomaganju privatnim poduzećima iz država AKP-a da postanu konkurentnija u svim sektorima gospodarstva. Posebno:

(a)

omogućava i promiče poslovnu suradnju i partnerstva između poduzećâ iz država AKP-a i EU-a;

(b)

pomaže pri razvoju usluga za potporu poslovanju kroz potporu izgradnje kapaciteta organizacija u vlasništvu privatnog sektora ili potporu pružateljima usluga tehničke, stručne, upravljačke, trgovačke i obrazovne potpore;

(c)

pruža pomoć aktivnostima za promicanje ulaganja, kao što su organizacije za promicanje ulaganja, organiziranje predavanja o ulaganju, programi izobrazbe, radionice o pripremi strategija te misije za praćenje promicanja ulaganja; i

(d)

pruža potporu inicijativama koje doprinose razvoju i prijenosu tehnologija, znanja i vještina te najboljih praksi na sve aspekte poslovanja.

3.   CDE također:

(a)

obavještava privatni sektor iz država AKP-a o odredbama Sporazuma;

(b)

širi informacije unutar lokalnog privatnog sektora u državama AKP-a o kakvoći proizvoda i standardima potrebnima na vanjskim tržištima; i

(c)

pruža informacije europskim trgovačkim društvima i organizacijama iz privatnog sektora o mogućnostima i načinima poslovanja u državama AKP-a.

4.   CDE pruža potporu poduzećima preko kvalificiranih i sposobnih nacionalnih i/ili regionalnih posrednika koji pružaju usluge.

5.   Aktivnosti CDE-a temelje se na konceptu usklađenosti, sukladnosti i dodane vrijednosti u odnosu na bilo koje inicijative za razvoj privatnog sektora od strane javnih ili privatnih subjekata. CDE je selektivan u prihvaćanju svojih zadaća.

6.   Odbor veleposlanika nadzorno je tijelo Centra. Nakon potpisivanja ovog Sporazuma:

(a)

utvrđuje statut i poslovnik Centra, uključujući njegova nadzorna tijela;

(b)

utvrđuje statut koji se odnosi na osoblje te propise u vezi s financijama i osobljem;

(c)

nadzire rad tijela Centra; i

(d)

utvrđuje pravilnik o djelovanju i postupcima za donošenje proračuna Centra.

7.   Odbor veleposlanika imenuje članove tijelâ Centra u skladu s postupcima i kriterijima koje Centar sam odredi.

8.   Proračun Centra financira se u skladu s pravilima utvrđenima ovim Sporazumom u odnosu na suradnju u financiranju razvoja.

Članak 3.

CTA

1.   Zadatak CTA-a jačanje je politike i razvoja kapaciteta institucija te sposobnosti za upravljanje informacijama i komunikacijama organizacija za razvoj poljoprivrede i sela iz država AKP-a. Takvim organizacijama pomaže u oblikovanju i provedbi politikâ i programa za smanjenje siromaštva, promicanje održive prehrambene sigurnosti i očuvanje baze prirodnih izvora te na taj način doprinosi jačanju samostalnosti u poljoprivrednom i ruralnom razvoju država AKP-a.

2.   CTA:

(a)

razvija i pruža usluge informiranja te osigurava lakši pristup istraživanjima, izobrazbi i inovacijama u području poljoprivrednog i ruralnog razvoja i širenja, u svrhu poljoprivrednog i ruralnog razvoja; te

(b)

razvija i jača sposobnosti država AKP-a kako bi:

i.

poboljšao oblikovanje i upravljanje politikama i strategijama poljoprivrednog i ruralnog razvoja na nacionalnoj i regionalnoj razini, uključujući poboljšanu sposobnost za skupljanje podataka te istraživanje, analizu i oblikovanje politike;

ii.

poboljšao upravljanje informacijama i komunikacijama, posebno unutar nacionalne poljoprivredne strategije;

iii.

promicao učinkovito upravljanje informacijama i komunikacijama (UIK) za praćenje realizacije unutar institucija, kao i konzorcije s regionalnim i međunarodnim partnerima;

iv.

promicao decentralizirani UIK na lokalnoj i nacionalnoj razini;

v.

jačao inicijative putem regionalne suradnje; te

vi.

razvio pristupe za procjenu utjecaj politike na razvoj poljoprivrede i sela.

3.   Centar podupire regionalne inicijative i mreže te postupno dijeli programe za jačanje sposobnosti s odgovarajućim organizacijama iz država AKP-a. U tu svrhu, Centar podupre decentralizirane mreže regionalnog informiranja. Takve se mreže izgrađuju postupno i učinkovito.

4.   Odbor veleposlanika nadzorno je tijelo Centra. Nakon potpisivanja ovog Sporazuma:

(a)

utvrđuje statut i poslovnik Centra, uključujući njegova nadzorna tijela;

(b)

utvrđuje statut koji se odnosi na osoblje te propise u vezi s financijama i osobljem;

(c)

nadzire rad tijela Centra; i

(d)

utvrđuje pravilnik o djelovanju i postupcima za donošenje proračuna Centra.

5.   Odbor veleposlanika imenuje članove tijelâ Centra u skladu s postupcima i kriterijima koje Centar sam odredi.

6.   Proračun Centra financira se u skladu s pravilima utvrđenima ovim Sporazumom u odnosu na suradnju u financiranju razvoja.

DODATAK IV.

PROVEDBA I UPRAVLJANJE POSTUPCIMA

POGLAVLJE 1.

PROGRAMIRANJE (NACIONALNO)

Članak 1.

Aktivnosti koje se financiraju potporama u okviru ovog Sporazuma planiraju se na početku razdoblja za koje vrijedi Financijski protokol. Planiranje u tu svrhu znači:

(a)

pripremu i razvoj strategije potpore države (SPD) na temelju na vlastitih srednjoročnih ciljeva i strategija razvoja te države;

(b)

da Zajednica daje jasnu naznaku o indikativnoj planiranoj doznaci financijskih sredstava od koje država ima koristi tijekom petogodišnjeg razdoblja, kao i bilo koje ostale relevantne informacije;

(c)

pripremu i donošenje indikativnog programa za provedbu SPD-a; i

(d)

postupak revizije SPD-a, indikativnog programa i količine njemu doznačenih sredstava.

Članak 2.

Strategija potpore države

SPD pripremaju predmetna država AKP-a i EU nakon konzultacija sa širokim krugom nositelja razvojnog procesa, pri čemu se koriste iskustvom i najboljim praksama. Svaki SPD prilagođen je potrebama i odgovara posebnim okolnostima u svakoj državi AKP-a. SPD je instrument za određivanje prioriteta aktivnosti te za uspostavu lokalnog vlasništva nad programima suradnje. Bilo koje odstupanje između analize države i analize Zajednice bit će zabilježeno. SPD uključuje sljedeće standardne elemente:

(a)

analizu političkog, gospodarskog i društvenog konteksta države, ograničenja, sposobnosti i izgleda, uključujući procjenu temeljnih potreba, kao što su prihod po glavi stanovnika, broj stanovnika, socijalni pokazatelji te ranjivost;

(b)

detaljni nacrt srednjoročne strategije razvoja države, jasno definirane prioritete i očekivane financijske potrebe;

(c)

nacrt relevantnih planova i radnji ostalih donatora prisutnih u državi, posebno uključujući one iz država članica EU u njihovom svojstvu dvostranih donatora;

(d)

strategije odgovora u kojima se detaljno navode konkretni doprinosi koje EU može pružiti. One se, koliko god je to moguće, nadopunjuju s aktivnostima koje financira sama država AKP-a ili drugi donatori prisutni u državi; i

(e)

definiciju prirode i opsega mehanizama potpore koji su najprimjereniji za primjenu u provedbi gornjih strategija.

Članak 3.

Dodjela sredstava

1.   Dodjela sredstava temelji se na potrebama i rezultatima, kao što je utvrđeno ovim Sporazumom. U tom kontekstu:

(a)

potrebe se procjenjuju na temelju kriterija koji se tiču dohotka po glavi stanovnika, broja stanovnika, socijalnih pokazatelja, razine zaduženosti, gubitaka u prihodima od izvoza i ovisnosti o prihodima od izvoza, posebno iz sektora poljoprivrede i rudarstva. Poseban se tretman pruža najmanje razvijenim državama AKP-a te se u obzir uzima ranjivost otočnih država i država bez izlaza na more. Povrh toga, vodi se računa o poteškoćama u državama poslije sukoba; a

(b)

rezultati se procjenjuju na objektivan i transparentan način na osnovi sljedećih parametara: napretku u provedbi institucionalnih reformi, rezultatima države u korištenju sredstava, učinkovitoj provedbi tekućih aktivnosti, ublažavanju ili smanjenju siromaštva, održivim razvojnim mjerama te uspješnosti makroekonomskih i sektorskih politika.

2.   Dodijeljena sredstva sadrže dva elementa:

(a)

sredstva dodijeljena za makroekonomsku potporu te sektorske politike, programe i projekte za potporu glavnim i sporednim područjima pomoći Zajednice; i

(b)

sredstva dodijeljena za pokriće nepredviđenih potreba, kao što je hitna pomoć gdje se takva pomoć ne može financirati iz proračuna EU-a, doprinosa međunarodno usuglašenih inicijativa za smanjenje duga i potpore za ublažavanje različitih učinaka nestabilnosti u prihodima od izvoza.

3.   Ovaj indikativni iznos omogućava dugoročno planiranje pomoći Zajednice predmetnoj državi. Zajedno s neraspoređenom bilancom sredstava dodijeljenih toj državi na temelju prijašnjeg EDF-a te, gdje god je to moguće, proračunskih sredstava Zajednice, te dodjele čine osnovu za pripremu indikativnih programa za predmetnu državu.

4.   Brinut će se o onim državama koje, zbog iznimnih okolnosti, nemaju mogućnost normalnog pristupa planiranim sredstvima.

Članak 4.

Priprema i donošenje indikativnog programa

1.   Po prijemu gore spomenutih informacija, svaka država AKP-a na osnovi i sukladno razvojnim ciljevima i prioritetima izraženima u SPD-u sastavlja nacrt indikativnog programa te ga podnosi Zajednici. Nacrt indikativnog programa sadrži:

(a)

ciljani sektor, sektore ili područja na koja treba usredotočiti potporu;

(b)

najprimjerenije mjere i radnje za postizanje ciljeva u ciljanom sektoru, sektorima ili područjima;

(c)

sredstva rezervirana za projekte i programe izvan ciljanog(ih) sektora i/ili opširne nacrte takvih aktivnosti, kao i naznačena sredstava koja se raspoređuju za svaki od tih elemenata;

(d)

identifikaciju podobnih nedržavnih nositelja i sredstava dodijeljenih nedržavnim nositeljima;

(e)

prijedloge regionalnih projekata i programa; te

(f)

pričuvu za osiguranje od mogućih potraživanja te za pokrivanje povećanih i nepredvidivih troškova.

2.   Nacrt indikativnog programa prema potrebi sadrži sredstva rezervirana za učvršćivanje kadrovskog, materijalnog i institucionalnog kapaciteta država AKP-a za pripremu i provedbu nacionalnih i regionalnih indikativnih programa te za poboljšanje upravljanja ciklusa projekata javnih ulaganja država AKP-a.

3.   Nacrt indikativnog programa predmet je razmjene mišljenja između predmetne države AKP-a i Zajednice. Indikativni program sporazumno donose Zajednica i predmetna država AKP-a. Po donošenju postaje obvezujući za Zajednicu i za tu državu. Taj se indikativni program prilaže SPD-u te povrh toga sadrži:

(a)

konkretne i jasno određene aktivnosti, posebno one koje se mogu provesti prije iduće revizije;

(b)

raspored za provedbu i reviziju indikativnog programa, uključujući obveze i isplatu sredstava; i

(c)

parametre i kriterije za revizije.

4.   Zajednica i predmetna država AKP-a poduzimaju sve potrebne mjere kako bi osigurale završetak procesa planiranja u najkraćem mogućem roku te, osim u iznimnim okolnostima, u roku od dvanaest mjeseci od potpisivanja Financijskog protokola. U tom kontekstu, priprema SPD-a i indikativnog programa mora biti dio trajnog procesa koji završava donošenjem jednog dokumenta.

Članak 5.

Postupak revizije

1.   Financijska suradnja između države AKP-a i Zajednice dovoljno je fleksibilna da osigura stalnu usklađenost aktivnosti s ciljevima ovog Sporazuma te da vodi računa o bilo kojim promjenama u stanju gospodarstva, prioritetima i ciljevima predmetne države AKP-a. U tom kontekstu, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva:

(a)

godišnje provode operativnu reviziju indikativnog programa; te

(b)

provode reviziju SPD-a i indikativnog programa na sredini i na kraju razdoblja s obzirom na trenutne potrebe i rezultate.

2.   U iznimnim okolnostima spomenutima u odredbama o humanitarnoj i hitnoj pomoći, revizija se može izvršiti na zahtjev bilo koje Stranke.

3.   Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva:

(a)

poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo pridržavanje odredbi indikativnog programa, uključujući osiguranje pridržavanja rasporeda obveza i isplata dogovorenog u vrijeme planiranja; i

(b)

utvrđuju bilo koje uzroke kašnjenja u provedbi te predlažu odgovarajuće mjere za popravljanje stanja.

4.   Godišnja operativna revizija indikativnog programa sastoji se od zajedničke procjene provedbe programa, a u obzir se uzimaju rezultati relevantnih radnji nadzora i ocjenjivanja. Ta se revizija obavlja na lokalnoj razini, a konačni joj oblik u roku od 60 dana daju nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva. Posebno obuhvaća procjenu:

(a)

rezultata postignutih u ciljanom(im) sektoru(ima) u usporedbi s utvrđenim ciljevima, pokazateljima učinka i obvezama preuzetima u okviru sektorske politike;

(b)

projekata i programa izvan ciljanog(ih) sektora i/ili u okviru višegodišnjih programa;

(c)

korištenja sredstava namijenjenih nedržavnim nositeljima;

(d)

učinkovitosti provedbe tekućih aktivnosti i mjere do koje je poštovan raspored obveza i plaćanja; i

(e)

produljenje perspektive planiranja za iduće godine.

5.   Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva po završetku godišnje revizije podnose izvješće Odboru za suradnju u financiranju razvoja u roku od 30 dana po završetku operativne revizije. Odbor proučava izvješće u skladu sa svojim nadležnostima i ovlastima u okviru Sporazuma.

6.   S obzirom na godišnje operativne revizije, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva mogu prilikom revizije na sredini i na kraju razdoblja te u gore spomenutim vremenskim okvirima, preispitati i prilagoditi SPD:

(a)

kada operativne revizije utvrde konkretne probleme; i/ili

(b)

s obzirom na promijenjene okolnosti u državi AKP-a.

Takve revizije trebaju biti dovršene u narednom roku 30 dana od zaključivanja revizije na sredini i na kraju razdoblja. Zadnja revizija Financijskog protokola također uključuje prilagodbu za novi financijski protokol glede dodjeljivanja sredstava i pripreme idućeg programa.

7.   Po završetku revizije na sredini i na kraju razdoblja, Zajednica može revidirati dodjelu sredstava s obzirom na trenutne potrebe i uspješnost predmetne države AKP-a.

POGLAVLJE 2.

PROGRAMIRANJE I PRIPREMA (REGIONALNO)

Članak 6.

Sudjelovanje

1.   Regionalna suradnja obuhvaća aktivnosti koje uključuju i od koje imaju korist:

(a)

dvije ili više država AKP-a; i/ili

(b)

regionalno tijelo čije su članice najmanje dvije države AKP-a.

2.   Regionalna suradnja može također obuhvatiti prekomorske države i područja te najudaljenije regije. Financiranje kako bi se omogućilo sudjelovanje tih područja dodatno je sredstvima dodijeljenima ovim Sporazumom državama AKP-a.

Članak 7.

Regionalni programi

Predmetne države AKP-a odlučuju o definiciji zemljopisnih regija. Regionalni programi integracije trebaju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati programima postojećih regionalnih organizacija s mandatom za gospodarsku integraciju. U načelu, u slučaju da se članstva nekoliko relevantnih organizacija preklapaju, regionalni program integracije treba odgovarati skupnom članstvu tih organizacija. U tom kontekstu, Zajednica će pružiti konkretnu pomoć iz regionalnih programa skupinama država AKP-a koje su predane zaključivanju sporazuma o gospodarskom partnerstvu s EU-om.

Članak 8.

Regionalno planiranje

1.   Planiranje se odvija na razini pojedine regije. Planiranje je rezultat razmjene mišljenja između Zajednice i predmetne(ih) regionalne(ih) organizacije(a) s mandatom, te u nedostatku takvog mandata, nacionalnih dužnosnika nadležnih za ovjeravanje država te regije. Kada je to primjereno, planiranje može uključivati konzultacije s podobnim nedržavnim nositeljima.

2.   Planiranje u tu svrhu znači:

(a)

pripremu i razvoj strategije potpore regije (SPR) koja se temelji na vlastitim srednjoročnim ciljevima i strategijama razvoja te regije;

(b)

jasnu naznaku od strane Zajednice o indikativnoj planiranoj doznaci financijskih sredstava od koje regija ima koristi tijekom petogodišnjeg razdoblja, kao i bilo koje ostale relevantne informacije;

(c)

pripremu i donošenje regionalnog indikativnog programa (RIP) za provedbu SPR-a; i

(d)

postupak revizije SPR-a, RIP-a i količine njemu doznačenih sredstava.

3.   SPR pripremaju Komisija i regionalna(e) organizacija(e) s mandatom u suradnji s državama AKP-a u regiji o kojoj je riječ. SPR bit će instrument za određivanje prioriteta aktivnosti te za uspostavu lokalnog vlasništva nad poduprijetim programima. SPR uključuje sljedeće standardne elemente:

(a)

analizu političkog, gospodarskog i društvenog konteksta regije;

(b)

procjenu postupka i izgleda za regionalnu gospodarsku integraciju te integraciju u svjetsko gospodarstvo;

(c)

nacrt regionalnih strategija i prioriteta te očekivanih financijskih potreba;

(d)

nacrt relevantnih aktivnosti drugih vanjskih partnera u regionalnoj suradnji; te

(e)

nacrt konkretnih doprinosa EU-a za postizanje ciljeva regionalne suradnje i integracije, dopunjujućih u onoj mjeri u kojoj je to moguće aktivnostima koje financiraju same države AKP-a i ostali vanjski partneri, posebno države članice EU-a.

Članak 9.

Raspodjela sredstava

Početkom razdoblja obuhvaćenog Financijskim protokolom, svaka regija od Zajednica dobiva naznaku količine sredstava koje može koristiti tijekom petogodišnjeg razdoblja. Dodjela indikativnih sredstava temelji se na procjeni potrebe te napretka i izgleda u postupku regionalne suradnje i integracije. Kako bi se postigao odgovarajući opseg i povećala učinkovitost, regionalna i državna sredstva mogu se udružiti za financiranje regionalnih aktivnosti sa izrazitom državnom sastavnicom.

Članak 10.

Regionalni indikativni programi

1.   Na osnovi gore spomenute dodjele, regionalna(e) organizacija(e) s mandatom te, u nedostatku takvog mandata, nacionalni dužnosnici nadležni za ovjeravanje država te regije sastavljaju nacrt regionalnog indikativnog programa. Nacrt programa posebno navodi:

(a)

ciljane sektore i teme pomoći Zajednice;

(b)

mjere i radnje najprimjerenije za postizanje ciljeva postavljenih za te sektore i teme; i

(c)

projekte i programe koji omogućuju postizanje tih ciljeva, u onoj mjeri u kojoj su jasno utvrđeni, kao i naznaku sredstava koja se isplaćuju za svaki od tih elemenata te raspored njihove provedbe.

2.   Regionalne indikativne programe zajedničkim sporazumom donose Zajednica i predmetna država AKP-a.

Članak 11.

Postupak revizije

Financijska suradnja između države AKP-a i Zajednice dovoljno je fleksibilna da osigura stalnu usklađenost aktivnosti s ciljevima ovog Sporazuma te da vodi računa o bilo kojim promjenama u stanju gospodarstva, prioritetima i ciljevima predmetne regije. Revizija regionalnih indikativnih programa provodi se na sredini i na kraju razdoblja kako bi se indikativni program prilagodio izmijenjenim okolnostima te kako bi se osigurala njihova pravilna provedba. Po završetku revizije na sredini i na kraju razdoblja, Zajednica može revidirati dodjelu sredstava s obzirom na trenutne potrebe i uspješnost.

Članak 12.

Suradnja unutar AKP-a

Na početku razdoblja obuhvaćenog Financijskim protokolom, Zajednica obavještava Vijeće ministara država AKP-a o dijelu sredstava određenih za regionalne aktivnosti odvojenom za aktivnosti od kojih imaju koristi mnoge ili sve države AKP-a. Takve aktivnosti mogu nadilaziti koncept zemljopisnog položaja.

Članak 13.

Zahtjevi za financiranje

1.   Zahtjeve za financiranje regionalnih programa podnosi:

(a)

regionalno tijelo ili organizacija s mandatom; ili

(b)

subregionalno tijelo s mandatom, organizacija ili država AKP-a u predmetnoj regiji u fazi planiranja, pod uvjetom da je ta radnja utvrđena u RIP-u.

2.   Zahtjeve za financiranje programa unutar AKP-a podnosi:

(a)

najmanje 3 regionalna tijela ili organizacije iz različitih zemljopisnih područja ili nacionalni dužnosnici nadležni za ovjeravanje iz takvih regija; ili

(b)

Vijeće ministara AKP-a ili, s konkretnim ovlaštenjem, Odbor veleposlanika AKP-a; ili

(c)

međunarodne organizacije čije aktivnosti doprinose ciljevima regionalne suradnje i integracije, pod uvjetom da to prethodno odobri Odbor veleposlanika država AKP-a.

Članak 14.

Postupci provedbe

1.   Regionalne programe provode tijela koja su podnijela zahtjev ili bilo koja za to ovlaštena institucija ili tijelo.

2.   Programe unutar Skupine država AKP-a provodi tijelo koje je podnijelo zahtjev ili njihov za to ovlašteni zastupnik. Ako ne postoji ovlašteno tijelo za provedbu, te bez zadiranja u ad hoc projekte i programe kojima upravlja Tajništvo država AKP-a, za provedbu aktivnosti unutar država AKP-a odgovorna je Komisija.

3.   Vodeći računa o ciljevima i unutarnjim svojstvima regionalne suradnje, aktivnosti pokrenute na tom području prema potrebi ravnaju se prema postupcima utvrđenima za suradnju u financiranju razvoja.

POGLAVLJE 3.

PROVEDBA PROJEKATA

Članak 15.

Utvrđivanje, priprema i procjena projekta

1.   Projekti i programi koje predstavi država AKP-a zajednički se procjenjuju. Opće smjernice i kriterije za procjenu projekata i programa razrađuje Odbor AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja.

2.   Dosjei projekata ili programa pripremljeni i predloženi za financiranje moraju sadržavati sve informacije potrebne za procjenu projekata ili programa, ili, tamo gdje takvi projekti i programi nisu u potpunosti definirani, moraju pružiti opsežan nacrt potreban za njihovu procjenu. Takve dosjee države AKP-a ili neki drugi podobni užitnici službeno šalju Zajednici u skladu s ovim Sporazumom.

3.   Pri procjeni projekta i programa vodi se računa o ograničenjima kadrovskih mogućnosti te države i osigurava se strategija koja pogoduje promicanju takvih kadrova. Također se vodi računa o posebnim svojstvima i ograničenjima svake države AKP-a.

Članak 16.

Prijedlog financiranja i odluka o financiranju

1.   Zaključci procjene rezimiraju se u prijedlogu financiranja koje sastavlja Zajednica u uskoj suradnji s predmetnom državom AKP-a. Taj prijedlog financiranja na odobrenje podnosi Komisijino tijelo za odlučivanje.

2.   Prijedlog financiranja sadrži prethodni raspored tehničke i financijske provedbe projekta ili programa, uključujući višegodišnje programe i globalno dodijeljena sredstva za aktivnosti malog financijskog opsega, te uređuje trajanje različitih faza provedbe. Prijedlog financiranja:

(a)

vodi računa o primjedbama predmetne države ili država AKP-a; i

(b)

istodobno se prosljeđuje predmetnoj državi ili državama AKP-a te Zajednici.

3.   Komisija prijedlogu financiranja daje konačni oblik te ga prosljeđuje, s izmjenama ili bez njih, tijelu Zajednice za odlučivanje. Predmetna država ili države AKP-a imaju mogućnost dati primjedbu na bilo koju izmjenu koju Komisija namjerava učiniti u sadržaju dokumenta. Te se primjedbe iskazuju u izmijenjenom prijedlogu financiranja.

4.   Tijelo Zajednice za odlučivanje o svojoj odluci obavještava u roku od 120 dana od datuma prosljeđivanja gore spomenutog izmijenjenog prijedloga financiranja.

5.   Ako Zajednica ne donese prijedlog financiranja, predmetnu državu ili države AKP-a odmah se obavještava o razlozima te odluke. U tom slučaju, predstavnici predmetne države ili država AKP-a mogu, u roku od 60 dana, zatražiti:

(a)

da se predmet uputi Odboru AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja osnovanom ovim Sporazumom; ili

(b)

da ih sasluša tijelo Zajednice za odlučivanje.

6.   Nakon takvog saslušanja, relevantno tijelo Zajednice, kojemu predmetna država ili države AKP-a mogu, prije donošenja odluke, proslijediti bilo koje činjenice koje se čine potrebne za dopunu njemu već raspoloživih informacija, donosi konačnu odluku o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga financiranja.

7.   Višegodišnji programi, među ostalim, financiraju osposobljavanje, decentralizirane aktivnosti, mikroprojekte, promicanje i razvoj trgovine, skupine aktivnosti ograničenog opsega u konkretnom sektoru, potporu upravljanju projektima/programima te tehničku suradnju.

8.   U gore spomenutim slučajevima, predmetna država AKP-a može voditelju izaslanstva podnijeti višegodišnji program koji određuje opći nacrt, vrste predviđenih aktivnosti i predviđene financijske obveze:

(a)

odluku o financiranju svakog višegodišnjeg programa donosi glavni dužnosnik nadležan za ovjeravanje. Pismo glavnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje nacionalnom dužnosniku nadležnom za ovjeravanje kojim ga obavještava o takvoj odluci predstavlja sporazum o financiranju; i

(b)

u okviru tako donesenih višegodišnjih programa, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje ili, u slučaju da dođe do toga, nositelj decentralizirane suradnje koji je ovlašten za obavljanje funkcija u tu svrhu ili, u odgovarajućim slučajevima, drugi podobni užitnici svaki provodi pojedinačne radnje u skladu s relevantnim odredbama ovog Sporazuma i uvjetima gore spomenutog sporazuma o financiranju. Ako provedbu izvršavaju nositelji decentralizirane suradnje ili ostali podobni užitnici, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje i voditelj izaslanstva zadržavaju financijsku odgovornost te redovito nadziru aktivnosti kako bi im, među ostalim, omogućili da izvršavaju svoje obveze.

9.   Na kraju svake godine, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje uz konzultacije s voditeljem izaslanstva, prosljeđuje izvješće Komisiji o provedbi višegodišnjih programa.

Članak 17.

Sporazum o financiranju

1.   Osim ako nije drukčije predviđeno ovim Sporazumom, za bilo koji projekt i program koji se financira potporom iz Fonda, Komisija i predmetna država ili države AKP-a sastavljaju sporazum o financiranju. Kada neposredni užitnik nije država AKP-a, Komisija odluku o financiranju formalizira razmjenom pisama s predmetnim užitnikom.

2.   Sporazum o financiranju sastavljaju Komisija i predmetna država ili države AKP-a u roku 60 dana od odluke tijela za donošenje odluka Zajednice. Sporazum:

(a)

navodi posebno detalje financijske obveze Fonda te financijske aranžmane i uvjete te opće i konkretne odredbe u vezi s predmetnim projektom ili programom te također sadrži prethodni raspored tehničke i financijske provedbe projekta ili programa iz prijedloga financiranja; i

(b)

predviđa odgovarajuća proračunska sredstva za pokrivanje povećanih i nepredvidivih troškova.

3.   Kada je sporazum o financiranju potpisan, isplate se vrše u skladu s u njemu izloženim planom financiranja. Bilo koja nepotrošena bilanca koja preostane nakon zatvaranja računa projekata i programa pripada predmetnoj državi AKP-a te se kao takva navodi u evidenciji Fonda. Može se koristiti za financiranje projekata i programa na način utvrđen ovim Sporazumom.

Članak 18.

Prekoračenja troškova

1.   Kada opravdano postoji vjerojatnost prekoračenja troškova iznad granice postavljene sporazumom o financiranju, nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje, preko voditelja izaslanstva, o tome obavještava glavnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje, kao i o mjerama koje namjerava poduzeti kako bi se pokrila takva prekoračenja troškova u usporedbi s dodijeljenim sredstvima, bilo smanjenjem opsega projekta ili programa bilo zahtjevom za dodjelu nacionalnih ili drugih sredstava koja nisu sredstva Zajednice.

2.   Ako je u suglasnosti sa Zajednicom odlučeno da se opseg projekta ili programa ne smanjuje ili ako ih nije moguće pokriti drugim sredstvima, tada takva prekoračenja troškova mogu biti financirana iz indikativnog programa u iznosu do 20 % financijske obveze za predmetni projekt ili program.

Članak 19.

Retroaktivno financiranje

1.   Kako bi se osiguralo brzo pokretanje projekta, izbjegao prazan hod između projekata te spriječilo odlaganja, države AKP-a u dogovoru sa Komisijom, po završetku procjene projekta, a prije donošenja odluke o financiranju, mogu:

(a)

objaviti pozive za sudjelovanje u nadmetanju za sve vrste ugovora, s odredbom o obustavljanju; i

(b)

unaprijed financirati aktivnosti povezane s pokretanjem programa, prethodnim i sezonskim radom, narudžbama opreme s dugim nabavnim rokovima, kao i nekim tekućim radnjama. Takvi izdaci moraju biti u skladu s odredbama utvrđenima ovim Sporazumom.

2.   Te odredbe ne prejudiciraju ovlasti tijela za odlučivanje Zajednice.

3.   Izdaci koje država AKP-a stvori u provedbi ove odredbe retroaktivno se financiraju u okviru projekta ili programa kada se potpiše sporazum o financiranju.

POGLAVLJE 4.

KONKURENTNOST I POVLASTICE

Članak 20.

Podobnost

Osim gdje je moguće odstupanje u skladu s općim propisima za ugovore ili člankom 22.:

(a)

sudjelovanje u pozivima za sudjelovanje u nadmetanju i dodjeljivanje ugovora koje financira Fond otvoreno je pod jednakim uvjetima:

i.

fizičkim osobama, trgovačkim društvima ili poduzećima ili poluprivatnim agencijama država AKP-a i država članica;

ii.

zadrugama i ostalim pravnim osobama iz država članica i/ili država AKP-a za koje vrijede propisi javnog i privatnog prava; i

iii.

zajedničkim ulaganjima ili skupini trgovačkih društava ili poduzeća iz država AKP-a i/ili države članice.

(b)

dobavljena roba mora biti podrijetlom iz Zajednice i/ili država AKP-a. U tom kontekstu, definicija termina „proizvodi s podrijetlom” ocjenjuje se pozivanjem na relevantne međunarodne sporazume, a roba s podrijetlom iz Zajednice uključuje i robu podrijetlom iz prekomorskih država i područja.

Članak 21.

Sudjelovanje pod jednakim uvjetima

Države AKP-a i Komisija poduzimaju mjere potrebne kako bi se osiguralo najšire moguće sudjelovanje pod jednakim uvjetima u pozivima za sudjelovanje u nadmetanju za ugovore o gradnji, opskrbi zalihama i pružanju usluga, uključujući, prema potrebi, mjere za:

(a)

osiguranje objave poziva za sudjelovanje u nadmetanju u Službenom listu Europskih zajednica, na Internetu, u Službenim listovima svih država AKP-a i u bilo kojim prikladnim informacijskim medijima;

(b)

uklanjanje diskriminirajućih praksa ili tehničkih specifikacija koje mogu omesti široko sudjelovanje pod jednakim uvjetima;

(c)

poticanje suradnje među trgovačkim društvima i poduzećima iz država članica i država AKP-a;

(d)

osiguranje da su svi kriteriji za dodjelu navedeni u natječajnoj dokumentaciji; i

(e)

osiguranje da odabrana javna ponuda odgovara zahtjevima iz natječajne dokumentacije te kriterijima za dodjelu navedenima u njoj.

Članak 22.

Odstupanje

1.   Radi osiguranja najbolje ekonomičnosti sustava, fizičkim ili pravnim osobama iz država u razvoju koje nisu članice Skupine država AKP-a može na zahtjev predmetne države AKP-a biti dopušteno sudjelovanje u ugovorima koje financira Zajednica. Predmetna država AKP-a u svakom pojedinom slučaju voditelju izaslanstva pruža informacije potrebne Zajednici kako bi odlučila o takvom odstupanju, s time da se posebna pozornost pridaje:

(a)

zemljopisnom položaju predmetne države AKP-a;

(b)

konkurentnosti preuzimatelja posla, dobavljača i konzultanata iz država članica i država AKP-a;

(c)

potrebi za izbjegavanje pretjeranih povećanja troškova izvođenja ugovora;

(d)

poteškoćama u prometu ili odlaganjima zbog nabavnih rokova ili ostalih sličnih problema; i

(e)

tehnologiji koja je najprimjerenija i najbolje odgovara lokalnim uvjetima.

2.   Sudjelovanje trećih zemalja u ugovorima koje financira Zajednica dopušta se:

(a)

kada Zajednica sudjeluje u financiranju regionalnih ili međuregionalnih programa koji uključuju takve države;

(b)

u slučaju sufinanciranja projekata ili programa; i

(c)

u slučaju hitne pomoći.

3.   U iznimnim slučajevima te u dogovoru sa Komisijom, konzultantska poduzeća sa stručnjacima koji su državljani trećih zemalja mogu sudjelovati u ugovorima o pružanju usluga.

Članak 23.

Konkurencija

1.   Za pojednostavljenje i racionalizaciju općih pravila i propisa o konkurenciji i povlasticama za aktivnosti koje financira EDF, ugovori se dodjeljuju po otvorenim i ograničenim postupcima kao i pomoću okvirnog ugovora, ugovorima o izravnoj pogodbi i korištenjem vlastite radne snage na sljedeći način:

(a)

otvoren međunarodni poziv za sudjelovanje u nadmetanju s objavom ili nakon objave oglasa o nabavi u skladu s odredbama ovog Sporazuma;

(b)

otvoren lokalni poziv za sudjelovanje u nadmetanju s objavom oglasa o nabavi isključivo u državi AKP-a užitnici;

(c)

ograničeni međunarodni pozivi za sudjelovanje u nadmetanju u kojima naručitelj poziva ograničeni broj kandidata da sudjeluju u pozivu za sudjelovanje u nadmetanju nakon objave oglasa s prethodnim informacijama;

(d)

ugovori o izravnoj pogodbi koji uključuju pojednostavljeni postupak u kojem objava oglasa o nabavi nije potrebna, a naručitelj poziva ograničeni broj pružatelja usluga da predstave svoje ponude; i

(e)

ugovori o izravnoj pogodbi gdje ugovore izvode javne ili poluprivatne agencije ili službe predmetnih država užitnica.

2.   Ugovori koji se financiraju iz Fonda sklapaju se u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

ugovori o gradnji s vrijednošću:

i.

višom od 500 000 eura dodjeljuju se preko otvorenog međunarodnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju;

ii.

između 300 000 eura i 500 000 eura dodjeljuju se preko lokalnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju; a

iii.

nižom od 300 000 eura dodjeljuju se ugovorom o izravnoj pogodbi koji uključuje pojednostavljeni postupak bez objave oglasa o nabavi;

(b)

ugovori o opskrbi zalihama s vrijednošću:

i.

višom od 150 000 eura dodjeljuju se preko otvorenog međunarodnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju;

ii.

između 30 000 eura i 150 000 eura dodjeljuju se preko lokalnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju; a

iii.

nižom od 30 000 eura dodjeljuju se ugovorom o izravnoj pogodbi koji uključuje pojednostavljeni postupak bez objave oglasa o nabavi;

(c)

ugovori o pružanju usluga s vrijednošću:

i.

višom od 200 000 eura preko ograničenog međunarodnog poziva za sudjelovanje u nadmetanju nakon objave oglasa o nabavi;

ii.

nižom od 200 000 eura dodjeljuju se ugovorom o izravnoj pogodbi koji uključuje pojednostavljeni postupak ili okvirni ugovor.

3.   Ugovori o gradnji, opskrbi zalihama i pružanju usluga sa vrijednošću od 5 000 eura ili manjom mogu se dodijeliti izravno bez natječaja.

4.   U slučaju ograničenog poziva za sudjelovanje u nadmetanju, predmetna država ili države AKP-a u dogovoru sa voditeljem izaslanstva, gdje je to potrebno, nakon postupka prethodnog izbora ponuda na osnovi prethodne objave oglasa o nabavi, sastavljaju uži izbor najboljih ponuđača.

5.   U slučaju ugovora o izravnoj pogodbi, država AKP-a slobodno se dogovara, na način koji smatra prikladnim, s najboljim ponuđačima koje je uvrstila u uži izbor u skladu s člancima 20. do 22. i dodjeljuje ugovor ponuđačima koje odabere.

6.   Države AKP-a mogu zatražiti Komisiju da pregovara, sastavlja, sklapa i provodi ugovore o pružanju usluga izravno u njihovo ime ili preko svoje relevantne agencije.

Članak 24.

Vlastita radna snaga

1.   U slučaju korištenja vlastite radne snage projekte i programe provode javne ili poluprivatne agencije ili službe predmetne države ili država ili ih provodi osoba odgovorna za izvođenje tih aktivnosti.

2.   Zajednica doprinosi pokrivanju troškova uključene službe tako da osigurava opremu i/ili materijale koji joj nedostaju i/ili sredstva koja joj omogućavaju zapošljavanje potrebnog dodatnog osoblja u obliku stručnjaka iz predmetnih država AKP-a ili ostalih država AKP-a. Sudjelovanje Zajednice pokriva samo troškove nastale dodatnim mjerama i privremenim izdatcima za izvođenje projekta i strogo povezanima sa zahtjevima tog projekta.

Članak 25.

Ugovori u okviru hitne pomoći

Ugovori u okviru hitne pomoći sklapaju se na taj način da odražavaju hitnost situacije. Radi toga, za sve aktivnosti povezane s hitnom pomoći, država AKP-a može u dogovoru s voditeljem izaslanstva odobriti:

(a)

sklapanje ugovora izravnom pogodbom;

(b)

izvođenje ugovora vlastitom radnom snagom;

(c)

provedbom preko specijaliziranih agencija;

(d)

izravnom provedbom od strane Komisije.

Članak 26.

Povlastice

Poduzimaju se mjere za poticanje širokog sudjelovanja fizičkih i pravnih osoba iz država AKP-a u izvođenju ugovora koje financira Fond, kako bi se omogućila optimizacija materijalnih i ljudskih resursa tih država. U tu svrhu:

(a)

za ugovore o gradnji s vrijednošću manjom od 500 000 eura ponuđačima iz država AKP-a dodjeljuje se 10 % povlastice na cijene kada se uspoređuju ponude jednake gospodarske, tehničke i upravljačke kakvoće, pod uvjetom da najmanje četvrtina dioničkog kapitala i upravljačkog osoblja potječe iz jedne ili više država AKP-a;

(b)

za ugovore o nabavi zaliha, bez obzira na vrijednost zaliha, ponuđačima iz država AKP-a koji ponude robu od koje je najmanje 50 % ugovorne vrijednosti podrijetlom iz država AKP-a, dodjeljuje se 15 % povlastice na cijene kada se uspoređuju ponude jednake gospodarske, tehničke i upravljačke kakvoće;

(c)

se u vezi s ugovorima o pružanju usluga, s obzirom na zatraženu sposobnost, povlastica daje:

i.

stručnjacima, institucijama ili konzultantskim poduzećima iz država AKP-a kada se uspoređuju ponude jednake gospodarske i tehničke kakvoće;

ii.

ponudama koje podnosi poduzeće iz države AKP-a u konzorciju s europskim partnerima; i

iii.

ponudama koje podnose europski ponuđači s podizvođačima ili stručnjacima iz država AKP-a;

(d)

kada je predviđeno sklapanje ugovora s podizvođačima, uspješni ponuđač daje povlasticu fizičkim osobama, trgovačkim društvima i poduzećima iz država AKP-a koji su pod sličnim uvjetima sposobni obavljati poslove iz ugovora;

(e)

država AKP-a može u pozivu za sudjelovanje u nadmetanju budućim ponuđačima ponuditi pomoć sporazumno izabranih trgovačkih društava ili poduzećâ ili nacionalnih stručnjaka ili konzultanata iz drugih država AKP-a. Takva suradnja može imati oblik zajedničkog ulaganja ili podugovora ili izobrazbe pripravnika na radnome mjestu.

Članak 27.

Dodjela ugovora

1.   Ne dovodeći u upitanje članak 24., država AKP-a dodjeljuje ugovor ponuđaču:

(a)

čija ponuda odgovara natječajnoj dokumentaciji;

(b)

za ugovor o gradnji ili nabavi zaliha, onome koji ponudi najbolju ponudu koja se, među ostalim, ocjenjuje na temelju:

i.

cijene te troškova poslovanja i održavanja;

ii.

kvalifikacija i jamstava koje ponude ponuđači, kao i na temelju tehničkih kakvoća ponude, uključujući ponudu postprodajne podrške u državi AKP-a; i

iii.

prirode, uvjeta i vremenskog roka za izvođenje ugovora te prilagodbe lokalnim uvjetima;

(c)

za ugovor o pružanju usluga onome koji ponudi najbolju ponudu s obzirom na, među ostalim, cijenu, tehničku vrijednost ponude, predloženu organizaciju i načine za pružanje usluga, kao i sposobnost, nezavisnost i dostupnost predloženog osoblja.

2.   Ako se na osnovi gore spomenutih kriterija utvrdi da su dvije ponude jednako vrijedne, prednost se daje:

(a)

ponuđaču iz države AKP-a; ili

(b)

ako takva ponuda ne postoji, ponuđaču koji:

i.

omogućava najbolje moguće korištenje materijalnih i ljudskih izvora iz država AKP-a;

ii.

nudi najveće mogućnosti sklapanja podugovora trgovačkim društvima, poduzećima ili fizičkim osobama iz AKP-a; ili

iii.

je konzorcij fizičkih osoba, trgovačkih društava i poduzeća iz država AKP-a i Zajednice.

Članak 28.

Opća pravila za ugovore

1.   Za dodjelu ugovora financiranih sredstvima Fonda koristi se ovaj Dodatak i postupci koji se na preporuku Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja donose na prvom sastanku Vijeća ministara nakon potpisivanja ovog Sporazuma. Ti postupci poštuju odredbe ovog Dodatka i pravila Zajednice o nabavi za suradnju s trećim zemljama.

2.   Do donošenja tih postupaka, primjenjuju se trenutna pravila EDF-a, takva kako su utvrđena trenutnim općim propisima i općim uvjetima ugovorâ.

Članak 29.

Opći uvjeti ugovora

Izvođenje ugovora o gradnji, nabavi zaliha i pružanju usluga financiranih sredstvima Fonda uređeno je:

(a)

općim uvjetima ugovorâ financiranih sredstvima Fonda koji se na preporuku Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja donose na prvom sastanku Vijeća ministara nakon potpisivanja ovog Sporazuma; ili

(b)

u slučaju sufinanciranja projekata i programa ili u slučaju odobrenog odstupanja u korist treće zemlje ili u slučaju ubrzanih postupaka ili u drugim odgovarajućim slučajevima, takvim općim uvjetima koje usuglašuju predmetna država AKP-a i Zajednica, tj.:

i.

općim uvjetima ugovorâ koje propisuje nacionalno zakonodavstvo predmetne države AKP-a ili njena ustanovljena praksa u vezi s međunarodnim ugovorima; ili

ii.

bilo kojim drugim međunarodnim općim uvjetima ugovorâ.

Članak 30.

Rješavanje sporova

Bilo koji spor koji nastane tijekom izvođenja ugovora financiranog sredstvima Fonda između vlasti države AKP-a i izvođača, dobavljača ili pružatelja usluga rješava se:

(a)

u slučaju ugovora unutar jedne države, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetne države AKP-a; a

(b)

u slučaju transnacionalnog ugovora, bilo:

i.

ako su ugovorne stranke s time suglasne, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predmetne države AKP-a ili u skladu s njenom ustanovljenom međunarodnom praksom; ili

ii.

arbitražom u skladu s proceduralnim pravilima koja će na preporuku Odbora AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja donijeti Vijeće ministara na prvom sastanku nakon potpisivanja ovog Sporazuma.

Članak 31.

Porezni i carinski dogovori

1.   Države AKP-a na ugovore koje financira zajednica primjenjuju porezne i carinske aranžmane ne manje povoljne od onih koje primjenjuju prema najpovlaštenijim državama ili međunarodnim organizacijama za razvoj s kojima imaju odnose. U svrhu određivanja tretmana najpovlaštenije države (MFN) u obzir se ne uzimaju dogovori koje predmetna država AKP-a primjenjuje na druge države AKP-a ili na druge države u razvoju.

2.   Podložno gornjim odredbama, na ugovore koje financira Zajednica primjenjuje se sljedeće:

(a)

u državi AKP-a užitnici, ugovor je oslobođen plaćanja biljegovina ili registracijskih pristojbi ili fiskalnih davanja s istovrsnim učinkom, bilo da takve naknade već postoje ili trebaju biti uvedene u budućnosti; međutim, ti ugovori registriraju se u skladu sa zakonima koji su na snazi u državi AKP-a te za to može biti naplaćena naknada koja odgovara učinjenoj usluzi;

(b)

zarade i/ili prihod nastao izvođenjem ugovora oporeziv je u skladu unutarnjim financijskim dogovorima predmetne države AKP-a, pod uvjetom da fizičke ili pravne osobe koje ostvare tu zaradu i/ili prihod imaju sjedište u toj državi ili da izvođenje ugovora traje dulje od šest mjeseci;

(c)

poduzeća koja moraju uvesti stručnu opremu kako bi izvela ugovore o gradnji, mogu, ako to zatraže, koristiti sustav privremenog uvoza kakav je utvrđen nacionalnim zakonodavstvom države AKP-a užitnice u odnosu na rečenu opremu;

(d)

stručna oprema potrebna za izvođenje zadaća utvrđenih u ugovoru o pružanju usluga privremeno se uvozi u državu ili države AKP-a užitnice u skladu s njenim nacionalnim zakonodavstvom bez plaćanja fiskalnih, uvoznih i carinskih naknada i drugih davanja s istovrsnim učinkom, ako te pristojbe i naknade ne predstavljaju naknadu za učinjene usluge;

(e)

za robu okviru ugovora o nabavi zaliha dozvoljen je uvoz u državu AKP-a užitnicu oslobođen carine, uvoznih naknada, poreza ili fiskalnih davanja s istovrsnim učinkom. Ugovor o nabavi zaliha podrijetlom iz predmetne države AKP-a sklapa se na osnovi cijene franko tvornica na koju se mogu obračunati onolika unutarnja fiskalna davanja koja se na te proizvode primjenjuju u državi AKP-a;

(f)

za goriva, maziva i organska veziva te, općenito, sve materijale koji se koriste u izvođenju ugovora o gradnji smatra se da su kupljena na lokalnom tržištu te su podložna fiskalnim pravilima koja se primjenjuju prema nacionalnom zakonodavstvu na snazi u državi AKP-a užitnici; i

(g)

osobne stvari i kućanski predmeti uvezeni za upotrebu fizičkih osoba, koje nisu lokalni zaposlenici i ne obavljaju zadaće utvrđene ugovorom o pružanju usluga te članova njihovih obitelji, izuzeti su od plaćanja carina ili uvoznih pristojbi, poreza ili ostalih fiskalnih naknada s jednakim učinkom prema nacionalnom zakonodavstvu na snazi u državi AKP-a užitnici.

3.   Za sve ostale primjere koji nisu obuhvaćeni gornjim odredbama o poreznim i carinskim dogovorima i dalje vrijedi nacionalno zakonodavstvo koje je na snazi u dotičnoj državi AKP-a užitnici.

POGLAVLJE 5.

PRAĆENJE I OCJENA

Članak 32.

Ciljevi

Cilj je praćenja i ocjene redovita procjena aktivnosti razvoja (pripreme, provedbe i naknadne aktivnosti) radi poboljšanja učinkovitosti razvoja tekućih i budućih aktivnosti.

Članak 33.

Načini

1.   Ne dovodeći u pitanje ocjene koje provode države AKP-a ili Komisija, ovaj će posao zajednički obavljati država(e) AKP-a i Zajednica. Odbor AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja osigurava zajednički karakter zajedničkih aktivnosti praćenja i ocjene. Kako bi pomogle Odboru AKP-a i EU-a za suradnju u financiranju razvoja, Komisija i Glavno tajništvo država AKP-a pripremaju i provode zajedničko praćenje i ocjenu te o tome izvještavaju Odbor. Odbor na prvom sastanku nakon potpisivanja ovog Sporazuma utvrđuje operativne načine namijenjene osiguranju zajedničkog karaktera aktivnosti te jednom godišnje odobrava program rada.

2.   Aktivnosti praćenja i ocjene poglavito:

(a)

pružaju redovite i neovisne procjene djelovanja i aktivnosti Fonda uspoređivanjem rezultata i ciljeva; te time

(b)

državama AKP-a i Komisiji te zajedničkim institucijama omogućuju da ta iskustva koriste pri oblikovanju i izvršavanju budućih politika i aktivnosti.

POGLAVLJE 6.

NOSITELJI UPRAVLJANJA I IZVRŠENJA

Članak 34.

Glavni dužnosnik nadležan za ovjeravanje

1.   Komisija imenuje glavnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje u Fondu, koji je odgovoran za upravljanje sredstvima Fonda. Glavni dužnosnik nadležan za ovjeravanje odgovoran je za preuzimanje obveza, obračunavanje, odobravanje i izračun izdataka u okviru Fonda.

2.   Glavni dužnosnik nadležan za ovjeravanje:

(a)

preuzima obvezu, obračunava i odobrava izdatke te vodi evidenciju o preuzetim obvezama i odobrenim sredstvima;

(b)

osigurava izvršavanje odluka o financiranju;

(c)

u bliskoj suradnji s nacionalnim dužnosnikom nadležnim za ovjeravanje, donosi odluke o preuzimanju obveza i financijskim dogovorima koji su s gospodarskog i tehničkog stajališta potrebni za osiguranje pravilnog izvršavanja odobrenih aktivnosti;

(d)

priprema natječajnu dokumentaciju prije objave poziva za podnošenje ponuda za:

i.

otvorena međunarodna javna nadmetanja; i

ii.

ograničeni međunarodni poziv za sudjelovanje u podnošenju ponuda s prethodnim utvrđivanjem kvalificiranosti,

(e)

odobrava prijedloge za plasiranje ugovora sukladno nadležnostima voditelja izaslanstva iz članka 36.;

(f)

osigurava objavu međunarodnih poziva za sudjelovanje u nadmetanju u razumnom roku.

3.   Na kraju svake godine, glavni dužnosnik nadležan za ovjeravanje na raspolaganje stavlja detaljnu bilancu stanja Fonda u kojoj su prikazane bilance doprinosa država članica uplaćenih u Fond te globalne isplate u odnosu na svaku stavku financiranja.

Članak 35.

Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje

1.   Vlada svake države AKP-a imenuje nacionalnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje da je zastupa u svim aktivnostima koje se financiraju sredstvima Fonda kojim upravljaju Komisija i Banka. Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje može neke od tih funkcija prenijeti na drugog zastupnika o čemu obavještava glavnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje. Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje:

(a)

u bliskoj suradnji s voditeljem izaslanstva odgovoran je za pripremu, podnošenje i procjenu projekata i programa;

(b)

u bliskoj suradnji s voditeljem izaslanstva izdaje pozive za lokalne otvorene javne ponude, prima lokalne i međunarodne ponude (otvorene i ograničene), predsjedava razmatranju ponuda, ustanovljuje rezultate tog razmatranja, potpisuje ugovore i njihove dodatke te odobrava izdatke;

(c)

prije izdavanja poziva za lokalne otvorene javne ponude, natječajnu dokumentaciju podnosi voditelju izaslanstva koji svoju suglasnost daje u roku od 30 dana;

(d)

završava ocjenu javnih ponuda u roku valjanosti ponuda, vodeći računa o vremenskom roku potrebnom za odobrenje ugovora;

(e)

prenosi rezultate razmatranja i prijedlog za plasiranje ugovora voditelju izaslanstva na odobrenje u vremenskim rokovima utvrđenima člankom 36.;

(f)

obračunava i odobrava izdatke u okviru njemu povjerenih sredstava;

(g)

tijekom aktivnosti izvođenja ugovora, poduzima bilo koje mjere prilagodbe koje su sa gospodarskog i tehničkog stajališta potrebne za osiguranje pravilnog izvršavanja odobrenih projekata ili programa.

2.   Nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje, tijekom izvršavanja aktivnosti te ispunjavajući zahtjev da o tome obavještava voditelja izaslanstva, odlučuje o:

(a)

manjim tehničkim prilagodbama i promjenama, ako one ne utječu na doneseno tehničko rješenje i ostaju u okviru pričuve za prilagodbe;

(b)

promjenama procjena troškova tijekom izvođenja;

(c)

prijenosima iz jedne stavke u drugu u okviru procjena troškova;

(d)

promjenama lokacije projekata ili programa koji se sastoje od više jedinica tamo gdje je to opravdano iz tehničkih, gospodarskih ili socijalnih razloga;

(e)

izricanju ili povlačenju kazni za kašnjenje;

(f)

razrješenju jamaca;

(g)

kupnji robe na lokalnom tržištu, bez obzira na njeno podrijetlo;

(h)

korištenju građevinske opreme i strojeva koji nisu podrijetlom iz država članica ili država AKP-a, pod uvjetom da se u državama članicama ili državama AKP-a ne proizvodi usporediva oprema i strojevi;

(i)

sklapanju ugovora s podizvođačima;

(j)

konačnom prihvaćanju, pod uvjetom da je voditelj izaslanstva prisutan pri privremenom prihvaćanju, ovjerava odgovarajuće zapisnike te je, prema potrebi, prisutan kod konačnog prihvaćanja, posebno kada opseg rezervacija zabilježenih pri privremenom prihvaćanju iziskuje znatnu količinu dodatnog rada; i

(k)

zapošljavanju konzultanata i ostalih stručnjaka za tehničku pomoć.

Članak 36.

Voditelj izaslanstva

1.   Komisiju u svakoj državi AKP-a ili u svakoj regionalnoj skupini, koja to izričito zatraži, predstavlja izaslanstvo koje vodi voditelj izaslanstva, a s odobrenjem predmetne države ili država AKP-a. Ako je voditelj izaslanstva imenovan za skupinu država AKP-a, poduzimaju se odgovarajuće mjere da voditelja izaslanstva u svakoj od država u kojoj voditelj izaslanstva ne prebiva zastupa zamjenik s prebivalištem u toj državi. Voditelj izaslanstva zastupa Komisiju na svim područjima njenih nadležnosti te u svim njezinim aktivnostima.

2.   Radi toga, te u bliskoj suradnji sa nacionalnim dužnosnikom nadležnim za ovjeravanje, voditelj izaslanstva:

(a)

na zahtjev predmetne države AKP-a, sudjeluje i pomaže u pripremi projekata i programa te pri sklapanju ugovora o tehničkoj pomoći;

(b)

sudjeluje u procjeni projekata i programa, pripremajući natječajnu dokumentaciju i tražeći načine kakao pojednostaviti postupke procjene i provedbe projekata i programa;

(c)

priprema prijedloge financiranja;

(d)

prije nego što ih nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje objavi, odobrava lokalne otvorene pozive za javne ponude i dokumentaciju za ugovore o hitnoj pomoći u roku od 30 dana nakon što mu ih podnese nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje;

(e)

prisutan je pri otvaranju javnih ponuda te prima kopije ponuda i rezultate njihove ocjene;

(f)

u roku od 30 dana odobrava prijedlog nacionalnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje o plasiranju lokalnih otvorenih javnih ponuda, ugovora s izravnom pogodbom, ugovora o hitnoj pomoći, ugovora o pružanju ugovora i ugovora o gradnji s vrijednošću manjom od 5 milijuna eura te ugovora o pružanju usluga s vrijednošću manjom od 1 milijun eura;

(g)

za sve druge ugovore koji nisu navedeni gore, u roku od 30 dana odobrava prijedlog nacionalnog dužnosnika nadležnog za ovjeravanje o plasiranju ugovora kada god su ispunjeni sljedeći uvjeti:

i.

odabrana ponuda najniža je među onima koje ispunjavaju uvjete iz natječajne dokumentacije;

ii.

odabrana ponuda ispunjava sve kriterije za odabir navedene u natječajnoj dokumentaciji;

iii.

odabrana ponuda ne prelazi iznos sredstava određen za ugovor;

(h)

ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavka (g), prosljeđuje prijedlog glavnom dužnosniku nadležnom za odobravanje koji o njemu odlučuje u roku od 60 dana po prijemu od voditelja izaslanstva. Ako cijena odabrane ponude premašuje iznos sredstava određen za ugovor, glavni dužnosnik nadležan za odobravanje, po odobrenju dodjele, preuzima potrebnu financijsku obvezu;

(i)

ovjerava ugovore i procjene troškova u slučaju korištenja vlastite radne snage, njihove dodatke, kao i odobrenja plaćanja koja izdaje nacionalni dužnosnik nadležan za ovjeravanje;

(j)

osigurava da se projekti i programi financirani sredstvima Fonda kojim upravlja Komisija izvode pravilno s gospodarskog i tehničkog stajališta;

(k)

s nacionalnim vlastima u državi AKP-a gdje predstavlja Komisiju sudjeluje u redovitoj ocjeni aktivnosti;

(l)

državi AKP-a dostavlja sve informacije i relevantne dokumente o postupcima za provedbu suradnje u financiranju razvoja, posebno u vezi sa kriterijima za procjenu te kriterijima za ocjenjivanje ponuda; i

(m)

redovito obavještava nacionalne vlasti o aktivnostima Zajednice koje se izravno tiču suradnje između zajednice i država AKP-a.

3.   Voditelj izaslanstva ima potrebne naputke i ovlasti kako bi olakšao i ubrzao sve aktivnosti iz ovog Sporazuma. O bilo kojoj sljedećoj dodjeli upravljačkih i/ili financijskih ovlasti voditelju izaslanstva, osim onih označenih u ovom članku, obavještavaju se nacionalni dužnosnici nadležni za ovjeravanje i Vijeće ministara.

Članak 37.

Plaćanja i platni agenti

1.   U svrhu učinkovitog plaćanja u nacionalnim valutama država AKP-a, u ime Komisije se u svakoj državi AKP-a otvaraju računi, denominirani u nacionalnim valutama država članica ili u eurima, u nacionalnoj javnoj ili poluprivatnoj financijskoj instituciji izabranoj dogovorom između države AKP-a i Komisije. Ta institucija obavlja funkcije nacionalnog platnog agenta.

2.   Nacionalni platni agent ne prima naknadu za svoje usluge te ne plaća kamatu na deponirana financijska sredstva. Komisija osigurava sredstva na lokalnim računima u valuti jedne od država članica ili u eurima, ovisno o procjenama budućih zahtjeva za gotovinom koji se podnose dovoljno unaprijed kako bi se izbjegla potreba država AKP-a za pred-financiranjem te spriječilo kašnjenje isplata.

3.   U svrhu učinkovitog plaćanja u eurima, računi denominirani u eurima otvaraju se u ime Komisije u financijskim institucijama država članica. Te institucije obavljaju funkcije platnog agenta u Europi.

4.   Plaćanje s europskih računa se prema napucima Komisije ili voditelja izaslanstva u njenom imenu obavlja u odnosu na izdatke koje odobri nacionalni dužnosnik nadležan za odobravanje ili glavni dužnosnik nadležan za odobravanje nakon prethodnog odobrenja nacionalnog dužnosnika nadležnog za odobravanje.

5.   U okviru financijskih sredstava raspoloživih na računima, platni agenti mogu vršiti isplate koje je odobrio nacionalni dužnosnik nadležan za odobravanje ili, prema potrebi, glavni dužnosnik nadležan za odobravanje nakon što provjere je li priložena popratna dokumentacija u osnovi točna i uredna te je li potvrda o plaćanju valjana.

6.   Postupci za obračun, odobrenje i isplatu izdataka moraju biti gotovi u roku od 90 dana od datuma dospijeća plaćanja. Nacionalni dužnosnik nadležan za odobravanje odlučuje o odobrenju isplate te ga dostavlja voditelju izaslanstva najkasnije 45 dana prije datuma dospijeća.

7.   Potraživanja u vezi s kašnjenjem plaćanja namiruju predmetna država ili države AKP-a te Komisija iz svojih vlastitih sredstava za onaj dio kašnjenja za koje je svaka stranka odgovorna u skladu s gore spomenutim postupcima.

8.   Platni agenti, nacionalni dužnosnik nadležan za odobravanje, voditelj izaslanstva i odgovorna tijela Komisije financijski su odgovorni sve dok Komisija konačno ne odobri aktivnosti za čije su izvođenje oni odgovorni.

DODATAK V.

TRGOVINSKI REŽIM KOJI SE PRIMJENJUJE TIJEKOM PRIPREMNOG RAZDOBLJA IZ ČLANKA 37. STAVKA 1.

POGLAVLJE 1.

OPĆI SPORAZUMI O TRGOVINI

Članak 1.

Proizvodi podrijetlom iz država AKP-a u Zajednicu se uvoze bez plaćanja carine i davanja s istovrsnim učinkom.

(a)

Za proizvode podrijetlom iz država AKP-a:

navedene u Dodatku I. ovog Sporazuma, ako spadaju pod zajedničku organizaciju tržišta u smislu članka 34. Sporazuma, ili

za koje pri uvozu u Zajednicu vrijede konkretna pravila uvedena kao rezultat provedbe zajedničke poljoprivredne politike,

Zajednica poduzima mjere potrebne za osiguranje tretmana povoljnijeg od onog dodijeljenog trećim zemljama koje za iste proizvode primjenjuju odredbu o najpovlaštenijoj državi.

(b)

Ako, tijekom primjene ovog Sporazuma, države AKP-a zatraže da nove vrste poljoprivredne proizvodnje ili poljoprivrednih proizvoda koje nisu predmet posebnih sporazuma kada ovaj Dodatak stupi na snagu imaju koristi od takvih dogovora, Zajednica te zahtjeve razmatra u konzultaciji s državama AKP-a.

(c)

Bez obzira na gore spomenuto, Zajednica, u kontekstu posebnih odnosa i posebne prirode suradnje između država AKP-a i EU-a, posebno za svaki slučaj razmatra zahtjeve država AKP-a za povlašteni pristup njihovih poljoprivrednih proizvoda na tržište Zajednice te svoju odluku o tim opravdanim zahtjevima priopćuje, ako je to moguće, u roku od četiri mjeseca, a u svakom slučaju najkasnije šest mjeseci nakon datuma njihovog podnošenja.

U kontekstu točke (a), Zajednica svoje odluke donosi posebno u odnosu na koncesije dodijeljene trećim zemljama u razvoju. Vodi računa o mogućnostima koje nudi vansezonsko tržište.

(d)

Dogovori navedeni u točki (a) stupaju na snagu istovremeno s ovim Sporazumom te se primjenjuju tijekom trajanja pripremnog razdoblja utvrđenog u članku 37. stavku 1. Sporazuma.

Međutim, ako tijekom tog razdoblja Zajednica:

jedan ili više proizvoda podvrgne zajedničkoj organizaciji tržišta ili konkretnim pravilima uvedenima kao rezultat provedbe zajedničke poljoprivredne politike, zadržava pravo da prilagodi uvozni tretman za te proizvode podrijetlom iz država AKP-a, nakon konzultacija unutar Vijeća ministara. U takvim slučajevima primjenjuju se odredbe iz točke (a),

izmijeni zajedničku organizaciju tržišta za pojedini proizvod ili posebna pravila uvedena kao rezultat provedbe zajedničke poljoprivredne politike, zadržava pravo da izmijeni dogovore utvrđene za proizvode podrijetlom iz država AKP-a, nakon konzultacija unutar Vijeća ministara. U takvim slučajevima, Zajednica se obvezuje osigurati da proizvodi podrijetlom iz država AKP-a nastave uživati prednost usporedivu onoj koju su prije uživale u odnosu na proizvode podrijetlom iz trećih zemalja koje za iste primjenjuju klauzulu o najpovlaštenijoj državi.

(e)

Ako Zajednica namjerava s trećim zemljama sklopiti preferencijalni sporazum o tome obavještava države AKP-a. Na zahtjev država AKP-a održavaju se konzultacije kako bi se zaštitili njihovi interesi.

Članak 2.

1.   Zajednica na uvoz proizvoda podrijetlom iz država AKP-a ne primjenjuje nikakva količinska ograničenja ili mjere s jednakim učinkom.

2.   Stavak 1. ne isključuje zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz ili robu u provozu opravdana na temelju javnog morala, javne politike ili javne sigurnosti, zaštite zdravlja i života ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalnih bogatstava koje imaju umjetničku, povijesnu ili arheološku vrijednost, očuvanja neobnovljivih prirodnih izvora, ako se te mjere ostvaruju zajedno s ograničenjima na domaću proizvodnju ili potrošnju, ili zaštitom industrijskoga i trgovačkoga vlasništva.

3.   Te zabrane ili ograničenja ni u kojem slučaju nisu sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije ili općeg prikrivenog ograničenja trgovine.

U slučajevima gdje provedba mjera navedenih u stavku 2. utječe na interese jedne ili više država AKP-a, na zahtjev tih država održavaju se konzultacije, u skladu s odredbama članka 12. ovog Sporazuma, radi postizanja zadovoljavajućeg rješenja.

Članak 3.

1.   Ako postoji vjerojatnost da nova mjera ili mjere određene u programima koje Zajednica donosi za usklađivanje zakona i propisa za olakšanje protoka roba utječu na interese jedne ili više država AKP-a, Zajednica, prije donošenja takvih mjera, preko Vijeća ministara o njima obavještava države AKP-a.

2.   Kako bi se Zajednici omogućilo da u obzir uzme interese predmetne države AKP-a, na zahtjev te države održavaju se konzultacije u skladu s odredbama članka 12. ovog Sporazuma, radi postizanja zadovoljavajućeg rješenja.

Članak 4.

1.   Ako postojeća pravila i propisi Zajednice doneseni kako bi se olakšao protok roba utječu na interese jedne ili više država AKP-a ili ako na te interese utječe tumačenje, primjena ili izvršavanje tih pravila ili propisa, na zahtjev predmetnih država AKP-a održavaju se konzultacije radi postizanja zadovoljavajućeg rješenja.

2.   Države AKP-a, radi pronalaženja zadovoljavajućeg rješenja, također mogu u okviru Vijeća ministara iznijeti bilo koje druge probleme u vezi s protokom roba koji mogu nastati zbog mjera koje poduzimaju ili predviđaju države članice.

3.   Relevantne institucije Zajednice u najvećoj mogućoj mjeri obavještavaju Vijeće ministara o takvim mjerama kako bi se osigurale učinkovite konzultacije.

Članak 5.

1.   Države AKP-a ne trebaju, u vezi s uvozom proizvoda podrijetlom iz Zajednice, preuzeti obveze koje odgovaraju obvezama koje Zajednica preuzima ovim Sporazumom u vezi s uvozom proizvoda podrijetlom iz država AKP-a.

(a)

U trgovini sa Zajednicom, države AKP-a ne prave razliku između država članica, a Zajednici dodjeljuju tretman ne manje povoljan od tretmana najpovlaštenije države.

(b)

Tretman najpovlaštenije države iz točke (a) ne primjenjuje se u odnosu na trgovinu ili gospodarske odnose među državama AKP-a ili između jedne ili više država AKP-a i drugih država u razvoju.

Članak 6.

Svaka stranka u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Dodatka o svojoj carinskoj tarifi obavještava Vijeće ministara. Svaka Stranka također obavještava o bilo kojim naknadnim izmjenama svoje tarife kako i kada one stupe na snagu.

Članak 7.

1.   Pojam „proizvoda s podrijetlom” u svrhu provedbe ovog Dodatka i odgovarajući načini sudjelovanja u upravljanju definirani su Protokolom ovog Dodatka.

2.   Vijeće ministara može donijeti bilo koju izmjenu Protokola 1.

3.   Ako pojam „proizvod s podrijetlom” još nije definiran za neki proizvod sukladno sa stavkom 1. ili 2., svaka Ugovorna stranka nastavlja primjenjivati svoja vlastita pravila.

Članak 8.

1.   Ako se u Zajednicu uvozi bilo kakav proizvod u tako povećanim količinama i pod takvim uvjetima da uzrokuje ili prijeti nastankom štete domaćim proizvođačima njemu sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda ili ozbiljnih poremećaja u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoćama koje mogu dovesti do ozbiljnog narušavanja stanja gospodarstva u regiji, Zajednica može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima te u skladu s postupcima utvrđenima člankom 9.

2.   Zajednica se obvezuje ne koristiti druga sredstva u svrhu protekcionizma ili za ometanje strukturnog razvoja. Zajednica će se suzdržati od korištenja zaštitnih mjera s jednakim učinkom.

3.   Zaštitne mjere ograničuju se samo na one koje najmanje ometaju trgovinu između Ugovornih stranaka u provedbi ciljeva ovog Sporazuma i ne smiju premašiti područje primjene onoga što je strogo potrebno kako bi se otklonile nastale poteškoće.

4.   U primjeni zaštitnih mjera vodi se računa o postojećoj razini izvoza iz država AKP-a u Zajednicu i njegove mogućnosti za razvoj. Posebna se pozornost pridaje interesima najmanje razvijenih država AKP-a, država AKP-a bez izlaza na more te otočnih država AKP-a.

Članak 9.

1.   Prethodne konzultacije održavaju se u vezi s primjenom zaštitne klauzule, kada se takve mjere poduzimaju po prvi put i kada se produžuju. Zajednica državama AKP-a pruža sve informacije zatražene za te konzultacije te pruža podatke iz kojih se utvrđuje do koje je mjere uvoz konkretnog proizvoda iz neke države AKP-a prouzrokovao učinke navedene u članku 8. stavku 1.

2.   Kada se održe konzultacije, zaštitne mjere ili dogovori zajednički usuglašeni između predmetnih država AKP-a i Zajednice stupaju na snagu nakon toga.

3.   Međutim, prethodne konzultacije predviđene stavkom 1. i 2. ne sprečavaju bilo koje neposredne odluke koje Zajednica, u skladu s člankom 8. stavkom 1., može donijeti zbog posebnih okolnosti.

4.   Radi olakšavanja ispitivanja čimbenika koji mogu prouzrokovati poremećaje tržišta, uvodi se mehanizam za statistički nadzor izvoza određenih proizvoda iz država AKP-a u Zajednicu.

5.   Stranke se obvezuju održavati redovite konzultacije radi pronalaženja zadovoljavajućih rješenja problema koji mogu nastati provedbom zaštitne klauzule.

6.   Prethodne konzultacije, kao i redovite konzultacije te mehanizam za nadzor navedeni u stavcima 1. do 5. provode se u skladu sa Protokolom 2. ovog Dodatka.

Članak 10.

Vijeće ministara na zahtjev bilo koje predmetne Stranke razmatra gospodarske i socijalne učinke provedbe zaštitne klauzule.

Članak 11.

Kada se poduzimaju zaštitne mjere, izmijenjene ili ukinute, posebna se pozornost pridaje interesima najmanje razvijenih država AKP-a, država AKP-a bez izlaza na more te otočnih država AKP-a.

Članak 12.

Radi osiguranja učinkovite provedbe ovog Dodatka, Stranke su suglasne jedna drugu obavještavati i konzultirati.

Dodatno slučajevima za koje su člancima 2. do 9. ovog Dodatka posebno predviđene konzultacije, također se održavaju konzultacije, na zahtjev zajednice ili država AKP-a te u skladu sa uvjetima predviđenima pravilima za postupke iz članka 12. ovog Sporazuma, posebno u ovim slučajevima:

(1)

ako Stranke namjeravaju poduzeti bilo koje trgovinske mjere koje utječu na interese jedne ili više Stranaka u skladu s ovim Dodatkom, o tome obavještavaju Vijeće ministara;

(2)

ako, tijekom primjene ovog Dodatka, države AKP-a smatraju da poljoprivredni proizvodi obuhvaćeni člankom 1. stavkom 2., točkom (a) osim onih podložnih posebnom tretmanu trebaju uživati isti takav tretman, mogu se održati konzultacije unutar Vijeća ministara;

(3)

ako neka Stranka smatra da prepreke protoku roba nastaju kao rezultat postojećih pravila druge Stranke ili njihovim tumačenjem, primjenom ili izvršavanjem;

(4)

ako zajednica poduzima zaštitne mjere u skladu s odredbama članka 8., konzultacije o tim mjerama mogu se održati unutar Vijeća ministara, ako predmetne Stranke to zatraže, poglavito radi osiguranja poštovanja odredaba iz članka 8. stavka 3.

Takve konzultacije moraju završiti u roku od tri mjeseca.

POGLAVLJE 2.

POSEBNE OBVEZE U VEZI SA ŠEĆEROM, GOVEDINOM I TELETINOM

Članak 13.

1.   U skladu s člankom 25. Konvencije država AKP-a i EEZ-a iz Loméa, potpisane 28. veljače 1975. i njoj priloženim Protokolom 3., Zajednica se na neograničeno razdoblje obvezuje, bez obzira na ostale odredbe ovog Dodatka, na kupovinu i uvoz, po zajamčenim cijenama, određenih količina sirove i prerađene šećerne trske podrijetlom iz država AKP-a koje proizvode i izvoze šećernu trsku i koju su joj se te države obvezale isporučiti.

2.   Uvjeti za provedbu gore spomenutog članka 25. utvrđeni su Protokolom 3. iz stavka 1. Tekst Protokola priložen je ovom Dodatku kao Protokol 3.

3.   Članak 8. ovog Dodatka ne primjenjuje se u okviru navedenog Protokola.

4.   U smislu članka 8. navedenog Protokola institucije ustanovljene ovim Sporazumom mogu se koristiti tijekom razdoblja primjene ovog Sporazuma.

5.   Ako ovaj Sporazum prestane vrijediti, primjenjuje se članak 8. stavak 2. navedenog Protokola.

6.   Izjave sadržane u Dodacima XIII., XXI. i XXII. Završnog akta Konvencije država AKP-a i EEZ-a iz Loméa, potpisane 28. veljače 1975., potvrđuju se, a njihove odredbe nastavljaju se primjenjivati. Te izjave kao takve priložene su Protokolu 3.

7.   Ovaj članak i Protokol 3. ne primjenjuju se na odnose između država AKP-a i francuskih prekomorskih departmana.

Članak 14.

Primjenjuju se posebne obveze u vezi s govedinom i teletinom, definirane priloženim Protokolom 4.

POGLAVLJE 3.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Protokoli priloženi ovom Dodatku njegov su sastavni dio.

DODATAK VI.

POPIS NAJMANJE RAZVIJENIH DRŽAVA AKP-a, DRŽAVA AKP-a BEZ IZLAZA NA MORE I OTOČNIH DRŽAVA AKP-a

Ovaj popis obuhvaća najmanje razvijene države AKP-a, države AKP-a bez izlaza na more i otočne države AKP-a:

NAJMANJE RAZVIJENE DRŽAVE AKP-A

Članak 1.

Prema ovom Sporazumu, ove se države smatraju najmanje razvijenim državama AKP-a:

 

Angola

 

Benin

 

Burkina Faso

 

Burundi

 

Kabo Verde

 

Srednjoafrička Republika

 

Čad

 

Komori

 

Demokratska Republika Kongo

 

Džibuti

 

Etiopija

 

Eritreja

 

Gambija

 

Gvineja

 

Gvineja Bisau

 

Ekvatorska Gvineja

 

Haiti

 

Kiribati

 

Lesoto

 

Liberija

 

Malavi

 

Mali

 

Mauritanija

 

Madagaskar

 

Mozambik

 

Niger

 

Ruanda

 

Samoa

 

Sveti Toma i Prinsipe

 

Sijera Leone

 

Salomonovi Otoci

 

Somalija

 

Sudan

 

Tanzanija

 

Tuvalu

 

Togo

 

Uganda

 

Vanuatu

 

Zambija

DRŽAVE AKP-A BEZ IZLAZA NA MORE

Članak 2.

Poduzete su konkretne mjere i odredbe za potporu državama AKP-a bez izlaza na more u njihovim naporima za prevladavanje zemljopisnih poteškoća i ostalih prepreka koje ometaju njihov razvoj kako bi im se omogućilo ubrzanje njihovih pojedinačnih stopa rasta.

Članak 3.

Države AKP-a bez izlaza na more su:

 

Bocvana

 

Burkina Faso

 

Burundi

 

Srednjoafrička Republika

 

Čad

 

Etiopija

 

Lesoto

 

Malavi

 

Mali

 

Niger

 

Ruanda

 

Svazi

 

Uganda

 

Zambija

 

Zimbabve

OTOCNE DRŽAVE AKP-A

Članak 4.

Poduzete su konkretne mjere i odredbe za potporu otočnim državama AKP-a u njihovim naporima za prevladavanje prirodnih i zemljopisnih poteškoća te ostalih prepreka koje ometaju njihov razvoj kako bi im se omogućilo ubrzanje njihovih pojedinačnih stopa rasta.

Članak 5.

Popis otočnih država AKP-a:

 

Antigva i Barbuda

 

Bahami

 

Barbados

 

Kabo Verde

 

Komori

 

Cookovi Otoci

 

Dominika

 

Dominikanska Republika

 

Fidži

 

Grenada

 

Haiti

 

Jamajka

 

Kiribati

 

Madagaskar

 

Maršalovi Otoci

 

Mauricijus

 

Mikronezija

 

Nauru

 

Niue

 

Palau

 

Papua Nova Gvineja

 

Sveti Kristofor i Nevis

 

Sveta Lucija

 

Sveti Vincent i Grenadini

 

Samoa

 

Sveti Toma i Prinsipe

 

Sejšeli

 

Salomunovi Otoci

 

Tonga

 

Trinidad i Tobago

 

Tuvalu

 

Vanuatu

PROTOKOLI

PROTOKOL 1.

o troškovima rada zajedničkih institucija

1.   Države članice i Zajednica, s jedne strane, i države AKP-a, s druge strane, same snose troškove koji nastaju zbog njihovog sudjelovanja na sastancima Vijeća ministara i o njemu ovisnim tijelima, što se tiče troškova osoblja, putnih troškova i troškova života, kao i poštanskih i telekomunikacijskih troškova.

Troškove vezane uz usmeno prevođenje na sastancima, pismeno prevođenje i razmnožavanje dokumenata te tehničku organizaciju sastanaka (kao što su prostori, oprema i kuriri) zajedničkih institucija sadašnjeg Sporazuma snosi Zajednica ili jedna od država AKP-a, ovisno o tome održavaju li se sastanci na državnom području države članice ili na državnom području države AKP-a.

2.   Arbitri imenovani u skladu s člankom 98. ovog Sporazuma imaju pravo na povrat putnih troškova i troškova života. Ovo potonje utvrđuje Vijeće ministara.

Polovicu putnih i životnih troškova arbitara snosi Zajednica, dok drugu polovicu snose države AKP-a. Troškove vezane uz bilo koji ured kojeg osnuju arbitri, pripremne istrage u vezi sa sporovima te uz organizaciju saslušanja (kao što su prostori, kadar i tumačenje) snosi Zajednica. Troškovi vezani uz posebne istrage podmiruju se zajedno s ostalim troškovima, a stranke unaprijed uplaćuju predujmove prema nalogu arbitara.

3.   Države AKP-a osnivaju Fond kojim će upravljati njihovo Glavno tajništvo radi doprinosa financiranju troškova sudionika iz država AKP-a na sastancima Zajedničke parlamentarne skupštine i Vijeća ministara.

Države AKP-a doprinose tom Fondu. S ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja svih država AKP-a u dijalogu koji se vodi unutar zajedničkih institucija AKP-a i EZ-a, Zajednica doprinosi ovom Fondu kao što je predviđeno Financijskim protokolom (4 milijuna eura prema Prvom financijskom protokolu).

Da bi bili pokriveni iz Fonda, troškovi moraju poštovati sljedeće uvjete, kao i one utvrđene stavkom 1.:

Moraju biti ostvareni tako što su parlamentarci ili, u njihovoj odsutnosti, drugi takvi predstavnici iz država AKP-a putovali iz države koju zastupaju da bi sudjelovali na zasjedanjima Zajedničke parlamentarne skupštine, sastancima radnih skupina ili misija pod njezinim okriljem ili kao rezultat sudjelovanja tih istih predstavnika i predstavnika civilnog društva država AKP-a te gospodarskih i socijalnih nositelja na konzultacijama održanima u skladu s člancima 15. i 17. ovog Sporazuma.

Odluke o prirodi, organizaciji, učestalosti i mjestu održavanja sastanaka, misija i radnih skupina moraju biti donesene u skladu s poslovnikom Vijeća ministara i Zajedničke parlamentarne skupštine.

4.   Konzultacije i sastanke gospodarskih i socijalnih nositelja država AKP-a i EU-a organizira Gospodarsko i socijalno vijeće Europske unije. U tom konkretnom primjeru, doprinos Zajednice za pokrivanje troškova sudjelovanja gospodarskih i socijalnih nositelja iz država AKP-a uplaćuje se neposredno Gospodarskom i socijalnom vijeću.

Tajništvo država AKP-a, Vijeće ministara i zajednička parlamentarna skupština mogu, uz suglasnost Komisije, za organizaciju konzultacija građanskog društva država AKP-a ovlastiti organizacije koje odobre stranke.

PROTOKOL 2.

o povlasticama i imunitetima

STRANKE SU SE

U ŽELJI DA zaključenjem Protokola o povlasticama i imunitetima omoguće neometano funkcioniranje ovog Sporazuma, pripremu njegovog rada i provedbu mjera donesenih za njegovu primjenu;

BUDUĆI DA je stoga potrebno posebno navesti povlastice i imunitete na koje se mogu pozvati osobe koje sudjeluju u radu vezanom uz primjenu ovog Sporazuma te uz dogovore koji se primjenjuju na službenu komunikaciju vezanu uz taj rad, ne dovodeći u pitanje odredbe Protokola o privilegijama i imunitetima Europskih zajednica, potpisanog u Bruxellesu dana 8. travnja 1965.;

BUDUĆI DA je također potrebno utvrditi postupanje prema dobrima, sredstvima i imovini Vijeća ministara država AKP-a, kao i prema njegovom osoblju;

BUDUĆI DA je Sporazumom iz Georgetowna od 6. lipnja 1975. ustanovljena Skupina država AKP-a i uspostavljeno Vijeće ministara država AKP-a te Odbor veleposlanika; budući da Tajništvo država AKP-a brine o tijelima Skupine država AKP-a;

SPORAZUMJELE o sljedećim odredbama, koje su dodane ovom Sporazumu:

POGLAVLJE 1.

OSOBE KOJE SUDJELUJU U RADU U VEZI SA SPORAZUMOM

Članak 1.

Predstavnici Vlada država članica i država AKP-a te predstavnici institucija Europskih zajednica, kao i njihovi savjetnici i stručnjaci te članovi osoblja Tajništva država AKP-a koji na teritoriju država članica ili država AKP-a sudjeluju u radu bilo koje od institucija iz ovog Sporazuma ili tijela za koordinaciju ili pak u radu vezanom uz primjenu ovog Sporazuma, uživaju uobičajene povlastice, imunitete i pogodnosti tijekom izvršavanja svojih dužnosti te tijekom putovanja prema ili iz mjesta u kojima moraju izvršavati te dužnosti.

Prethodni stavak također se primjenjuje na članove Zajedničke parlamentarne skupštine iz ovog Sporazuma, na arbitre koji mogu biti imenovani u skladu s ovim Sporazumom, na članove savjetodavnih tijela gospodarskog i socijalnog sektora koja mogu biti osnovana, na dužnosnike i zaposlenike tih institucija, kao i na članove agencija Europske investicijske banke i njeno osoblje te na osoblje Centra za razvoj poduzetništva i Centra za razvoj poljoprivrede.

POGLAVLJE 2.

DOBRA, SREDSTVA I IMOVINA VIJEĆA MINISTARA DRŽAVA AKP-A

Članak 2.

Prostori i zgrade koje za svoje službene svrhe koristi Vijeće ministara država AKP-a nepovredivi su. Izuzeti su od pretrage, rekvizicije, konfiskacije ili izvlaštenja.

Osim kada je to zatraženo u svrhu istrage nesreće koju je uzrokovalo motorno vozilo koje pripada spomenutom Vijeću ili se koristi na njegov račun ili u slučaju povrede prometnih pravila ili nesreće koje je uzrokovalo takvo vozilo, imovina i sredstva Vijeća ministara država AKP-a ne podliježe nikakvim administrativnim ili pravnim mjerama prisile bez odobrenja Vijeća ministara osnovanog ovim Sporazumom.

Članak 3.

Arhive Vijeća ministara država AKP-a nepovredive su.

Članak 4.

Vijeće ministara država AKP-a, njegova imovina, prihodi i ostala dobra izuzeti su od svih neposrednih poreza.

Država domaćin, tamo gdje je god to potrebno, poduzima mjere potrebne za doznačivanje ili povrat iznosa posrednih poreza ili poreza na prodaju koji su uključeni u cijenu pokretne ili nepokretne imovine, ukoliko Vijeće ministara država AKP-a, isključivo za svoju službenu uporabu, obavi znatnu kupnju, čija cijena uključuje poreze ove vrste.

Ne odobravaju se izuzeci u odnosu na poreze, naknade i pristojbe koje predstavljaju naknade za učinjene usluge.

POGLAVLJE 3.

SLUŽBENE KOMUNIKACIJE

Članak 6.

U svojoj službenoj komunikaciji i prijenosu svih svojih dokumenata, Europska zajednica, institucije ovog Sporazuma i tijela za koordinaciju na teritoriju država stranaka ovog Sporazuma uživaju tretman koji se dodjeljuje međunarodnim organizacijama.

Službena korespondencija i ostale službene komunikacije Europske zajednice, zajedničkih institucija ovog Sporazuma i tijela za koordinaciju nisu podložna cenzuri.

POGLAVLJE 4.

OSOBLJE TAJNIŠTVA DRŽAVA AKP-A

Članak 7.

1.   Tajnik ili tajnici te zamjenik tajnika ili zamjenici tajnika Vijeća ministara država AKP-a, kao i ostali stalni članovi osoblja višeg ranga Vijeća ministara država AKP-a imenovani od strane država AKP-a u državi u kojoj je Vijeće ministara država AKP-a ustanovljeno, uz odgovornost predsjedatelja Vijeća veleposlanika država AKP-a, imaju prednosti dodijeljene diplomatskom osoblju diplomatskih misija. Njihovi bračni drugovi i njihova maloljetna djeca koja žive u njihovom kućanstvu imaju pravo, pod istim uvjetima, na prednosti dodijeljene bračnim drugovima i maloljetnoj djeci takvog diplomatskog osoblja.

2.   Stalne članove osoblja država AKP-a koji se ne spominju u stavku 1. njihova država domaćin izuzima od svih poreza na plaće, prihode ili dodatke koje im plaćaju države AKP-a od dana kada takav prihod postane podložan porezu koji se skuplja u korist država AKP-a.

Gornja odredba se ne primjenjuje na mirovine koje Tajništvo država AKP-a plaća bivšim članovima svoga osoblja ili njihovim uzdržavanim članovima obitelji, ili na plaće, prihode ili naknade koje Tajništvo država AKP-a plaća svom lokalnom osoblju.

Članak 8.

Država u kojoj je ustanovljeno Vijeće ministara država AKP-a dodjeljuje imunitet od sudskog postupka stalnim članovima osoblja Tajništva država AKP-a, osim onima iz stavka 1. članka 7., samo u pogledu djela koje oni počine pri obavljanju svojih službenih dužnosti. Međutim, takav se imunitet ne primjenjuje na povrede prometnih pravila od strane stalnog člana osoblja Tajništva država AKP-a ili na štetu prouzrokovanu motornim vozilom koje pripada njemu ili njoj ili ga on ili ona voze.

Članak 9.

Imena, mjesta i adrese predsjedatelja Odbora veleposlanika država AKP-a, tajnika ili više tajnika te zamjenika ili više zamjenika tajnika Vijeća ministara država AKP-a, kao i stalnih članova osoblja Tajništva država AKP-a predsjednik Vijeća ministara država AKP-a periodično dostavlja Vladi države na čijem je teritoriju ustanovljeno Vijeće ministara država AKP-a.

POGLAVLJE 5.

DELEGACIJE KOMISIJE U DRŽAVAMA AKP-A

Članak 10.

1.   Šef delegacije Komisije i osoblje imenovano u delegaciju ili delegacije, uz iznimku lokalno zaposlenog osoblja, izuzeti su svih neposrednih poreza u državi AKP-a u kojoj obavljaju službu.

2.   Na osoblje iz stavka 1. također se primjenjuje članak 31. stavak 2. točka (g) poglavlja 4. Dodatka IV.

POGLAVLJE 6.

OPĆE ODREDBE

Članak 11.

Povlastice, imuniteti i pogodnosti predviđeni ovim Protokolom dodjeljuju se dotičnim osobama isključivo u interesu pravilnog obavljanja njihovih službenih dužnosti.

Svaka institucija ili tijelo iz ovog Protokola mora se odreći imuniteta kada god smatra da odricanje takvog imuniteta nije u suprotnosti s njezinim ili njegovim vlastitim interesima.

Članak 12.

Na sporove u vezi s ovim Protokolom primjenjuje se članak 98. ovog Sporazuma.

Vijeće ministara država AKP-a i Europska investicijska banka mogu biti stranke u postupku arbitraže.

PROTOKOL 3.

O Južnoj Africi

Članak 1.

Kvalificirani status

1.   Sudjelovanje Južne Afrike u ovom Sporazumu podložno je kvalifikacijama iznesenima u ovom Protokolu.

2.   Odredbe dvostranog Sporazuma o trgovini, razvoju i suradnji između Europske unije, njezinih država članica i Južne Afrike potpisanog u Pretoriji dana 11. listopada 1999., u daljnjem tekstu „TRSS”, imaju prednost pred odredbama ovog Sporazuma.

Članak 2.

Opće odredbe, politički dijalog i zajedničke institucije

1.   Opće, institucionalne i završne odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se na Južnu Afriku.

2.   Južna Afrika u potpunosti je uključena u cjelokupan politički dijalog i sudjeluje u zajedničkim institucijama i tijelima utvrđenima ovim Sporazumom. Međutim, Južna Afrika ne sudjeluje u postupku odlučivanja u odnosu na odluke koje se donose u vezi sa odredbama koje se ne primjenjuju na Južnu Afriku u skladu s ovim Protokolom.

Članak 3.

Strategije suradnje

Odredbe o strategijama suradnje ovog Sporazuma primjenjuju se na suradnju između Zajednice i Južne Afrike.

Članak 4.

Financijska sredstva

1.   Odredbe ovog Sporazuma o suradnji u financiranju razvoja ne primjenjuju se na Južnu Afriku.

2.   Međutim, odstupajući od ovog načela, Južna Afrika ima pravo sudjelovati na područjima suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a navedenima dolje u članku 8., pod pretpostavkom da će se sudjelovanje Južne Afrike u potpunosti financirati iz sredstava predviđenih Glavom VII. „TRSS-a”. Kada su sredstva iz „TRSS-a” na raspolaganju za sudjelovanje u aktivnostima u okviru suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a, Južna Afrika će imati pravo u potpunosti sudjelovati u postupcima donošenja odluka koji uređuju provedbu takve pomoći.

3.   Fizičke i pravne osobe iz Južne Afrike imaju pravo na dodjeljivanje ugovora koji se financiraju iz financijskih izvora predviđenih ovim Sporazumom. Međutim, u tom smislu, fizičke i pravne osobe iz Južne Afrike ne uživaju povlastice koje se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama iz država AKP-a.

Članak 5.

Trgovinska suradnja

1.   Odredbe ovog Sporazuma o gospodarskoj i trgovinskoj suradnji ne primjenjuju se na Južnu Afriku.

2.   Usprkos tome, Južna Afrika je u dijalog između stranaka uključena kao promatrač, u skladu s člancima 34. i 40. ovog Sporazuma.

Članak 6.

Primjenjivost Protokola i Izjava

Na Južnu Afriku ne primjenjuju se protokoli i izjave dodane ovome Sporazumu koji se odnose na dijelove ovog Sporazuma koji se ne primjenjuju na Južnu Afriku. Primjenjuju se sve ostale izjave i protokoli.

Članak 7.

Odredba o reviziji

Ovaj Protokol može biti revidiran odlukom Vijeća ministara.

Članak 8.

Primjenjivost

Ne dovodeći u pitanje prethodne članke, donja tabela utvrđuje one članke ovog Sporazuma i njegove dodatke koji se primjenjuju na Južnu Afriku te one koji se na nju ne primjenjuju.

Primjenjuje se

Opaske

Ne primjenjuje se

Preambula

 

 

Dio 1., Glava I., Poglavlje 1.: „Ciljevi i načela”, (članci 1. do 7.)

 

 

Dio 1., Glava II., „Politički značaj”; članci 8. do 13.

 

 

Dio 2., „Institucionalne odredbe”; članci 14. do 17.

U skladu s člankom 1. ovog protokola, Južna Afrika nema pravo glasa u bilo kojoj od zajedničkih institucija ili tijela na područjima iz ovog Sporazuma koja se ne primjenjuju na Južnu Afriku

 

Dio 3., Glava I., „Strategije suradnje”

 

 

 

U skladu s gornjim člankom 5., Južna Afrika je u dijalog između stranaka uključena kao promatrač, u skladu s člancima 34. i 40.

Dio 3., Glava II., Gospodarska i trgovinska suradnja

Članak 75. točka (i) (Promicanje ulaganja, potpora dijalogu privatnog sektora država AKP-a i EU-a na regionalnoj razini), Članak 78. (Zaštita ulaganja)

U skladu s gornjim člankom 4., Južna Afrika ima pravo sudjelovati na određenim područjima suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a, pod pretpostavkom da će se takvo sudjelovanje u potpunosti financirati iz sredstava predviđenih glavom VII. „TRSS-a”. U skladu s gornjim člankom 2., Južna Afrika može sudjelovati u Odboru za suradnju u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a predviđenom člankom 83., bez uživanja prava glasa u odnosu na odredbe koje se ne primjenjuju na Južnu Afriku.

Dio 4., Razvoj financijske suradnje

Dio 5., Opće odredbe za najmanje razvijene države AKP-a, države AKP-a bez izlaza na more i otočne države AKP-a, članci 84. do 90.

 

 

Dio 6., Završne odredbe, članci 91. do 100.

 

 

 

 

Dodatak I. (Financijski protokol)

Dodatak II., Uvjeti financiranja, Poglavlje 5. (povezano s člankom 78./zaštita ulaganja)

U skladu s gornjim člankom 4., Južna Afrika ima pravo sudjelovati na određenim područjima suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a, pod pretpostavkom da će se takvo sudjelovanje u potpunosti financirati iz sredstava predviđenih glavom VII. „TRSS-a”.

Dodatak II., Uvjeti financiranja, Poglavlje 1., 2., 3., i 4.

Dodatak III., Institucionalna potpora (CDE i CTA)

U skladu s gornjim člankom 4., Južna Afrika ima pravo sudjelovati na određenim područjima suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a, pod pretpostavkom da će se takvo sudjelovanje u potpunosti financirati iz sredstava predviđenih glavom VII. „TRSS-a”.

 

Dodatak IV., Provedba i upravljanje postupcima: članci 6. do 14. (regionalna suradnja) i članci 20. do 32. (Konkurentnost i povlastice)

U skladu s gornjim člankom 4., kada su sredstva iz „TRSS-a” na raspolaganju za sudjelovanje u aktivnostima u okviru suradnje u financiranju razvoja između država AKP-a i EU-a, Južna Afrika će imati pravo u potpunosti sudjelovati u postupcima donošenja odluka koji uređuju provedbu takve pomoći. Štoviše, fizičke i pravne osobe iz Južne Afrike imat će pravo sudjelovati u javnim natječajima za ugovore koji se financiraju iz financijskih izvora iz ovog Sporazuma. U tom smislu, ponuditelji iz Južne Afrike neće uživati povlastice predviđene za ponuditelje iz država AKP-a.

Dodatak IV., članci 1. do 5. (nacionalno programiranje); 15. do 19. (odredbe koje se odnose na projektni ciklus), 27. (prednost izvođača iz država AKP-a) i 34. do 38. (nositelji rješavanja)

 

 

Dodatak V./trgovinski režim koji se primjenjuje tijekom pripremnog razdoblja)

Dodatak VI.; Popis najmanje razvijenih država AKP-a, država AKP-a bez izlaza na more i otočnih država AKP-a

 

 


ZAVRŠNI AKT


Punomoćnici:

 

Njegovog Veličanstva kralja Belgijanaca,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Danske,

 

Predsjednika Savezne Republike Njemačke,

 

Predsjednika Helenske Republike,

 

Njegovog Veličanstva kralja Španjolske,

 

Predsjednika Francuske Republike,

 

Predsjednice Irske,

 

Predsjednika Talijanske Republike,

 

Njegovog Kraljevskog Visočanstva velikog vojvode Luksemburga,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Nizozemske,

 

Saveznog predsjednika Republike Austrije,

 

Predsjednika Portugalske Republike,

 

Predsjednice Republike Finske,

 

Vlade Kraljevine Švedske,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske,

Ugovorne stranke Ugovora o osnivanju Europske zajednice, u daljnjem tekstu „Zajednica”, i države Zajednice, u daljnjem tekstu „države članice”,

i Vijeće Europske unije te Komisija Europskih zajednica,

s jedne strane, i

Punomoćnici:

 

Predsjednika Republike Angole,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Antigve i Barbude,

 

Državnog poglavara Zajednice Bahama,

 

Državnog poglavara Barbadosa,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Belizea,

 

Predsjednika Republike Benin,

 

Predsjednika Republike Bocvane,

 

Predsjednika Burkine Faso,

 

Predsjednika Republike Burundi,

 

Predsjednika Republike Kamerun,

 

Predsjednika Kabo Verdea,

 

Predsjednika Srednjoafričke Republike,

 

Predsjednika Republike Čad,

 

Predsjednika Islamske Savezne Republike Komori,

 

Predsjednika Demokratske Republike Kongo,

 

Predsjednika Republike Kongo,

 

Vlade Cookovog otočja,

 

Predsjednika Republike Côte d’Ivoire (Obala Bjelokosti),

 

Predsjednika Republike Džibuti,

 

Vlade Zajednice Dominike,

 

Predsjednika Dominikanske Republike,

 

Predsjednika Države Eritreje,

 

Predsjednika Republike Ekvatorske Gvineje,

 

Predsjednika Savezne Demokratske Republike Etiopije,

 

Predsjednika Suverene Demokratske Republike Fidži,

 

Predsjednika Gabonske Republike,

 

Predsjednika i državnog poglavara Republike Gambije,

 

Predsjednika Republike Gane,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Grenade,

 

Predsjednika Republike Gvineje,

 

Predsjednika Republike Gvineje Bisau,

 

Predsjednika Republike Gvajane,

 

Predsjednika Republike Haiti,

 

Državnog poglavara Jamajke,

 

Predsjednika Republike Kenije,

 

Predsjednika Republike Kiribati,

 

Njegovog Veličanstva kralja Kraljevine Lesoto,

 

Predsjednika Republike Liberije,

 

Predsjednika Republike Madagaskar,

 

Predsjednika Republike Malavi,

 

Predsjednika Republike Mali,

 

Vlade Republike Maršalovi otoci,

 

Predsjednika Islamske Republike Mauritanije,

 

Predsjednika Republike Mauricijus,

 

Vlade Saveznih Država Mikronezije,

 

Predsjednika Republike Mozambik,

 

Predsjednika Republike Namibije,

 

Vlade Republike Nauru,

 

Predsjednika Republike Niger,

 

Predsjednika Savezne Republike Nigerije,

 

Vlade Niuea,

 

Vlade Republike Palau,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Neovisne Države Papue Nove Gvineje,

 

Predsjednika Republike Ruande,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Svetog Kristofora i Nevisa,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Svete Lucije,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Svetog Vincenta i Grenadina,

 

Državnog poglavara Neovisne Države Samoe,

 

Predsjednika Neovisne Republike Sveti Toma i Prinsipe,

 

Predsjednika Republike Senegal,

 

Predsjednika Republike Sejšeli,

 

Predsjednika Republike Sijera Leone,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Salamunovih Otoka,

 

Predsjednika Južnoafričke Republike,

 

Predsjednika Republike Sudan,

 

Predsjednika Republike Surinam,

 

Njegovog Veličanstva kralja Kraljevine Svazi,

 

Predsjednika Ujedinjene Republike Tanzanije,

 

Predsjednika Togoanske Republike,

 

Njegovog Veličanstva kralja Taufa’ahaua Tupoua IV. Tonge,

 

Predsjednika Republike Trinidad i Tobago,

 

Njezinog Veličanstva kraljice Tuvalua,

 

Predsjednika Republike Ugande,

 

Vlade Republike Vanuatu,

 

Predsjednika Republike Zambije,

 

Vlade Republike Zimbabve,

čije se države u daljnjem tekstu navode kao „države AKP-a”

s druge strane,

koji su se sastali u Cotonouu 23. lipnja godine dvije tisućite radi potpisivanja Sporazuma o partnerstvu između država AKP-a i EZ-a, donijeli su sljedeće tekstove:

Sporazum o partnerstvu između država AKP-a i EZ-a te sljedeće Dodatke i Protokole:


Dodatak I.

Financijski protokol

Dodatak II.

Uvjeti financiranja

Dodatak III.

Institucionalna potpora – CDE i CTA

Dodatak IV.

Provedba i postupak upravljanja

Dodatak V.

Režim trgovine koji se primjenjuje tijekom pripremnog razdoblja iz članka 37. stavka 1.

Dodatak VI.

Popis najmanje razvijenih država AKP-a, država AKP-a bez izlaza na more i otočnih država AKP-a

Protokol 1.

o troškovima poslovanja zajedničkih institucija

Protokol 2.

o povlasticama i imunitetima

Protokol 3.

o Južnoj Africi

Punomoćnici država članica i Zajednice te punomoćnici država AKP-a donijeli su tekstove dolje navedenih izjava priloženih ovom Završnom aktu:

Izjava I.

Zajednička izjava o nositeljima partnerstva (članak 6.)

Izjava II.

Izjava Komisije i Vijeća Europske unije o klauzuli koja se odnosi na povratak i ponovni prihvat ilegalnih imigranata (članak 13. stavak 5.)

Izjava III.

Zajednička izjava o sudjelovanju u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini (članak 17. stavak 1.)

Izjava IV.

Izjava Zajednice o financiranju Tajništva država AKP-a

Izjava V.

Izjava Zajednice o financiranju zajedničkih institucija

Izjava VI.

Izjava Zajednice u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Izjava VII.

Izjava država članica u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Izjava VIII.

Zajednička izjava u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Izjava IX.

Zajednička izjava o članku 49. stavku 2. o trgovini i okolišu

Izjava X.

Izjava AKP-a o trgovini i okolišu

Izjava XI.

Zajednička izjava o kulturnom naslijeđu AKP-a

Izjava XII.

Izjava država AKP-a o povratu ili restituciji kulturnih dobara

Izjava XIII.

Zajednička izjava o autorskim pravima

Izjava XIV.

Zajednička izjava o regionalnoj suradnji i najudaljenijim regijama (članak 28.)

Izjava XV.

Zajednička izjava o pristupanju

Izjava XVI.

Zajednička izjava o pristupanju prekomorskih država i teritorija iz dijela IV. Ugovora o Europskoj zajednici

Izjava XVII.

Zajednička izjava o članku 66. (otpis dugova) ovog Sporazuma

Izjava XVIII.

Izjava EU-a o Financijskom protokolu

Izjava XIX.

Izjava Vijeća i Komisije o postupku programiranja

Izjava XX.

Zajednička izjava o utjecaju fluktuacija u prihodima od izvoza na ranjive male države AKP-a, države AKP-a bez izlaza na more i otočne države AKP-a

Izjava XXI.

Izjava Zajednice o članku 3. Dodatka IV.

Izjava XXII.

Zajednička izjava u vezi s poljoprivrednim proizvodima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Dodatka V.

Izjava XXIII.

Zajednička izjava o pristupu tržištu u okviru partnerstva između država AKP-a i EZ-a

Izjava XXIV.

Zajednička izjava o riži

Izjava XXV.

Zajednička izjava o rumu

Izjava XXVI.

Zajednička izjava o govedini i teletini

Izjava XXVII.

Zajednička izjava o rješenjima koja reguliraju pristup tržištima francuskih prekomorskih departmana za proizvode podrijetlom iz država AKP-a navedenih u članku 1. stavku 2. Dodatka V.

Izjava XXVIII.

Zajednička izjava o suradnji između država AKP-a i susjednih prekomorskih zemalja i teritorija te francuskih prekomorskih departmana

Izjava XXIX.

Zajednička izjava o proizvodima obuhvaćenima zajedničkom poljoprivrednom politikom

Izjava XXX.

Izjava AKP-a o članku 1. Dodatka V.

Izjava XXXI.

Izjava Zajednice o članku 5. stavku 2. točki (a) Dodatka V.

Izjava XXXII.

Zajednička izjava o nediskriminaciji

Izjava XXXIII.

Izjava Zajednice o članku 8. stavku 3. Dodatka V.

Izjava XXXIV.

Zajednička izjava o članku 12. Dodatka V.

Izjava XXXV.

Zajednička izjava u vezi s Protokolom 1. o članku 7. Dodatka V.

Izjava XXXVI.

Zajednička izjava u vezi s Protokolom 1. Dodatka V.

Izjava XXXVII.

Zajednička izjava u vezi s Protokolom 1. Dodatka V. o podrijetlu ribljih proizvoda

Izjava XXXVIII.

Izjava Zajednice u vezi s Protokolom 1. Dodatka V. o opsegu teritorijalnih voda

Izjava XXXIX.

Izjava AKP-a u vezi s Protokolom 1. Dodatka V. o podrijetlu ribljih proizvoda

Izjava XL.

Zajednička izjava o primjeni pravila o odstupanju vrijednosti u sektoru tuna

Izjava XLI.

Zajednička izjava o članku 6. stavku 11. Protokola 1. Dodatka V.

Izjava XLII.

Zajednička izjava o pravilima o podrijetlu: kumulacija s Južnom Afrikom

Izjava XLIII.

Zajednička izjava o Dodatku 2. Protokola 1. Dodatka V.

Hecho en Cotonú, el veintitrés de junio del año dos mil.

Udfærdiget i Cotonou den treogtyvende juni to tusind.

Geschehen zu Cotonou am dreiundzwanzigsten Juni zweitausend.

Έγινε στην Κοτονού, στις είκοσι τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες.

Done at Cotonou on the twenty-third day of June in the year two thousand.

Fait à Cotonou, le vingt-trois juin deux mille.

Fatto a Cotonou, addì ventitré giugno duemila.

Gedaan te Cotonou, de drieëntwintigste juni tweeduizend.

Feito em Cotonu, em vinte e três de Junho de dois mil.

Tehty Cotonoussa kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhatta.

Som skedde i Cotonou den tjugotredje juni tjugohundra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

På svenska regeringens vägnar

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Pour le Président de la République d'Angola

For Her Majesty the Queen of Antigua and Barbuda

For the Head of State of the Commonwealth of the Bahamas

For the Head of State of Barbados

For the Government of Belize

Pour le Président de la République du Bénin

For the President of the Republic of Botswana

Pour le Président du Burkina Faso

Pour le Président de la République du Burundi

Pour le Président de la République du Cameroun

Pour le Président de la République du Cap-Vert

Pour le Président de la République Centrafricaine

Pour le Président de la République Fédérale Islamique des Comores

Pour le Président de la République démocratique du Congo

Pour le Président de la République du Congo

For the Government of the Cook Islands

Pour le Président de la République de Côte d'Ivoire

Pour le Président de la République de Djibouti

For the Government of the Commonwealth of Dominica

For the President of the Dominican Republic

For the President of the State of Eritrea

For the President of the Federal Republic of Ethiopia

For the President of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

Pour le Président de la République gabonaise

For the President and Head of State of the Republic of The Gambia

For the President of the Republic of Ghana

For Her Majesty the Queen of Grenada

Pour le Président de la République de Guinée

Pour le Président de la République de Guinée-Bissau

Pour le Président de la République de Guinée équatoriale

For the President of the Republic of Guyana

Pour le Président de la République d'Haïti

For the Head of State of Jamaica

For the President of the Republic of Kenya

For the President of the Republic of Kiribati

For His Majesty the King of the Kingdom of Lesotho

For the President of the Republic of Liberia

Pour le Président de la République de Madagascar

For the President of the Republic of Malawi

Pour le Président de la République du Mali

For the Government of the Republic of the Marshall Islands

Pour le Président de la République Islamique de Mauritanie

For the President of the Republic of Mauritius

For the Government of the Federated States of Micronesia

Pour le Président de la République du Mozambique

For the President of the Republic of Namibia

For the Government of the Republic of Nauru

Pour le Président de la République du Niger

For the President of the Federal Republic of Nigeria

For the Government of Niue

For the Government of the Republic of Palau

For Her Majesty the Queen of the Independent State of Papua New Guinea

Pour le Président de la République Rwandaise

For Her Majesty the Queen of Saint Kitts and Nevis

For Her Majesty the Queen of Saint Lucia

For Her Majesty the Queen of Saint Vincent and the Grenadines

For the Head of State of the Independent State of Samoa

Pour le Président de la République démocratique de São Tomé et Príncipe

Pour le Président de la République du Sénégal

Pour le Président de la République des Seychelles

For the President of the Republic of Sierra Leone

For Her Majesty the Queen of the Solomon Islands

For the President of the Republic of South Africa

For the President of the Republic of the Sudan

For the President of the Republic of Suriname

For His Majesty the King of the Kingdom of Swaziland

For the President of the United Republic of Tanzania

Pour le Président de la République du Tchad

Pour le Président de la République togolaise

For His Majesty King Taufa'ahau Tupou IV of Tonga

For the President of the Republic of Trinidad and Tobago

For Her Majesty the Queen of Tuvalu

For the President of the Republic of Uganda

For the Government of the Republic of Vanuatu

For the President of the Republic of Zambia

For the Government of the Republic of Zimbabwe

IZJAVA I.

Zajednička izjava o nositeljima partnerstva (članak 6.)

Stranke su suglasne da se definicija građanskog društva može značajno razlikovati ovisno o društveno-gospodarskim i kulturnim uvjetima svake države AKP-a. Međutim, one vjeruju da ta definicija, među ostalim, može uključivati sljedeće organizacije: skupine i agencije za ljudska prava, organizacije lokalne zajednice, udruge žena, organizacije mladih, organizacije za zaštitu djece, pokrete za očuvanje okoliša, organizacije poljoprivrednika, udruge potrošača, vjerske organizacije, strukture za potporu razvoja (nevladine organizacije, ustanove za podučavanje i istraživanje), kulturne udruge i medije.

IZJAVA II.

Izjava Komisije i Vijeća Europske unije o klauzuli koja se odnosi na povratak i ponovni prihvat ilegalnih imigranata (članak 13. stavak 5.)

Članak 13. stavak 5. ne dovodi u pitanje unutarnju podjelu ovlasti između Zajednice i njezinih država članica za sklapanje sporazuma o ponovnom prihvatu.

IZJAVA III.

Zajednička izjava o sudjelovanju u Zajedničkoj parlamentarnoj skupštini (članak 17. stavak 1.)

Stranke potvrđuju ulogu Zajedničke parlamentarne skupštine u promicanju i obrani demokratskih procesa kroz dijalog između članova parlamenta te su suglasne da je sudjelovanje predstavnika koji nisu članovi parlamenta, kao što je utvrđeno člankom 17., dopušteno samo u iznimnim okolnostima. Takvo sudjelovanje prije svakog zasjedanja mora odobriti Zajednička parlamentarna skupština.

IZJAVA IV.

Izjava Zajednice o financiranju Tajništva država AKP-a

Zajednica doprinosi pokrivanju troškova poslovanja Tajništva država AKP-a sredstvima iz izvora za suradnju unutar država AKP-a.

IZJAVA V.

Izjava Zajednice o financiranju zajedničkih institucija

Zajednica, svjesna da troškovi usmenog prevođenja na sastancima i pismenog prevođenja dokumenata predstavljaju troškove koji nastaju prvenstveno zbog njenih vlastitih potreba, spremna je nastaviti prijašnju praksu i pokrivati te troškove za sastanke institucija ovog Sporazuma bilo da se održavaju na teritoriju države članice ili na teritoriju države AKP-a.

IZJAVA VI.

Izjava Zajednice u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Protokol o povlasticama i imunitetima s gledišta međunarodnog prava predstavlja višestrani akt. Međutim, svaki konkretni problem koji se pojavi u državi domaćin u vezi s primjenom ovog Protokola rješava se dvostranim sporazumom s tom državom.

Zajednica je primila na znanje zahtjeve država AKP-a za izmjenom određenih odredbi Protokola 2., poglavito onih koje se odnose na položaj osoblja Tajništva država AKP-a, Centra za razvoj poduzetništva (CDE) i Centra za razvoj poljoprivrede (CTA).

Zajednica je voljna zajednički iznaći odgovarajuća rješenja u vezi sa zahtjevima država AKP-a s ciljem uspostave gore spomenutog odvojenog pravnog instrumenta.

U tom kontekstu, bez odstupanja od sadašnjih pogodnosti koje uživaju Tajništvo država AKP-a, CDE, CTA i njihovo osoblje, država domaćin će:

(1)

Pokazati razumijevanje u vezi s tumačenjem izraza „više osoblje”, pri čemu do takvog tumačenja treba doći sporazumno;

(2)

Priznati ovlasti koje predsjednik Vijeća ministara država AKP-a dodijeli predsjedavajućem Odbora veleposlanika država AKP-a i EZ-a, kako bi se pojednostavila provedba članka 9. Protokola;

(3)

Biti suglasna s dodjelom određenih pogodnosti osoblju Tajništva država AKP-a, CDE-a i CTA-a, kako bi se olakšalo početno namještenje u državi domaćinu;

(4)

Na odgovarajući način razmotriti pitanja povezana s poreznim obvezama, a koja se tiču Tajništva država AKP-a, CDE-a i CTA-a te njihovog osoblja.

IZJAVA VII.

Izjava država članica u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Države članice će u okviru svojih propisa diplomatima iz država AKP-a koji su akreditirani u Zajednici, članovima Tajništva AKP-a iz članka 7. Protokola 2., čija će imena i položaji biti priopćeni u skladu s člankom 9. tog Protokola, te čelnim ljudima CDE-a i CTA-a iz država AKP-a nastojati olakšati kretanje pri obnašanju službenih dužnosti na njihovim teritorijima.

IZJAVA VIII.

Zajednička izjava u vezi s Protokolom o povlasticama i imunitetima

Države AKP-a će u okviru svojih propisa dodijeliti delegacijama Komisije povlastice i imunitete slične onima dodijeljenim diplomatskim misijama kako bi na zadovoljavajući i učinkovit način mogle obnašati dužnosti preuzete na temelju ovog Sporazuma.

IZJAVA IX.

Zajednička izjava o članku 49. stavku 2. o trgovini i okolišu

Posebno svjesne konkretnih rizika povezanih s radioaktivnim otpadom, stranke će se suzdržati od bilo kakvog ispuštanja takvog otpada koje bi ugrozilo suverenost država ili predstavljalo opasnost za okoliš ili zdravlje ljudi u drugim državama. Vrlo veliku važnost pridaju razvoju međunarodne suradnje u pogledu zaštite okoliša i zdravlja ljudi od takvih rizika. Sukladno s tim, potvrđuju svoju odlučnost da aktivno sudjeluju u radu Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) kako bi se sastavio međunarodno odobreni kodeks dobre prakse.

Direktiva Vijeća 92/3/Euratom od 3. veljače 1992. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada između država članica te u i izvan Zajednice pojam „radioaktivni otpad” definira kao bilo koji materijal koji sadrži ili je onečišćen radionuklidima i za koji nije predviđena nikakva upotreba. Ta se Direktiva primjenjuje na pošiljke radioaktivnog otpada između država članica te u i izvan Zajednice kadgod količine i koncentracija premašuju razine utvrđene člankom 3. stavkom 2. točkama (a) i (b) Direktive Vijeća 96/29/Euratom od 13. svibnja 1996. Propisane razine osiguravaju osnovne sigurnosne standarde za zaštitu zdravlja radnika i stanovništva od opasnosti prouzrokovanih radioaktivnim zračenjem.

Pošiljke radioaktivnog otpada podliježu sustavu prethodnog odobrenja kako je utvrđeno Direktivom Vijeća 92/3/Euratom od 3. veljače 1992. o nadzoru i kontroli pošiljaka radioaktivnog otpada između država članica te u i izvan Zajednice. Članak 11. stavak 1. točka (b) Direktive propisuje da nadležne vlasti država članica neće odobriti pošiljke radioaktivnog otpada u državu potpisnicu Četvrte konvencije država AKP-a i EEZ-a, koja nije članica Zajednice, vodeći računa, međutim, o članku 14. Zajednica jamči da će članak 11. Direktive 92/3/Euratom biti revidiran kako bi obuhvatio sve stranke ovog Sporazuma koje nisu članice Zajednice. Do tada će Zajednica postupati kao da su gore spomenute stranke već obuhvaćene direktivom.

Stranke će poduzeti sve napore kako bi što prije potpisale i ratificirale Bazelsku konvenciju o kontroli prekograničnih kretanja opasnih otpada i njihova odlaganja, kao i izmjene te konvencije iz 1995., u skladu s Odlukom III/1.

IZJAVA X.

Izjava AKP-a o trgovini i okolišu

Države AKP-a ozbiljno su zabrinute za probleme zaštite okoliša općenito, a posebno za prekogranični promet opasnog, nuklearnog i ostalog radioaktivnog otpada.

Države AKP-a su izrazile svoju odlučnost da u tumačenju i provedbi odredbi članka 32. stavka 1. točke (d) ovog Sporazuma slijede načela i odredbe Rezolucije Organizacije afričkog jedinstva (OUA) o kontroli prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja u Africi, sadržane u AHG 182 (XXV).

IZJAVA XI.

Zajednička izjava o kulturnom naslijeđu AKP-a

1.

Stranke iskazuju zajedničku volju za promicanje očuvanja i jačanja kulturnog naslijeđa svake države AKP-a na međunarodnoj, bilateralnoj i osobnoj razini te u okviru ovog Sporazuma.

2.

Stranke priznaju potrebu za omogućivanje pristupa povjesničarima i istraživačima iz država AKP-a arhivima u svrhu promicanja razvoja razmjena informacija o kulturnom naslijeđu država AKP-a.

3.

Stranke priznaju korisnost pružanja podrške odgovarajućim aktivnostima koje se, poglavito u području osposobljavanja, provode u svrhu očuvanja, zaštite i izlaganja kulturnih dobara, spomenika i predmeta, uključujući službeno objavljivanje i provedbu odgovarajućeg zakonodavstva.

4.

Stranke podupiru važnost poduzimanja zajedničkih kulturnih aktivnosti, omogućavanja mobilnosti umjetnika iz EU-a i država AKP-a, kao i razmjene kulturnih predmeta koji simboliziraju njihove kulture i civilizacije u svrhu jačanja uzajamnog razumijevanja i solidarnosti između njihovih stanovništava.

IZJAVA XII.

Izjava država AKP-a o povratu ili restituciji kulturnih dobara

Države AKP-a pozivaju Zajednicu i njezine države članice da, u onoj mjeri u kojoj priznaju legitimno pravo država AKP-a na kulturni identitet, promiču povrat ili restituciju kulturnih dobara oduzetih državama AKP-a, a koja se sada nalaze u državama članicama.

IZJAVA XIII.

Zajednička izjava o autorskim pravima

Stranke priznaju da je promicanje zaštite autorskih prava sastavni dio kulturne suradnje, čiji je cilj razvoj svih oblika ljudskog izražavanja. Nadalje, ta je zaštita preduvjet njegovanja i razvoja proizvodne, distribucijske i izdavačke djelatnosti.

Stoga će obje stranke, u okviru kulturne suradnje između država AKP-a i EU-a, težiti promicanju i unapređenju poštovanja autorskih prava i srodnih prava.

U tom kontekstu, u skladu s pravilima i postupcima utvrđenima ovim Sporazumom, Zajednica može ponuditi financijsku i tehničku potporu za širenje informacija o autorskim pravima, izobrazbu gospodarskih subjekata o zaštiti takvih prava te pripremu nacionalnih propisa za njihovu bolju zaštitu.

IZJAVA XIV.

Zajednička izjava o regionalnoj suradnji i najudaljenijim regijama (članak 28.)

Najudaljenije regije su španjolska autonomna zajednica Kanarskih otoka, četiri francuska prekomorska departmana Gvadalupa, Gvajana, Martinik i Réunion te portugalske autonomne regije Azori i Madeira.

IZJAVA XV.

Zajednička izjava o pristupanju

Pristupanje neke treće zemlje ovom Sporazumu vrši se u skladu s odredbama članka 1. te ciljevima iz članka 2. koje je skupina država AKP-a utvrdila u Sporazumu iz Georgetowna, izmijenjenom u studenom 1992.

IZJAVA XVI.

Zajednička izjava o pristupanju prekomorskih zemalja i teritorija iz Dijela IV. Ugovora o Europskoj zajednici

Zajednica i države AKP-a spremne su prekomorskim zemljama i područjima iz Dijela IV. Ugovora koje postanu nezavisne dopustiti pristupanje ovom Sporazumu, ukoliko one žele u tom obliku nastaviti svoje odnose sa Zajednicom.

IZJAVA XVII.

Zajednička izjava o članku 66. (otpis dugova) ovog Sporazuma

Stranke su suglasne sa sljedećim načelima:

(a)

Stranke će dugoročno težiti poboljšanju inicijative u korist jako zaduženih siromašnih država te promicati produbljenje, širenje i ubrzanje otpisa dugova država AKP-a;

(b)

Stranke će također težiti pokretanju i uspostavi mehanizama potpore za smanjenje duga u korist država AKP-a koje još uvijek ne ispunjavaju uvjete za inicijativu u korist jako zaduženih siromašnih država.

IZJAVA XVIII.

Izjava EU-a o Financijskom protokolu

Od cjelokupnog iznosa od 13 500 milijuna eura iz 9. Europskog fonda za razvoj (EDF), 12 500 milijuna eura postat će dostupno odmah po stupanju na snagu Financijskog protokola. Ostatak sredstava u iznosu od 1 000 milijuna eura bit će oslobođeno na osnovi ocjene uspješnosti iz stavka 7. Financijskog protokola koja će se provesti 2004.

Pri ocjeni potrebe za novim sredstvima, u obzir se uzima spomenuta ocjena uspješnosti, kao i datum nakon kojeg se više neće dodjeljivati sredstva iz 9. Europskog fonda za razvoj (EDF).

IZJAVA XIX.

Izjava Vijeća i Komisije o postupku programiranja

Zajednica i njene države članice potvrđuju svoju privrženost sporazumu o reformi postupka programiranja za provedbu pomoći koja se financira iz 9. Europskog fonda za razvoj (EDF).

U tom kontekstu, Zajednica i njene države članice pravilno provedeni mehanizam revizije smatraju najvažnijim alatom uspješnog programiranja. U provedbi 9. Europskog fonda za razvoj (EDF) dogovoreni će postupak revizije osigurati kontinuitet postupka programiranja te istodobno omogućiti da se redovitom prilagodbom nacionalne strategije potpore izraze promjene u potrebama i uspješnosti odnosne države AKP-a.

Kako bi u cijelosti iskoristile prednosti reforme i osigurale učinkovitost postupka programiranja, Zajednica i njene države članice potvrđuju političku privrženost sljedećim načelima:

Revizije se koliko god je to moguće moraju provoditi u predmetnoj državi AKP-a. Lokalizacija revizija ne znači da državama članicama ili sjedištu Komisije nije dopušteno odgovarajuće praćenje i sudjelovanje u postupku programiranja.

Vremenski okviri postavljeni za dovršetak revizija moraju se poštovati.

Revizije ne smiju biti izolirani slučaj u postupku programiranja. Revizije se smatraju alatima upravljanja koji objedinjuju rezultate redovitog (mjesečnog) dijaloga između nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i šefa delegacije Komisije.

Revizije ne smiju povećati teret upravljanja bilo koje odnosne stranke. Stoga se postupcima i zahtjevima izvješćivanja u okviru postupka programiranja mora upravljati disciplinirano. U tu svrhu će odnosne uloge država članica i Komisije u postupku donošenja odluka biti preispitane i prilagođene.

IZJAVA XX.

Zajednička izjava o utjecaju fluktuacija u prihodima od izvoza na ugrožene male države AKP-a, države AKP-a bez izlaza na more i otočne države AKP-a

Stranke primjećuju zabrinutost država AKP-a da način funkcioniranja mehanizma dodatne potpore državama koje su pogođene fluktuacijom u prihodima od izvoza ne može pružiti dostatnu potporu ugroženim malim i otočnim državama te državama bez izlaza na more u kojima su prihodi od izvoza podložni promjenama.

Od druge godine djelovanja mehanizma te na zahtjev jedne ili više država AKP-a koje su naišle na poteškoće, stranke su suglasne na prijedlog Komisije preispitati načine funkcioniranja mehanizma u svrhu otklanjanja posljedica takvih fluktuacija gdje to bude potrebno.

IZJAVA XXI.

Izjava Zajednice o članku 3. Dodatka IV.

Obavijest o orijentacijskom iznosu iz članka 3. Dodatka IV. neće se primjenjivati na države AKP-a s kojima je Zajednica prekinula suradnju.

IZJAVA XXII.

Zajednička izjava u vezi s poljoprivrednim proizvodima iz članka 1. stavka 2. točke (a) Dodatka V.

Stranke su primile na znanje da Zajednica namjerava poduzeti mjere iz Dodatka koje su utvrđene na datum potpisivanja ovog Sporazuma, u svrhu odobravanja povlaštenog tretmana za pojedine poljoprivredne i prerađene proizvode državama AKP-a predviđenog člankom 1. stavkom 2. točkom (a).

Primile su na znanje izjavu Zajednice da će poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osiguralo pravodobno donošenje odgovarajućih poljoprivrednih propisa te da oni, kada je god to moguće, stupe na snagu istodobno s privremenim dogovorima koji će biti uvedeni nakon potpisivanja Sporazuma koji će naslijediti Četvrtu konvenciju država AKP-a i EZ-a potpisanu u Loméu 15. prosinca 1989.

Povlašteni tretman koji se primjenjuje na poljoprivredne i prehrambene proizvode podrijetlom iz država AKP-a

01

ŽIVE ŽIVOTINJE

0101

Živi konji, magarci, mazge i mule

0101

izuzeće

0102

Žive životinje vrste goveda

0102 90 05

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 21

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 29

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 41

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 49

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 59

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 61

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 69

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 71

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0102 90 79

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0103

Žive svinje

0103 91 10

sniženje 16 %

0103 92 11

sniženje 16 %

0103 92 19

sniženje 16 %

0104

Žive ovce i koze

0104 10 30

sniženje 100 % carinskih stopa u okviru kvote (ctg 1)

0104 10 80

sniženje 100 % carinskih stopa u okviru kvote (ctg 1)

0104 20 10

izuzeće

0104 20 90

sniženje 100 % carinskih stopa u okviru kvote (ctg 1)

0105

Živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, pure i biserke

0105

sniženje 16 %

0106

Žive životinje (osim konja, magaraca, mazgi, mula, životinja vrste goveda, svinja, ovaca, koza, domaće peradi, riba, rakova, mekušaca i ostalih vodenih beskralješnjaka te mikroorganskih kultura itd.)

0106

izuzeće

02

MESO I OSTALI JESTIVI KLAONIČKI PROIZVODI

0201

Goveđe meso, svježe ili rashlađeno

0201

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (1)

0202

Goveđe meso, smrznuto

0202

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (1)

0203

Svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0203 11 10

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 11 90

izuzeće

0203 12 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 12 19

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 12 90

izuzeće

0203 19 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 19 13

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 19 15

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

ex 0203 19 55

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 % (osim plećke, prikazan odvojeno)

0203 19 59

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 19 90

izuzeće

0203 21 10

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 21 90

izuzeće

0203 22 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 22 19

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 22 90

izuzeće

0203 29 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 29 13

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 29 15

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

ex 0203 29 55

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 % (osim plećke, prikazan odvojeno)

0203 29 59

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0203 29 90

izuzeće

0204

Ovčje ili kozje meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0204

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; domaća ovca: u okviru kvote (kvota 2) sniženje 65 % posebnih carina; ostale vrste: u okviru kvote (kvota 1) sniženje 100 % posebnih carina

0205

Meso konja, magaraca, mazgi ili mula, svježe, rashlađeno ili smrznuto

0205

izuzeće

0206

Jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, svježi, rashlađeni ili smrznuti

0206 10 91

izuzeće

0206 10 95

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (1)

0206 10 99

izuzeće

0206 21

izuzeće

0206 22

izuzeće

0206 29 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (1)

0206 29 99

izuzeće

0206 30 21

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0206 30 31

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0206 30 90

izuzeće

0206 41 91

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0206 41 99

izuzeće

0206 49 91

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0206 49 99

izuzeće

0206 80

izuzeće

0206 90

izuzeće

0207

Meso i jestivi klaonički proizvodi od domaće peradi vrste Gallus domesticus, patki, gusaka, pura i biserki, svježi, rashlađeni ili smrznuti

0207

u okviru kvote (ctg 3) sniženje 65 %

0208

Meso i jestivi klaonički proizvodi od pitomih i divljih kunića ili zečeva, goluba i ostalih životinja koje nisu drugdje navedene ili uključene, svježi, rashlađeni ili smrznuti

0208

izuzeće

0209

Svinjska masnoća, očišćena od mesa, i masnoća peradi, netopljeni niti drukčije ekstrahirani, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

0209 00 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0209 00 19

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0209 00 30

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0209 00 90

sniženje 16 %

0210

Meso i jestivi mesni klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i krupica od mesa ili od klaoničkih proizvoda

0210 11 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 11 19

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 11 31

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 11 39

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 11 90

izuzeće

0210 12 11

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 12 19

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 12 90

izuzeće

0210 19 10

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 20

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 30

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 40

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 51

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 59

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 60

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 70

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 81

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 89

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 19 90

izuzeće

0210 20

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0210 90 10

izuzeće

0210 90 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa;

domaća ovca: u okviru kvote (kvota 2) sniženje 65 % posebnih carina;

ostale vrste: u okviru kvote (kvota 1) sniženje 100 % posebnih carina

0210 90 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa;

domaća ovca: u okviru kvote (kvota 2) sniženje 65 % posebnih carina;

ostale vrste: u okviru kvote (kvota 1) sniženje 100 % posebnih carina

0210 90 21

izuzeće

0210 90 29

izuzeće

0210 90 31

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 90 39

u okviru kvote (ctg 7) sniženje 50 %

0210 90 41

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0210 90 49

izuzeće

0210 90 60

izuzeće

0210 90 71

sniženje 16 %

0210 90 79

sniženje 16 %

0210 90 80

izuzeće

0210 90 90

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

03

RIBE I RAKOVI, MEKUŠCI I OSTALI VODENI BESKRALJEŠNJACI

03

izuzeće

04

MLIJEKO I DRUGI MLIJEČNI PROIZVODI; JAJA PERADI I PTIČJA JAJA; PRIRODNI MED; JESTIVI PROIZVODI ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA, ŠTO NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

0401

Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima

0401

sniženje 16 %

0402

Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s dodanim šećerom ili drugim sladilima

0402

u okviru kvote (ctg 5) sniženje 65 %

0403

Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, neovisno jesu li koncentrirani ili sadrže dodani šećer ili druga sladila ili su aromatizirani ili sadrže dodano voće, orašaste plodove ili kakao ili ne

0403 10 11

sniženje 16 %

0403 10 13

sniženje 16 %

0403 10 19

sniženje 16 %

0403 10 31

sniženje 16 %

0403 10 33

sniženje 16 %

0403 10 39

sniženje 16 %

0403 10 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 10 53

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 10 59

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 10 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 10 93

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 10 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 11

sniženje 16 %

0403 90 13

sniženje 16 %

0403 90 19

sniženje 16 %

0403 90 31

sniženje 16 %

0403 90 33

sniženje 16 %

0403 90 39

sniženje 16 %

0403 90 51

sniženje 16 %

0403 90 53

sniženje 16 %

0403 90 59

sniženje 16 %

0403 90 61

sniženje 16 %

0403 90 63

sniženje 16 %

0403 90 69

sniženje 16 %

0403 90 71

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 73

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 79

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 93

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0403 90 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0404

Sirutka, neovisno je li koncentrirana ili sadrži dodani šećer ili druga sladila ili ne; proizvodi što se sastoje od prirodnih sastojaka mlijeka, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0404

sniženje 16 %

0405

Maslac i ostale masti i ulja, dobiveni od mlijeka

0405

sniženje 16 %

0406

Sir i skuta

0406

u okviru kvote (ctg 6) sniženje 65 %

0407

Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa, konzervirana ili kuhana

0407 00 11

sniženje 16 %

0407 00 19

sniženje 16 %

0407 00 30

sniženje 16 %

0407 00 90

izuzeće

0408

Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u pari ili vodi, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne

0408 11 80

sniženje 16 %

0408 19 81

sniženje 16 %

0408 19 89

sniženje 16 %

0408 91 80

sniženje 16 %

0408 99 80

sniženje 16 %

0409

Prirodni med

0409

izuzeće

0410

Jaja kornjača, ptičja gnijezda i ostali jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

0410

izuzeće

05

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOGA PODRIJETLA, ŠTO NISU SPOMENUTI NITI UKLJUČENI NA DRUGOM MJESTU

05

izuzeće

06

ŽIVO DRVEĆE I DRUGE BILJKE; LUKOVICE, KORIJENJE I SLIČNO; REZANO CVIJEĆE I UKRASNO LIŠĆE

06

izuzeće

07

JESTIVO POVRĆE I NEKO KORIJENJE I GOMOLJI

0701

Krumpiri, svježi ili rashlađeni

0701

izuzeće

0702

Rajčice, svježe ili rashlađene

0702

Rajčice osim mini rajčica 15/11-30/4: sniženje 60 % ad valorem carinskih stopa u okviru kvote (kvota 13a); mini rajčice 15/11-30/4: sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa u okviru kvote (kvota 13b)

0703

Luk, ljutika, češnjak, poriluk i ostalo povrće vrste luka, svježi ili rashlađeni

0703 10 19

sniženje 15 % od 16/5-31/1, izuzeće 1/2-15/5

0703 10 90

sniženje 16 %

0703 20

sniženje 15 % od 1/6-31/1, izuzeće 1/2-31/5

0703 90

sniženje 16 %

0704

Kupus, cvjetača, koraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeno

0704 10

sniženje 16 %

0704 20

sniženje 16 %

0704 90 10

sniženje 16 %

0704 90 90

kineski kupus: sniženje 15 % od 1/1-30/10, izuzeće 1/11-31/12; ostali kupus: sniženje 16 %

0705

Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), svježe ili rashlađene

0705 11

Kristalka: sniženje 15 % od 1/11-30/6, izuzeće 1/7-31/10; ostale salate: sniženje 16 %

0705 19

sniženje 16 %

0705 21

sniženje 16 %

0705 29

sniženje 16 %

0706

Mrkva, bijela repa, cikla, turovac, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno

0706 10

Mrkve: sniženje 15 % od 1/4-31/12, izuzeće 1/1-31/3; repe: sniženje 16 %

0706 90 05

sniženje 16 %

0706 90 11

sniženje 16 %

0706 90 17

sniženje 16 %

0706 90 30

izuzeće

ex 0706 90 90

cikla i rotkvica (Raphanus sativus): izuzeće

0707

Krastavci i kornišoni; svježi ili rashlađeni

ex 0707 00 05

Mali zimski krastavci 1/11-15/5: sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; zimski krastavci osim malih krastavaca: sniženje 16 % ad valorem carinskih stopa

0707 00 90

sniženje 16 %

0708

Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0708

izuzeće

0709

Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno

0709 10

sniženje 15 % od 1/1-30/9, sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa 1/10-31/12

0709 20

sniženje 15 % od 1/2-14/8, sniženje 40 % od 16/1-31/1, izuzeće od 15/8-15/1

0709 30

izuzeće

0709 40

izuzeće

0709 51 10

sniženje 16 %

0709 51 30

sniženje 16 %

0709 51 50

sniženje 16 %

0709 51 90

izuzeće

0709 52

sniženje 16 %

0709 60

izuzeće

0709 70

sniženje 16 %

0709 90 10

sniženje 16 %

0709 90 20

sniženje 16 %

0709 90 40

sniženje 16 %

0709 90 50

sniženje 16 %

0709 90 60

sniženje 1,81 eura/t

0709 90 70

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0709 90 90

izuzeće

0710

Povrće (nekuhano ili kuhano u pari ili vodi), smrznuto

0710 10

izuzeće

0710 21

izuzeće

0710 22

izuzeće

0710 29

izuzeće

0710 30

izuzeće

0710 40

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0710 80 51

izuzeće

0710 80 59

izuzeće

0710 80 61

izuzeće

0710 80 69

izuzeće

0710 80 70

izuzeće

0710 80 80

izuzeće

0710 80 85

izuzeće

0710 80 95

izuzeće

0710 90

izuzeće

0711

Privremeno konzervirano povrće (npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje), ali u stanju neprikladnom za neposrednu prehranu

0711 10

izuzeće

0711 30

izuzeće

0711 40

izuzeće

0711 90 10

izuzeće

0711 90 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0711 90 40

izuzeće

0711 90 60

izuzeće

0711 90 70

izuzeće

0711 90 90

izuzeće

0712

Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno

0712 20

izuzeće

0712 30

izuzeće

0712 90 05

izuzeće

0712 90 19

sniženje 1,81 eura/t

0712 90 30

izuzeće

0712 90 50

izuzeće

ex 0712 90 90

izuzeće osim maslina

0713

Osušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno

0713

izuzeće

0714

Manioka, arorut, salep, topinambur (čičoka), slatki krumpir i slično korijenje i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, cijeli ili rezani ili u obliku peleta; srž od sago-drveta

0714 10 10

sniženje 8,38 eura/t

0714 10 91

izuzeće

0714 10 99

sniženje 6,19 eura/t

0714 20

izuzeće

0714 90 11

izuzeće

0714 90 19

sniženje 6,19 eura/t; maranta: izuzeće

0714 90 90

izuzeće

08

JESTIVO VOĆE I ORAŠASTI PROIZVODI; KORE AGRUMA, DINJA I LUBENICA

0801

Kokosov orah, brazilski orah, kašev orah, svježi ili osušeni, oljušteni ili neoljušteni

0801

izuzeće

0802

Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni (osim kokosovog oraha, brazilskog oraha i kašev oraha)

0802 11 90

sniženje 16 %

0802 12 90

sniženje 16 %

0802 21

sniženje 16 %

0802 22

sniženje 16 %

0802 31

izuzeće

0802 32

izuzeće

0802 40

sniženje 16 %

0802 50

izuzeće

0802 90

izuzeće

0803

Banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe

0803 00 11

izuzeće

0803 00 19

Uvozni režim Zajednice za banane trenutačno je pod revizijom. Stranke su suglasne pružiti odgovarajući povlašteni ulazak bananama iz država AKP-a u okviru budućeg režima Zajednice za banane.

0803 00 90

izuzeće

0804

Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi

0804 10

izuzeće

0804 20 10

izuzeće od 1/11-30/4 u okviru gornje granice (gornja granica 3)

0804 20 90

izuzeće

0804 30

izuzeće

0804 40

izuzeće

0804 50

izuzeće

0805

Agrumi, svježi ili suhi

0805 10

sniženje 80 % ad valorem carinskih stopa; u okviru referentne količine (rk 1) 15/5-30/9 sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (4)

0805 20

sniženje 80 % ad valorem carinskih stopa; u okviru referentne količine (rk 2) 15/5-30/9 sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa (4)

0805 30 90

izuzeće

0805 40

izuzeće

0805 90

izuzeće

0806

Grožđe, svježe ili suho

ex 0806 10 10

Stolno grožđe bez koštica: u okviru kvote (kvota 14) 1/12-31/1 izuzeće; u okviru referentne količine (rk 3) 1/2-31/1 izuzeće (4) od 1/12-31/1 izuzeća (4)

0806 20

izuzeće

0807

Dinje, uključujući lubenice, i papaje, svježe

0807

izuzeće

0808

Jabuke, kruške i dunje, svježe

0808 10

u okviru kvote (ctg 15) sniženje 50 % ad valorem carinskih stopa

0808 20 10

u okviru kvote (ctg 16) sniženje 65 % ad valorem carinskih stopa

0808 20 50

u okviru kvote (ctg 16) sniženje 65 % ad valorem carinskih stopa

0808 20 90

sniženje 16 %

0809

Marelice, trešnje i višnje, breskve, uključujući nektarine, šljive i divlje šljive, svježe

0809 10

od 1/5-31/8 sniženje 15 % ad valorem carinskih stopa, 1/9-30/4 izuzeće

0809 20 05

od 1/11-31/1: izuzeće

0809 30

od 1/4 -30/11 sniženje 15 % ad valorem carinskih stopa, 1/12-31/3 izuzeće

0809 40 05

od 1/4 –14/12 sniženje 15 % ad valorem carinskih stopa, 15/12-31/3 izuzeće

0809 40 90

izuzeće

0810

Jagode, maline, kupine, crni, bijeli ili crveni ribiz, ogrozd i ostalo jestivo voće, koje nije spomenuto ili uključeno na drugom mjestu, svježe

0810 10 05

u okviru kvote (ctg 17) od 1/11-29/2 izuzeće

0810 10 80

u okviru kvote (ctg 17) od 1/11-29/2 izuzeće

0810 20

sniženje 16 %

0810 30

sniženje 16 %

0810 40 30

izuzeće

0810 40 50

carina = 3 %

0810 40 90

carina = 5 %

0810 90

izuzeće

0811

Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

0811 10 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0811 10 19

izuzeće

0811 10 90

izuzeće

0811 20 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0811 20 19

izuzeće

0811 20 31

izuzeće

0811 20 39

izuzeće

0811 20 51

izuzeće

0811 20 59

izuzeće

0811 20 90

izuzeće

0811 90 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0811 90 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

0811 90 31

izuzeće

0811 90 39

izuzeće

0811 90 50

izuzeće

0811 90 70

izuzeće

0811 90 75

izuzeće

0811 90 80

izuzeće

0811 90 85

izuzeće

0811 90 95

izuzeće

0812

Voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani, na primjer, sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu prehranu

0812 10

izuzeće

0812 20

izuzeće

0812 90 10

izuzeće

0812 90 20

izuzeće

0812 90 30

izuzeće

0812 90 40

izuzeće

0812 90 50

izuzeće

0812 90 60

izuzeće

0812 90 70

izuzeće

0812 90 95

izuzeće

0813

Marelice, šljive, jabuke, breskve, papaja, tamarinde i ostalo sušeno voće koje nije spomenuto ili uključeno na drugom mjestu; mješavine orašastih plodova ili suhog voća

0813

izuzeće

0814

Kore agruma ili dinja, uključujući lubenice, svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranje

0814

izuzeće

09

KAVA, ČAJ, MATE ČAJ I ZAČINI

09

izuzeće

10

ŽITARICE

1001

Pšenica i suražica

1001 10

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1001 90 10

izuzeće

1001 90 91

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1001 90 99

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1002

Raž

1002

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1003

Ječam

1003

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1004

Zob

1004

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1005

Kukuruz

1005 10 90

sniženje 1,81 eura/t

1005 90

sniženje 1,81 eura/t

1006

Riža

1006 10 10

izuzeće

1006 10 21

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 23

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 25

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 27

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 92

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 94

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 96

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 10 98

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 20

u okviru kvote (ctg 11) sniženje 65 % i 4,34 eura/t (2)

1006 30

u okviru kvote (ctg 11) sniženje od 16,38 eura/t, a zatim sniženje od 65 % i 6,52 eura/t (2)

1006 40

u okviru kvote (ctg 12) sniženje 65 % i 3,62 eura/t (2)

1007

Sirak u zrnu

1007

sniženje 60 % u okviru gornje granice (gornja granica 3) (3)

1008

Heljda, proso i sjeme za ptice i ostale žitarice (osim pšenice i suražice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže te sirka u zrnu)

1008 10

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

1008 20

sniženje 100 % u okviru gornje granice (gornja granica 2) (3)

1008 90

u okviru kvote (ctg 10) sniženje 50 %

11

PROIZVODI MLINSKE INDUSTRIJE; SLAD; ŠKROB; INULIN; PŠENIČNI GLUTEN

1101

Brašno od pšenice ili suražice

1101

sniženje 16 %

1102

Brašno od žitarica (osim od pšenice ili suražice)

1102 10

sniženje 16 %

1102 20 10

sniženje 7,3 eura/t

1102 20 90

sniženje 3,6 eura/t

1102 30

sniženje 3,6 eura/t

1102 90 10

sniženje 7,3 eura/t

1102 90 30

sniženje 7,3 eura/t

1102 90 90

sniženje 3,6 eura/t

1103

Prekrupa, krupica i pelete od žitarica

1103 11

sniženje 16 %

1103 12

sniženje 7,3 eura/t

1103 13 10

sniženje 7,3 eura/t

1103 13 90

sniženje 3,6 eura/t

1103 14

sniženje 3,6 eura/t

1103 19 10

sniženje 7,3 eura/t

1103 19 30

sniženje 7,3 eura/t

1103 19 90

sniženje 3,6 eura/t

1103 21

sniženje 7,3 eura/t

1103 29 10

sniženje 7,3 eura/t

1103 29 20

sniženje 7,3 eura/t

1103 29 30

sniženje 7,3 eura/t

1103 29 40

sniženje 7,3 eura/t

1103 29 50

sniženje 3,6 eura/t

1103 29 90

sniženje 3,6 eura/t

1104

Žitarice u zrnu na drugi način obrađene, na primjer, oljuštene, valjane, u pahuljicama, perlirane, rezane ili gnječene; klice žitarica, cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene (osim brašna od žitarica te oljuštene, polubijele, bijele ili lomljene riže)

1104 11 10

sniženje 3,6 eura/t

1104 11 90

sniženje 7,3 eura/t

1104 12 10

sniženje 3,6 eura/t

1104 12 90

sniženje 7,3 eura/t

1104 19

sniženje 7,3 eura/t

1104 21 10

sniženje 3,6 eura/t

1104 21 30

sniženje 3,6 eura/t

1104 21 50

sniženje 7,3 eura/t

1104 21 90

sniženje 3,6 eura/t

1104 21 99

sniženje 3,6 eura/t

1104 22

sniženje 3,6 eura/t

1104 23

sniženje 3,6 eura/t

1104 29

sniženje 3,6 eura/t

1104 30

sniženje 7,3 eura/t

1105

Brašno, krupica, prah, pahuljice, granule i pelete od krumpira

1105

izuzeće

1106

Brašno, krupica i prah od osušenog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713, od sagoa, korijenja ili gomolja iz tarifnog broja 0714 ili od proizvoda iz poglavlja 8.

1106 10

izuzeće

1106 20 10

sniženje 7,98 eura/t; maranta: izuzeće

1106 20 90

sniženje 29,18 eura/t; maranta: izuzeće

1106 30

izuzeće

1108

Škrob; inulin

1108 11

sniženje 24,8 eura/t

1108 12

sniženje 24,8 eura/t

1108 13

sniženje 24,8 eura/t

1108 14

sniženje 50 % + sniženje 24,8 eura/t

1108 19 10

sniženje 37,2 eura/t

1108 19 90

sniženje 50 % + sniženje 24,8 eura/t; maranta: izuzeće

1108 20

izuzeće

1109

Pšenični gluten, osušen ili neosušen

1109

sniženje 219 eura/t

12

ULJANO SJEMENJE I PLODOVI; RAZNO ZRNJE, SJEMENJE I PLODOVI; INDUSTRIJSKO I LJEKOVITO BILJE; SLAMA I STOČNA HRANA

1208

Brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova (osim od gorušice)

1208 10

izuzeće

1209

Sjeme, plodovi i spore, vrsta što ih se rabi za sjetvu (osim mahunastog povrća i slatkog kukuruza, kave, čaja, mate čaja i začina, žitarica, uljanog sjemenja i plodova, i sjemenja i plodova što se poglavito rabe u parfumeriji)

1209

izuzeće

1210

Hmelj, svjež ili osušen, uključujući i mljeven, u obliku praha ili peleta; lupulin

1210

izuzeće

1211

Bilje i dijelovi bilja, uključujući sjemenje i plodove, svježi ili osušeni, rezani ili cijeli, drobljeni ili mljeveni, vrsta što ih se poglavito rabi u parfumeriji, farmaciji ili za insekticidne, fungicidne ili slične svrhe

1211

izuzeće

1212

Rogači, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, uključujući i mljevene; koštice i jezgre iz koštica voća i ostali biljni proizvodi, uključujući neprženo korijenje cikorije vrste Cichorium intybu

1212 10

izuzeće

1212 30

izuzeće

1212 91

sniženje 16 % (5)

1212 92

sniženje 16 % (5)

1212 99 10

izuzeće

1214

Švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, uključujući i u obliku peleta

1214 90 10

izuzeće

13

ŠELAK; GUME, SMOLE I OSTALI BILJNI SOKOVI I EKSTRAKTI

13

izuzeće

15

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG ILI BILJNOG PODRIJETLA TE PROIZVODI NJIHOVE RAZGRADNJE; PRERAĐENE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI ILI BILJNI VOSKOVI

1501

Svinjska mast, uključujući salo, i mast peradi, topljena, dobivena stiskanjem ili ekstrakcijom ili ne

1501

sniženje 16 %

1502

Masti od goveda, ovaca ili koza, sirova ili topljena, dobivena stiskanjem ili ekstrakcijom ili ne

1502

izuzeće

1503

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja (osim neemulgiranog, nemiješanog niti na drugi način pripremljenog)

1503

izuzeće

1504

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani (osim kemijski modificiranih)

1504

izuzeće

1505

Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti, uključujući lanolin

1505

izuzeće

1506

Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani (osim svinjske masti, masti peradi, masti od goveda, ovaca ili koza, masti od riba ili morskih sisavaca, stearina od svinjske masti, …)

1506

izuzeće

1507

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani (osim kemijski modificiranih)

1507

izuzeće

1508

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1508

izuzeće

1511

Palmino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani (osim kemijski modificiranih)

1511

izuzeće

1512

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1512

izuzeće

1513

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1513

izuzeće

1514

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1514

izuzeće

1515

Ostale stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja (uključujući jojoba ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

1515

izuzeće

1516

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili ne, ali dalje nepripremljeni

1516

izuzeće

1517

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja

1517 10 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1517 10 90

izuzeće

1517 90 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1517 90 91

izuzeće

1517 90 93

izuzeće

1517 90 99

izuzeće

1518

Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, puhani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drukčije kemijski modificirani; nejestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

1518

izuzeće

1520

Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužine

1520

izuzeće

1521

Biljni voskovi (osim triglicerida), pčelinji vosak, voskovi od ostalih kukaca i spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni (osim triglicerida)

1521

izuzeće

1522

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

1522 00 10

izuzeće

1522 00 91

izuzeće

1522 00 99

izuzeće

16

PRERAĐEVINE OD MESA, RIBA, RAKOVA, MEKUŠACA ILI DRUGIH VODENIH BESKRALJEŠNJAKA

1601

Kobasice i slični proizvodi, od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi; prehrambeni proizvodi na osnovi tih proizvoda

1601

u okviru kvote (ctg 8) sniženje 65 %

1602

Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi (osim kobasica i sličnih proizvoda, ekstrakata i sokova od mesa)

1602 10

sniženje 16 %

1602 20 11

izuzeće

1602 20 19

izuzeće

1602 20 90

sniženje 16 %

1602 31

u okviru kvote (ctg 4) sniženje 65 %

1602 32

u okviru kvote (ctg 4) sniženje 65 %

1602 39

u okviru kvote (ctg 4) sniženje 65 %

1602 41 10

sniženje 16 %

1602 41 90

izuzeće

1602 42 10

sniženje 16 %

1602 42 90

izuzeće

1602 49

sniženje 16 %

1602 50 31

izuzeće

1602 50 39

izuzeće

1602 50 80

izuzeće

1602 90 10

sniženje 16 %

1602 90 31

izuzeće

1602 90 41

izuzeće

1602 90 51

sniženje 16 %

1602 90 69

izuzeće

1602 90 72

izuzeće

1602 90 74

izuzeće

1602 90 76

izuzeće

1602 90 78

izuzeće

1602 90 98

izuzeće

1603

Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralješnjaka

1603

izuzeće

1604

Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jaja

1604

izuzeće

1605

Rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani

1605

izuzeće

17

ŠEĆERI I PROIZVODI OD ŠEĆERA

1702

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med, miješan ili ne s prirodnim medom; karamel

1702 11

sniženje 16 %

1702 19

sniženje 16 %

1702 20

sniženje 16 % (5)

1702 30 10

sniženje 16 % (5)

1702 30 51

sniženje 117 eura/t

1702 30 59

sniženje 81 euro/t

1702 30 91

sniženje 117 eura/t

1702 30 99

sniženje 81 euro/t

1702 40 10

sniženje 16 % (5)

1702 40 90

sniženje 81 euro/t

1702 50

izuzeće

1702 60

sniženje 16 % (5)

1702 90 10

izuzeće

1702 90 30

sniženje 16 % (5)

1702 90 50

sniženje 81 euro/t

1702 90 60

sniženje 16 % (5)

1702 90 71

sniženje 16 % (5)

1702 90 75

sniženje 117 eura/t

1702 90 79

sniženje 81 euro/t

1702 90 80

sniženje 16 % (5)

1702 90 99

sniženje 16 % (5)

1703

Melase dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

1703

u okviru kvote (ctg 9) sniženje 100 %

1704

Konditorski proizvodi od šećera (slatkiši) (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa

1704 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 10

izuzeće

1704 90 30

izuzeće

1704 90 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 55

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 61

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 65

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 71

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 75

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 81

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1704 90 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

18

KAKAO I PROIZVODI OD KAKAA

1801

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

1801

izuzeće

1802

Ljuske, kore, opne i ostali otpatci od kakaa

1802

izuzeće

1803

Kakao pasta, odmašćena ili neodmašćena

1803

izuzeće

1804

Kakao maslac, mast i ulje od kakaa

1804

izuzeće

1805

Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladila

1805

izuzeće

1806

Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi što sadrže kakao

1806 10 15

izuzeće

1806 10 20

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1806 10 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1806 10 90

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1806 20

izuzeće

1806 31

izuzeće

1806 32

izuzeće

1806 90 11

izuzeće

1806 90 19

izuzeće

1806 90 31

izuzeće

1806 90 39

izuzeće

1806 90 50

izuzeće

1806 90 60

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1806 90 70

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1806 90 90

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

19

PROIZVODI NA OSNOVI ŽITARICA, BRAŠNA, ŠKROBA ILI MLIJEKA; SLASTIČARSKI PROIZVODI

1901

Sladni ekstrakt; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, bez kakaa ili s masenim udjelom kakaa manjim od 40 % računato na potpuno odmašćenoj osnovi, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; prehrambeni proizvodi od robe iz tarifnih brojeva 0401 do 0404

1901 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; izuzeće EA pod uvjetom (7)

1901 20

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; izuzeće EA pod uvjetom (7)

1901 90 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1901 90 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1901 90 91

izuzeće

1901 90 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; izuzeće EA pod uvjetom (7)

1902

Tjestenina, neovisno je li kuhana ili punjena (mesom ili drugim tvarima) ili drukčije pripremljena ili nije, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravioli, kaneloni; kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni

1902 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1902 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1902 20 10

izuzeće

1902 20 30

sniženje 16 %

1902 20 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1902 20 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1902 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1902 40

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1903

Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicima

1903

izuzeće

1904

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza) u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obrađenih zrna (osim brašna, prekrupe i krupice), prethodno kuhane ili drukčije pripremljene

1904

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905

Kruh, pecivo, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne; hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

1905 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 20

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 30 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; keksi: izuzeće

1905 30 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa; keksi: izuzeće

1905 30 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 30 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 30 59

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 30 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 30 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 40

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

1905 90

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

20

PROIZVODI OD POVRĆA, VOĆA, ORAŠASTIH PLODOVA I OSTALIH DIJELOVA BILJAKA

2001

Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini

2001 10

izuzeće

2001 20

izuzeće

2001 90 20

izuzeće

2001 90 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2001 90 40

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2001 90 50

izuzeće

2001 90 60

izuzeće

2001 90 65

izuzeće

2001 90 70

izuzeće

2001 90 75

izuzeće

2001 90 85

izuzeće

2001 90 91

izuzeće

ex 2001 90 96

izuzeće, osim listova vinove loze

2002

Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini

2002

izuzeće

2003

Gljive i tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini

2003

izuzeće

2004

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto (osim rajčica, gljiva i tartufa)

2004 10 10

izuzeće

2004 10 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2004 10 99

izuzeće

2004 90 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

ex 2004 90 30

izuzeće osim maslina

2004 90 50

izuzeće

2004 90 91

izuzeće

2004 90 98

izuzeće

2005

Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim u octu ili octenoj kiselini, smrznuto (osim rajčica, gljiva i tartufa)

2005 10

izuzeće

2005 20 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2005 20 20

sniženje 16 %

2005 20 80

sniženje 16 %

2005 40

izuzeće

2005 51

izuzeće

2005 59

izuzeće

2005 60

izuzeće

2005 70

izuzeće

2005 80

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2005 90

izuzeće

2006

Voće, orašasti plodovi, kore od voća i ostali dijelovi biljaka, konzervirani šećerom, iscijeđeni, preliveni ili kandirani

2006 00 31

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2006 00 35

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2006 00 38

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2006 00 91

izuzeće

2006 00 99

izuzeće

2007

Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

2007 10 10

izuzeće

2007 10 91

izuzeće

2007 10 99

izuzeće

2007 91 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2007 91 30

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2007 91 90

izuzeće

2007 99 10

izuzeće

2007 99 20

izuzeće

2007 99 31

izuzeće

2007 99 33

izuzeće

2007 99 35

izuzeće

2007 99 39

izuzeće

2007 99 51

izuzeće

2007 99 55

izuzeće

2007 99 58

izuzeće

2007 99 91

izuzeće

2007 99 93

izuzeće

2007 99 98

izuzeće

2008

Voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući i s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili alkoholom, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

2008 11

izuzeće

2008 19

izuzeće

2008 20

izuzeće

2008 30 11

izuzeće

2008 30 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 30 31

izuzeće

2008 30 39

izuzeće

2008 30 51

izuzeće

2008 30 55

izuzeće

2008 30 59

izuzeće

2008 30 71

izuzeće

2008 30 75

izuzeće

2008 30 79

izuzeće

2008 30 91

izuzeće

2008 30 99

izuzeće

2008 40

izuzeće

2008 50 11

izuzeće

2008 50 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 50 31

izuzeće

2008 50 39

izuzeće

2008 50 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 50 59

izuzeće

2008 50 61

izuzeće

2008 50 69

izuzeće

2008 50 71

izuzeće

2008 50 79

izuzeće

2008 50 92

izuzeće

2008 50 94

izuzeće

2008 50 99

izuzeće

2008 60 11

izuzeće

2008 60 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 60 31

izuzeće

2008 60 39

izuzeće

2008 60 51

izuzeće

2008 60 59

izuzeće

2008 60 61

izuzeće

2008 60 69

izuzeće

2008 60 71

izuzeće

2008 60 79

izuzeće

2008 60 91

izuzeće

2008 60 99

izuzeće

2008 70 11

izuzeće

2008 70 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 70 31

izuzeće

2008 70 39

izuzeće

2008 70 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 70 59

izuzeće

2008 70 61

izuzeće

2008 70 69

izuzeće

2008 70 71

izuzeće

2008 70 79

izuzeće

2008 70 92

izuzeće

2008 70 94

izuzeće

2008 70 99

izuzeće

2008 80

izuzeće

2008 91

izuzeće

2008 92 12

izuzeće

2008 92 14

izuzeće

2008 92 16

izuzeće

2008 92 18

izuzeće

2008 92 32

izuzeće

2008 92 34

izuzeće

2008 92 36

izuzeće

2008 92 38

izuzeće

2008 92 51

izuzeće

2008 92 59

izuzeće

2008 92 72

izuzeće

2008 92 74

izuzeće

2008 92 76

izuzeće

2008 92 78

izuzeće

2008 92 92

izuzeće

2008 92 93

izuzeće

2008 92 94

izuzeće

2008 92 96

izuzeće

2008 92 97

izuzeće

2008 92 98

izuzeće

2008 99 11

izuzeće

2008 99 19

izuzeće

2008 99 21

izuzeće

2008 99 23

izuzeće

2008 99 25

izuzeće

2008 99 26

izuzeće

2008 99 28

izuzeće

2008 99 32

izuzeće

2008 99 33

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 99 34

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2008 99 36

izuzeće

2008 99 37

izuzeće

2008 99 38

izuzeće

2008 99 40

izuzeće

2008 99 43

izuzeće

2008 99 45

izuzeće

2008 99 46

izuzeće

2008 99 47

izuzeće

2008 99 49

izuzeće

2008 99 53

izuzeće

2008 99 55

izuzeće

2008 99 61

izuzeće

2008 99 62

izuzeće

2008 99 68

izuzeće

2008 99 72

izuzeće

2008 99 74

izuzeće

2008 99 79

izuzeće

ex 2008 99 85

izuzeće, osim slatkog kukuruza

2008 99 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

ex 2008 99 99

izuzeće, osim listova vinove loze

2009

Voćni sokovi (uključujući mošt od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila

2009 11 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 11 19

izuzeće

2009 11 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 11 99

izuzeće

2009 19 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 19 19

izuzeće

2009 19 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 19 99

izuzeće

2009 20

izuzeće

2009 30 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 30 19

izuzeće

2009 30 31

izuzeće

2009 30 39

izuzeće

2009 30 51

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 30 55

izuzeće

2009 30 59

izuzeće

2009 30 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 30 95

izuzeće

2009 30 99

izuzeće

2009 40

izuzeće

2009 50

izuzeće

2009 60

izuzeće

2009 70 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 70 19

izuzeće

2009 70 30

izuzeće

2009 70 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 70 93

izuzeće

2009 70 99

izuzeće

2009 80 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 19

izuzeće

2009 80 32

izuzeće

2009 80 33

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 35

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 36

izuzeće

2009 80 38

izuzeće

2009 80 50

izuzeće

2009 80 61

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 63

izuzeće

2009 80 69

izuzeće

2009 80 71

izuzeće

2009 80 73

izuzeće

2009 80 79

izuzeće

2009 80 83

izuzeće

2009 80 84

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 86

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 80 88

izuzeće

2009 80 89

izuzeće

2009 80 95

izuzeće

2009 80 96

izuzeće

2009 80 97

izuzeće

2009 80 99

izuzeće

2009 90 11

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 90 19

izuzeće

2009 90 21

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 90 29

izuzeće

2009 90 31

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 90 39

izuzeće

2009 90 41

izuzeće

2009 90 49

izuzeće

2009 90 51

izuzeće

2009 90 59

izuzeće

2009 90 71

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 90 73

izuzeće

2009 90 79

izuzeće

2009 90 92

izuzeće

2009 90 94

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2009 90 95

izuzeće

2009 90 99

izuzeće

2009 90 97

izuzeće

2009 90 98

izuzeće

21

RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI

2101

Ekstrakti, esencije i koncentrati, od kave, čaja ili mate-čaja i pripravci na osnovi tih proizvoda ili na osnovi kave, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave i ekstrakti, esencije

2101 11

izuzeće

2101 12

izuzeće

2101 20

izuzeće

2101 30 11

izuzeće

2101 30 19

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2101 30 91

izuzeće

2101 30 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2102

Kvasci, aktivni ili neaktivni), ostali jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim jednostaničnih organizama pakiranih kao lijekovi); pripremljeni praškovi za peciva

2102 10 10

izuzeće

2102 10 31

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2102 10 39

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2102 10 90

izuzeće

2102 20

izuzeće

2102 30

izuzeće

2103

Umaci i pripravci za umake; miješani začini i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

2103

izuzeće

2104

Juhe, uključujući i mesne i pripravke za njih; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi od dva ili više osnovna sastojka kao što je meso, riba, povrće ili voće, pušteno u maloprodaju kao dječja hrana

2104

izuzeće

2105

Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne

2105

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2106

Prehrambeni proizvodi što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

2106 10

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2106 90 20

izuzeće

2106 90 30

sniženje 16 % (5)

2106 90 51

sniženje 16 %

2106 90 55

sniženje 81 euro/t

2106 90 59

sniženje 16 % (5)

2106 90 92

izuzeće

2106 90 98

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

22

PIĆA, ALKOHOLI I OCAT

2201

Vode, uključujući prirodne ili umjetne mineralne vode i gazirane vode, bez dodanog šećera ili drugih sladila i nearomatizirane; led i snijeg

2201

izuzeće

2202

Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića (osim sokova voća ili povrća i mlijeka)

2202 10

izuzeće

2202 90 10

izuzeće

2202 90 91

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2202 90 95

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2202 90 99

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

2203

Pivo dobiveno od slada

2203

izuzeće

2204

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, dijelom fermentiran, s volumnim dijelom stvarnog alkohola manjim od 0.5 %, sa ili bez dodanog alkohola

2204 30 92

izuzeće

2204 30 94

izuzeće

2204 30 96

izuzeće

2204 30 98

izuzeće

2205

Vermut i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

2205

izuzeće

2206

Ostala fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača, medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, što nisu spomenute niti uključene na drugom mjestu

2206 00 31

izuzeće

2206 00 39

izuzeće

2206 00 51

izuzeće

2206 00 59

izuzeće

2206 00 81

izuzeće

2206 00 89

izuzeće

2207

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % ili više; etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

2207

izuzeće

2208

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; rakije, likeri i ostala alkoholna pića; složene alkoholne mješavine koje se koriste u proizvodnji alkoholnih pića

2208

izuzeće

2209

Ocat i nadomjestci octa dobiveni od octene kiseline

2209 00 91

izuzeće

2209 00 99

izuzeće

23

OSTATCI I OTPATCI OD PREHRAMBENE INDUSTRIJE; PRIPREMLJENA ŽIVOTINJSKA HRANA

2302

Posije i ostali ostatci, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani

2302 10

sniženje 7,2 eura/t

2302 20

sniženje 7,2 eura/t

2302 30

sniženje 7,2 eura/t

2302 40

sniženje 7,2 eura/t

2302 50

izuzeće

2303

Ostatci od proizvodnje škroba i slični ostatci, rezanci šećerne repe, otpatci šećerne trske i ostali otpatci industrije šećera, ostatci i otpatci iz pivovara i destilerija, nepeletirani ili peletirani

2303 10 11

sniženje 219 eura/t

2308

Žirevi, divlji kesteni, komina od voća i ostali biljni materijali i biljni otpatci, biljni ostatci i sporedni proizvodi, peletirani ili nepeletirani, što ih se rabi za prehranu životinja, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

2308 90 90

izuzeće

2309

Pripravci što ih se rabi za prehranu životinja

2309 10 13

sniženje 10,9 eura/t

2309 10 15

sniženje 16 %

2309 10 19

sniženje 16 %

2309 10 33

sniženje 10,9 eura/t

2309 10 39

sniženje 16 %

2309 10 51

sniženje 10,9 eura/t

2309 10 53

sniženje 10,9 eura/t

2309 10 59

sniženje 16 %

2309 10 70

sniženje 16 %

2309 10 90

izuzeće

2309 90 10

izuzeće

2309 90 31

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 33

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 35

sniženje 16 %

2309 90 39

sniženje 16 %

2309 90 41

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 43

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 49

sniženje 16 %

2309 90 51

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 53

sniženje 10,9 eura/t

2309 90 59

sniženje 16 %

2309 90 70

sniženje 16 %

2309 90 91

izuzeće

24

DUHAN I PRERAĐENI NADOMJESCI DUHANA

24

izuzeće (6)

29

ORGANSKI KEMIJSKI PROIZVODI

2905

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo derivati

2905

sniženje 100 % ad valorem carinskih stopa

33

ETERIČNA ULJA I REZINOIDI; PARFUMERIJSKI, KOZMETIČKI ILI TOALETNI PROIZVODI

3301

Eterična ulja (bez terpena ili s terpenima), uključujući takozvane konkrete i absolute; rezinoidi; ekstrahirane oleosmole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima ili slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi

3301

i