11/Sv. 031

HR

Službeni list Europske unije

116


21999D0722(09)


L 189/63

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

25.09.1998.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 90/98

od 25. rujna 1998.

o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog II. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 101/97 od 15. prosinca 1997. (1);

budući da Uredbu Komisije (EZ) br. 2523/97 od 16. prosinca 1997. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1014/90 o utvrđivanju detaljnih provedbenih pravila o definiranju, opisivanju i predstavljanju jakih alkoholnih pića (2) treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

U točku 2. (Uredba Komisije 1014/90) poglavlja XXVII. Priloga II. Sporazumu dodaje se sljedeća alineja:

„—

397 L 2523: Uredba Komisije (EZ) br. 2523/97 od 16. prosinca 1997. (SL L 346, 17.12.1997., str. 46).”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EZ) br. 2523/97 na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 26. rujna 1998., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. rujna 1998.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

N. v. LIECHTENSTEIN


(1)  SL L 193, 9.7.1998., str. 61.

(2)  SL L 346, 17.12.1997., str. 46.