11/Sv. 52

HR

Službeni list Europske unije

3


21999A1204(02)


L 311/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

o trgovini, razvoju i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Južne Afrike, s druge strane

KRALJEVINA BELGIJA,

KRALJEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NJEMAČKA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANJOLSKA,

FRANCUSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

TALIJANSKA REPUBLIKA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINJENA KRALJEVINA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE,

ugovorne stranke Ugovora o osnivanju EUROPSKE ZAJEDNICE,

dalje u tekstu: „države članice” i

EUROPSKA ZAJEDNICA, dalje u tekstu: „Zajednica”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA JUŽNA AFRIKA, dalje u tekstu: „Južna Afrika”,

s druge strane,

dalje u tekstu: „stranke”,

UZIMAJUĆI U OBZIR važnost postojećih prijateljskih veza i suradnje između Zajednice, država članica i Južne Afrike te zajedničkih vrijednosti koje stranke dijele;

UZIMAJUĆI U OBZIR da Zajednica, države članice i Južna Afrika žele dodatno ojačati te veze i uspostaviti bliske i trajne odnose utemeljene na uzajamnosti, partnerstvu i obostranom razvoju;

PREPOZNAJUĆI povijesna dostignuća naroda Južne Afrike u ukidanju sustava aparthejda i izgradnji novog političkog poretka utemeljenog na vladavini prava, ljudskim pravima i demokraciji;

PREPOZNAJUĆI političku i financijsku potporu Zajednice i država članica tom procesu političkih promjena i tranzicije u Južnoj Africi;

PODSJEĆAJUĆI na čvrste obveze stranaka da poštuju načela Povelje Ujedinjenih naroda i demokratska načela te temeljna ljudska prava utvrđena u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima;

IMAJUĆI NA UMU Sporazum o suradnji između Južne Afrike i Europske zajednice potpisan 10. listopada 1994.;

PODSJEĆAJUĆI na želju stranaka za uspostavljanjem najbližeg mogućeg odnosa između Južne Afrike i zemalja Konvencije AKP-EZ-a iz Lomea, manifestiranu 24. travnja 1997. potpisivanjem Protokola o pristupanju Južne Afrike Četvrtoj konvenciji AKP-EZ-a iz Lomea, kako je izmijenjena Sporazumom potpisanim na Mauricijusu 4. studenoga 1995.;

UZIMAJUĆI U OBZIR prava i obveze stranaka s obzirom na njihovo članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO), potrebu za doprinošenjem provedbi rezultata Urugvajske runde te napore koje su obje stranke već poduzele s tim u vezi;

PODSJEĆAJUĆI na važnost koju stranke pridaju načelima i pravilima kojima se uređuju pitanja međunarodne trgovine i potrebu za njihovom transparentnom i nediskriminirajućom primjenom;

POTVRĐUJUĆI potporu i poticanje Zajednice i država članica u odnosu na proces liberalizacije trgovine i restrukturiranja gospodarstva koji je u tijeku u Južnoj Africi;

PREPOZNAJUĆI napore Vlade Južne Afrike za osiguravanjem gospodarskog i socijalnog razvoja naroda Južne Afrike;

NAGLAŠAVAJUĆI važnost koju Europska unija i Južna Afrika stavljaju na uspješnu provedbu programa obnove i razvoja Južne Afrike;

POTVRĐUJUĆI privrženost stranaka promicanju regionalne suradnje i gospodarske integracije među južnoafričkim zemljama te poticanju liberalizacije trgovine među tim zemljama;

IMAJUĆI NA UMU obvezu stranaka da osiguraju da njihovi uzajamni dogovori ne priječe proces restrukturiranja Južnoafričke carinske unije (SACU), koja povezuje Južnu Afriku s četirima državama AKP-a;

NAGLAŠAVAJUĆI važnost koju stranke pridaju vrijednostima i načelima iz završnih izjava Međunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju održane u Kairu 1994. godine, Svjetskog sastanka na vrhu o društvenom razvoju održanog u Kopenhagenu u ožujku 1995. i Četvrte svjetske konferencije o ženama održane u Pekingu 1995. godine;

PONOVNO POTVRĐUJUĆI predanost stranaka gospodarskom i socijalnom razvoju i poštovanju temeljnih prava radnika, posebno promicanjem relevantnih konvencija Međunarodne organizacije rada (ILO) koje obuhvaćaju teme kao što su sloboda udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje i nediskriminaciju, ukidanje prisilnog rada i rada djece;

PODSJEĆAJUĆI na važnost otvaranja redovitog političkog dijaloga u bilateralnom i multilateralnom kontekstu o pitanjima od zajedničkog interesa,

SPORAZUMJELI SU SE:

GLAVA I.

OPĆI CILJEVI, NAČELA I POLITIČKI DIJALOG

Članak 1.

Ciljevi

Ciljevi su ovog Sporazuma:

(a)

osigurati odgovarajući okvir za dijalog između stranaka, time promičući razvoj bliskih odnosa u svim područjima pokrivenima ovim Sporazumom;

(b)

poduprijeti napore koje Južna Afrika čini u konsolidiranju gospodarskih i društvenih temelja njezinog procesa tranzicije;

(c)

promicati regionalnu suradnju i gospodarsku integraciju u južnoafričkoj regiji kako bi se doprinijelo njezinom skladnom i održivom gospodarskom i socijalnom razvoju;

(d)

promicati širenje i uzajamnu liberalizaciju međusobne razmjene robe, usluga i kapitala;

(e)

potaknuti neometanu i postupnu integraciju Južne Afrike u svjetsko gospodarstvo;

(f)

promicati suradnju između Zajednice i Južne Afrike u granicama njihovih ovlasti i u obostranom interesu.

Članak 2.

Ključni element

Poštovanje demokratskih načela i temeljnih ljudskih prava utvrđenih u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima, kao i načela vladavine prava temelj su unutarnjih i međunarodnih politika Zajednice i Južne Afrike te predstavljaju ključan element ovog Sporazuma.

Stranke također potvrđuju privrženost načelima dobrog upravljanja.

Članak 3.

Neispunjenje

1.   Ako bilo koja stranka smatra da druga stranka nije ispunila neku od obveza iz ovog Sporazuma, ona može poduzeti odgovarajuće mjere.

2.   Prije toga drugoj stranci u roku od 30 dana dostavlja sve relevantne informacije potrebne za temeljito ispitivanje situacije radi pronalaženja prihvatljivog rješenja za stranke.

3.   U okolnostima osobite žurnosti mogu se poduzeti odgovarajuće mjere bez prethodnog savjetovanja. O tim se mjerama bez odgađanja obavješćuje druga stranka te su predmetom savjetovanja ako druga stranka tako zatraži. Ta se savjetovanja održavaju u roku od 30 dana od obavijesti o mjerama. Ako se ne pronađe zadovoljavajuće rješenje, dotična stranka može iskoristiti postupak koji se odnosi na rješavanje sporova.

4.   Stranke su suglasne da, za potrebe pravilnog tumačenja i praktične primjene ovog Sporazuma, izraz „okolnosti osobite žurnosti” iz stavka 3. znači slučaj materijalne povrede Sporazuma od strane jedne od stranaka. Materijalna se povreda Sporazuma sastoji od:

i.

povrede Sporazuma koja nije sankcionirana općim pravilima međunarodnog prava, ili

ii.

kršenja ključnog elementa Sporazuma, kako je opisano u članku 2.

5.   Stranke su suglasne da odgovarajuće mjere iz stavka 1. ovog članka jesu one koje su poduzete u skladu s međunarodnim pravom i da se pri odabiru tih mjera prioritet mora dati onima koje najmanje narušavaju funkcioniranje ovog Sporazuma.

Članak 4.

Politički dijalog

1.   Među strankama se uspostavlja redoviti politički dijalog. On prati i pomaže u učvršćivanju njihove suradnje te doprinosi uspostavi trajnih veza solidarnosti i novih oblika suradnje.

2.   Političkim dijalogom i suradnjom osobito se namjerava:

(a)

promicati veće uzajamno razumijevanje među strankama i veće približavanje stavova;

(b)

omogućiti svakoj stranci da razmotri stajališta i interese druge;

(c)

poticati pružanje potpore demokraciji, vladavini prava i poštovanju ljudskih prava;

(d)

promicati socijalnu pravdu i pomoći u stvaranju nužnih uvjeta za ukidanje siromaštva i svih oblika diskriminacije.

3.   Politički dijalog obuhvaća sva pitanja od zajedničkog interesa za stranke.

4.   Politički dijalog odvijati se kadgod je potrebno, a posebno:

(a)

na razini ministara;

(b)

na razini visokih predstavnika Južne Afrike, s jedne strane, i Predsjedništva Vijeća Europske unije i Komisije Europskih zajednica, s druge strane;

(c)

služeći se u najvećoj mogućoj mjeri svim diplomatskim kanalima, uključujući redovite sastanke, savjetovanja u prigodi međunarodnih skupova i kontakte između diplomatskih predstavnika u trećim zemljama;

(d)

kada je primjereno, bilo kojim drugim sredstvima ili na bilo kojoj drugoj razini kako stranke dogovore, a što bi korisno doprinijelo jačanju dijaloga i povećanju njegove učinkovitosti.

5.   Osim bilateralnog političkog dijaloga predviđenog u prethodnim stavcima, stranke se u najvećoj mogućoj mjeri služe i aktivno doprinose regionalnom političkom dijalogu između Europske unije i južnoafričkih zemalja, posebno s ciljem promicanja trajnog mira i stabilnosti u regiji.

Stranke također sudjeluju u političkom dijalogu u širem okviru AKP/EU-a, kako je predviđeno i utvrđeno u relevantnim ugovorima AKP/EZ-a.

GLAVA II.

TRGOVINA

ODJELJAK A

OPĆENITO

Članak 5.

Područje slobodne trgovine

1.   Zajednica i Južna Afrika suglasne su uspostaviti područje slobodne trgovine u skladu s odredbama ovog Sporazuma i odredbama WTO-a.

2.   Područje slobodne trgovine uspostavit će se tijekom prijelaznog razdoblja koje za Južnu Afriku traje najviše 12 godina, a za Zajednicu najviše 10 godina, počevši od stupanja na snagu Sporazuma.

3.   Područje slobodne trgovine obuhvaća slobodno kretanje robe u svim sektorima. Ovaj Sporazum također obuhvaća liberalizaciju trgovine uslugama i slobodno kretanje kapitala.

Članak 6.

Klasifikacija robe

U Zajednici se na klasifikaciju robe uvezene iz Južne Afrike primjenjuje kombinirana nomenklatura robe. U Južnoj se Africi na klasifikaciju robe uvezene iz Zajednice primjenjuje harmonizirani sustav.

Članak 7.

Osnovna carina

1.   Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se trebaju primijeniti uzastopna snižavanja navedena u Sporazumu jest ona koja se stvarno primjenjuje na dan stupanja Sporazuma na snagu.

2.   Zajednica i Južna Afrika jedna drugoj dostavljaju svoje odgovarajuće osnovne carine, u skladu s obvezom mirovanja i vraćanja na prijašnju razinu dogovorenom između stranaka te s dogovorenim odstupanjima od tih načela, kako je navedeno u Prilogu I.

3.   U slučajevima kada postupak snižavanja carina ne započne od stupanja na snagu Sporazuma (posebno za proizvode navedene u Prilogu II., popisima 3., 4. i 5.; Prilogu III., popisima 2., 3., 4. i 6; Prilogu IV., popisima 3., 4., 7. i 8.; Prilogu V.; Prilogu VI., popisima 2., 3. i 5.; Prilogu VII.), carina na koju se trebaju primijeniti uzastopna snižavanja navedena u Sporazumu bit će ili osnovna carina navedena u stavku 1. ovog članka ili carina koja se primjenjuje erga omnes na početni dan primjene relevantnog plana snižavanja carina, ovisno o tome koja je niža.

Članak 8.

Carine fiskalne naravi

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina također se primjenjuju na carine fiskalne naravi, izuzev nediskriminacijskih trošarina koje se naplaćuju za uvezenu i lokalno proizvedenu robu te koje su u skladu s odredbama članka 21.

Članak 9.

Davanja s istovrsnim učinkom kao carine

Zajednica i Južna Afrika od stupanja Sporazuma na snagu ukidaju pri svojem uvozu svako davanje s istovrsnim učinkom kao carine na uvoz.

ODLJELJAK B

INDUSTRIJSKI PROIZVODI

Članak 10.

Definicija

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Južne Afrike uz izuzetak proizvoda obuhvaćenih definicijom poljoprivrednih proizvoda iz ovog Sporazuma.

Članak 11.

Ukidanje carina od strane Zajednice

1.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu industrijskih proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike, a koji nisu oni navedeni u Prilogu II., ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu II., popisu 1. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

3.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu II., popisu 2. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 86 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 72 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 57 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 43 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 28 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 14 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

4.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu II., popisu 3. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

Ukidanje carina za niz proizvoda navedenih na ovom popisu započet će četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Ukidanje carina na te proizvode odvijat će se u tri jednaka godišnja snižavanja te će se dovršiti šest godina od stupanja na snagu Sporazuma.

Za određeni broj proizvoda od čelika navedenih u ovom popisu snižavanje carina ostvarit će se prema načelu najpovlaštenije nacije, a nulta stopa carine bit će ostvarena u 2004. godini.

5.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu II., popisu 4. ukidaju se u roku od najviše 10 godina od dana stupanja na snagu Sporazuma.

Za komponente za cestovna vozila navedene na ovom popisu, carine koje se primjenjuju snizit će se za 50 % od stupanja na snagu Sporazuma.

Precizni plan osnovnih carina Zajednice i ukidanja carina za proizvode s ovog popisa utvrdit će se u drugom polugodištu 2000. godine, nakon što obje stranke razmotre izglede za daljnju liberalizaciju južnoafričkog uvoza automobilskih proizvoda iz Zajednice spomenutih u Prilogu III., popisima 5. i 6., između ostalog u svjetlu rezultata preispitivanja programa razvoja južnoafričke automobilske industrije.

6.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu II., popisu 5. preispituju se u petoj godini ovog Sporazuma u pogledu mogućeg ukidanja carina.

Članak 12.

Ukidanje carina od strane Južne Afrike

1.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku industrijskih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, a koji nisu oni navedeni u Prilogu III., ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisu 1. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

3.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisu 2. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 67 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 33 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

4.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisu 3. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 90 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 80 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 70 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 60 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 40 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 30 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 20 % osnovne carine;

 

11 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 10 % osnovne carine;

 

12 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

5.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., opisu 4. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 88 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 63 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 38 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

11 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 13 % osnovne carine;

 

12 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

6.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisu 5. postupno se ukidaju u skladu s rasporedom sadržanim u tom Prilogu.

7.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisu 6. periodično se preispituju za vrijeme provedbe Sporazuma u pogledu daljnje liberalizacije trgovine.

Južna Afrika će obavijestiti Zajednicu o rezultatu preispitivanja programa razvoja južnoafričke automobilske industrije. Dostavit će prijedloge daljnje liberalizacije južnoafričkog uvoza automobilskih proizvoda iz Zajednice navedenih u Prilogu III., popisima 5. i 6. Stranke će zajednički ispitati ove prijedloge u drugom polugodištu 2000. godine.

ODJELJAK C

POLJOPRIVREDNI PROIZVODI

Članak 13.

Definicija

Odredbe ovog odjeljka primjenjuju se na proizvode podrijetlom iz Zajednice i Južne Afrike obuhvaćene definicijom poljoprivrednih proizvoda WTO-a, kao i na ribe i proizvode ribarstva (poglavlje 3., 1604, 1605 i proizvodi 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 i 2301 20 00).

Članak 14.

Ukidanje carina od strane Zajednice

1.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike, a koji nisu oni navedeni u Prilogu IV., ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu IV., popisu 1. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

3.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu IV., popisu 2. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 91 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 82 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 73 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 64 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 55 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 45 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 36 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 27 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 18 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 9 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

4.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu IV., popisu 3. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 87 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 62 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 37 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 12 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

Na određene proizvode iz ovog Priloga primjenjuje se nulta carinska kvota, u skladu s tamo navedenim uvjetima, od stupanja na snagu Sporazuma do kraja snižavanja carine za te proizvode.

5.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu IV., popisu 4. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina i davanje snižava na 83 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina i davanje snižava na 67 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina i davanje snižava na 50 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina i davanje snižava na 33 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina i davanje snižava na 17 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

Na određene proizvode iz ovog Priloga primjenjuje se nulta carinska kvota, u skladu s tamo navedenim uvjetima, od stupanja na snagu Sporazuma do kraja snižavanja carine za te proizvode.

6.   Carine koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode uvezene u Zajednicu i podrijetlom iz Južne Afrike navedene su u Prilogu IV., popisu 5., a primjenjuju se u skladu s tamo navedenim uvjetima.

Vijeće za suradnju može odlučiti o:

(a)

proširenju popisa prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz Priloga IV., popisa 5. i

(b)

sniženju carina koje se primjenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode. Do tog snižavanja carina može doći kada se u trgovini između Zajednice i Južne Afrike snize carine koje se primjenjuju na osnovne proizvode ili kao odgovor na snižavanje nastalo obostranim koncesijama koje se odnose na prerađene poljoprivredne proizvode.

7.   Snižene carine koje se primjenjuju na određene poljoprivredne proizvode uvezene u Zajednicu i podrijetlom iz Južne Afrike navedene su u Prilogu IV., popisu 6. i primjenjuju se od stupanja na snagu ovog Sporazuma te u skladu s uvjetima navedenima u tom Prilogu.

8.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike navedenih u Prilogu IV., popisu 7. periodično se preispituju tijekom provedbe Sporazuma na temelju budućeg razvoja zajedničke poljoprivredne politike.

9.   Carinske se koncesije ne primjenjuju za proizvode navedene u Prilogu IV., popisu 8. s obzirom na to da su ti proizvodi obuhvaćeni zaštićenim nomenklaturama EU-a.

10.   Carinske koncesije koje se primjenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda podrijetlom iz Južne Afrike, a koji su navedeni u Prilogu V., primjenjuju se u skladu s tamo navedenim uvjetima.

Članak 15.

Ukidanje carina od strane Južne Afrike

1.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku poljoprivrednih proizvoda podrijetlom iz Zajednice, a koji nisu oni navedeni u Prilogu VI., ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu VI., popisu 1. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

na dan stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

godinu dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

dvije godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

3.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu VI., opisu 2. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

tri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 67 % osnovne carine;

 

četiri godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 33 % osnovne carine;

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

4.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu VI., popisu 3. postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

 

pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 88 % osnovne carine;

 

šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 75 % osnovne carine;

 

sedam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 63 % osnovne carine;

 

osam godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 50 % osnovne carine;

 

devet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 38 % osnovne carine;

 

10 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 25 % osnovne carine;

 

11 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma svaka se carina snižava na 13 % osnovne carine;

 

12 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma preostale carine se ukidaju.

Na određene proizvode navedene u ovom Prilogu primjenjuje se nulta carinska kvota, u skladu s tamo navedenim uvjetima, od stupanja na snagu Sporazuma do kraja snižavanja carine za te proizvode.

5.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu VI., popisu 4. periodično se preispituju za vrijeme provedbe Sporazuma.

6.   Carine koje se primjenjuju na uvoz u Južnu Afriku proizvoda ribarstva podrijetlom iz Zajednice navedenih u Prilogu VII., postupno se ukidaju usporedno s ukidanjem carina odgovarajućih tarifnih pozicija od strane Zajednice.

Članak 16.

Poljoprivredne zaštitne mjere

Ne dovodeći u pitanje druge odredbe ovog Sporazuma, a posebno članak 24., ako, s obzirom na osobitu osjetljivost poljoprivrednih tržišta, uvoz proizvoda podrijetlom iz jedne stranke prouzroče ili zaprijete uzrokovanjem ozbiljnih poremećaja na tržištima druge stranke, Vijeće za suradnju bez odgađanja razmatra pitanje kako bi se našlo odgovarajuće rješenje. Dok Vijeće za suradnju ne donese odluku i kada iznimne okolnosti zahtijevaju neposredno djelovanje, pogođena stranka može poduzeti privremene mjere nužne za ograničavanje ili uklanjanje poremećaja. Pri poduzimanju takvih privremenih mjera pogođena stranka uzima u obzir interese obiju stranaka.

Članak 17.

Progresivno ukidanje carina od strane Južne Afrike

1.   Ako to Južna Afrika zatraži, Zajednica razmatra prijedloge koji se odnose na raspored progresivnog ukidanja carina za uvoz poljoprivrednih proizvoda u Južnu Afriku, zajedno s ukidanjem svih povrata izvoznih carina na izvoz u Južnu Afriku istih proizvoda podrijetlom iz Europske zajednice.

2.   Ako Zajednica pozitivno odgovori na taj zahtjev, novi rasporedi ukidanja carina i ukidanja povrata izvoznih carina primjenjuju se istodobno, od dana kojeg sporazumno odrede obje stranke.

3.   U slučaju negativnog odgovora Zajednice nastavljaju se primjenjivati odredbe ovog Sporazuma o ukidanju carina.

Članak 18.

Klauzula o preispitivanju

Najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Južna Afrika razmatraju daljnje korake u procesu liberalizacije svojih uzajamnih trgovina. U tu svrhu provodi se preispitivanje, posebno, ali ne isključivo, carina koje se primjenjuju na proizvode navedene u Prilogu II., popisu 5., Prilogu III., popisima 5. i 6., Prilogu IV., popisima 5., 6. i 7., Prilogu V., popisima 1., 2., 3. i 4., Prilogu VI., popisima 4. i 5. i Prilogu VII.

GLAVA III.

PITANJA U VEZI S TRGOVINOM

ODJELJAK A

ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 19.

Granične mjere

1.   Količinska ograničenja na uvoz ili izvoz i mjere s istovrsnim učinkom na trgovinu između Južne Afrike i Zajednice ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

2.   Nikakva nova količinska ograničenja na uvoz ili izvoz ili mjere s istovrsnim učinkom ne uvode se u trgovinu između Zajednice i Južne Afrike.

3.   Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma u trgovinu između Zajednice i Južne Afrike ne uvode se nikakve nove carine na uvoz ili izvoz ili davanja s istovrsnim učinkom, niti se povećavaju oni koji se već primjenjuju.

Članak 20.

Poljoprivredne politike

1.   Stranke mogu provoditi redovita savjetovanja u Vijeću za suradnju o strategiji i praktičnim načinima svojih poljoprivrednih politika.

2.   Ako bilo koja stranka u provođenju svojih poljoprivrednih politika smatra nužnim izmijeniti režime utvrđene ovim Sporazumom, ta će stranka obavijestiti Vijeće za suradnju koje će odlučiti o zatraženoj izmjeni.

3.   Ako Zajednica ili Južna Afrika, primjenjujući stavak 2., izmijeni režime za poljoprivredne proizvode utvrđene ovim Sporazumom, provodi usklađenja s kojima se treba suglasiti Vijeće za suradnju kako bi se koncesije za uvoz podrijetlom iz druge stranke zadržale na razini jednakoj onoj predviđenoj ovim Sporazumom.

Članak 21.

Fiskalne mjere

1.   Stranke se suzdržavaju od bilo kakvih mjera ili prakse unutarnje fiskalne prirode kojima se izravno ili neizravno uspostavlja diskriminacija između proizvoda jedne stranke i proizvoda podrijetlom s područja druge stranke.

2.   Proizvodi izvezeni na područje jedne od stranaka ne smiju uživati pogodnosti od povrata domaćeg neizravnog poreza koji premašuje iznos neizravnog poreza koji se na njih izravno ili neizravno primjenjuje.

Članak 22.

Carinske unije i područja slobodne trgovine

1.   Sporazum ne sprečava postojanje ili osnivanje carinskih unija, područja slobodne trgovine ili druge dogovore između bilo koje stranke i trećih zemalja, osim u mjeri u kojoj se njima mijenjaju prava i obveze predviđene ovim Sporazumom.

2.   Zajednica i Južna Afrika savjetuju se u okviru Vijeća za suradnju u vezi sa sporazumima kojima se osnivaju ili usklađuju carinske unije ili područja slobodne trgovine i, kada je potrebno, o drugim važnim pitanjima povezanima s njihovim trgovinskim politikama s trećim zemljama. Posebno, u slučaju da treća zemlja pristupa Europskoj uniji, takva se savjetovanja provode kako bi se osiguralo uzimanje u obzir zajedničkih interesa Zajednice i Južne Afrike.

Članak 23.

Antidampinške i kompenzacijske mjere

1.   Ništa u ovom Sporazumu ne dovodi u pitanje niti na bilo koji način utječe na donošenje, od strane bilo koje stranke, antidampinških ili kompenzacijskih mjera u skladu s člankom VI. GATT-a 1994., Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a 1994. i Sporazumom o subvencijama i kompenzacijskim mjerama, priloženima Marakeškom ugovoru o osnivanju WTO-a.

2.   Prije nametanja antidampinških i kompenzacijskih carina u vezi s proizvodima uvezenima iz Južne Afrike, stranke mogu razmotriti mogućnost konstruktivnih pravnih sredstava kako je predviđeno Sporazumom o provedbi članka VI. GATT-a 1994. i Sporazumom o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

Članak 24.

Zaštitna klauzula

1.   Kada se bilo koji proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvih uvjetima koji izazivaju ili prijete izazivanjem ozbiljne štete domaćim proizvođačima sličnih ili izravno konkurentnih proizvoda na području jedne od ugovornih stranaka, Zajednica ili Južna Afrika, ovisno o tome na koju se odnosi, mogu poduzeti odgovarajuće mjere pod uvjetima predviđenima u Sporazumu o zaštitnim mjerama WTO-a ili Sporazumu o poljoprivredi priloženima Marakeškom ugovoru o osnivanju WTO-a te u skladu s postupcima utvrđenima u članku 26.

2.   Kada se bilo koji proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima koji izazivaju ili prijete izazivanjem ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja najudaljenijih regija Europske unije, Europska unija može iznimno, nakon što je ispitala alternativna rješenja, poduzeti mjere nadzora ili zaštitne mjere ograničene na dotičnu regiju (dotične regije) u skladu s postupcima utvrđenima u članku 26.

3.   Kada se bilo koji proizvod uvozi u toliko povećanim količinama i pod takvim uvjetima koji izazivaju ili prijete izazivanjem ozbiljnog pogoršanja gospodarskog stanja jedne ili više drugih članica Južnoafričke carinske unije, Južna Afrika može iznimno, na zahtjev dotične zemlje ili zemalja i nakon što je ispitala alternativna rješenja, poduzeti mjere nadzora ili zaštitne mjere u skladu s postupcima utvrđenima u članku 26.

Članak 25.

Prijelazne zaštitne mjere

1.   Neovisno o odredbama članka 24., Južna Afrika može poduzeti iznimne mjere ograničenog trajanja koje odstupaju od odredaba članaka 12. i 15. u obliku povećanja ili ponovnog uvođenja carina.

2.   Te se mjere mogu odnositi samo na mlade industrije ili sektore koji se suočavaju s ozbiljnim teškoćama uzrokovanima povećanim uvozom podrijetlom iz Zajednice kao posljedica snižavanja carina predviđenih člancima 12. i 15., posebno kada te teškoće dovode do velikih socijalnih problema.

3.   Važeće carine na uvoz u Južnoj Africi za proizvode podrijetlom iz Zajednice uvedene tim mjerama ne smiju prelaziti razinu osnovne carine ili carine koja se primjenjuje po načelu najpovlaštenije nacije ili 20 % ad valorem, ovisno o tome koja je niža, te zadržavaju element povlastice za proizvode podrijetlom iz Zajednice. Ukupna vrijednost cjelokupnog uvoza proizvoda koji podliježu tim mjerama ne smije prelaziti 10 % ukupnog uvoza industrijskih proizvoda iz Zajednice tijekom posljednje godine za koju je statistika dostupna.

4.   Ove se mjere primjenjuju u razdoblju od najviše četiri godine. Prestaju se primjenjivati najkasnije istekom najduljeg prijelaznog razdoblja od 12 godina. Odlukom Vijeća za suradnju ta se vremenska ograničenja iznimno mogu produljiti.

5.   Nijedna takva mjera ne može se uvesti u pogledu proizvoda ako je proteklo više od tri godine od ukidanja svih carina i količinskih ograničenja ili davanja ili mjera s istovrsnim učinkom u pogledu tog proizvoda.

6.   Južna Afrika obavješćuje Vijeće za suradnju o iznimnim mjerama koje namjerava poduzeti te se na zahtjev Zajednice provodi savjetovanje o takvim mjerama prije njihove primjene kako bi se pronašlo zadovoljavajuće rješenje. Njezina obavijest sadržava orijentacijski raspored uvođenja i naknadnog ukidanja carina koje se određuju.

7.   Ako se o predloženim mjerama iz stavka 6. ne postigne dogovor u roku od 30 dana o takve obavijesti, Južna Afrika može poduzeti odgovarajuće mjere kako bi otklonila problem te Vijeću za suradnju dostavlja konačni raspored ukidanja carina uvedenih na temelju ovog članka. Tim se rasporedom predviđa postupno ukidanje tih carina u jednakim godišnjim stopama počevši najkasnije godinu dana od njihovog uvođenja. Vijeće za suradnju može odlučiti o različitom rasporedu.

Članak 26.

Postupci u vezi sa zaštitnim mjerama

1.   U slučaju da Zajednica ili Južna Afrika pokrenu mehanizam nadzora u pogledu teškoća iz članka 24., koji za svrhu ima brzo pribavljanje informacija o trendu trgovinskih tokova, o tome obavješćuje drugu stranku i, ako se tako zatraži, s njom započinje savjetovanje.

2.   U slučajevima navedenima u članku 24., prije poduzimanja tamo predviđene mjere ili, u slučajevima na koje se primjenjuje stavak 5. točka (b) ovog članka, Zajednica ili Južna Afrika, ovisno o slučaju, što je prije moguće Vijeću za suradnju dostavljaju sve relevantne informacije radi pronalaženja rješenja prihvatljivog za obje stranke.

3.   Pri odabiru mjera prednost se mora dati onima koje najmanje remete funkcioniranje ovog Sporazuma te se one ograničuju na mjeru nužnu za sprečavanje ili otklanjanje ozbiljne štete i olakšavanje prilagodbe.

4.   O zaštitnim se mjerama odmah obavješćuje Vijeće za suradnju i one podliježu periodičnom savjetovanju unutar tog tijela, posebno radi utvrđivanja rasporeda njihovog ukidanja čim to okolnosti dopuste.

5.   Za provedbu prethodnih stavaka primjenjuju se sljedeće odredbe.

(a)

U pogledu članka 24., teškoće koje nastanu zbog stanja navedenog u tom članku upućuju se na razmatranje Vijeću za suradnju koje može donijeti bilo kakvu odluku potrebnu za otklanjanje takvih teškoća. Ako Vijeće za suradnju ili stranka izvoznica ne donesu odluku kojom se otklanjaju takve teškoće ili se ne pronađe nikakvo drugo zadovoljavajuće rješenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta, stranka uvoznica može usvojiti odgovarajuće mjere za otklanjanje problema. Takve bi se mjere trebale donijeti u razdoblju koje nije dulje od tri godine te sadržavaju elemente koji bi postupno vodili njihovom ukidanju najkasnije na kraju određenog razdoblja.

(b)

Kada izvanredne okolnosti koje zahtijevaju neposredno djelovanje čine nemogućim prethodno obavješćivanje ili ispitivanje, ovisno o slučaju, Zajednica ili Južna Afrika, ovisno o tome o kome je riječ, mogu u situacijama utvrđenima u članku 24. odmah primijeniti mjere predostrožnosti nužne za rješavanje situacije te o tome odmah obavješćuju drugu stranku.

Članak 27.

Izuzeci

Sporazum ne sprečava zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza, provoza roba ili trgovine rabljenom robom koji su opravdani razlozima javnog morala, javnog poretka ili javne sigurnosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti; ili zaštite intelektualnog, industrijskog i trgovačkog vlasništva niti sprečava pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, takve zabrane ili ograničenja ne smiju predstavljati sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima prevladavaju isti uvjeti niti predstavljati prikriveno ograničavanje trgovine između stranaka.

Članak 28.

Pravila o podrijetlu

Pravila o podrijetlu za primjenu carinskih povlastica predviđenih ovim Sporazumom utvrđena su u Protokolu 1.

ODJELJAK B

PRAVO POSLOVNOG NASTANA I PRUŽANJA USLUGA

Članak 29.

Ponovno potvrđivanje obveza iz GATS-a

1.   Priznavajući sve veću važnost usluga za razvoj njihovih gospodarstava stranke naglašavaju važnost strogog poštovanja Općeg sporazuma o trgovini uslugama (GATS), posebno njegovog načela o tretmanu najpovlaštenije nacije, te uključujući njegove primjenjive protokole s priloženim obvezama.

2.   U skladu s GATS-om ovaj se tretman ne primjenjuje na:

(a)

povlastice koje dodjeljuje bilo koja stranka sukladno odredbama sporazuma kako je određeno člankom V. GATS-a ili sukladno mjerama usvojenima na temelju takvog sporazuma;

(b)

druge povlastice koje se dodjeljuju sukladno popisu izuzeća od načela najpovlaštenije nacije priloženom GATS-u od strane bilo koje stranke.

3.   Stranke ponovno potvrđuju svoje obveze priložene četvrtom Protokolu uz GATS o osnovnim telekomunikacijama i petom Protokolu o financijskim uslugama.

Članak 30.

Daljnja liberalizacija pružanja usluga

1.   Stranke će nastojati proširiti područje primjene Sporazuma s ciljem daljnje liberalizacije trgovine uslugama među strankama. U slučaju takvog proširenja proces liberalizacije predviđa odsutnost ili ukidanje praktički sve diskriminacije između stranaka u obuhvaćenim sektorima usluga i trebao bi obuhvatiti sve načine opskrbe, uključujući pružanje usluga:

(a)

s područja jedne stranke na području druge stranke;

(b)

na području jedne stranke korisniku usluga druge stranke;

(c)

od strane pružatelja usluga jedne stranke kroz komercijalnu prisutnost na području druge stranke;

(d)

od strane pružatelja usluga jedne stranke kroz prisutnost fizičkih osoba te stranke na području druge stranke.

2.   Vijeće za suradnju daje potrebne preporuke za provedbu cilja navedenog u stavku 1.

3.   Pri formuliranju tih preporuka Vijeće za suradnju uzima u obzir iskustvo stečeno provedbom obveza svake stranke na temelju GATS-a, uz posebno pozivanje na članak V. općenito, a posebno njegov stavak 3. točku(a) o sudjelovanju zemalja u razvoju u sporazumima o liberalizaciji.

4.   Vijeće za suradnju provodi prvo ispitivanje cilja navedenog stavkom 1. najkasnije pet godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 31.

Pomorski promet

1.   Stranke će nastojati učinkovito primjenjivati načelo neograničenog pristupa međunarodnom pomorskom tržištu i prometu na temelju poštenog tržišnog natjecanja na komercijalnoj osnovi.

2.   Stranke su suglasne pružiti državljanima druge stranke i plovilima registriranima na području bilo koje od stranaka tretman koji nije manje povoljan od onog dodijeljenog najpovlaštenijoj naciji u pogledu pomorskog prijevoza robe, putnika ili oboje, pristupa lukama, korištenja infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u tim lukama te povezanih naknada i pristojbi, carinskih pogodnosti i dodjeljivanja vezova i mogućnosti utovara i istovara, na temelju poštenog tržišnog natjecanja i pod komercijalnim uvjetima.

3.   Stranke su suglasne razmatrati pomorski promet, uključujući kombinirani prijevoz, u kontekstu članka 30., ne dovodeći u pitanje ograničenja povezana s državljanstvom, odnosno nacionalnom pripadnosti ili sporazume sklopljene od strane bilo koje stranke, koji u to vrijeme postoje i koji bi bili u skladu s pravima i obvezama stranaka u okviru Općeg sporazuma o trgovini uslugama.

ODJELJAK C

TEKUĆA PLAĆANJA I KRETANJE KAPITALA

Članak 32.

Tekuća plaćanja

1.   Podložno odredbama članka 34., stranke se obvezuju dopustiti sva plaćanja za tekuće transakcije između osoba s boravištem u Zajednici i u Južnoj Africi u slobodno konvertibilnoj valuti.

2.   Južna Afrika može poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo da se odredbama stavka 1., kojima se liberaliziraju tekuća plaćanja, ne koriste osobe s boravištem u Južnoj Africi za neovlaštene odljeve kapitala.

Članak 33.

Kretanje kapitala

1.   U pogledu transakcija na kapitalnom računu bilance plaćanja, Zajednica i Južna Afrika osiguravaju, od stupanja na snagu ovog Sporazuma, da se kapital koji se odnosi na izravna ulaganja u Južnu Afriku u društva osnovana u skladu s važećim propisima može slobodno kretati te da se takvo ulaganje i bilo koja dobit koja iz njega proizlazi može likvidirati i vratiti u zemlju iz koje dolazi.

2.   Stranke se međusobno savjetuju kako bi se olakšala i na koncu postigla puna liberalizacija kretanja kapitala između Zajednice i Južne Afrike.

Članak 34.

Teškoće u bilanci plaćanja

Kada se jedna ili više država članica Zajednice, ili Južna Afrika, nađe u ozbiljnim teškoćama s obzirom na bilancu plaćanja, ili im takve teškoće prijete, Zajednica ili Južna Afrika, ovisno o slučaju, mogu u skladu s uvjetima utvrđenima na temelju Općeg sporazuma o carinama i trgovini i članaka VIII. i XIV. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda usvojiti ograničenja na tekuće transakcije koja su ograničenog trajanja i koja ne prelaze ono što je nužno za otklanjanje stanja u bilanci plaćanja. Zajednica ili Južna Afrika, ovisno o slučaju, odmah obavješćuje drugu stranku i dostavlja joj u najkraćem mogućem roku vremenski raspored ukidanja dotičnih mjera.

ODJELJAK D

POLITIKA TRŽIŠNOG NATJECANJA

Članak 35.

Definicija

U mjeri u kojoj to može utjecati na trgovinu između Zajednice i Južne Afrike, sljedeće nije u skladu s pravilnim funkcioniranjem ovog Sporazuma:

(a)

sporazumi i usklađena praksa između poduzetnika u horizontalnim odnosima, odluke udruženja poduzetnika te sporazumi između poduzetnika u vertikalnim odnosima, koji za posljedicu imaju bitno sprečavanje ili smanjivanje tržišnog natjecanja na području Zajednice ili Južne Afrike, osim ako poduzetnici mogu dokazati da povoljni učinci za tržišno natjecanje prevladavaju nad nepovoljnim učincima;

(b)

zloporaba tržišne moći jednog ili više poduzetnika na cijelom ili znatnom dijelu područja Zajednice ili Južne Afrike.

Članak 36.

Provedba

Ako u trenutku stupanja na snagu ovog Sporazuma bilo koja stranka još nije usvojila potrebne zakone i druge propise za provedbu članka 35. na svojem području nadležnosti, dužna je to učiniti u roku od tri godine.

Članak 37.

Odgovarajuće mjere

Ako Zajednica ili Južna Afrika smatraju da određena praksa na njihovom domaćem tržištu nije u skladu s uvjetima iz članka 35., i:

(a)

da nije odgovarajuće riješena provedbenim pravilima iz članka 36., ili

(b)

ako takva pravila ne postoje te ako takva praksa uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnog narušavanja interesa druge stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, uključujući njezinoj industriji usluga,

dotična stranka može poduzeti odgovarajuće mjere u skladu s vlastitim propisima nakon savjetovanja u okviru Vijeća za suradnju ili nakon 30 radnih dana koji slijede nakon upućivanja na takvo savjetovanje. Odgovarajuće mjere koje se trebaju poduzeti poštuju ovlasti dotičnog tijela nadležnog za tržišno natjecanje.

Članak 38.

Međunarodna kurtoazija

1.   Stranke su suglasne da, kadgod Komisija ili tijelo Južne Afrike nadležno za tržišno natjecanje ima razloga vjerovati da se na području drugog tijela odvija praksa protivna tržišnom natjecanju u smislu članka 35. i bitno utječe na važne interese stranaka, može zatražiti od tijela druge stranke nadležnog za tržišno natjecanje da poduzme odgovarajuće djelovanje za popravljanje stanja na osnovi pravila tog tijela koja uređuju tržišno natjecanje.

2.   Takav zahtjev ne utječe na djelovanje u skladu s pravom tržišnog natjecanja tijela koje je podnijelo zahtjev, a koje se može smatrati nužnim, te ni na koji način ne ometa ovlasti donošenja odluka ili neovisnost tijela kojem je zahtjev upućen.

3.   Ne dovodeći u pitanje njegove funkcije, prava, obveze ili neovisnost, tijelo nadležno za tržišno natjecanje kojem je takav zahtjev upućen uzima u obzir i obraća posebnu pozornost na iznesena gledišta i dokumentaciju koju je dostavilo tijelo koje je podnijelo zahtjev te posebno obraća pozornost na prirodu predmetnog djelovanja protivnog tržišnom natjecanju, uključenog poduzetnika ili poduzetnike i navodni štetni učinak na važne interese pogođene stranke.

4.   Kada Komisija ili tijelo Južne Afrike nadležno za tržišno natjecanje odluči provesti istragu ili namjerava poduzeti bilo koje djelovanje koje može imati važne implikacije na interese druge stranke, stranke se na zahtjev bilo koje od njih moraju savjetovati i obje nastoje pronaći obostrano prihvatljivo rješenje u svjetlu svojih važnih interesa, uzimajući na odgovarajući način u obzir propise, suverenitet i neovisnost tijela nadležnih za tržišno natjecanje obiju stranaka te međunarodnu kurtoaziju.

Članak 39.

Tehnička pomoć

Zajednica pruža Južnoj Africi tehničku pomoć pri restrukturiranju njezinog prava i politike tržišnog natjecanja, što među ostalim može obuhvatiti:

(a)

razmjenu stručnjaka;

(b)

organizaciju seminara;

(c)

aktivnosti osposobljavanja.

Članak 40.

Informacije

Stranke razmjenjuju informacije uzimajući u obzir ograničenja određena zahtjevima čuvanja profesionalne i poslovne tajne.

ODJELJAK E

DRŽAVNA POTPORA

Članak 41.

Državna potpora

1.   U mjeri u kojoj ona može imati utjecaja na trgovinu između Zajednice i Južne Afrike, državna potpora koja stavlja određene poduzetnike ili proizvodnju određene robe u povoljniji položaj i koja narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja te ne podupire određeni cilj ili ciljeve javne politike bilo koje stranke nije u skladu s ispravnim funkcioniranjem ovog Sporazuma.

2.   Stranke su suglasne da je u njihovom interesu osigurati pružanje državne potpore na pošten, pravičan i transparentan način.

Članak 42.

Mjere poboljšanja

1.   Ako Zajednica ili Južna Afrika smatraju da određena praksa nije u skladu s uvjetima iz članka 41. i da takva praksa uzrokuje ili prijeti uzrokovanjem ozbiljnog narušavanja interesa druge stranke ili materijalne štete njezinoj domaćoj industriji, stranke su suglasne, u slučajevima kada to nije odgovarajuće riješeno postojećim zakonodavstvom, započeti savjetovanje radi pronalaženja obostrano zadovoljavajućeg rješenja. Takvo savjetovanje ne dovodi u pitanje prava i obveze stranaka u pogledu njihovih odnosnih propisa i međunarodnih obveza.

2.   Bilo koja stranka može pozvati Vijeće za suradnju da u kontekstu takvog savjetovanja ispita ciljeve javne politike stranaka koji opravdavaju dodjelu državne potpore iz članka 41.

Članak 43.

Transparentnost

Svaka stranka osigurava transparentnost u području državne potpore. Osobito, kada stranka to zatraži, druga stranka osigurava informacije o programima potpore, o određenim pojedinačnim slučajevima državne potpore ili o ukupnom iznosu i distribuciji potpore. Pri razmjeni informacija između stranaka vodi se računa o ograničenjima nametnutima propisima bilo koje stranke koji se odnose na zahtjeve za čuvanje poslovne ili profesionalne tajne.

Članak 44.

Preispitivanje

1.   Ako ne postoje nikakva pravila ili postupci za provedbu članka 41., na državnu potporu i subvencije primjenjuju se odredbe članaka VI. i XVI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994., kao i Sporazuma WTO-a o subvencijama i kompenzacijskim mjerama.

2.   Vijeće za suradnju periodično preispituje napredak postignut u tim pitanjima. Ono posebno nastavlja razvijati suradnju i razumijevanje o mjerama koje je poduzela svaka stranka u pogledu primjene članka 41.

ODJELJAK F

DRUGE ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA TRGOVINU

Članak 45.

Javna nabava

1.   Stranke su suglasne surađivati kako bi osigurale da pristup ugovorima stranaka o nabavi bude uređen sustavom koji je pošten, pravičan i transparentan.

2.   Vijeće za suradnju periodično preispituje napredak postignut u ovom pitanju.

Članak 46.

Intelektualno vlasništvo

1.   Stranke osiguravaju odgovarajuću i učinkovitu zaštitu prava intelektualnog vlasništva u skladu s najvišim međunarodnim standardima. Stranke primjenjuju Sporazum WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPs) od 1. siječnja 1996. i obvezuju se prema potrebi poboljšati zaštitu predviđenu tim sporazumom.

2.   Ako se u području zaštite intelektualnog vlasništva pojave problemi koji utječu na uvjete trgovanja, poduzima se hitno savjetovanje na zahtjev bilo koje stranke radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rješenja.

3.   Zajednica i njezine države članice potvrđuju važnost koju pridaju obvezama što proizlaze iz:

(a)

Protokola uz Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova (Madrid, 1989.);

(b)

Međunarodne konvencije za zaštitu umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju (Rim, 1961.);

(c)

Ugovor o suradnji u području patenata (Washington, 1979., kako je izmijenjen 1984.).

4.   Ne dovodeći u pitanje obveze koje proizlaze iz Sporazuma WTO-a o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva, Južna Afrika mogla bi blagonaklono razmotriti pristupanje multilateralnim konvencijama iz stavka 3.

5.   Stranke potvrđuju važnost koju pridaju sljedećim instrumentima:

(a)

odredbama Nicanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova (Ženeva, 1977., izmijenjen 1979.)

(b)

Bernskoj konvenciji za zaštitu književnih i umjetničkih djela (Pariški akt, 1971.)

(c)

Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) (Ženevski akt, 1978.);

(d)

Budimpeštanskom ugovoru o međunarodnom priznavanju depozita mikroorganizama za potrebne patentnog postupka (1977., izmijenjen 1980.);

(e)

Pariškoj konvenciji za zaštitu industrijskog vlasništva (Stockholmski akt, izmijenjen 1979.);

(f)

Ugovoru o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WCT), 1996.

6.   Kako bi se olakšala provedba ovog članka, Zajednica može na zahtjev i prema zajednički dogovorenim uvjetima pružiti tehničku pomoć Južnoj Africi, između ostalog u pripremanju zakona i propisa za zaštitu i provedbu prava intelektualnog vlasništva, sprečavanju zlouporabe takvih prava, osnivanju i jačanju domaćih službi i drugih tijela koja se bave provedbom i zaštitom, uključujući osposobljavanje osoblja.

7.   Stranke su suglasne da intelektualno vlasništvo za potrebe ovog Sporazuma posebno obuhvaća autorsko pravo, uključujući autorsko pravo na računalnim programima i srodna prava, korisne modele, patente, uključujući biotehnološke izume, industrijski dizajn, oznake zemljopisnog podrijetla, uključujući oznake izvornosti, robne žigove i uslužne žigove, topografije integriranih krugova, kao i pravnu zaštitu baza podataka i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja iz članka 10.bis Pariške konvencije za zaštitu industrijskog vlasništva i zaštitu neobjavljenih informacija o znanju i iskustvu (know-how).

Članak 47.

Normizacija i ocjena sukladnosti

Stranke surađuju na polju normizacije, mjeriteljstva, certificiranja i osiguranja kakvoće kako bi se smanjile razlike među strankama u tim područjima, uklonile tehničke prepreke i olakšala bilateralna trgovina. Ta suradnja obuhvaća:

(a)

mjere, u skladu s odredbama Sporazuma WTO-a o tehničkim preprekama u trgovini (TBT), za promicanje većeg korištenja međunarodnih tehničkih propisa, normi i postupaka za ocjenu suglasnosti, uključujući mjere specifične za određeni sektor;

(b)

razvojne sporazume o uzajamnom priznavanju ocjena suglasnosti u sektorima od zajedničkoga gospodarskog interesa;

(c)

suradnju u području upravljanja i osiguranja kakvoće u odabranim sektorima od važnosti za Južnu Afriku;

(d)

omogućavanje tehničke pomoći za inicijative jačanja sposobnosti Južne Afrike u područjima certificiranja, mjeriteljstva i normizacije;

(e)

razvoj praktičnih veza između Južne Afrike i europskih organizacija za normizaciju, certificiranje i atestiranje.

Članak 48.

Carina

1.   Stranke promiču i olakšavaju suradnju između svojih carinskih službi kako bi se osiguralo poštovanje odredaba o trgovini i jamčila pravedna trgovina. Suradnjom se, između ostalog, osigurava razmjena informacija i određuju programi osposobljavanja.

2.   Ne dovodeći u pitanje druge oblike suradnje predviđene ovim Sporazumom, posebno one iz članka 90., upravne vlasti ugovornih stranaka jedne drugima pružaju pomoć u skladu s odredbama Protokola 2. uz ovaj Sporazum.

Članak 49.

Statistika

Stranke su suglasne surađivati u ovom području. Suradnja se usredotočuje posebno na usklađivanje statističkih metoda i prakse kako bi se na zajednički dogovorenim osnovama omogućila obrada podataka o trgovini robe i usluga te, općenito, u bilo kojem području obuhvaćenom Sporazumom koje podliježe statističkoj obradi.

GLAVA IV.

GOSPODARSKA SURADNJA

Članak 50.

Uvod

Stranke su suglasne razvijati i promicati suradnju u gospodarskim i industrijskim pitanjima na temelju uzajamne koristi i u interesu južnoafričke regije kao cjeline, diversifikacijom i jačanjem gospodarskih veza, promicanjem održivog razvoja svojih gospodarstava, pružanjem potpore modelima regionalne gospodarske suradnje, promicanjem suradnje između malih i srednjih poduzeća, zaštitom i unaprjeđenjem okoliša, promicanjem gospodarskog osnaživanja povijesno zapostavljenih skupina, uključujući žene, zaštitom i promicanjem radničkih i sindikalnih prava.

Članak 51.

Industrija

Cilj je suradnje u ovom području olakšati restrukturiranje i modernizaciju industrije Južne Afrike i pritom poticati njezinu konkurentnost i rast te stvoriti povoljne uvjete za uzajamno korisnu suradnju između industrija Južne Afrike i Zajednice.

Cilj je suradnje, između ostalog, sljedeći:

(a)

poticanje suradnje između gospodarskih subjekata stranaka (društava, stručnjaka, sektorskih i drugih poslovnih organizacija, organizacija radnika itd.);

(b)

podupiranje napora javnog i privatnog sektora Južne Afrike u restrukturiranju i modernizaciji industrije, pod uvjetima koji osiguravaju zaštitu okoliša, održivi razvoj i gospodarsko osnaživanje;

(c)

poticanje okruženja koje pogoduje privatnim inicijativama s ciljem poticanja i diversifikacije proizvodnje za domaće i izvozno tržište;

(d)

promicanje boljeg korištenja ljudskih i industrijskih potencijala Južne Afrike, između ostalog pojednostavljivanjem pristupa kreditnim i ulagačkim sredstvima te potporom industrijskim inovacijama, prijenosu tehnologije, osposobljavanju, istraživanjima i tehnološkom razvoju.

Članak 52.

Poticanje i zaštita ulaganja

Cilj je suradnje među strankama uspostaviti klimu koja pogoduje i promiče obostrano korisna ulaganja, domaća i strana, posebno putem unaprijeđenih uvjeta za zaštitu ulaganja, poticanje ulaganja, prijenos kapitala i razmjenu informacija o mogućnostima ulaganja.

Cilj je suradnje, između ostalog, olakšavanje i poticanje:

(a)

sklapanja sporazuma za poticanje i zaštitu ulaganja između država članica i Južne Afrike, kada je to primjereno;

(b)

sklapanja sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između država članica i Južne Afrike, kada je to primjereno;

(c)

razmjene informacija o mogućnostima ulaganja;

(d)

djelovanja prema usklađenim i pojednostavljenim postupcima i upravnoj praksi u području ulaganja;

(e)

potpore promicanju i poticanju ulaganja u Južnu Afriku i južnoafričku regiju putem odgovarajućih instrumenata.

Članak 53.

Razvoj trgovine

1.   Stranke se obvezuju razvijati, diversificirati i povećati međusobnu trgovinu i poboljšati konkurentnost proizvodnje Južne Afrike na domaćem, regionalnom i međunarodnom tržištu.

2.   Suradnja u području razvoja trgovine posebno se usredotočuje na sljedeće:

(a)

oblikovanje odgovarajućih strategija razvoja trgovine i stvaranje trgovinskog okružja koje podržava konkurentnost;

(b)

izgradnju kapaciteta i razvoj ljudskih potencijala i profesionalnih vještina u području trgovine i usluga potpore u javnom i privatnom sektoru, uključujući radnu snagu;

(c)

razmjenu informacija o zahtjevima tržišta;

(d)

prijenos znanja i iskustva (know-how) te tehnologije kroz ulaganja i zajedničke pothvate;

(e)

razvoj privatnog sektora, posebno malih i srednjih poduzeća koja se bave trgovinom;

(f)

osnivanje, prilagodbu i jačanje organizacija koje se bave razvojem trgovine i usluga potpore;

(g)

regionalnu suradnju radi razvoja trgovine te infrastrukture i usluga povezanih s trgovinom u južnoj Africi.

Članak 54.

Mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća

Stranke teže razvoju i jačanju mikropoduzeća (MP) te malih i srednjih poduzeća (MSP) u Južnoj Africi, kao i promicanju suradnje između MSP-a u Zajednici te u Južnoj Africi i regiji vodeći računa o jednakosti spolova. Stranke, između ostalog:

(a)

prema potrebi surađuju u stvaranju pravnih, administrativnih, institucionalnih, tehničkih, poreznih i financijskih okvira za osnivanje i širenje MP-a i MSP-a;

(b)

pružaju pomoć koja je potrebna MP-u i MSP-u, bez obzira na njihov pravni status, u područjima kao što su financiranje, stručno osposobljavanje, tehnologija i marketing;

(c)

pružaju pomoć društvima, organizacijama, kreatorima politike i agencijama koje pružaju usluge iz točke (b) putem odgovarajuće tehničke potpore, razmjene informacija i izgradnje kapaciteta;

(d)

uspostavljaju i olakšavaju odgovarajuće veze između subjekata u privatnom sektoru na području Južne Afrike, južnoafričke regije i Zajednice kako bi se poboljšao protok informacija (koje se odnose na oblikovanje i provedbu strategije, trendove i mogućnosti poslovanja, umrežavanje, zajedničke pothvate i prenošenje stručnih vještina).

Članak 55.

Informacijsko društvo – telekomunikacijska i informacijska tehnologija

1.   Stranke su suglasne surađivati u području informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) koje smatraju ključnim sektorima modernog društva te su od vitalnog značaja za gospodarski i socijalni razvoj te za razvoj informacijskog društva. Komunikacija u ovom kontekstu obuhvaća poštu, emitiranje, telekomunikacije i informacijske tehnologije. Cilj je suradnje:

(a)

poboljšanje pristupa javnih i privatnih subjekata Južne Afrike sredstvima komunikacije, elektronici i informacijskoj tehnologiji kroz pružanje potpore razvoju infrastrukturnih mreža, ljudskih potencijala i odgovarajućih politika informacijskog društva u Južnoj Africi;

(b)

pružanje potpore suradnji između zemalja južnoafričke regije u ovom području, posebno u kontekstu satelitske tehnologije;

(c)

suočavanje s izazovima globalizacije, novih tehnologija, institucionalnog i sektorskog restrukturiranja te rastućeg jaza između osnovnih informacijskih usluga i naprednih usluga.

2.   Suradnja, između ostalog, obuhvaća:

(a)

dijalog o različitim aspektima informacijskog društva, uključujući regulatorne aspekte i komunikacijsku politiku;

(b)

razmjenu informacija i moguću tehničku pomoć u regulaciji, normizaciji, ispitivanju sukladnosti i certificiranju informacijske i komunikacijske tehnologije te korištenju frekvencija;

(c)

širenje novih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te razvoj novih kapaciteta, posebno u pogledu međusobnog povezivanja mreža i interoperabilnosti aplikacija;

(d)

promicanje i provedbu zajedničkih istraživanja, tehnološkog razvoja na projektima u području novih tehnologija povezanih s informacijskim društvom;

(e)

pristup južnoafričkih organizacija projektima ili programima Zajednice na temelju dogovora koji se primjenjuju u različitim područjima te pristup organizacija Europske unije aktivnostima koje je pokrenula Južna Afrika, pod istim uvjetima.

Članak 56.

Poštanska suradnja

Suradnja u ovom području obuhvaća:

(a)

razmjenu informacija i dijalog o poštanskim pitanjima u vezi s, između ostalog, regionalnim i međunarodnim aktivnostima, regulatornim aspektima i političkim odlukama;

(b)

tehničku pomoć u uređivanju, operativnim standardima i razvoju ljudskih potencijala;

(c)

promicanje i provedbu zajedničkih projekata, uključujući istraživanja, u području tehnološkog razvoja u ovom sektoru.

Članak 57.

Energija

1.   Suradnja u ovom području obuhvaća:

(a)

poboljšanje pristupa Južnoafrikanaca dostupnim, pouzdanim i održivim izvorima energije;

(b)

reorganizaciju i modernizaciju podsektora proizvodnje, distribucije i potrošnje energije kako bi se mogle pružati odgovarajuće usluge u optimalnim uvjetima gospodarske učinkovitosti, socijalnog razvoja i prihvatljivosti za okoliš;

(c)

podupiranje suradnje među zemljama u južnoafričkoj regiji radi iskorištavanja lokalno raspoloživih energetskih resursa na učinkovit i za okoliš prihvatljiv način.

2.   Cilj je suradnje osobito:

(a)

podupiranje razvoja odgovarajućih energetskih politika i infrastrukture u Južnoj Africi;

(b)

diversifikacija opskrbe energijom u Južnoj Africi;

(c)

poboljšanje izvedbenih standarda energetskih subjekata u tehničkom, gospodarskom i financijskom smislu, posebno u sektoru struje i tekućih goriva;

(d)

olakšavanje izgradnje kapaciteta u području lokalnog stručnog znanja, posebno putem općeg i tehničkog osposobljavanja;

(e)

razvoj novih i obnovljivih oblika energije i popratne infrastrukture, posebno za opskrbu ruralnih područja električnom energijom;

(f)

poboljšanje racionalnog korištenja energije, ponajprije kroz promicanje učinkovitosti energetskih sustava;

(g)

promicanje prijenosa i korištenja tehnologija prihvatljivih za okoliš;

(h)

promicanje regionalne energetske suradnje u južnoj Africi.

Članak 58.

Rudarstvo i minerali

1.   Cilj suradnje u ovom području, između ostalog, jest:

(a)

pružanje potpore i promicanje političkih mjera koje poboljšavaju zdravstvene i sigurnosne standarde u rudarstvu kao i uvjete zapošljavanja;

(b)

dostupnost mineralnih resursa i informacija s područja geološke znanosti za istraživanje i ulaganje u rudarstvo. Suradnja bi također trebala stvoriti obostrano korisnu klimu za privlačenje ulaganja u sektor, uključujući MSP (i ranije zapostavljene zajednice);

(c)

pružanje potpore politikama koje osiguravaju odvijanje rudarskih djelatnosti uz vođenje računa o okolišu i održivom razvoju, uzimajući u obzir posebne okolnosti u zemlji i prirodu rudarstva;

(d)

suradnja u tehnološkim istraživanjima i razvoju u području rudarstva i minerala.

2.   Suradnja će obuhvatiti aktivnosti Južne Afrike poduzete u okviru Jedinice za koordinaciju rudarstva Zajednice za razvoj južne Afrike (SADC).

Članak 59.

Promet

1.   Cilj je suradnje u ovom području:

(a)

poboljšanje pristupa Južnoafrikanaca dostupnim, sigurnim i pouzdanim načinima prijevoza te olakšavanje protoka robe u zemlji kroz potporu razvoju intermodalnih infrastrukturnih mreža i prijevoznih sustava koji su održivi u gospodarskom i ekološkom smislu;

(b)

pružanje potpore suradnji između zemalja južnoafričke regije kako bi se stvorila održiva prometna mreža za regionalne potrebe.

2.   Suradnja se posebno usredotočuje na:

(a)

doprinošenje restrukturiranju i modernizaciji cestovne, željezničke i pristanišne infrastrukture te infrastrukture zračnih luka;

(b)

postupno poboljšavanje uvjeta zračnog prijevoza, željezničkog, cestovnog i multimodalnog provoza, kao i upravljanje cestama, željezničkim prugama, pristaništima i zračnim lukama, te pomorskim i zračnim prometom;

(c)

unaprjeđivanje sigurnosti zračnog i pomorskog prometa kroz poboljšanje pomoći za navigaciju i osposobljavanja radi omogućavanja provedbe učinkovitih programa.

Članak 60.

Turizam

1.   Stranke surađuju u svrhu jačanja razvoja konkurentnog turizma. U tom su kontekstu stranke posebno suglasne:

(a)

promicati razvoj turizma kao generatora gospodarskog rasta i emancipacije, zapošljavanja i deviznih sredstava;

(b)

nastojati uspostaviti strateško savezništvo koje obuhvaća javne, privatne i skupne interese kako bi se osigurao održivi razvoj turizma;

(c)

provoditi zajedničke aktivnosti u područjima kao što su razvoj proizvoda i tržišta, ljudski potencijali i institucionalne strukture;

(d)

surađivati u području osposobljavanja i izgradnje kapaciteta u turizmu kako bi se poboljšali standardi usluga;

(e)

surađivati na promicanju i razvoju turizma na lokalnoj razini kroz pilot-projekte u ruralnim područjima;

(f)

olakšavati slobodno kretanje turista.

2.   Stranke su suglasne da se suradnja u području turizma temelji, između ostalog, na sljedećim smjernicama:

(a)

poštovanju integriteta i interesa lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima;

(b)

naglašavanju važnosti kulturne baštine;

(c)

omogućavanju osposobljavanja, prijenosu znanja i iskustva (know-how) i stvaranju svijesti u široj zajednici;

(d)

osiguravanju pozitivne interakcije između turizma i očuvanja okoliša;

(e)

promicanju regionalne suradnje u južnoj Africi.

Članak 61.

Poljoprivreda

1.   Cilj je suradnje u ovom području promicanje integriranog, skladnog i održivog ruralnog razvoja u Južnoj Africi. Suradnja je posebno usmjerena na:

(a)

modernizaciju i restrukturiranje, kada je to primjereno, poljoprivrednog sektora metodama koje uključuju modernizaciju infrastrukture i opreme, razvoj tehnika pakiranja i skladištenja te poboljšanje privatnih distribucijskih i marketinških lanaca;

(b)

olakšavanje razvoja i unapređivanja konkurentnosti poljoprivrednika iz ranije zapostavljenih zajednica te pružanje odgovarajućih poljoprivrednih usluga u tom smislu;

(c)

diversifikaciju i razvoj proizvodnje i vanjskih tržišta;

(d)

postizanje i razvoj suradnje u području zdravlja životinja i biljaka te u tehnikama poljoprivredne proizvodnje;

(e)

razmatranje mjera za usklađivanje normi i propisa o zdravlju životinja i biljaka s ciljem olakšavanja trgovine, uzimajući u obzir zakonodavstvo na snazi za obje stranke te u skladu s pravilima WTO-a.

2.   Suradnja se, između ostalog, odvija kroz prijenos znanja i iskustva (know-how), osnivanje zajedničkih pothvata i programe izgradnje kapaciteta.

Članak 62.

Ribarstvo

Cilj je suradnje u ovom području promicanje održivog upravljanja i korištenja ribarskih resursa u dugoročnom interesu obiju stranaka. To će se postići razmjenom informacija te oblikovanjem i provedbom dogovora koji se mogu odnositi na gospodarske, komercijalne, razvojne, znanstvene i tehničke težnje stranaka. Ti će se dogovori utvrditi u zasebnom obostrano korisnom sporazumu o ribarstvu, a stranke se obvezuju da će ga nastojati dovršiti što je prije moguće.

Članak 63.

Usluge

Stranke su suglasne jačati suradnju u sektoru usluga općenito te posebno u području bankarstva, osiguranja i ostalih financijskih usluga, između ostalog:

(a)

podupiranjem trgovine uslugama;

(b)

prema potrebi, razmjenom informacija o pravilima, zakonima i propisima kojima se uređuje sektor usluga stranaka,

(c)

poboljšanjem računovodstva, revizije, nadzora i uređivanja financijskih usluga te financijskog praćenja, na primjer kroz omogućavanje programa osposobljavanja.

Članak 64.

Potrošačka politika i zaštita zdravlja potrošača

Stranke započinju suradnju u području potrošačke politike i zaštite zdravlja potrošača, posebno s ciljem:

(a)

stvaranja sustava uzajamnog obavješćivanja o proizvodima koji su na domaćem tržištu zabranjeni te o opasnim proizvodima;

(b)

razmjene informacija i iskustava o uspostavi i funkcioniranju nadzora nakon stavljanja proizvoda na tržište te sigurnosti proizvoda;

(c)

boljeg informiranja potrošača, posebno u pogledu cijena, svojstava proizvoda i ponuđenih usluga;

(d)

podupiranja razmjena među predstavnicima interesa potrošača;

(e)

povećanja kompatibilnosti potrošačkih politika i sustava;

(f)

razmjene informacija o povećavanju svijesti potrošača kroz obavješćivanje i obrazovanje;

(g)

obavješćivanja o provedbi i suradnji između stranaka u istragama o štetnoj ili nepoštenoj poslovnoj praksi;

(g)

razmjene informacija o učinkovitim načinima ispravljanja bilo kakvih nepravdi počinjenih na štetu potrošača nezakonitim aktivnostima.

GLAVA V.

SURADNJA U PODRUČJU RAZVOJA

ODJELJAK A

OPĆENITO

Članak 65.

Ciljevi

1.   Suradnja u području razvoja između Zajednice i Južne Afrike provodi se u kontekstu političkog dijaloga i partnerstva te podupire politike i reforme koje provode nacionalna tijela.

2.   Suradnja u području razvoja posebno doprinosi skladnom i održivom gospodarskom i socijalnom razvoju Južne Afrike i njezinom uvrštavanju u svjetsko gospodarstvo te jačanju temelja položenih za izgradnju demokratskog društva i države s vladavinom prava u kojoj se poštuju politički, socijalni i kulturni aspekti ljudskih prava i temeljne slobode.

3.   U tom se kontekstu prednost daje aktivnostima koje podržavaju borbu protiv siromaštva.

Članak 66.

Prioriteti

1.   Suradnja u području razvoja ponajprije se odnosi na sljedeće:

(a)

davanje potpore politikama i instrumentima za postupnu integraciju gospodarstva Južne Afrike u svjetsko gospodarstvo i trgovinu, rastu zapošljavanja, razvoju održivih privatnih poduzeća, regionalnoj suradnji i integraciji. U tom se kontekstu posebna pozornost daje pružanju potpore naporima prilagodbe koji se provode u regiji uspostavom područja slobodne trgovine iz ovog Sporazuma, posebno u SACU-u;

(b)

poboljšanje životnih uvjeta i pružanje osnovnih socijalnih usluga;

(c)

pružanje potpore demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava, dobrom javnom upravljanju, jačanju civilnog društva i njegovoj integraciji u razvojni proces.

2.   Promiče se dijalog i partnerstvo između javnih tijela i nevladinih razvojnih partnera i aktivnih sudionika.

3.   Programi se usredotočuju na osnovne potrebe ranije zapostavljenih zajednica te odražavaju spolnu i okolišnu dimenziju razvoja.

Članak 67.

Korisnici koji ispunjavaju uvjete

Partneri u suradnji koji ispunjavaju uvjete za financijsku i tehničku pomoć jesu nacionalna, pokrajinska i lokalna tijela te javna tijela, nevladine organizacije i organizacije koje se temelje na zajednici, regionalne i međunarodne organizacije, institucije i javni ili privatni subjekti. Bilo koje drugo tijelo može ispunjavati uvjete ako ga kao takvog odrede obje stranke.

Članak 68.

Sredstva i metode

1.   Sredstva koja se mogu koristiti u aktivnostima suradnje iz članka 66. posebno obuhvaćaju studije, tehničku pomoć, osposobljavanje i druge usluge, nabavu i radove, kao i ocjenjivačke i nadzorne revizije i misije.

2.   Financiranje Zajednice u lokalnoj ili stranoj valuti, ovisno o potrebama i prirodi aktivnosti, može obuhvatiti:

(a)

državne proračunske izdatke za potporu reformama i provedbu politike u prioritetnim sektorima utvrđenima političkim dijalogom;

(b)

ulaganje (izuzev kupnje zgrada) i opremu;

(c)

u određenim slučajevima, a posebno kada program provodi nevladin partner, periodične izdatke.

3.   Doprinos partnera utvrđen u članku 67. u načelu se zahtijeva za svaku aktivnost suradnje. Priroda i iznos ovog doprinosa prilagođava se mogućnostima partnera i prirodi aktivnosti.

4.   Mogu se istraživati mogućnosti koherentnosti i komplementarnosti s drugim pružateljima sredstava, posebno s državama članicama Europske unije.

5.   Obje će stranke poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se osiguralo da se opća javnost upozna sa suradnjom u području razvoja s karakteristikom Zajednice u okviru ovog Sporazuma.

Članak 69.

Programiranje

1.   Višegodišnje indikativno programiranje utemeljeno na posebnim ciljevima izvedenima iz prioriteta iz članka 66. te navođenje načina za pripremu, provedbu i praćenje suradnje u području razvoja i nastalih aktivnosti tijekom referentnog razdoblja provodi se u okviru bliskih kontakata između Zajednice i Vlade Južne Afrike uz doprinos Europske investicijske banke. Rezultat razgovora o programiranju navodi se u višegodišnjeg indikativnom programu koji potpisuju obje stranke.

2.   Detaljna operativna postupanja i odredbe za provedbu i praćenje suradnje u području razvoja prilažu se višegodišnjem indikativnom programu.

Članak 70.

Utvrđivanje, priprema i ocjena projekta

1.   Utvrđivanje i priprema razvojnih aktivnosti odgovornost je nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje Vlade Južne Afrike, kako je definiran u članku 80., ili bilo kojeg drugog korisnika koji ispunjava uvjete, kako je definiran u članku 67.

2.   Projektni ili programski dosjei podneseni radi financiranja od strane Zajednice moraju sadržavati sve potrebne informacije za njihovu ocjenu. Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje ili drugi korisnici koji ispunjavaju uvjete službeno prosljeđuju takve dosjee voditelju izaslanstva.

3.   Ocjenu razvojnih aktivnosti zajednički provode nacionalni dužnosnik za ovjeravanje i/ili drugi korisnik koji ispunjava uvjete i Zajednica.

Članak 71.

Prijedlog i odluka o financiranju

1.   Voditelj izaslanstva daje sažeti prikaz zaključaka ocjene u prijedlogu financiranja koji se priprema u bliskoj suradnji s nacionalnim dužnosnikom za ovjeravanje i/ili partnerom koji traži financiranje.

2.   Komisija dovršava prijedlog financiranja i prosljeđuje ga tijelu Zajednice koje donosi odluku.

Članak 72.

Sporazumi o financiranju

1.   Svaki projekt ili program koji odobri Zajednica obuhvaća:

(a)

sporazum o financiranju sastavljen između Komisije, koja djeluje u ime Zajednice, i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje, koji djeluje u ime Vlade Južne Afrike, ili korisnika koji ispunjava uvjete; ili

(b)

ugovor s međunarodnim organizacijama ili pravnih tijelima, fizičkim osobama ili bilo kojim drugim subjektima utvrđenima u članku 67. i odgovornima za provedbu projekta ili programa.

2.   Svi sporazumi o financiranju ili ugovori predviđaju provjere na licu mjesta od strane Komisije i Europskog revizorskog suda.

ODJELJAK B

PROVEDBA

Članak 73.

Ispunjavanje uvjeta izvođača radova i isporuka

1.   Sudjelovanje u pozivima na podnošenje ponuda i ugovorima otvoreno je pod jednakim uvjetima svim fizičkim i pravnim osobama u državama članicama Europske unije, Južnoj Africi i državama ACP-a. Sudjelovanje se može proširiti tako da obuhvaća druge zemlje u razvoju u valjano obrazloženim slučajevima te kako bi se osigurao najveći omjer isplativosti.

2.   Isporuke su podrijetlom iz država članica, Južne Afrike ili država ACP-a. U valjano obrazloženim izuzetnim slučajevima one mogu biti podrijetlom i iz drugih zemalja.

Članak 74.

Ugovorno tijelo

1.   Korisnik koji ispunjava uvjete priprema ugovore o izvođenju radova, opskrbi i pružanju usluga, o njima pregovara te ih sklapa uz suglasnost i u suradnji s Komisijom.

2.   Korisnik koji ispunjava uvjete može zatražiti od Komisije da pripremi, pregovara i sklopi ugovore o pružanju usluga u njegovo ime, izravno ili putem nadležne agencije.

Članak 75.

Postupci javne nabave

Postupci za javnu nabavu ili za sklapanje ugovora koje financira Zajednica utvrđeni su u općim odredbama priloženima sporazumima o financiranju.

Članak 76.

Opći propisi i uvjeti

Dodjela i izvršenje ugovora o izvođenju radova, opskrbi i pružanju usluga koje financira Zajednica uređuju se ovim Sporazumom i odgovarajućim općim propisima za ugovore o izvođenju radova, opskrbi i pružanju usluga i općim uvjetima usvojenima odlukom Vijeća za suradnju.

Članak 77.

Rješavanje sporova

Bilo koji spor koji nastane između Južne Afrike i izvođača radova, dobavljača ili pružatelja usluga za vrijeme izvršenja ugovora koji financira Zajednica rješava se arbitražom u skladu s pravilima postupka o mirenju i arbitraži u vezi s ugovorima, kako su usvojena odlukom Vijeća za suradnju.

Članak 78.

Fiskalni i carinski dogovori

1.   Vlada Južne Afrike primjenjuje na sve ugovore koje financira Zajednica potpuno izuzeće od fiskalnih davanja i carina i/ili davanja s istovrsnim učinkom.

2.   Detalji režima iz stavka 1. utvrđuju se razmjenom pisama između Vlade Južne Afrike i Komisije.

Članak 79.

Glavni dužnosnik za ovjeravanje

Komisija imenuje glavnog dužnosnika za ovjeravanje koji je odgovoran za upravljanje sredstvima koja je Zajednica stavila na raspolaganje za suradnju s Južnom Afrikom u području razvoja.

Članak 80.

Nacionalni dužnosnik za ovjeravanje i platni agent

1.   Vlada Južne Afrike imenuje nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje koji ju zastupa u svim aktivnostima koje se odnose na projekte koje financira Komisija, a koji su predmetom sporazuma o financiranju između Južne Afrike i Zajednice. Imenuje se i platni agent.

2.   Obveze i zadaci glavnog dužnosnika za ovjeravanje i nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje te platnog agenta utvrđuju se razmjenom instrumenata između Vlade Južne Afrike i Komisije u skladu s odredbama financijskih propisa Komisije koji se primjenjuju na povlaštene sporazume.

Članak 81.

Voditelj izaslanstva

1.   Komisiju u Južnoj Africi zastupa voditelj izaslanstva koji zajedno s nacionalnim dužnosnikom za ovjeravanje osigurava provedbu, nadzor i praćenje financijske i tehničke suradnje u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja i odredbama ovog Sporazuma. Voditelju izaslanstva posebno se dodjeljuju ovlasti olakšavanja i ubrzavanja pripreme, ocjene i izvršenja projekata i programa.

2.   Vlada Južne Afrike dodjeljuje voditelju izaslanstva i službenicima Komisije imenovanima u Južnoj Africi povlastice i imunitete u skladu s Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.

3.   Pri definiranju zadataka i obveza nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje i voditelja izaslanstva stranke nastoje osigurati najveći stupanj lokalnog upravljanja projektima i programima, kao i kompatibilnost i koherentnost s praksom koja se primjenjuje u drugim državama ACP-a.

Članak 82.

Praćenje i ocjenjivanje

1.   Cilj praćenja i ocjene sastoji se u vanjskoj procjeni razvojnih aktivnosti (pripreme, provedbe i naknadnog djelovanja) s ciljem poboljšanja učinkovitosti razvoja tekućih i budućih djelovanja. Ovaj posao zajednički obavljaju Južna Afrika i Zajednica.

2.   Južna Afrika i Zajednica zajednički provode praćenje i ocjenu suradnje. Može se održati godišnje savjetovanje kako bi se ocijenio napredak i usuglasile mjere koje se trebaju poduzeti radi prilagodbe i poboljšanja provedbe višegodišnjeg indikativnog programa te pripreme za buduće djelovanje.

GLAVA VI.

SURADNJA U DRUGIM PODRUČJIMA

Članak 83.

Znanost i tehnologija

Stranke se obvezuju intenzivirati znanstvenu i tehnološku suradnju. Detaljni dogovori za provedbu ovog cilja utvrđeni su u zasebnom sporazumu koji je stupio na snagu u studenom 1997.

Članak 84.

Okoliš

1.   Stranke surađuju radi provedbe održivog razvoja kroz racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih resursa i održivog korištenja obnovljivih prirodnih resursa te na taj način promiču zaštitu okoliša, sprečavanje njegovog propadanja i kontrolu zagađenja. Stranke teže unapređenju kvalitete okoliša i zajednički rade na suzbijanju globalnih ekoloških problema.

2.   Stranke posvećuju posebnu pozornost razvoju kapaciteta u upravljanju okolišem. Vodi se dijalog o utvrđivanju prioriteta u području okoliša. Utjecaj prošlih politika Južne Afrike o stanju okoliša preispituje se te se ispravlja u mjeri u kojoj je to moguće.

3.   Odnos suradnje obuhvaća, između ostalog, pitanja koja se odnose na urbani razvoj i korištenje zemljišta u poljoprivredne i nepoljoprivredne svrhe; dezertifikaciju; upravljanje otpadom, uključujući opasni i nuklearni otpad; upravljanje opasnim kemikalijama; konzervaciju i održivo korištenje biološke raznolikosti; održivo upravljanje šumskim resursima; kontrolu kvalitete vode; kontrolu zagađenja od industrijskih i drugih izvora; kontrolu zagađenja obale i mora te upravljanje morskim resursima; upravljanje integriranim vodnim slivom, uključujući upravljanje međunarodnim riječnim bazenima; upravljanje potražnjom za vodom i pitanja u vezi sa smanjenjem emisija stakleničkih plinova.

Članak 85.

Kultura

1.   Stranke se obvezuju surađivati u području kulture kako bi promicale temeljito poznavanje i bolje razumijevanje kulturne raznolikosti u Južnoj Africi i Europskoj uniji. Stranke uklanjaju prepreke međukulturnoj komunikaciji i suradnji te potiču svijest o međuovisnosti naroda iz različitih kultura. Potiču sudjelovanje stanovništva Južne Afrike i Europske unije u procesu uzajamnog kulturnog obogaćivanja.

2.   Kulturni kontakti teže očuvanju i unaprjeđenju kulturne baštine te proizvodnji i širenju kulturnih dobara i usluga. Koriste se nacionalni, regionalni i međuregionalni komunikacijski mediji i infrastruktura u najvećoj mogućoj mjeri kako bi se olakšali kulturni kontakti, uz istodobno promicanje poštovanja autorskog prava i srodnih prava.

3.   Stranke surađuju u kulturnim događanjima i razmjeni između institucija i udruženja iz Južne Afrike i Europske unije.

Članak 86.

Socijalna pitanja

1.   Stranke sudjeluju u dijalogu o socijalnoj suradnji. To obuhvaća, ali se ne ograničuje na pitanja koja se odnose na socijalne probleme društva nakon ukidanja aparthejda, uklanjanje siromaštva, nezaposlenost, jednakost spolova, nasilje nad ženama, prava djece, radne odnose, javno zdravstvo, sigurnost na radu i stanovništvo.

2.   Stranke smatraju da socijalni napredak mora pratiti gospodarski razvoj. One prihvaćaju odgovornost za jamčenje osnovnih socijalnih prava koja su posebno usmjerena prema slobodnom udruživanju radnika, pravu na kolektivno pregovaranje, ukidanju prisilnog rada, ukidanju diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja te učinkovitom ukidanju rada djece. Referentna točka pri razvoju ovih prava odgovarajući su standardi ILO-a.

Članak 87.

Obavješćivanje

Stranke poduzimaju odgovarajuće mjere za promicanje i podupiranje učinkovite međusobne razmjene informacija. Između ostalog, prioritet se daje osiguravanju širenja informacija o suradnji između Južne Afrike i Zajednice. Osim toga, stranke nastoje pružiti osnovne informacije o Južnoj Africi i Europskoj uniji široj javnosti, a specijalizirane informacije o politikama Europske unije posebnoj publici u Južnoj Africi, kao i specijalizirane informacije o politikama Južne Afrike posebnoj publici u Europskoj uniji.

Članak 88.

Tiskovni i audiovizualni mediji

Stranke podupiru suradnju u području tiskovnih i audiovizualnih medija kako bi pružile potporu daljnjem razvoju i jačanju neovisnosti i pluralizma u medijima. Suradnja se, između ostalog, odvija:

(a)

promicanjem razvoja ljudskih potencijala, posebno kroz osposobljavanje i razmjenu programa za novinare i medijske stručnjake;

(b)

poticanjem šireg pristupa medija izvorima informacija;

(c)

razmjenom tehničkog znanja i iskustva (know-how) i informacija;

(d)

proizvodnjom audiovizualnih programa.

Članak 89.

Ljudski potencijali

1.   Stranke surađuju kako bi unaprijedile vrijednost ljudskih potencijala u Južnoj Africi u svim područjima obuhvaćenima Sporazumom. Suradnja teži jačanju institucionalnih kapaciteta u ključnim državnim područjima razvoja ljudskih potencijala, uz pridavanje posebne pozornosti najzapostavljenijim dijelovima stanovništva.

2.   Kako bi razvile stupanj stručnosti visokog osoblja u javnom i privatnom sektoru, stranke intenziviraju suradnju u području obrazovanja i strukovnog usavršavanja te suradnju između obrazovnih institucija i poduzeća. Osobita se pozornost pridaje promicanju uspostavljanja trajnih veza između specijaliziranih tijela Europske unije i Južne Afrike kako bi se poduprlo sjedinjavanje i razmjena iskustava i tehničkih resursa.

3.   Stranke podupiru razmjenu informacija kako bi ojačale suradnju na priznavanju akademskih stupnjeva i diploma od strane relevantnih tijela.

4.   Stranke potiču povezivanje i suradnju između institucija višeg obrazovanja, na primjer sveučilišta.

Članak 90.

Suzbijanje droga i pranja novca

Stranke se obvezuju surađivati na suzbijanju droga i pranja novca:

(a)

promicanjem glavnog plana Južne Afrike za suzbijanje droga i unaprjeđivanjem učinkovitosti programa Južne Afrike i regionalnih južnoafričkih programa za borbu protiv nezakonite uporabe opojnih droga i psihotropnih tvari kao i proizvodnje, nabave i trgovanja ovim tvarima na temelju odgovarajućih međunarodnih konvencija UN-a o suzbijanju droga.

(b)

sprečavanjem korištenja svojih financijskih institucija za pranje kapitala stečenog kaznenim djelima općenito te posebno trgovanjem drogama na temelju normi koje su jednake onima koje su usvojila međunarodna tijela, posebno Radna skupina za financijsko djelovanje (FATF).

(c)

sprečavanjem zlouporabe kemijskih prekursora i drugih bitnih tvari koje se koriste za nezakonitu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari na temelju normi koje su usvojila odnosna međunarodna tijela, posebno Radna skupina za kemijsko djelovanje (CATF).

Članak 91.

Zaštita podataka

1.   Stranke surađuju na unapređivanju razine zaštite u obradi osobnih podataka, uzimajući u obzir međunarodne standarde.

2.   Suradnja na zaštiti osobnih podataka može obuhvatiti tehničku pomoć u obliku razmjene informacija i stručnjaka te uspostavu zajedničkih programa i projekata.

3.   Vijeće za suradnju periodično razmatra napredak učinjen u ovom pogledu.

Članak 92.

Zdravlje

1.   Stranke surađuju na poboljšanju psihičkog i fizičkog zdravlja stanovništva promicanjem zdravlja i sprečavanjem bolesti.

2.   U području javnog zdravlja stranke surađuju kroz zajedničko korištenje znanja i iskustava o programima kojima se, između ostalog, šire informacije, unaprjeđuje obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka iz područja javnog zdravlja, prate bolesti i razvijaju zdravstveni informacijski sustavi, umanjuju rizici od obolijevanja od bolesti povezanih s načinom života, sprečavaju i kontroliraju HIV/AIDS i druge zarazne bolesti.

3.   Suradnja na polju sigurnosti i zdravlja na radu obuhvaća razmjenu informacija o zakonodavnim i nezakonodavnim mjerama za sprečavanje ozljeda, profesionalnih bolesti i profesionalnih zdravstvenih rizika.

4.   Suradnja u farmaceutskom području može obuhvatiti potporu u procjeni i registraciji lijekova.

GLAVA VII.

FINANCIJSKI ASPEKTI SURADNJE

Članak 93.

Cilj

Kako bi se ostvarili ciljevi ovog Sporazuma, Južna Afrika koristi financijsku i tehničku pomoć Zajednice u obliku bespovratnih sredstava i zajmova za potporu svojim društveno-gospodarskim razvojnim potrebama.

Članak 94.

Bespovratna sredstva

Financijska pomoć u obliku bespovratnih sredstava osigurava se:

(a)

posebnim financijskim instrumentom utvrđenim proračunom Zajednice kao potpora aktivnostima suradnje u području razvoja navedenima u člancima 65. i 66.;

(b)

drugim financijskim izvorima dostupnima iz drugih proračunskih linija Zajednice za razvoj i aktivnosti međunarodne suradnje koje su obuhvaćene tim proračunskim linijama. Postupak predstavljanja i odobrenja zahtjeva, provedbe i nadzora/ocjene u skladu je s općim uvjetima koji se odnose na odnosnu proračunsku liniju.

Članak 95.

Zajmovi

U pogledu financijske pomoći u obliku zajmova, Europska investicijska banka mogla bi na zahtjev Vijeća Europske unije razmotriti proširenje svojeg financiranja investicijskih projekata u Južnoj Africi kroz dugoročne zajmove, u okviru maksimalnih iznosa i razdoblja valjanosti koji se utvrđuju primjenom relevantnih odredaba Ugovora o osnivanju Europske zajednice.

Članak 96.

Regionalna suradnja

Financijska pomoć Zajednice iz prethodnih članaka može se koristiti za financiranje projekata ili programa od nacionalnog ili lokalnog interesa u Južnoj Africi, kao i za sudjelovanje Južne Afrike u aktivnostima regionalne suradnje koje provodi zajedno s drugim zemljama u razvoju.

GLAVA VIII.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 97.

Osnivanje institucija

1.   Stranke su suglasne osnovati Vijeće za suradnju koji će obavljati sljedeće funkcije:

(a)

osiguravanje pravilnog djelovanja i provedbe Sporazuma te dijaloga između stranaka;

(b)

proučavanje razvoja trgovine i suradnje između stranaka;

(c)

traženje odgovarajućih metoda za sprečavanje problema koji bi mogli nastati u područjima obuhvaćenima Sporazumom;

(d)

razmjena mišljenja i davanje prijedloga o bilo kojem pitanju od zajedničkog interesa koje se odnosi na trgovinu i suradnju, uključujući buduće djelovanje i dostupne resurse za njegovo provođenje.

2.   Sastav, učestalost, dnevni red i mjesto održavanja sastanaka Vijeća za suradnju dogovara se savjetovanjem između stranaka.

3.   Gore navedeno Vijeće za suradnju ima ovlast donošenja odluka u pogledu svih pitanja obuhvaćenih ovim Sporazumom.

4.   Stranke su suglasne poticati i omogućavati redovite kontakte između svojih parlamenata o različitim područjima suradnje obuhvaćenima Sporazumom.

5.   Stranke također potiču kontakte između drugih sličnih i nadležnih institucija u Južnoj Africi i Europskoj uniji, kao što su Gospodarski i socijalni odbor Europske zajednice i Nacionalno vijeće za gospodarski razvoj i rad (NEDLAC) Južne Afrike.

Članak 98.

Odredba o iznimkama u vezi s porezima

1.   Tretman najpovlaštenije nacije odobren u skladu s odredbama ovog Sporazuma ili bilo kojim dogovori usvojeni na temelju ovog Sporazuma ne primjenjuju se na porezne povlastice koje Južna Afrika i države članice Europske unije pružaju ili mogu pružati u budućnosti na osnovi sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugih poreznih dogovora, ili domaćeg fiskalnog zakonodavstva.

2.   Ništa u ovom Sporazumu ni u bilo kojem dogovoru usvojenom na temelju ovog Sporazuma ne smije se tumačiti kao sprečavanje usvajanja ili provedbe bilo koje mjere usmjerene prema sprečavanju izbjegavanja ili utaje poreza sukladno poreznim odredbama u sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili drugim poreznim dogovorima, ili domaćem fiskalnom zakonodavstvu.

3.   Ništa u ovom Sporazumu ni u bilo kojem dogovoru usvojenom na temelju ovog Sporazuma ne smije se tumačiti kao sprečavanje država članica Europske unije ili Južne Afrike da razlikuju, prilikom primjene relevantnih odredaba svojeg fiskalnog zakonodavstva, porezne obveznike koji nisu u istoj situaciji, posebno u pogledu njihovog mjesta boravišta ili u pogledu mjesta gdje su uložili svoj kapital.

Članak 99.

Trajanje

Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme. Bilo koja stranka može otkazati ovaj Sporazum slanjem pisane obavijesti drugoj stranci. Sporazum se prestaje primjenjivati šest mjeseci od dana takve obavijesti.

Članak 100.

Nediskriminacija

U područjima obuhvaćenima ovim Sporazumom i ne dovodeći u pitanje bilo koju posebnu odredbu sadržanu u njemu:

(a)

režimi koje Južna Afrika primjenjuje u odnosu na Zajednicu ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili njihovih društava ili poduzeća;

(b)

režimi koje Zajednica i države članice primjenjuju u odnosu na Južnu Afriku ne smiju dovesti ni do kakve diskriminacije između državljana Južne Afrike ili njihovih društava ili poduzeća.

Članak 101.

Teritorijalna primjena

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice i pod uvjetima utvrđenima u tom Ugovoru te, s druge strane, u pogledu Južne Afrike, na područjima definiranima u Ustavu Južne Afrike.

Članak 102.

Budući razvoj događaja

Stranke mogu uzajamnom suglasnošću i u okviru vlastitih područja nadležnosti proširiti Sporazum kako bi se unaprijedila razina suradnje te ga dopuniti sporazumima o posebnim sektorima ili aktivnostima.

U okviru ovog Sporazuma bilo koja stranka može podnijeti prijedloge za proširenje opsega suradnje, uzimajući u obzir iskustvo stečeno njegovom primjenom.

Članak 103.

Preispitivanje

Stranke preispituju ovaj Sporazum u roku od pet godina od njegovog stupanja na snagu kako bi razmotrile moguće implikacije drugih dogovora koji mogu utjecati na ovaj Sporazum. Stranke mogu zajednički dogovoriti daljnja preispitivanja.

Članak 104.

Rješavanje sporova

1.   Svaka stranka može Vijeću za suradnju podnijeti na rješavanje bilo koji spor koji se odnosi na primjenu ili tumačenje ovog Sporazuma.

2.   Vijeće za suradnju može odlukom riješiti bilo koji spor.

3.   Svaka je stranka obvezna poduzeti mjere potrebne za provedbu odluke iz stavka 2.

4.   Ako spor nije moguće riješiti u skladu sa stavkom 2., bilo koja stranka može obavijestiti suprotnu stranku o imenovanju arbitra; u tom slučaju suprotna stranka mora imenovati drugog arbitra u roku od dva mjeseca od imenovanja prvog arbitra.

5.   Vijeće za suradnju imenuje trećeg arbitra u roku od šest mjeseci od imenovanja drugog arbitra.

6.   Odluke arbitara donose se većinom glasova u roku od 12 mjeseci.

7.   Svaka stranka u sporu mora poduzeti korake koji su potrebni za provedbu odluke arbitara.

8.   Vijeće za suradnju utvrđuje arbitražna pravila o postupanju.

9.   U slučaju sporova nastalih u okviru glava II. i III. ovog Sporazuma primjenjuju se sljedeći postupci:

(a)

imenovanje drugog arbitra mora se provesti u roku od 30 dana;

(b)

Vijeće za suradnju imenuje trećeg arbitra u roku od 60 dana od imenovanja drugog arbitra;

(c)

arbitri u pravilu dostavljaju svoje zaključke i odluke strankama i Vijeću za suradnju najkasnije šest mjeseci od dana konstituiranja arbitražnog vijeća. U hitnim slučajevima, uključujući one u kojima se radi o kvarljivoj robi, arbitri nastoje dati svoje izvješće strankama u roku od tri mjeseca;

(d)

predmetna stranka obavješćuje drugu stranku i Vijeće za suradnju u roku od 60 dana o svojim namjerama u pogledu provedbe zaključaka i odluka Vijeća za suradnju ili arbitara, ovisno o slučaju;

(e)

ako je nepraktično odmah udovoljiti zaključcima i odlukama Vijeća za suradnju ili arbitara, predmetnoj stranki dodjeljuje se razumni rok da to učini. Razumni rok nije dulji od 15 mjeseci od dana dostave zaključaka i odluka strankama. Međutim, taj se rok može uzajamnom suglasnošću stranaka skratiti ili produljiti, ovisno o konkretnim okolnostima.

10.   Ne dovodeći u pitanje njihovo pravo korištenja postupcima za rješavanje sporova WTO-a, Zajednica i Južna Afrika nastoje riješiti sporove koji se odnose na specifične obveze koje proizlaze iz glava II. i III. ovog Sporazuma koristeći se posebnim odredbama za rješavanje sporova sadržanima u ovom Sporazumu. U arbitražnom postupku utvrđenom ovim Sporazumom ne razmatraju se pitanja koja se odnose na prava i obveze svake stranke u okviru WTO-a, osim ako se stranke suglase o podnošenju bilo kojeg takvog pitanja na arbitražu.

Članak 105.

Odredba o bilateralnim sporazumima

Ovaj Sporazum, osim u mjeri u kojoj osigurava jednaka ili veća prava uključenim strankama, ne utječe na prava sadržana u postojećim sporazumima koji obvezuju jednu ili više država članica, s jedne strane, i Južnu Afriku, s druge strane.

Članak 106.

Odredba o izmjeni

1.   Svaka stranka koja želi izmijeniti ovaj Sporazum može Vijeću za suradnju podnijeti na razmatranje i odlučivanje prijedlog izmjene zajedno s obrazloženjem prijedloga.

2.   Ako druga stranka smatra da bi predložena izmjena mogla imati štetni utjecaj na njezina prava u pogledu Sporazuma, može Vijeću za suradnju podnijeti na razmatranje i odlučivanje prijedlog o kompenzacijskim prilagodbama Sporazuma.

Članak 107.

Prilozi

Protokoli i prilozi čine sastavni dio Sporazuma.

Članak 108.

Jezici i broj izvornika

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva izvornika na danskom, engleskom, finskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku te na službenim jezicima Južne Afrike koji nisu engleski, a to su sepedi, sesotho, setswana, siSwati, tshivenda, xitsonga, afrikaans, isiNdebele, isiXhosa i isiZulu, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Članak 109.

Stupanje na snagu

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca tijekom kojeg su ugovorne stranke obavijestile jedna drugu o dovršetku potrebnih postupaka.

Ako prije stupanja na snagu Sporazuma stranke odluče Sporazum privremeno primjenjivati, sva pozivanja na dan stupanja na snagu odnose se na dan na koji se započelo s takvom privremenom primjenom.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 3

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 4

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 6

Por el Reino de España

Image 7

Pour la République française

Image 8

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 9

Per la Repubblica italiana

Image 10

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 11

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 12

Für die Republik Österreich