11/Sv. 056

HR

Službeni list Europske unije

24


21998D0507(09)


L 134/11

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

12.11.1997.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 82/97

od 12. studenoga 1997.

o izmjeni Priloga VI. (Socijalna sigurnost) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu: „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog VI. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP br. 2/97 (1);

budući da u Sporazum treba unijeti prilagodbe Uredbi Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (2), Uredbi Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. kojom se utvrđuje postupak provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 (3) i određenih odluka Administrativne komisije Europskih zajednica za socijalnu sigurnost radnika migranata, koje su uvedene poglavljem IV. dijelom A Priloga I. Aktu o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija (4);

budući da je za potrebe jasnoće potrebno u cijelosti ažurirati Prilog VI.; budući da je u tu svrhu, u jedinstveni tekst potrebno ugraditi ne samo one odjeljke koji su izmijenjeni danom stupanja na snagu ove Odluke već i odjeljke koji su već bili izmijenjeni, kao i neizmijenjene odjeljke,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Tekst Priloga VI. Sporazumu zamjenjuje se tekstom priloženom ovoj Odluci.

Članak 2.

Tekstovi prilagodbi uredbama Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i br. 574/72 i odlukama Administrativne komisije Europskih zajednica za socijalnu sigurnost radnika migranata br. 117., br. 118., br. 135., br. 136. i br. 150. iz poglavlja IV. dijela A Priloga I. Aktu o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi verzijama odgovarajućim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 13. studenoga 1997. pod uvjetom da su Zajedničkom odboru EGP-a dostavljene sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 1997.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

E. BULL


(1)  SL L 85, 27.3.1997., str. 67.

(2)  SL L 149, 5.7.1971., str. 2.

(3)  SL L 74, 27.3.1972., str. 1.

(4)  SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođeno u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.


PRILOG VI.

SOCIJALNA SIGURNOST

UVOD

Ako akti iz ovog Priloga sadrže pojmove ili se njima upućuje na postupke koji su specifični za pravni poredak Zajednice, kao što su

preambule,

adresati akata Zajednice,

upućivanja na teritorije ili jezike EZ-a,

upućivanja na prava i obveze država članica EZ-a, njihove javne subjekte, poduzeća ili pojedince u međusobnim odnosima, i

upućivanja na postupke informiranja i izvješćivanja,

primjenjuje se Protokol 1 o horizontalnim prilagodbama ako nije drukčije predviđeno ovim Prilogom.

SEKTORSKE PRILAGODBE

1.   Za potrebe ovog Priloga i neovisno o odredbama Protokola 1, smatra se da pojam „država članica/države članice” sadržan u navedenim aktima, pored svog značenja u odgovarajućim aktima EZ-a, uključuje i Island, Lihtenštajn i Norvešku.

2.   Pri primjeni odredbi akata navedenih u ovom Prilogu za potrebe ovog Sporazuma, prava i obveze Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata pri Komisiji EZ-a, te i prava i obveze Odbora za reviziju pri navedenoj Administrativnoj komisiji, preuzima Zajednički odbor EGP-a u skladu s odredbama dijela VII. Sporazuma.

AKTI NA KOJE SE UPUĆUJE U OVOM PRILOGU

1.   371 R 1408: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice,

kako je ažurirana:

383 R 2001: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2001/83 od 2. lipnja 1983. (SL L 230, 22.8.1983., str. 6.),

te naknadno izmijenjena:

385 R 1660: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1660/85 od 13. lipnja 1985. (SL L 160, 20.6.1985., str. 1.),

385 R 1661: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1661/85 od 13. lipnja 1985. (SL L 160, 20.6.1985., str. 7.),

1 85 I: Akt o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorima – Pristupanje Europskim zajednicama Kraljevine Španjolske i Republike Portugala (SL L 302, 15.11.1985., str. 170.),

386 R 3811: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3811/86 od 11. prosinca 1986. (SL L 355, 16.12.1986., str. 5.),

389 R 1305: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1305/89 od 11. svibnja 1989. (SL L 131, 13.5.1989., str. 1),

389 R 2332: Uredba Vijeća (EEZ) br. 2332/89 od 18. srpnja 1989. (SL L 224, 2.8.1989., str. 1.),

389 R 3427: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3427/89 od 30. listopada 1989. (SL L 331, 16.11.1989., str. 1.),

391 R 2195: Uredba Vijeća (EEZ) br. 2195/91 od 25. lipnja 1991. (SL L 206, 29.7.1991., str. 2.),

392 R 1247: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1247/92 od 30. travnja 1992. (SL L 136, 19.5.1992., str. 1.),

392 R 1248: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1248/92 od 30. travnja 1992. (SL L 136, 19.5.1992., str. 7.),

392 R 1249: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1249/92 od 30. travnja 1992. (SL L 136, 19.5.1992., str. 28.),

393 R 1945: Uredba Vijeća (EEZ) br. 1945/93 od 30. lipnja 1993. (SL L 181, 23.7.1993., str. 1.),

1 94 N: Akt o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.),

395 R 3095: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3095/95 od 22. prosinca 1995. (SL L 335, 30.12.1995., str. 1.),

395 R 3096: Uredba Vijeća (EEZ) br. 3096/95 od 22. prosinca 1995. (SL L 335, 30.12.1995., str. 10.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe čitaju se sa sljedećim prilagodbama:

(a)

Članak 1. točka (j) treći podstavak ne primjenjuje se;

(b)

U vezi s davanjima za starost i nadživjele osobe, članak 49. se primjenjuje s od 1. siječnja 1994.;

(c)

U članku 88. riječi „članak 106. Ugovora” zamjenjuju se riječima „članak 41. Sporazuma o EGP-u”;

(d)

Članak 94. stavak 9. ne primjenjuje se;

(e)

Članak 95. točka (b) ne primjenjuje se;

(f)

Članak 96. ne primjenjuje se;

(g)

Članak 100. ne primjenjuje se;

(h)

Prilogu I. rubrici I. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Svaka osoba koja je zaposlena ili samozaposlena u smislu odredbi koje se odnose na osiguranje u slučaju povreda na radu iz Zakona o socijalnoj sigurnosti, smatra se zaposlenom ili samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ne primjenjuje se.

R.   NORVEŠKA

Svaka osoba koja je zaposlena ili samozaposlena u smislu Nacionalnog zakona o socijalnom osiguranju smatra se u tom smislu zaposlenom ili samozaposlenom osobom u smislu članka 1. točke (a) podtočke ii. Uredbe.”;

(i)

Prilogu I. rubrici II. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

U svrhu određivanja prava na potporu u skladu s odredbama glave III. poglavlja 1. Uredbe, ‚član obitelji’ znači bračni drug ili dijete mlađe od 25 godina.

Q.   LIHTENŠTAJN

U svrhu određivanja prava na nenovčana primanja u skladu s odredbama glave III. poglavlja 1. Uredbe, ‚član obitelji’ znači bračni drug ili dijete ovisno o roditelju mlađe od 25 godina.

R.   NORVEŠKA

U svrhu određivanja prava na nenovčana primanja u skladu s odredbama glave III. poglavlja 1. Uredbe, ‚član obitelji’ znači bračni drug ili dijete mlađe od 25 godina.”;

(j)

Prilogu II. rubrici I. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ne primjenjuje se.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ne primjenjuje se.

R.   NORVEŠKA

Ne primjenjuje se.”;

(k)

Prilogu II. rubrici II. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

(a)

Paušalni iznos potpore koja se isplaćuje po rođenju djeteta sukladno Nacionalnom zakonu o socijalnom osiguranju;

(b)

Paušalni iznos potpore koja se isplaćuje po usvajanju djeteta sukladno nacionalnom zakonu o socijalnom osiguranju.”;

(l)

Prilogu II. rubrici III. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

Ništa.”;

(m)

Prilogu IIa dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

(a)

Pripomoći za udovce/udovice (Zakon o dodjeli pripomoći za udovce/udovice od 25. studenoga 1981.).

(b)

Pripomoći za slijepe osobe (Zakon o dodjeli pripomoći za slijepe osobe od 17. prosinca 1970.).

(c)

Pripomoći za rodilje (Zakon o dodjelu pripomoći za rodilje od 25. studenoga 1981.).

(d)

Dodatne potpore za osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet Zakona o dodatnim potporama za osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet od 10. prosinca 1965. kako je revidiran 12. studenoga 1992.).

(e)

Pripomoći za bespomoćne (Zakon o dodatnim potporama za osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet od 10. prosinca 1965. kako je revidiran 12. studenoga 1992.).

R.   NORVEŠKA

(a)

Osnovna potpora i potpore za njegu u skladu s člankom 8. stavkom 2. Nacionalnog zakona o socijalnom osiguranju od 17. lipnja 1966. br. 12. za pokriće izvanrednih troškova ili potrebe za posebnu skrb, njegu ili pomoć u kući, koje su uzrokovane invalidnošću, osim u slučajevima kada korisnik prima starosnu mirovinu, invalidsku ili obiteljsku mirovinu iz Nacionalnog programa osiguranja.

(b)

Zajamčeni minimum dodatne mirovine za osobe s invaliditetom od rođenja ili od ranog djetinjstva u skladu s člankom 7. stavkom 3 i člankom 8. stavkom 4. Nacionalnog zakona o socijalnom osiguranju od 17. lipnja 1966. br. 12.

(c)

Potpora za brigu o djetetu i potpora za obrazovanje za preživjelog supružnika u skladu s člankom 10. stavkom 2. i člankom 10. stavkom 3. Nacionalnog zakona o socijalnom osiguranju od 17. lipnja 1966. br. 12.”;

(n)

Prilogu III. rubrici A dodaje se sljedeće:

„106.   ISLAND – BELGIJA

Nema konvencije.

107.   ISLAND – DANSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

108.   ISLAND – NJEMAČKA

Nema konvencije.

109.   ISLAND – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

110.   ISLAND – FRANCUSKA

Nema konvencije.

111.   ISLAND – GRČKA

Nema konvencije.

112.   ISLAND – IRSKA

Nema konvencije.

113.   ISLAND – ITALIJA

Nema konvencije.

114.   ISLAND – LUKSEMBURG

Nema konvencije.

115.   ISLAND – NIZOZEMSKA

Nema konvencije.

116.   ISLAND – AUSTRIJA

Nema konvencije.

117.   ISLAND – PORTUGAL

Nema konvencije.

118.   ISLAND – FINSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

119.   ISLAND – ŠVEDSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

120.   ISLAND – UJEDINJENA KRALJEVINA

Nema konvencije.

121.   ISLAND – LIHTENŠTAJN

Nema konvencije.

112.   ISLAND – NORVEŠKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

123.   LIHTENŠTAJN – BELGIJA

Nema konvencije.

124.   LIHTENŠTAJN – DANSKA

Nema konvencije.

125.   LIHTENŠTAJN – NJEMAČKA

Članak 4. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. travnja 1977. kako je izmijenjena Dopunskom konvencijom br. 1. od 11. kolovoza 1989. koja se odnosi na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

126.   LIHTENŠTAJN – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

127.   LIHTENŠTAJN – FRANCUSKA

Nema konvencije.

128.   LIHTENŠTAJN – GRČKA

Nema konvencije.

129.   LIHTENŠTAJN – IRSKA

Nema konvencije.

130.   LIHTENŠTAJN – ITALIJA

Članak 5. druga rečenica Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 11. studenoga 1976. koja se odnosi na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

131.   LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG

Nema konvencije.

132.   LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA

Nema konvencije.

133.   LIHTENŠTAJN – AUSTRIJA

Članak 4. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 26. rujna 1968. kako je izmijenjena dopunskim konvencijama br. 1. od 16. svibnja 1977. i br. 2. od 22. listopada 1987. koje se odnose na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

134.   LIHTENŠTAJN – PORTUGAL

Nema konvencije.

135.   LIHTENŠTAJN – FINSKA

Nema konvencije.

136.   LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA

Nema konvencije.

137.   LIHTENŠTAJN – UJEDINJENA KRALJEVINA

Nema konvencije.

138.   LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA

Nema konvencije.

139.   NORVEŠKA – BELGIJA

Nema konvencije.

140.   NORVEŠKA – DANSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

141.   NORVEŠKA – NJEMAČKA

Nema konvencije.

142.   NORVEŠKA – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

143.   NORVEŠKA – FRANCUSKA

Ništa.

144.   NORVEŠKA – GRČKA

Članak 16. stavak 5. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 12. lipnja 1980.

145.   NORVEŠKA – IRSKA

Nema konvencije.

146.   NORVEŠKA – ITALIJA

Ništa.

147.   NORVEŠKA – LUKSEMBURG

Ništa.

148.   NORVEŠKA – NIZOZEMSKA

Članak 5. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 13. travnja 1989.

149.   NORVEŠKA – AUSTRIJA

(a)

Članak 5. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 27. kolovoza 1985.

(b)

Članak 4. gore navedene Konvencije za osobe koje imaju boravište u trećoj zemlji.

(c)

Točka II. Završnog protokola gore navedene Konvencije za osobe koje imaju boravište u trećoj državi.

150.   NORVEŠKA – PORTUGAL

Članak 6. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 5. lipnja 1980.

151.   NORVEŠKA – FINSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

152.   NORVEŠKA – ŠVEDSKA

Članak 10. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.

153.   NORVEŠKA – UJEDINJENA KRALJEVINA

Ništa.”;

(o)

Prilogu III. rubrici B dodaje se sljedeće:

„106.   ISLAND – BELGIJA

Nema konvencije.

107.   ISLAND – DANSKA

Ništa.

108.   ISLAND – NJEMAČKA

Nema konvencije.

109.   ISLAND – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

110.   ISLAND – FRANCUSKA

Nema konvencije.

111.   ISLAND – GRČKA

Nema konvencije.

112.   ISLAND – IRSKA

Nema konvencije.

113.   ISLAND – ITALIJA

Nema konvencije.

114.   ISLAND – LUKSEMBURG

Nema konvencije.

115.   ISLAND – NIZOZEMSKA

Nema konvencije.

116.   ISLAND – AUSTRIJA

Nema konvencije.

117.   ISLAND – PORTUGAL

Nema konvencije.

118.   ISLAND – FINSKA

Ništa.

119.   ISLAND – ŠVEDSKA

Ništa.

120.   ISLAND – UJEDINJENA KRALJEVINA

Ništa.

121.   ISLAND – LIHTENŠTAJN

Nema konvencije.

122.   ISLAND – NORVEŠKA

Ništa.

123.   LIHTENŠTAJN – BELGIJA

Nema konvencije.

124.   LIHTENŠTAJN – DANSKA

Nema konvencije.

125.   LIHTENŠTAJN – NJEMAČKA

Članak 4. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 7. travnja 1977. kako je izmijenjena Dopunskom konvencijom br. 1. od 11. kolovoza 1989. koja se odnosi na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

126.   LIHTENŠTAJN – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

127.   LIHTENŠTAJN – FRANCUSKA

Nema konvencije.

128.   LIHTENŠTAJN – GRČKA

Nema konvencije.

129.   LIHTENŠTAJN – IRSKA

Nema konvencije.

130.   LIHTENŠTAJN – ITALIJA

Članak 5. druga rečenica Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 11. studenoga 1976. koja se odnosi na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

131.   LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG

Nema konvencije.

132.   LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA

Nema konvencije.

133.   LIHTENŠTAJN – AUSTRIJA

Članak 4. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 26. rujna 1968. kako je izmijenjena Dopunskim konvencijama br. 1. od 16. svibnja 1977. i br. 2. od 22. listopada 1987. koja se odnosi na isplatu potpora u gotovini osobama koje imaju boravište u trećoj državi.

134.   LIHTENŠTAJN – PORTUGAL

Nema konvencije.

135.   LIHTENŠTAJN – FINSKA

Nema konvencije.

136.   LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA

Nema konvencije.

137.   LIHTENŠTAJN – UJEDINJENA KRALJEVINA

Nema konvencije.

138.   LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA

Nema konvencije.

139.   NORVEŠKA – BELGIJA

Nema konvencije.

140.   NORVEŠKA – DANSKA

Ništa.

141.   NORVEŠKA – NJEMAČKA

Nema konvencije.

142.   NORVEŠKA – ŠPANJOLSKA

Nema konvencije.

143.   NORVEŠKA – FRANCUSKA

Ništa.

144.   NORVEŠKA – GRČKA

Ništa.

145.   NORVEŠKA – IRSKA

Nema konvencije.

146.   NORVEŠKA – ITALIJA

Ništa.

147.   NORVEŠKA – LUKSEMBURG

Ništa.

148.   NORVEŠKA – NIZOZEMSKA

Članak 5. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 13. travnja 1989.

149.   NORVEŠKA – AUSTRIJA

(a)

Članak 5. stavak 2. Konvencije o socijalnoj sigurnosti od 27. kolovoza 1985.

(b)

Članak 4. gore navedene Konvencije za osobe koje imaju boravište u trećoj zemlji.

(c)

Točka II. Završnog protokola gore navedene Konvencije za osobe koje imaju boravište u trećoj državi.

150.   NORVEŠKA – PORTUGAL

Ništa.

151.   NORVEŠKA – FINSKA

Ništa.

152.   NORVEŠKA – ŠVEDSKA

Ništa.

153.   NORVEŠKA – UJEDINJENA KRALJEVINA

Ništa.”;

(p)

Prilogu IV. rubrici A dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

Ništa.”

(q)

Prilogu IV. rubrici B dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

Ništa.”

(r)

Prilogu IV. rubrici C dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Svi zahtjevi za osnovne i dodatne starosne mirovine.

Q.   LIHTENŠTAJN

Svi zahtjevi za redovne starosne mirovine, osiguranje za slučaj doživljenja i invaliditeta, kao za i starosne, obiteljske i invalidske mirovine iz profesionalnog programa uz uvjet da propisi određenog mirovinskog fonda ne sadrže odredbe koje se tiču sniženja.

R.   NORVEŠKA

Svi zahtjevi za starosne mirovine, osim mirovina navedenih u Prilogu IV. rubrici D.”;

(s)

Prilogu IV. rubrici D 2. dodaje se sljedeće:

„(g)

Norveške invalidske mirovine i onda ako su pretvorene u starosnu mirovinu po nastupanju godina za mirovinu, kao i sve mirovine (obiteljske i starosne mirovine) koje se temelje na ostvarivanju prava na mirovinu umrle osobe.”;

(t)

Prilogu VI. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ako je zaposlenje ili samozaposlenje na Islandu završeno, a tijekom zaposlenja ili samozaposlenja u drugoj državi na koju se primjenjuje ova Uredba jave se nepredvidive okolnosti te ako invalidska mirovina iz programa socijalne sigurnosti i dodatne mirovine (mirovinski fondovi) na Islandu više ne obuhvaća razdoblje između nepredvidivog događaja i godina starosti za mirovinu (buduća razdoblja), razdoblja osiguranja regulirana zakonima druge države na koju se ova Uredba primjenjuje, uzimaju se u obzir za potrebe budućih razdoblja kao da se radi o razdobljima osiguranja na Islandu.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

Svaka zaposlena ili samozaposlena osoba, koja više ne potpada pod zakonodavstvo Lihtenštajna u vezi invalidskog osiguranje smatra se, u smislu glave III. poglavlja 3. Uredbe, osiguranom osobom u okviru ovog osiguranja za ostvarivanje prava na redovnu invalidsku mirovinu:

(a)

ako na dan na koji se osigurani rizik materijalizira u skladu s odredbama zakonodavstva Lihtenštajna o invalidskom osiguranju:

i.

osoba ima koristi od mjera rehabilitacije predviđenih u okviru invalidskog osiguranja Lihtenštajna; ili

ii.

je osoba bila osigurana sukladno zakonodavstvu o starosnom, obiteljskom ili invalidskom osiguranju druge države na koju se ova Uredba primjenjuje; ili

iii.

osoba može tražiti mirovinu u okviru mirovinskog ili invalidskog osiguranja druge države na koju se ova Uredba primjenjuje ili ako prima takvu mirovinu; ili

iv.

ako je osoba nesposobna za rad u skladu sa zakonodavstvom druge države na koju se ova Uredba primjenjuje i može tražiti potporu od osiguranja protiv bolesti ili nesreće te države ili ako prima takvu potporu; ili

v.

osoba može zbog nezaposlenosti tražiti potporu u gotovini od osiguranja za vrijeme nezaposlenosti od druge države na koju se ova Uredba primjenjuje ili ako prima takvu potporu;

(b)

ako je osoba radila u Lihtenštajnu kao pogranični radnik i ako je u roku od tri godine prije materijalnog rizika u skladu sa zakonodavstvom Lihtenštajna plaćala doprinose u skladu s tim zakonodavstvom za najmanje dvanaest mjeseci; ili

(c)

ako osoba mora prekinuti zaposlenje ili samozaposlenje u Lihtenštajnu zbog nesreće ili bolesti, za vrijeme koje je boravila u Lihtenštajnu; u tom je slučaju ta osoba dužna plaćati doprinose na istoj osnovi kao i osobe bez probitačnog zanimanja.

2.

Ne uzimajući u obzir odredbe članka 10. stavka 2. Uredbe, dodijeljena potpora („Freizügigkeitsleistung”) u skladu sa Zakonom o profesionalnim potporama od 20. listopada 1987. isplaćuje se u gotovini na zahtjev zaposlene ili samozaposlene osobe, koja više ne potpada pod zakonodavstvo Lihtenštajna u skladu s odredbama glave II. Uredbe, ako ta osoba potpuno napusti gospodarsko područje Lihtenštajna i Švicarske prije 1. siječnja 1998. i podnese zahtjev za gotovinsku isplatu prije 1. siječnja 1998.

R.   NORVEŠKA

1.

Prijelazne odredbe norveškog zakonodavstva koje za posljedicu imaju skraćivanje razdoblja osiguranja koje je potrebno za punu dopunsku mirovinu za osobe rođene prije 1937., primjenjuju se na osobe obuhvaćene Uredbom, uz uvjet da te osobe imaju boravište u Norveškoj ili obavljaju plaćeni rad kao zaposlene ili samozaposlene osobe u Norveškoj, za onaj broj godina koji je potreban nakon što napune šesnaest godina, a prije 1. siječnja 1967. Taj je uvjet jedna godina za svaku godinu prije 1937., a računa se između godine rođenja odnosne osobe i 1937.

2.

Osobi osiguranoj sukladno Nacionalnom zakonu o socijalnom osiguranju koja se brine za osigurane stare, invalidne ili bolesne osobe, u skladu s propisanim uvjetima dodjeljuju se mirovinski bodovi za ta razdoblja. Na isti način, osobi koja se brine za malu djecu dodjeljuju se mirovinski bodovi ako boravi u drugoj državi na koju se ova Uredba primjenjuje, a koja nije Norveška, uz uvjet da ta osoba koristi rodiljni dopust sukladno norveškom Zakonu o radu.

3.

Ako se norveška obiteljska ili invalidska mirovina isplaćuje u skladu s Uredbom, a obračunata je u skladu s člankom 46. stavkom 2. i primjenom članka 45., ne primjenjuju se odredbe članka 8. stavka 1. odjeljka 3., članka 10. stavka 1. odjeljka 3. i članka 10. stavka 11. odjeljka 3. Nacionalnog zakona o socijalnom osiguranju, na temelju kojega se mirovina može odobriti kao iznimka od općeg zahtjeva za osiguranje u skladu sa Nacionalnim zakonom o o socijalnom osiguranju tijekom posljednjih 12 mjeseci do pojave neočekivanog događaja.”;

(u)

Prilogu VII. dodaje se sljedeće:

„13.

Ako je osoba koja ima boravište na Islandu samozaposlena na Islandu i obavlja plaćeni rad u bilo kojoj drugoj državi na koju se ova Uredba primjenjuje.

14.

Ako je osoba samozaposlena u Lihtenštajnu i obavlja plaćeni rad u bilo kojoj drugoj državi na koju se ova Uredba primjenjuje.

15.

Ako je osoba koja ima boravište u Norveškoj samozaposlena u Norveškoj i obavlja plaćeni rad u bilo kojoj drugoj državi na koju se ova Uredba primjenjuje.”

2.   372 R 0574: Uredba Vijeća (EEZ) br. 574/72 od 21. ožujka 1972. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe, samozaposlene osobe i njihove obitelji koje se kreću unutar Zajednice,

kako je ažurirana:

383 R 2001: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2001/83 od 2. lipnja 1983. (SL L 230, 22.8.1983., str. 6.),

te naknadno izmijenjena:

385 R 1660: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1660/85 od 13. lipnja 1985. (SL L 160, 20.6.1985., str. 1.),

385 R 1661: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1661/85 od 13. lipnja 1985. (SL L 160, 20.6.1985., str. 7.),

1 85 I: Aktom o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorima – Pristupanje Europskim zajednicama Kraljevine Španjolske i Republike Portugala (SL L 302, 15.11.1985., str. 188.),

386 R 513: Uredbom Komisije (EEZ) br. 513/86 od 26. veljače 1986. (SL L 51, 28.2.1986., str. 44.),

386 R 3811: Uredbom Komisije (EEZ) br. 3811/86 od 11. prosinca 1986. (SL L 355, 16.12.1986., str. 5.),

389 R 1305: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1305/89 od 11. svibnja 1989. (SL L 131, 13.5.1989., str. 1.),

389 R 2332: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2332/89 od 18. srpnja 1989. (SL L 224, 2.8.1989., str. 1.),

389 R 3427: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3427/89 od 30. listopada 1989. (SL L 331, 16.11.1989., str. 1.),

391 R 2195: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 2195/91 od 25. lipnja 1991. (SL L 206, 29.7.1991., str. 2.),

392 R 1248: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1248/92 od 30. travnja 1992. (SL L 136, 19.5.1992., str. 7.),

392 R 1249: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1249/92 od 30. travnja 1992. (SL L 136, 19.5.1992., str. 28.),

393 R 1945: Uredbom Vijeća (EEZ) br. 1945/93 od 30. lipnja 1993. (SL L 181, 23.7.1993., str. 1.),

1 94 N: Aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.)

395 R 3095: Uredbom Vijeća (EZ) br. 3095/95 od 22. prosinca 1995. (SL L 335, 30.12.1995., str. 1.),

395 R 3096: Uredbom Vijeća (EZ) br. 3096/95 od 22. prosinca 1995. (SL L 335, 30.12.1995., str. 10.).

Za potrebe ovog Sporazuma odredbe Uredbe čitaju se sa sljedećim prilagodbama:

(a)

Prilogu 1. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

1.

Heilbrigðsis- og tryggingamálaráðsherra (ministar zdravstva i socijalne sigurnosti) Reykjavik.

2.

Félagsmálaráðherra (ministar socijalnih poslova), Reykjavik.

3.

Fjármálaráðherra (ministar financija), Reykjavik.

Q.   LIHTENŠTAJN

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein (Vlada Kneževine Lihtenštajna), Vaduz.

R.   NORVEŠKA

1.

Sosial- og helsedepartementet (Ministarstvo zdravstva i socijalnih poslova), Oslo.

2.

Kommunal- og arbeidsdepartementet (Ministarstvo lokalne samouprave i rada), Oslo.

3.

Barne- og familiedepartementet (Ministarstvo djece i obitelji), Oslo.

4.

Justisdepartementet (Ministarstvo pravosuđa), Oslo.

5.

Utenriksdepartementet (Ministarstvo vanjskih poslova), Oslo.”;

(b)

Prilogu 2. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

1.

Za sve neočekivane događaje osim potpore za vrijeme nezaposlenosti i obiteljske potpore: Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

2.

Za potpore za vrijeme nezaposlenosti:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fond za osiguranje za vrijeme nezaposlenosti), Reykjavík.

3.

Za obiteljske potpore:

(a)

Obiteljske potpore s izuzetkom doplataka za djecu i dodatnih doplataka za djecu:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík;

(b)

Doplaci za djecu i dodatni doplaci za djecu:

 

Ríkisskattstjóri (Direktor za unutarnji prihod), Reykjavík.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

Bolest i majčinstvo:

Priznati fond osiguranja za vrijeme bolesti kojime je osoba osigurana, ili

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

2.

Invaliditet:

(a)

Invalidsko osiguranje:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko osiguranje Lihtenštajna);

(b)

Profesionalni program:

 

mirovinski fond kojemu je pridružen posljednji poslodavac

3.

Starost i smrt (mirovine)

(a)

Osiguranje za starost i doživljenje:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Osiguranje za starost i doživljenje Lihtenštajna);

(b)

Profesionalni program:

 

mirovinski fond kojemu je pridružen posljednji poslodavac.

4.

Ozljede na radu i profesionalne bolesti:

fond osiguranja u slučaju ozljeda na radu kojime je osoba osigurana, ili

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

5.

Nezaposlenost:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

6.

Obiteljske potpore:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond za dodjelu potpora obiteljima Lihtenštajna).

R.   NORVEŠKA

1.

Potpore za vrijeme nezaposlenosti:

 

Arbeitsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (Direkcija za rad, Oslo, regionalni uredi za rad i lokalni uredi za rad u mjestu privremenog i stalnog boravišta).

2.

Sve ostale potpore u okviru norveškog Nacionalnog zakonom o socijalnom osiguranju:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguranje u inozemstvu), Oslo.

3.

Obiteljske potpore:

 

Rikstrygdeverket (Nacionalna uprava za osiguranje), Oslo i Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguranje u inozemstvu), Oslo.

4.

Program mirovinskog osiguranje za pomorce:

 

Pensjonstrygden for sjømenn (Mirovinsko osiguranje za pomorce), Oslo.

5.

Zakon od 16. lipnja 1989. o osiguranju od industrijskih ozljeda (lov av 16. juni 1989 om yrkesskadeforsikring).

 

Osiguravatelj koji osigurava poslodavca. Ako nije osiguran; Yrkesskadeforsikringsforeningen (Udruga za osiguranje od industrijskih ozljeda), Oslo.

6.

Program jamstva za prava na socijalno osiguranje u skladu s odjeljkom 32. Zakona o pomorcima od 30. svibnja 1975. (sjømannsloven av 30. mai 1975).

 

Osiguravatelj koji osigurava poslodavca.”;

(c)

Prilogu 3. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

1.

Bolest, majčinstvo, invaliditet, starost, smrt, ozljede na radu i profesionalne bolesti:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

2.

Potpore za vrijeme nezaposlenosti:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fond za osiguranje za vrijeme nezaposlenosti), Reykjavík.

3.

Obiteljske potpore:

(a)

Obiteljske potpore s izuzetkom potpora za djecu i dodatnih potpora za djecu:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

(b)

Potpore za djecu i dodatne potpore za djecu:

 

Ríkisskattstjóri (Direktor za unutarnji prihod), Reykjavík.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

Bolest, majčinstvo, ozljede na radu i profesionalne bolesti, nezaposlenost:

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

2.

Starost i smrt:

(a)

Osiguranje za starost i doživljenje:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Osiguranje za starost i doživljenje Lihtenštajna);

(b)

Profesionalni program:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

3.

Invaliditet:

(a)

Invalidsko osiguranje:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko osiguranje Lihtenštajna);

(b)

Profesionalni program:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

4.

Obiteljske potpore:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Obiteljski kompenzacijski fond Lihtenštajna).

R.   NORVEŠKA

1.

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (lokalni uredi za rad i osiguranje u mjestu stalnog i privremenog boravka).

2.

Zakon od 16. lipnja 1989. o osiguranju u slučaju industrijskih ozljeda (lov av 16 juni 1989 om yrkesskadeforsikring)

 

Osiguravatelj koji osigurava poslodavca. Ako nije osiguran:Yrkesskadeforsikringsforeningen (Udruga za osiguranje u slučaju industrijskih ozljeda), Oslo.

3.

Program jamstva za prava na socijalnu sigurnost prema odjeljku 32 Zakona o pomorcima od 30. svibnja 1975. (sjømannsloven av 30. mai 1975).

 

Zaposlenici mogu kontaktirati poslodavca u mjestu pružanja usluge, t.j. na brodu. U mjestu privremenog i stalnog boravka zaposlenik mora kontaktirati osiguravatelja koji osigurava poslodavca.”

(d)

Prilogu 4. pod „K. AUSTRIJA” na kraju stavka 2. dodaje se sljedeće:

„(c)

Poslovanje s Lihtenštajnom:

 

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regionalni ured Vorarlberg za uslugu tržišta rada), Bregenz”;

(e)

Prilogu 4. pod „K. AUSTRIJA” na kraju stavka 3. točke (b) dodaje se sljedeće:

„(iii)

odnosi sa Lihtenštajnom:

 

Landesgeschäftsstelle Vorarlberg des Arbeitsmarktservice (Regionalni ured za uslugu tržišta rada Vorarlberg), Bregenz”;

(f)

Prilogu 4. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

1.

Bolest, majčinstvo, invaliditet, starost, smrt, ozljede na radu i profesionalne bolesti:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

2.

Potpore za vrijeme nezaposlenosti:

 

Atvinnuleysistryggingasjóður, Vinnumálaskrifstofan (Fond za osiguranje za vrijeme nezaposlenosti), Reykjavík.

3.

Obiteljske potpore:

(a)

Obiteljske potpore uz izuzetak potpora za djecu i dodatnih potpora za djecu:

 

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

(b)

Potpore za djecu i dodatne potpore za djecu:

 

Ríkisskattstjóri (Direktor za unutarnji prihod), Reykjavík.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

Bolest, majčinstvo, nesreće na radu i profesionalne bolesti, nezaposlenost:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

2.

Starost i smrt:

(a)

Osiguranje za starost i doživljenje:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Osiguranje za starost i doživljenje Lihtenštajna);

(b)

Profesionalni program:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

3.

Invaliditet:

(a)

Invalidsko osiguranje:

 

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Osiguranje u slučaju invaliditeta Liechtensteina);

(b)

Profesionalni program:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

4.

Obiteljske potpore:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Obiteljski kompenzacijski fond Liechtensteina).

R.   NORVEŠKA

1.

Potpore za vrijeme nezaposlenosti:

 

Arbeitsdirektoratet (Direkcija za rad), Oslo.

2.

U svim ostalim slučajevima:

 

Rikstrygdeverket (Uprava za nacionalno osiguranje), Oslo.”;

(g)

Prilogu 5. dodaje se sljedeće:

„106.   ISLAND – BELGIJA

Ne primjenjuje se.

107.   ISLAND – DANSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o recipročnom odricanju od fondova prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3. Uredbe (troškovi potpora po vrsti u odnosu na bolest i majčinstvo, nesreće na radu i profesionalne bolesti i potpore za vrijeme nezaposlenosti) i članka 105. stavka 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda)

108.   ISLAND – NJEMAČKA

Ne primjenjuje se.

109.   ISLAND – ŠPANJOLSKA

Ne primjenjuje se.

110.   ISLAND – FRANCUSKA

Ne primjenjuje se.

111.   ISLAND – GRČKA

Ne primjenjuje se.

112.   ISLAND – IRSKA

Ne primjenjuje se.

113.   ISLAND – ITALIJA

Ne primjenjuje se.

114.   ISLAND – LUKSEMBURG

Ništa

115.   ISLAND – NIZOZEMSKA

Razmjena pisama od 25. travnja i 26. svibnja 1995. o članku 36. stavku 3. i članku 63. stavku 3. Uredbe, koji se odnose na odricanja od naknade troškova za nenovčana primanja u vezi bolesti, majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, kako je utvrđeno u poglavlju 1. i 4. glave III. Uredbe 1408/71 uz izuzetak članka 22. stavka 1. točke (c) i članka 55. stavka 1. točke (c).

116.   ISLAND – AUSTRIJA

Dogovor od 21. lipnja 1995. o refundiranju troškova na području socijalne sigurnosti.

117.   ISLAND – PORTUGAL

Ne primjenjuje se.

118.   ISLAND – FINSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o recipročnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

119.   ISLAND – ŠVEDSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o recipročnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

120.   ISLAND – UJEDINJENA KRALJEVINA

Ništa.

121.   ISLAND – LIHTENŠTAJN

Ne primjenjuje se.

122.   ISLAND – NORVEŠKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o recipročnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

123.   LIHTENŠTAJN – BELGIJA

Ne primjenjuje se.

124.   LIHTENŠTAJN – DANSKA

Ne primjenjuje se.

125.   LIHTENŠTAJN – NJEMAČKA

Ništa.

126.   LIHTENŠTAJN – ŠPANJOLSKA

Ne primjenjuje se.

127.   LIHTENŠTAJN – FRANCUSKA

Ne primjenjuje se.

128.   LIHTENŠTAJN – GRČKA

Ne primjenjuje se.

129.   L LIHTENŠTAJN – IRSKA

Ne primjenjuje se.

130.   LIHTENŠTAJN – ITALIJA

Ništa.

131.   LIHTENŠTAJN – LUKSEMBURG

Ne primjenjuje se.

132.   LIHTENŠTAJN – NIZOZEMSKA

Ne primjenjuje se.

133.   LIHTENŠTAJN – AUSTRIJA

Dogovor od 14. prosinca 1995. o refundiranju troškova na području socijalne sigurnosti.

134.   LIHTENŠTAJN – PORTUGAL

Ne primjenjuje se.

135.   LIHTENŠTAJN – FINSKA

Ne primjenjuje se.

136.   LIHTENŠTAJN – ŠVEDSKA

Ne primjenjuje se.

137.   LIHTENŠTAJN – UJEDINJENA KRALJEVINA

Ne primjenjuje se.

138.   LIHTENŠTAJN – NORVEŠKA

Ne primjenjuje se.

139.   NORVEŠKA – BEGIJA

Ne primjenjuje se.

140.   NORVEŠKA – DANSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o uzajamnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

141.   NORVEŠKA – NJEMAČKA

Ne primjenjuje se.

142.   NORVEŠKA – ŠPANJOLSKA

Ne primjenjuje se.

143.   NORVEŠKA – FRANCUSKA

Ništa.

144.   NORVEŠKA – GRČKA

Ništa.

145.   NORVEŠKA – IRSKA

Ne primjenjuje se.

146.   NORVEŠKA – ITALIJA

Ništa.

147.   NORVEŠKA – LUKSEMBURG

Nema konvencije.

148.   NORVEŠKA – NIZOZEMSKA

Razmjena pisama od 13. siječnja 1994. i 10. lipnja 1994. u vezi članka 36. stavka 3. i članka 63. stavka 3. Uredbe br. 1408/71 (odricanje i povrat troškova za nenovčana primanja prema uvjetima Poglavlja 1. i 4. glave III. Uredbe 1408/71 osim članka 22. stavka 1. točke (c) i članka 55. stavka 1. točke (c)) kao i troškova sadržanih u administrativnim provjerama i medicinskim pregledima na koje se odnosi članak 105. Uredbe br. 574/72.

149.   NORVEŠKA – AUSTRIJA

Ništa.

150.   NORVEŠKA – PORTUGAL

Ništa.

151.   NORVEŠKA – FINSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o uzajamnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

152.   NORVEŠKA – ŠVEDSKA

Članak 23. Nordijske konvencije o socijalnoj sigurnosti od 15. lipnja 1992.: Sporazum o uzajamnom odricanju od refundiranja prema članku 36. stavku 3., članku 63. stavku 3. i članku 70. stavku 3 Uredbe (troškovi nenovčanih primanja u vezi bolesti i majčinstva, ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i potpora za vrijeme nezaposlenosti) i članku 105. stavku 2. provedbene Uredbe (troškovi administrativnih provjera i medicinskih pregleda).

153.   NORVEŠKA – UJEDINJENA KRALJEVINA

Članak 7. stavak 3. Administrativnog sporazuma od 28. kolovoza 1990. o provedbi Konvencije o socijalnoj sigurnosti.”

(h)

Prilogu 6. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Izravna plaćanja.

Q.   LIHTENŠTAJN

Izravna plaćanja.

R.   NORVEŠKA

Izravna plaćanja.”;

(i)

Prilogu 7. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Liechtensteinische Landesbank (Nacionalna banka Lihtenštajna), Vaduz.

R.   NORVEŠKA

Sparebanken NOR (Ujedinjena banka Norveške), Oslo.”;

(j)

U Prilog 8. na kraju točke A. (a) umeće se sljedeće::

„Island i Belgija

Island i Njemačka

Island i Španjolska

Island i Francuska

Island i Luksemburg

Island i Nizozemska

Island i Austrija

Island i Finska

Island i Švedska

Island i Ujedinjena Kraljevina

Island i Lihtenštajn

Island i Norveška

Lihtenštajn i Belgija

Lihtenštajn i Njemačka

Lihtenštajn i Španjolska

Lihtenštajn i Francuska

Lihtenštajn i Irska

Lihtenštajn i Luksemburg

Lihtenštajn i Nizozemska

Lihtenštajn i Austrija

Lihtenštajn i Finska

Lihtenštajn i Švedska

Lihtenštajn i Ujedinjena Kraljevina

Lihtenštajn i Norveška

Norveška i Belgija

Norveška i Njemačka

Norveška i Španjolska

Norveška i Francuska

Norveška i Irska

Norveška i Luksemburg

Norveška i Nizozemska

Norveška i Austrija

Norveška i Portugal

Norveška i Finska

Norveška i Švedska

Norveška i Ujedinjena Kraljevina”;

(k)

U Prilog 8. na kraju točke A. (b) umeće se sljedeće:

„Norveška i Danska”;

(l)

Prilogu 9. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Prosječni godišnji trošak nenovčanih primanja izračunava se uzimajući u obzir potpore osigurane programom socijalne sigurnosti na Islandu.

Q.   LIHTENŠTAJN

Prosječni godišnji trošak nenovčanih primanja izračunava se uzimajući u obzir potpore odobrene priznatim fondovima za slučaj bolesti u skladu s odredbama nacionalnog zakonodavstva o osiguranju za vrijeme bolesti.

R.   NORVEŠKA

Prosječni godišnji trošak nenovčanih primanja izračunava se uzimajući u obzir potpore osigurane u poglavlju 2. Zakona o nacionalnom osiguranju (Zakon od 17. lipnja 1966.), u skladu sa Zakonom od 19. studenoga 1982. o lokalnoj zaštiti zdravlja, u skladu sa Zakonom od 19. lipnja 1969. o bolnicama i Zakonom od 28. travnja 1961. o zaštiti duševnog zdravlja.”;

(m)

U Prilog 10. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Za sve neočekivane događaje osim članka 17. Uredbe i članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

U svrhu primjene članka 11. stavka 1. provedbene Uredbe:

(a)

U odnosu na članak 14. stavak 1. i članak 14.(b) stavak 1. Uredbe:

 

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet Lihtenštajna);

(b)

U odnosu na članak 17. Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

2.

U svrhu primjene članka 11.(a) stavka 1. provedbene Uredbe:

(a)

U odnosu na članak 14.(a) stavak 1. i članak 14.(b) stavak 2. Uredbe:

 

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet Lihtenštajna);

(b)

U odnosu na članak 17. Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

3.

U svrhu primjene članka 13. stavka 2. i 3. i članka 14. stavka 1. i 2. provedbene Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft und Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Ured za nacionalno gospodarstvo i osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet, Lihtenštajn).

4.

U svrhu primjene članka 38. stavka 1., članka 70. stavka 1., članka 82. stavka 2. i članka 86. stavka 2. provedbene Uredbe:

 

Gemeindeverwaltung (Komunalna uprava) mjesta boravišta.

5.

U svrhu primjene članka 80. stavka 2. i članka 81. provedbene Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

6.

U svrhu primjene članka 102. stavka 2. provedbene Uredbe u vezi članka 36., članka 63. i članka 70. Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

7.

U svrhu primjene članka 113. stavka 2. provedbene Uredbe:

 

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo).

R.   NORVEŠKA

1.

U svrhu primjene članka 14. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe, članka 11. stavka 1. točke (a) i stavka 2. provedbene Uredbe kada se posao obavlja izvan Norveške i članka 14. točke (a) stavka 1.točke (b) Uredbe:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu), Oslo.

2.

U svrhu primjene članka 14.(a) stavka 1. točke (a) Uredbe ako se posao obavlja izvan Norveške:

 

Područni ured za osiguranje u općini za koju se smatra da je boravište određene osobe.

3.

U svrhu primjene članka 14. stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe, ako je određena osoba poslana u Norvešku:

 

Područni ured za osiguranje u općini u kojoj poslodavac ima sjedište, a ako poslodovac nema registrirano sjedište u Norveškoj, Stavanger trygdekontor (Stavanger područni ured za osiguranje), Stavanger.

4.

U svrhu primjene članka 14. stavka 2. i članka 14. stavka 3. Uredbe:

 

Područni ured za osiguranje u općini u kojoj određena osoba ima boravište.

5.

U svrhu primjene članka 14.(a) stavka 2. Uredbe:

 

Područni ured za osiguranje u općini gdje se obavlja posao.

6.

U svrhu primjene članka 14.(b) stavaka 1. i 2. Uredbe:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu), Oslo.

7.

U svrhu primjene članka 17. Uredbe:

(a)

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguranje u inozemstvu), Oslo.

(b)

Stavanger trygdekontor (Stavanger područni ured za osiguranje), Stavanger.

U određenom slučaju

i.

osobe koje rade u Norveškoj za stranog poslodavca koji nema registrirano sjedište u Norveškoj;

ii.

osobe koje rade u Norveškoj za poslodavca koji ima registrirano sjedište u Stavanageru.

8.

U svrhu primjene članaka 36., 63. i 87. Uredbe i članka 102. stavka 2. i članka 105. stavka 1. provedbene Uredbe:

 

Rikstrygdeverket (Uprava za nacionalno osiguranje), Oslo.

9.

U svrhu primjene preostalih odredbi poglavlja 1., 2., 3., 4., 5., 7. i 8. glave III. Uredbe i odredbi povezanih s tim odredbama u provedbenoj Uredbi:

 

Rikstrygdeverket (Uprava za nacionalno osiguranje), Oslo i njezina određena tijela (Folketrygdkontoret for utenlandssaker, Oslo, Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu, Oslo), regionalni i područni uredi za osiguranje).

10.

U svrhu primjene poglavlja 6. glave III. Uredbe i odredbi povezanih s tim odredbama u provedbenoj Uredbi:

 

Arbeidsdirektoratet (Direkcija za rad), Oslo i njezina određena tijela.

11.

U svrhu primjene članka 10.(a) Uredbe i članka 2. provedbene Uredbe:

 

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu), Oslo.

12.

Za program mirovinskog osiguranja za pomorce:

(a)

Područni ured za osiguranje u mjestu boravišta kada je određena osoba stanovnik Norveške.

(b)

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu), Oslo u odnosu na plaćanje potpora u skladu s programom za osobe koje imaju boravište u inozemstvu”;

(n)

Prilogu 11. dodaje se sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

Ništa.”

AKTI O KOJIMA UGOVORNE STRANKE VODE RAČUNA:

3.1   373 Y 0919(02): Odluka br. 74 od 22. veljače 1973. o pružanju medicinske skrbi u slučajevima privremenog boravka iz članka 22. stavka 1. točke (a) podtočke i. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 21. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 75, 19.9.1973., str. 4.).

3.2.   373 Y 0919(03): Odluka br. 75 od 22. veljače 1973. u vezi ispitivanja zahtjeva za reviziju u skladu s člankom 94. stavkom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 koje podnose osobe s invaliditetom (SL C 75, 19.9.1973., str. 5.).

3.3.   373 Y 0919(06): Odluka br. 78 od 22. veljače 1973. u vezi tumačenja članka 71. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 koja se odnosi na postupak provedbe odredaba o smanjenju i suspenziji (SL C 75, 19.9.1973., str. 8).

3.4.   373 Y 0919(07): Odluka br. 79 od 22. veljače 1973. o tumačenju članka 48. stavka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 u vezi sa skupljanjem razdoblja osiguranja koje se takvim smatra s obzirom na osiguranje u slučaju invaliditeta, starosti i smrti (SL C 75, 19.9.1973., str. 9).

3.5.   373 Y 0919(09): Odluka br. 81 od 22. veljače 1973. o skupljanju razdoblja osiguranja dovršenih tijekom određenog zaposlenja u skladu s člankom 45. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 75, 19.9.1973., str. 11.).

3.6.   373 Y 0919(11): Odluka br. 83 od 22. veljače 1973. o tumačenju članka 68. stavka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 82. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 koja se odnosi na potpore za vrijeme nezaposlenosti za uzdržavane članove obitelji (SL C 75, 19.9.1973., str. 14.).

3.7.   373 Y 0919(13): Odluka br. 85 od 22. veljače 1973. o tumačenju članka 57. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 67. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 za određivanje mjerodavnog zakonodavstva i institucija koje su nadležne za odobravanje potpora u vezi s profesionalnim bolestima (SL C 75, 19.9.1973., str. 17).

3.8.   373 Y 1113(02): Odluka br. 86 od 24. rujna 1973. o metodama djelovanja i sastava Odbora za reviziju Administrativne komisije Europskih zajednica za socijalnu sigurnost radnika migranata (SL C 96, 13.11.1973., str. 2.) kako je izmijenjena:

395 D 0512: Odlukom br. 159 of 3. listopada 1995. (SL L 294, 8.12.1995., str. 38.).

3.9.   374 Y 0720(06): Odluka br. 89 od 20. ožujka 1973. o tumačenju članka 16. stavka 1. i 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o osobama zaposlenim u diplomatskim misijama i konzularnim predstavništvima (SL C 86, 20.7.1974., str. 7).

3.10.   374 Y 0720(07): Odluka br. 91 od 12. srpnja 1973. o tumačenju članka 46. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o dodjeljivanju potpora u skladu sa stavkom 1. navedenog članka (SL C 86, 20.7.1974., str. 8.).

3.11.   374 Y 0823(04): Odluka br. 95 od 24. siječnja 1974. o tumačenju članka 46. stavka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o obračunavanju pro rata mirovina (SL C 99, 23.8.1974., str. 5).

3.12.   374 Y 1017(03): Odluka br. 96 od 15. ožujka 1974. o reviziji prava na potpore u skladu s člankom 49. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 126, 17.10.1974., str. 23.).

3.13.   375 Y 0705(02): Odluka br. 99 od 13. ožujka 1975. o tumačenju članka 107. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 u vezi obveze ponovnog obračunavanja tekućih potpora (SL C 150, 5.7.1975., str. 2).

3.14.   375 Y 0705(03): Odluka br. 100 od 23. siječnja 1975. o povratu potpora u gotovini koje odobrava ustanova u mjestu privremenog ili stalnog boravišta u ime nadležne ustanove i o detaljima o refundiranju tih potpora (SL C 150, 5.7.1975., str. 3.).

3.15.   376 Y 0526(03): Odluka br. 105 od 19. prosinca 1975. o provedbi članka 50. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 117, 26.5.1976., str. 3.).

3.16.   378 Y 0530(02): Odluka br. 109 od 18. studenoga 1977. o izmjeni Odluke br. 92 od 22. studenoga 1973. o konceptu osiguranja za vrijeme majčinstva i bolesti prema članku 19. stavku 1. i 2., članku 22., članku 25. stavcima 1., 3. i 4., članku 26., članku 28. stavku 1., članku 28a, članku 29. i članku 31. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i određivanju iznosa koji se trebaju vratiti u skladu s člankom 93., člankom 94. i člankom 95. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 kao i predujmovima koji se trebaju platiti u skladu s člankom 102. stavkom 4. iste Uredbe (SL C 125, 30.5.1978., str. 2.).

3.17.   383 Y 0115: Odluka br. 115 od 15. prosinca 1982. o odobravanju proteza, glavnih pomagala i drugih značajnih nenovčanih primanja predviđenih člankom 24. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 193, 20.7.1983., str. 7.).

3.18.   383 Y 0117: Odluka br. 117 od 7. srpnja 1982. o uvjetima za provedbu članka 50. stavka 1. točke (a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 238, 7.9.1983., str. 3.), kako je izmijenjena:

1 94 N: Aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.).

Odredbe Odluke, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju se sa sljedećim prilagodbama:

 

Točki 2. stavku 2. dodaje se sljedeće:

Island

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

Lihtenštajn

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Osiguranje za slučaj starosti, doživljenje i invaliditet Liechtensteina), Vaduz.

Norveška

Rikstrygdeverket (Uprava za nacionalno osiguranje), Oslo.”

3.19.   383 Y 1112(02): Odluka br. 118 od 20. travnja 1983. o uvjetima provedbe članka 50. stavka 1.točke (b) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 306, 12.11.1983., str. 2.), kako je izmijenjena:

1 94 N: Aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorima na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

 

Točki 2. stavku 4. dodaje se sljedeće:

Island

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Reykjavík.

Lihtenštajn

Liechtensteinische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Osiguranje za slučaj starosti, doživljenje i invaliditet Lihtenštajna), Vaduz.

Norveška

Rikstrygdeverket (Uprava za nacionalno osiguranje), Oslo.”

3.20.   383 Y 1102(3): Odluka br. 119 od 24. veljače 1983. o tumačenju članka 76. i članka 79. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 10. stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o preklapanju obiteljskih naknada i doplataka (SL C 295, 2.11.1983., str. 3.).

3.21.   383 Y 0121: Odluka br. 121 od 21. travnja 1983. o tumačenju članka 17. stavka 7. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 o odobravanju proteza, glavnih pomagala i drugih značajnih nenovčanih primanja (SL C 193, 20.7.1983., str. 10).

3.22.   386 Y 0126: Odluka br. 126 od 17. listopada 1985. o primjeni članka 14. stavka 1. točke (a), članka 14.(a) stavka 1. točke (a), članka 14. (b) stavaka 1. i 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 141, 7.6.1986., str. 3.).

3.23.   386 Y 0130: Odluka br. 130 od 17. listopada 1985. o uzorcima obrazaca nužnih za primjenu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i (EEZ) br. 574/72 (E 001; E 101-127; E 201-215; E 301-303; E 401-411) (86/303/EEZ) (SL L 192, 15.7.1986., str. 1.), kako je izmijenjena:

391 X 140: Odlukom br. 144 od 9. travnja 1990. (E 401-E 410F) (SL L 71, 18.3.1991., str. 1.),

394 X 0604: Odlukom br. 153 od 7. listopada 1993. (E 001, E 103-E 127) (SL L 244, 19.9.1994., str. 22.),

394 X 0605: Odlukom br. 154 od 8. veljače 1994. (E 301, E302, E303) (SL L 244, 19.9.1994., str. 123.),

395 D 0353: Odlukom br. 155 od 6. srpnja 1994. (E 401 do 411) (SL L 209, 5.9.1995., str. 1.).

3.24.   C/271/87/str. 3.: Odluka br. 132 od 23. travnja 1987. o tumačenju članka 40. stavka 3. točke (a) podtočke ii. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 271, 9.10.1987., str. 3.).

3.25.   C/284/87/str. 3: Odluka br. 133 od 2. srpnja 1987. o primjeni članka 17. stavka 7. i članka 60. stavka 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 284, 22.10.1987., str 3. i SL C 64, 9.3.1988., str. 13.).

3.26.   C/64/88 str. 4.: Odluka br. 134 od 1. srpnja 1987. o tumačenju članka 45. stavka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o skupljanju razdoblja osiguranja stečenih u zaposlenju ovisno o posebnom programu u jednoj ili više država članica (SL C 64, 9.3.1988., str. 4.).

3.27.   C/281/88/str. 7.: Odluka br. 135 od 1. srpnja 1987. o odobravanju nenovčanih primanja predviđenih člankom 17. stavkom 7. i člankom 60. stavku 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 i pojmovima hitnosti u smislu članka 20. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i iznimne hitnosti u smislu članka 17. stavka 7. i članka 60. stavka 6. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 281, 9.3.1988., str. 7.), kako je izmijenjena:

1 94 N: Aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorimâ na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21 kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

 

Točki 2. stavku 2. dodaje se sljedeće:

„(p)

IKR 35 000 za ustanovu u mjestu boravišta na Islandu;

q)

CHF 800 za ustanovu u mjestu boravišta u Lihtenštajnu;

(r)

NOK 3 600 za ustanovu u mjestu boravišta u Norveškoj.”

3.28.   C/64/88/str. 7.: Odluka br. 136 od 1. srpnja 1987. o tumačenju članka 45. stavka 1. do 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 uzimajući u obzir razdoblja osiguranja koja su stečena u skladu sa zakonodavstvima drugih država članica za stjecanje, zadržavanje ili obnovu prava na naknade (SL C 64, 9.3.1988., str. 7.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

 

Prilogu se dodaje sljedeće:

„P.   ISLAND

Ništa.

Q.   LIHTENŠTAJN

Ništa.

R.   NORVEŠKA

Ništa.”

3.29.   C140/89/str. 3.: Odluka br. 137 od 15. prosinca 1988. o primjeni članka 15. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72 (SL C 140, 6.6.1989., str. 3.).

3.30.   C/287/89/str. 3.: Odluka br. 138 od 17. veljače 1989. o tumačenju članka 22. stavka 1. točke (c) podtočke i. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o transplantaciji organa ili drugih vrsta testova na biološkim uzorcima potrebnim za operacije dok dotična osoba nije prisutna u državi članici u kojoj se testovi obavljaju (SL C 287, 15.11.1989., str. 3.).

3.31.   C/94/90/str. 3.: Odluka br. 139 od 30. lipnja 1989. o datumu koji se uzima u obzir prilikom određivanja stopa konverzije prema članku 107. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 574/72, koju treba primijeniti pri obračunavanju određenih potpora i doprinosa (SL C 94, 12.4.1990., str. 3.).

3.32.   C/94/90/str. 4.: Odluka br. 140 od 17. listopada 1989. o stopi konverzije koju treba primijeniti ustanova u mjestu boravišta potpuno nezaposlenog pograničnog radnika na posljednju nadnicu ili plaću koju je primio u mjerodavnoj državi (SL C 94, 12.4.1990., str. 4.).

3.33.   C 94/90/str. 5.: Odluka br. 141 od 17. listopada 1989. o izmjeni Odluke br. 127 od 17. listopada 1985. o sastavljanju popisa predviđenih člankom 94. stavkom 4. i člankom 95. stavkom 4. Uredbe (EEZ) br. 574/72/EEZ (SL C 94, 12.4.1990., str. 5.).

3.34.   C/80/90/str. 7.: Odluka br. 142 od 13. veljače 1990. o primjeni članaka 73., 74. i 75. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL C 80, 30.3.1990., str. 7.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

a)

Točka 1. ne primjenjuje se.

b)

Točka 3. ne primjenjuje se.

3.35.   391 D 0425: Odluka br. 147 od 11. listopada 1990. o primjeni članka 76. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 (SL L 235, 23.8.1991., str. 21.), kako je izmijenjena:

395 D 0353: Odlukom br. 155 od 6. srpnja 1994. (E 401 do 411) (SL L 209, 5.9.1995., str. 1.).

3.36.   393 D 0068: Odluka br. 148 od 25. lipnja 1992. o uporabi certifikata u vezi sa mjerodavnim zakonodavstvom (Obrazac E 101) kada razdoblje na koje je radnik poslan ne prelazi tri mjeseca (SL L 22, 30.1.1993., str. 124.).

3.37.   C/229/93/str. 5: Odluka br. 150 od 26. lipnja 1992. o primjeni članaka 77., 78. i 79. stavka 3. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 10. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Uredbe (EEZ) br. 574/72 (SL C 229, 25.8.1993., str. 5.), kako je izmijenjena:

1 94 N: Aktom o uvjetima pristupanja Republike Austrije, Republike Finske i Kraljevine Švedske i prilagodbama ugovorimâ na kojima se temelji Europska unija (SL C 241, 29.8.1994., str. 21. kako je prilagođen u SL L 1, 1.1.1995., str. 1.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

 

Prilogu se dodaje sljedeće:

„P.   ISLAND

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

Q.   LIHTENŠTAJN

1.

Za obiteljska davanja:

 

Liechtensteinische Familienausgleichskasse (Fond Lihtenštajna za obiteljske kompenzacije).

2.

Za obiteljske mirovine:

 

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Osiguranje Lihtenštajna za starost i doživljenje).

R.   NORVEŠKA

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Ured za nacionano osiguranje za osiguranje u inozemstvu), Oslo.”

3.38.   394 D 602: Odluka br. 151 od 22. travnja 1993. o primjeni članka 10.(a) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 i članka 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1247/92 (SL L 244, 19.9.1994., str. 1.).

Odredbe Odluke se, za potrebe ovog Sporazuma, čitaju sa sljedećim prilagodbama:

 

Prilogu se dodaje sljedeće:

„13.

Island:

Tryggingastofnun ríkisins (Državni zavod za socijalnu sigurnost), Laugavegur 114, 150 Reykjavík.

14.

Norveška:

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Nacionalni ured za socijalno osiguraje u inozemstvu), Oslo.

15.

Lihtenštajn:

Amt für Volkswirtschaft (Ured za nacionalno gospodarstvo) u vezi naknada za majčinstvo;

Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (Osiguranje Lihtenštajna za starost i doživljenje) koje se odnosi na potpore za udovice odnosno udovce, dodatne potpore za osiguranje za starost, doživljenje i invaliditet kao i pripomoći za bespomoćne,

Liechtensteinische Invalidenversicherung (Invalidsko osiguranje) koje se odnosi na pripomoći za slijepe osobe.”

3.39.   395 D 0419: Odluka br. 156 od 7. travnja 1995. o pravilima prvenstva u vezi s osiguranjem u slučaju bolesti ili majčinstva koje je usvojila Administrativna komisija Europskih zajednica za socijalnu sigurnosti radnika migranata (SL L 249, 17.10.1995., str. 41.).

3.40.   296 D 0172: Odluka br. 160 od 28. studenoga 1995. o području primjene članka 71. stavka 1. točke (b) podtočke ii. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 u vezi s pravom radnika na naknade za vrijeme nezaposlenosti radnika koji nisu pogranični radnici, a koji su tijekom svog posljednjeg zaposlenja imali boravište na državnom području države članice koja nije nadležna država (SL L 49, 28.2.1996., str. 31.).

3.41.   296 D 0249: Odluka br. 161 od 15. veljače 1996. o naknadi koju daje nadležna ustanova države članice za troškove koji su nastali tijekom boravka u drugoj državi članici, a pomoću postupka na koji se odnosi članak 34. stavak 4. Uredbe (EEZ) br. 574/72 (SL L 83, 2.4.1996., str. 19.).

3.42.   384 Y 0802(32): Odluka br. 162 od 31. svibnja 1996. o tumačenju članka 14. stavka 1. i članka 14.(b) stavka 1. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o zakonodavstvu koje se primjenjuje na izaslane radnike (SL L 241, 21.9.1996., str. 28.).

3.43.   386 Y 0128: Odluka br. 163 od 31. svibnja 1996. o tumačenju članka 22. stavka 1.(A) Uredbe (EEZ) br. 1408/71 u pogledu osoba koje idu na dijalizu ili terapiju kisikom (SL L 241, 21.9.1996., str. 31.).

AKTI KOJE UGOVORNE STRANKE UZIMAJU U OBZIR

Ugovorne stranke uzimaju u obzir sadržaje sljedećih akata:

4.1.   Preporuka br. 14 od 23. siječnja 1975. o pitanju Obrasca E 111 za radnike koji su izaslani u inozemstvo (koju je usvojila Administrativna komisija na svojoj 139. sjednici, održanoj 23. siječnja 1975.).

4.2.   Preporuka br. 15 od 19. prosinca 1980. o određivanju jezika na kojem će se izdavati potrebni obrasci za potrebe uredbi br. 1408/71/EEZ i br. 574/72/EEZ (koju je usvojila Administrativna komisija na svojoj 176. sjednici održanoj 19. prosinca 1980.).

4.3.   385 Y 0016: Preporuka br. 16 od 12. prosinca 1984. o zaključivanju ugovora u skladu s člankom 17. Uredbe br. 1408/71/EEZ (SL C 273, 24.10.1985., str. 3.).

4.4.   385 Y 0017: Preporuka br. 17 od 12. prosinca 1984. o statističkim podacima koji se dostavljaju svake godine za izradu izvješća Administrativne komisije (SL C 273, 24.10.1985., str. 3.).

4.5.   386 Y 0018: Preporuka br. 18 od 28. veljače 1986. o zakonodavstvu koje se primjenjuje na nezaposlene osobe koje obavljaju honorarni posao u državi članici koja nije država boravišta (SL C 284, 11.11.1986., str. 4.).

4.6.   C/199/93, str. 11.: Preporuka br. 19 od 24. studenoga 1992. o unapređivanju suradnje između država članica na provedbi uredbi Zajednice (SL C 199, 23.7.1993., str. 11.).

4.7.   396 X 0592: Preporuka br. 20 od 31. svibnja 1996. o unapređivanju uprave i namirenju uzajamnih tražbina (SL 259, 12.10.1996., str. 19.).

5.1.   380 Y 0609(03): Ažuriranje izjavâ država članica predviđenih člankom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL C 139, 9.6.1980., str. 1.).

5.2.   381 Y 0613(01): Izjave koje donosi Grčka predviđene člankom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L C 143, 13.6.1981., str. 1.).

5.3.   383 Y 1224(01): Izmjena izjave Savezne Republike Njemačke predviđene člankom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L C 351, 24.12.1983., str. 1.).

5.4.   C/338/86/str. 1.: Ažuriranje izjava država članica predviđenih člankom 5. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L C 338, 31.12.1986., str. 1.).

5.5.   C/107/87/str. 1.: Izjave država članica predviđene člankom 5. Uredbe Vijeća/EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L C 107, 22.4.1987., str. 1.).

5.6.   C/323/80/str. 1.: Obavijest koju su Vijeću dostavile Vlade Savezne Republike Njemačke i Velikog Vojvodstva Luksemburga o zaključivanju konvencije između ovih dviju Vlada o različitim pitanjima socijalne sigurnosti, prema članku 8. stavku 2. i članku 96. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 od 14. lipnja 1971. o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L C 323, 11.12.1980., str. 1.).

5.7.   L/90/87/str. 39.: Izjava koju je dala Francuska Republika na temelju članka 1. točke (j) Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigurnosti na zaposlene osobe i njihove obitelji koji se kreću unutar Zajednice (SL L 90, 2.4.1987., str. 39.).

NAČINI SUDJELOVANJA DRŽAVA EFTA-e U ADMINISTRATIVNOJ KOMISIJI ZA SOCIJALNU SIGURNOST RADNIKA MIGRANATA I ODBORU ZA REVIZIJU KOJI JE PRIDRUŽEN OVOJ KOMISIJI U SKLADU S ČLANKOM 101. STAVKOM 1. SPORAZUMA

Island, Lihtenštajn i Norveška mogu svaki zasebno slati svoje predstavnike, prisutne u svojstvu savjetnika (promatrača), na sastanke Administrativne komisije za socijalnu sigurnost radnika migranata koja je pridružena Komisiji Europskih zajednica i na sastanke Odbora za reviziju koji je pridružen navedenoj Administrativnoj komisiji.