11/Sv. 031

HR

Službeni list Europske unije

74


21997D0904(07)


L 242/76

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

30.04.1997.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-a

br. 27/97

od 30. travnja 1997.

o izmjeni Priloga XX. (Okoliš) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-a,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je prilagođen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog XX. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 82/96 od 13. prosinca 1996. (1);

budući da Direktivu Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (2) treba unijeti u Sporazum;

budući da Direktiva Vijeća 96/61/EZ stavlja izvan snage, s učinkom na dan 11 godina nakon njezinog stupanja na snagu, Direktivu Vijeća 84/360/EEZ od 28. lipnja 1984. o suzbijanju onečišćenja zraka iz industrijskih postrojenja (3), koja je uključena u Sporazum i koju stoga treba izbrisati iz Sporazuma s učinkom od tog istog datuma,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Iza točke 2.f (Uredba Vijeća (EEZ) br. 1836/93) u Prilogu XX. Sporazumu umeće se sljedeća točka:

„2.g

396 L 0061: Direktiva Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o integriranom sprečavanju i kontroli onečišćenja (SL L 257, 10.10.1996., str. 26.).”

Članak 2.

Tekst točke 16. (Direktiva Vijeća 84/360/EEZ) briše se s učinkom od 30. listopada 2007.

Članak 3.

Tekstovi Direktive Vijeća 96/61/EZ na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 1997., pod uvjetom da su sve obavijesti iz članka 103. stavka 1. Sporazuma podnesene Zajedničkom odboru EGP-a.

Članak 5.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 30. travnja 1997.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

C. DAY


(1)  SL L 100, 17.4.1997., str. 71.

(2)  SL L 257, 10.10.1996., str. 26.

(3)  SL L 188, 16.7.1984., str. 20.