11/Sv. 090

HR

Službeni list Europske unije

94


21996D0523(02)


L 124/13

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

01.03.1996.


ODLUKA ZAJEDNIČKOG ODBORA EGP-A

br. 12/96

od 1. ožujka 1996.

o izmjeni Priloga XIV. (Tržišno natjecanje) Sporazumu o EGP-u

ZAJEDNIČKI ODBOR EGP-A,

uzimajući u obzir Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru, kako je izmijenjen Protokolom o prilagodbi Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 98.,

budući da je Prilog XIV. Sporazumu izmijenjen Odlukom Zajedničkog odbora EGP-a br. 7/94 od 21. ožujka 1994. o izmjeni Protokola 47 i određenih priloga Sporazumu o EGP-u (1);

budući da Uredbu Komisije (EZ) br. 870/95 od 20. travnja 1995. o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije ugovora, odluka i usklađenih praksi između linijskih brodara (konzorcija) sukladno Uredbi Vijeća (EEZ) br. 479/92 (2) treba unijeti u Sporazum,

ODLUČIO JE:

Članak 1.

Iza točke 11.B (Uredba Komisije (EEZ) br. 1617/93) Priloga XIV. Sporazumu umeće se sljedeća točka:

„11.C

395 R 0870: Uredba Komisije (EZ) br. 870/95 od 20. travnja 1995. o primjeni članka 85. stavka 3. Ugovora na određene kategorije ugovora, odluka i usklađenih praksi između linijskih brodara (konzorcija) sukladno Uredbi Vijeća (EEZ) br. 479/92 (SL L 89, 21.4.1995., str. 7.).

Odredbe Uredbe se u svrhu Sporazuma tumače sa sljedećim prilagodbama:

(a)

u članku 2. riječi ‚luke Zajednice’ postaju ‚luke na teritoriju obuhvaćenom Sporazumom o EGP-u’;

(b)

u članku 7. stavku 1. izraz ‚pod uvjetom da je Komisija obaviještena o odnosnim sporazumima u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 4260/88 i da se Komisija ne protivi’ postaje ‚pod uvjetom da su Komisija EZ-a ili nadzorno tijelo EFTA-e obaviješteni o odnosnim sporazumima u skladu s odredbama Uredbe Komisije (EEZ) br. 4260/88 i odgovarajućim odredbama u Protokolu 21 Sporazuma o EGP-u i da se nadležno nadzorno tijelo ne protivi’;

(c)

u članku 7. stavku 2. pojam ‚Komisija’ postaje ‚Komisija EZ-a ili nadzorno tijelo EFTA-e’;

(d)

u članku 7. stavku 5. druga se rečenica mijenja i glasi:

‚Protivit će se izuzeću, ako zaprimi takav zahtjev od države koja je u njezinoj nadležnosti u roku tri mjeseca nakon što je tim državama poslala obavijest iz stavka 1.’;

(e)

u članku 7. stavku 6. druga se rečenica mijenja i glasi:

‚Međutim, ako je prigovor uložen na zahtjev države koja spada u njezinu nadležnost i taj se zahtjev podrži, moguće ga je povući samo nakon savjetovanja sa Savjetodavnim odborom za mjere ograničavanja i vodeće pozicije u pomorskom prometu’;

(f)

na kraju članka 7. stavka 9. dodaje se sljedeće:

‚ili odgovarajuća odredba u Protokolu 21 Sporazuma o EGP-u’;

(g)

u članku 12., riječi uvodnog stavka ‚u skladu s člankom 6. Uredbe (EEZ) br. 479/92’ mijenjaju se u ‚bilo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev drugog nadzornog tijela ili države koja spada u njezinu nadležnost ili fizičkih ili pravnih osoba koje imaju zakoniti interes’.”

Članak 2.

Tekstovi Uredbe (EZ) br. 870/95 na islandskom i norveškom jeziku, koji su priloženi odnosnim jezičnim inačicama ove Odluke, vjerodostojni su.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 1996., uz uvjet da su Zajedničkom odboru EGP-a prethodno podnesene sve potrebne obavijesti u skladu s člankom 103. stavkom 1. Sporazuma.

Članak 4.

Ova se Odluka objavljuje u odjeljku o EGP-u i Dodatku o EGP-u Službenom listu Europskih zajednica.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. ožujka 1996.

Za Zajednički odbor EGP-a

Predsjednik

P. BENAVIDES


(1)  SL L 160, 28.6.1994., str. 1.

(2)  SL L 89, 21.4.1995., str. 7.