11/Sv. 40

HR

Službeni list Europske unije

24


21995A1230(12)


L 324/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske zajednice i Republike Ekvadora o prekursorima i kemijskim tvarima koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih tvari

EUROPSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica”, s jedne strane, i

REPUBLIKA EKVADOR,

dalje u tekstu „Ekvador”, s druge strane,

dalje u tekstu „ugovorne stranke”,

USTRAJNE da spriječe i suzbiju nedopuštenu proizvodnju opojnih droga i psihotropnih tvari kontrolirajući opskrbu prekursorima i kemijskih tvarima koji se često koriste u te svrhe;

POTVRĐUJUĆI članak 12. Konvencije Ujedinjenih naroda iz 1988. protiv nedopuštenog prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima;

SLAŽUĆI se sa završnim izvješćem Radne skupine za kemijsko djelovanje (CATF), koje je odobreno na Gospodarskom sastanku na vrhu u Londonu (G-7) 15. srpnja 1991., koji preporučuje jačanje međunarodne suradnje sklapanjem bilateralnih sporazuma, posebno između regija i zemalja koje su uključene u izvoz, uvoz i provoz ovih kemijskih tvari;

UVJERENE da međunarodna trgovina predstavlja posebni čimbenik rizika i da samo dogovori o suradnji između dotičnim regijama mogu spriječiti ovu opasnost, posebno povezujući uvozne i izvozne kontrole;

POTVRĐUJUĆI svoju zajedničku predanost uspostavi mehanizama pomoći i suradnje između Ekvadora i Zajednice s ciljem suzbijanja zlouporabe kontroliranih tvari u nedopuštene svrhe, u skladu s usmjerenjima i radnjama donesenima na međunarodnoj razini;

PREPOZNAJUĆI da se te kemijske tvari također uglavnom i najčešće koriste u zakonite svrhe i da međunarodna trgovina ne smije biti ometana pretjeranim postupcima nadzora;

EUROPSKA ZAJEDNICA:

REPUBLIKA EKVADOR:

SPORAZUMJELE:

Članak 1.

Područje primjene sporazuma

1.   Ovaj Sporazum utvrđuje mjere za jačanje upravne suradnje između ugovornih stranaka kako bi se spriječila zlouporaba tvari koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari, ne dovodeći u pitanje priznavanje legitimnih interesa trgovine i industrije.

2.   U tu svrhu, ugovorne stranke pomažu jedna drugoj, kao što je utvrđeno u ovome Sporazumu, a posebno u:

nadzoru trgovine kontroliranim tvarima između njih, s ciljem sprečavanja njihove zlouporabe u nedopuštene svrhe,

pružanju međusobne upravne pomoći, čime se osigurava ispravna primjena odredaba zakonodavstva koje se odnosi na kontrolu trgovine tim tvarima.

3.   Ne dovodeći u pitanje eventualne izmjene koje mogu biti donesene u okviru nadležnosti Zajedničke skupine za praćenje, ovaj se Sporazum primjenjuje na kemijske tvari navedene u izmijenjenom Prilogu Konvenciji UN-a iz 1988. protiv nedopuštenog prometa opojnim drogama i psihotropnim tvarima, dalje u tekstu „kontrolirane tvari”.

Članak 2.

Nadzor trgovine

1.   Ugovorne se stranke na vlastitu inicijativu međusobno savjetuju i obavješćuju o svakoj sumnji na zlouporabu kontroliranih tvari za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, posebno kada je riječ o pošiljci neuobičajenih količina ili u neuobičajenim okolnostima.

2.   Što se tiče kontroliranih tvari navedenih u Prilogu A ovog Sporazuma, nadležno tijelo ugovorne stranke izvoznice u trenutku izdavanja odobrenja za izvoz i prije otpreme pošiljke dostavlja primjerak odobrenja za izvoz nadležnom tijelu ugovorne stranke. Specifične se informacije pružaju kada subjekt u zemlji izvoznici koristi otvoreno pojedinačno odobrenje koje obuhvaća nekoliko izvoza.

3.   Što se tiče kontroliranih tvari navedenih u Prilogu B ovom Sporazumu, izvoz se odobrava samo kada je ugovorna stranka uvoznica dala svoj pristanak.

4.   Ugovorne se stranke obvezuju da će međusobno i pravovremeno pružati povratne informacije o svim pruženim informacijama ili zatraženim mjerama na temelju ovog članka.

5.   Pri provedbi gore navedenih mjera nadzora trgovine, potrebno je primjereno poštovati legitimne interese trgovine. Posebno, u slučajevima obuhvaćenima stavkom 3., odgovor ugovorne stranke uvoznice se pruža u roku od 15 radnih dana nakon primitka poruke ugovorne stranke izvoznice. Ako u tom roku nema odgovora, smatrat će se da je odobrenje za uvoz izdano. Odbijanje izdavanja odobrenja za uvoz mora biti u tom roku, u pisanom obliku, poslano ugovornoj stranci izvoznici i mora biti obrazloženo.

Članak 3.

Suspenzija pošiljke

1.   Ne dovodeći u pitanje moguću primjenu tehničkih provedbenih mjera, pošiljke se suspendiraju ako, prema mišljenju jedne od ugovornih stranaka, postoje opravdani razlozi za vjerovanje da bi kontrolirane tvari mogle biti zlouporabljene za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari, ili kada, u slučajevima opisanima u članku 2. stavku 3., ugovorna stranka uvoznica traži suspenziju.

2.   Ugovorne stranke međusobno surađuju pružajući jedna drugoj sve informacije koje se odnose na pretpostavljene zlouporabe.

Članak 4.

Međusobna administrativna pomoć

1.   Ugovorne stranke, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, međusobno dostavljaju sve informacije s ciljem sprječavanja zlouporabe kontroliranih tvari za nedopuštenu proizvodnju opojnih droga ili psihotropnih tvari i istražuju slučajeve sumnje na zlouporabu. Ako je potrebno, one donose odgovarajuće mjere predostrožnosti za sprečavanje zlouporabe.

2.   Svaki se zahtjev za informacijama ili mjerama predostrožnosti rješava što je brže moguće.

3.   Zahtjevi za administrativnu pomoć se izvršavaju u skladu sa zakonima, propisima i drugim pravnim instrumentima ugovorne stranke koja je primila zahtjev.

4.   Službenici ugovorne stranke mogu, u dogovoru s drugom ugovornom strankom, biti nazočni istražnim aktivnostima koje se provode na području potonje.

5.   Ugovorne stranke međusobno se pomažu u olakšavanju pružanja dokaza.

6.   Administrativna pomoć pružena na temelju ovog članka ne dovodi u pitanje pravila koja uređuju međusobnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima, niti se ne primjenjuje na informacije dobivene na zahtjev pravosudnog tijela na temelju njegove ovlasti, osim ako potonji ne pristane na to.

7.   Mogu se tražiti informacije u vezi s kemijskim tvarima koje se često koriste u nedopuštenoj proizvodnji opojnih droga ili psihotropnih tvari, ali koje ne ulaze u područje primjene ovog Sporazuma.

Članak 5.

Razmjena informacija i povjerljivost

1.   Sve informacije poslane u bilo kojem obliku na temelju ovog Sporazuma su povjerljive ili ograničene naravi, ovisno o pravilima koja se primjenjuju u svakoj ugovornoj stranci. Za njih vrijedi obveza službene tajne i zaštićene su na isti način kao i slične informacije na temelju relevantnih zakona ugovorne stranke koja je informacije primila i odgovarajućih odredaba koje se primjenjuju na tijela Zajednice.

2.   Osobni podaci se mogu razmijeniti samo kada se ugovorna stranka, primateljica te informacije, obvezuje da će te podatke štititi na način koji je najmanje jednak zaštiti koju bi u tom slučaju upotrijebila ugovorna stranka koja bi te podatke mogla poslati.

3.   Dobivene se informacije koriste isključivo za potrebe primjene ovog Sporazuma. Kada jedna od ugovornih stranaka traži uporabu tih informacija u druge svrhe, ona treba zatražiti prethodni pisani pristanak tijela koje je te informacije dobavilo. Nadalje, ta uporaba podliježe ograničenjima koje je to tijelo utvrdilo.

4.   Stavak 3. ne sprečava uporabu informacija u sudskim ili upravnim postupcima koji su naknadno pokrenuti radi nepoštivanja zakonodavstva o nadzoru tvari. Nadležno tijelo koje je dostavilo te informacije se obavješćuje o toj uporabi.

Članak 6.

Izuzeci od obveze pružanja pomoći

1.   Ugovorne stranke mogu odbiti pružanje pomoći predviđene ovim Sporazumom kada bi to:

(a)

moglo ugroziti suverenitet Ekvador ili države članice Zajednice;

(b)

moglo ugroziti javni interes, sigurnost ili druge ključne interese, a posebno slučajeve spomenute u članku 5. stavka 2.; ili

(c)

povrijedilo industrijsku, trgovačku ili profesionalnu tajnu.

2.   Ako jedna ugovorna stranka zatraži pomoć koju ona sama ne bi mogla u cijelosti ili djelomično pružiti na sličan zahtjev, ona tu činjenicu navodi u svojem zahtjevu. Druga ugovorna stranka onda odlučuje u kojem obliku može riješiti zahtjev.

3.   Ako je pomoć odbijena, druga ugovorna stranka se bez odlaganja obavješćuje o odluci i razlozima odbijanja pomoći.

Članak 7.

Tehnička i znanstvena suradnja

Ugovorne stranke surađuju u utvrđivanju novih metoda zlouporabe, kao i odgovarajućih protumjera, uključujući i tehničku suradnju s ciljem jačanja upravnih struktura i struktura kaznenog progona u ovom području i promicanja suradnje s trgovinom i industrijom. Ta se tehnička suradnja može posebno odnositi na programe izobrazbe i razmjene dotičnih službenika, kao i na opremu potrebnu za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 8.

Provedbene mjere

1.   Ugovorne stranke nastoje provoditi ovaj Sporazum uzimajući u obzir nužnost dosljednog pristupa zakonodavstva o nadzoru tvari za cjelokupnu Međuameričku regiju.

2.   Svaka ugovorna stranka imenuje nadležno tijelo ili nadležna tijela za koordinaciju primjene ovog Sporazuma. Ta tijela međusobno izravno komuniciraju za potrebe primjene ovog Sporazuma.

3.   Ugovorne se stranke međusobno obavješćuju o odredbama koje se donose za provedbu ovog Sporazuma.

Članak 9.

Zajednička skupina za praćenje

1.   Ovime se uspostavlja Zajednička skupina za praćenje nadzora prekursora i kemijskih tvari, dalje u tekstu „Zajednička skupina za praćenje”, u kojoj je zastupljena svaka ugovorna stranka ovog Sporazuma.

2.   Zajednička skupina za praćenje djeluje sporazumno. Ona se obično sastaje jednom godišnje, a dan, mjesto i program se sporazumno utvrđuju. Ti se sastanci, u onoj mjeri u kojoj je to moguće, organiziraju istodobno sa sastancima drugih zajedničkih odbora ili zajedničkih skupina uspostavljenih između Zajednice i drugih država članica i Organizacije američkih država.

Izvanredni sastanci Zajedničke skupine za praćenje se mogu sazvati dogovorom ugovornih stranaka.

3.   Zajednička skupina za praćenje donosi vlastiti poslovnik.

Članak 10.

Uloga Zajedničke skupine za praćenje

1.   Zajednička skupina za praćenje upravlja ovim Sporazumom i osigurava njegovu pravilnu primjenu. U tu svrhu:

ona proučava i razvija potrebne načine za osiguravanje pravilnog funkcioniranja ovog Sporazuma,

ugovorne stranke je redovno obavješćuju o svojem iskustvu u primjeni ovog Sporazuma,

donosi odluke u slučajevima predviđenima u stavku 2.,

daje preporuke u slučajevima predviđenima u stavku 3.,

proučava i razvija mjere tehničke pomoći iz članka 7.,

proučava i razvija druge moguće oblike suradnje u pitanjima koja se odnose na prekursore i kemijske tvari.

2.   Zajednička skupina za praćenje sporazumno donosi odluke o izmjeni priloga A i B.

Ugovorne stranke provode te odluke u skladu s vlastitim zakonodavstvom.

Ako je predstavnik ugovorne stranke u Zajedničkoj skupini za praćenje prihvatio odluku za koju je potrebno dovršiti postupke potrebne za tu svrhu, odluka stupa na snagu, ako u njoj nije naveden datum, prvog dana drugog mjeseca nakon obavijesti o dovršenju tih postupaka.

3.   Zajednička skupina za praćenje ugovornim strankama preporuča:

(a)

izmjene ovog Sporazuma;

(b)

sve druge mjere potrebne za primjenu ovog Sporazuma.

Članak 11.

Ostali sporazumi

1.   Ne dovodeći u pitanje odredbe Ugovora o osnivanju Europske zajednice, odredbe ovog Sporazuma zamjenjuju odredbe bilateralnih sporazuma koji su bili sklopljeni između pojedinih država članica Zajednice ili nekoliko njih i Ekvadora ako nisu u skladu s potonjima. Ti bilateralni sporazumi ne dovode u pitanje odredbe Zajednice kojima je uređena razmjena svih informacija dobivenih u područjima koja obuhvaća ovaj Sporazum, a koje bi mogle biti od interesa za Zajednicu, između nadležnih upravnih tijela unutar Zajednice.

2.   Ugovorne se stranke također međusobno obavješćuju o svim mjerama u području nadzora tvari poduzetima s drugim zemljama.

Članak 12.

Stupanje na snagu

1.   Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon dana polaganja posljednje isprave o ratifikaciji, prihvata ili odobrenja, u skladu s pravilima koja se primjenjuju na svaku ugovornu stranku.

2.   Isprave iz stavka 1. polažu se pri Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije, koje djeluje kao depozitar.

3.   Depozitar obavješćuje ugovorne stranke o danu polaganja isprava iz stavka 1. za svaku ugovornu stranku i danu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 13.

Trajanje i otkazivanje

1.   Ovaj se Sporazum sklapa na pet godina i, ako nije drukčije određeno, prešutno se obnavlja u sljedećim razdobljima istog trajanja.

2.   Ovaj se Sporazum može izmijeniti međusobnim dogovorom ugovornih stranaka.

3.   Svaka ugovorna stranka može se povući iz ovog Sporazuma pod uvjetom da obavijesti drugu ugovornu stranku 12 mjeseci ranije u pisanom obliku.

Članak 14.

Vjerodostojni tekstovi

Ovaj Sporazum, koji je sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, finskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom i švedskom jeziku, a svi su tekstovi jednako vjerodostojni, pohranjen je u arhivu Glavnog tajništva Vijeća Europske unije, koje će dostaviti ovjereni primjerak svakoj ugovornoj stranci.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.

Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στη Μαδρίτη, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

For Europeiska gemenskapen

Image

Por la República de Ecuador

For Republikken Ecuador

Für die Republik Ecuador

Για τη Δημοκρατία του Ισημερινού

For the Republic of Ecuador

Pour la république de l'Equateur

Per la Repubblica dell'Ecuador

Voor de Republiek Ecuador

Pela República da Equador

Ecuadorin tasavallan puolesta

För Republiken Ecuador

Image


PRILOG A

Tvari koje podliježu mjerama iz članka 2. stavka 2.

Metil etil keton

Toluen

Kalijev permanganat

Sumporna kiselina

Aceton

Etil eter

Klorovodična kiselina

Anhidrid octene kiseline

Antranilna kiselina

Feniloctena kiselina

Piperidin


PRILOG B

Tvari koje podliježu mjerama iz članka 2. stavka 3.