11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

203


21994A1223(16)


L 336/191

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OPĆI SPORAZUM O TRGOVINI USLUGAMA

ČLANICE,

PREPOZNAJUĆI sve veći značaj trgovine uslugama za rast i razvoj svjetskogagospodarstva;

ŽELEĆI uspostaviti multilateralni okvir načela i pravila za trgovinu uslugama s ciljempovećanja takve trgovine pod uvjetima transparentnosti i postupne liberalizacije kaosredstva promicanja gospodarskog rasta svih trgovinskih partnera i razvoja u zemljama urazvoju;

ŽELEĆI što prije postići veću razinu liberalizacije trgovine uslugama putem uzastopnihrundi multilateralnih pregovora usmjerenih na promicanje interesa svih sudionika natemelju uzajamne koristi i postizanja ukupne ravnoteže prava i obveza, a uz primjerenopoštovanje ciljeva nacionalnih politika;

PREPOZNAJUĆI pravo članica na propisivanje i donošenje novih propisa o pružanju usluga nasvojem državnom području radi udovoljavanja ciljevima nacionalnih politika ipriznavajući posebne potrebe zemalja u razvoju da s obzirom na postojeću nesrazmjernostvezano za stupanj razvijenosti propisa o uslugama u različitim državama koriste topravo;

ŽELEĆI olakšati sve značajnije sudjelovanje zemalja u razvoju u trgovini uslugamauključujući i povećanje njihova izvoza usluga, među ostalim, putem jačanja njihoveunutarnje sposobnosti pružanja usluga i njihove učinkovitosti i konkurentnosti;

UZIMAJUĆI POSEBNO U OBZIR ozbiljne poteškoće najnerazvijenijih zemalja s obzirom nanjihovu posebnu gospodarsku situaciju i njihove razvojne, trgovinske i financijskepotrebe;

SPORAZUMNE SU:

DIO I.

PODRUČJE PRIMJENE I DEFINICIJA

Članak 1.

Područje primjene i definicija

1.   Ovaj Sporazum se primjenjuje na mjere članica koje imaju utjecaja natrgovinu uslugama.

2.   Za potrebe ovog Sporazuma trgovina uslugama se određuje kao pružanjeusluge:

(a)

s državnog područja jedne članice na državno područje drugečlanice;

(b)

na državnom području jedne članice korisniku usluga izdruge članice;

(c)

od strane pružatelja usluge jedne članice, krozkomercijalnu prisutnost na državnom području neke drugečlanice;

(d)

od strane pružatelja usluge iz jedne članice, krozprisutnost fizičkih osoba iz te članice na državnom područjuneke druge članice.

3.   Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„mjerečlanica” znači mjere poduzete odstrane:

i.

središnjih, regionalnih ili lokalnih vlada itijela; te

ii.

nevladinih organizacija u izvršenju ovlastikoje su im povjerile središnje, regionalne ililokalne vlade ili tijela.

Pri ispunjavanju svojih obveza po ovom Sporazumu svakačlanica poduzima razumne raspoložive mjere kako bi osiguralada na svojem državnom području regionalne i lokalne vlade itijela te nevladine organizacije ispunjavaju obveze.

(b)

„usluge” znači svaka usluga u svim sektorimaosim usluga pruženih u obavljanju vladinih ovlasti;

(c)

„usluga pružena u obavljanju vladinih funkcija” znači svakausluga koja se ne pruža na komercijalnoj osnovi niti uuvjetima konkurencije s jednim ili više pružateljausluga.

DIO II.

OPĆE OBVEZE I DISCIPLINE

Članak II.

Tretman najpovlaštenije nacije

1.   S obzirom na sve mjere na koje se odnosi ovaj Sporazum svaka članica,odmah i bezuvjetno, odobrava uslugama i pružateljima usluga bilo koje drugečlanice ne manje povoljan tretman od onog koji odobrava uslugama ipružateljima usluga bilo koje treće zemlje.

2.   Članica može primjenjivati mjere koje nisu u skladu sa stavkom 1. ovogčlanka ako su te mjere navedene u Prilogu o izuzećima od primjene članka II.i ako udovoljavaju uvjetima iz tog Priloga.

3.   Odredbe ovog Sporazuma ne tumače se na način da bilo koju članicusprečavaju u pružanju ili odobravanju povlastica susjednim zemljama s ciljemolakšavanja razmjene lokalno pružanih i korištenih usluga ograničenih nasusjedna granična područja.

Članak III.

Transparentnost

1.   Svaka članica objavljuje bez odlaganja sve relevantne mjere općeprimjene koje se odnose ili utječu na provedbu ovog Sporazuma, najkasnije dotrenutka stupanja na snagu takvih mjera, osim u slučajevima izvanrednihsituacija. Objavljuju se također i međunarodni sporazumi koji imaju veze iliutječu na trgovinu uslugama, a kojih je članica potpisnica.

2.   Kada objavljivanje iz stavka 1. nije moguće, takve informacije trebajubiti dostupne javnosti na drugi način.

3.   Svaka članica bez odlaganja, barem jednom godišnje, obavještava Vijećeza trgovinu uslugama o uvođenju svakog novog ili o promjeni postojećegzakona, propisa ili upravnih smjernica koji značajno utječu na trgovinuuslugama na koje se odnose njezine specifične obveze po ovomSporazumu.

4.   Svaka članica bez odlaganja odgovara na sve zahtjeve neke druge članicekoji se odnose na određene informacije o svim mjerama opće primjene ili omeđunarodnim sporazumima u smislu stavka 1. Svaka članica, također,uspostavlja jedan ili više informacijskih centara za pružanje specifičnihinformacija drugim članicama na njihov zahtjev o svim takvim pitanjima, kaoi o pitanjima koja podliježu obvezi notifikacije iz stavka 3. Informacijskicentar se osniva u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Sporazumao osnivanju WTO-a (u daljem tekstu: „Sporazum o WTO-u”). Odgovarajuća fleksibilnost može se dogovoriti zapojedine članice - zemlje u razvoju vezano uz rok u kojem one morajuosnovati informacijske centre. Informacijski centri ne moraju bitidepozitari za zakone i ostale propise.

5.   Svaka članica može Vijeću za trgovinu uslugama notificirati sve mjerekoje je poduzela neka druga članica, a za koju smatra da utječe na provedbuovog Sporazuma.

Članak III. a

Objavljivanje povjerljivih podataka

Nijednom odredbom ovog Sporazuma od članica se ne zahtijeva pružanjepovjerljivih podataka čije bi objavljivanje priječilo provedbu zakona ili bi nadrugi način bilo protivno javnom interesu ili bi moglo štetiti legitimnimkomercijalnim interesima pojedinih javnih ili privatnih poduzeća.

Članak IV.

Povećanje sudjelovanja zemalja u razvoju

1.   Povećanje sudjelovanje članica - zemalja u razvoju u svjetskojtrgovini olakšava se putem usuglašenih specifičnih obveza s različitimčlanicama u skladu s dijelovima III. i IV. ovog Sporazuma, i odnose sena:

(a)

jačanje njihove domaće sposobnosti pružanja usluga idjelotvornosti i konkurentnosti, između ostalog, pristupomtehnologiji na komercijalnoj osnovi;

(b)

poboljšanje njihova pristupa distribucijskim kanalima iinformacijskim mrežama; i

(c)

liberalizaciju pristupa tržištu u sektorima i oblicimapružanja usluga koje su u njihovom izvoznom interesu.

2.   Razvijene zemlje članice i, koliko je to moguće, ostale članice, uroku od dvije godine od stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u,uspostavljaju kontaktne centre koji pružateljima usluga članica izzemalja u razvoju olakšavaju pristup informacijama povezanim s njihovimtržištima, a u vezi s:

(a)

komercijalnim i tehničkim aspektima pružanja usluga;

(b)

registracijom, priznavanjem i dobivanjem profesionalnihkvalifikacija; i

(c)

dostupnošću uslužnih tehnologija.

3.   U provedbi stavaka 1. i 2. posebna se prednost daje najnerazvijenijimzemljama članicama. Posebno se uzimaju u obzir ozbiljne poteškoćenajnerazvijenijih zemalja u vezi s prihvaćanjem usuglašenih specifičnihobveza, a s obzirom na njihovu posebnu gospodarsku situaciju i razvojne,trgovinske i financijske potrebe.

Članak V.

Gospodarska integracija

1.   Ovaj Sporazum ne sprečava niti jednu članicu u tome da bude strankaili da pristupi nekom sporazumu o liberalizaciji trgovine uslugama poduvjetom da takav sporazum:

(a)

obuhvaća značajan broj sektora (1); i

(b)

ne sadržava niti osigurava ukidanje u najvećoj mogućojmjeri svake diskriminacije među strankama u smislu člankaXVII., u sektorima na koje se odnosi podstavak (a),putem:

i.

ukidanja postojećih diskriminacijskih mjera;i/ili

ii.

zabranom novih ili strožih diskriminacijskihmjera;

stupanjem na snagu takvog sporazuma ili u nekom drugomrazumnom roku, osim za mjere dopuštene sukladno člancimaXI., XII., XIV. i XIV. a.

2.   Pri ocjeni jesu li ispunjeni uvjeti iz stavka 1.(b) razmatra se odnostog sporazuma prema širem procesu gospodarske integracije ili liberalizacijetrgovine između zemalja na koje se on odnosi.

3.

(a)

U slučajevima kad su zemlje u razvoju stranke takvogsporazuma kao što je navedeno u stavku 1., omogućuje sefleksibilnost u pogledu uvjeta utvrđenih u stavku 1.,posebno u pogledu podstavka (b) sukladno sa stupnjem razvojatih zemalja i to kako ukupne razvijenosti, tako irazvijenosti pojedinih sektora i podsektora.

(b)

Bez obzira na stavak 6., kod sporazuma navedenih u stavku1. sklopljenih isključivo između zemalja u razvoju,povoljniji tretman može se dati pravnim osobama u vlasništvuili pod kontrolom fizičkih osoba iz stranaka takvogsporazuma.

4.   Svaki sporazum iz stavka 1. usmjeren je olakšavanju trgovine izmeđustranaka tog sporazuma te, ni u kojem slučaju, prema bilo kojoj članiciizvan takvog sporazuma ne povećava ukupnu razinu prepreka trgovini uslugamau sektorima ili podsektorima obuhvaćenim takvim sporazumom, u odnosu narazinu primjenjivu prije sklapanja takvog sporazuma.

5.   Ako kod sklapanja, proširenja ili svake značajne izmjene nekog sporazumaiz stavka 1. članica namjerava povući ili izmijeniti neku specifičnu obvezu,a da to nije u skladu s odredbama i uvjetima utvrđenim u obvezujućemrasporedu te članice, ona u roku od najmanje 90 dana obavještava o takvojpromjeni ili povlačenju i primjenjuje postupak utvrđen u stavcima 2., 3. i4. članka XXI.

6.   Pružatelj usluga bilo koje druge članice, koji je pravna osoba osnovanau skladu sa zakonima stranke sporazuma iz stavka 1., ima pravo na tretmanpriznat tim sporazumom pod uvjetom da ima stvarnu poslovnu aktivnost nadržavnom području stranaka takvog sporazuma.

7.

(a)

Članice koje su stranke nekog sporazuma iz stavka 1.notificiraju bez odlaganja svaki takav sporazum ili svakoproširenje ili značajnu promjenu takvog sporazuma Vijeću zatrgovinu uslugama. Vijeću također dostavljaju i odgovarajućeinformacije koje ono od njih zatraži. Vijeće može osnovatiradnu skupinu za razmatranje takvog sporazuma ili proširenjaili promjene takvog sporazuma koja izvještava Vijeće osukladnosti takvog sporazuma s ovim člankom.

(b)

Članice koje su stranke nekog sporazuma iz stavka 1. kojise primjenjuje na temelju dogovorenih rokova, o njegovojprovedbi periodično izvještavaju Vijeće za trgovinuuslugama. Vijeće može osnovati radnu skupinu za razmatranjetakvih izvješća ako to ocijeni potrebnim.

(c)

Na osnovu izvješća radnih skupina navedenih u podstavcima(a) i (b), Vijeće može strankama, ako to smatra primjerenim,davati preporuke.

8.   Članica koja je stranka nekog sporazuma iz stavka 1. ne može tražitinadoknadu za trgovinske povlastice koje neka druga članica ima od takvogsporazuma.

Članak V. a

Sporazumi o integraciji tržišta rada

Ovaj Sporazum ne sprečava niti jednu članicu da bude stranka nekogsporazuma koji uspostavlja punu integraciju (2) tržišta rada između stranaka takvog sporazuma pod uvjetomda:

(a)

takav sporazum izuzima građane stranaka takvog sporazuma odzahtjeva u vezi s dozvolom za boravak i rad;

(b)

se takav sporazum notificira Vijeću za trgovinu uslugama.

Članak VI.

Domaće zakonodavstvo

1.   U sektorima u kojima su preuzete specifične obveze, svaka članicaosigurava da se sve mjere opće primjene koje utječu na trgovinu uslugamaprovode na razuman, objektivan i nepristran način.

2.

(a)

Svaka članica, što je prije moguće, uspostavlja redovne,arbitražne ili upravne sudove ili postupke koji na zahtjevpružatelja usluga na kojeg se neka mjera odnosi osiguravajubrzo preispitivanje i prikladne pravne lijekove zaadministrativne odluke koje utječu na trgovinu uslugama..Kad takvi postupci ne ovise o tijelu nadležnom za donošenjeupravne odluke, članica osigurava da postupci omogućavajuobjektivno i nepristrano preispitivanje;

(b)

Odredbe točke (a) ne tumače se u smislu da od članicezahtijevaju uspostavljanje takvih sudova i postupaka ako tonije u skladu s njihovim ustavom ili pravnim sustavom.

3.   U slučajevima kad se za pružanje usluge za koju je preuzeta specifičnaobveza zahtjeva odobrenje, nadležna tijela članice obavještavajupodnositelja zahtjeva o odluci, u razumnom roku od podnošenja zahtjeva kojese sukladno domaćem zakonodavstvu i propisima smatra cjelovitim. Na zahtjevpodnositelja zahtjeva nadležna tijela članice bez nepotrebnog odgađanja dajuinformaciju o stanju predmeta.

4.   Vijeće za trgovinu uslugama, putem odgovarajućih tijela koja možeosnovati, razrađuje potrebne discipline kako bi se osiguralo da mjerekoje se odnose na zahtjeve i postupke vezane uz kvalifikacije, tehničkestandarde i licencije ne stvaraju nepotrebne prepreke u trgoviniuslugama. Cilj disciplina je, između ostalog, osigurati da takvizahtjevi:

(a)

budu zasnovani na objektivnim i transparentnim kriterijima,kao što su stručnost i sposobnost za pružanje usluga;

(b)

ne budu složeniji nego što je potrebno za osiguranjekvalitete usluge;

(c)

u slučaju postupaka izdavanja dozvola sami po sebi nepredstavljaju ograničenje u pružanju usluge.

5.

(a)

U sektorima u kojima su članice preuzele specifične obveze,članica – do stupanja na snagu disciplina donesenih u timsektorima u skladu sa stavkom 4. – ne primjenjuju zahtjev zaizdavanje dozvola, zahtjeve za kvalifikaciju i tehničkestandarde koji takve specifične obveze poništavaju iliumanjuju na način koji:

i.

nije u skladu s kriterijima iz stavka 4.točaka (a), (b) ili (c); i

ii.

ta članica nije mogla razumno očekivati udoba kad su u tim sektorima preuzete specifičneobveze;

(b)

Kada se određuje postupa li neka članica u skladu sobavezom iz stavka 5. točke (a) u obzir se uzimajumeđunarodni standardi odgovarajućih međunarodnihorganizacija (3) koje primjenjuje ta članica.

6.   U sektorima u kojima su preuzete specifične obveze u vezi sprofesionalnim uslugama, svaka članica predviđa odgovarajuće postupke zaprovjeru stručnosti stručnjaka neke druge članice.

Članak VII.

Priznavanje

1.   Članica može priznati stečeno obrazovanje ili iskustvo, udovoljenezahtjeve ili licencije i certifikate za pružatelje usluga izdane u određenojzemlji za potrebe ispunjenja standarda ili kriterija, u cjelini ilidjelomično. Takvo priznavanje, koje se može postići usklađivanjem ilidrukčije, može se sporazumno dogovoriti ili utanačiti s određenom zemljomili se može autonomno priznati.

2.   Članica, koja je stranka postojećeg ili budućeg sporazuma ili dogovorana koji se odnosi stavak 1., ostalim zainteresiranim članicama pružaodgovarajuću mogućnost za pristupanje takvom sporazumu ili dogovoru ili zasklapanje sličnih sporazuma ili dogovora. Kod autonomnog priznavanja,članica pruža svakoj drugoj članici odgovarajuću mogućnost dokazivanja radipriznavanja obrazovanja, iskustva, dozvola ili potvrda stečenih na državnompodručju te druge članice ili udovoljenja zahtjevima na državnom području tedruge članice.

3.   Članica ne izdaje priznanje na način koji bi predstavljao sredstvodiskriminacije među državama u primjeni njezinih standarda i kriterija zaodobravanje, licenciranje ili certificiranje dobavljača usluga ili koji bipredstavljao prikriveno ograničavanje trgovine uslugama.

4.   Svaka članica:

(a)

u roku od 12 mjeseci od dana kada Sporazum o WTO-u za njustupa na snagu, obavješćuje Vijeće za trgovinu uslugama opostojećem priznavanju mjera i navesti da li su takve mjereosnovane na sporazumima ili dogovorima na koje se odnosistavak 1.;

(b)

bez odgađanja izvješćuje Vijeće za trgovinu uslugama ootvaranju pregovora o sporazumima ili dogovorima kojeuređuje stavak 1., a radi pružanja odgovarajuće mogućnostisvakoj članici da iskaže svoj interes za sudjelovanjem upregovorima prije nego što oni uđu u ključnu fazu;

(c)

bez odgađanja izvješćuje Vijeće za trgovinu uslugama ousvajanju novih mjera priznavanja ili o značajnim promjenamapostojećih mjera te navodi da li su takve mjere osnovane nasporazumu ili dogovoru koje uređuje stavak 1.

5.   Kad je to primjereno, priznanje bi se trebalo temeljiti namultilateralno dogovorenim kriterijima. U primjerenom slučaju članice usuradnji s međunarodnim i nevladinim organizacijama rade na utvrđivanju iusvajanju međunarodnih standarda i kriterija priznavanja i zajedničkihmeđunarodnih standarda za obavljanje trgovine uslugama i za profesionalnodjelovanje.

Članak VIII.

Monopoli i isključivi pružatelji usluga

1.   Svaka članica osigurava da svaki monopolski pružatelj usluga na njezinomdržavnom području pri pružanju monopolskih usluga na tom tržištu ne djelujena način koji nije u skladu s obvezama članice prema članku II. i posebnimobvezama.

2.   Kad se monopolski pružatelj usluga članice, izravno ili prekopridruženog trgovačkog društva, natječe za pružanje usluga izvan područjasvojih monopolskih prava i kad on podliježe specifičnim obvezama te članice,članica osigurava da takav pružatelj usluga svoj monopolski položaj nezlorabi radi djelovanja na njezinom državnom području na način koji nije uskladu s takvim specifičnim obvezama.

3.   Vijeće za trgovinu uslugama može, na zahtjev članice koja ima razlogavjerovati da monopolski pružatelj usluga neke druge članice djeluje na načinkoji nije u skladu sa stavkom 1. ili 2., zahtijevati da članica kojauspostavlja, podržava ili odobrava takvog pružatelja usluga pruži određenepodatke o njegovom poslovanju.

4.   Ako nakon stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u članica dodijelimonopolska prava u vezi s pružanjem usluge na koju se odnose specifičneobveze, članica to notificira Vijeću za trgovinu uslugama najkasnije trimjeseca prije namjeravane provedbe davanja monopolskih prava i primjenjujeodredbe stavaka 2., 3. i 4. članka XXI.

5.   Odredbe tog članka se primjenjuju i na slučajeve isključivih pružateljausluga kada članica, formalno ili činjenično, (a) odobri ili uspostavi malibroj pružatelja usluga i (b) stvarno spriječi konkurenciju među timpružateljima na svom državnom području.

Članak IX.

Poslovna praksa

1.   Članice prepoznaju da određena poslovna praksa pružatelja usluga,različita od one na koju se odnosi članak VIII., može ograničitikonkurenciju, a time i trgovinu uslugama.

2.   Svaka članica, na zahtjev bilo koje druge članice se savjetuje radiuklanjanja prakse navedene u stavku 1. Članica koja primi zahtjev razmatraga u potpunosti te surađuje na način da dostavlja sve javno dostupne podatkekoji nisu povjerljivi i u vezi su s tim pitanjem. Članica kojoj jedostavljen zahtjev pruža članici koja je dostavila zahtjev i druge dostupnepodatke, ali pod uvjetom da to dopušta domaće zakonodavstvo i da je sčlanicom koja je dostavila zahtjev sklopljen zadovoljavajući sporazum ozaštiti povjerljivosti podataka.

Članak X.

Izvanredne zaštitne mjere

1.   Multilateralno se pregovara o pitanju izvanrednih zaštitnih mjera natemelju načela nediskriminacije. Rezultati takvih pregovora stupaju na snagunajkasnije tri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u.

2.   U razdoblju prije stupanja na snagu rezultata pregovora iz stavka 1.,svaka članica može, bez obzira na odredbe stavka 1. članka XXI., Vijeću zatrgovinu uslugama notificirati svoju namjeru da promijeni ili povučespecifičnu obvezu pod uvjetom da Vijeću navede razlog uslijed kojeg tapromjena ili povlačenje ne može čekati istek trogodišnjeg razdoblja sukladnosa stavkom 1. članka XXI.

3.   Odredbe stavka 2. prestaju se primjenjivati tri godine od dana stupanjana snagu Sporazuma o WTO-u.

Članak XI.

Plaćanja i prijenosi plaćanja

1.   Osim u okolnostima navedenima u članku XII. članica ne primjenjujeograničenja na međunarodne prijenose i plaćanja za tekuće transakcije u vezisa specifičnim obvezama.

2.   Ništa u ovom Sporazumu ne utječe na prava i obveze članica Međunarodnogmonetarnog fonda prema člancima Sporazuma o Međunarodnom monetarnom fondu,uključivo s deviznim plaćanjima koja su u skladu s člancima Sporazuma, poduvjetom da ta članica na nijedno kapitalno plaćanje ne primjenjujeograničenja koja nisu u skladu sa specifičnim obvezama vezano uz takvetransakcije, osim prema članku XII. ili na zahtjev Međunarodnog monetarnogfonda.

Članak XII.

Ograničenja radi zaštite bilance plaćanja

1.   U slučaju kad se pojave ili prijete ozbiljne poteškoće u bilanciplaćanja ili inozemnim plaćanjima, članica može usvojiti i primjenjivatiograničenja trgovine uslugama za koje je preuzela posebne obveze, uključivoza plaćanja ili prijenose za transakcije koje se odnose na takve obveze.Prepoznaje se da zbog određenih poteškoća s bilancom plaćanja članice kojesu u procesu gospodarskog razvoja ili gospodarske tranzicije, moguzahtijevati primjenu ograničenja radi osiguranja, između ostalog, održavanjarazine financijskih rezervi potrebnih za provedbu programa gospodarskograzvoja ili gospodarske tranzicije.

2.   Ograničenja iz stavka 1.:

(a)

ne diskriminiraju članice;

(b)

u skladu su s člancima Sporazuma o Međunarodnom monetarnomfondu;

(c)

izbjegavaju nepotrebne štete tržišnim, gospodarskim ifinancijskim interesima bilo koje druge članice;

(d)

ne prelaze ograničenja, potrebna za savladavanje okolnostiopisanih u stavku 1.;

(e)

privremena su i postupno se ukidaju u skladu s poboljšanjemstanja spomenutog u stavku 1.

3.   Pri određivanju utjecaja takvih ograničenja, članice mogu prednost datipružanju usluga koje su važnije za njihove gospodarske ili razvojneprograme. Međutim, takva ograničenja se ne usvajaju niti zadržavaju radizaštite pojedinog sektora usluga.

4.   Sva ograničenja usvojena ili zadržana prema stavku 1. ili sve njihovepromjene odmah se notificiraju Glavnom vijeću.

5.

(a)

Članice koje primjenjuju odredbe ovog članka odmah se oograničenjima usvojenima po ovom članku konzultiraju sOdborom za ograničenja u vezi s bilancom plaćanja.

(b)

Ministarska konferencija utvrđuje postupke (4) periodičnih konzultacija radi omogućavanja davanjaprikladnih preporuka toj članici.

(c)

Pri takvim konzultacijama ocjenjuje se stanje bilanceplaćanja te članice i ograničenja usvojena ili zadržanaprema ovom članku, uzimajući u obzir, između ostalog,čimbenike kao što su:

i.

narav i opseg poteškoća s bilancom plaćanja ifinancijskih poteškoća prema inozemstvu;

ii.

inozemno gospodarsko i trgovinsko okruženječlanice koja se konzultira;

iii.

moguće raspoložive alternativne korektivnemjere.

(d)

Konzultacije se odnose na usklađenost bilo kojihograničenja sa stavkom 2., posebno na postupno ukidanjeograničenja na temelju stavka 2.(e).

(e)

Pri takvim konzultacijama prihvaćaju se svi statističkipodaci i druge činjenice predložene od Međunarodnogmonetarnog fonda u vezi vanjske trgovine, monetarnih rezervii bilance plaćanja, a zaključci se temelje na ocjeniMeđunarodnog monetarnog fonda o bilanci plaćanja ifinancijskom stanju prema inozemstvu članice koja sekonzultira.

6.   Ako članica koja nije članica Međunarodnog monetarnog fonda želiprimijeniti odredbe ovog članka, Ministarska konferencija utvrđuje postupakpreispitivanja i sve druge potrebne postupke.

Članak XIII.

Vladine javne nabave

1.   Članci II., XVI. i XVII. ne primjenjuju se na zakone, propise ilizahtjeve koji uređuju nabavu usluga koju vladina tijela obavljaju za potrebevlade kad se ta nabava ne obavlja radi preprodaje ili komercijalne prodajeusluga.

2.   U roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-uprovode se multilateralni pregovori o vladinoj javnoj nabaviusluga.

Članak XIV.

Opći izuzeci

Podložno zahtjevu da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi kodpostojanja sličnih uvjeta predstavljao sredstvo proizvoljne ili neopravdanediskriminacije među državama ili koji bi predstavljao prikrivenoograničavanje trgovine uslugama, ništa u ovom Sporazumu ne tumači se usmislu da bi sprečavalo članicu u usvajanju i provedbi mjera:

(a)

potrebnih radi zaštite javnog morala ili održavanja javnogreda (5);

(b)

potrebnih radi zaštite života ili zdravlja ljudi, životinja ilibiljaka;

(c)

potrebnih radi osiguravanja usklađenosti sa zakonima ilipropisima koji nisu nesukladni odredbama ovog Sporazuma,uključivo onima u vezi s:

i.

sprečavanjem obmane ili prevare iliprevladavanjem učinka neizvršenja po Sporazumima ouslugama;

ii.

zaštitom privatnosti osoba u vezi s obradom iširenjem osobnih podataka te zaštitompovjerljivosti osobnih podataka i računa;

iii.

sigurnošću;

(d)

koji nisu u skladu s člankom XVII., pod uvjetom da razlika utretmanu ima za svrhu osiguranje pravednog ili učinkovitog (6) obračunavanja ili ubiranja izravnih poreza vezano uzusluge ili pružatelje usluga drugih članica;

(e)

koje nisu u skladu s člankom II., pod uvjetom da razlika utretmanu proizlazi iz nekog sporazuma o izbjegavanju dvostrukogoporezivanja ili iz odredbi o izbjegavanju dvostrukogoporezivanja sadržanih u bilo kojem drugom međunarodnomsporazumu ili dogovoru koji obvezuje članicu.

Članak XIV. a

Izuzeci vezani uz sigurnost

1.   Ništa u ovom Sporazumu ne tumači se na način da:

(a)

se od bilo koje članice zahtjeva dostava informacija čijeodavanje bi ona smatrala protivnim bitnim interesimasigurnosti; ili

(b)

da sprečava bilo koju članicu da poduzima djelovanje kojesmatra potrebnim za zaštitu bitnih interesasigurnosti:

i.

vezano uz pružanje usluga koje se izravno ilineizravno obavljaju u svrhu opskrbe vojnihsnaga;

ii.

vezano uz fisijske ili fuzijske materijaleili uz materijale iz kojih se dobivaju;

iii.

za vrijeme rata ili drugih izvanrednih stanjau međunarodnim odnosima; ili

(c)

da sprečava sudjelovanje članice u poduzimanju djelovanja uskladu s njezinim obvezama prema Povelji Ujedinjenih narodas ciljem održavanja međunarodnog mira i sigurnosti.

2.   Vijeće za trgovinu uslugama se u najvećoj mogućoj mjeri obavještava omjerama poduzetima sukladno stavku 1. točkama (b) i (c) te o njihovomprestanku.

Članak XV.

Subvencije

1.   Članice prepoznaju da u određenim okolnostima subvencije mogu narušavatitrgovinu uslugama. Članice stupaju u pregovore radi oblikovanja potrebnihmultilateralnih disciplina za izbjegavanje takvih učinaka (7). Pregovori se odnose i na prikladnost mjera protiv subvencioniranja.Pri takvim pregovorima se prepoznaje uloga subvencija u razvojnim programimazemalja u razvoju te se uzimaju u obzir potrebe članica, posebno zemalja urazvoju, za fleksibilnošću na tom području. Za svrhu takvih pregovoračlanice razmjenjuju informacije vezano uz sve subvencije koje se odnose natrgovinu uslugama, a koje one daju domaćim pružateljima usluga.

2.   Svaka članica koja smatra da na nju nepovoljno utječu subvencije drugečlanice može zahtijevati savjetovanje s tom članicom po takvim pitanjima.Takvi se zahtjevi razmatraju s razumijevanjem.

DIO III.

POSEBNE OBVEZE

Članak XVI.

Pristup tržištu

1.   U vezi pristupa tržištu kroz oblike pružanja usluga navedene u člankuI., svaka članica uslugama i pružateljima usluga neke druge članice odobravatretman koji nije nepovoljniji od onog predviđenog uvjetima i ograničenjimakoji su dogovoreni i navedeni u njenom obvezujućem rasporedu. (8)

2.   Mjere koje članica ne zadržava ili ne usvaja, na dijelu ili nacijelom državnom području, ako drukčije nije navedeno u njenomobvezujućem rasporedu, u sektorima u kojima je preuzela obveze pristupatržištu određene su kao:

(a)

ograničenja broja pružatelja usluga, u obliku brojčanihkvota, monopola, isključivih pružatelja usluga ili zahtjevaza ispitivanje gospodarskih potreba;

(b)

ograničenja ukupne vrijednosti uslužnih transakcija iliimovine u obliku brojčanih kvota ili zahtjeva zaispitivanjem gospodarskih potreba;

(c)

ograničenja ukupnog broja uslužnih poslova ili ukupnekoličine uslužnih proizvoda izražene u navedenim brojčanimjedinicama u obliku kvota ili zahtjeva za ispitivanjemgospodarskih potreba; (9)

(d)

ograničenja ukupnog broja fizičkih osoba koje se moguzaposliti u pojedinom sektoru usluga ili koje pružateljusluga može zaposliti, koje su potrebne za pružanje određeneusluge i koje su izravno povezane s time u obliku brojčanihkvota ili zahtjeva za ispitivanjem gospodarskihpotreba;

(e)

mjere koje ograničavaju ili zahtijevaju određene vrstepravnih subjekata ili zajedničkog pothvata kroz kojepružatelj usluga može pružati usluge; i

(f)

ograničenja sudjelovanja stranog kapitala izražena najvišimpostotkom stranog učešća ili ukupnom vrijednošćupojedinačnog ili ukupnog stranog ulaganja.

Članak XVII.

Nacionalni tretman

1.   U sektorima navedenima u njenom obvezujućem rasporedu, a ovisno o svimuvjetima i odredbama utvrđenima u njemu, svaka članica uslugama ipružateljima usluga neke druge članice vezano uz sve mjere koje utječu napružanje usluga odobrava tretman koji nije nepovoljniji od onog koji onadaje vlastitim sličnim uslugama i vlastitim sličnim pružateljimausluga. (10)

2.   Članica može zahtjevu iz stavka 1. udovoljiti time što uslugama ilipružateljima usluga neke druge članice odobrava tretman formalno jednaktretmanu koji daje vlastitim sličnim uslugama i vlastitim sličnimpružateljima usluga ili tretman formalno različit od takvogtretmana.

3.   Smatra se da je formalno jednak ili formalno različit tretmannepovoljniji ako uvjete konkurencije mijenja u odnosu na slične usluge ilislične pružatelje usluga neke druge članice u korist usluga ili pružateljausluga članice.

Članak XVIII.

Dodatne obveze

Članice mogu dogovoriti obveze vezane uz mjere koje utječu na trgovinuuslugama, a koje nije obvezno navesti u obvezujućem rasporedu prema članku XVI.ili XVII., uključivo one vezano uz pitanja odredbi i standarda ili pitanjadavanja dozvola. Takve obveze se unose u obvezujući raspored članice.

DIO IV.

POSTUPNA LIBERALIZACIJA

Članak XIX.

Pregovaranje o posebnim obvezama

1.   Radi ostvarenja ciljeva ovog Sporazuma članice pristupaju narednimrundama pregovora koji započinju najkasnije pet godina od dana stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u i koji se periodički nastavljaju kasnije, a s ciljempostizanja sve veće postupne liberalizacije. Takvi pregovori idu u smjerusmanjenja ili ukidanja nepovoljnih učinaka mjera na trgovinu uslugama, a sciljem osiguranja učinkovitog pristupa tržištu zbog promicanja interesa svihsudionika na uzajamno korisnoj osnovi i radi osiguranja ukupne ravnotežeprava i obveza.

2.   Postupak liberalizacije se odvija uz primjereno poštovanje ciljevanacionalne politike i stupnja razvijenosti, i to ukupne razvijenosti irazvijenosti po pojedinim sektorima pojedinih članica. Primjenjuje seprimjerena fleksibilnost za pojedine članice - zemlje u razvoju radiotvaranja nekih sektora, liberalizacije nekih tipova transakcija, postupnogproširenja pristupa tržištu u skladu sa stanjem njihove razvijenosti i, kodotvaranja njihova tržišta stranim pružateljima usluga, radi poticanja takvihuvjeta pristupa koji idu za postizanjem ciljeva navedenih u člankuIV.

3.   Za svaku rundu pregovora određuju se smjernice i postupci. Radidonošenja takvih smjernica Vijeće za trgovinu uslugama ocjenjuje trgovinuuslugama, i to ukupno i po sektorima, s obzirom na ciljeve ovog Sporazuma,uključivo ciljeve utvrđene u stavku 1. članka IV. Smjernice za pregovoreutvrđuju načine za tretman liberalizacije koje su članice neovisno preuzeleu razdoblju od prethodnih pregovora, kao i načine posebnog tretmana zanajnerazvijenije zemlje članice prema odredbama stavka 3. člankaIV.

4.   Postupak postupne liberalizacije, u svakoj takvoj rundi, unapređujebilateralnim, plurilateralnim ili multilateralnim pregovorima usmjerenima napovećanje opće razine specifičnih obveza koje članice preuzimaju po ovomSporazumu.

Članak XX.

Obvezujući raspored specifičnih obveza

1.   vaka članica utvrđuje obvezujući raspored specifičnih obveza kojepreuzima sukladno s dijelom III. ovog Sporazuma. S obzirom na sektore ukojima se preuzimaju takve obveze svaki obvezujući rasporedsadrži:

(a)

uvjete i ograničenja pristupa tržištu;

(b)

uvjete i odredbe nacionalnog tretmana;

(c)

poduzimanja u vezi dodatnih obveza;

(d)

kad je primjereno, vremenski okvir za provedbu takvihobveza; i

(e)

dan stupanja na snagu takvih obveza.

2.   Mjere koje nisu u skladu s člancima XVI. i XVII. unose se u stupac kojise odnosi na članak XVI. U tom se slučaju smatra da tako uneseni podataksadrži uvjete ili odredbe i prema članku XVII.

3.   Obvezujući rasporedi posebnih obveza prilažu se ovom Sporazumu ipredstavljaju njegov sastavni dio.

Članak XXI.

Izmjene obvezujućeg rasporeda

1.

(a)

Članica (dalje u ovom članku: „članica koja mijenjaraspored”) može, u skladu s odredbama ovogčlanka, promijeniti ili povući neku obvezu iz svojegobvezujućeg rasporeda u svako doba po isteku tri godine oddana stupanja na snagu te obveze.

(b)

Članica koja mijenja raspored svoju namjeru izmjene ilipovlačenja obveze prema ovom članku notificira Vijeću zatrgovinu uslugama najkasnije tri mjeseca prije predviđenogdana primjenjivanja promjene ili povlačenja obveze.

2.

(a)

Na zahtjev svake članice na čije povlastice mogu utjecatinamjeravane izmjene i povlačenje obveza (dalje u ovomčlanku: „pogođena članica”), a koje je članica notificiralasukladno s podstavkom 1.(b), članica koja mijenja rasporedstupa u pregovore radi postizanja dogovora o potrebnimkompenzacijskim prilagodbama. Pri takvim pregovorima i udogovoru, članice nastoje održati opću razinu uzajamnihobveza pogodnih za trgovinu koje nisu nepovoljnije od onihkoje su bile predviđene obvezujućim rasporedom posebnihobveza.

(b)

Kompenzacijske se prilagodbe sastavljaju na osnovi načelanajpovlaštenije nacije.

3.

(a)

Ako se ne postigne dogovor između članice koja mijenjaraspored i pogođene članice prije isteka razdobljapredviđenog za takve pregovore, pogođena članica može slučajpodnijeti arbitraži. Sve pogođene članice koje žele zadržatieventualno pravo na naknadu moraju sudjelovati uarbitraži.

(b)

Ako nijedna pogođena članica ne zahtijeva arbitražu,članica koja mijenja raspored ima pravo provesti namjeravanuizmjenu ili povlačenje obveza.

4.

(a)

Članica koja mijenja raspored ne može izmijeniti ili povućisvoju obvezu dok ne izvrši kompenzacijske prilagodbe uskladu sa zaključcima arbitraže.

(b)

Ako članica koja mijenja raspored izmijeni ili povučeobvezu ne udovoljivši zaključcima arbitraže, svaka pogođenačlanica koja je sudjelovala u arbitraži može, sukladno s timzaključcima, izmijeniti ili povući jednaku korist. Bezobzira na članak II., takva izmjena ili povlačenje može seprovesti isključivo prema članici koja mijenjaraspored.

5.   Vijeće za trgovinu uslugama određuje postupke ispravljanja ili izmjeneobvezujućih rasporeda. Svaka članica, koja - prema ovom članku promijeni ilipovuče obvezu iz obvezujućeg rasporeda, obvezna je promijeniti rasporedsukladno s tim postupcima.

DIO V.

INSTITUCIONALNE ODREDBE

Članak XXII.

Savjetovanja

1.   Svaka članica prihvaća s razumijevanjem i daje odgovarajuću priliku zakonzultacije u vezi prigovora koje neka članica može podnijeti vezano uzpitanja koja utječu na provedbu ovog Sporazuma. Na takve konzultacijeprimjenjuje se Dogovor o rješavanju sporova (DSU).

2.   Na zahtjev članice Vijeće za trgovinu uslugama ili Tijelo za rješavanjesporova (DSB) mogu s bilo kojom članicom ili članicama održati konzultacijevezano za pitanja za koja nije moguće naći zadovoljavajuće rješenje putemkonzultacija u smislu stavka 1.

3.   Članica se, vezano uz mjeru neke druge članice za koji je mjerodavanmeđunarodni sporazum, a koja se odnosi na izbjegavanje dvostrukogoporezivanja, ne može pozvati na članak XVII., na ovaj članak niti na članakXXIII. U slučaju neslaganja članica o tome potpada li mjera pod nadležnosttakvog sporazuma, svaka članica može to pitanje iznijeti pred Vijeće zatrgovinu uslugama (11). Vijeće daje spor na arbitražu. Odluka arbitra je konačna iobvezujuća za članice.

Članak XXIII.

Rješavanje sporova i provedba

1.   Ako neka članica smatra da druga članica ne izvršava svoje obveze ilispecifične obveze prema ovom Sporazumu, može se primijeniti Dogovor orješavanju sporova (DSU) radi postizanja uzajamno zadovoljavajućeg rješenjaspora.

2.   Ako DSB smatra da su okolnosti dovoljno ozbiljne da opravdavaju takvuakciju, on može članici ili članicama odobriti suspenziju primjene obveza ispecifičnih obveza prema nekoj drugoj članici ili nekim drugim članicamasukladno s člankom 22. DSU-a.

3.   Ako neka članica smatra da je neka korist od specifične obveze nekedruge članice sukladno Dijelu III. ovog Sporazuma koju je ona realnoočekivala, poništena ili umanjena uslijed primjene neke mjere koja nijeprotivna odredbama ovog Sporazuma, ona može primijeniti DSU. Ako DSU utvrdida je ta mjera poništila ili umanjila takvu povlasticu, pogođena članica imapravo na uzajamno zadovoljavajuću prilagodbu sukladno sa stavkom 2. člankaXXI. koja može obuhvatiti promjenu ili povlačenje mjere. U slučaju da seizmeđu članica ne može postići dogovor, primjenjuje se članak 22.DSU-a.

Članak XXIV.

Vijeće za trgovinu uslugama

1.   Vijeće za trgovinu uslugama obavlja povjerene mu zadaće za provedbu ovogSporazuma i radi podupiranja njegovih ciljeva. Vijeće može osnivati pomoćnatijela koja smatra prikladnima za učinkovito obavljanje svojihzadaća.

2.   Vijeće i, ako Vijeće ne odluči drukčije, njegova pomoćna tijela otvorenasu za sudjelovanje predstavnika svih članica.

3.   Predsjednika Vijeća izabiru članice.

Članak XXV.

Tehnička suradnja

1.   Pružatelji usluga članica kojima je potrebna pomoć takve vrste mogukoristiti usluge kontaktnih centara sukladno sa stavkom 2. člankaIV.

2.   Tehničku pomoć zemljama u razvoju na multilateralnoj razini pružaTajništvo, a o njoj odlučuje Vijeće za trgovinu uslugama.

Članak XXVI.

Odnos s ostalim međunarodnim organizacijama

Glavno vijeće donosi odgovarajuće odredbe o konzultacijama i suradnji sUjedinjenim narodima i njihovim specijaliziranim agencijama, kao i s ostalimmeđuvladinim organizacijama koje se bave uslugama.

DIO VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak XXVII.

Uskraćivanje povlastica

Članica može uskratiti povlastice iz ovog Sporazuma:

(a)

pružanja usluge, ako ustanovi da se usluga pruža s državnogpodručja ili na državnom području nečlanice ili članice na kojučlanica koja uskraćuje povlasticu ne primjenjuje Sporazum oWTO-u;

(b)

u slučaju pružanja usluge pomorskog prijevoza, ako ustanovida:

i.

se usluga pruža brodom registriranim pozakonima nečlanice ili članice na koju članicakoja uskraćuje povlasticu ne primjenjuje Sporazumo WTO-u; i

ii.

uslugu pruža osoba koja u cjelini ilidjelomično posluje brodom i/ili brod koristi izzemlje nečlanice ili članice na koju članica kojauskraćuje povlasticu ne primjenjuje Sporazum oWTO-u;

(c)

se usluga pruža pružatelju usluga koji je pravna osoba, akoustanovi da taj nije pružatelj usluga druge članice ili da jepružatelj usluga članice na koju članica koja uskraćuje neprimjenjuje Sporazum o WTO-u.

Članak XXVIII.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a)

„mjera” znači bilo koja mjera članice, bilo u obliku zakona, propisa,pravila, postupka, odluke ili upravne mjere ili u nekom drugomobliku;

(b)

„pružanjeusluga”obuhvaća proizvodnju, distribuciju, plasiranje na tržište,prodaju i isporuku usluga;

(c)

„mjerečlanica koje utječu na trgovinu uslugama” obuhvaćaju mjere koje seodnose na:

i.

kupovinu, plaćanje ili korištenje usluga;

ii.

pristup uslugama i korištenje usluga u vezi spružanjem usluge od strane članica kojezahtijevaju da se usluge općenito javnonude;

iii.

prisutnost, uključivo komercijalnu prisutnost,osoba članice radi pružanja usluge na državnompodručju neke druge članice;

(d)

„komercijalna prisutnost” znači svaka vrsta poslovanja iliprofesionalnog osnivanja, uključivo putem:

i.

osnivanja, kupnje ili održavanja pravne osobe;ili

ii.

stvaranja i održavanja podružnice ilipredstavništva,

na državnom području članice, a radi pružanja usluge;

(e)

„sektor” usluge znači:

i.

u vezi sa specifičnom obvezom, jedan ili višeili sve podsektore te usluge, kako je navedeno uobvezujućem rasporedu članice;

ii.

inače, cjelinu tog sektora usluge, uključivosve njegove podsektore;

(f)

„uslugadruge članice” znači usluga:

i.

koja se pruža s državnog područja ili nadržavnom području te druge članice ili, u slučajupomorskog prijevoza, koja se pruža brodomregistriranim po zakonima te druge članice ilikoju pruža osoba te druge članice koja uslugupruža time što - u cjelini ili djelomično -poslujebrodom i/ili brod koristi; ili

ii.

koju, u slučaju pružanja usluge putemkomercijalne prisutnosti ili prisutnosti fizičkeosobe, obavlja pružatelj usluga te drugečlanice;

(g)

„pružateljusluga”znači svaka osoba koja pruža uslugu; (12)

(h)

„monopolski pružatelj usluge” znači svaka javna ili privatna osobakoja je na određenom tržištu na državnom području članice kaoisključivog pružatelja tih usluga odobrila ili formalno iličinjenično uspostavila ta članica;

(i)

„korisnikusluga”znači svaka osoba koja prima ili koristi usluge;

(j)

„osoba” znači fizička ili pravna osoba;

(k)

„fizičkaosoba druge članice” znači fizička osoba koja boravi nadržavnom području te druge članice ili neke druge članice i kojapo zakonima te druge članice:

i.

ima državljanstvo te druge članice; ili

ii.

ima pravo stalnog boravišta u toj drugojčlanici, u slučaju članice koja:

1.

nema državljana; ili

2.

osobama koje imaju u njoj stalno boravištedaje isti tretman kakav, vezano za mjere kojeutječu na trgovinu uslugama, daje i svojimdržavljanima i koje su notificirane prilikomnjezina primanja u Sporazum o WTO-u ili njezinapristupanja Sporazumu o WTO-u, a pod uvjetima danijedna članica nije dužna takvim osobama datitretman povoljniji od onog koji bi ta drugačlanica dala takvim osobama. Takva notifikacijaobuhvaća jamstvo da ta članica prema osobama sastalnim boravištem preuzima iste obveze sukladnosa svojim zakonima i propisima kao i druge članiceza svoje državljane;

(l)

„pravnaosoba”znači svaki pravni subjekt osnovan ili drukčije organiziranprema važećem pravu, bilo radi stjecanja dobiti ili iz drugograzloga, bilo u privatnom vlasništvu ili u vlasništvu države,uključivo svaku korporaciju, trust, ortaštvo, zajedničkipothvat, individualno vlasništvo ili drugo;

(m)

„pravnaosoba druge članice” znači pravna osoba koja je:

i.

osnovana ili drukčije organizirana prema pravute druge članice i koja stvarno posluje nadržavnom području te članice ili neke drugečlanice; ili

ii.

koja je, u slučaju pružanja usluge putemkomercijalne prisutnosti, u vlasništvu ili podnadzorom:

1.

fizičkih osoba te članice; ili

2.

pravnih osoba te druge članice navedenih upodstavku i.;

(n)

pravna osoba je:

i.

„u vlasništvu” osobačlanice, ako je više od 50 % vlasničkog udjela uvlasništvu osoba te članice;

ii.

„pod nadzorom” osobačlanice ako takve osobe imaju ovlast imenovativećinu njezinih direktora ili drugačije zakonitovoditi njezine poslove;

iii.

„povezana” s drugom osobomkad je pod njezinom nadzorom ta druga osoba; ilikad je ona pod nadzorom te druge osobe; ili kad sui ona i ta druga osoba obje pod nadzorom isteosobe;

(o)

„izravniporezi”obuhvaćaju sve poreze na ukupni prihod, na ukupni kapital ili naelemente prihoda ili kapitala, uključivo poreze na dobit odotuđivanja imovine, poreze na nekretnine, nasljedstva i darovete poreze na ukupni iznos nadnica ili plaća koje je isplatilopoduzeće kao i poreze na povećanje kapitala.

Članak XXIX.

Prilozi

Prilozi ovom Sporazumu čine njegov sastavni dio.


(1)  U smislu broja sektora, opsega obuhvaćene trgovine ioblika pružanja usluge. Da bi se zadovoljili oviuvjeti sporazumi ne bi smjeli unaprijed isključivatiniti jedan oblik pružanja usluga.

(2)  Takvo povezivanje, u pravilu, omogućava građanima stranaka na koje seodnosi pravo slobodnog ulaska na tržišta zapošljavanja stranaka teuključuje mjere vezane uz uvjete plaća i druge uvjete zapošljavanjai socijalnih povlastica.

(3)  Pojam „mjerodavne međunarodneorganizacije” odnosi se na međunarodnatijela u kojima je članstvo otvoreno mjerodavnimtijelima svih članica WTO-a.

(4)  Podrazumijeva se da su postupci prema stavku 5.jednaki postupcima iz GATT-a 1994.

(5)  Na izuzetak vezano uz javni red može se pozvati samo kadpostoji stvarna i ozbiljna prijetnja nekom temeljnominteresu društva.

(6)  Mjere kojima je svrha osiguranje pravednog i učinkovitogobračuna ili plaćanja izravnih poreza obuhvaćaju mjerekoje neka članica donosi prema svom poreznom sustavu, akoje:

i.

se primjenjuju na nerezidentne pružateljeusluga vezano uz priznavanje činjenice da seporezna obveza nerezidenta određuje s obzirom naoporezive stavke koje imaju izvore i koje senalaze na teritoriju članice; ili

ii.

se primjenjuju na nerezidente radiosiguravanja uvođenja ili oporezivanja nateritoriju članice; ili

iii.

se primjenjuju na nerezidente ili rezidenteradi sprječavanja izbjegavanja ili utaje porezaili, uključujući sukladnost s mjerama; ili

iv.

se primjenjuju na korisnike usluga koje sepružaju na teritoriju ili s teritorija drugečlanice radi osiguravanja da se takvim korisnicimaobračunavaju ili od njih ubiru porezi s izvorimana teritoriju članice; ili

v.

prave razliku između pružatelja usluga kojipodliježu porezu po osnovi stavaka koji seoporezuju po cijelom svijetu i drugih pružateljausluga, a u vezi s priznavanjem razlike u naraviporezne osnovice među njima; ili

vi.

određuju, raspoređuju ili razmjernoraspodjeljuju prihod, profit, dobit, gubitak,odbitak ili zaduženje rezidentnih osoba iliekspozitura ili između srodnih osoba ilipodružnica iste osobe, a u cilju zaštite osnoveoporezivanja članice.

Porezni pojmovi i koncepti iz stavka (d) članka XIV. i izove bilješke određeni su u skladu s poreznim određenjimai konceptima, ili ekvivalentnim ili sličnim definicijamai konceptima, iz domaćeg prava članice koja poduzimamjere.

(7)  Budući program rada određuje kako i u kojem okvirnom roku se vodepregovori o takvim višestranim mjerama.

(8)  Ako članica prihvati obvezu vezanu za obavljanje usluga prema načinuopisanom u podstavku 2.(a) članka I., te ako je prekograničnokretanje kapitala nedjeljivi dio usluge, članica mora dozvolititakvu transakciju. Ako članica prihvati obvezu vezanu za obavljanjeusluga prema načinu opisanom u podstavku 2.(c) članka I., time seobvezala da dopušta vezane transakcije kapitala na svojteritorij.

(9)  Podstavak 2.(c) ne pokriva mjere kojima članicaograničava inpute za obavljanje usluga.

(10)  Specifične obveze na koje se odnosi ovaj članak ne trebaju bitishvaćene kao poziv bilo kojoj članici da nadomjesti nedostatke kojisu rezultat stranog karaktera usluge ili pružatelja usluge.

(11)  Pitanje u vezi sa sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanjakoji su postojali na dan stupanja na snagu WTO Sporazuma se možeiznijeti pred Vijeće za trgovinu uslugama samo uz pristanak obijustranaka u takvom sporazumu.

(12)  Kada uslugu ne pruža izravno pravna osoba, nego kao drugioblik tržišne prisutnosti, kroz podružnicu ilipredstavništvo, pružatelj usluge (pravna osoba) kroztakvu djelatnost podliježe tretmanu za sve pružateljeusluga na koje se odnosi Sporazum. Takav tretman širi sena prisustvo kroz koje se usluge pružaju, a ne treba seproširiti na bilo koji drugi dio pružatelja smještenogizvan teritorija na kojem se usluga pruža.


Prilog članku II. - izuzeća

Područje primjene

1.

Ovaj prilog navodi uvjete pod kojima se članica, pri stupanju na snagu ovog Sporazuma, izuzima od svojih obveza prema stavku 1. članka II.

2.

Sa svakim novim izuzećem koje se zatraži nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, postupa se u skladu sa stavkom 3. članka IX. tog Sporazuma.

Preispitivanje

3.

Vijeće za trgovinu uslugama preispituje sva izuzeća odobrena na rok duži od 5 godina. Prvo takvo preispitivanje provodi se najkasnije 5 godina nakon stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u.

4.

Vijeće za trgovinu uslugama u postupku preispitivanja:

(a)

razmatra postoje li još uvjeti koji su doveli do potrebe izuzeća; i

(b)

određuje dan bilo kojeg daljnjeg preispitivanja.

Prestanak

5.

Izuzeće članice od njenih obveza prema stavku 1. članka II. Sporazuma s obzirom na pojedine mjere prestaje na dan predviđen u izuzeću.

6.

Načelno, takva izuzeća ne prelaze rok od 10 godina. U svakom slučaju, oslobađanja ovise o sljedećim rundama pregovora o liberalizaciji trgovine.

7.

Po završetku razdoblja izuzeća, članica notificira Vijeću za trgovinu uslugama da li je nesukladna mjera usklađena sa stavkom 1. članka II. Sporazuma.

Popisi uz članak II. - Izuzeća

(Dogovorni popisi izuzeća na temelju stavka 2. članka II. ovdje se prilažu originalnom primjerku Sporazuma o WTO-u).


Prilog o kretanju fizičkih osoba koje pružaju usluge prema Sporazumu

1.

Ovaj se Prilog primjenjuje na mjere koje utječu na fizičke osobe koje su pružatelji usluga članice, te na fizičke osobe članice koje je, radi pružanja usluga, zaposlio pružatelj usluge članice.

2.

Sporazum se ne primjenjuje na mjere koje utječu na fizičke osobe koje traže pristup tržištu zaposlenja članice niti na mjere vezano za državljanstvo, boravište ili zapošljavanje na trajnoj osnovi.

3.

U skladu s dijelovima III. i IV. Sporazuma članice mogu dogovoriti posebne obveze koje se primjenjuju na kretanje svih kategorija fizičkih osoba koje pružaju usluge prema Sporazumu. Fizičkim osobama, na koje se primjenjuju posebne obveze, dopušta se pružanje usluge sukladno s uvjetima te obveze.

4.

Sporazum ne sprečava niti jednu članicu da primjenjuje mjere za reguliranje ulaza fizičkih osoba na njezino državno područje ili njihova zadržavanja na njezinom državnom području, uključivo mjera potrebnih za zaštitu integriteta fizičkih osoba i za osiguranje urednog kretanja fizičkih osoba preko njezinih granica, a pod uvjetom da se takve mjere ne primjenjuju na način koji bi poništio ili umanjio povlastice koje su nekoj članici dane na temelju njenih specifičnih obveza (1).


(1)  Sama činjenica zahtijevanja viza za fizičke osobe nekih članica ili ne zahtijevanja viza za fizičke osobe drugih članica neće se smatrati poništenjem ili umanjivanjem povlastica prema specifičnim obvezama.


Prilog o uslugama zračnog prijevoza

1.

Ovaj prilog se primjenjuje na mjere koje utječu na trgovinu uslugama zračnog prijevoza, navedenim ili nenavedenim u obvezujućem rasporedu. Potvrđuje se da sve specifične obveze ili obveze preuzete prema ovom Sporazumu ne umanjuju niti utječu na obveze članice prema bilateralnim ili multilateralnim sporazumima koji su na snazi na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u.

2.

Sporazum, uključivši postupke rješavanja sporova, se ne primjenjuje na mjere koje utječu na:

(a)

prava prometa koja su odobrena; ili

(b)

usluge koje se izravno odnose na korištenje prometnih prava,

osim one određene u stavku 3. ovog priloga.

3.

Sporazum se primjenjuje na mjere koje utječu na:

(a)

usluge popravka i održavanja zrakoplova;

(b)

prodaju i marketing usluga zračnog prijevoza;

(c)

usluge računalnog sustava rezervacija (RRS).

4.

Na Sporazumom predviđene postupke rješavanja sporova može se pozvati samo kad je članica preuzela obveze ili specifične obveze i kad su iscrpljeni postupci rješavanja sporova iz bilateralnih ili drugih multilateralnih sporazuma ili utanačenja.

5.

Vijeće za trgovinu uslugama periodično, najmanje svakih pet godina, preispituje kretanja u sektoru zračnog prijevoza i provedbu ovog Priloga radi razmatranja moguće daljnje primjene Sporazuma na ovom području.

6.

Definicije:

(a)

„usluge popravka i održavanja zrakoplova” znače poslove obavljane na zrakoplovu ili njegovom dijelu dok je zrakoplov povučen iz prometa i ne obuhvaćaju tzv. linijsko održavanje;

(b)

„prodaja i marketing usluga zračnog prijevoza” znače mogućnost zračnog prijevoznika za slobodnu prodaju i plasman usluga zračnog prijevoza, uključivo sve aspekte marketinga poput istraživanja tržišta, oglašavanja i distribucije. Te djelatnosti ne obuhvaćaju određivanje cijena usluga zračnog prijevoza niti primjenjivih uvjeta;

(c)

„usluge računalnog sustava rezervacija (RRS)” znače usluge koje pružaju računalni sustavi koji sadrže informacije o redovima letenja, slobodnim mjestima, cijenama karata i pravilima za izdavanje karata i koje omogućuju rezervaciju ili izdavanje karata;

(d)

„prometna prava” znače, za usluge navedene ili nenavedene u redovima letenja, prava opsluživanja i/ili prijevoza - uz naplatu ili u najmu - putnika, tereta i pošte iz, do, unutar ili preko državnog područja članice, uključivo točke koje se opslužuju, rute letova, vrste obavljanog prometa, predviđene kapacitete, naplaćivane cijene te kriterije određivanja zračnih prijevoznika, uključivo kriterije broja zračnih prijevoznika i vlasništva i kontrole nad njima.


Prilog o financijskim uslugama

1.   Područje primjene i određenje pojmova:

(a)

ovaj Prilog se primjenjuje na mjere koje utječu na pružanjefinancijskih usluga. Upućivanje na pružanje financijskih usluga u ovomePrilogu znači pružanje usluge kako je određeno u stavku 2. članka I.Sporazuma;

(b)

za potrebe stavka 3.(b) članka I. Sporazuma „usluge pružene u obavljanju vladinihovlasti” značesljedeće:

i.

aktivnosti koje obavlja središnja banka ili monetarnavlast ili neke druge javni subjekti u provođenjumonetarne politike ili politike deviznih mjera;

ii.

aktivnosti koji čine dio zakonskog sustava socijalnesigurnosti ili javnih mirovinskih fondova; i

iii.

ostale aktivnosti koje javni subjekt obavlja za računvladinih izvora ili s njihovim jamstvima ili uz primjenufinancijskih sredstava vlade;

(c)

u smislu stavka 3.(b) članka I. Sporazuma, ako članica dopušta da nekeposlove navedene u podstavcima (b)ii. ili (b)iii. ovog stavka, njezinipružatelji financijskih usluga obavljaju u konkurenciji s javnimustanovama ili nekim pružateljem financijske usluge, „usluge” obuhvaćaju takveposlove;

(d)

stavak 3.(c) članka I. Sporazuma ne primjenjuje se na usluge na koje seprimjenjuje ovaj Prilog.

2.   Domaći propisi:

(a)

bez obzira na druge odredbe Sporazuma, članicu ništa ne sprečava upoduzimanju mjera opreza, uključivo mjere za zaštitu ulagača,depozitara, vlasnika polica i osoba kojima je pružatelj financijskeusluge dužan povjeriti financijska sredstva ili mjere za osiguranjeintegriteta i stabilnosti financijskog sustava. Kad takve mjere nisusukladne s odredbama Sporazuma, članica ih ne koristi kao sredstvo zaizbjegavanje svojih obveza ili obveza prema Sporazumu;

(b)

ništa se u Sporazumu ne tumači u smislu da se od članice zahtijevaotkrivanje informacija koje se odnose na osobne poslove i računekorisnika ili sve druge povjerljive ili zaštićene informacije koje su uposjedu javnih subjekata.

3.   Priznavanje:

(a)

članica može priznati mjere opreza neke druge države pri određivanjukako se primjenjuju mjere članice koje se odnose na financijske usluge.Takvo priznavanje, koje se može postići usklađivanjem ili drugačije,može se osnivati na sporazumu ili dogovoru s tom državom ili se možedati samostalno;

(b)

članica koja je stranka takvog postojećeg ili budućeg sporazuma ilidogovora iz podstavka (a), pruža drugim zainteresiranim članicamaodgovarajuću priliku za pregovore o njihovu pristupanju takvom sporazumuili dogovoru pri okolnostima postojanja ekvivalentnih propisa, nadzora,provedbe tih propisa, a ako je primjereno, postupaka vezano za podjeluinformacija između stranaka u tom sporazumu ili dogovoru. Kad članicapriznavanje daje neovisno, pruža svakoj drugoj članici odgovarajućupriliku za dokazivanje postojanja takvih okolnosti;

(c)

kad članica razmatra priznavanje mjera opreza neke druge države neprimjenjuje se stavak 4.(b) članka VII.

4.   Rješavanje sporova

Tijela za sporove vezano za mjere opreza i druga financijska pitanja imaju potrebnastručna mišljenja o određenoj spornoj financijskoj usluzi.

5.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga:

(a)

financijska usluga je svaka usluga financijske naravi koju pružapružatelj financijske usluge članice. Financijske usluge obuhvaćaju sveusluge osiguranja i srodne osiguranju, te sve bankovne i drugefinancijske usluge (osim osiguranja). Financijske usluge obuhvaćajusljedeće aktivnosti:

Usluge osiguranja i u vezi s osiguranjem:

i.

izravno osiguranje (uključivo suosiguranje):

(A)

životno osiguranje;

(B)

neživotno osiguranje;

ii.

reosiguranje i ponovno ustupanje;

iii.

posredovanje pri osiguranju, kao što je zastupanje iagencijsko posredništvo;

iv.

pomoćne usluge u vezi s osiguranjem, poputkonzultantskih usluga, aktuarskih usluga, usluga ocjenerizika i usluge namirenja tražbina;

Bankovne i ostale financijske usluge (osim osiguranja):

v.

prihvaćanje depozita i ostalih novčanih sredstava kojase vraćaju;

vi.

davanje zajmova svih vrsta, uključivo potrošačkih ihipoterkarnih kredita, preuzimanja naplate dugova ifinanciranje trgovinskog poslovanja;

vii.

financijski leasing;

viii.

sve usluge plaćanja i prijenosa novca, uključujućikredite, kreditne i debitne kartice, putničke čekove ibankovne mjenice;

ix.

jamstva i obveze;

x.

trgovanje za vlastiti račun ili za račun stranke - naburzi, na vanburzovnom tržištu i drukčije -sljedećim:

(A)

vrijednosnim papirima (uključivo čekovima,mjenicama i potvrdama o depozitu);

(B)

devizama;

(C)

izvedenim instrumentima, uključivo sterminskim ugovorima i opcijama, ali ne iograničavajući se na njih;

(D)

tečajnim razlikama i instrumentima tečajnihrazlika, uključivo proizvodima poput swapova idogovora o tečajevima;

(E)

prenosivim vrijednosnim papirima;

(F)

drugim vrijednosnim papirima i financijskimsredstvima, uključivo sa zlatom u polugama;

xi.

sudjelovanje u izdavanju svih vrsta vrijednosnihpapira, uključivo njihovu (javnu ili privatnu) kupnju iplasiranje u svojstvu agenta te pružanje usluga koje seodnose na takva izdavanja;

xii.

brokerski novčani poslovi;

xiii.

upravljanje financijskim sredstvima, poput upravljanjagotovinom i upravljanja portfeljima, svi obliciupravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanjemirovinskim fondovima, čuvanje, usluge deponiranja ipovjerbe;

xiv.

usluge obračunavanja i prebijanja financijskihsredstava, uključivo vrijednosnih papira, izvedenihproizvoda i drugih utrživih instrumenata;

xv.

pružanje i prijenos financijskih informacija i obradafinancijskih podataka i pripadajućih programa popružateljima drugih financijskih usluga;

xvi.

savjetodavne, posredničke i druge pomoćne financijskeusluge vezano za sve poslove navedene u podstavcima v.do xv., uključivo s informacijama o kreditima ianalizama kredita, istraživanjima i savjetima vezanimaza ulaganja i portfelje, savjete vezane uz kupnju ivezano za korporativno prestrukturiranje istrategije;

(b)

pružatelj financijske usluge znači svaku fizičku ili pravnu osobučlanice koja želi pružati ili pruža financijske usluge, ali pojam„pružateljfinancijske usluge”ne uključuje javne subjekte;

(c)

„javnisubjekt”znači:

i.

vladu, središnju banku ili monetarnu vlast članice ilisubjekt u vlasništvo ili pod nadzorom članice, koja jenačelno angažirana u provođenju vladinih funkcija iliaktivnosti za vladine potrebe, isključivši subjekte kojisu načelno angažirani u pružanju financijskih usluga nakomercijalnoj osnovi; ili

ii.

privatni subjekt koji obavlja funkcije koje uobičajenoobavlja središnja banka ili monetarna vlast kad obavljate funkcije.


Drugi prilog o financijskim uslugama

1.

Bez obzira na članak II. Sporazuma i stavak 1. i 2. Priloga članku II. Izuzeća, članica može u roku od 60 dana koji počinje četiri mjeseca po stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u u tom Prilogu navesti mjere koje se odnose na financijske usluge koje nisu sukladne sa stavkom 1. članka II. Sporazuma.

2.

Bez obzira na članak XXI. Sporazuma, članica može u roku od 60 dana koje počinje četiri mjeseca po stupanju na snagu Sporazuma o WTO-u dopuniti, promijeniti ili povući sve ili dio posebnih obveza koje su navedene u njenom obvezujućem rasporedu, a koje se odnose na financijske usluge.

3.

Vijeće za trgovinu uslugama određuje postupke potrebne za primjenu stavaka 1. i 2.


Prilog o pregovorima o uslugama pomorskog prijevoza

1.

Članak II. i Prilog članku II. izuzeća, uključivši zahtjev da se u Prilogu navede svaka mjera koju članica želi zadržati, a koja je nesukladna s tretmanom najpovlaštenije nacije, stupa na snagu za međunarodni pomorski prijevoz, pomoćne usluge i pristup korištenju lučkih objekata:

(a)

na dan provedbe, koji treba odrediti sukladno sa stavkom 4. ministarske odluke o pregovorima o uslugama pomorskog prijevoza; ili

(b)

ako takvi pregovori ne uspiju, na dan konačnog izvješća Skupine za pregovaranje uslugama pomorskog prijevoza predviđene u toj Odluci.

2.

Stavak 1. ne primjenjuje se niti na jednu posebnu obvezu koja je navedena u obvezujućem rasporedu članice i koja se odnosi na usluge pomorskog prijevoza.

3.

U razdoblju od završetka pregovora spomenutih u stavku 1. do dana provedbe, članica može bez davanja naknade dopuniti, promijeniti ili povući sve ili dio posebnih obveza u ovom sektoru, a bez obzira na odredbe članka XXI.


Prilog o telekomunikacijama

1.   Ciljevi

Prepoznajući posebnosti sektora telekomunikacijskih usluga, posebno njegovu dvojnuulogu kao posebnog sektora gospodarske aktivnosti i kao sredstva podrške drugimgospodarskim aktivnostima, članice su se dogovorile o sljedećem Prilogu s ciljemrazrade odredbi Sporazuma vezano za mjere koje utječu na pristup javnimtelekomunikacijskim mrežama i uslugama i na njihovo korištenje. Sukladno s tim,Prilog sadrži napomene i odredbe dodane Sporazumu.

2.   Područje primjene:

(a)

ovaj Prilog se primjenjuje na sve mjere članice koje utječu na pristupjavnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama i na njihovokorištenje (1);

(b)

ovaj Prilog se ne primjenjuje na mjere koje utječu na kabelski prijenosradijskih ili televizijskih programa i na difuziju radijskih ilitelevizijskih programa;

(c)

u ovom Prilogu ništa se ne tumači u smislu:

i.

da od članice zahtijeva da pružatelju usluge neke drugečlanice odobri uspostavljanje, izgradnju, pribavljanje,unajmljivanje, korištenje i vođenje radatelekomunikacijskih mreža ili pružanjetelekomunikacijskih usluga različitih od onihpredviđenih u njenom obvezujućem rasporedu; ili

ii.

da od članice zahtijeva (ili da od članice zahtijeva dapružatelja usluge pod njezinom jurisdikcijom obveže na)uspostavljanje, izgradnju, pribavljanje, unajmljivanje ivođenje rada telekomunikacijskih mreža ili pružanjetelekomunikacijskih usluga koje se općenito ne pružajujavnosti.

3.   Definicije

Za potrebe ovog Priloga:

(a)

„telekomunikacije” znače prijenos i prijem signalaelektromagnetskim putem;

(b)

„javnatelekomunikacijska usluga” znači svaku telekomunikacijsku uslugu za kojučlanica, izričito ili činjenično, zahtijeva da se pruža javnosti. Takveusluge mogu, između ostalog, obuhvaćati telegraf, telefon, teleks iprijenos podataka koji se načelno sastoje od prijenosa, u stvarnomvremenu, korisničkih informacija između dviju ili više točaka, a bezpromjene oblika ili sadržaja korisničkih informacija od jednog do drugogkraja;

(c)

„javnatelekomunikacijska mreža” znači javnu telekomunikacijsku infrastrukturukoja omogućava telekomunikacije između definiranih završnih točakamreže;

(d)

„unutar-korporacijske telekomunikacije” znače telekomunikacije putem kojih sekomunicira unutar trgovačkog društva ili s njegovim podružnicama,poslovnicama i - sukladno s domaćim zakonodavstvom - povezanimdruštvima. Za te svrhe „podružnice”, „poslovnice” i - kad je primjenjivo - „povezana društva” definiraju se od stranesvake članice. „Unutar-korporacijske telekomunikacije” u ovom Prilogu ne obuhvaćaju komercijalne inekomercijalne usluge koje se pružaju (tj. koje su namijenjene)trgovačkim društvima koje nisu u odnosu podružnice, poslovnice ilipovezanog društva, ili koje se pružaju korisnicima ili potencijalnimkorisnicima;

(e)

svako pozivanje na neki stavak ili podstavak ovog Priloga obuhvaća svetočke tog stavka ili podstavka.

4.   Transparentnost

U primjeni članka III. Sporazuma, svaka članica osigurava javno dostupne odgovarajućepodatke o uvjetima koji utječu na pristup javnim telekomunikacijskim mrežama iuslugama i na njihovo korištenje, uključivo s: cijenama i drugim uvjetima usluge;podacima o tehničkim sučeljima za takve mreže i usluge; informacijama o tijelimanadležnima za izradu i usvajanje standarda koji utječu na pristup i korištenje;uvjetima koji vrijede za priključenje krajnjih i drugih uređaja te zahtjevimavezanim za prijavljivanje, registraciju i davanje dozvola ako takvi zahtjevipostoje.

5.   Pristup javnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama i njihovokorištenje:

(a)

svaka članica osigurava da se svakom pružatelju usluge druge članiceodobri pristup javnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama i njihovokorištenje za pružanje usluge uključene u njenom obvezujućem rasporedupod razumnim i nediskriminacijskim uvjetima. Ta obveza se, izmeđuostalog, primjenjuje na stavke (b) do (f) (2);

(b)

svaka članica pružateljima usluga druge članice osigurava pristup bilokojoj telekomunikacijskoj mreži ili usluzi ili njihovo korištenje, i tokad se one protežu odnosno pružaju unutar ili preko granica te članice,uključivo pristup privatnim unajmljenim vezama i njihovo korištenje, teu tu svrhu na temelju stavaka (e) i (f) osigurava da takvim pružateljimausluga bude dopušteno:

i.

kupiti ili unajmiti i priključiti krajnje ili drugeuređaje za sučeljavanje s mrežom i potrebne za pružanjeusluge;

ii.

povezati privatne unajmljene ili vlastite veze s javnimtelekomunikacijskim mrežama i uslugama ili s vezama kojeje unajmio ili koje su u vlasništvu drugog pružateljausluge; i

iii.

pri pružanju svih usluga koje nisu potrebne zaosiguranje dostupnosti telekomunikacijskih mreža iusluga javnosti, koristiti radne protokole po izborupružatelja usluge;

(c)

svaka članica pružateljima usluga bilo koje druge članice osiguravamogućnost korištenja javnih telekomunikacijskih mreža i usluga zaprijenos informacija unutar ili preko granica, uključivo zaunutarkorporacijske telekomunikacije takvih pružatelja usluga, kao i zapristup na državnom području neke članice informacijama sadržanima ubazama podataka ili drugačije pohranjenima u strojno čitljivom obliku.Svaka nova mjera ili promijenjena mjera članice, koja značajno utječe natakvo korištenje, notificira se i podliježe konzultacijama sukladno smjerodavnim odredbama Sporazuma;

(d)

bez obzira na prethodni stavak, članica može poduzeti mjere potrebneradi osiguranja sigurnosti i povjerljivosti poruka, pod uvjetom da setakve mjere ne primjenjuju na način koji bi predstavljao sredstvoproizvoljne ili neopravdane diskriminacije ili prikrivenog ograničavanjatrgovine uslugama;

(e)

svaka članica osigurava da se pristupu javnim telekomunikacijskimmrežama i uslugama i njihovom korištenju ne nametne uvjet koji nijepotreban da bi se:

i.

operaterima javnih telekomunikacijskih mreža ipružateljima javnih telekomunikacijskih usluga osiguralamogućnost za javne usluge, posebno njihova sposobnost dasvoje mreže i usluge učine dostupnima javnosti;

ii.

zaštitila tehnička cjelovitost javnihtelekomunikacijskih mreža i usluga; ili

iii.

osiguralo da pružatelji usluga bilo koje druge članicepružaju samo usluge dopuštene na temelju obveza uobvezujućem rasporedu članice;

(f)

pod uvjetom da ispunjavaju kriterije utvrđene u stavku (e), uvjetipristupa javnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama i njihovokorištenje mogu obuhvaćati:

i.

ograničenja preprodaje takvih usluga ili korištenjatakvih usluga zajedno s nekim drugim;

ii.

zahtjeve za korištenje propisanih tehničkih sučelja,uključivo sučeljnih protokola, za povezivanje takvihmreža i usluga;

iii.

kad je potrebno, zahtjeve za mogućnost međusobnogfunkcioniranja takvih usluga i zahtjeve za promicanjeciljeva utvrđenih u stavku 7.(a);

iv.

odobrenje tipa terminala ili druge opreme koja sesučeljava s mrežom, te tehničkih zahtjeva vezanih uzpriključivanje takve opreme na njihovu mrežu;

v.

ograničenja povezivanja privatnih unajmljenih ilivlastitih veza s takvim mrežama ili uslugama ili svezama koje je unajmio ili koje ima u vlasništvu drugipružatelj usluge; ili

vi.

obavješćivanje, registraciju i davanje dozvole;

(g)

bez obzira na prethodne stavke ovog odjeljka, članice zemlje u razvojumogu sukladno sa svojim stupnjem razvijenosti postaviti razumne uvjetepristupa javnim telekomunikacijskim mrežama i uslugama i njihovakorištenja koji su potrebni radi jačanja njihove unutarnjetelekomunikacijske infrastrukture i unutarnje sposobnosti pružanjausluga, te radi povećanja njihova učešća u međunarodnoj trgovinitelekomunikacijskim uslugama. Takvi uvjeti navode se u obvezujućemrasporedu članice.

6.   Tehnička suradnja:

(a)

članice priznaju da je učinkovita i razvijena telekomunikacijskainfrastruktura država, posebno zemalja u razvoju, bitna za povećanjenjihove trgovine uslugama. Radi toga, članice odobravaju i ohrabrujusudjelovanje, u najvećem mogućem opsegu, razvijenih zemalja i zemalja urazvoju i njihovih operatera javnih telekomunikacijskih mreža ipružatelja javnih telekomunikacijskih usluga i drugih subjekata urazvojnim programima međunarodnih i regionalnih organizacija, uključivoMeđunarodne telekomunikacijske udruge, Programa Ujedinjenih naroda zarazvoj i Međunarodne banke za obnovu i razvoj;

(b)

članice ohrabruju i podržavaju telekomunikacijsku suradnju međuzemljama u razvoju na međunarodnoj, regionalnoj i subregionalnojrazini;

(c)

u suradnji s mjerodavnim međunarodnim organizacijama, članice, kad jeto moguće, zemljama u razvoju daju na raspolaganje informacije vezano zatelekomunikacijske usluge i razvoj na području telekomunikacija iinformatičke tehnologije radi pomoći pri snaženju njihova unutarnjegsektora telekomunikacijskih usluga;

(d)

članice posvećuju posebnu pažnju mogućnostima najnerazvijenijih zemaljada ohrabre strane pružatelje telekomunikacijskih usluga i pomoć priprijenosu tehnologije, osposobljavanju i drugim aktivnostima kojepotpomažu razvoj njihove telekomunikacijske infrastrukture i povećanjenjihove trgovine telekomunikacijskim uslugama.

7.   Odnos prema međunarodnim organizacijama i sporazumima:

(a)

članice priznaju važnost međunarodnih normi za globalnu kompatibilnostmogućnosti međusobnog funkcioniranja telekomunikacijskih mreža i usluga,te se obvezuju promicati takve norme kroz rad mjerodavnih međunarodnihtijela, uključivo Međunarodne telekomunikacijske udruge i Međunarodneorganizacije za normizaciju;

(b)

članice priznaju ulogu međuvladinih i nevladinih organizacija isporazuma, posebno ulogu Međunarodne telekomunikacijske udruge, upostizanju učinkovitog funkcioniranja unutarnjih i sveukupnihtelekomunikacijskih usluga. Kad je to primjereno, članice dogovarajuprikladna rješenja za savjetovanja s takvim organizacijama po pitanjimakoja bi se pojavila pri provođenju ovog Priloga.


(1)  Ovaj stavak znači da svaka članica treba osigurati da se obvezepod ovim Prilogom primjenjuju sukladno s pružateljem uslugajavnih telekomunikacijskih mreža, ma koje mjere bileneophodne.

(2)  Pojam „nediskriminacijski” se podrazumijeva u smislu da se odnosina tretman najpovlaštenije nacije i na državni tretman kako suodređeni u Sporazumu te da odražava za sektor specifičnokorištenje tog pojma u značenju „uvjeta koji nisu nepovoljnijiod onih koji se, pri sličnim okolnostima, daju bilo kojem drugomkorisniku sličnih javnih telekomunikacijskih mreža iliusluga”.


Prilog o pregovorima o osnovnim telekomunikacijama

1.

Članak II. i Prilog članku II. izuzeća, uključivši zahtjev za navođenje u Prilogu svih mjera koje nisu sukladne s tretmanom najpovlaštenije nacije, a koje članica želi zadržati, stupa na snagu za osnovne telekomunikacije:

(a)

na dan provedbe kojeg treba odrediti prema stavku 5. ministarske odluke o pregovorima o osnovnim telekomunikacijama; ili

(b)

u slučaju neuspješnih pregovora, na dan konačnog izvješća Skupine za pregovore o osnovnim telekomunikacijama predviđenog u toj Odluci.

2.

Stavak 1. ne primjenjuje se niti na jednu od posebnih obveza vezano uz osnovne telekomunikacije koje su navedene u obvezujućem rasporedu članice.