11/Sv. 74

HR

Službeni list Europske unije

14


21994A1223(03)


L 336/20

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


OPĆI SPORAZUM O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

1.

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994. („GATT 1994.”) sastoji se od sljedećeg:

(a)

Odredbi iz Općeg sporazuma o carinama i trgovini od30. listopada 1947.,priloženih Završnom dokumentu koji je prihvaćen pozavršetku drugog zasjedanja Pripremnog odboraKonferencije Ujedinjenih naroda o trgovini izapošljavanju (s izuzetkom Protokola o privremenojprimjeni), i njihovih ispravaka, dodataka i promjena uokviru pravnih instrumenata koji su stupili na snaguprije datuma stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u;

(b)

Odredbi pravnih instrumenata iznijetih u donjem tekstukoje su stupile na snagu u okviru GATT-a 1947. prijedatuma stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, i to:

i.

Protokola i potvrda u vezi s carinskimkoncesijama;

ii.

Protokola o pristupu (s izuzetkom odredbi (a)koje se odnose na privremenu primjenu i prestanakprivremene primjene i (b) pod uvjetom da se dioII. GATT-a 1947. privremeno primjenjuje do najvećemjere koja ne dovodi do nesklada sa zakonskimpropisima postojećim na dan stupanja na snaguistog Protokola);

iii.

Odluka o izuzeću dopuštenom prema članku XXV.GATT-a 1947., koje su na snazi na dan stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u (1);

iv.

Ostalih odluka ugovornih strana GATT-a1947.;

(c)

Dogovora iznijetim kako slijedi:

i.

Dogovor o tumačenju članka II.1.(b) Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.;

ii.

Dogovor o tumačenju članka XVII. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994;

iii.

Dogovor o tumačenju odredbi o bilanciplaćanja Općeg sporazuma o carinama i trgovini1994.;

iv.

Dogovor o tumačenju članka XXIV. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.;

v.

Dogovor o tumačenju izuzeća od obveza izOpćeg sporazuma o carinama i trgovini 1994.;

vi.

Dogovor o tumačenju članka XXVIII. Općegsporazuma o carinama i trgovini 1994.; i

(d)

Protokola iz Marakeša GATT-a 1994.

2.

Objašnjenja

(a)

Smatra se da izraz „stranke” u odredbama GATT1994. znači „članice”. Smatra se da izraz„manje razvijene stranke” i „razvijenestranke” znači „članica zemlja urazvoju” i „članica razvijenazemlja”. Izraz „izvršnitajnik” podrazumijeva značenje„glavni direktor WTO-a”.

(b)

Smatra se da se spominjanje zajedničkog djelovanjastranaka u člancima XV:1., XV:2., XV:8., XXXVIII. i ubilješkama uz članak XII. i XVIII.; i u odredbama oposebnim sporazumima o razmjeni u člancima XV:2., XV:3.,XV:6., XV:7. i XV:9. GATT-a 1994. odnosi na WTO. Ostalezadaće koje su prema odredbama GATT-a 1994. dodijeljenestrankama zajedničkog djelovanja prenose se naMinistarsku konferenciju.

(c)

i.

Smatra se da je tekst GATT-a 1994. izvorni naengleskom, francuskom i španjolskom.

ii.

Tekst GATT-a na francuskom jeziku podliježeispravcima izraza prema Prilogu A dokumentuMTN.TNC/41.

iii.

Smatra se da je izvorni tekst GATT-a 1994. našpanjolskom jeziku tekst u Knjizi IV. iz nizaosnovnih instrumenata i izabranih dokumenata, uzispravke uvjeta naznačenih u Prilogu B dokumentaMTN. TNC/41.

3.

(a)

Odredbe iz dijela II. GATT-a 1994. ne primjenjuju se namjere koje je članica donijela u okviru posebnogobveznog zakonodavstva koje je za članicu stupilo nasnagu prije nego je postala ugovorna stranka GATT-a1947., a kojima se zabranjuje korištenje, prodaja ilizakup u inozemstvu građenih ili rekonstruiranih plovilau komercijalne svrhe između mjesta u nacionalnim vodamaili u vodama isključivog gospodarskog pojasa. Ovo seizuzeće odnosi na (a) nastavak ili hitno obnavljanjeneusklađenih odredbi takvog zakonodavstva; i na (b)izmjene neusklađenih odredbi takvog zakonodavstva domjere u kojoj izmjena ne umanjuje usklađenost odredbe sII. dijelom GATT-a 1947. Ovo se izuzeće odnosi samo namjere poduzete u okviru gore opisanog zakonodavstvanotificiranog, i navedenog prije datuma stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u. Kad se isto zakonodavstvonaknadno mijenja tako da umanjuje usklađenost s II.dijelom GATT-a 1994., neće se više smatrati obuhvaćenimovim stavkom.

(b)

Ministarska konferencija razmatra ovo izuzećenajkasnije pet godina nakon stupanja na snagu Sporazumao WTO-u, a nakon toga svake dvije godine sve dok jeizuzeće na snazi s ciljem da utvrdi postoje li jošuvjeti koji su nalagali uvođenje izuzeća.

(c)

Članica, čije su mjere obuhvaćene gore navedenimizuzećem, godišnje podnosi detaljno statističko izvješćekoje sadrži petogodišnji promjenjivi prosjek stvarnih iočekivanih isporuka navedenih plovila kao i dodatnepodatke o upotrebi, prodaji, zakupu ili popravku vozilaobuhvaćenih ovim izuzećem.

(d)

U slučaju kad članica smatra da izuzeće djeluje nanačin da opravdava uvođenje uzajamnih i odgovarajućihograničenja upotrebe, prodaje, zakupa ili popravkaplovila izgrađenih na području druge članice, koja tražiizuzeće, prva članica može uvesti ista ograničenja poduvjetom da o tome prethodno obavijesti Ministarskukonferenciju.

(e)

Ovo izuzeće ne utječe na pojedina rješenja koja se tičuodređenih aspekata zakonodavstva obuhvaćenih ovimizuzećem, a koja su dogovorena na razini sektorskihsporazuma ili na drugim mjestima.


(1)  Izuzeća koja su predmet ove odredbe navedena suu bilješci 7. na stranicama 11. i 12. u odjeljkuII. dokumenta MTN/FA od 15.prosinca 1993., i u MTN/FA/Corr. 6 od 21. ožujka 1994. Ministarskakonferencija na prvoj sjednici uspostavljarevidiranu listu izuzeća koja su predmet oveodredbe, na koju se dodaju sva izuzeća odobrena natemelju GATT-a 1947 nakon 15.prosinca 1993. i prije dana stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u, te brišu izuzeća koja ćedo tada prestati vrijediti.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA II:1.(b) OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.


ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

S ciljem osiguranja transparentnosti zakonskih prava i obveza koje proizlaze iz članka II. stavka 1. točke (b), u Obvezujući se raspored koncesija, priložen GATT-u 1994., unosi vrsta i razina svih „ostalih carina ili pristojbi” koje se naplaćuju na obvezne tarifne stavke, onako kako su navedene u odnosnoj odredbi, a uz tarifnu stavku na koju se odnose. Podrazumijeva se da takvo unošenje ne mijenja pravnu prirodu „ostalih carina ili pristojbi”.

2.

Dan 15. travnja 1994. predstavlja datum od kojeg postoji obveza glede „ostalih carina ili pristojbi” u svrhe navedene u članku II. Stoga se „ostale carine ili pristojbe” unose u Obvezujuće rasporede na onim razinama koje se primjenjuju tog datuma. Kod svakih sljedećih pregovora o postojećim koncesijama ili o novim koncesijama, smatra se da je datum primjene za određenu tarifnu stavku datum uključivanja nove koncesije u odgovarajući Obvezujući raspored. Međutim, u stupcu broj 6. Obvezujućeg rasporeda, na slobodnim listovima i dalje se bilježi datum uvođenja onog instrumenta kojim je određena koncesija u vezi s pojedinom tarifnom stavkom prvi puta unesenom u GATT 1947. ili GATT 1994.

3.

„Ostale carine ili pristojbe” bilježe se s obzirom na sve carinske obveze.

4.

U slučaju kad je tarifna stavku prethodno bila predmet koncesije, razina „ostalih carina ili pristojbi” unesenih u odgovarajući Obvezujući raspored ne smije biti viša od razine postignute pri prvom uvrštenju koncesije u isti Obvezujući raspored. Svaka članica ima pravo osporavanja bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” na temelju toga što „ostale carine ili pristojbe” nisu postojale u vrijeme stvaranja izvornih obveza vezano za te tarifne stavke, kao i radi konzistentnosti unesene razine bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” s ranijom razinom obveze, i to u roku od tri godine od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u ili u roku od tri godine nakon polaganja glavnom direktoru WTO-a instrumenta kojim se Obvezujući raspored o kojem je riječ uvrštava u GATT 1994., ako je taj datum kasniji.

5.

Unošenje „ostalih carina ili pristojbi” u Obvezujuće rasporede ne dovodi u pitanje njihovu konzistentnost s pravima i obvezama prema GATT-u 1994. osim onih obuhvaćenih stavkom 4. Sve članice pridržavaju pravo osporavanja konzistentnosti bilo koje od „ostalih carina ili pristojbi” s takvim obvezama u svako doba.

6.

Za potrebe ovog Dogovora primjenjuju se odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994. prema razradi i primjeni koje su izložene u Dogovoru o rješavanju sporova.

7.

„Ostale carine ili pristojbe” koje nisu uključene u Obvezujući raspored u vrijeme polaganja instrumenta kojim se Obvezujući raspored uvrštava u GATT 1994., glavnom tajniku stranaka GATT-a 1947., do stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, odnosno nakon toga glavnom tajniku WTO-a, neće kasnije biti pridodane tom Obvezujućem rasporedu kao što niti jedna od „ostalih carina ili pristojbi” unesenih na razini ispod one koja prevladava na datum primjene, neće biti povećavane do te razine osim ako takva povećanja ili promjene budu učinjeni u roku od šest mjeseci od dana polaganja instrumenta.

8.

Odluka iz stavka 2. u vezi s datumom primjene svake koncesije u svrhe određene stavkom 1. točkom (b) članka II. GATT-a 1994. čini nevažećom odluku u vezi s datumom primjene koja je donesena 26. ožujka 1980. (BISD 27S/24).


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XVII. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE,

Uzevši na znanje da članak XVII. navodi obveze članica u vezi s aktivnostima državnih trgovinskih poduzeća, koje su spomenute u članku XVII. stavku 1., koje trebaju biti u skladu s općim načelima koja nalažu nediskriminacijsko postupanje propisano GATT-om 1994., a odnose se na državne mjere od utjecaja na uvoz ili izvoz privatnih trgovaca;

Uzevši također na znanje da su članice podložne svojim obvezama navedenim u GATT-u 1994., u vezi s onim državnim mjerama koje utječu na državna trgovinska poduzeća;

Shvaćajući da ovaj Dogovor nije u suprotnosti s osnovnim disciplinama iz članka XVII.;

SPORAZUMNE SU:

1.

Radi osiguranja transparentnosti aktivnosti državnih trgovinskih poduzeća, članice notificiraju Vijeću za trgovinu robom o takvim poduzećima, kako bi ih radno tijelo osnovano prema stavku 5. moglo nadzirati u skladu sa sljedećom radnom definicijom:

„Vladina i nevladina poduzeća, uključujući i prodajne odjele, kojima su dodijeljena isključiva ili posebna prava ili povlastice, uključujući zakonske ili ustavne ovlasti, u čijem izvršavanju, svojim nabavama i prodajama utječu na razinu ili smjer uvoza i izvoza”.

Navedeni zahtjev za notificiranjem ne odnosi se na uvoz proizvoda namijenjenih trenutnoj ili krajnjoj potrošnji države ili jednog od gore navedenih poduzeća, i koji nisu namijenjeni preprodaji ili korištenju za proizvodnju robe za prodaju..

2.

Svaka članica provodi ispitivanje svoju politiku podnošenja notifikacija o državnim trgovinskim poduzećima Vijeću za trgovinu robom, imajući na umu odredbe ovog Dogovora. Svaka članica mora kod obavljanja nadzora voditi računa o potrebi osiguranja najveće moguće transparentnosti u podnošenju notifikacija, što treba omogućiti jasnu ocjenu načina poslovanja notificiranih trgovinskih poduzeća, kao i učinka njihovog poslovanja na međunarodnu trgovinu.

3.

Notifikacije se obavljaju prema upitniku o državnoj trgovini prihvaćenom 24. svibnja 1960. (BISD 9S/184-185), uz pretpostavku da članice obavješćuju trgovinska poduzeća iz stavka 1. s obzirom na to je li uopće bilo izvoza ili uvoza.

4.

U slučaju da jedna članica ima razloga vjerovati da druga članica nije na zadovoljavajući način ispunila svoju obvezu notificiranja, prva članica može to pitanje raspraviti s drugom članicom. Ako se pitanje ne riješi na zadovoljavajući način, druga članica ima pravo podnijeti svoju notifikaciju Vijeću za trgovinu robom, radi rasprave u radnoj skupini osnovanoj u skladu sa stavkom 5. uz istodobno obavješćivanje članice o kojoj se radi.

5.

Osniva se radno tijelo koje u ime Vijeća za trgovinu robom pregledava notifikacije i notifikacije druge članice. Vijeće za trgovinu robom u skladu s rezultatima pregleda i ne dovodeći u pitanje članak XVII. stavak 4. točku (c) može dati preporuke u vezi s ispravnošću notifikacije i potrebom za dodatnim podatcima. Radno tijelo uz to u svijetlu primljenih notifikacija ispituje ispravnost gore spomenutog upitnika o državnoj trgovini i obuhvat državnih trgovinskih poduzeća notificiranih prema stavku 1. Nadalje, isto tijelo priprema i primjerak popisa koji pokazuje vrste odnosa između država i poduzeća, a koje mogu biti od značaja prema članku XVII. Od Tajništva se očekuje da za radno tijelo izradi pripremni dokument s općim načelima poslovanja državnih trgovinskih poduzeća i njihov udio u međunarodnoj trgovini. Članstvo u radnom tijelu otvoreno je svim članicama koje pokažu želju da se u njega uključe. Tijelo se prvi puta sastaje u roku godine dana od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, a nakon toga najmanje jedanput godišnje. Tijelo podnosi godišnji izvještaj Vijeću za trgovinu robom (1).


(1)  Aktivnosti radnog tijela koordinirat će se s aktivnostima radnih skupina kako je predviđeno u odjeljku III. Ministarske odluke o postupku notifikacije usvojene 15. travnja 1994.


DOGOVOR O ODREDBAMA O BILANCI PLAĆANJA U OPĆEM SPORAZUMU O CARINAMA I TRGOVINI1994.

ČLANICE,

Uzimajući na znanje da odredbe članaka XII. i XVIII:B GATT-a 1994. i Deklaracije otrgovinskim mjerama poduzetim radi bilance plaćanja, koja je prihvaćena 28. studenoga 1979. (BISD 26S/205-209 i spomenuta u Dogovorupod imenom „Deklaracija iz1979.”) te radi pojašnjenja tihistih odredbi (1);

SPORAZUMNE SU:

Primjena mjera

1.

Članice potvrđuju svoju obvezu da javno i što je prije moguće objavevremenski raspored ukidanja mjera ograničavanja uvoza poduzetih radibilance plaćanja. Podrazumijeva se da postoji mogućnost promjene takvogvremenskog rasporeda ovisno o promjenama u bilanci plaćanja. U slučajuda članica javno ne obznani vremenski raspored, od članice se očekuje daza to podastre razloge.

2.

Članice potvrđuju svoju obvezu davanja prednosti onim mjerama kojenajmanje remete trgovinu. Smatra se da takve mjere (spomenute u ovomDogovoru kao „mjerebazirane na cijenama”) uključuju uvozne pristojbe, uvozne depozite ili ostale trgovinskemjere istovrsnog učinka na cijenu uvezene robe. Podrazumijeva se da ječlanici, neovisno o odredbama članka II., dopušteno poduzeti mjerevezane za stanje bilance plaćanja koje nadmašuju carine upisane uObvezujući raspored članice. Nadalje, od članice se očekuje da jasno iizričito naznači iznos za koji mjera bazirana na cijenama premašujeobvezujuću carinu i da to učini u okviru postupka notificiranja premaovom Dogovoru.

3.

Članice nastoje izbjegavati uvođenje novih količinskih ograničenja radibilance plaćanja osim ako zbog kritične situacije u bilanci plaćanjasame mjere temeljene na cijenama nisu dovoljne da bi zaustavile naglopogoršanje salda vanjskih plaćanja. Kad članica primjenjuje količinskaograničenja, dužna je dostaviti odgovarajuće obrazloženje zašto mjeretemeljene na cijeni nisu odgovarajući instrument za rješavanje stanja ubilanci plaćanja. Članica koja nastavi primjenjivati količinskaograničenja kroz niz konzultacija pokazuje stupanj postignutog napretkana način da znatno smanji učestalost i ograničavajući učinak takvihmjera. Podrazumijeva se da se na jedan proizvod ne može primijeniti višeod jedne vrste mjera ograničavanja uvoza uvedenih radi bilanceplaćanja.

4.

Članice potvrđuju da se mjere ograničavanja uvoza uvedene radi bilanceplaćanja mogu jedino primjenjivati radi kontrole opće razine uvoza i nesmiju nadmašiti razinu koju zahtijeva situacija oko bilance plaćanja.Radi izbjegavanja usputnog zaštitnog učinka, članica provodi ograničenjana transparentan način. Nadležna tijela članice uvoznika pružajuodgovarajuće obrazloženje u vezi kriterija koji se koriste kod izboraproizvoda na koje se primjenjuju ograničenja. Članice mogu u slučajunekih osnovnih proizvoda, a prema odredbama članka XII. stavka 3. ičlanka XVIII. stavka 10., isključiti ili ograničiti primjenu općihpristojbi ili drugih mjera uvedenih radi bilance plaćanja. Smatra se dapojam „osnovniproizvod” značiproizvod koji zadovoljava osnovne potrošačke potrebe ili doprinosinaporima članice usmjerenima na poboljšanje stanja platne bilance, kaošto su kapitalna dobra ili sirovine potrebne u proizvodnji. Članicaupravlja količinskim ograničenjima članica putem sustava dozvola koje seizdaju na diskrecijskoj osnovi samo kad je to neizbježno i taj sustavpostupno ukida. Za utvrđivanje količina ili vrijednosti dozvoljenih zauvoz potrebno je odrediti odgovarajuće kriterije.

Postupci kod konzultacija u vezi s bilancom plaćanja

5.

Odbor za ograničenja u vezi s bilancom plaćanja (spomenut u ovomDogovoru kao „Odbor”)provodi konzultacije radi ispitivanja svih mjera ograničavanja uvozakoje su uvedene radi bilance plaćanja. Članstvo u odboru dostupno jesvim članicama koje izraze želju da se u njega uključe. Odbor slijedipostupke pri konzultacijama o ograničenjima bilance plaćanja koji suodobreni 28. travnja 1970. (BISD 18S/48-53,u ovom Dogovoru spomenuti kao „potpuni postupak konzultacija”), a na koje se primjenjuju niženavedene odredbe.

6.

Članica koja primjenjuje nova ograničenja ili podiže opću razinupostojećih ograničenja značajnim intenziviranjem mjera, započinjekonzultacije s Odborom u roku od četiri mjeseca od prihvaćanja takvihmjera. Članica koja prihvaća takve mjere može tražiti da se konzultacijeprovedu u skladu sa člankom XII. stavkom 4. točkom (a) ili sa člankomXVIII. stavkom 12. točkom (a) prema potrebi. U slučaju da takav zahtjevnije podnesen, predsjedavajući Odbora poziva članicu na konzultacije.Činjenice o kojima se može raspravljati tijekom konzultacija obuhvaćaju,između ostaloga, uvođenje novih vrsta mjera ograničavanja vezanih zabilancu plaćanja ili povećanje razine ili broja proizvoda obuhvaćenihograničenjima.

7.

Sva ograničenja koja se primjenjuju radi bilance plaćanja podliježupovremenoj reviziji Odbora u skladu sa člankom XII. stavkom 4. točkom(b) ili člankom XVIII. stavkom 12. točkom (b), pod uvjetom da postojimogućnost promjene rasporeda konzultacija u dogovoru s članicom koju sekonzultira ili prema posebnom postupku revizije koji može preporučitiGlavno vijeće.

8.

Konzultacije je moguće provoditi po pojednostavljenom postupkuodobrenom 19. prosinca 1972. (BISD20S/47-49, u ovom Dogovoru nazvani „pojednostavljeni postupci konzultacija”) u slučaju kad se radio najmanje razvijenim zemljama članicama ili u slučaju zemlje članice urazvoju, u kojima su u toku napori oko liberalizacije u skladu srasporedom predstavljenim odboru tokom ranijih konzultacija.Pojednostavljeni postupci konzultacija mogu se primijeniti i u slučajukad se godina revizije trgovinske politike zemlje članice u razvojupoklapa s kalendarskom godinom određenom za konzultacije. U takvim seslučajevima odluka o potrebi provođenja potpunog postupka konzultacijadonosi na osnovu čimbenika nabrojenih u stavku 8. Deklaracije iz 1979.Nije dopušteno provesti više od dva uzastopna pojednostavljena postupkakonzultacija, s izuzetkom najmanje razvijenih zemalja članica.

Notifikacija i dokumentacija

9.

Članica Glavnom vijeću notificira sve promjene koje namjerava uvesti uprimjeni mjera ograničavanja uvoza radi bilance plaćanja, kao i o svimizmjenama u vremenskom rasporedu ukidanja takvih mjera kao što jenavedeno u stavku 1. Značajne promjene treba notificirati Glavnom vijećuu roku od ili najkasnije 30 dana nakon njihove objave. Svaka članicajedanput godišnje dostavlja Tajništvu konsolidiranu notifikaciju začlanice, uključujući sve izmjene zakona, propisa, izjava o politici ilijavnih obavijesti. Notifikacije sadrže potpune informacije, ako jemoguće do razine tarifne stavke, o vrsti primijenjenih mjera, okriterijima korištenim kod primjene, o proizvodima na koje se odnose i otijekovima roba, na koje mjere imaju učinka.

10.

Odbor može, na zahtjev bilo koje članice, izvršiti revizijunotifikacija, s tim da se revizija ograniči na razjašnjavanje posebnihpitanja koja su se pojavila kod notifikacija ili na ispitivanje jesu lipotrebne konzultacije prema članku XII. stavci 4. točki (a), ili premačlanku XVIII. stavku 12. točki (a). Članice koje imaju razloga vjerovatida je druga članica primijenila mjeru ograničavanja uvoza radi bilanceplaćanja ima pravo iznijeti predmet pred Odbor. Predsjednik Odbora tražiinformacije o poduzetoj mjeri te ih stavlja na raspolaganje svimčlanicama. Ne dovodeći u pitanje pravo bilo koje članice Odbora dazatraži odgovarajuće razjašnjenje tijekom konzultacija, pitanja jemoguće dostaviti unaprijed kako bi ga mogla razmotriti članica ukonzultacijama.

11.

Članica u konzultacijama priprema Osnovni dokument za konzultacije kojibi uz ostale bitne informacije trebao sadržavati i sljedeće: (a) pregledstanja i budućih izgleda vezano uz bilancu plaćanja, uključujući irazmatranje vanjskih i unutarnjih činjenica od utjecaja na situaciju sbilancom plaćanja te mjere domaće politike koje imaju za cilj ponovnouspostavljanje ravnoteže na zdravim i trajnim osnovama; (b) potpun opisograničenja uvedenih radi bilance plaćanja, njihovu pravnu osnovu, kao ikorake poduzete radi smanjenja popratnih zaštitnih učinaka; (c) mjerepoduzete od posljednjih konzultacija s ciljem liberalizacije ograničenjauvoza, a u skladu sa zaključcima Odbora; (d) plan ukidanja i postupnogukidanja preostalih ograničenja. Moguće je po potrebi koristitiinformacije iz ostalih notifikacija ili izvješća za WTO. U slučajuprimjene pojednostavljenog postupka konzultacija, članica ukonzultacijama podnosi pisanu izjavu koja sadržava osnovne informacije oelementima obuhvaćenim Osnovnim dokumentom.

12.

Radi olakšavanja konzultacija u odboru, Tajništvo priprema dokument očinjenicama i raznim vidovima plana konzultacija. U slučaju zemlječlanice u razvoju, dokument Tajništva sadržava i osnovne podatke o općemstanju i analizu utjecaja vanjskog trgovinskog okruženja na situaciju ubilanci plaćanja i budućim izgledima članice u konzultacijama.Tajništvo, na zahtjev zemlje članice u razvoju, pruža usluge tehničkepomoći pri pripremanju dokumentacije potrebne kod konzultacija.

Zaključci konzultacija o bilanci plaćanja

13.

Odbor izvještava Glavno vijeće o konzultacijama. Po završetku potpunihpostupaka konzultacija, izvješće bi trebalo pokazati zaključke Odbora oraznim elementima plana konzultacija, kao i činjenice i razloge nakojima se zaključci zasnivaju. Odbor u svoje izvješće nastoji uključitii prijedloge preporuka kojima je cilj promicati primjenu članaka XII. iXVIII:B, Deklaracije iz 1979. i njenog tumačenja. U slučaju kad jepredviđen i vremenski raspored ukidanja mjera ograničavanja uvoza kojesu uvedene u svrhe bilance plaćanja, Glavno vijeće može preporučiti dase za članicu koja poštuje takav raspored smatra da udovoljava svojimobvezama iz GATT-a 1994. U svakom slučaju, ako postoje posebne preporukeGlavnog vijeća, obveze i prava članica ocjenjuju se u svjetlu tihpreporuka. U slučaju kad ne postoje posebni prijedlozi preporuka Glavnogvijeća, zaključci bi Odbora trebali održavati svu različitost pogledaizraženih u Odboru. Po završetku pojednostavljenih postupakakonzultacija, izvješće sadržava sažetak najvažnijih pitanjaraspravljenih u Odboru, kao i odluku o potrebi provođenja potpunihpostupaka konzultacija.


(1)  Ništa u ovom Dogovoru nema za cilj mijenjanje prava i obveza članica prema člankuXII. ili XVIII.B GATT-a 1994. Na odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994.kako su razrađene i primijenjene u Dogovoru o rješavanju sporova može se pozvatiu odnosu na neka pitanja iz primjene mjera ograničavanja uvoza u svrhu bilanceplaćanja.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XXIV. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE,

Uzevši u obzir odredbe članka XXIV. GATT-a 1994;

Prepoznajući da je od osnivanja GATT-a 1947. znatno porastao broj i značaj carinskihunija i područja slobodne trgovine i da ona danas obuhvaćaju znatan dio svjetsketrgovine;

Prepoznajući doprinos širenju svjetske trgovine do kojega može doći većom integracijomizmeđu gospodarstava stranaka takvih ugovora;

Prepoznajući također da je doprinos svjetskoj trgovini veći ako se uklanjanje pristojbi idrugih ograničavajućih trgovinskih propisa između samostalnih područja proširi na sveoblike razmjene, odnosno manji ako bilo koji sektor trgovine ostane isključen;

Potvrđujući da je svrha takvih sporazuma olakšavanje trgovine između samostalnihpodručja, a ne podizanje prepreka trgovini između drugih članica i tih područja; i da bikod njihovih stvaranja ili proširivanja stranke trebale izbjegavati pojavu učinaka kojinegativno djeluju na trgovinu s drugim članicama;

Uvjerene također da je potrebno povećati učinkovitost uloge Vijeća za trgovinu robom i topregledom sporazuma notificiranim prema članku XXIV. i to na način da se pojasnekriteriji i postupci ocjene novih ili proširenih sporazuma i poboljša transparentnostsvih sporazuma prema članku XXIV.;

Prepoznajući potrebu za jednoznačnim tumačenjem obveza članica prema članku XXIV. stavku12.;

SPORAZUMNE SU:

1.

Carinske unije, područja slobodne trgovine i privremeni sporazumi kojivode stvaranju carinskih unija ili područja slobodne trgovine, dosljednočlanku XXIV., moraju udovoljavati, između ostalog, i odredbama stavaka5., 6., 7. i 8. navedenog članka.

Članak XXIV. stavak 5.

2.

Ocjena prema članku XXIV. stavku 5. točki (a) općeg učinka carina iostalih trgovinskih propisa koji se primjenjuju prije i nakon stvaranjacarinske unije u vezi carina i ostalih pristojbi temelji se na općojprocjeni ponderiranih prosječnih carinskih stopa i naplaćenih carina.Ocjenjivanje se temelji na statističkim podatcima o uvozu u prethodnomreprezentativnom razdoblju koje je carinska unija dužna dostaviti i tona razini tarifnih stavki prema količini i prema vrijednosti, prikazanimpo članici WTO-a zemlji podrijetla. Tajništvo izračunava ponderiraneprosječne carinske stope i carine naplaćene u skladu s metodologijomkoja se koristila u ocjeni carinske ponude tijekom Urugvajske rundemultilateralnih trgovinskih pregovora. U tu svrhu carine ili pristojbekoje treba uzeti u obzir jesu primijenjene carinske stope. Prepoznaje seda se u svrhu opće ocjene učinka ostalih trgovinskih propisa za koje jeteško doći do količina i zbirnih podataka, može biti potrebnoispitivanje pojedinačnih mjera, propisa, obuhvaćenih proizvoda itrgovinskih tokova.

3.

„Razuman vremenskirok” iz člankaXXIV. stavka 5. točke (c) bi trebao samo iznimno biti dulji od 10godina. U slučajevima kad članice koje su pristupile jednom odprivremenih sporazuma smatraju da razdoblje od 10 godina nije dovoljno,iste članice daju Vijeću za trgovinu robom detaljno objašnjenje opotrebi za duljim razdobljem.

Članak XXIV. stavak 6.

4.

Članak XXIV. stavak 6. utvrđuje postupak koji treba slijediti u slučajukad članica koja pristupa stvaranju carinske unije predlaže povećanjeobvezujuće carinske stope. Zbog toga članice potvrđuju da postupakutvrđen u članku XXVIII., a prema objašnjenju danom u smjernicamaprihvaćenima 10. studenoga 1980. (BISD27S/26-28) i u Tumačenju članka XXVIII. GATT-a 1994., treba započetiprije nego se izmijene ili ukinu carinske koncesije kao posljedicastvaranja carinske unije odnosno privremenog sporazuma koji trebadovesti do stvaranja carinske unije.

5.

Ovi će pregovori započeti u dobroj vjeri, a s ciljem postizanjazadovoljavajućeg kompenzacijskog usklađenja za sve stranke. U tim sepregovorima, a prema zahtjevima iz članka XXIV. stavka 6., vodi računa osniženju carina na razini iste tarifne stavke prema kojoj su to većučinili ostali dijelovi carinske unije po njenom nastanku. U slučaju daspomenuta sniženja nisu dovoljna za osiguranje potrebne kompenzacijskeusklađenosti, carinska će unija ponuditi kompenzaciju koja može biti uobliku sniženja carina prema drugim tarifnim stavkama. Ponudu razmatrajučlanice koje imaju pravo pregovaranja o obvezama koje se mijenjaju iliukidaju. Ako se ponuđeno kompenzacijsko usklađenje i dalje smatraneprihvatljivim, pregovore treba nastaviti. U slučaju da, usprkosuloženim naporima nije moguće u razumnom roku postići sporazum upregovorima o kompenzacijskim usklađenjima prema članku XXVIII., a premaobjašnjenju danom u Tumačenju članka XXVIII. GATT-a 1994., carinskaunija usprkos tome može izmijeniti ili povući postojeće koncesije, ačlanice koje su time pogođene mogu povući koncesije istog volumena uskladu s člankom XXVIII.

6.

GATT 1994. ne nameće članicama obvezu osiguravanja kompenzacijskogusklađenja onim njihovim sastavnim dijelovima kad imaju koristi odsniženja carina, a koje su posljedica stvaranja carinske unije, odnosnoprivremenog sporazuma koji dovodi do stvaranja carinske unije.

Revizija carinskih unija i područja slobodne trgovine

7.

Radno tijelo ispituje sve notifikacije prema članku XXIV. stavku 7.točki (a) i to u svjetlu odgovarajućih odredaba GATT-a 1994. i stavka 1.ovog Tumačenja. Radno tijelo podnosi izvješće Vijeću za trgovinu robom orezultatima revizije. Vijeće za trgovinu robom može odlučiti o davanjupreporuka članicama, ako to smatra prikladnim.

8.

U vezi s privremenim sporazumom, radno tijelo može u svom izvještajuiznijeti odgovarajuće preporuke o vremenskom rasporedu i mjeramapotrebnim za potpuno ostvarenje carinske unije ili područja slobodnetrgovine. Moguće je, u slučaju potrebe, tražiti nastavak revizijesporazuma.

9.

Članice koje su pristupile privremenom sporazumu notificiraju Vijeću zatrgovinu robom značajne promjene plana i rasporeda, koji su diosporazuma, a Vijeće na zahtjev ispituje promjene.

10.

U slučaju da privremeni sporazum, o koji je notificiran u skladu sčlankom XXIV. stavkom 7. točkom (a) ne sadržava plan ni raspored, što jeu suprotnosti sa člankom XXIV. stavkom 5. točkom (c), radno tijelo usvom izvješću preporučuje takav plan i raspored. Stranke ne smijudopustiti nastavak primjene ni stupanje na snagu sporazuma ako ga nisuspremne izmijeniti u skladu s tim preporukama. Donose se odredbe obudućoj reviziji provedbe preporuka.

11.

Carinske unije i sastavni dijelovi područja slobodne trgovineperiodički podnose izvješća Vijeću za trgovinu robom, kako su topredvidjele Ugovorne stranke GATT-a 1947. u uputama Vijeću GATT-a 1947.u vezi s izvješćima o regionalnim sporazumima (BISD 18S/38) o djelovanjunjihovog relevantnog sporazuma. Stranke bi trebale pravovremenoizvještavati o svim značajnijim promjenama i/ili kretanjima unutarsporazuma.

Rješavanje sporova

12.

Moguće je pozvati se na odredbe članaka XXII. i XXIII. GATT-a 1994.odnosno na njihovu razradu i primjenu u Dogovoru o rješavanju sporova uvezi sa svim pitanjima oko primjene odredbi članka XXIV., koje se odnosena carinske unije, područja slobodne trgovine ili privremene sporazumekojima je cilj stvaranje carinske unije ili područja slobodnetrgovine.

Članak XXIV. stavak 12.

13.

Svaka je članica prema GATT-u 1994. u potpunosti odgovorna zapoštovanje svih odredbi GATT-a 1994., i poduzima sve razumne raspoloživemjere kako bi osigurala isto takvo poštovanje od strane regionalnih ilokalnih vlada i vlasti unutar svog državnog područja.

14.

Moguće je pozvati se na odredbe članaka XXII. ili XXIII. GATT-a 1994.kako su razrađeni i primijenjeni u Dogovoru o rješavanju sporova, kad seradi o mjerama od utjecaja na poštovanje samog sporazuma od straneregionalnih ili lokalnih vlada ili vlasti unutar državnog područjapojedine članice. Kad tijelo za rješavanje sporova ustanovi da se nepoštuje odredba GATT-a 1994., odgovorna članica poduzima mjere kojesmatra razumnima i dostupnima radi osiguranja poštovanja sporazuma. Uslučajevima kad nije moguće osigurati poštovanje, primjenjuju se odredbeo kompenzacijama i suspenziji koncesija ili drugih obveza.

15.

Svaka se članica obvezuje s razumijevanjem razmotriti i pružiti prilikuza konzultacije u vezi sa svakim prikazom mjera koje je poduzela drugačlanica, a koje utječu na poštovanje odredbi GATT-a 1994. na teritorijuprve članice.


DOGOVOR U VEZI S IZUZEĆIMA OD OBVEZA IZ OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

Zahtjev za izuzeće ili produženje postojećeg izuzeća opisuje mjere koje članica predlaže poduzeti, pojedine ciljeve politike koju članica namjerava slijediti, kao i razloge zbog kojih članica ne može ostvariti ciljeve svoje politike pomoću mjera koje su u skladu s njegovim obvezama prema GATT-u 1994.

2.

Svako izuzeće na snazi na dan stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u prestaje, osim u slučaju produženja u skladu s postupcima koji su navedeni ranije, odnosno u članku IX. Sporazuma o WTO-u, i to na dan njegovog isteka ili dvije godine nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, ovisno o tome što nastupi ranije.

3.

U slučaju da neka članica smatra da je korist koju je imala od GATT-a 1994. poništena ili ugrožena zbog toga što je:

(a)

članica kojoj je odobreno izuzeće propustila poštovati uvjete pod kojima je izuzeće odobreno, ili je

(b)

primjena mjere konzistentna s uvjetima izuzeća;

ta se članica može pozvati na primjenu odredaba iz članka XXIII. GATT-a 1994. na način koji je razrađen i primijenjen u Dogovoru o rješavanju sporova.


DOGOVOR O TUMAČENJU ČLANKA XXVIII. OPĆEG SPORAZUMA O CARINAMA I TRGOVINI 1994.

ČLANICE SU SPORAZUMNE:

1.

Radi izmjene ili povlačenja koncesije smatra se da članica koja ima najveći omjer izvoza pod utjecajem koncesije (to jest izvoza proizvoda na tržište članice koja mijenja ili povlači koncesiju) u odnosu na njezin ukupni izvoz ima i najveći interes u snabdijevanju, ako već nema početno pravo pregovaranja ili da je najviše zainteresirana za opskrbu prema odredbama članka XXVIII. stavka 1. Međutim, dogovoreno je da Vijeće za trgovinu robom neće taj stavak ponovno razmatrati tijekom razdoblja od pet godina od dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u kako bi ocijenila može li taj kriterij osigurati preraspodjelu prava pregovaranja u korist članica koje su mali ili srednji izvoznici. Ako to ne bude slučaj, razmotrit će se mogućnosti unapređenja uvjeta, uključujući i, ako to dostupni podatci omogućuju, prihvaćanje kriterija temeljenih na omjeru izvoza pod utjecajem koncesije u odnosu na izvoz promatranog proizvoda na sva tržišta.

2.

Kad članica smatra da ima najveći interes u snabdijevanju prema stavku 1., ona bi trebala svoj zahtjev podnijeti u pisanom obliku, uz potrebne dokaze, onoj članici koja namjerava izmijeniti ili povući koncesiju, uz istodobno obavještavanje Tajništva. U ovim se slučajevima primjenjuje stavak 4. iz „Postupka pregovaranja prema članku XXVIII.”, koji je prihvaćen 10. studenoga 1980. (BISD 27S/26-28).

3.

Kod određivanja članica koje imaju najveći interes za opskrbu (prema odredbama stavka 1. gore ili stavka 1. članka XXVIII.), odnosno koji imaju znatan interes, uzima se u razmatranje samo trgovina tim proizvodom na osnovi MFN-a. Međutim, trgovina tim proizvodom koja se odvijala prema preferencijama koje ne proistječu iz ugovora, također se uzima u obzir ako je prestala uživati korist od preferencijalnog tretmana, i ako se može smatrati trgovinom MFN-a tijekom pregovora o izmjeni ili povlačenju koncesije, odnosno da će takva postati do zaključenja tih istih pregovora.

4.

U slučaju kad se carinska koncesija mijenja ili povlači s novog proizvoda (to jest proizvoda bez dostupnih trogodišnjih statističkih podataka o trgovini), smatra se da članica koja ima pravo početnih pregovora o tarifnoj stavci sadašnje ili prijašnje klasifikacije proizvoda ima i pravo početnih pregovora o toj koncesiji. U postupku određivanja najvećeg interesa u snabdijevanju, odnosno znatnog interesa, te računanja kompenzacije, uzima se u obzir između ostalog i proizvodni kapacitet i investicije u proizvod pod utjecajem koncesije kod članice izvoznika, kao i procjene rasta izvoza, te predviđanja potražnje za proizvodom kod članice uvoznika. Za potrebe ovog stavka „novi proizvod” podrazumijeva i uključivanje tarifne stavke koja je nastala promjenom postojeće tarifne stavke.

5.

U slučaju kad članica smatra da ima najveći interes u opskrbi, odnosno znatan interes prema stavku 4., članica treba svoj zahtjev podnijeti u pisanom obliku uz potrebne dokaze i to članici koja namjerava izmijeniti ili povući koncesiju, uz istovremenu notifikaciju Tajništvu. U ovim se slučajevima primjenjuje stavak 4. gore spomenutih „Postupaka pregovaranja prema članku XXVIII”.

6.

U slučaju kad se neograničena carinska koncesija zamjenjuje carinskom kvotom, određen iznos kompenzacije treba biti veći od ukupnog iznosa trgovine na koji stvarno utječe izmjena koncesije. Osnova za izračunavanje kompenzacije trebao bi biti iznos za koji predviđanja budućeg razvoja trgovine nadmašuju razinu kvote. Podrazumijeva se da se računanje predviđanja budućeg razvoja trgovine temelji na većem od sljedeća dva pokazatelja:

(a)

prosječnoj godišnjoj trgovini tijekom najnovijeg reprezentativnog trogodišnjeg razdoblja, uvećanoj za prosječnu godišnju stopu rasta uvoza u tom istom razdoblju ili za 10 %, ovisno o tome što je veće; ili

(b)

trgovini u prethodnoj godini uvećanoj za 10 %.

Obveza članice vezano uz kompenzaciju ni u kom slučaju ne premašuje iznos o kojem bi se radilo kod potpunog ukidanja koncesije.

7.

Svaka članica koja ima najveći interes u snabdijevanju, prema odredbama stavka 1. gore ili stavka 1. članka XXVIII., stječe, vezano uz koncesiju koja se mijenja ili povlači, pravo započinjanja pregovora kod kompenzacijskih koncesija, osim ako članice kojih se to tiče nisu dogovorile neku drugu vrstu kompenzacije.


MARAKEŠKI PROTOKOL

uz

Opći sporazum o carinama i trgovini 1994.

ČLANICE,

Završivši pregovore u okviru GATT-a 1947., a na temelju Ministarske deklaracije oUrugvajskoj rundi,

SPORAZUMNE SU:

1.

Obvezujući raspored, koji je priložen ovom Protokolu, a odnosi se napojedinu zemlju članicu, postaje Obvezujući raspored GATT-a 1994. uodnosu na tu članicu i to na dan kad WTO Sporazum stupa na snagu za tučlanicu. Obvezujući rasporedi koji se podnesu u skladu s Ministarskomodlukom o mjerama u korist nerazvijenih zemalja, smatraju se prilozimaovom Protokolu.

2.

Sniženje carina prihvaćeno od strane svih članica provodi se u petjednakih stopa sniženja, osim ako u Obvezujućem rasporedu članice nijedrukčije određeno. Prvo takvo sniženje stupa na snagu na dan stupanja nasnagu Sporazuma o WTO-u, a svako sljedeće sniženje stupa na snagu 1.siječnja svake od sljedećih godina, s tim da zadnja stopa stupa na snagunajkasnije četiri godine nakon dana stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u,osim ako Obvezujući raspored te članice ne određuje drukčije. Ako uObvezujućem rasporedu članice koja pristupa Sporazumu nakon njegovogstupanja na snagu nije drukčije određeno, članica na dan kad Sporazumstupa u odnosu na nju na snagu, proglašava važećim sva već postojećasniženja stopa kao i sniženja koja bi članica bila prema prethodnojrečenici dužna učiniti važećima na dan 1. siječnja sljedeće godine, a uzto proglašava važećim i sva preostala sniženja stopa prema Obvezujućemrasporedu određenom u prethodnoj rečenici. Snižena bi stopa u svakomstupnju sniženja trebala biti zaokružena na jednu decimalu. Što se tičepoljoprivrednih proizvoda, a prema definiciji iz članka 2. Sporazuma opoljoprivredi, redoslijed snižavanja provodi se kako je određeno uodgovarajućim dijelovima Obvezujućeg rasporeda.

3.

Članicama je dozvoljeno zatražiti multilateralno ispitivanje primjenekoncesija i obveza sadržanih u Obvezujućim rasporedima priloženima ovomProtokolu. Ispitivanje se provodi ne dovodeći u pitanje prava i obvezečlanica koje proizlaze iz Sporazuma u Prilogu 1. A Sporazuma oWTO-u.

4.

Nakon što Obvezujući raspored u vezi s pojedinom članicom koji jepriložen ovom Protokolu postane Obvezujući raspored GATT-a 1994.slijedom odredbi stavka 1., ista članica je slobodna u cijelosti ilidjelomično suspendirati ili povući koncesiju iz Obvezujućeg rasporedavezano za svaki proizvod čiji je najveći dobavljač bilo koji drugisudionik Urugvajske runde, a čiji Obvezujući raspored još nije postaoObvezujući raspored GATT-a 1994. Takav je postupak, međutim, mogućeprovesti samo nakon što je Vijeću za trgovinu robom dostavljena pisanaobavijest o suspenziji ili povlačenju koncesije i to nakon što suodržane konzultacije koje je zatražila bilo koja od članica čiji jeObvezujući raspored postao Obvezujući raspored GATT-a 1994., a koji imaznatan interes za taj proizvod. Svaka na ovaj način suspendirana ilipovučena koncesija se primjenjuje od dana kad Obvezujući rasporedčlanice, koja ima najveći interes za snabdijevanjem, postane Obvezujućiraspored GATT-a 1994.

5.

(a)

Bez obzira na odredbe članka 4. stavka 2. Sporazuma opoljoprivredi, a u vezi s datumom spomenutim u samomSporazumu u članku II. stavku 1. točkama (b) i (c)GATT-a 1994., smatra se da je datum primjene koncesijeza svaki proizvod koji je obuhvaćen Obvezujućimrasporedom koncesija priloženim ovom Protokolu datumovog Protokola.

(b)

U svrhu određivanja datuma u članku II. stavku 6. točki(a) GATT-a 1994., datum primjene Obvezujućeg rasporedakoncesija priloženog ovom Protokolu je datum ovogProtokola.

6.

U slučaju izmjene ili povlačenja koncesija u vezi s necarinskim mjeramasadržanima u dijelu III. Obvezujućeg rasporeda, primjenjuju se odredbečlanka XXVIII. GATT-a 1994. i „Postupci kod pregovaranja prema člankuXXVIII.”, kojisu prihvaćeni 10. studenoga 1980. (BISD27S/26-28), a ne dovodeći u pitanje prava i obveza članica prema GATT-u1994.

7.

U svakom slučaju kada Obvezujući raspored priložen ovom Protokolu imaza posljedicu tretman bilo kojeg proizvoda koji je manje povoljan odonoga koji je isti proizvod imao prema Obvezujućem rasporedu GATT-a1947., a prije stupanja na snagu Sporazuma o WTO-u, smatra se da ječlanica na koju se Obvezujući raspored odnosi poduzela odgovarajućeradnje koje bi bile ionako nužne prema odgovarajućim odredbama člankaXXVIII. GATT-a 1947. ili 1994. Odredbe ovog stavka odnose se samo naEgipat, Peru, Južnu Afriku i Urugvaj.

8.

Ovdje priloženi Obvezujući rasporedi smatraju se izvornima naengleskom, francuskom ili španjolskom jeziku, prema tome kako jeodređeno u svakom Obvezujućem rasporedu.

9.

Datum ovog Protokola je 15. travnja1994.