11/Sv. 110

HR

Službeni list Europske unije

54


21990A0809(01)


L 212/3

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


SPORAZUM

između Europske ekonomske zajednice i Republike Kabo Verdea o ribolovu uz obale Kabo Verdea

EUROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA,

dalje u tekstu „Zajednica” i

REPUBLIKA KABO VERDE,

dalje u tekstu „KABO VERDE”,

UZIMAJUĆI U OBZIR duh suradnje koji proizlazi iz Konvencije između afričkih, karipskih i pacifičkih država i Europske ekonomske zajednice (Konvencija AKP-EEZ) i obostranu želju za bližom suradnjom između Zajednice i Kabo Verdea,

UZIMAJUĆI U OBZIR želju Kabo Verdea za unapređenjem racionalnog iskorištavanja svojih ribolovnih resursa jačanjem suradnje,

PODSJEĆAJUĆI da Kabo Verde ostvaruje svoj suverenitet ili nadležnost u zoni koja se proteže do 200 nautičkih milja od obale, posebno u pogledu morskog ribolova;

VODEĆI PRITOM RAČUNA o odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora,

ODLUČNE da svoje odnose u području ribarstva vode u duhu međusobnog povjerenja i poštovanja međusobnih interesa,

U ŽELJI da uspostave uvjete kojima se uređuje ribolov u obostranom interesu dviju stranaka,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

Ovim se Sporazumom uspostavljaju načela i pravila kojima se, u svakom pogledu, uređuju budući odnosi u području ribarstva između Zajednice i Kabo Verdea, uključujući i ribolov plovila pod zastavom države članice Zajednice, dalje u tekstu „plovila Zajednice”, u vodama nad kojima Kabo Verde ima suverenitet ili nadležnost za ribarstvo, dalje u tekstu „ribolovna zona Kabo Verdea”, u skladu s odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i drugim propisima međunarodnog prava.

Članak 2.

Kabo Verde dopušta ribolov plovilima Zajednice u ribolovnoj zoni Angole, u skladu s ovim Sporazumom.

Članak 3.

1.   Zajednica se obvezuje poduzeti sve odgovarajuće mjere kako bi osigurala da njena plovila poštuju odredbe ovog Sporazuma te zakone i druge propise Kabo Verdea kojima se uređuje ribolov u ribolovnoj zoni Kabo Verdea, u skladu s odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora i drugim propisima međunarodnog prava.

2.   Tijela Kabo Verdea obavješćuju Komisiju Europskih zajednica o svim predviđenim promjenama navedenih zakona.

3.   Mjere koje tijela Kabo Verdea poduzimaju za uređivanje ribarstva u svrhu zaštite, temelje se na objektivnim i znanstvenim kriterijima te se primjenjuju jednako na plovila Zajednice i na plovila trećih zemalja, ne dovodeći u pitanje posebne sporazume između zemalja u razvoju unutar istog geografskog područja niti uzajamne sporazume o ribolovu.

Članak 4.

1.   Za ribolovne aktivnosti plovila Zajednice u ribolovnoj zoni Angole potrebna je dozvola za ribolov koju izdaju nadležna tijela Angole na zahtjev Zajednice.

2.   Za izdavanje dozvole dotični vlasnik plovila plaća naknadu.

3.   Postupak podnošenja zahtjeva za dozvole, iznos naknade i načini plaćanja utvrđeni su u Prilogu.

Članak 5.

Ugovorne stranke se obavezuju na usklađivanje napora, neposredno ili u okviru međunarodnih organizacija, u području osiguranja gospodarenja i zaštite živih resursa u srednjoistočnom Atlantiku, a posebno u pogledu visoko migratornih vrsta, te na poticanje odgovarajućih znanstvenih istraživanja.

Članak 6.

Vlasnici plovila kojima je odobren ribolov u ribolovnoj zoni Kabo Verdea moraju nadležnim tijelima Kabo Verdea dostaviti izjave o ulovu, te primjerak izjave o ulovu dostaviti Delegaciji Komisije Europskih zajednica u Praji, u skladu s odredbama predviđenima u Prilogu.

Članak 7.

Za prava ribolova odobrena na temelju članka 2., Zajednica plaća novčanu naknadu Kabo Verdeu u skladu s postupkom iz Protokola uz ovaj Sporazum, ne dovodeći u pitanje financiranje koje Kabo Verde dobiva na temelju Konvencije AKP-EEZ.

Članak 8.

Ako tijela Kabo Verdea, zbog promjene stanja ribljeg fonda, odluče poduzeti mjere zaštite koje utječu na ribolovne aktivnosti plovila Zajednice, stranke se međusobno savjetuju radi izmjene Priloga i Protokola uz ovaj Sporazum.

Ta se savjetovanja temelje na načelu da svako smanjenje prava ribolova predviđenih u navedenom Protokolu mora prouzročiti razmjerno smanjenje financijske naknade koju plaća Zajednica.

Članak 9.

Kako bi se osigurala ispravna primjena ovog Sporazuma, osniva se Zajednički odbor. Odbor se sastaje na zahtjev jedne od ugovornih stranaka, naizmjenično u Kabo Verdeu i u Zajednici.

Stranke se međusobno savjetuju o svakom sporu u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Sporazuma.

Članak 10.

Nijedna odredba ovog Sporazuma ni na koji način ne utječe na stajališta jedne ili druge stranke o bilo kojem pitanju u vezi s pravom mora.

Članak 11.

Ovaj se Sporazum primjenjuje, s jedne strane, na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice i pod uvjetima propisanima u tom Ugovoru te, s druge strane, na državnom području Kabo Verdea.

Članak 12.

Prilog ovom Sporazumu i Protokol uz ovaj Sporazum njegov su sastavni dio i ako nije drukčije određeno, svako pozivanje na ovaj Sporazum ujedno je i pozivanje na Prilog i Protokol.

Članak 13.

1.   Ovaj se Sporazum sklapa na početno razdoblje od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu. Ako ga jedna od stranaka ne otkaže u pisanom obliku šest mjeseci prije isteka početnog razdoblja, Sporazum ostaje na snazi u sljedećim razdobljima od po dvije godine ako se ne otkaže u pisanom obliku najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog dvogodišnjeg razdoblja.

2.   Na kraju početnog razdoblja, a zatim na kraju svakog dvogodišnjeg razdoblja, stranke započinju pregovore kako bi sporazumno utvrdile koje su izmjene Priloga i Protokola potrebne.

Ugovorne stranke započinju pregovore ako jedna od njih otkaže Sporazum.

Članak 14.

Ovaj Sporazum stupa na snagu na dan kad ugovorne stranke obavijeste jedna drugu o izvršenju postupaka potrebnih u tu svrhu.

Članak 15.

Ovaj Sporazum, sastavljen u dva primjerka na danskom, engleskom, francuskom, grčkom, nizozemskom, njemačkom, portugalskom, španjolskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan, pohranjuje se u arhivu Glavnoga tajništva Vijeća Europskih zajednica, koje prosljeđuje ovjerovljeni primjerak svakoj stranci.


PRILOG

UVJETI OBAVLJANJA RIBOLOVA U RIBOLOVNOJ ZONI KABO VERDEA ZA PLOVILA ZAJEDNICE

A.   Postupak podnošenja zahtjeva i izdavanja dozvole

1.

Nadležna tijela Zajednice podnose zahtjev Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea, putem Delegacije Komisije u Kabo Verdeu, za svako plovilo koje obavlja ribolov na temelju Sporazuma, najkasnije 15 dana prije početka razdoblja valjanosti dozvole.

Zahtjevi se podnose na obrascima koje je u tu svrhu propisao Ured ministra za ribarstvo Kabo Verdea, čiji je ogledni primjerak priložen Sporazumu (Dodatak 1.).

2.

Uz svaki zahtjev prilaže se dokaz o uplati naknade za razdoblje valjanosti dozvole. Plaćanje se izvršava na račun otvoren u financijskoj instituciji ili nekom drugom tijelu koje odrede nadležna tijela Kabo Verdea.

Naknade uključuju sve državne i lokalne pristojbe, osim lučkih pristojbi i naknada za usluge.

3.

Dozvole za sva plovila izdaje Ured ministra za ribarstvo Kabo Verdea u roku od 15 dana od primitka dokaza o uplati iz točke 2. vlasnicima plovila ili njihovim zastupnicima putem Delegacije Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu.

4.

Dozvole se izdaju za određeno plovilo i nisu prenosive. Na zahtjev Komisije Europskih zajednica, dozvola za plovilo može se zamijeniti, u slučaju više sile, novom dozvolom za neko drugo plovilo koje ima slične karakteristike kao prvo plovilo. Vlasnik prvog plovila vraća poništenu dozvolu Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea putem Delegacije Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu.

U novoj se dozvoli navodi:

datum izdavanja,

podatak da ona zamjenjuje dozvolu prethodnog plovila za preostalo razdoblje valjanosti.

U tom slučaju, za neiskorišteno razdoblje valjanosti nije propisana naknada iz članka 4. stavka 2.

5.

Dozvola se mora uvijek nalaziti na plovilu.

6.

Prije stupanja na snagu Sporazuma, Ured ministra za ribarstvo Kabo Verdea dostavlja obavijest o načinu plaćanja naknade te podatke o bankovnom računu i valuti koji se koriste.

B.   Odredbe koje se odnose na dozvole za plovila za ribolov tuna i plovila za ribolov plutajućim parangalima

1.

Dozvole vrijede jednu godinu. Dozvole se mogu produžiti.

2.

Naknada iznosi 20 ECU po toni ulova u ribolovnoj zoni Kabo Verdea.

3.

Dozvole se izdaju po plaćanju paušalnog iznosa od 1 500 ECU godišnje Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea za svaki plivaričar tunolovac i 300 ECU godišnje za svako plovilo za ribolov tuna povrazima i plovilo za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima, što je jednako naknadama koje se plaćaju za ulov:

75 tona tuna godišnje za plivaričare,

15 tona godišnje za plovila za ribolov tuna povrazima i plovila za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima.

4.

Komisija Europskih zajednica na kraju svake kalendarske godine sastavlja konačni obračun naknada za ribolovno razdoblje, na temelju izjava o ulovu koje podnosi svako plovilo a potvrđuju ih mjerodavni znanstveni instituti, uključujući Institut français de recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM), Instituto Español de Oceanografía (IEO) i Instituto Nacional de Investigação das Pescas (INIP) Kabo Verdea.

Izjava se šalje istodobno Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea i vlasnicima plovila. Sva dodatna plaćanja Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea vlasnici plovila moraju izvršiti najkasnije 30 dana od obavijesti o konačnom obračunu, na račun otvoren u financijskoj instituciji ili nekom drugom tijelu koje odrede nadležna tijela Kabo Verdea.

Ako je iznos konačnog obračuna niži od gore navedenog iznosa, preostali se iznos ne vraća.

C.   Odredbe koje se odnose na dozvole za druga plovila

1.

Za plovila za ribolov pridnenim parangalima dozvole vrijede tri, šest ili 12 mjeseci. Godišnja naknada određuje se prema BRT-u i iznosi 100 ECU na BRT razmjerno trajanju dozvole.

2.

Za plovila koja obavljaju pokusni ribolov glavonožaca naknada iznosi 60 ECU na BRT godišnje.

D.   Izjava o ulovu

1.

Plivaričari tunolovci te plovila za ribolov tuna povrazima i plovila za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima vode očevidnike ribolova u skladu s predloškom u Dodatku 2. za svako ribolovno razdoblje provedeno u ribolovnoj zoni Kabo Verdea. Obrazac se mora poslati Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea putem Delegacije Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu u roku od 45 dana od završetka ribolovnog putovanja u ribolovnoj zoni Kabo Verdea.

2.

Plovila za ribolov pridnenim parangalima i plovila koja obavljaju pokusni ribolov glavonožaca obavješćuju Ured ministra za ribarstvo o svom ulovu ispunjavanjem standardnog obrasca iz Dodatka 3., putem Delegacije Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu. Te izjave su mjesečne, a moraju se dostavljati najmanje jednom svaka tri mjeseca.

3.

Obrasci se moraju čitko ispuniti te ih mora potpisati kapetan plovila.

4.

Ako se te odredbe ne budu poštovale, mjerodavna tijela Kabo Verdea zadržavaju pravo primijeniti, među ostalim, sljedeće sankcije:

suspenziju dozvole plovilu koje je prekršilo odredbe,

određivanje novčane kazne.

U tom se slučaju obavješćuje Delegacija Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu.

E.   Istovar ulova

Kad god je to moguće, plovila Zajednice za ribolov tuna podupiru opskrbu tvornica za konzerviranje tune u Kabo Verdeu svojim ulovom u zoni po sporazumno utvrđenoj cijeni između vlasnika plovila Zajednice i nadležnih tijela za ribarstvo Kabo Verdea na temelju tekućih cijena na međunarodnom tržištu. Plaća se u konvertibilnoj valuti.

Osim toga, kad god je to moguće, plovila za ribolov tuna koja istovaruju svoj ulov u luci Kabo Verdea stavljaju na raspolaganje dio svog prilova nadležnim tijelima za ribarstvo Kabo Verdea po cijenama na lokalnom tržištu.

F.   Ukrcaj pomoraca

1.

Vlasnici plovila za ribolov tuna i plovila za ribolov plutajućim parangalima zapošljavaju državljane Kabo Verdea u skladu sa sljedećim uvjetima i ograničenjima:

na flotu plivaričara tunolovaca ukrcavaju se tri pomorca iz Kabo Verdea za vrijeme razdoblja tunolova u ribolovnoj zoni Kabo Verdea,

na flotu plovila za ribolov tuna povrazima ukrcava se osam pomoraca iz Kabo Verdea za vrijeme razdoblja tunolova u ribolovnoj zoni Kabo Verdea, s tim da je svaki od njih raspoređen na drugo plovilo,

na flotu plovila za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima ukrcava se dva pomorca iz Kabo Verdea za vrijeme ribolovnog razdoblja u ribolovnoj zoni Kabo Verdea, s tim da je svaki od njih raspoređen na drugo plovilo.

2.

Plaće tih pomoraca utvrđuju se sporazumno između vlasnika plovila ili njihovih zastupnika i mjerodavnih tijela Kabo Verdea prije izdavanja dozvola; plaće isplaćuje vlasnik plovila, a one moraju uključivati i doprinose za socijalno osiguranje pomorca (uključujući životno osiguranje i osiguranje od nezgode te zdravstveno osiguranje).

3.

Ako ne ukrcaju pomorce, vlasnici plovila plaćaju paušalni iznos jednak plaći pomoraca koji nisu ukrcani.

Taj se iznos koristi za osposobljavanje pomoraca Kabo Verdea, a plaća se na račun koji odrede mjerodavna tijela Kabo Verdea.

G.   Ukrcaj promatrača

1.

Na zahtjev nadležnih tijela u Kabo Verdeu, plovila veća od 150 BT ukrcavaju promatrača kojeg su odredila navedena tijela, a njegova je zadaća provjera ulova u ribolovnoj zoni Kabo Verdea. Promatrač ima na raspolaganju sva sredstva koja su mu potrebna za obavljanje dužnosti, uključujući pristup prostorijama i dokumentaciji. On ne smije ostati na plovilu dulje nego što mu je potrebno za obavljanje njegovih dužnosti.

Kapetan plovila olakšava rad promatraču te mu dodjeljuje iste uvjete kao i časnicima plovila. Troškove plaće i doprinose za socijalno osiguranje promatrača snose mjerodavna tijela Kabo Verdea.

2.

Rad promatrača i uvjeti pod kojima se ukrcava na plovilo ne smiju prekidati ili ometati ribolovne aktivnosti. Luka u kojoj se promatrač ukrcava određuje se sporazumno između mjerodavnih tijela Kabo Verdea i vlasnika plovila ili njegovog zastupnika. Ako se promatrač ukrcava u stranoj luci, njegove putne troškove snosi vlasnik plovila. Ako plovilo za ribolov tuna s ukrcanim promatračem isplovi iz ribolovne zone Kabo Verdea, potrebno je poduzeti sve mjere da se što prije osigura povratak promatrača u Kabo Verde na trošak vlasnika plovila.

H.   Ribolovne zone

1.

Plovila Zajednice mogu obavljati ribolov u sljedećim zonama koje su određene u odnosu na polazne crte:

izvan 12 milja za plivaričare tunolovce i plovila za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima,

izvan šest milja za plovila za ribolov tuna povrazima,

od polazne crte za ribolov živih mamaca i za plovila za ribolov pridnenim parangalima.

2.

Plovila za ribolov glavonožaca koja obavljaju pokusni ribolov imaju pristup svim ribolovnim zonama Kabo Verdea.

I.   Dopuštene veličine oka

Najmanja dopuštena veličina oka za povlačnu mrežu (potpuno rastegnuto oko) je:

16 mm za ribolov živih mamaca,

40 mm za glavonošce.

Za tune se primjenjuju međunarodni standardi koje preporuča ICCAT.

J.   Uplovljavanje u zonu i isplovljavanje iz zone

1.

Sva plovila Zajednice koja u okviru Sporazuma ribare u zoni Kabo Verdea javljaju radiopostaji Saõ Vicente datum, vrijeme i poziciju prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz ribolovne zone Kabo Verdea.

2.

Za vrijeme ribolova u zoni Kabo Verdea, plovila svaka tri dana izvješćuju mjerodavna tijela Kabo Verdea o svojoj poziciji i ulovu preko radiopostaje Saõ Vicente, te navode ukupnu količinu ulova svaki put kad isplovljavaju iz zone.

3.

Pozivni znak, radio frekvencije i radno vrijeme radiopostaje Ured ministra za ribarstvo Kabo Verdea priopćava vlasnicima plovila ili njihovim zastupnicima prilikom izdavanja dozvole.

4.

Ako se ne može koristiti radioveza, plovila mogu upotrijebiti druga sredstva, kao što su teleks ili telegram.

K.   Lučka oprema i uporaba opskrbe i usluga

Plovila Zajednice, ako je moguće, nabavljaju u Kabo Verdeu sve zalihe i usluge koje su im potrebne za obavljanje njihove djelatnosti. Mjerodavna tijela Kabo Verdea s vlasnicima plovila ili njihovim zastupnicima sporazumno određuju uvjete korištenja lučke opreme te, prema potrebi, opskrbe i usluga.

L.   Postupak u slučaju zaustavljanja plovila radi pregleda

1.

Delegacija Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu obavješćuje se u roku od 48 sati o svakom pregledu ribarskog plovila unutar ribolovne zone Kabo Verdea, a koje plovi pod zastavom države članice Zajednice i obavlja aktivnosti na temelju ovog Sporazuma. U roku od 72 sata mora se dostaviti kratko izvješće o okolnostima i razlozima pregleda.

2.

U roku od 24 sata od primitka navedenih podataka održava se sastanak između Delegacije Komisije Europskih zajednica u Kabo Verdeu, Ureda ministra za ribarstvo Kabo Verdea i nadležnih tijela za nadzor, po mogućnosti uz nazočnost predstavnika dotične države članice, na kojemu stranke razmjenjuju svu potrebnu dokumentaciju ili podatke koji mogu pomoći u pojašnjavanju utvrđenih činjenica. Vlasnik plovila ili njegov zastupnik obavješćuju se o ishodu sastanka i o svim mjerama koje proizlaze iz pregleda.

3.

Plovilo na kojemu je obavljen pregled zbog kršenja odredaba o ribolovu pušta se nakon plaćanja jamčevine, koja se određuje u odnosu na troškove pregleda te na iznos kazni i naknada koje moraju platiti odgovorni za kršenje odredaba.

Dodatak 1.

URED MINISTRA ZA RIBARSTVO

Zahtjev za dozvolu za strana plovila koja obavljaju gospodarski ribolov

1.

Ime vlasnika plovila: …

2.

Adresa vlasnika plovila: …

3.

Ime zastupnika ili lokalnog agenta vlasnika plovila: …

4.

Adresa zastupnika ili lokalnog agenta vlasnika plovila: …

5.

Ime kapetana: …

6.

Ime plovila: …

7.

Registarska oznaka: …

8.

Datum i mjesto gradnje: …

9.

Država zastave: …

10.

Luka upisa: …

11.

Luka opremanja: …

12.

Ukupna duljina: …

13.

Širina: …

14.

Bruto registarska tonaža: …

15.

Neto tonaža: …

16.

Kapacitet skladišta: …

17.

Kapacitet hlađenja ili zamrzavanja: …

18.

Vrsta i snaga stroja: …

19.

Vrsta ribolova: …

20.

Broj članova posade: …

21.

Komunikacijska oprema: …

22.

Pozivni znak: …

23.

Signal biranja: …

24.

Predviđene ribolovne aktivnosti: …

25.

Mjesto istovara ulova: …

26.

Ribolovne zone: …

27.

Vrste predviđene za ribolov: …

28.

Razdoblje valjanosti: …

29.

Posebni uvjeti: …

30.

Ostale aktivnosti podnositelja zahtjeva u Kabo Verdeu: …

Mišljenje Opće uprave za ribarstvo

Napomene Ureda ministra za ribarstvo

Dodatak 2.

Image

Dodatak 3.

PODACI O ULOVU U GOSPODARSKOM RIBOLOVU

1.

Ime i registarska oznaka plovila: …

2.

Državna pripadnost: …

3.

Vrsta plovila: …

(npr. za svježu ribu, tunu itd.)

4.

Ime kapetana plovila: …

5.

Dozvolu za ribolov izdao: …

Razdoblje valjanosti: …

6.

Vrsta ribolova: …

7.

Datum isplovljavanja iz luke: …

Datum uplovljavanja u luku: …

8.

Ulov: …

Image

Ja, dolje potpisani …, kapetan navedenog plovila ili njegov zastupnik, izjavljujem da su gore navedeni podaci točni, što potvrđuje vladin promatrač.

Kapetana plovila Potvrđuje vladin promatrač

Potpis


PROTOKOL

o utvrđivanju prava ribolova i financijskih doprinosa predviđenih u Sporazumu između Europske ekonomske zajednice i Vlade Republike Kabo Verdea o ribolovu u obalnim vodama Kabo Verdea

Članak 1.

1.   Na temelju članka 2. Sporazuma, i na razdoblje od dvije godine, odobravaju se sljedeće mogućnosti ribolova:

(a)

Za visoko migratorne vrste

Plivaričari tunolovci s hladnjačom: 21 plovilo

Plovila za ribolov tuna povrazima i plovila za ribolov tuna površinskim plutajućim parangalima: 24 plovila

Na zahtjev Zajednice, ova se raspodjela mogućnosti ribolova za visoko migratorne vrste u drugoj godini primjene ovog Protokola može promijeniti za najviše 15 % dotičnih plovila.

(b)

Za druge vrste

Plovila za ribolov pridnenim parangalima: dva plovila, svako plovilo s bruto registarskom tonažom manjom od 210 tona.

Plovila za pokusni lov na glavonošce: dva plovila

2.   Na prvom sastanku Zajedničkog odbora, predviđenog u članku 9. Sporazuma, koji se održava tijekom druge godine primjene ovog Protokola, ispituju se dostupni rezultati pokusnog lova na glavonošce.

Članak 2.

1.   Novčana naknada iz članka 7. Sporazuma, za razdoblje navedeno u članku 1. ovog Sporazuma, iznosi 1 950 000 ECU, a plaća se u dva godišnja obroka.

2.   Za namjenu navedene naknade isključivo su odgovorna nadležna tijela Kabo Verdea.

3.   Naknada se plaća na račun otvoren u financijskoj instituciji ili bilo kojem drugom tijelu koje odredi Kabo Verde.

Članak 3.

Dotični vlasnici plovila u potpunosti zadržavaju pravo vlasništva nad ulovom u okviru pokusnog lova na glavonošce.

Članak 4.

U razdoblju iz članka 1., Zajednica daje doprinos u iznosu od 500 000 ECU za znanstvene i tehničke programe Kabo Verdea (npr. za opremu i infrastrukturu) kako bi se unaprijedilo znanje o ribolovnim resursima u okviru isključive gospodarske zone Kabo Verdea.

Taj se iznos stavlja na raspolaganje Uredu ministra za ribarstvo Kabo Verdea, a uplaćuje se na bankovni račun kojeg je odredio Ured.

Članak 5.

1.   Obje stranke se slažu da je poboljšanje znanja i vještina osoba koje sudjeluju u morskom ribolovu ključan element uspjeha njihove suradnje. U tu svrhu, Zajednica olakšava državljanima Kabo Verdea pristup ustanovama za obrazovanje njenih država te osigurava financijske doprinose za obrazovanje i strukovno osposobljavanje u raznim znanstvenim, tehničkim i gospodarskim područjima u vezi s ribolovom. Ti se doprinosi također mogu iskoristiti u bilo kojoj državi koja je sa Zajednicom sklopila sporazum o suradnji.

2.   Ukupni iznos doprinosa ne prelazi 160 000 ECU. Na zahtjev nadležnih tijela Kabo Verdea, dio tog iznosa se može iskoristi za pokrivanje troškova sudjelovanja na međunarodnim sastancima ili programa osposobljavanja u vez s ribolovom. Iznos se isplaćuje kada je to potrebno.

Članak 6.

Ako Zajednica ne izvrši plaćanja iz članaka 2. i 4., primjena Sporazuma može se suspendirati.