11/Sv. 109

HR

Službeni list Europske unije

75


21989A1013(02)


L 295/9

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


DODATNI PROTOKOL

uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ukidanju postojećih i sprečavanju novih količinskih ograničenja koje ometaju izvoz ili mjere s jednakim učinkom

EUROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA,

s jedne strane, i

REPUBLIKA ISLAND,

s druge strane,

UZIMAJUĆI U OBZIR Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda koji je potpisan u Bruxellesu 22.srpnja 1972., dalje u tekstu „Sporazum”, a posebno njegov članak 33.,

PODSJEĆAJUĆI NA cilj stvaranja Europskog ekonomskog prostora sukladno Zajedničkoj izjavi koju su usvojili ministri država EFTA-e i države članice Zajednice i Komisije Europskih zajednica u Luxembourgu od 9. travnja 1984.,

IMAJUĆI NA UMU potrebu za razvijanjem trgovinskih odnosa u interesu oba njihova gospodarstva ukidanjem postojećih i sprečavanjem novih prepreka koje utječu na izvoz proizvoda iz ovog Sporazuma,

SVJESNI da bez obzira što pod određenim okolnostima ugovorne stranke mogu biti prisiljene poduzeti zaštitne mjere pri izvozu te da se trebaju uvesti posebne odredbe u tu svrhu,

ODLUČILI SU SKLOPITI OVAJ PROTOKOL:

Članak 1.

U Sporazum se umeću sljedeći članci:

„Članak 13.a

1.   U trgovini između Zajednice i Islanda ne uvode se nova količinska ograničenja na izvoz ili mjere s jednakim učinkom.

2.   Količinska ograničenja pri izvozu i sve mjere koje imaju jednaki učinak ukidaju se 1. siječnja 1990., osim onih koje se primjenjuju na dan 1. siječnja 1989. na proizvode navedene u Protokolu br. 7 koje se ukidaju sukladno odredbama navedenog Protokola.

Članak 13.b

Ugovorna stranka koja razmišlja o promjeni mjera koje ona primjenjuje na izvoz u treće zemlje, dužna je, ako je moguće, obavijestiti Zajednički odbor najmanje 30 dana prije stupanja na snagu predloženih promjena. Zabilježit će sve izjave druge ugovorne stranke o narušavanju koje bi iz toga moglo proizaći.

Članak 25.a

Ako usklađivanje s odredbama članaka 7. i 13.a uzrokuje:

1.

ponovni izvoz u treću zemlju prema kojoj ugovorna stranka izvoznik zadržava, za proizvod na koji se odnosi kvantitativno ograničenje za izvoz, izvozne carine ili mjere ili davanja sa jednakim učinkom; ili

2.

ozbiljno pomanjkanje ili opasnost od ozbiljnog pomanjkanja proizvoda koji je nužno potreban ugovornoj stranki;

i kada navedena situacija prouzroči ili je moguće da prouzroči probleme ugovornoj stranki, ta ugovorna stranka može poduzeti odgovarajuće mjere sukladno uvjetima i u skladu s postupkom iz članka 28.”

Članak 2.

Tekst članka 28. Sporazuma zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 28.

1.   Ako ugovorna stranka koja uvozi i izvozi proizvode koji mogu prouzročiti narušavanje, navedeno u člancima 25., 25.a i 27., uvede upravni postupak čija je svrha osiguranje žurnih informacija o kretanju trgovinskih tokova, o tome obavješćuje drugu ugovornu stranku.

2.   U slučajevima navedenima u člancima 23. do 27., prije poduzimanja mjera koje su njima predviđene, ili kada se primjenjuje stavak 3. točka (e), što je prije moguće, konkretna ugovorna stranka dostavlja Zajedničkom odboru sve potrebne informacije koje se traže za temeljito proučavanje stanja s ciljem traženja rješenja prihvatljivog ugovornim stranama. Pri izboru mjera prednost imaju one koje najmanje narušavaju provođenje Sporazuma.

O zaštitnim se mjerama bez odgode obavješćuje Zajednički odbor i one su predmet redovnog savjetovanja unutar Odbora, posebno s ciljem da se te mjere ukinu čim to okolnosti omogućuju.

3.   Za provedbu stavka 2. primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

U pogledu članka 24, svaka ugovorna stranka može uputiti Zajedničkom odboru pitanje, ako smatra da dana praksa nije sukladna s pravilnom provedbom Sporazuma u smislu članka 24. stavka 1.

Ugovorne stranke dostavljaju Zajedničkom odboru sve potrebne informacije i pružaju mu pomoć koju zatraži s ciljem razmatranja slučaja te, ako je potrebno, ukidanja stvorene prakse.

Ako određena ugovorna stranka ne uspije ukinuti stvorenu praksu u roku koju je odredio Zajednički odbor ili, ako se ne postigne dogovor unutar tri mjeseca od kada je pitanje dostavljeno, spomenuta ugovorna stranka može usvojiti zaštitne mjere koje smatra potrebnima za rješavanje ozbiljnih poteškoća koje su nastale spomenutom praksom; posebno može ukinuti tarifne koncesije.

(b)

U vezi članka 25., poteškoće koje nastaju iz situacije, navedene u tom članku, prosljeđuju se na razmatranje Zajedničkom odboru koji može donijeti odluku potrebnu za rješavanje takvih poteškoća.

Ako Zajednički odbor ili ugovorna stranka koja izvozi nisu donijeli odluku kojom bi se ukinule poteškoće unutar 30 dana od kada je pitanje dostavljeno, ugovorna stranka koja uvozi ovlaštena je za uvezeni proizvod obračunati kompenzacijsku naknadu.

Kompenzacijska naknada izračunava se u skladu s učinkom tarifnih razlika na vrijednost određene robe s obzirom na sirovine ili poluproizvode koji su sastavni dio proizvoda.

(c)

U vezi članka 25.a, poteškoće koje nastaju iz situacije navedene u tom članku, prosljeđuju se na razmatranje Zajedničkom odboru. U pogledu podstavka ii. članka 25.a opasnost pomanjkanja mora biti valjano dokazana odgovarajućim količinskim i cjenovnim pokazateljima.

Zajednički odbor može donijeti odluku radi ukidanja poteškoća. Ako Zajednički odbor nije donio takvu odluku unutar 30 dana od dana kada mu je pitanje dostavljeno, ugovorna stranka koja izvozi ovlaštena je za primijeniti privremene odgovarajuće mjere na izvoz određenog proizvoda.

(d)

U Zajedničkom odboru savjetovanje u vezi s člankom 26. mora se provesti prije nego predmetna ugovorna stranka poduzme odgovarajuće mjere.

(e)

Kada izvanredne okolnosti koje zahtijevaju trenutačno postupanje, onemogućuju prethodno razmatranje, konkretna ugovorna stranka može u slučajevima, navedenima u člancima 25., 25.a, 26. i 27., te također u slučaju izvoznih pomoći koje imaju izravan i trenutačni učinak na trgovinu, odmah primijeniti sigurnosne mjere koje su neophodno potrebne za rješavanje situacije.”

Članak 3.

Sljedeći se tekst dodaje Sporazumu kao Protokol br. 7:

„PROTOKOL br. 7

o ukidanju određenih količinskih ograničenja pri izvozu

Količinska ograničenja koja Zajednica primjenjuje na izvoz dolje navedenih proizvoda u Island, ukidaju se najkasnije na navedene datume.

Tarifni broj harmoniziranog sustava

Opis proizvoda

Datum ukidanja

74.04

Otpaci i lomljevina od bakra

1.1.1992.

ex ex 44.01

Drvo za ogrjev u obliku iglica, otpada borovine i jelke

1.1.1993.

ex ex 44.03

Grubo obrađeno drvo, oguljeno od kore ili ne, ili samo grubo učetvoreno

– ostalo, osim topole

1.1.1993.

Drvo, grubo učetvoreno ili raspolovljeno, ali ne dalje obrađivano

– ostalo, osim topole

1.1.1993.

ex ex 44.07

Drvo, uzdužno prepiljeno, na rezano ili ljušteno, ne dalje obrađivano, debljine veće od 6 mm

– od crnogoričnih stabala osim daščica za proizvodnju kutija, sita i sličnog

1.1.1993.

ex ex 41.01

Sirove kože i krzna goveda mase manje od 6 kg za kožu

1.1.1992.

ex ex 41.02

Sirova koža ovaca i janjadi

1.1.1992.

ex ex 41.03

Sirova koža koza i kozlića

1.1.1992.

ex ex 43.01

Sirova zečja koža

1.1.1992.”

Članak 4.

Ovaj Dodatni protokol odobravaju ugovorne stranke u skladu s njihovim vlastitim postupcima.

On stupa na snagu 1. siječnja 1990. pod uvjetom da su se ugovorne stranke međusobno obavijestile prije tog datuma o okončanju postupaka potrebnih za tu srhu.

Ako Dodatni protokol ne stupi na snagu toga dana, on stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od obavijesti.

Članak 5.

Ovaj je Dodatni protokol sastavljen u po dva primjerka na danskom, nizozemskom, engleskom, francuskom, njemačkom, grčkom, talijanskom, portugalskom, španjolskom i islandskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julímánáÐar nítjan hundruÐ áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond ráðs Evrópubandalaganna

Image

Por el Gobierno de la República de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Für die Regierung der Republik Island

Για την κυβέρνον της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la république d’Islande

Per il governo della Repubblica d’Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da Republica da Islãndia

Fyrir ríkisstjórn lýðveldisins Íslands

Image


ZAJEDNIČKA IZJAVA UGOVORNIH STRANAKA

uz Dodatni protokol uz Sporazum između Europske ekonomske zajednice i Republike Islanda o ukidanju postojećih i sprečavanju novih količinskih ograničenja koji utječu na izvoze ili mjera koje imaju jednaki učinak

Ugovorne stranke izjavljuju da se članci 7., 13.a i 13.b Sporazuma primjenjuju na proizvode iz članka 2. Sporazuma:

uključujući naftne proizvode navedene u članku 14. Sporazuma,

osim proizvoda na koje se primjenjuje Sporazum između država članica i Europske zajednice za ugljen i čelik te Europske zajednice za ugljen i čelik, s jedne strane, i Republike Islanda s druge strane.