04/Sv. 8

HR

Službeni list Europske unije

32


21982A0302(01)


L 378/25

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


KONVENCIJA ZA OČUVANJE LOSOSA U SJEVERNOM ATLANTIKU

STRANKE ove Konvencije,

UVIĐAJUĆI da se losos podrijetlom iz rijeka različitih država miješa u nekim dijelovima sjevernog Atlantika,

UZIMAJUĆI U OBZIR međunarodno pravo, odredbe o anadromnim stokovima riba u Nacrtu Konvencije o Trećoj konferenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora i drugim razvojima u međunarodnim forumima koji se odnose na anadromne stokove,

ŽELEĆI promicati stjecanje, analizu i širenje znanstvenih informacija koje se odnose na stokove lososa u sjevernom Atlantiku,

ŽELEĆI promicati očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje stokovima lososa u sjevernom Atlantiku putem međunarodne suradnje,

SPORAZUMJELE SU SE:

Članak 1.

1.   Ova se Konvencija primjenjuje na stokove lososa koje migriraju izvan područja koja su pod ribarstvenom jurisdikcijom obalnih država Atlantskog oceana sjeverno od 36°sjeverne geografske širine kroz cijelo njihovo migracijsko kretanje.

2.   Ništa u ovoj Konvenciji ne utječe na prava, potraživanja ili gledišta bilo koje stranke s obzirom na granice i domašaj jurisdikcije nad ribarstvom, niti dovodi u pitanje gledišta ili položaje neke od stranaka u odnosu na pravo mora.

Članak 2.

1.   Zabranjuje se ribolov na lososa izvan područja koja su pod ribarstvenom jurisdikcijom obalnih država.

2.   Unutar područja koja su pod ribarstvenom jurisdikcijom obalnih država, zabranjuje se lov na losose izvan 12 nautičkih milja od polazišta od kojih se mjeri širina teritorijalnog mora, osim u sljedećim područjima:

(a)

na području koje je pod nadležnošću Komisije za zapadni Grenland, do 40 nautičkih milja od polazišta; i

(b)

na području Komisije za Sjeveroistočni Atlantik, unutar područja koje je pod ribarstvenom jurisdikcijom Farskih otoka.

3.   Stranke skreću pažnju svim državama koje nisu stranke ove Konvencije na svako pitanje koje se odnosi na aktivnosti plovila te države koje negativno utječu na očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji ili provedbi ove Konvencije.

Članak 3.

1.   Ovim se osniva međunarodna organizacija poznata pod imenom Organizacija za očuvanje sjevernoatlanskog lososa, dalje u tekstu „organizacija”.

2.   Cilj ove organizacije je doprinijeti kroz savjetovanje i suradnju očuvanju, obnovi, povećanju i racionalnom upravljanju stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji, uzimajući u obzir najbolje znanstvene dokaze koji su joj dostupni.

3.   Organizacija se sastoji od:

(a)

vijeća;

(b)

tri regionalne komisije:

Komisije za Sjevernu Ameriku,

Komisije za zapadni Grenland, i

Komisije za Sjeveroistočni Atlantik; i

(c)

tajnika.

4.   Područja Komisije su kako slijedi:

(a)

Komisija za Sjevernu Ameriku: pomorske vode unutar područja pod ribarstvenom jurisdikcijom obalnih država u vodama podalje od istočne obale Sjeverne Amerike;

(b)

Komisija za zapadni Grenland: morske vode unutar područja ribarstvene jurisdikcije podalje od obale zapadnog Grenlanda, zapadno od crte povučene duž 44°zapadne geografske dužine prema jugu do 59° sjeverne geografske širine, zatim prema istoku do 42°zapadne geografske dužine i odatle prema jugu; i

(c)

Komisija za Sjeveroistočni Atlantik: morske vode istočno od crte iz podstavka (b).

5.   Organizacija ima pravnu osobnost i na državnim područjima stranaka i u svojim odnosima s drugim međunarodnim organizacijama uživa takvu pravnu i poslovnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih dužnosti i postizanje ciljeva. Nepovredivost i povlastice koje organizacija, njezini službenici i osoblje i predstavnici stranaka uživaju na državnom području države podliježu sporazumu između te organizacije i dotične države.

6.   Službeni jezici organizacije su engleski i francuski.

7.   Ured organizacije je u Edinburgu ili bilo kojem drugom mjestu koje vijeće odredi.

Članak 4.

1.   Zadaće vijeća su:

(a)

osigurati forum za proučavanje, analizu i razmjenu informacija između stranaka u pitanjima vezanim uz stokove lososa koji podliježu ovoj Konvenciji i za ostvarivanje cilja Konvencije;

(b)

osigurati forum za savjetovanje i suradnju u pitanjima vezanim uz stokove lososa u sjevernom Atlantiku izvan područja Komisije;

(c)

olakšati koordinaciju aktivnosti komisija i koordinirati inicijative stranaka u skladu s člankom 2. stavkom 3.;

(d)

uspostaviti radne dogovore s Međunarodnim vijećem za istraživanje mora i drugim primjerenim ribarstvenim i znanstvenim organizacijama;

(e)

dati preporuke strankama, Međunarodnom vijeću za istraživanje mora ili drugim primjerenim ribarstvenim ili znanstvenim organizacijama u vezi s poduzimanjem znanstvenog istraživanja;

(f)

nadzirati i koordinirati upravne, financijske i druge unutarnje poslove organizacije, uključujući odnose među svojim sastavnim tijelima;

(g)

koordinirati vanjske odnose organizacije; i

(h)

obavljati druge zadaće koje su joj prenesene ovom Konvencijom.

2.   Vijeće ima ovlasti za davanje preporuka strankama i komisijama u pitanjima vezanim uz stokove lososa koji podliježu ovoj Konvenciji, uključujući provođenje zakona i propisa, pod uvjetom da se ne daje preporuka vezana uz postupanje s ulovom lososa unutar područja ribarstvene jurisdikcije neke stranke.

3.   Neovisno o stavku 2., na poseban zahtjev komisije, vijeće ima ovlasti dati preporuke toj komisiji s obzirom na regulatorne mjere koje komisija može predložiti sukladno ovoj Konvenciji.

Članak 5.

1.   Svaka je stranka članica vijeća i može imenovati najviše tri predstavnika koje na sastancima mogu pratiti stručnjaci i savjetnici.

2.   Vijeće bira predsjednika i potpredsjednika koji služi dvije godine. Predsjednik i potpredsjednik mogu biti ponovno birani, pod uvjetom da ne služe više od četiri godine za redom. Predsjednik i potpredsjednik nisu predstavnici iste stranke.

3.   Predsjednik vijeća je glavni predstavnik organizacije.

4.   Predsjednik saziva redovitu godišnju sjednicu vijeća i komisija u vrijeme i na mjestu koje vijeće odredi.

5.   Na zahtjev jedne i uz slaganje druge stranke predsjednik, osim godišnjih sjednica, saziva sjednice vijeća u ono vrijeme i na onom mjestu koje predsjednik odredi.

6.   Vijeće strankama podnosi godišnje izvješće o aktivnostima organizacije.

Članak 6.

1.   Vijeće donosi vlastiti poslovnik.

2.   Svaki član vijeća ima jedan glas u njegovim postupcima.

3.   Osim ako je predviđeno drukčije, odluke vijeća donose se tročetvrtinskom većinom glasova nazočnih članova koji glasuje za ili protiv. Glasovanje se neće održati ako nisu nazočne dvije trećine članova.

Članak 7.

1.   Zadaće Komisije za Sjevernu Ameriku s obzirom na njezino područje su:

(a)

osigurati forum za savjetovanje i suradnju između članova:

i.

u pitanjima vezanim uz smanjenje ulova lososa podrijetlom iz rijeka druge stranke u području ribarstvene jurisdikcije jednog člana; i

ii.

u slučajevima kad aktivnosti poduzete ili predložene od strane jednog člana negativno utječu na losos koji potječe iz rijeka drugog člana zbog, na primjer, bioloških uzajamnih djelovanja;

(b)

predložiti regulatorne mjere za ribolov na lososa koji je pod jurisdikcijom člana koji lovi znatne količine lososa u odnosu na drugog člana iz čijih rijeka taj losos potječe, kako bi svela na minimum takve ulove;

(c)

predložiti regulatorne mjere za ribolov na lososa koji je pod jurisdikcijom člana koji lovi znatne količine lososa u odnosu na drugu stranku iz čijih rijeka taj losos potječe; i

(d)

dati preporuke vijeću u vezi s poduzimanjem znanstvenog istraživanja.

2.   Svaki član, s obzirom na svoja plovila i područje koje je pod njegovom ribarstvenom jurisdikcijom, poduzima nužne mjere kako bi minimalizirao usputne ulove lososa koji potječe iz rijeka drugog člana.

3.   Oblik ulova lososa na području Komisije za Sjevernu Ameriku neće se mijenjati na način koji će dovesti do pokretanja ribolova ili porasta u ulovu lososa koji potječe iz rijeka druge stranke, osim uz pristanak potonje.

Članak 8.

Zadaće Komisije za zapadni Grenland i Komisije za sjeveroistočni Atlantik s obzirom na njihova područja su:

(a)

osigurati forum za savjetovanje i suradnju među članovima u vezi s očuvanjem, obnovom, povećanjem i racionalnim upravljanjem stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji;

(b)

predložiti regulatorne mjere za ribolov na lososa koji potječe iz rijeka drugih stranaka a koji se obavlja na području ribarstvene jurisdikcije jednog od članova; i

(c)

dati preporuke vijeću vezane uz poduzimanje znanstvenog istraživanja.

Članak 9.

U izvršavanju zadaća utvrđenih u članku 7. i 8., komisija uzima u obzir:

(a)

najbolje raspoložive podatke, uključujući savjet Međunarodnog vijeća za istraživanje mora i drugih primjerenih znanstvenih organizacija;

(b)

poduzete mjere i druge čimbenike, unutar i izvan područja komisije, koji utječu na dotične stokove lososa;

(c)

napore država podrijetla da provedu i primijene mjere za očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje zalihama lososa u svojim rijekama i područjima pod njihovom ribarstvenom jurisdikcijom, uključujući mjere iz članka 15. stavka 5. točke (b);

(d)

mjeru u kojoj se dotični stokovi lososa hrane na područjima koji su pod ribarstvenom jurisdikcijom dotičnih stranaka;

(e)

relativne učinke izlova lososa u različitim fazama njihovih migracijskih pravaca;

(f)

doprinos stranaka koje nisu države podrijetla za očuvanje stokova lososa koji migriraju u područja pod njihovom ribarstvenom jurisdikcijom, ograničavanjem ulova takvih stokova ili drugim mjerama; i

(g)

interese zajednica koje posebno ovise o ribolovu lososa.

Članak 10.

1.   Stranke su članovi komisije kako slijedi:

(a)

Komisija za Sjevernu Ameriku: Kanada i Sjedinjene Američke Države;

(b)

Komisija za zapadni Grenland: Kanada, Europska ekonomska zajednica i Sjedinjene Američke Države;

(c)

Komisija za sjeveroistočni Atlantik: Danska u pogledu Farskih otoka, Europska ekonomska zajednica, Island, Norveška i Švedska.

2.   Na svojoj prvoj sjednici vijeće preispituje i jednoglasnom odlukom može izmijeniti članstvo Komisije za zapadni Grenland.

3.   Stranka koja nije spomenuta u stavku 1. točki (b) može, na zahtjev i nakon jednoglasne odluke vijeća, postati članicom Komisije za zapadni Grenland ili Komisije za sjeveroistočni Atlantik ako je to zemlja podrijetla znatne količine lososa koji se razvijaju na području te komisije ili ako ima ribarstvenu jurisdikciju nad tim područjem.

4.   Stranke kao promatrači mogu sudjelovati u odlukama Komisije koje nisu članovi.

5.   Svaki član može imenovati najviše tri predstavnika koje na sastancima mogu pratiti stručnjaci i savjetnici.

6.   Svaka komisija bira predsjednika i potpredsjednika koji služi dvije godine. Oni mogu biti ponovno birani, pod uvjetom da ne služe više od četiri godine zaredom. Predsjednik i potpredsjednik nisu predstavnici istog člana.

7.   Na zahtjev člana komisije i uz slaganje drugog člana predsjednik, osim godišnjih sjednica, saziva sjednice komisije u ono vrijeme i na onom mjesto koje on odredi.

8.   Svaka komisija pravovremeno vijeću podnosi izvješće o svojim aktivnostima.

Članak 11.

1.   Svaka komisija donosi vlastiti poslovnik.

2.   Svaki član komisije ima jedan glas. Osim toga, u slučaju Komisije za Sjevernu Ameriku, Europska ekonomska zajednica ima pravo podnositi i glasati o prijedlozima za regulatorne mjere u vezi sa stokovima lososa koji potječu s državnih područja navedenih u članku 18. U slučaju Komisije za sjeveroistočni Atlantik, Kanada i Sjedinjene Američke Države imaju pravo podnositi i glasati o prijedlozima za regulatorne mjere u vezi sa stokovima lososa koji potječu iz rijeka Kanade i Sjedinjenih Američkih Država i koji se razvijaju uz istočnu obalu Grenlanda.

3.   Odluke komisije donose se jednoglasno, glasovanjem nazočnih za ili protiv. Glasovanje se neće održati ako nisu nazočne dvije trećine onih koji imaju pravo glasovati o određenom pitanju.

Članak 12.

1.   Vijeće imenuje tajnika, koji je glavni upravni službenik organizacije.

2.   Zadaće tajnika su:

(a)

pružiti administrativne usluge organizaciji;

(b)

sastaviti i širiti statistiku i izvješća o stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji; i

(c)

obavljati takve zadaće koje proizlaze iz drugih odredaba ove Komisije ili kako vijeće odredi.

3.   Vijeće određuje uvjete zapošljavanja za tajnika i osoblje.

4.   Tajnik imenuje osoblje u skladu s potrebama za osobljem koje je vijeće odobrilo. Osoblje odgovara tajniku i podliježe općem nadzoru vijeća.

Članak 13.

1.   Tajnik, bez odlaganja, obavješćuje članove komisije o svim regulatornim mjerama koje je komisija predložila.

2.   Podložno stavku 3., regulatorna mjera koju je komisija predložila u skladu sa člankom 7. stavkom 1. točkom (b) ili (c), ili člankom 8. točkom (b), postaje obvezujuća za njezine članove 60 dana od datuma utvrđenog u tajnikovoj obavijesti ili, ako komisija odredi kasniji datum, na taj dan.

3.   Svaki član na čijem bi se području ribarstvene jurisdikcije primjenjivala regulatorna mjera može, u roku od 60 dana od datuma utvrđenog u tajnikovoj obavijesti, uložiti prigovor na nju. U tom slučaju regulatorna mjera ne postaje obvezujuća za nijednog člana. Član koji je uložio prigovor može ga u svakom trenutku povući. Regulatorna mjera postaje obvezujuća 30 dana nakon što se povuku svi prigovori, podložno stavku 2.

4.   Po isteku godine dana od datuma na koji je regulatorna mjera postala obvezujuća, svaki član na čijem se području ribarstvene jurisdikcije primjenjuje regulatorna mjera može je otkazati pisanom obaviješću tajniku. Tajnik o tom otkazu odmah obavješćuje ostale članove. Regulatorna mjera prestaje biti obvezujuća za sve članove 60 dana nakon što tajnik primi obavijest o otkazu ili, ako je član naveo kasniji datum, na taj dan.

5.   Komisija može predložiti hitnu regulatornu mjeru koja proizvodi učinke prije isteka razdoblja od 60 dana na iz stavka 2. Članovi ulažu napore kako bi proveli mjeru, osim ako neki drugi član ne uloži prigovor u roku od 30 dana nakon što je komisija predloži.

Članak 14.

1.   Svaka stranka osigurava poduzimanje te radnje, uključujući nametanje odgovarajućih kazni za kršenje, što može biti potrebno da odredbe ove Konvencije proizvedu učinke i za provedbu regulatornih mjera koje za nju postaju obvezujuće sukladno članku 13.

2.   Svaka stranka vijeću šalje godišnju izjavu o radnjama poduzetim sukladno stavku 1. Takva se izjava šalje tajniku najkasnije 60 dana prije godišnje sjednice vijeća.

Članak 15.

1.   Svaka stranka vijeću dostavlja statistiku o ulovu za stokove lososa koji podliježu ovoj Konvenciji, ulovljenih u njezinim rijekama i na području ribarstvene jurisdikcije u razmacima koje vijeće odredi.

2.   Svaka stranka sastavlja i vijeću dostavlja i drugu statistiku za stokove lososa koji podliježu ovoj Konvenciji u njezinim rijekama i na području ribarstvene jurisdikcije kako to zahtijeva vijeće. Vijeće jednoglasno odlučuje o području primjene i obliku takve statistike i razmacima u kojima se dostavlja.

3.   Svaka stranka vijeću dostavlja i sve ostale raspoložive znanstvenu i statističku informacije koje ono zahtijeva za potrebe ove Konvencije.

4.   Na zahtjev vijeća svaka stranka dostavlja vijeću preslike zakona, propisa i programa na snazi ili, prema potrebi njihove sažetke, koji se odnose na očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji i koji se nalaze u njezinim rijekama i na području ribarstvene jurisdikcije.

5.   Svake godine svaka stranka vijeće obavješćuje o:

(a)

donošenju ili stavljanju izvan snage nakon njezine zadnje obavijesti, zakona, propisa i programa koji se odnose na očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji u njezinim rijekama ili na području ribarstvene jurisdikcije;

(b)

svim obvezama odgovornih tijela koje se odnose na donošenje ili održavanje mjera na snazi za određena vremenska razdoblja unutar svog državnog područja ili područja ribarstvene jurisdikcije, koje se odnose na očuvanje, obnovu, povećanje i racionalno upravljanje stokovima lososa koji podliježu ovoj Konvenciji; i

(c)

čimbenicima unutar njezinog državnog područja i područja ribarstvene jurisdikcije koji mogu značajno utjecati na obilje stokova lososa koji podliježu ovoj Konvenciji.

6.   Obavijesti iz stavka 5. točke (a) šalju se tajniku najkasnije 60 dana prije godišnje sjednice vijeća. Obavijesti iz stavka 5. točaka (b) i (c) šalju se tajniku što je prije moguće.

Članak 16.

1.   Vijeće donosi godišnji proračun za organizaciju. Tajnik strankama šalje nacrt proračuna, skupa s popisom doprinosa, najkasnije 60 dana prije sjednice vijeća na kojoj će se proračun razmatrati.

2.   Vijeće određuje godišnje doprinose svake stranke prema sljedećoj formuli:

(a)

30 % proračuna dijeli se jednako između stranaka; i

(b)

70 % proračuna dijeli se među strankama razmjerno njihovim nominalnim ulovima lososa koji podliježe ovoj Konvenciji u kalendarskoj godini koja završava najkasnije 18 i najmanje 6 mjeseci prije početka financijske godine.

3.   Tajnik obavješćuje svaku stranku o njezinom doprinosu. Doprinosi se uplaćuju najkasnije četiri mjeseca od datuma takve obavijesti.

4.   Doprinosi se plaćaju u valuti države u kojoj je smješten ured organizacije, osim ako vijeće ne odluči drukčije.

5.   Doprinos stranke za koju je ova Konvencija stupila na snagu tijekom financijske godine za tu će godinu biti dio godišnjeg doprinosa razmjeran broju cijelih mjeseci koji preostaju u godini od dana stupanja na snagu za tu stranku.

6.   Sukladno ovoj Konvenciji stranka koja nije uplatila svoje doprinose za dvije uzastopne godine nema pravo glasovati dok ne ispuni svoje obveze, osim ako vijeće ne odluči drukčije.

7.   Vanjski revizori koje odabire vijeće godišnje revidiraju financijske poslove organizacije.

Članak 17.

1.   Ova je Konvencija otvorena za potpisivanje u Reykjaviku od 2. ožujka do 31. kolovoza 1982., za Kanadu, Dansku u pogledu Farskih otoka, Europskoj ekonomskoj zajednici, Islandu, Norveškoj, Švedskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

2.   Ova Konvencija podliježe ratifikaciji ili odobrenju.

3.   Ova je Konvencija otvorena za pristupanje strankama na koje se odnosi stavak 1. i uz odobrenje vijeća, svakoj drugoj državi koja ima ribarstvenu jurisdikciju u sjevernom Atlantiku ili je država podrijetla stokova lososa koji podliježu ovoj Konvenciji.

4.   Instrumenti o ratifikaciji, odobrenju ili pristupanju polažu se kod depozitara.

5.   Ova Konvencija stupa na snagu prvog dana mjeseca nakon što četiri stranke polože instrumente o ratifikaciji, odobrenju ili pristupanju, pod uvjetom da su među tim strankama dvije članice svake komisije i da najmanje jedan od dva člana svake komisije ima ribarstvenu jurisdikciju na području komisije.

6.   Za svaku stranku koja ratificira, odobrava ili pristupa ovoj Konvenciji nakon polaganja potrebnih instrumenata o ratifikaciji, odobrenju ili pristupu, u skladu sa stavkom 5., ona stupa na snagu na dan stupanja na snagu Konvencije ili na datum polaganja instrumenata o ratifikaciji, odobrenju ili pristupanju, ovisno o tome što je kasnije.

7.   Depozitar obavješćuje potpisnike i stranke pristupnice o polaganju svih instrumenata o ratifikaciji, odobrenju ili pristupanju te obavješćuje potpisnike i stranke koje pristupaju o datumu i strankama za koje Konvencija stupa na snagu.

8.   Nakon stupanja na snagu ove Konvencije depozitar, što je prije moguće, saziva prvu sjednicu vijeća i komisija.

Članak 18.

Ova se Konvencija primjenjuje, što se tiče Europske ekonomske zajednice, na područjima u kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske zajednice pod uvjetima utvrđenim u tom Ugovoru.

Članak 19.

1.   Svaka stranka može predložiti izmjene ove Konvencije koje će onda vijeće razmatrati. Predložena izmjena šalje se tajniku najkasnije 90 dana prije sastanka na kojem će se dati na razmatranje. Tajnik strankama odmah šalje predloženu izmjenu.

2.   Usvajanje izmjena od strane vijeća zahtijeva jednoglasnost svih nazočnih stranaka koje glasuju za ili protiv. Tekst tako usvojene izmjene tajnik šalje depozitaru koji o tome odmah obavješćuje stranke.

3.   Izmjena za sve stranke stupa na snagu 30 dana od datuma navedenog u obavijesti depozitara, primitka instrumenata o ratifikaciji ili odobrenju od strane svih stranaka.

4.   Ona stranka koja joj pristupi nakon stupanja na snagu izmjene u skladu sa stavkom 3. smatra se strankom izmijenjene Konvencije.

5.   Depozitar odmah obavješćuje sve stranke o primitku instrumenata o ratifikaciji ili odobrenju i stupanju na snagu izmjena.

Članak 20.

1.   Svaka stranka može, obaviješću upućenom depozitaru prije 30. lipnja, otkazati ovu Konvenciju od 31. prosinca bilo koje godine. Depozitar o takvom otkazu odmah obavješćuje ostale stranke.

2.   Svaka druga stranka može otkazati ovu Konvenciju počevši od istog 31. prosinca te iste godine tako što obavješćuje depozitara u roku od 30 dana od datuma kada je depozitar obavijestio stranke o otkazu u skladu sa stavkom 1.

Članak 21.

1.   Izvornik ove Konvencije polaže se kod Vijeća europskih zajednica, u ovoj Konvenciji naveden kao „depozitar”, koji šalje ovjerene preslike svim potpisnicima i strankama pristupnicama.

2.   Depozitar registrira ovu Konvenciju u skladu s člankom 102. Povelje Ujedinjenih naroda.