11/Sv. 003

HR

Službeni list Europske unije

4


21972A0722(03)


L 300/189

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

22.07.1972.


SPORAZUM

između Europske ekonomske zajednice

i Švicarske Konfederacije

EUROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA,

s jedne strane, i

ŠVICARSKA KONFEDERACIJA,

s druge strane,

ŽELEĆI konsolidirati i proširiti prilikom proširenja Europske ekonomske zajednice gospodarske odnose koji postoje između Zajednice i Švicarske i osigurati, uz poštovanje uvjeta poštenog tržišnog natjecanja, skladan razvoj njihove trgovine s ciljem potpore izgradnji Europe,

ODLUČNE u svojoj namjeri o postupnom uklanjanju prepreka za gotovo svu trgovinsku razmjenu sukladno odredbama Općeg sporazuma o carinama i trgovini, a u vezi uspostave područja slobodne trgovine,

IZJAVLJUJUĆI da su spremne ispitati, u svjetlu svih mjerodavnih čimbenika, a posebno razvoja unutar Zajednice, mogućnost razvoja i produbljivanja međusobnih odnosa kad se to pokaže korisnim i u interesu njihovih gospodarstava na način da ih prošire na ona područja koja ovaj Sporazum ne pokriva,

ODLUČILE SU, radi ostvarenja ovih ciljeva i smatrajući da se niti jedna odredba ovog Sporazuma ne može tumačiti na način da se ugovorne stranke oslobađaju obveza preuzetih prema drugim međunarodnim sporazumima,

SKLOPITI OVAJ SPORAZUM:

Članak 1.

Cilj ovog Sporazuma je:

(a)

unaprijediti putem proširenja međusobne trgovine skladan razvoj gospodarskih odnosa između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije i na taj način poticati i u Zajednici i u Švicarskoj napredak gospodarske aktivnosti, poboljšanje uvjeta života i zapošljavanje, povećanje produktivnosti i financijske stabilnosti,

(b)

omogućiti uvjete za pošteno tržišno natjecanje u trgovini između ugovornih stranaka,

(c)

doprinositi na ovaj način, uklanjanjem trgovinskih prepreka, skladnom razvoju i širenju svjetske trgovine.

Članak 2.

Sporazum se primjenjuje na proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Švicarske:

i.

koji potpadaju pod poglavlja od 25. do 99. briselske nomenklature isključujući proizvode navedene u Prilogu I.;

ii.

koji su navedeni u Protokolu br. 2 vodeći računa o pravilima predviđenim timProtokolom.

Članak 3.

1.   U trgovini između Zajednice i Švicarske ne uvode se nove uvozne carine.

2.   Uvozne carine se postupno ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

(a)

1. travnja 1973. sve se carine snizuju na 80 % osnovne carine;

(b)

sljedeća četiri sniženja, svako od po 20 % provode se:

1. siječnja 1974.,

1. siječnja 1975.,

1. siječnja 1976.,

1. srpnja 1977.

Članak 4.

1.   Odredbe o postupnom ukidanju uvoznih carina primjenjuju se i na carine fiskalne naravi.

Ugovorne stranke mogu zamijeniti carinu fiskalne naravi ili fiskalni dio carine unutarnjim davanjima.

2.   Danska, Irska, Norveška i Ujedinjena Kraljevina mogu zadržati do 1. siječnja 1976. carine fiskalne naravi ili fiskalni dio carine u slučaju provedbe članka 38. „Akta o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ” sastavljenog i donesenog u okviru Konferencije između Europskih zajednica i Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

3.   Švicarska može privremeno zadržati, poštujući uvjete iz članka 18., carine koje odgovaraju fiskalnom elementu sadržanom u uvoznim carinama za proizvode navedene u Prilogu II.

Zajednički odbor iz članka 29. provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz prethodnog podstavka, osobito u slučaju promjena iznosa fiskalnog elementa.

Zajednički odbor ispituje situaciju s ciljem pretvaranja takvih carina u unutarnja davanja prije 1. siječnja 1980. ili prije bilo kojeg drugog datuma kojeg može odrediti s obzirom na okolnosti.

Članak 5.

1.   Za svaki proizvod, osnovna carina na koju se trebaju primjenjivati postupna sniženja predviđena člankom 3. i Protokolom br. 1, jest carina koja se stvarno primjenjuje 1. siječnja 1972.

2.   Ako, nakon 1. siječnja 1972. bilo koja carinska sniženja proizašla iz carinskih sporazuma sklopljenih kao rezultat Trgovinske konferencije održane u Ženevi od 1964. do 1967. postanu primjenjiva, takve snižene carine zamjenjuju osnovne carine iz stavka 1.

3.   Snižene carine izračunane u skladu s člankom 3. i Protokolom br. 1 primjenjuju se zaokružene na prvu decimalu.

Podložno primjeni, od straneZajednice, članka 39. stavka 5. „Akta o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ” koji je sastavljen i donesen u okviru Konferencije između Europskih zajednica i Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske, u pogledu posebnih carina ili posebnog dijela mješovitih carina u irskoj carinskoj tarifi, primjenjuje se članak 3. i Protokol br. 1, sa zaokružavanjem na četiri decimale.

Članak 6.

1.   U trgovini između Zajednice i Švicarske ne uvode se nova davanja koja imaju istovrsni učinak kao uvozne carine.

2.   Davanja koja imaju istovrsni učinak kao uvozne carine uvedena 1. siječnja 1972. ili kasnije u trgovini između Zajednice i Švicarske ukidaju se u trenutku stupanja Sporazuma na snagu.

Bilo koja davanja koja imaju istovrsni učinak kao uvozne carine, čija je stopa na dan 31. prosinca 1972. viša od davanja koja se stvarno primjenjuju 1. siječnja 1972. smanjuju se na drugonavedenu stopu u trenutku stupanju na Sporazuma snagu.

3.   Davanja koja imaju istovrsni učinak kao uvozne carine postupno se ukidaju sukladno sljedećem rasporedu:

(a)

najkasnije do 1. siječnja 1974. sva davanja snizuju se na 60 % od stope koja se primjenjuje 1. siječnja 1972.;

(b)

tri sljedeća sniženja svako od po 20 % provode se:

1. siječnja 1975.,

1. siječnja 1976.,

1. srpnja 1977.

Članak 7.

1.   U trgovini između Zajednice i Švicarske ne uvode se uvozne carine ni davanja s istovrsnim učinkom.

Uvozne carine i davanja s istovrsnim učinkom ukidaju se najkasnije 1. siječnja 1974.

2.   Za proizvode navedene u Prilogu III., ugovorne stranke mogu donijeti mjere koje smatraju potrebnima, na način koji njima odgovara za provođenje njihove politike opskrbe.

Članak 8.

Protokol br. 1 propisuje carinski tretman i pravila koje se primjenjuju na određene proizvode.

Članak 9.

Protokol br. 2 propisuje carinski tretman i pravila koje se primjenjuju na određene proizvode dobivene preradom poljoprivrednih proizvoda.

Članak 10.

1.   U slučaju donošenja posebnih pravila, koja su posljedica provođenja vlastite poljoprivredne politike ili u slučaju izmjena postojećih pravila, ugovorna stranka može prilagoditi pravila koje proizlaze iz ovog Sporazuma vezano za proizvode koji su predmet tih pravila ili promjena.

2.   U takvim slučajevima ugovorna stranka o kojoj je riječ treba posebno voditi računa o interesima druge ugovorne stranke. U tu svrhu ugovorne stranke mogu se savjetovati u okviru Zajedničkog odbora.

Članak 11.

Protokol br. 3 propisuje pravila o podrijetlu.

Članak 12.

Ugovorna stranka koja namjerava sniziti efektivnu razinu svojih carina ili davanja s istovrsnim učinkom koji se primjenjuju na treće države za koje vrijedi status najpovlaštenije nacije, ili koja namjerava suspendirati njihovu primjenu, obavješćuje Zajednički odbor najmanje trideset dana prije nego što takvo sniženje ili suspenizija stupe na snagu. Ona uzima u obzir sve primjedbe druge ugovorne stranke vezano za bilo koje poremećaje koje iz toga mogu proizaći.

Članak 13.

1.   Ne uvodi se nova kvantitativna ograničenja na uvoz ili mjere s istovrsnim učinkom u trgovini između Zajednice i Švicarske.

2.   Količinska ograničenja na uvoz ukidaju se 1. siječnja 1973., a bilo koje mjere s učinkom istovrsnim kvantitativnom ograničenju na uvoz ukidaju se najkasnije do 1. siječnja 1975.

Članak 14.

1.   Zajednica zadržava pravo promijeniti pravila koja se primjenjuju na naftne proizvode iz tarifnih brojeva 27.10, 27.11, 27.12, EX 27.13 (parafinski vosak, mikro-kristalni vosak, ili bitumenski škriljevac i drugi mineralni voskovi) i 27.14 iz briselske nomenklature nakon donošenja zajedničke definicije o podrijetlu naftnih proizvoda, nakon donošenja odluka u okviru zajedničke trgovinske politike za predmetne proizvode ili nakon uvođenja zajedničke energetske politike.

U ovom slučaju Zajednica osobito vodi računa o interesima Švicarske; u tu svrhu ona izvješćuje Zajednički odbor koji se sastaje prema uvjetima iz članka 31.

2.   Švicarska zadržava pravo poduzeti slične radnje ukoliko se suoči s takvom situacijom.

3.   Podložno stavcima 1. i 2., Sporazum ne dovodi u pitanje necarinska pravila koja se primjenjuju na uvoz naftnih proizvoda.

Članak 15.

1.   Ugovorne stranke izjavljuju svoju spremnost poticati, koliko im to njihova poljoprivredna politika dopušta, skladan razvoj trgovine poljoprivrednim proizvodima na koje se Sporazum ne odnosi.

2.   Ugovorne stranke primjenjuju svoje poljoprivredne propise u veterinarskim, zdravstvenim i fitosanitarnim stvarima bez diskriminacije i ne uvode nove mjere koje bi nepotrebno ometale trgovinu.

3.   Ugovorne stranke preispituju prema uvjetima iz članka 31. bilo koje poteškoće koje se mogu pojaviti u njihovoj međusobnoj trgovini poljoprivrednim proizvodima i nastoje pronaći odgovarajuća rješenja.

Članak 16.

Od 1. srpnja 1977. proizvodi podrijetlom iz Švicarske ne smiju imati povlašteniji tretman prilikom uvoza u Zajednicu od onog koji međusobno primjenjuju države članice Zajednice.

Članak 17.

Sporazum ne sprečava zadržavanje ili uvođenje carinskih unija, područja slobodne trgovine ili uredbi o pograničnoj trgovini, ako one ne mijenjaju trgovinske odredbe predviđene ovim Sporazumom, a naročito odredbe vezane za pravila o podrijetlu.

Članak 18.

Ugovorne stranke suzdržavaju se svih mjera ili prakse unutarnje fiskalne naravi koje neposredno ili posredno mogu prouzročiti razliku između proizvoda jedne ugovorne stranke i sličnih proizvoda koji potječu s državnog područja druge ugovorne stranke.

Za proizvode koji se izvoze na državno područje jedne od ugovornih stranaka ne može se odobriti vraćanje unutarnjih nameta u iznosu višem od neposrednih ili posrednih nameta koji se ubiru.

Članak 19.

Plaćanja koja se odnose na trgovinsku razmjenu i prijenos takvih plaćanja u državu članicu Zajednice u kojoj je vjerovnik rezident ili u Švicarsku, oslobađa se svih ograničenja.

Ugovorne stranke suzdržavaju se svih valutnih ili upravnih ograničenja pri dodjeljivanju, vraćanju ili prihvaćanju kratkoročnih i srednjoročnih zajmova koji pokrivaju komercijalne transakcije u kojima sudjeluje rezident.

Članak 20.

Sporazum ne sprečava zabrane ili ograničenja na uvoz, izvoz ili provoz robe koje su opravdane na temelju javnog morala, zakona i javnog reda ili javne sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, životinja i biljaka, zaštite nacionalnog bogatstva umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti, zaštite industrijskog i komercijalnog vlasništva ili propisa koji se odnose na zlato ili srebro. Takve zabrane ili ograničenja ne smiju biti sredstvo samovoljne diskriminacije ili prikriveno ograničenje trgovinske razmjene između ugovornih stranaka.

Članak 21.

Ni jedna odredba Sporazuma ne sprečava ugovornu stranku u poduzimanju mjera:

(a)

za koje ona smatra da su potrebne za sprečavanje otkrivanja informacija koje su u suprotnosti s njezinim osnovnim sigurnosnim interesima;

(b)

koje se odnose na trgovinu oružjem, streljivom ili ratnim materijalom ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju koja je neophodna u svrhu obrane, pod uvjetom da takve mjere ne narušavaju uvjete tržišnog natjecanja u pogledu proizvoda koji nisu izričito predviđeni u vojne svrhe;

(c)

za koje smatra da su bitne za njezinu vlastitu sigurnost u vrijeme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti.

Članak 22.

1.   Ugovorne stranke suzdržavaju se od bilo kakvih mjera koje bi mogle ugroziti ispunjavanje ciljeva Sporazuma.

2.   One poduzimaju bilo kakve opće ili posebne mjere potrebne za ispunjavanje svojih obveza iz Sporazuma.

Ako jedna od ugovornih stranaka smatra da je druga ugovorna stranka propustila ispuniti obvezu prema Sporazumu, može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 23.

1.   Sljedeće ponašanje nije u skladu s pravilnim funkcioniranjem Sporazuma ako ono utječe na trgovinu između Zajednice i Švicarske:

i.

svi sporazumi između poduzeća, odluke udruženja poduzeća i usklađene prakse među poduzećima koja za cilj ili učinak imaju sprečavanje, ograničivanje ili narušavanje tržišnog natjecanja u pogledu proizvodnje ili razmjene robe;

ii.

poduzeće ili više poduzeća koje zloupotrebljava svoj prevladavajući položaj na čitavom državnom području ugovornih stranaka ili na njegovom većem dijelu;

iii.

svaka javna potpora koja narušava ili prijeti da bi mogla narušiti tržišno natjecanje davanjem prednosti nekim poduzećima odnosno proizvodnji nekih proizvoda.

2.   Ako ugovorna stranka smatra da određena praksa nije u sukladu s ovim člankom može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 24.

Kad povećanje uvoza određenog proizvoda predstavlja ili može predstavljati ozbiljnu opasnost za bilo koju proizvodnu aktivnost koja se odvija na državnom području jedne od ugovornih stranaka i kad je povećanje posljedica:

i.

djelomičnog ili potpunog sniženja carina i davanja s istovrsnim učinkom, koja se obračunavaju na taj proizvod u ugovornoj stranci uvoznici; i

ii.

činjenice da su carine ili davanja s istovrsnim učinkom koje ugovorna stranka izvoznica obračunava na uvoz sirovina ili poluproizvoda koji se koriste za proizvodnju predmetnog proizvoda znatno niže od odgovarajućih carina ili davanja koje obračunava ugovorna stranka uvoznica;

tad ugovorna stranka o kojoj je riječ može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 25.

Ako jedna od ugovornih stranaka ustanovi da se u trgovini s drugom ugovornom strankom provodi damping, može poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih radnji u skladu sa Sporazumom o provedbi članka VI. Općeg sporazuma o carinama i trgovini, prema uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 26.

U slučaju pojave ozbiljnih poremećaja u bilo kojem gospodarskom sektoru ili ukoliko nastanu poteškoće koje mogu ozbiljno narušiti gospodarsku situaciju u regiji, ugovorna stranka na koju se to odnosi može poduzeti odgovarajuće mjere prema uvjetima i u skladu s postupcima iz članka 27.

Članak 27.

1.   U slučaju da ugovorna stranka podvrgne uvoz proizvoda koji bi mogli prouzročiti poteškoće navedene u člancima 24. i 26. upravnom postupku, čija je svrha dostaviti hitne informacije o kretanjima u trgovini, ona je o tome dužna obavijestiti drugu ugovornu stranku.

2.   U slučajevima koji su navedeni u člancima 22. i 26., prije poduzimanja mjera koje ti članci predviđaju ili u slučajevima kad se primjenjuje stavak 3. točka (d), što je prije moguće, ugovorna stranka na koju se to odnosi dostavlja Zajedničkom odboru sve relevantne informacije koje su potrebne za temeljito ispitivanje situacije s ciljem iznalaženja rješenja prihvatljivog za obje ugovorne stranke.

Pri odabiru mjera, prednost se mora dati onima koje najmanje ometaju funkcioniranje Sporazuma.

O zaštitnim mjerama odmah se obavješćuje Zajednički odbor i one su predmet redovitih savjetovanja unutar odbora, osobito s ciljem njihova ukidanja čim to okolnosti dopuste.

3.   Za provedbu stavka 2., primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

U pogledu članka 23., bilo koja ugovorna stranka može uputiti predmet Zajedničkom odboru ako smatra da određena praksa nije u suglasnosti s ispravnim funkcioniranjem Sporazuma u smislu članka 23. stavka 1.

Ugovorna stranka dostavlja Zajedničkom odboru sve relevantne informacije i pruža mu svu potrebnu pomoć kako bi ispitao slučaj i kad je to potrebno otklonio praksu na koju se ukazuje.

Ako ugovorna stranka na koju se to odnosi ne uspije zaustaviti praksu na koju se ukazuje u roku koji je odredio Zajednički odbor, ili ako Zajednički odbor ne postigne dogovor u roku od tri mjeseca od kad mu je predmet upućen, tad ugovorna stranka može donijeti bilo koje zaštitne mjere za koje smatra da su potrebne za rješavanje ozbiljnih poteškoća koje proizlaze iz prakse na koju se ukazuje, a osobito može opozvati carinske koncesije.

(b)

U pogledu članka 24., poteškoće koje proizlaze iz situacije navedene u tom članku upućuju se na ispitivanje Zajedničkom odboru, koji može donijeti bilo koju odluku koja je potrebna da bi se te poteškoće uklonile.

Ako Zajednički odbor ili ugovorna stranka izvoznica nije donijela odluku koja bi uklonila poteškoće u roku od trideset dana od kad joj je predmet upućen, ugovorna stranka uvoznica ima pravo obračunati kompenzacijska davanja na uvezeni proizvod.

Kompenzacijska davanja izračunavaju se u skladu s učinkom tarifnih dispariteta na vrijednost robe u pogledu sirovina ili poluproizvoda koji su ugrađeni u proizvod.

(c)

U pogledu članka 25., ugovorna stranka savjetuje se unutar Zajedničkog odbora prije nego što poduzme odgovarajuće mjere.

(d)

U slučaju iznimnih okolnosti koje zahtijevaju trenutačno djelovanje i kad nije moguće prethodno ispitivanje, ugovorna stranka o kojoj je riječ može u slučaju situacija navedenih u člancima 24., 25. i 26. kao i u slučaju izvoznih pomoći koje imaju neposredan i trenutan učinak na trgovinu, primijeniti odmah mjere predostrožnosti potrebne isključivo za otklanjanje poteškoća.

Članak 28.

Kad je jedna ili više država članica Zajednice ili Švicarska u poteškoćama ili joj ozbiljno prijete poteškoće u pogledu platne bilance, tad ugovorna stranka na koju se to odnosi može poduzeti potrebne zaštitne mjere. Ona o tome obavješćuje drugu ugovornu stranku.

Članak 29.

1.   Ovim se uspostavlja Zajednički odbor, koji je odgovoran za upravljanje Sporazumom i koji osigurava njegovu pravilnu provedbe. U tu svrhu on daje preporuke i donosi odluke u slučajevima predviđenima Sporazumom. Ove odluke provode ugovorne stranke u skladu sa svojim vlastitim pravilima.

2.   Za potrebe pravilne provedbe Sporazuma, ugovorne stranke razmijenjuju informacije i na zahtjev bilo koje od njih savjetuju se unutar Zajedničkog odbora.

3.   Zajednički odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 30.

1.   Zajednički odbor sastoji se od predstavnika Zajednice s jedne strane, i predstavnika Švicarske s druge strane.

2.   Zajednički odbor djeluje sporazumno.

Članak 31.

1.   Svaka ugovorna stranka predsjeda naizmjenično na čelu Zajedničkog odbora u skladu s odredbama predviđenim njegovim pravilnikom.

2.   Predsjednik saziva sastanke Zajedničkog odbora najmanje jednom godišnje kako bi preispitao opće funkcioniranje Sporazuma.

Zajednički odbor dodatno se sastaje, kad to posebne okolnosti zahtijevaju, na zahtjev bilo koje od ugovornih stranaka, u skladu s uvjetima koje predviđa njegov pravilnik.

3.   Zajednički odbor može odlučiti o osnivanju bilo radnih skupina koje mu mogu pomoći u izvršavanju njegovih dužnosti.

Članak 32.

1.   Kad ugovorna stranka smatra da bi bilo korisno i u interesu gospodarstava obiju ugovornih stranaka razvijati odnose uspostavljene Sporazumom na način da ih se proširi na područja koja on ne pokriva, tada dostavlja obrazložen zahtjev drugoj ugovornoj stranci.

Ugovorne stranke mogu dati uputu Zajedničkom odboru da prouči taj zahjev i, ako je potrebno, da izda preporuke osobito s ciljem otvaranja pregovora.

2.   Sporazume, koji su rezultat pregovora iz stavka 1. ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju u skladu sa svojim vlastitim postupcima.

Članak 33.

Prilozi i protokoli uz ovaj Sporazum čine njegov sastavni dio.

Članak 34.

Bilo koja ugovorna stranka može otkazati Sporazum putem obavijesti drugoj ugovornoj stranci. Sporazum prestaje biti na snazi dvanaest mjeseci od datuma obavijesti.

Članak 35.

Sporazum se primjenjuje s jedne strane na područjima na kojima se primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice prema uvjetima predviđenim u tom ugovoru i s druge strane na državnom području Švicarske Konfederacije.

Članak 36.

Ovaj je Sporazum sastavljen u po dva istovjetna primjerka na danskom, engleskom, francuskom, nizozemskom, norveškom, njemačkom i talijanskomjeziku, pri čemu je svaki tekst jednako vjerodostojan.

Ovaj će Sporazum ugovorne stranke odobriti u skladu s vlastitim postupcima.

Ovaj Sporazum stupa na snagu 1. siječnja 1973. pod uvjetom da su ugovorne stranke obavijestile jedna drugu prije tog datuma da su postupci potrebni za ovu namjenu okončani.

Nakon tog datuma ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca od takve obavijesti. Krajnji rok za takvu obavijest je 30. studenoga 1973.

Odredbe koje se primjenjuju 1. travnja 1973. primjenjuju se nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma ako stupi na snagu nakon tog datuma.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Image

Image

Image

Für die Schwiezerische Eidenossenschaft

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Image


PRILOG I.

Popis proizvoda iz članka 2. Sporazuma

Tarifni

broj briselske

nomenklature

Naziv

ex. 35.01

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina

ex. 35.02

Albumini, albuminati i drugi albuminski derivati:

Albumini:

Drugo:

Albumin iz jaja i albumin iz mlijeka (laktoalbumin):

Sušeni (npr. u listićima, ljuskama, pahuljicama, prahu)

Drugo

45.01

Prirodan pluto, neprerađen, drobljen, granuliran ili mljeven; otpaci od pluta

54.01

Lan, sirov ili prerađivan ali nepreden; laneno predivo i otpaci (uključujući otpatke pređe i rastrgane tekstilne materijale)

57.01

Konoplja („Cannabis sativa”), sirova ili prerađena, ali nepredena; predivo i otpaci prave konoplje (uključujući otpatke pređe i rastrgane tekstilne materijale)


PRILOG II.

Popis proizvoda iz članka 4. Sporazuma

Broj švicarske

carinske tarife

Naziv

Zaštitni element

koji se ukida

 

 

SFR na 100 kg bruto

2707.

Ulja i drugi proizvodi dobiveni destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama; slični proizvodi kako je određeno u napomeni 2. uz poglavlje 27.:

 

 

Nekrekirani

 

10

Za pogonsko gorivo

12

Za druge namjene

 

Krekirani

 

 

Proizvodi kojima barem 90 % opsega destilira na temperaturi do 200 °C (benzol, toluol, ksilol itd.):

 

20

Za pogonsko gorivo

22

Za druge namjene

 

Ostala ulja i proizvodi destilacije, kao što su fenoli, kreozotna, naftalenska i antracenska ulja itd.:

 

30

Za pogonsko gorivo

32

Za druge namjene

2709.

Naftna ulja i ulja dobivena iz bitumenskih minerala, sirova:

 

10

Za pogonsko gorivo

20

Za druge namjene

2710.

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže najmanje 70 % naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako ta ulja čine osnovne sastojke tih proizvoda:

 

 

Za pogonsko gorivo:

 

 

Proizvodi kojima barem 90 % opsega destilira na temperaturi do 210 °C:

 

10

Laka ulja i njihove frakcije (naftna ulja, motorni benzini itd.)

12

White spirit („testbenzin”)

 

Ostali proizvodi i destilati:

 

20

Dizelsko ulje

22

Petrolej

24

Ostalo

 

Za druge namjene:

 

 

Proizvodi kojima barem 90 % opsega destilira na temperaturi do 210 °C:

 

30

Laka ulja i njihove frakcije (naftna ulja, motorni benzini itd.)

32

White spirit („testbenzin”)

40

Proizvodi koji destiliraju iznad 135 °C kojima manje od 90 % opsega destilira do temperature od 210 °C, a više od 65 % do temperature od 250 °C (petrolej)

 

Proizvodi kojima manje od 20 % opsega destilira do temperature od 300 °C (maziva ulja, parafinska ulja, vazelinska ulja i slično):

 

50

Nemiješana

52

Miješana

60

Drugi proizvodi i destilati, kao što je plinsko ulje itd.:

64

Mineralne mazive masti

70

Loživa ulja

2711.

Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljikovodici:

 

10

Za pogonsko gorivo

20

Za druge namjene

2901.

Ugljikovodici:

 

 

Nearomatski:

 

 

Plinoviti, utekućinjen ili ne:

 

 

Ostalo:

 

12

Za uporabu kao pogonsko gorivo

ex 30

Aromatski:

 

 

 

Upotrijebljeni kao pogonsko gorivo

2904.

Aciklički alkoholi i njigovi halogeni-, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati:

 

ex 10

Metanol (metilni alkohol):

 

 

 

Upotrijebljen kao pogonsko gorivo

ex 30

Propilni alkoholi i drugi viši monohidroksilni alkoholi:

 

 

 

Upotrijebljen kao pogonsko gorivo

3706.01

Kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, samo sa snimljenim zvučnim zapisom, negativ ili pozitiv

na metar

3707.

Ostali kinematografski filmovi, osvijetljeni i razvijeni, sa ili bez snimljenog zvučnog zapisa, negativ ili pozitiv:

 

 

Drugi, širine:

 

20

35 mm ili više

22

manje od 35 mm

ex 3814.01

Pripravci protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprečavanje korozije i drugi pripremljeni aditivi za mineralna ulja:

 

 

Upotrijebljen kao pogonsko gorivo

ex 3818.01

Složena otapala i razrjeđivači za lakove i slične proizvode:

 

 

Upotrijebljen kao pogonsko gorivo

3819.

Kemijski proizvodi ili pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući one koji sadrže mješavine prirodnih proizvoda), a nisu drugdje navedeni ili uključeni; ostaci iz kemijske ili srodnih industrija koji nisu drugdje navedeni ili uključeni:

 

ex 38

Miješani alkilarili:

 

 

 

Upotrijebljeni kao pogonsko gorivo

ex 50

Ostalo:

 

 

 

Upotrijebljeno kao pogonsko gorivo

8406.

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem:

 

 

Za osobne automobile:

 

ex 20

Dizelski motori:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnog podbroja 8702.10/22, osim klipova i njihovih dijelova

ex 22

Ostalo:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnog podbroja 8702.10/22, osim klipova i njihovih dijelova

8702.

Motorna vozila za prijevoz osoba, robe ili materijala (uključujući sportska motorna vozila, osim onih iz tarifnog broja 8709):

 

 

Osobna vozila koja teže:

 

10

800 kg ili manje

29,0

12

Više od 800 kg do uključujući 1 200 kg

38,0

14

Više od 1 200 kg do uključujući 1 600 kg

41,0

16

Iznad 1 600 kg

59,0

 

Javna putnička vozila (motorni autobusi, trolejbusi) i motorna vozila za prijevoz robe i materijala, koja teže:

 

20

800 kg ili manje

21

Više od 800 do uključujući 1 200 kg

22

Više od 1 200 do uključujući 1 600 kg

ex 8704.01

Šasije s ugrađenim motorima za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701, 8702 ili 8703:

 

 

Za motorna vozila iz tarifnih podbrojeva 8702.10/22

Kao za tarifne podbrojeve 8702.10/22

8705.

Karoserije (uključujući kabine) za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701, 8702 ili 8703:

 

ex 12

Ostalo:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnih podbrojeva 8702.10/22

8706.

Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701, 8702 ili 8703:

 

 

Ostalo:

 

 

Za druga motorna vozila:

 

ex 20

Sastavni dijelovi karoserije:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnih podbrojeva 8702.10/22, osim prtljažnika, držača za registracijsku tablicu i nosača za skije

 

Koljenaste grede s težinom:

 

ex 26

25 kg ili manje:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnih podbrojeva 8702.10/22

ex 34

Ostalo:

 

 

 

Za motorna vozila iz tarifnih podbrojeva 8702.10/22, osim sigurnosnih pojaseva, kola s pneumatikom ili bez, hladnjaka, tepiha od vulkaniziranog kaučuka i presvlaka za volan.


PRILOG III.

Popis proizvoda iz članka 7. Sporazuma

Tarifni broj briselske nomenklature

Naziv

ex 26.03

Pepeli i ostaci (osim onih od proizvodnje željeza i čelika), koji sadrže kovine ili njihove spojeve:

koji sadrže aluminij

koji sadrže olovo

koji sadrže bakar

tvrdi nečisti cink nastao pri vrućem cinčanju

ex 74.01

Bakrenac; bakar u sirovim oblicima (rafiniran ili ne); otpaci i lomljevina od bakra:

otpaci i lomljevina od bakra

ex 75.01

Nikalni kamen, sinterirani oksidi nikla i drugi međuproizvodi metalurgije nikla,nikal u sirovim oblicima (osim anoda iz tar. br. 75.05); otpaci i lomljevina od nikla:

otpaci i lomljevina od nikla

ex 76.01

Aluminij u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina od aluminija

otpaci i lomljevina od aluminija

ex 78.01

Olovo u sirovim oblicima, otpaci i lomljevina od olova

otpaci i lomljevina od olova

ex 79.01

Cink u sirovim oblicina, otpaci i lomljevina od cinka

otpaci i lomljevina od cinka


PROTOKOL br. 1

o tretmanu koji se primjenjuje na određene proizvode

ODJELJAK A

TRETMAN KOJI SE PRIMJENJUJE NA UVOZ ODREĐENIH PROIZVODA PODRIJETLOM IZ ŠVICARSKE U ZAJEDNICU

Članak 1.

1.   Uvozne carine na uvoz u Zajednicu u njezinom prvotnom sastavu postupno se ukidaju za proizvode iz poglavlja 48. i 49. zajedničke carinske tarife, osim tarifnog broja 48.09 (građevinske ploče od drvne celuloze ili biljnih vlakana povezane ili ne s prirodnim ili umjetnim smolama ili sličnim vezivom), u skladu sa sljedećim rasporedom:

Raspored

Proizvodi iz tarifnih brojeva ili podbrojeva 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 ili 48.15 B

Carinske stope u postocima

Ostali proizvodi

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

11,5

95

1. siječnja 1974.

11

90

1. siječnja 1975.

10,5

85

1. siječnja 1976.

10

80

1. srpnja 1977.

8

65

1. siječnja 1979.

6

50

1. siječnja 1980.

6

50

1. siječnja 1981.

4

35

1. siječnja 1982.

4

35

1. siječnja 1983.

2

20

1. siječnja 1984.

0

0

2.   Uvozne carine za proizvode iz stavka 1. u Irsku postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

Raspored

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

85

1. siječnja 1974.

70

1. siječnja 1975.

55

1. siječnja 1976.

40

1. srpnja 1977.

20

1. siječnja 1979.

15

1. siječnja 1980.

15

1. siječnja 1981.

10

1. siječnja 1982.

10

1. siječnja 1983.

5

1. siječnja 1984.

0

3.   Bez obzira na članak 3. Sporazuma, Danska, Norveška i Ujedinjena Kraljevina primjenjuju sljedeće uvozne carine za proizvode navedene u stavku 1. podrijetlom iz Švicarske:

Raspored

Proizvodi iz tarifnih brojeva ili podbrojeva 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 ili 48.15 B

Carinske stope u postocima

Ostali proizvodi

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

0

0

1. siječnja 1974.

3

25

1. siječnja 1975.

4,5

37,5

1. siječnja 1976.

6

50

1. srpnja 1977.

8

65

1. siječnja 1979.

6

50

1. siječnja 1980.

6

50

1. siječnja 1981.

4

35

1. siječnja 1982.

4

35

1. siječnja 1983.

2

20

1. siječnja 1984.

0

0

4.   U razdoblju od 1. siječnja 1974. do 31. prosinca 1983. Danska, Norveška i Ujedinjena Kraljevina imaju svake godine pravo pri uvozu proizvoda podrijetlom iz Švicarske otvoriti nulte stope carine čija količina, prikazana u Prilogu A za godinu 1974. treba biti jednaka prosječnoj količini uvoza između 1968. i 1971. uvećanoj četiri puta za 5 % na kumulativan način; od 1. siječnja 1975. količina ovih tarifnih kvota uvećava se godišnje za 5 %.

5.   Izraz „Zajednica u njezinom prvotnom sastavu” znači Kraljevinu Belgiju, Saveznu Republiku Njemačku, Francusku Republiku, Talijansku Republiku, Veliko Vojvodstvo Luksemburg i Kraljevinu Nizozemsku.

Članak 2.

1.   Uvozne carine za proizvode iz stavka 2. u Zajednicu u njezinom prvotnom sastavu i u Irsku postupno se snizuje na sljedeće razine u skladu sa sljedećim rasporedom:

Raspored

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

95

1. siječnja 1974.

90

1. siječnja 1975.

85

1. siječnja 1976.

75

1. siječnja 1977.

60

1. siječnja 1978.

40 s najviše 3 % ad valorem (osim tarifnih podbrojeva 78.01 A II i 79.01 A)

1. siječnja 1979.

20

1. siječnja 1980.

0

Za tarifne podbrojeve 78.01 A II i 79.01 A koji su navedeni u tablici u stavku 2. tarifna sniženja se u vezi sa Zajednicom u njezinom prvotnom sastavu i bez obzira na članak 5. stavak 3. Sporazuma zaokružuju na dvije decimale.

2.   Proizvodi iz gornjeg stavka su sljedeći:

Broj zajedničke carinske tarife

Naziv

ex 73.02

Feroslitine osim feronikla i proizvoda koje pokriva Ugovor o EZUČ-u (Europska zajednica za ugljen i čelik)

76.01

Aluminij u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina od aluminija:

A.

Aluminij u sirovim oblicima

78.01

Olovo u sirovim oblicima (uključujući olovo koje sadrži srebro); otpaci i lomljevina od olova

A.

Olovo u sirovim oblicima

II.

Ostalo

79.01

Cink u sirovim oblicima; otpaci i lomljevina od cinka:

A.

Cink u sirovim oblicima

81.01

Volfram, sirov ili obrađen i njegovi proizvodi

81.02

Molibden, sirov ili obrađen i njegovi proizvodi

81.03

Tantal, sirov ili obrađen i njegovi proizvodi

81.04

Druge osnovne kovine, sirove ili obrađene i njihovi proizvodi; kermeti, sirovi ili obrađeni i njihovi proizvodi:

B.

Kadmij

C.

Kobalt

II.

Obrađen

D.

Krom

E.

Germanij

F.

Hafnij

G.

Mangan

H.

Niobij

IJ.

Antimon

K.

Titan

L.

Vanadij

M.

Uran, osiromašen s U 235

O.

Cirkonij

P.

Renij

Q.

Galij; indij;, talij

R.

Kermeti

Članak 3.

Uvoz na koji se primjenjuje carinski tretman predviđen stavcima 1. i 2., osim sirovog olova različitog od olova u prvoj obradi (iz tarifnog broja 78.01 A II zajedničke carinske tarife), podliježe godišnjim indikativnim gornjim granicama, na koje se mogu ponovno uvesti carine za treće države u skladu sa sljedećim odredbama:

(a)

Uzimajući u obzir pravo Zajednice da suspendira primjenu gornjih granica za neke proizvode, gornje granice određene za 1973. prikazane su u Prilogu B. Ove gornje granice izračunane su pod pretpostavkom da Zajednica u svom prvotnom sastavu i Irska uvode prvo tarifno sniženje 1. travnja 1973. Razina gornje granice za 1974. odgovara razini za 1973. prilagođenoj na godišnjoj osnovi za Zajednicu i povećanoj za 5 %. Od 1. siječnja 1975. razina gornje granice povećava se godišnje za 5 %.

Za proizvode koje obuhvaća ovaj Protokol, ali koji nisu uključeni u Prilog B, Zajednica zadržava pravo uvođenja gornjih granica čija jerazina jednaka prosječnoj količini uvoza u Zajednicu tijekom protekle četiri godine i za koju postoje statistički podaci, uvećanoj za 5 %; u sljedećim godinama razina tih gornjih granica povećava se godišnje za 5 %.

(b)

Ako je tijekom dvije uzastopne godine uvoz nekog proizvoda koji podliježe gornjoj granici manji od 90 % utvrđene razine, tada Zajednica suspendira primjenu te gornje granice.

(c)

U slučaju kratokoročnih gospodarskih poteškoća, Zajednica zadržava pravo, a nakon savjetovanja sa Zajedničkim odborom, zadržati još godinu dana razinu utvrđenu za prethodnu godinu.

(d)

1. prosinca svake godine Zajednica obavješćuje Zajednički odbor o popisu proizvoda koji podliježu gornjim granicama u sljedećoj godini i o razinama gornjih granica.

(e)

Uvoz u okviru tarifnih kvota otvorenih u skladu s člankom 1. stavkom 4. otpisuje se također od razina gornjih granica za te iste proizvode.

(f)

Bez obzira na članak 3. Sporazuma i članke 1. i 2. ovog Protokola, kad se povisi gornja granica utvrđen za uvoz proizvoda koje obuhvaća ovaj Protokol, mogu se ponovno uvesti carine iz zajedničke carinske tarife na uvoz predmetnih proizvoda do kraja kalendarske godine.

U tom slučaju prije 1. srpnja 1977.:

i.

Danska, Norveška i Ujedinjena Kraljevina ponovno uvode carine kako slijedi:

Godine

Postotak zajedničkih carinskih tarifa koje se primjenjuju

1973.

0

1974.

40

1975.

60

1976.

80

ii.

Irska ponovno uvodi carine koje se primjenjuju prema trećim državama.

Carine propisane člancima 1. i 2. ovog Protokola, ponovno se uvode 1. siječnja sljedeće godine.

(g)

Nakon 1. srpnja 1977. ugovorne stranke preispituju u okviru Zajedničkog odbora mogućnost revizije postotaka kojima se podižu razine gornjih granica, vodeći računa o trendu potrošnje i uvoza u Zajednicu i iskustvu stečenom kroz provedbu ovog članka.

(h)

Gornje granice ukidaju se na kraju razdoblja oslobađanja carina iz članaka 1. i 2. ovog Protokola.

Članak 4.

1.   Zajednica u svom prvotnom sastavu zadržava do 31. prosinca 1975. minimalnu stopu carine na uvoz sljedećih proizvoda:

Broj zajedničke carinske tarife

Naziv

Zadržana minimalna stopa

91.01

Džepni satovi, ručni satovi i ostali satovi uključujući štoperice

0,35 obračunske jedinice po proizvodu

91.07

Mehanizmi za osobne satove (uključujući mehanizme za štoperice), sastavljeni:

A.

S nemirnicom i oprugom

0,28 obračunske jedinice po proizvodu

91.11

Ostali dijelovi za satove:

C.

Mehanizmi za osobne satove, nesastavljeni:

I.

S nemirnicom i oprugom

0,28 obračunske jedinice po proizvodu

2.   Carine iz stavka 1. ukidaju se u dvije jednake faze 1. siječnja 1976. i 1. srpnja 1977. Bez obzira na članak 5. stavak 3. Sporazuma, carine snižene na ovaj način primjenjuje se zaokružene na dvije decimale.

3.   Odredbe Sporazuma primjenjuju se na proizvode iz Poglavlja 91. briselske nomenklature pod uvjetom da Švicarska primjenjuje odredbe Dodatnog sporazuma uz Sporazum iz 1967. o proizvodima urarske industrije između Švicarske Konfederacije i Europske ekonomske zajednice i njezinih država članica, potpisanog u Bruxellesu 20. srpnja 1972.

Sve obveze iz Dodatnog sporazuma smatraju se obvezama u smislu članka 22. ovog Sporazuma.

ODJELJAK B

TRETMAN KOJI SE PRIMJENJUJE PRI UVOZU ODREĐENIH PROIZVODA PODRIJETLOM IZ ZAJEDNICE U ŠVICARSKU

Članak 5.

1.   Carine na uvoz proizvoda u Švicarsku, koji su podrijetlom iz Zajednice u njezinom prvotnom sastavu i iz Irske i koji su navedeni u Prilogu C ovom Protokolu, postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

Raspored

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

95

1. siječnja 1974.

90

1. siječnja 1975.

85

1. siječnja 1976.

80

1. srpnja 1977.

65

1. siječnja 1979.

50

1. siječnja 1980.

50

1. siječnja 1981.

35

1. siječnja 1982.

35

1. siječnja 1983.

20

1. siječnja 1984.

0

2.   Carine na uvoz proizvoda iz tarifnog broja 44.18 briselske nomenklature podrijetlom iz Zajednice u njezinom prvotnom sastavu i iz Irske u Švicarsku, postupno se ukidaju u skladu sa sljedećim rasporedom:

Raspored

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

95

1. siječnja 1974.

90

1. siječnja 1975.

85

1. siječnja 1976.

80

1. srpnja 1977.

65

1. siječnja 1979.

50

1. siječnja 1980.

40

1. siječnja 1981.

20

1. siječnja 1982.

0

3.   Bez obzira na članak 3. Sporazuma, Švicarska zadržava pravo u svjetlu svojih gospodarskih potreba i upravnih zahtjeva, primijenjivati sljedeće carine na uvoz proizvoda iz Priloga C podrijetlom iz Danske, Norveške i Ujedinjene Kraljevine:

Raspored

Postotak osnovnih carina koje se primjenjuju

1. travnja 1973.

0

1. siječnja 1974.

25

1. siječnja 1975.

37,5

1. siječnja 1976.

50

1. srpnja 1977.

65

1. siječnja 1979.

50

1. siječnja 1980.

50

1. siječnja 1981.

35

1. siječnja 1982.

35

1. siječnja 1983.

20

1. siječnja 1984.

0

Članak 6.

Za proizvode iz tarifnih brojeva 44.18, 48.01 i 48.07 briselske nomenklature, Švicarska zadržava pravo uvođenja, u slučaju ozbiljnih poteškoća, indikativnih gornjih granica u skladu s postupcima propisanim u članku 3. ovog Protokola. Za uvoz koji prelazi gornje granice mogu se ponovno uvesti carine koje nisu više od onih koje se primjenjuju za treće države.


PRILOG A

Popis carinskih kvota za 1974.

DANSKA, NORVEŠKA, UJEDINJENA KRALJEVINA

Broj zajedničke carinske tarife

Naziv

Uvoz (u metričkim tonama)

Danska

Norveška

Ujedinjena Kraljevina

Poglavlje 48.

PAPIR I KARTON; PROIZVODI OD PAPIRNE MASE, PAPIRA ILI OD KARTONA

 

 

 

48.01

Papir i karton (uključujući celuloznu vatu), strojno izrađen, u svicima ili listovima:

 

 

 

C.

Ovojni (kraft) papir i karton:

 

 

 

ex II.

ostalo, osim kraft lineara i papira za vrećice

145

ex E.

ostalo:

 

 

 

Papir India (tanki tiskovni papir), papir za prenašanje; ostali papir za tiskanje i pisanje, koji ne sadrži mehaničke drvne celuloze ili koji ne sadrži više od 5 % mehaničke drvne celuloze

202

zidni tapeti

244

48.03

Pergament papir ili papir koji ne propušta masti i njihove imitacije, glazirani prozirni papir u svicima ili listovima:

126

48.07

Papir i karton, impregniran, premazan, površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan (koji nema samo crte ili kvadrate i koji nije tiskovina iz poglavlja 49.), u svicima ili listovima:

 

 

 

B.

ostalo:

 

 

 

premazan papir za tiskanje ili pisanje

152

ostalo

586

48.16

Kutije, vrećice i slična pakiranja od papira ili kartona

207

48.21

Ostali proizvodi iz papirne mase, papira, kartona ili celulozne vate:

 

 

 

B.

ostalo

147

ex poglavlje 48.

Ostali proizvodi iz poglavlja 48., osim proizvoda iz tarifnog podbroja 48.01 A i tarifnog broja 48.09

1 261

309

522

ex poglavlje 49.

Tiskane knjige, časopisi, slike i ostali proizvodi grafičke industrije; rukopisi, tiskani tekstovi i nacrti – koji podliježu carinama zajedničke carinske tarife (tarifni brojevi 49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 O II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

96

756 918 (1)


(1)  U funtama.


PRILOG B

Popis gornjih granica za 1973.

Broj zajedničke carinske tarife

Naziv

Uvoz (u metričkim tonama)

73.02

Feroslitine:

 

C.

Fero-silicij

6 617

76.01

Aluminij u sirovim oblicima, otpaci i lomljevina od aluminija

 

A.

Alumiji u sirovim oblicima

9 824


PRILOG C

Popis proizvoda za koje Švicarska snižava svoje carine u pogledu Zajednice tijekom produženog prijelaznog razdoblja

Broj švicarske carinske tarife

Naziv

4801.

Papir i karton (uključujući celuloznu vatu), strojno izrađeni, u svicima ili listovima

4803.

Pergament papir ili papir koji ne propušta mast i njihove imitacije, glazirani prozirni papir u svicima ili listovima:

20

ostalo

4807.

Papir i karton, impregniran, premazan, površinski obojen, površinski ukrašen ili tiskan (koji nema samo crte ili kvadrate i nije tiskovina iz poglavlja 49.), u svicima ili listovima

4815.

Ostali papir i karton, razrezan na određene veličine i oblike:

22

ostalo

4821.

Ostali proizvodi od papirne mase, papira, kartona ili celulozne vate:

20

Stoljnaci, salvete i maramice


PROTOKOL br. 2

o proizvodima koji podliježu posebnim uredbama, čija namjena je uzeti u obzir razlike u cijenama poljoprivrednih proizvoda koji su sadržani u tim proizvodima

Članak 1.

Kako bi se uzele u obzir razlike u cijenama poljoprivrednih proizvoda sadržanih u proizvodima koji su navedni u tablicama koje su Prilog ovom Protokolu, Sporazum ne sprečava:

i.

obračunavanje varijabilne komponente ili stalnog iznosa pri uvozu, ili primjenu kompenzacijskih mjera na unutarnje cijene;

ii.

primjenu mjera donesenih po izvozu.

Članak 2.

1   Za proizvode navedene u tablicama koje su Prilog ovom Protokolu, osnovne carine jesu:

(a)

za Zajednicu u njezinom prvotnom sastavu: carine koje se stvarno primjenjuju 1. siječnja 1972.;

(b)

za Dansku, Irsku, Norvešku i Ujedinjenu Kraljevinu:

i.

za proizvode koje obuhvaća Uredba (EEZ) br. 1059/69:

za Irsku s jedne strane,

za Dansku, Norvešku i Ujedinjenu Kraljevinu s druge strane, u pogledu proizvoda koje ne obuhvaća Konvencija o uspostavljanju Europskog udruženja slobodne trgovine:

Carine koje proizlaze iz članka 47. „Akta o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ” sastavljenog i donesenog u okviru Konferencije između Europskih zajednica i Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske; Zajednički odbor se pravovremeno obavješćuje o ovim osnovnim carinama, a svakako prije prvog sniženja predviđenog u stavku 2.;

ii.

u pogledu ostalih proizvoda: carine koje se stvarno primjenjuju 1. siječnja 1972.;

(c)

za Švicarsku: carine prikazane u tablici II., koja je Prilog ovom Protokolu.

2.   Razlika između tako definiranih osnovnih carina i carina koje se primjenjuju 1. srpnja 1977., koje su prikazane u tablicama priloženim ovom Protokolu, postupno se ukidaju kroz pet sniženja od 20 % provedenih na sljedeće datume:

1. travnja1973.,

1. siječnja 1974.,

1. siječnja 1975.,

1. siječnja 1976.,

1. srpnja 1977.

Međutim, ako su carine koje se primjenjuju 1. srpnja 1977. veće od osnovnih carina, razlika između ovih carina snižava se za 40 % 1. siječnja 1974. i ponovno snižena za 20 % na svaki od sljedećih datuma:

1. siječnja 1975.,

2. siječnja 1976.,

1. srpnja 1977.

3.   Bez obzira na članak 5. stavak 3. Sporazuma i podložno primjeni od strane zajednice članka 39. stavka 5. „Akta o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ” sastavljenog i donešenog u okviru Konferencije između Europskih zajednica i Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske u pogledu posebnih carina ili posebnog dijela miješanih carina u carinskoj tarifi Ujedinjene Kraljevine, primjenjuju se stavci 1. i 2. sa zaokružavanjem na četiri decimale za dolje navedene proizvode:

Tarifni broj Ujedinjene Kraljevine

Naziv

22.06

Vermuti i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani aromatskim ekstraktima

Ex 22.09

Alkoholi (osim onih iz tarifnog broja 22.08); likeri i druga alkoholna pića; složeni pripravci od alkohola (poznati kao „koncentrirani ekstrakti”)za proizvodnju pića:

Alkoholi, osim ruma, araka, tafije, džina, viskija, votke sa sadržajem etilnog alkohola 45,2 ili manje, i šljivovica, kruškovača ili višnjevača, koje sadrže jaja ili žumanjke i/ili šećer (saharozu ili invertni šećer)

4.   Za proizvode iz tarifnog broja 19.03, 22.06 i 35.01 B carinske tarife Ujedinjene Kraljevine i koji su navedni u tablici I. priloženoj uz ovaj Protokol, Ujedinjena Kraljevina može odgoditi prvo sniženje carina iz stavka 2. do 1. srpnja 1973..

Članak 3.

1.   Ovaj se Protokol također primjenjuje na alkoholna pića iz tarifnog podbroja 22.09 C zajedničke carinske tarife koja nisu navedena u tablicama I. i II. priloženim uz ovaj Protokol. Pravila koja uređuju tarifna sniženja za ove proizvode određuje Zajednički odbor.

Pri određivanju ovih pravila ili kasnije, Zajednički odbor odlučuje da li uključuje u ovaj Protokol ostale proizvode iz poglavlja od 1. do 24. briselske nomenklature koji ne podliježu poljoprivrednim uredbama na državnim područjima ugovornih stranaka.

2.   Tom prilikom, Zajednički odbor dopunjuje ako je potrebno, Priloge II. i III. Protokolu br. 3.

TABLICA I.

EUROPSKA EKONOMSKA ZAJEDNICA

Broj zajedničke carinske tarife

Naziv

Osnovne carine

Carina koja se primjenjuju 1. srpnja 1977.

15.10

Masne kiseline; kisela ulja iz rafinacije; masni alkoholi

 

 

ex C.

ostale masne kiseline; kisela ulja iz rafinacije:

 

 

Proizvodi dobiveni od borovog drva, sa masenim udjelom masnih kiselina od 90 % ili više

4,5 %

0

17.04

Proizvodi od šećera bez kakaa:

 

 

A.

Ekstrakt likvoricije koji sadrži više od 10 % masenog udjela saharoze, ali ne sadrži druge dodatke

21 %

12 %

B.

Žvakaće gume

8 % + vc s najviše 23 %

vc

C.

Bijela čokolada

13 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

D.

Ostalo

13 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

18.06

Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao:

 

 

A.

Kakao u prahu, zaslađen samo s dodatkom saharoze

10 % + vc

vc

B.

Sladoled (osim sladoleda u prahu) i druge ledene slastice

12 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

C.

Čokolada i čokoladni proizvodi, punjeni ili ne; proizvodi od šećera i njihovi nadomjesci izrađeni od proizvoda od šećernih nadomjestaka, koji sadrže kakao

12 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

D.

Ostalo:

 

 

I.

Koji ne sadrže mliječne masnoće ili koji sadrže manje od 1,5 % masenog udjela takvih masnoća:

 

 

(a)

u izvornom pakiranju s neto sadržinom od 500 g ili manje

12 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

(b)

ostalo:

 

 

u izvornom pakiranju s neto sadržinom većom od 500 g, ali ne većom od 1 kg

19 % + vc

vc

ostalo

19 % + vc

6 % + vc

II.

Koji sadrže mliječne masnoće:

 

 

(a)

najmanje 1,5 % ili više, ali ne više od 6,5 %:

 

 

1.

u izvornom pakiranju s neto sadržinom od 500 g ili manje

12 % + vc s najviše 27 % + ads

vc

2.

ostalo:

 

 

u izvornom pakiranju s neto sadržinom većom od 500 g, ali ne većom od 1 kg

19 % + vc

vc

ostalo

19 % + vc

6 % + vc

(b)

više od 6,5 % masenog udjela, ali manje od 26 %

 

 

1.

u izvornom pakiranju s neto sadržinom od 500 g ili manje

12 % + vc

vc

2.

ostalo:

 

 

u izvornom pakiranju s neto sadržinom većom od 500 g, ali ne većom od 1 kg

19 % + vc

vc

ostalo

19 % + vc

6 % + vc

(c)

26 % ili više:

 

 

1.

u izvornom pakiranju s neto sadržinom od 500 g ili manje

12 % + vc

vc

2.

ostalo:

 

 

u izvornom pakiranju s neto sadržinom većom od 500 g, ali ne većom od 1 kg

19 % + vc

vc

ostalo

19 % + vc

6 % + vc

19.01

Sladni ekstrakt

8 % + vc

vc

19.02

Prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koje se koriste za prehranu dojenčadi ili za dijetetske ili kulinarske namjene i koji sadrže manje od 50 % masenog udjela kakaa

11 % + vc

vc

19.03

Makaroni, špageti i slični proizvodi

12 % + vc

vc

19.04

Tapioka i sago; njihovi nadomjesci pripremljeni od krumpira ili drugih vrsta škroba

10 % + vc

vc

19.05

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (ekspandirana riža, kukuruzne pahuljice i slični proizvodi)

8 % + vc

vc

19.06

Hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

7 % + vc

vc

19.07

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi bez dodanog šećera, meda, jaja, masnoća, sira ili voća:

 

 

A.

Hrskavi kruh (krisp)

9 % + vc s najviše 24 % + adf

vc

B.

Matzos

6 % + vc s najviše 20 % + adf

vc

C.

Glutenski kruh za dijabetičare

14 % + vc

vc

D.

ostalo

14 % + vc

vc

19.08

Peciva, kolači, keksi i drugi fini pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez:

 

 

A.

Medenjaci i slični proizvodi začinjeni ingverom (đumbirom)

13 % + vc

vc

B.

ostalo

13 % + vc 13 % + vc s najviše 30 % + adf ili 35 % + ads

vc

21.01

Pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave; ekstrakti, esencije i koncentrati proizvoda:

 

 

A.

Pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave:

 

 

II.

ostalo

8 % + vc

vc

B.

Ekstrakti, esencije i koncentrati proizvoda opisani u tarifnom podbroju A:

 

 

II.

ostalo

14 % + vc

vc

21.04

Umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva

 

 

B.

ostalo:

 

 

koji sadrže rajčice

18 %

10 %

nije navedno

18 %

6 %

21.05

Juhe i ragu juhe, u tekućem ili krutom obliku ili u prahu; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:

 

 

A.

Juhe i ragu juhe, u tekućem ili krutom obliku ili u prahu:

 

 

koje sadrže rajčice

18 %

10 %

nije navedeno

18 %

6 %

21.06

Prirodni kvasci (aktivni ili neaktivni); pripremljeni praškovi za peciva:

 

 

A.

Aktivni prirodni kvasac:

 

 

II.

Pekarski kvasac

15 % + vc

vc

B.

Neaktivni kvasac:

 

 

I.

u tabletama, kockama ili sličnim oblicima, ili u izvornim pakiranjima neto-mase ne veće od 1 kg

13 %

4 %

II.

ostalo

8 %

4 %

21.07

Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mjestu:

 

 

A.

Žita u zrnju ili klasju prethodno skuhana ili drugačije pripravljena

13 % + vc

vc

B.

Ravioli, makaroni, špageti i slični proizvodi, nepunjeni, kuhani; navedni proizvodi, punjeni

13 % + vc

vc

C.

Sladoled (bez sladoleda u prahu) i druge ledene slastice

13 % + vc

vc

D.

Pripremljeni jogurt; pripremljeno mlijeko, u prahu, koje se koristi kao hrana za dojenčad ili za dijetetske ili kulinarske namjene

13 % + vc

vc

E.

Fondue sir

13 % + vc s najviše 35 UA na 100 kg neto težine

vc s najviše 25 obračunskih jedinica na 100 kg neto težine

F.

ostalo:

 

 

I.

koji ne sadrže mliječne masnoće ili s masenim udjelom manjim od 1,5 % mliječne masti:

 

 

(a)

koji ne sadrže saharozu ili s masenim udjelom manjim od 5 % saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza):

 

 

ex. 1.

koji ne sadrže škrob ili s masenim udjelom manjim od 5 % škroba:

hidrolizati bjelančevina; autolizati kvasca

20 %

6 %

2.

s najmanje 5 % masenog udjela škroba

13 % + vc

vc

(b)

koji sadrže 5 % ili više, ali manje od 15 % masenog udjela saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

13 % + vc

vc

(c)

koji sadrže 15 % ili više, ali manje od 30 % masenog udjela saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

13 % + vc

vc

(d)

koji sadrže 30 % ili više, ali manje od 50 % masenog udjela saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

13 % + vc

vc

(e)

koji sadrže 50 % ili više, ali manje od 85 % masenog udjela saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

13 % + vc

vc

(f)

koji sadrže 85 % ili više masenog udjela saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)

13 % + vc

vc

II.

koji sadrže 1,5 % ili više, ali manje od 6 % masenog udjela mliječnih masnoća

13 % + vc

vc

III.

koji sadrže 6 % ili više, ali manje od 12 % masenog udjela mliječnih masnoća

13 % + vc

vc

IV.

koji sadrže 12 % ili više, ali manje od 18 % masenog udjela mliječnih masnoća

13 % + vc

vc

V.

koji sadrže 18 % ili više, ali manje od 26 % masenog udjela mliječnih masnoća

13 % + vc

vc

VI.

koji sadrže 26 % ili više, ali manje od 45 % masenog udjela mliječnih masnoća:

 

 

u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg

13 % + vc

vc

ostalo

13 % + vc

6 % + vc

VII.

koji sadrže 45 % ili više, ali manje od 65 % masenog udjela mliječnih masnoća

 

 

u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg

13 % + vc

vc

ostalo

13 % + vc

6 % + vc

VIII.

koji sadrže 65 % ili više, ali manje od 85 % masenog udjela mliječnih masnoća

 

 

u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg

13 % + vc

vc

ostalo

13 % + vc

6 % + vc

F. IX.

koji sadrže 85 % ili više masenog udjela mliječnih masnoća:

 

 

i izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg

13 % + vc

vc

ostalo

13 % + vc

6 % + vc

22.02

Limunada, aromatizirane mineralne vode i aromatizirane soda vode i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tarifnog broja 20.07:

 

 

ex A.

koja ne sadrže mlijeko ili mliječne masnoće:

 

 

koja sadrže šećer (saharozu ili invertni šećer)

15 %

0

B.

ostalo

8 % + vc

vc

22.03

Pivo dobiveno od slada

24 %

10 %

22.06

Vermuti i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani aromatskim ekstraktima:

 

 

A.

sa stvarnim udjelom alkohola 18° ili manje, u spremnicima obujma:

 

 

I.

2 litre ili manje

17 obračunskih jedinica/hl

0

II.

više od 2 litre

14 obračunskih jedinica/hl

0

B.

sa stvarnim udjelom alkohola koji prelazi 18°, ali je manji od 22°, u spremnicima obujma:

 

 

I.

2 litre ili manje

19 obračunskih jedinica/hl

0

II.

više od 2 litre

16 obračunskih jedinica/hl

0

C.

sa stvarnim udjelom alkohola koji prelazi 22°, u spremnicima obujma:

 

 

I.

2 litre ili manje

1,60 UA/hl po stupnju alkohola + 10 UA/hl

0

II.

više od 2 litre

1,60 UA/hl po stupnju alkohola

0

22.09

Alkoholi (osim onih iz tarifnog broja 22.08); likeri i druga alkoholna pića; složeni pripravci od alkohola (poznati kao „koncentrirani ekstrakti”) za proizvodnju pića:

 

 

C.

Alkoholna pića:

 

 

ex V.

ostalo:

 

 

koja sadrže jaja ili žumanjke i/ili šećer (saharozu ili invertni šećer), u spremnicima obujma:

 

 

(a)

2 litre ili manje

1,60 obračunske jedinice/hl po stupnju alkohola + 10 obračunskih jedinica/hl

1 obračunska jedinica/hl po stupnju alkohola + 6 obračunskih jedinica/hl

(b)

više od 2 litre

1,60 obračunske jedinice/hl po stupnju alkohola

1 obračunska jedinica/hl po stupnju alkohola

29.04

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

C.

Višehidroksilni alkoholi:

 

 

II.

Manitol

12 % + vc

8 % + vc

C. III.

Sorbitol

 

 

(a)

u vodenoj otopini:

 

 

1.

masenog udjela manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj sorbitola

12 % + vc

6 % + vc

2.

ostalo

9 % + vc

6 % + vc

(b)

ostalo:

 

 

1.

masenog udjela manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj sorbitola

12 % + vc

6 % + vc

2.

ostalo

9 % + vc

6 % + vc

29.10

Acetati i hemi-acetali i jednostavni ili kompleksni acetati i hemi-acetati s kisikovom skupinom i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

ex B.

ostalo:

 

 

Metilglukozidi

14,4 %

8 %

29.14

Monokarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

ex A.

Zasićene acikličke monokarboksilne kiseline:

 

 

Esteri manitola i sorbitola

od 8,8 % do 18,4 %

8 %

ex B.

Nezasićene acikličke monokarboksilne kiseline:

 

 

Esteri manitola i sorbitola

od 12 % do 13,6

8 %

29.15

Polikarboksilne kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

A.

Acikličke polikarboksilne kiseline:

 

 

ex V.

ostalo:

 

 

Itakonska kiselina, njezine soli i esteri

10,4 %

0

29.16

Karboksilne kiseline s alkoholnom, fenolnom, aldehidnnom ili ketonskom skupinom i druge jednostavne ili kompleksne karboksilne kiseline s kisikovom skupinom i i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

A.

Karboksilne kiseline s alkoholnom skupinom:

 

 

I.

Mliječna kiselina, njezine soli i esteri

13,6 %

0

IV.

Limunska kiselina, njezine soli i esteri

 

 

(a)

Limunska kiselina

15,2 %

0

(b)

sirovi kalcijev citrat

5,6 %

0

(c)

ostalo

16 %

0

ex VIII.

ostalo:

glicerinska kiselina, glikolna kiselina, šećerna kiselina, izošećerna i hepto šećerna kiselina, njihove soli i esteri

12 %

8 %

29.35

Heterociklički spojevi, nukleinske kiseline

 

 

ex Q.

ostalo:

 

 

anhidridi manitola i sorbitola, osim maltola i izomaltola

10,4 %

8 %

29.43

Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze i glukoze; šećerni eteri i šećerni esteri, i njihove soli, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 29.39, 29.41 i 29.42:

 

 

B.

Ostalo:

20 %

8 %

29.44

Antibiotici:

 

 

A.

Penicilini

16,8 %

0

35.01

Kazein, kazeinati i drugi derivati kazeina; kazeinska ljepila

 

 

A.

Kazein:

 

 

I.

za proizvodnju regeneriranih tekstilnih vlakana (1)

2 %

0

II.

za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i životinje (1):

 

 

s masenim udjelom vode od 50 % ili više

5 %

0

ostalo

5 %

3 %

III.

ostalo

14 %

12 %

B.

Kazeinska ljepila

13 %

11 %

C.

Ostalo

10 %

8 %

35.05

Dekstrini i dekstrinska ljepila; topivi ili prženi škrobovi; ljepila na osnovi škrobova:

 

 

A.

Dekstrini; topivi ili prženi škrobovi

14 % + vc

vc

B.

Ljepila od dekstrina ili škroba

13 % + vc s najviše 18 %

vc

35.06

Pripremljena ljepila koja nisu navedena niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila u pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg:

 

 

A.

Pripremljena ljepila, koja nisu navedena niti uključena na drugom mjestu:

 

 

ex II.

ostala ljepila:

 

 

na osnovi emulzije natrijevog silikata

12,8 %

0

ex B.

Proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila u pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg:

 

 

na osnovi emulzije natrijevog silikata

15,2 %

0

38.12

Pripremljena sredstva za glaziranje, apreturu i nagrizanje, što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama:

 

 

A.

Pripremljena sredstva za glaziranje i apreturu:

 

 

I.

na osnovi škrobnih tvari

13 % + vc s najviše 20 %

vc

38.19

Kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu; ostaci iz kemijske ili srodnih industrija, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

Q.

Vezivna sredstva za ljevaoničke jezgre na osnovi sintetičkih smola

12,8 %

8 %

ex T.

ostalo:

 

 

Proizvodi krekiranja sorbitola

14,4 %

8 %

39.02

Polimerizacijski i kopolimerizacijski proizvodi (npr. polietilen, politetrahaloetileni, poliizobutilen, polistiren, polivinil klorid, polivinil acetat, polivinil kloracetat i drugi polivinilni derivati, poliakrilni i polimetakrilni derivati, kumaron-indenske smole):

 

 

ex C.

ostalo:

 

 

sredstva za lijepljenje na osnovi smolnih emulzija

od 12 % do 18,4 %

0

39.06

Ostali visoki polimeri, umjetne smole i umjetne plastične mase, uključujući alginsku kiselinu i njezine soli i estere; linoksin:

 

 

ex B.

ostalo:

Dekstran

16 %

6 %

Nije navedeno, linoksin isključen

16 %

8 %

Napomena: Kratice vc, ads, adf, koje se koriste u ovoj tablici znače: vc „varijabilna komponenta”, ads; dodatna davanja na šećer” i adf „dodatna davanja na brašno”.


TABLICA II.

ŠVICARSKA

Broj švicarske carinske tarife

Naziv

Osnovne carine (2)

Carine koje se primjenjuju 1. srpnja 1977. (2)

 

 

SFR na 100 kg bruto

SFR na 100 kg bruto

1510.

Masne kiseline; kisela ulja iz rafinacije; masni alkoholi

 

 

ex 20

masne kiseline talovog ulja

1,0

0

1704.

Proizvodi od šećera, bez kakaa:

 

 

20

žvakače gume

41,0 + vc s najviše 700

vc

30

ostalo

53,0 + vc s najviše 90,0

vc

1806.01

Čokolada i drugi proizvodi koji sadrže kakao:

 

 

ex

sladoled

50,0

47,50

ex

ostalo, osim mješavina s više od 12 % masenog udjela maslaca, masnoća ili ukupno više od 20 % mliječnih sastojaka, u pakiranjima neto mase iznad 1 kg

50,0

40,0

1901.01

Sladni ekstrakt

20,0 + vc

vc

1902.

Proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koji se koriste za prehranu dojenčadi ili za dijetetske ili kulinarske namjene i koji sadrže manje od 50 % masenog udjela kakaa:

 

 

ex 10

proizvodi u kojima prevladava krumpirovo brašno, u obliku krupice, pahuljica itd. i proizvodi koji sadrže više od 12 % masenog udjela mliječnih masnoća, u pakiranjima neto mase iznad 2 kg

10,0 + vc

vc

ex 20

ostalo, osima proizvoda koji sadrže više od 12 % masenog udjela mliječnih masnoća, u pakiranjima neto mase iznad 2 kg

20,0 + vc s najviše 40,0

vc

1903.01

Makaroni, špageti i slični proizvodi

3,0 + vc s najviše 25,0

vc

1904.

Tapioka i sago; njihovi nadomjesci pripremljeni od krumpira ili drugih vrsta škroba:

 

 

10

tapioka, pripremljena od krumpirovog škroba

5,0

4,0

20

ostalo

2,50

2,0

1905.01

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica: ekspandirana riža, kukuruzne pahuljice i slični proizvodi

25,0

20,0

1906.01

Hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

40,0

32,0

1907.

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi bez dodanog šećera, meda, jaja, masnoća, sira ili voća:

 

 

10

koji nisu u maloprodajnom pakiranju

5,0

4,0

20

koji su u bilo kakvom maloprodajnom pakiranju

15,0 + vc s najviše 35,0

vc

1908.

Peciva, kolači, keksi i drugi fini pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez:

 

 

10

nezaslađeni bez kakaa ili čokolade

27,0 + vc s najviše 55,0

vc

20

ostalo

60,0 + vc s najviše 100,0

vc

2101.

Pržena cikorija i drugi prženi nadomjesci kave; njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati:

 

 

ex 10

prženi nadomjesci kave, cijeli ili u komadićima, osim pržene cikorije

2,0

1,60

ex 12

ostalo, osim proizvoda od pržene cikorije

21,0 + vc s najviše 50,0

vc

2104.

Umaci, miješani začini i miješana začinska sredstva:

 

 

10

namijenjeni industrijskoj proizvodnji

10,0

0

20

ostalo:

 

 

 

proizvodi koji sadrže rajčice

50,0

27,50

 

ostalo

50,0

0

2105.

Juhe i ragu juhe, u tekućem ili krutom obliku ili u prahu; homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi:

 

 

10

juhe i ragu juhe, u tekućem ili krutom obliku ili u prahu

 

 

 

proizvodi koji sadrže rajčice

50,0

27,50

 

ostalo

50,0

0

2106.

Prirodni kvasci (aktivni ili neaktivni); pripremljeni praškovi za peciva:

 

 

ex 20

ostali prirodni kvasci

10,0

4,0

2107.

Prehrambeni proizvodi što nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

ex 10

nealkoholne miješavine ekstrakata i koncentrata na bljnoj osnovi, zaslađene ili ne

120,0 + vc

vc

16

žitna zrna, zdrobljena i pripremljena za proizvodnju kukuruznih pahuljica i sličnih proizvoda

6,0

4,80

20

konzervirani kukuruz

13 + vc s najviše 25

vc

22

riža koja se brzo skuha

30,0

24,0

26

hrana za dojenčad

50,0

40,0

ex 40

sladoled

110,0

100,0 (3)

ex 40

hidrolizati bjelančevina, autolizati kvasca

110,0

30,0

ex 40

pripremljeni jogurti

110,0

100,0

ex 40

ostalo, osim prehrambenih proizvoda koji sadrže više od 12 % masenog udjela maslaca ili ukupno više od 20 % mliječnih sastojaka u pakiranjima neto mase iznad 1 kg

44,0 + vc

vc

2202.

Limunada, aromatizirane mineralne vode i aromatizirane soda vode i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tarifnog broja 20.07:

 

 

40

ostalo

8,0

6,40

2203.

Pivo dobiveno od slada:

 

 

08

u vagonima cisternama ili u bačvama zapremine više od 2 hektolitra

15,0 (4)

6,0 (4)

10

u bačvama zapremine do 2 hektolitra

9,0 (4)

3,50 (4)

 

u bocama, limenkama i sličnim pakiranjima:

 

 

12

u staklenim bocama

16,0 (4)

6,0 (4)

14

ostalo

20,0 (4)

8,0 (4)

2206.

Vermuti i ostala vina od svježeg grožđa, aromatizirani aromatskim ekstraktima:

 

 

10

s udjelom alkohola do 18°

30,0

0

20

s udjelom alkohola više od 18°

50,0

0

2209.

Alkoholi (osim onih iz tarifnog broja 2208); likeri i druga alkoholna pića; složeni pripravci od alkohola (poznati kao „koncentrirani ekstrakti”) za proizvodnju pića:

 

 

ex 40

likeri i druga zaslađena alkoholna pića, aromatizirana ili ne; zaslađena ili s dodatkom jaja

75,0

45,0

2904.

Aciklički alkoholi i njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

50

sorbitol

2,20

0

ex 60

manitol

1,50

0

ex 2910.01

metilglukozidi

2,0

0

ex 2914.44

esteri manitola i sorbitola

1,50

0

ex 2915.30

itakonska kiselina, njezine soli i esteri

1,50

0

2916.

Karboksilne kiseline s alkoholnom, fenolnom, aldehidnom ili ketonskom skupinom i druge jednostavne ili kompleksne karboksilne kiseline s kisikovom skupinom i i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni-, sulfo-, nitro- i nitrozo derivati:

 

 

10

mliječna kiselina

0,75

0

12

soli mliječne kiseline (laktati)

5,0

0

30

limunska kiselina

2,0

0

32

soli limunske kiseline (citrati)

2,0

0

ex 60

esteri mliječne kiseline i esteri limunske kiseline; glukonska kiselina, njezine soli i esteri; glicerinska, glikolna, šećerna, izošećerna i hepto šećerna kiselina i njihove soli i esteri

2,50

0

2935.

Heterociklički spojevi, nukleinske kiseline:

 

 

ex 30

anhidridi manitola i sorbitola (na primjer sorbitan), osim maltola i izomaltola

1,50

0

2943.

Šećeri, kemijski čisti, osim saharoze, laktoze i glukoze; šećerni eteri i šećerni esteri, i njihove soli, osim proizvoda iz tarifnih brojeva 2939, 2941 i 2942:

 

 

ex 10

sorboza

8,50

0

ex 20

soli i esteri sorboze

1,50

0

ex 2944.01

Penicilini

50,0

0

3501.

Kazein, kazeinati i ostali kazeinski derivati; kazeinska ljepila:

 

 

20

kazeinska ljepila

22,0

15,0

3505.01

Dekstrini i ljepila na osnovi dekstrina; topivi ili prženi škrobovi; škrobna ljepila

6,0

4,80

3506.

Pripremljena ljepila koja nisu navedena niti uključena na drugom mjestu; proizvodi prikladni za uporabu kao ljepila, pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju kao ljepila u pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg:

 

 

ex 12

na osnovi emulzije natrijevog silikata

7,0

0

ex 20

na osnovi emulzje natrijevog silikata

20,0

0

ex 3812.01

Pripremljena sredstva za glaziranje i apreturu na osnovi škroba

5,0

0

3819.

Kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), nenavedeni niti uključeni na drugom mjestu; ostaci iz kemijske ili srodnih industrija, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu:

 

 

ex 50

proizvodi krekiranja sorbitola; vezivna sredstva za ljevaoničke jezgre na osnovi sintetičkih smola

1,50

0

3902.

Proizvodi polimerizacije i kopolimerizacije:

 

 

ex 20

sredstva za lijepljenje na osnovi smolnih emulzija

6,50

0

ex 22

sredstva za lijepljenje na osnovi smolnih emulzija

6,50

0

3906.

Ostali visoki polimeri, umjetne smole i umjetne plastične mase, zajedno sa alginskom kiselinom, njezinim solima i esterima; linoksin:

 

 

ex 10

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

2,50

0

ex 20

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

2,50

0

ex 30

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

15,0

0

ex 32

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

30,0

0

ex 40

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

40,0

0

ex 42

osim alginske kiseline, njezinih soli i estera i osim linoksina

55,0

0


(1)  Upis pod ovim podbrojem podliježe uvjetima koje određuju nadležna tijela.

(2)  Carine na proizvode, koji sadrže alkohol propisane su u švicarskom carinskom zakonu o alkoholu.

(3)  Ova stopa će se smanjiti na 90 SFR, kada bude odobrena prodaja sladoleda koji sadrži biljne masnoće u čitavoj Zajednici

(4)  Plus dodatna carina (ječam i drugi osnovni proizvodi, koji se upotrebljavaju pri proizvodnji piva).


PROTOKOL 3

o definiciji pojma „proizvod s podrijetlom” i načinima upravne suradnje

NASLOV I.

Definicija pojma „proizvod s podrijetlom”

Članak 1.

Za potrebe provedbe Sporazuma i ne dovodeći u pitanje odredbe članaka 2. i 3. ovog Protokola, sljedeći proizvodi smatraju se kao:

1.

proizvodi s podrijetlom iz Zajednice:

(a)

proizvodi u cijelosti dobiveni u Zajednici;

(b)

proizvodi dobiveni u Zajednici, u čijoj proizvodnji su korišteni proizvodi koji nisu oni navedeni pod točkom (a), pod uvjetom da su navedeni proizvodi bili dovoljno obrađeni odnosno prerađeni u smislu članka 5. Međutim ovaj uvjet ne vrijedi za proizvode, u smislu ovog Protokola, s podrijetlom iz Švicarske;

2.

Proizvodi s podrijetlom iz Švicarske:

(a)

Proizvodi u cijelosti dobiveni u Švicarskoj;

(b)

proizvodi dobiveni u Švicarskoj, u čijoj proizvodnji su korišteni proizvodi koji nisu oni navedeni pod točkom (a), pod uvjetom da su navedeni proizvodi bili dovoljno obrađeni odnosno prerađeni u smislu članka 5. Međutim ovaj uvjet ne vrijedi za proizvode, u smislu ovog Protokola, s podrijetlom iz Zajednice.

Proizvodi na popisu C privremeno se isključuju iz područja primjene ovog Protokola.

Članak 2.

1.   Budući da trgovinu između Zajednice i Austrije, Finske, Islanda, Portugala i Švedske i između Švicarske i navedenih pet zemalja, kao i između svake od ovih pet zemalja uređuju Sporazumi koji sadrže pravila koja su jednaka pravilima u ovom Protokolu, sljedeći proizvodi smatraju se također kao:

A.

proizvodi s podrijetlom iz Zajednice: oni proizvodi iz članka 1. stavka 1. koji nisu bili, nakon što su izvezeni iz Zajednice obrađeni ili prerađeni u bilo kojoj od ovih pet zemalja niti su tamo bili dovoljno obrađeni ili prerađeni da bi dobili status proizvoda s podrijetlom iz bilo koje od ovih zemalja na temelju odredbi koje odgovaraju onima iz članka 1. stavka 1. točke (b) ili stavka 2. točke (b) ovog Protokola i navedene su u gore navedenim sporazumima, pod uvjetom da:

(a)

su tijekom obrade ili prerade korišteni samo proizvodi s podrijetlom iz bilo koje od ovih pet zemalja ili iz Zajednice ili iz Švicarske;

(b)

kad pravilo o postotku ograničava, na popisima A ili B iz članka 5., omjer vrijednosti proizvoda bez podrijetla koji se mogu uključiti pod određenim okolnostima, dodana vrijednost u svakoj od ovih država postiže se u skladu s pravilima o postotku i s drugim pravilima koja su sadržana u navedenim popisima, bez mogućnosti kumulacije iz jedne države u drugu;

B.

proizvodi s podrijetlom iz Švicarske: oni proizvodi iz članka 1. stavka 2. koji nisu bili, nakon što su izvezeni iz Švicarske obrađeni ili prerađeni u bilo kojoj od ovih pet zemalja i nisu tamo bili dovoljno obrađeni ili prerađeni da bi dobili status proizvoda s podrijetlom iz bilo koje od ovih zemalja na temelju odredbi koje odgovaraju onima iz članka 1. stavka 1. točke (b) ili stavka 2. točke (b) ovog Protokola i navedene su u gore navedenim sporazumima, pod uvjetom da:

(a)

su tijekom obrade ili prerade korišteni samo proizvodi s podrijetlom iz bilo koje od ovih pet zemalja ili iz Zajednice ili iz Švicarske;

(b)

kad pravilo o postotku ograničava, na popisima A ili B iz članka 5., omjer vrijednosti proizvoda bez podrijetla koji se mogu uključiti pod određenim okolnostima, dodana vrijednost u svakoj od ovih država postiže se u skladu s pravilima o postotku i s drugim pravilima koja su sadržana u navedenim popisima, bez mogućnosti kumulacije iz jedne države u drugu;

2.   Za potrebe provedbe stavka 1. točke A. podtočke (a) i točke B. podtočke (a), činjenica da su pri proizvodnji korišteni proizvodi koji nisu navedeni u tom stavku u omjeru koji ne prelazi 5 % ukupne vrijednosti proizvoda dobivenih i uvezenih bilo u Švicarsku, bilo u Zajednicu, ne utječe na određivanje podrijetla ovih proizvoda, pod uvjetom da oni neće utjecati da proizvodi izvezeni iz Zajednice ili Švicarske u prvom redu izgube svoj status proizvoda s podrijetlom iz Zajednice i Švicarske ako su u njih bili uključeni.

3.   U slučajevima navedenima u stavku 1. točki A. podtočki (b) i točki B. podtočki (b) i stavku 2. ne smije se koristiti niti jedan proizvod bez podrijetla, koji je samo obrađen ili prerađen, kako je predviđeno u članku 5. stavku 3.

Članak 3.

Bez obzira na odredbe članka 2. i u slučaju da su ispunjeni svi uvjeti iz tog članka, dobiveni proizvodi ne smatraju se proizvodima s podrijetlom iz Zajednice odnosno Švicarske osim ako vrijednost obrađenih ili prerađenih proizvoda s podrijetlom iz Zajednice ili Švicarske predstavlja najveći postotak vrijednosti dobivenih proizvoda. Ukoliko to nije slučaj, za te proizvode smatra se daimaju podrijetlo države gdje dobivena dodana vrijednost predstavlja najveći postotak njihove vrijednosti.

Članak 4.

U smislu članka 1. stavka 1. točke (a) i stavka 2. točke (a), smatraju se u cijelosti dobiveni u Zajednici ili u Švicarskoj:

(a)

Mineralni proizvodi koji su izvađeni iz njezinog tla ili s morskog dna te države;

(b)

Biljni proizvodi, ondje ubrani ili požeti;

(c)

Žive životinje, koje su ondje okoćene ili uzgojene;

(d)

Proizvodi proizvedeni od ondje uzgojenih živih životinja;

(e)

Proizvodi koji su dobiveni lovom ili ribolovom ondje obavljenim;

(f)

Proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koje su njezina plovila izvadila iz mora;

(g)

Proizvodi izrađeni na njihovim brodovima tvornicama isključivo od proizvoda navedenih u točki (f);

(h)

Rabljeni proizvodi ondje prikupljeni, namijenjeni samo za recikliranje sirovina;

(i)

Otpad i otpadni materijal nastali slijedom proizvodnih postupaka ondje obavljenih;

(j)

Roba ondje proizvedena isključivo od proizvoda navedenih pod točkama od (a) do (i).

Članak 5.

1.   Za potrebe provedbe članka 1. stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (b) smatra se da su proizvodi dostatno obrađeni ili prerađeni:

(a)

obrada ili prerada koja ima za rezultat da je dobiveni proizvod uvršten u drugi tarifni broj različit od onog koji pokriva svaki pojedinačni obrađeni ili prerađeni proizvod, osim obrade ili prerade navedene na popisu A, kad se primjenjuju posebne odredbe s tog popisa;

(b)

obrada ili prerada s popisa B.

„Odjeljci”, „poglavlja” i „tarifni brojevi” su odjeljci, poglavlja i tarifni brojevi iz briselske nomenklature za klasifikaciju proizvoda u carinske brojeve.

2.   Kad za dani dobiveni proizvod pravilo o postotku na popisu A i popisu B ograničava vrijednost materijala i dijelova koji se mogu koristiti, ukupna vrijednost ovih materijala i dijelova, bez obzira jesu li ili nisu promijenili tarifni broj tijekom obrade, prerade ili sastavljanja u skladu s ograničenjima i prema uvjetima iz svakog od ovih popisa, ne smije prelaziti, u pogledu vrijednosti dobivenog proizvoda, vrijednost koja odgovara ili zajedničkoj stopi, ako su stope jednake na oba popisa, ili višoj stopi, ako su različite.

3.   Za potrebe primjene članka 1. stavka 1. točke (b) i stavka 2. točke (b), sljedeće se smatra nedostatnom obradom ili preradom da bi se stekao status proizvoda s podrijetlom, bez obzira da li se carinski broj promijenio ili ne:

(a)

postupci kojima se jamči očuvanje robe u dobrom stanju tijekom prijevoza i skladištenja (zračenje, rasprostiranje, sušenje, hlađenje, uranjanje u slanu vodu, sumporiranu ili druge vodene otopine, uklanjanje oštećenih dijelova i slični postupci);

(b)

jednostavni postupci kao što su uklanjanje prašine, sijanje ili prebiranje, razvrstavanje, raspoređivanje, slaganje (uključujući i sastavljanje garnitura proizvoda), pranje, bojanje, razrezivanje;

(c)

i.

promjene pakiranja i rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

ii.

jednostavno pakiranje u staklenke, limenke, vreće, sanduke, kutije, pričvršćivanje na kartone ili daske itd. i svi drugi jednostavni postupci pakiranja;

(d)

stavljanje oznaka, etiketa i drugih sličnih prepoznatljivih znakova na proizvode ili ambalažu;

(e)

jednostavno miješanje proizvoda bilo iste ili različite vrste, kad jedna ili više sastavnih komponenti ne ispunjava uvjete koje propisuje ovaj Protokol kako bi ih se smatralo proizvodima s podrijetlom bilo iz Zajednice bilo iz Švicarske;

(f)

jednostavno sastavljanje dijelova proizvoda radi dobivanja proizvoda u cijelosti;

(g)

kombinacija dvaju ili više postupaka navedenih u podstavcima od (a) do (f);

(h)

klanje životinja.

Članak 6.

1.   Kad popisi A i B iz članka 5. predviđaju da se roba dobivena u Zajednici ili Švicarskoj smatra robom s podrijetlom samo ukoliko vrijednost obrađenih ili prerađenih proizvoda ne prelazi dati postotak vrijednosti dobivene robe, vrijednosti koje će se uzeti u obzir za određivanje takvog postotka su:

s jedne strane,

u pogledu proizvoda čiji uvoz se može dokazati: njihova carinska vrijednost u trenutku uvoza;

u pogledu proizvoda čije podrijetlo nije određeno: najranija cijena koju je moguće provjeriti koja je plaćena za takve proizvode na državnom području ugovorne stranke u kojoj su proizvedeni;

i s druge strane;

cijena franco tvornica dobivene robe minus unutarnja davanja koja podliježu ili bi mogla podlijegati povratu pri izvozu.

Ovaj članak se također primjenjuje za provedbu članaka 2. i 3.

2.   Kad se primjenjuju članci 2. i 3., „dobivena dodana vrijednost” znači razliku između cijene franco tvornica dobivene robe, minus unutarnja davanja koja podliježu ili bi mogla podlijegati povratu pri izvozu iz države o kojoj je riječ ili iz Zajednice, i carinske vrijednosti svih proizvoda uvezenih i obrađenih ili prerađenih u toj državi ili u Zajednici.

Članak 7.

Roba s podrijetlom iz Švicarske ili Zajednice i koja predstavlja jednu pošiljku koja nije razdijeljena, može se prevoziti preko područja koje nije područje Zajednice, državno područje Švicarske, Austrije, Finske, Islanda, Portugala ili Švedske i ukoliko je potrebno pretovarivati ili privremeno skladištiti na takvom području, ako je prijelaz navedenih područja opravdan iz geografskih razloga i pod uvjetom da ti proizvodi ostaju pod nadzorom carinskih vlasti u državi provoza ili skladištenja, da nisu stavljeni u trgovinu u tim državama ili isporučeni za domaću uporabu i da nisu bili podvrgnuti nikakvim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili kakva drugog postupka koji se obavlja kako bi se očuvali u dobrom stanju.

NASLOV II.

Dogovori o upravnoj suradnji

Članak 8.

1.   Proizvodi s podrijetlom u smislu članka 1. ovog Protokola pri uvozu u Zajednicu ili u Švicarsku koriste pogodnosti iz odredbi Sporazuma nakon podnošenja potvrde o prometu robe A. CH.1, čiji uzorak je dan u Prilogu V. ovom Protokolu, koji izdaju švicarska carinska tijela ili države članice Zajednice.

2.   Kad se primjenjuje članak 2. i po potrebi članak 3., koriste se potvrde o prometu robe A.W1, čijije ogledni primjerak naveden u Prilogu VI. ovom Protokolu. Izdaju ih carinska tijela svake od uključenih država kad je roba bila zadržana prije nego je ponovno izvezena u istu državu ili je podvrgnuta obradi ili preradi iz članka 2., po predočenju prethodno izdanih potvrda o prometu robe.

3.   Kako bi carinska tijela mogla provjeriti uvjete u kojima se skladišti roba na području svih uključenih zemalja, u slučajevima kad nije bila smještena u carinsko skladište a trebala se ponovno izvesti u istu državu, carinska tijela moraju prethodno izdane potvrde o prometu robe, koje su predočene pri uvozu robe, a na zahtjev vlasnika robe, propisno ovjeriti u trenutku uvoza i nakon toga svakih šest mjeseci.

4.   Carinska tijela Švicarske i država članica Zajednice ovlaštena su za izdavanje potvrda o prometu robe koje su predviđene u sporazumima iz članka 2. prema uvjetima iz tih sporazuma ukoliko se proizvodi na koje se potvrde odnose nalaze na državžnom području Švicarske ili području Zajednice. Ogledni primjerak potvrde naveden je u Prilogu VI. ovom Protokolu.

5.   Kad se u ovom Protokolu koristi pojam „potvrda o prometu robe” ili „potvrde o prometu robe”, a nije precizirano da li se radi o potvrdi ili potvrdama opisanim u stavku 1. ili stavku 2., tada se relevantne odredbe primjenjuju podjednako na obje vrste potvrda.

Članak 9.

Potvrda o prometu robe izdaje se samo na pismeni zahtjev izvoznika na obrascu propisanom za ovu namjenu.

Članak 10.

1.   Potvrdu o prometu robe izdaju carinska tijela države izvoznice pri izvozu robe na koju se to odnosi. Potvrda treba biti na raspolaganju izvozniku u trenutku kad je izvoz stvarno obavljen ili osiguran.

U iznimnim slučajevima, potvrda o prometu robe može također biti izdana nakon izvoza robe na koju se odnosi ukoliko nije bila izdana pri samom izvozu zboga grešaka ili nenamjernih propusta ili posebnih okolnosti. U ovom slučaju, ona sadržava posebnu napomenu o uvjetima po kojima je izdana.

Potvrda o prometu robe može biti izdana samo kad može poslužiti kao pisani dokaz za potrebe provođenja povlaštenog carinskog tretmana predviđenog u Sporazumu.

2.   Potvrda o prometu robe izdana prema uvjetima iz članka 8. stavaka 2. ili 4. mora se pozivati na potvrdu o prometu ili potvrde o prometu koje su ranije izdane i na temelju kojih se izdaje nova potvrda.

3.   Zahtjeve za potvrde o prometu robe i potvrde iz stavka 2., na temelju kojih se izdaju nove potvrde, carinska tijela države izvoznice moraju čuvati barem dvije godine.

Članak 11.

1.   Potvrdu o prometu robe treba predočiti, u roku od četiri mjeseca nakon što su je izdala carinska tijela države izvoznice, carinskim tijelima države uvoznice u koju roba ulazi.

2.   Ako se potvrda o prometu robe koja se dostavlja carinskim tijelima države uvoznice dostavi nakon isteka krajnjeg datuma za dostavu koji je naveden u stavku 1., ona može biti prihvaćena za potrebe primjene povlaštenog tretmana, u slučaju da je propust pravovremenog dostavljanja nastao zbog više sile ili iznimnih okolnosti.

U drugim slučajevima zakašnjelog predočenja, carinska tijela države uvoznice mogu prihvatiti potvrde kad im je roba dostavljena prije navedenog krajnjeg roka.

3.   Potvrde o prometu robe, potvrđene ili ne prema uvjetima iz članka 8. stavka 3. carinska tijela države uvoznice trebaju sačuvati u skladu s važećim propisima u toj državi.

Članak 12.

Potvrde o prometu robe treba ispuniti u odgovarajućem obliku, čiji su ogledni primjerci dani u prilozima V. i VI. ovom Protokolu, na jednom od jezika na kojem je sastavljen ovaj Sporazum i u skladu s odredbama domaćeg prava države izvoznice. Ukoliko su pisani rukom, treba ih ispuniti tintom i tiskanim slovima.

Potvrda ima dimenzije 210 × 297 mm. Papir koji se koristi treba biti bijeli koji ne sadrži mehaničku masu i koji teži najmanje 25 g/m2. Potvrda mora imati pozadinu sa štampanim zelenim uzorkom od prepletenih valovitih crta („guilloche”), tako da je svako krivotvorenje mehaničkim ili kemijskim sredstvima vidljivo na prvi pogled.

Države članice Zajednice i Švicarska mogu zadržati pravo da same tiskaju potvrde ili ih mogu dati tiskati ovlaštenim tiskarama. U potonjem slučaju, na svakoj potvrdi treba naznačiti takvo ovlaštenje. Svaka potvrda treba sadržavati ime i adresu tiskare ili oznaku koja omogućava identifikaciju tiskare. Također treba sadržavati i serijski broj da je se može identificirati.

Članak 13.

Potvrde o prometu treba dostaviti carinskim tijelima u državi uvoznici u skladu s postupcima koje ta država propisuje. Navedene vlasti mogu zahtijevati prijevod potvrde. Također mogu zahtijevati da uvozna deklaracija bude popraćena izjavom uvoznika da roba udovoljava uvjetima koji su potrebni za provedbu Sporazuma.

Članak 14.

1.   Proizvode koje u malim paketima šalje pojedinac pojedincu ili koji čine osobnu prtljagu putnika, Zajednica i Švicarska prihvaćat će kao proizvode s podrijetlom koji uživaju povlastice iz Sporazuma, bez zahtijevanja potvrde o prometu robe, pod uvjetom da takvi proizvodi nisu trgovačke naravi i da su deklarirani kao proizvodi koji zadovoljavaju zahtjeve za primjenu ovih odredbi i da nema sumnja u istinitost takve izjave.

2.   Uvoz proizvoda koji je povremene naravi i sastoji se isključivo od proizvoda za osobnu uporabu primatelja ili putnika ili njihovih obitelji neće se smatrati uvozom trgovačke naravi, ako je iz naravi i količine proizvoda očito da se ne radi o komercijalnoj uporabi. Nadalje, ukupna vrijednost takvih proizvoda ne smije prelaziti 60 obračunskih jedinica u slučaju malih paketa ili 200 obračunskih jedinica u slučaju proizvoda koji čine osobnu prtljagu putnika.

3.   Obračunska jedinica (UA) ima vrijednost 0,88867088 grama čistog zlata. Ukoliko se obračunska jedinica promijeni, ugovorne stranke sastaju se na razini Zajedničkog odbora kako bi ponovno odredile vrijednost u zlatu.

Članak 15.

1.   Proizvodi koji su poslani iz Zajednice ili iz Švicarske na izložbu u neku državu, koja nije jedna od država navedena u članku 2. i nakon izložbe prodani radi uvoza u Švicarsku ili u Zajednicu, prilikom uvoza uživaju povlastice iz odredaba Sporazuma, pod uvjetom da proizvodi zadovoljavaju uvjete iz ovog Protokola kojima im se omogućava priznavanje statusa proizvoda s podrijetlom iz Zajednice ili iz Švicarske i pod uvjetom da se carinskim tijelima podnesu zadovoljavajući dokazi o tome:

(a)

da je izvoznik te proizvode poslao iz Zajednice ili iz Švicarske u državu u kojoj se izložba održava te da ih je tamo izložio;

(b)

da je izvoznik te proizvode prodao ili na koji drugi način ustupio nekome u Švicarskoj ili u Zajednici;

(c)

da su proizvodi poslani za vrijeme izložbe ili neposredno nakon nje u Švicarsku ili u Zajednicu upravo onakvi kakvi su bili upućeni na izložbu;

(d)

da proizvodi, od trenutka kada su poslani na izložbu, nisu upotrijebljeni ni u koju drugu svrhu, osim izlaganja na izložbi.

2.   Potvrdu o prometu robe treba predočiti carinskim tijelima na uobičajen način. Na njoj treba navesti naziv i adresu izložbe. Prema potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija s dokazima o naravi proizvoda i uvjetima pod kojima su proizvodi bili izloženi.

3.   Stavak 1. primjenjuje se se na sve trgovačke, industrijske, poljoprivredne ili obrtničke izložbe, sajmove ili slične priredbe ili izlaganja koja se ne priređuju u privatne svrhe u prodavaonicama ili poslovnim prostorima radi prodaje stranih proizvoda i tijekom kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Članak 16.

Kako bi osigurale pravilnu primjenu odredaba iz ovog naslova, države članice Zajednice i Švicarska pomažu jedna drugoj putem svojih nadležnih carinskih vlasti u provjeri vjerodostojnosti i točnosti potvrda o prometu robe, uključujući potvrde izdane prema članku 8. stavku 4.

Zajednički odbor ovlašten je za donošenje svih potrebnih odluka o načinima upravne suradnje koji će se pravovremeno primjenjivati u Zajednici i u Švicarskoj.

Članak 17.

Kaznit će se svaka osoba koja sastavi ili prouzroči sastavljanje isprave koja sadrži netočne podatke radi dobivanja potvrde o prometu koja omogućava povlašteni tretman za proizvode.

NASLOV III.

Završne odredbe

Članak 18.

Zajednica i Švicarska poduzima sve potrebne mjere kako bi omogućile dostavljanje potvrda o prometu u skladu s člankom 13. ovog Protokola od 1. travnja 1973.

Članak 19.

Zajednica i Švicarska poduzimaju potrebne mjere za provedbu ovog Protokola.

Članak 20.

Objašnjenja, popisi A, B i C i ogledni primjerci potvrda o prometu robe sastavni su dio ovog Protokola.

Članak 21.

Proizvodi u skladu s odredbama naslova I. i koji se na dan 1. travnja 1973. bilo prevoze ili nalaze u privremenom skladištu u Zajednici ili Švicarskoj, u carinskim skladištima ili slobodnim zonama mogu koristiti povlastice iz odredbi Sporazuma, pod uvjetom da podnesu - u roku od četiri mjeseca od tog datuma – carinskim tijelima države uvoznice potvrde o prometu robe, koju naknadno mogu sastaviti nadležna tijela države izvoznice i bilo kojih dokumenata koji pružaju dodatne dokaze o uvjetima prijevoza.

Članak 22.

Ugovorne stranke obvezuju se uvesti bilo kakve mjere potrebne kako bi osigurale da se potvrde o prometu robe, koje izdaju carinska tijela država članica Zajednice i Švicarske sukladno sporazumima iz članka 2., izdaju prema uvjetima koje propisuju ovi sporazumi. Također se obvezuju omogućiti upravnu suradnju potrebnu za ovu svrhu, a osobito provjeru putovanja robe s kojom se trguje prema sporazumima iz članka 2. i mjesta na kojima je skladištena.

Članak 23.

1.   Ne dovodeći u pitanje članak 1. Protokola br. 2, ne smije se odobriti povrat ili otpust od carina u Zajednici ili Švicarskoj u pogledu proizvoda koji se koriste u proizvodnji koji nemaju podrijetlo iz Zajednice, Švicarske ili zemalja navedenih u članku 2. ovog Protokola, od datuma kad se carina za istovrsne proizvode s podrijetlom smanji u Zajednici ili Švicarskoj na 40 % osnovne carine.

2.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 1. Protokola br. 2, ne smije se odobriti povrat ili otpust carina u Danskoj, Norveškoj ili Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu proizvoda koji su uvezeni i korišteni u proizvodnji robe za koju potvrdu o prometu izdaju carinska tijela bilo koje od ove tri države za potrebe primjene carinskih odredbi na snazi u Švicarskoj i u smislu članka 3. stavka 1. Sporazuma. Ovo pravilo se međutim ne primjenjuje kad su u pitanju proizvodi iz članka 25. stavka 1. ovog Protokola.

3.   Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 1. Protokola br. 2, ne smije se odobriti povrat ili otpust carina u Švicarskoj u pogledu uvezenih proizvoda koji se koriste u proizvodnji robe za koju potvrdu o prometu izdaju carinska tijela Švicarske za potrebe primjene carinskih odredbi na snazi u Danskoj, Norveškoj i Ujedinjenoj Kraljevini i u smislu članka 3. stavka 1. Sporazuma. Ovo pravilo se međutim ne primjenjuje kad su u pitanju proiozvodi iz članka 25. stavka 1. ovog Protokola.

4.   U ovom i u sljedećim člancima, pojam „carine” znači također i davanja s istovrsnim učinkom.

Članak 24.

1.   Potvrde o prometu moraju po potrebi navesti da su proizvodi na koje se odnose stekli status proizvoda s podrijetlom i da su bili podvrgnuti dodatnoj preradi isključivo u Švicarskoj ili u Danskoj, Norveškoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili u preostalih pet država navedenih u članku 2. ovog Protokola, do datuma od kojeg se ukidaju carine primjenjive na navedene proizvode između Zajednice u njezinom prvotnom sastavu i Irske s jedne strane, i Švicarske s druge strane.

2.   U drugim slučajevima može za zahtijevati navođenje dodane vrijednosti stečene na svakom od sljedećih područja:

i.

Zajednici u njezinom prvotnom sastavu;

ii.

Irskoj;

iii.

Danskoj, Norveškoj, Ujedinjenoj Kraljevini;

iv.

Švicarskoj;

v.

svakoj od pet država navedenih u članku 2. ovog Protokola.

Članak 25.

1.   Pri uvozu u Švicarsku ili u Dansku, Norvešku ili Ujedinjenu Kraljevinu, carinske odredbe na snazi u Švicarskoj ili u ove tri države i koje su pokrivene člankom 3. stavkom 1. Sporazuma mogu se primijeniti na samo one proizvode za koje je izdana potvrda o prometu s naznakom da su stekli status proizvoda s podrijetlom i da su bili podvrgnuti dodatnoj obradi isključivo u Švicarskoj ili u tri gore navedene države ili u preostalih pet država navedenih u članku 2. ovog Protokola.

2.   U bilo kojim slučajevima osim onih iz stavka 1., Švicarska ili Zajednica mogu donijeti prijelazne odredbe za potrebe neuvođenja davanja predviđenih člankom 3. stavkom 2. Sporazuma na vrijednost koja odgovara vrijednosti proizvoda s podrijetlom iz Švicarske ili Zajednice, koji su bili obrađeni ili prerađeni da bi se dobili drugi proizvodi koji ispunjavaju uvjete iz ovog Protokola i koji su nakon toga uvezeni u Švicarsku ili u Zajednicu.

Članak 26.

Ugovorne stranke poduzimaju mjere potrebne za sklapanje ugovora s Austrijom, Finskom, Islandom, Portugalom i Švedskom kako bi omogućile primjenu ovog Protokla.

Članak 27.

1.   Za potrebe provedbe članka 2. stavka 1. točke (A) ovog Protokola, bilo koji proizvod s podrijetlom iz jedne od pet država navedenih u tom članku smatra se proizvodom bez podrijetla, tijekom razdoblja u kojem Švicarska primjenjuje stopu carine primjenjivu na treće države ili bilo koju zaštitnu mjeru na taj proizvod u pogledu navedene države prema odredbama koje uređuju trgovinu između Švicarske i pet država iz gore navedenog članka 2.

2.   Za potrebe provedbe članka 2. stavka 1. točke (B) ovog Protokola, bilo koji proizvod s podrijetlom iz jedne od pet država iz tog članka smatra se proizvodom bez podrijetla, tijekom razdoblja u kojem Zajednica primjenjuje stopu carine primjenjivu na treće države za taj proizvod u pogledu navedene države prema sporazumu koji je Zajednica zaključila s tom državom.

Članak 28.

Zajednički odbor može odlučiti izmijeniti odredbe naslova I., članka 5. stavka 3., naslova II., naslova III., članaka 23. 24. i 25., i priloga I., II., III., V. i VI. ovom Protokolu. Posebno je ovlašten poduzeti bilo koje potrebne mjere za prilagodbu pojedinim zahtjevima posebne robe ili posebnih oblika prjievoza.


PRILOG I.

OBJAŠNJENJA

Napomena 1.   – članak 1.

Pojmovi „Zajednica” ili „Švicarska” pokrivaju također teritorijalne vode država članica Zajednice odnosno Švicarske.

Plovila, koja djeluju na otvorenom moru, uključujući brodove tvornice, na kojima je ulovljena riba obrađena ili prerađena, smatraju se dijelovima državnog područja države kojoj pripadaju pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz napomene za pojašnjene 5.

Napomena 2.   – članci 1., 2. i 3.

Pri određivanju da li proizvod ima podrijetlo države članice ili Švicarske ili jedne od država navedenih u članku 2., nije relevantna činjenica da su električna energija i gorivo, instalacije i oprema, strojevi i oruđa koji su korišteni pri proizvodnji takvog proizvoda podrijetlom iz trećih zemalja ili ne.

Napomena 3.   – članci 2. i 5.

Za potrebe provedbe članka 2. stavka 1. točke (A) podtočke (b) i točke (B) podtočke (b), treba poštivati pravilo o postotku upućivanjem na odredbe iz popisa A i B u vezi dodane vrijednosti. Kad se dobiveni proizvod uvrsti na popis A, pravilo o postotku znači dodatni kriterij uz onaj o promjeni tarifnog broja za svaki upotrijebljeni proizvod bez podrijetla. Na isti način odredbe koje isključuju mogućnost kumulacije postotaka predviđenih na popisima A i B za bilo koji dobiveni proizvod primjenjivi su u svakoj državi za dobivenu dodanu vrijednost.

Napomena 4.   – članci 1., 2. i 3.

Smatra se da pakiranje tvori cjelinu s robom koju sadrži. Ova se odredba međutim ne primjenjuje za pakiranje koje nije uobičajene vrste za pakirani proizvod i koje ima vlastitu uporabnu vrijednost i trajne je prirode, pored svoje funkcije pakiranja.

Napomena 5.   – članak 4. točka (f)

Izraz „njihova plovila” primjenjuje se samo za plovila:

(a)

koja su registrirana ili se vode u državi članici Zajednice ili u Švicarskoj;

(b)

koja viju zastavu države članice Zajednice ili Švicarske;

(c)

koja su barem 50 % u vlasništvu državljana država članica Zajednice ili Švicarske, ili tvrtke sa sjedištem u jednoj od ovih država čiji su direktor ili direktori, predsjednik uprave ili nadzornog odbora i većina članova takvih odbora državljani država članica Zajednice ili Švicarske, i u kojima nadalje, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, barem polovina kapitala pripada onim državama ili javnim tijelima ili državljanima navedenih država;

(d)

na kojima su kapetan i svi časnici državljani država članica Zajednice ili Švicarske;

(e)

na kojima je barem 75 % posade državljana članica Zajednice ili Švicarske.

Napomena 6.   – članak 6.

„Cijena franko tvornica” znači cijenu plaćenu proizvođaču u čijem je poduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uvjetom da ta cijena uključuje vrijednost svih proizvoda korištenih u proizvodnji.

„Carinska vrijednost” je carinska vrijednost propisana Konvencijom o carinskom vrednovanju robe potpisana u Bruxellesu 15. prosinca 1950.

Napomena 7.   – članak 8.

Carinska tijela koja potvrđuju potvrde o prometu u skladu s uvjetima propisanim člankom 8. stavkom 3. imaju pravo provjeravati robu u skladu s važećima zakonima i propisima države na koju se to odnosi.

Napomena 8.   – članak 10.

Kad se potvrda o prometu odnosi na proizvode izvorno uvezene iz države članice Zajednice ili Švicarske i ponovno izvezene u istu državu, nove potvrde koje izdaje država ponovnog izvoza, bez utjecaja na odredbe članka 24., moraju sadržavati u kojoj državi je izdana izvorna potvrda o prometu. Kad proizvodi nisu bili skladišteni u carinskom skladištu, na potvrdama mora također biti vidljivo da su propisno ovjerene sukladno članku 8. stavku 3.

Napomena 9.   – članci 16. i 22.

Kad se potvrda o prometu izdaje sukladno uvjetima iz članka 8. stavka 2. ili 4. i odnosi na proizvode ponovno izvezene u istu državu, carinska tijela države odredišta moraju biti u mogućnosti dobiti, putem administrativne suradnje, izvorne kopije potvrde o prometu ili potvrda koje su prethodno izdane za ove proizvode.

Napomena 10.   – članci 23. i 25.

„Tarifne odredbe na snazi” znače carinu koja se primjenjuje 1. siječnja 1973. u Danskoj, Norveškoj, Ujedinjenoj Kraljevini ili Švicarskoj na proizvode iz članka 25. stavka 1. ili carinu koja će se, sukladno odredbama Sporazuma, naknadno primijenjivati na navedene proizvode svaki put kad je ta carina niža od one koja se primjenjuje na druge proizvode podrijetlom iz Zajednice ili Švicarske.

Napomena 11.   – članak 23.

„Povrat ili otpust carine bilo koje vrste” znači bilo koji dogovor za povrat ili otpust, djelomično ili potpuno, od carina koje se primjenjuju na proizvode upotrijebljene u proizvodnji, pod uvjetom da takva odredba dopušta, izričito ili u praksi, da se takav povrat, otpust ili neplaćanje primjenjuje kada se roba dobivena od tih proizvoda izvozi, ali ne kada se tamo zadržava radi domaće uporabe.

Napomena 12.   – članci 24. i 25.

Članak 24. stavak 1. i članak 25. stavak 1. znači, osobito, da se nisu primjenjivale:

i.

niti jedna odredba iz zadnje rečenice članka 1. stavka 2. točke (b) za proizvode iz Zajednice u njezinom provotnom sastavu i iz Irske, koji su bili obrađeni ili prerađeni u Švicarskoj;

ii.

ili bilo koje odredbe koje odgovaraju ovoj rečenici i nalaze se u sporazumima iz članka 2. za proizvode iz Zajednice u njezinom prvom sastavu i iz Irske koji su bili obrađeni ili prerađeni u bilo kojoj od pet država.

Napomena 13.   – članak 25.

Kad se proizvodi s podrijetlom koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 25. stavka 1. uvoze u Dansku, Norvešku ili Ujedinjenu Kraljevinu, carina koja služi za osnovu za snižavanje carinske stope iz članka 3. stavka 2. Sporazuma je ona koju država uvoznica stvarno primjenjuje 1. siječnja 1972. u pogledu trećih zemalja.


PRILOG II.

POPIS A

Popis obrada ili prerada koje imaju za rezultat promjenu tarifnog broja bez stjecanja statusa „proizvoda s podrijetlom” za proizvod podvrgnut takvim radnjama, ili taj status stječu samo pod određenim uvjetima

Dobiveni proizvod

Obrada ili prerada kojom se ne stječe status proizvoda s podrijetlom

Obrada ili prerada kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti

Tarifni broj carinske tarife

Naziv

ex 17.04

Proizvodi od šećera bez kakaa, osim ekstrakta likvoricije koji sadrži više od 10 % masenog udjela saharoze, ali ne sadrži druge dodatke

Proizvodnja od drugih proizvoda iz poglavlja 17. čija vrijednost prelazi 30 % vrijednost gotovog proizvoda

 

ex 18.06

Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, bez drugih proizvoda osim kakaa u prahu, zaslađenog samo s dodatkom saharoze,sladoled (bez sladoleda u prahu) i druge ledene slastice, čokolada i čokoladni proizvodi, punjeni ili ne i proizvodi od šećera i njihovi nadomjesci, izrađeni od proizvoda od šećernih nadomjestaka, koji sadrže kakao, u izvornom pakiranju neto mase veće od 500 g

Proizvodnja od proizvoda iz poglavlja 17. čija vrijednost prelazi 30 % vrijednosti gotovog proizvoda

 

19.01

Sladni ekstrakt

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 11.07

 

19.02.

Prehrambeni proizvodi od brašna, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta, koje se koriste za prehranu dojenčadi, za dijetetske ili kulinarske namjene i koji sadrže manje od 50 % masenog udjela kakaa

Proizvodnja od žitarica i njihovih derivata, mesa i mlijeka, ili pri kojoj vrijednost upotrijebljenih proizvoda iz poglavlja 17. prelazi 30 % vrijednosti gotovog proizvoda

 

19.03

Makaroni, špageti i slični proizvodi

 

Proizvodnja od pšenice durum

19.04

Tapioka i sago; njihovi nadomjesci pripremljeni od krumpira ili drugih vrsta škroba

Proizvodnja od krumpirova škroba

 

19.05

Prehrambeni proizvodi dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (ekspandirana riža, kukuruzne pahuljice i slični proizvodi)

Proizvodnja bilo kojeg proizvoda osim proizvoda iz poglavlja 17. (1) ili pri kojoj vrijednost upotrijebljenih proizvoda iz poglavlja 17. prelazi 30 % vrijednosti gotovog proizvoda

 

19.06

Hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate, rižin papir i slični proizvodi

Proizvodnja od proizvoda iz poglavlja 11.

 

19.07

Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi bez dodanog šećera, meda, jaja, masnoća, sira ili voća:

Proizvodnja od proizvoda iz poglavlja 11.

 

19.08

Peciva, kolači, keksi i drugi fini pekarski proizvodi s dodatkom bilo kojeg udjela kakaa ili bez

Proizvodnja od proizvoda iz poglavlja 11.

 

ex 21.05

Juhe i ragu juhe, u tekućem, krutom obliku ili u prahu;

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 20.02

 

ex 22.02

Limunada, aromatizirane mineralne vode i aromatizirane soda vode i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća iz tarifnog broja 20.07, koja ne sadrže mlijeko ili mliječne masnoće, koji sadrže šećer (saharozu ili invertni šećer); ostalo

Proizvodnja od voćnih sokova (2) ili pri kojoj vrijednost upotrijebljenih proizvoda iz poglavlja 17 prelazi 30 % vrijednosti gotovog proizvoda

 

22.06

Vermuti i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani aromatskim ekstraktima

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 08.04, 20.07, 22.04 ili 22.05

 

ex 22.09

Alkoholi, osim ruma, araka, tafije, džina, viskija, votke sa sadržajem etilnog alkohola 45,2° ili manje, i šljivovica, kruškovača ili višnjevača, koje sadrže jaja ili žumanjke i/ili šećer (saharozu ili invertni šećer)

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 08.04, 20.07, 22.04 ili 22.05

 

ex 28.13

Bromovodična kiselina

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.01 (3)

 

ex 28.19

Cinkov oksid

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 79.01

 

28.27

Olovni oksidi; minij i narančasto olovo

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 78.01

 

ex 28.28

Litijev hidroksid

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.42 (3)

 

ex 28.29

Litijev fluorid

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.28 ili 28.42 (3)

 

ex 28.30

Litijev klorid

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.28 ili 28.42 (3)

 

ex 28.33

Bromidi

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.01 ili 28.13 (3)

 

ex 28.38

Aluminijev sulfat

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 28.42

Litijev karbonat

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 28.28 (4)

 

ex 29.02

Organski bromidi

Proizvodnja od proizvoda iz tar.br. 28.01 ili 28.13 (4)

 

ex 29.02

Triklorodi-(klorofenil-)etan

 

Pretvorba etanola u kloral i kondenzacija klorala s monoklorbenzenom (4)

ex 29.35

Piridin; alfapikolin; betapikolin; gamapikolin

 

Proizvodnja, pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 29.35

Vinilpiridin

 

Proizvodnja, pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 29.38

Nikotinska kiselina

 

Proizvodnja, pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 30.03

Lijekovi (uključujući veterinarske lijekove)

 

Proizvodnja, pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

31.05

Ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima, ili pakiranjima do 10 kg bruto mase

 

Proizvodnja, pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

32.06

Lak boje

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 32.04 ili 32.05 (4)

 

32.07

Ostale boje; anorganski proizvodi koji se koriste kao luminofori

Miješanje oksida ili soli iz poglavlja 28. s ekstenderima kao što su barijev sulfat, kredni barijev karbonat i bijela boja za papir (4)

 

33.02

Sporedni terpenski proizvodi dobiveni deterpenacijom eteričnih ulja

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 33.01 (4)

 

33.05

Vodeni destilati i vodene otopine eteričnih ulja, uključujući takve proizvode koji su primjereni za medicinsku uporabu

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 33.01 (4)

 

33.05

Dekstrini i ljepila na osnovi dekstrina; topivi ili prženi škrobovi; ljepila na osnovi škrobova

 

Proizvodnja od kukuruza ili krumpira

37.01

Fotografske ploče i ravni filmovi, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, od bilo kojeg materijala osim od papira, kartona ili tekstila

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 37.02 (4)

 

37.02

Filmovi u svicima, osjetljivi na svjetlost, neosvijetljeni, perforirani ili ne

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 37.01 (4)

 

37.04

Osvijetljene, nerazvijene ploče i filmovi, negativi ili pozitivi

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 37.01 ili 37.02 (4).

 

38.11

Dezinficijensi, insekticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, rodenticidi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (npr. posumporene vrpce, stijenjevi, svijeće i papiri za ubijanje muha)

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

38.12.

Pripremljena sredstva za glaziranje, apreturu i nagrizanje, što se rabe u tekstilnoj, papirnoj, kožarskoj i sličnim industrijama

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

38.13

Pripravci za dekapiranje kovinskih površina; talatelji i drugi pomoćni preparati za lemljenje ili zavarivanje; prašci i paste za lemljenje ili zavarivanje, koje se sastoje od kovina i drugih materjala; pripravci koji se upotrebljavaju kao jezgre ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 38.14

Pripravci protiv detonacije, preparati za sprečavanje oksidacije, za sprečavanje taloženja smole, poboljšivači viskoznosti, pripravci za sprečavanje korozije i slični pripremljeni aditivi za mineralna ulja, osim pripremljenih aditiva za maziva

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

38.15

Pripremljeni ubrzivači vulkanizacije

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

38.17

Pripravci i punila za aparate za gašenje požara; napunjene granate za gašenje požara

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

38.18

Složena otapala i razrjeđivači za lakove i slične proizvode

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 38.19

Kemijski proizvodi i pripravci kemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od smjese prirodnih proizvoda), koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu; ostaci iz kemijske ili srodnih industrija, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mjestu, osim:

Fusel-ulje i Dippel-ulje;

Naftenske kiseline i njihove soli netopive u vodi i njihovi esteri;

Sulfonaftene kiseline i njihove soli netopive u vodi; esteri sulfonaftenih kiselina;

Petrolejski sulfonati, osim petrolejskih sulfonata alkalnih kovina, amonijaka ili etanolamina, tiofenirane sulfonske kiseline iz ulja dobivenih od bitumenskih minerala i njihove soli;

Miješani alkilbenzeni i miješani alkilnaftaleni;

Razmjenjivači iona;

Katalizatori;

Sušači vakumskih cijevi;

Vatrostalni cementi ili žbuke i slični pripravci;

Alkalinizirani željezni oksidi za pročišćavanje plina;

Umjetni grafit (osim umjetnih grafita iz tarifnog broja 38.01), koloidni ili polukoloidni grafit; pripravci na osnovi grafita ili drugih vrsta ugljika u obliku paste, blokova, ploča i drugih poluproizvoda

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 39.02

Proizvodi polimerizacije

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

39.07

Proizvodi od materijala, opisanih u tarifnim brojevima 39.01 do 39.06

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

40.05

Ploče, listovi ili vrpce od nevulkanizirane, prirodne ili umjetne gume, osim dimljenog kaučuka u obliku listova i krep listova iz tarifnog broja 40.01 ili 40.02; granule nevulkanizirane prirodne ili umjetne gume, pripremljene smjese za vulkanizaciju; nevulkanizirana prirodna ili umjetna guma, pomiješana prije ili poslije koagulacije ili s čađom (s dodatkom mineralnog ulja ili bez njega) ili sa silicijevim dioksidom (s dodatkom mineralnog ulja ili bez njega) u bilo kojem obliku, poznatom kao masterbatch

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

41.08

Lakirana koža i umjetna lakirana koža; metalizirana koža

 

Lakiranje ili metaliziranje kože iz tar. br. 41.02 do 41.07 (osim koža križanih indijskih ovaca i indijskih koza ili kozliča, koje su dalje neobrađivane osim biljno štavljene, ili obrađene, ali na takav način da je očito da nisu prikladne za proizvodnju kožnih proizvoda), pri kojima vrijednost upotrijebljenih koža ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

43.03

Proizvodi od krzna

Proizvodnja od krzna u obliku napa, četvorina i sličnih oblika (tarifni broj ex 43.02 (4)

 

44.21

Drveni sanduci, kutije, gajbe, bubnjevi i slična pakiranja

 

Proizvodnja od dasaka, nerezanih u bilo kojim veličinama

45.03

Proizvodi od prirodnog pluta

 

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnog broja 45.01

48.06

Papir i karton, sa crtama ili kockama, ali bez drugog tiska, u svicima ili listovima

 

Proizvodnja od papirne mase

48.14

Blokovi listovnog papira, poštanske omotnice, pisma-omotnice, dopisnice i karte za dopisivanje; kompleti za dopisivanje u kutijama, vrećicama, notesima i u sličnim pakiranjima od papira ili kartona

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

48.15

Ostali papiri i kartoni razrezani u određene veličine i oblike

 

Proizvodnja od papirne mase

48.16

Kutije, vreće i drugi spremnici za pakiranje od papira ili kartona

 

Proizvodnja pri kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

49.09

Poštanske razglednice, božićne čestitke i druge slikovne čestitke, tiskane po bilo kojem postupku sa ili bez ukrasa

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 49.11

 

49.10

Kalendari svih vrsta, od papira ili kartona, uključujući i kalendarske blokove

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 49.11

 

50.04 (5)

Svilena pređa, osim pređe od svilenih iščešljanih kratkih vlakana ili drugih svilenih otpadaka, nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.01 ili 50.02

50.05 (5)

Pređa od svilenih otpadaka, osim pređe od svilenih iščešljanih kratkih vlakana, nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.03, niti grebenana niti češljana

50.06 (5)

Pređa od svilenih iščešljanih kratkih vlakana, nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.03, niti grebenana niti češljana

50.07 (5)

Svilena pređa i pređa od svilenih iščešljanih kratkih vlakana ili drugih svilenih otpadaka, pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.01 ili 50.02 ili od proizvoda iz tar. br. 50.03, niti grebenana niti češljana

ex 50.08 (5)

Umjetne strune (katgut) od svile

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.01 ili od proizvoda iz tar. br. 50.03, niti grebenana niti češljana

50.09 (6)

Tkanine od svile ili svilenih otpadaka, osim od svilenih iščešljanih kratkih vlakana

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.02 ili 50.03

50.10 (6)

Svilene tkanine od svilenih iščešljanih kratkih vlakana

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 50.02 ili 50.03

51.01 (5)

Pređa od umjetnih vlakana (nerezanih), nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

51.02 (5)

Monofilamenti, u trakama (umjetna slama i slično) i umjetne strune od umjetnih vlakana

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

51.03 (5)

Pređa od umjetnih vlakana (nerezanih), pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

51.04 (6)

Tkanine od umjetnih vlakana (nerezane), uključujući tkanine od monofilamenata ili trake iz tarifnog broja 51.01 ili 51.02

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

52.01 (5)

Metalizirana pređa koja se sastoji od tekstilne pređe izrađene s kovinom ili prevučene s kovinom po bilo kojem postupku

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda, tekstilne pulpe ili prirodnih tekstilnih vlakana, rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka, niti vlačenih niti češljanih

52.02 (6)

Tkanine od kovinskih niti i tkanine od metalizirane pređe, koje se koriste za proizvodnju odjeće, presvlaka i slično

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda, tekstilne pulpe ili prirodnih tekstilnih vlakana, rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka

53.06 (5)

Pređa od grebenane ovčje ili janjeće vune (vunena pređa), nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 53.01 ili 53.03

53.07 (5)

Pređa od češljane ovčje ili janjeće vune (češljana pređa), nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 53.01 ili 53.03

53.08 (5)

Pređa od fine životinjske dlake (grebenana ili češljana), nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od sirove fine životinjske dlake iz tarifnog broja 53.02

53.09 (5)

Pređa od konjske dlake ili druge grube životinjske dlake, nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od sirove grube životinjske dlake iz tarifnog broja 53.02 ili iz sirove konjske dlake iz tarifnog broja 05.03.

53.10 (5)

Pređa od ovčje ili janjeće vune ili konjske dlake ili druge životinjske dlake (fine ili grube), pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 05.03 i 53.01 do 53.04

53.11 (6)

Tkanine od ovčje ili janjeće vune ili fine životinjske dlake

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 53.01 do 53.05

53.12 (6)

Tkanine od grube životinjske dlake, osim od konjske dlake

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva od 53.02 do 53.05

53.13 (6)

Tkanine od konjske dlake

 

Proizvodnja od konjske dlake iz tar. br. 05.03

54.03 (5)

Pređa od lana ili ramije, nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 54.01 ili 54.02, niti grebenana niti češljana

54.04 (5)

Pređa od lana ili ramije, pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 54.01 ili 54.02

54.05 (6)

Tkanine od lana ili ramije

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 54.01 ili 54.02

55.05 (5)

Pamučna pređa, nepriprmeljna za maloprodaju

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 55.01 ili 55.03

55.06 (5)

Pamučna pređa, pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 55.01 ili 55.03

55.07 (6)

Pamučna gaza

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 55.01, 55.03 ili 55.04

55.08 (6)

Frotirne tkanine za ručnike i slične frotirne tkanine od pamuka

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 55.01, 55.03 ili 55.04

55.09 (6)

Ostale pamučne tkanine

 

Proizvodnja od materijala iz tar. br. 55.01, 55.03 ili 55.04

56.01

Umjetna vlakna (rezana), negrebenana, češljana ili drugačije pripremljena za predenje

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.02

Nerezano predivo od filamenata za proizvodnju umjetnih vlakana (rezanih)

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.03

Otpaci (uključujući otpatke pređe i raščupane tekstilne materijale) od umjetnih vlakana (cijelih ili rezanih), negrebenani, nečešljani ili drugačije pripremljeni za predenje

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.04.

Umjetna vlakna (rezana ili otpadna), grebenana, češljana ili drugačije pripremljena za predenje

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.05 (5)

Pređa od umjetnih vlakana (rezanih ili otpadnih), nepripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.06 (5)

Pređa od umjetnih vlakana (rezanih ili otpadnih), pripremljena za maloprodaju

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

56.07 (6)

Tkanine od umjetnih vlakana (rezanih ili otpadnih)

 

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 56.01 do 56.03

57.05 (5)

Pređa od prave konoplje

 

Proizvodnja od sirove prave konoplje

57.06 (5)

Pređa od jute ili pređa od drugih tekstilnih likovih vlakana iz tar. br. 57.03

 

Proizvodnja od sirove jute ili iz drugih sirovih tekstilnih likovih vlakana iz tar. br. 57.03

57.07 (5)

Pređa od drugih biljnih tekstilnih vlakana

 

Proizvodnja od sirovih biljnih tekstilnih vlakana iz tarifnog broja 57.02 ili 57.04

57.08

Papirna pređa

 

Proizvodnja od proizvoda iz poglavlja 47., od kemijskih proizvoda, od tekstilne pulpe ili prirodnih tekstilnih vlakana, rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka, niti grebenanih niti češljanih

57.09 (6)

Tkanine od prave konoplje

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 57.01

57.10 (6)

Tkanine od jute ili drugih tekstilnih likovih vlakana iz tar. br. 57.03

 

Proizvodnja od sirove jute ili iz drugih sirovih tekstilnih likovih vlakana iz tar. br. 57.03

57.11 (6)

Tkanine od drugih biljnih tekstilnih vlakana

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 57.02 ili 57.04, ili od kokosove pređe iz tarifnog broja 57.07

57.12

Tkanine od papirne pređe

 

Proizvodnja od papira, od kemijskih proizvoda, tekstilne pulpe ili prirodnih tekstilnih vlakana, rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka

58.01 (6)

Sagovi i ostali podni pokrivači, uzlani (dovršeni li nedovršeni)

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 51.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.01 ili 57.01 do 57.04

58.02 (6)

Ostali sagovi i podni pokrivači uključujući „Kelem”, „Schumacks” i „Karamanie” i slične pokrivače (dovršene ili nedovršene)

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 51.01, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03, 57.01 do 57.04 ili od kokosove pređe iz tarifnog broja 57.07

58.04 (6)

Tkane baršunaste tkanine i šenil tkanine (osim frotira za ručnike ili sličnih frotirnih tkanina od pamuka iz tarifnog broja 55.08 i tkanina iz tarifnog broja 58.05)

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 51.01, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03, 57.01 do 57.04 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.05 (6)

Usko tkane tkanine i uske tkanine („bolducs”), sastavljene samo od osnove čije su niti međusobno slijepljene, osim proizvoda iz tarifnog broja 58.06

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili 57.01 do 57.04 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.06 (6)

Etikete, značke i slični proizvodi, nevezeni, u metraži, vrpcama ili izrezani u određene oblike ili veličine

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.07 (6)

Šenil-pređa (uključujući pahuljice šenil-pređe), obavijena pređa (osim metalizirane pređe iz tarifnog broja 52.01 i obavijene pređe od konjske dlake); pletenice i ukrasna pozamenterija u metraži; rese; pomponi i slični proizvodi

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.08 (6)

Til i drugi mrežasti materijali (osim tkanih, pletenih ili kačkanih materijala), ravni (obični)

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.09 (6)

Til i drugi mrežasti materijali (osim tkanih, pletenih ili kačkanih materijala); ručno ili strojno izrađene čipke, u metraži, trakama ili motivima

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

58.10

Vez, u metraži, vrpcama ili motivima

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost upotrijebljenog proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

59.01 (6)

Vata i proizvodi od vate; tekstilne pahuljice, prah i nope

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

59.02 (6)

Pust i proizvodi od pusta, impregnirani ili prevučeni ili ne

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

59.03 (6)

Materijali od koprenastih vlakana, materijali od slične koprenaste pređe i proizvodi od takvih materijala, impregnirani ili prevučeni ili ne

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

59.04 (6)

Konopi, uzice i užad, pleteni ili ne

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe ili od kokosove pređe iz tarifnog broja 57.07

59.05 (6)

Mreže i mrežasti proizvodi od konopa, uzica ili užadi i gotove ribarske mreže od pređe, konopa, uzica ili užadi

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe ili od kokosove pređe iz tarifnog broja 57.07

59.06 (6)

Ostali proizvodi od pređe, konopa, uzica, užadi ili kabela, osim tekstilnih materijala i proizvoda izrađenih od takvih materijala

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe ili od kokosove pređe iz tarifnog broja 57.07

59.07

Tekstilne tkanine, prevučene ljepilom ili škrobnim tvarima, koje se upotrebljavaju za vanjsko uvezivanje knjiga i za slične namjene; tkanine za kopiranje; kanafas pripremljen za slikanje; „buckram” i slični kruti tekstilni materijali što ih se rabi za osnove šešira i slične uporabe

 

Proizvodnja od pređe

59.08

Tekstilni materijali impregnirani, premazani, prevučeni ili pokriveni ili laminirani s pripravcima od celuloznih derivata ili drugih umjetnih plastičnih masa

 

Proizvodnja od pređe

59.09

Tekstilni materijali, prevučeni ili impregnirani uljem ili pripravcima na osnovi sušivih ulja

 

Proizvodnja od pređe

59.10 (6)

Linoleum i materijali pripremljeni na tekstilnoj osnovi sličnoj kao linoleum; razrezan ili ne na određene oblike ili linoleum koji se koristi za podne obloge; podni prekrivači na tekstilnoj podlozi koja je premazana, razrezani na oblike ili ne

 

Proizvodnja od pređe ili tekstilnih vlakana

59.11

Gumirani tekstilni materijali, osim gumiranih pletenih ili kačkanih proizvoda

 

Proizvodnja od pređe

59.12

Tekstilni materijali na drugi način impregnirani, premazani, prevučeni ili prekriveni; platna slikana za kazališne kulise, tkanine za ateljee i slično

 

Proizvodnja od pređe

59.13 (6)

Elastični materijali i pozamenterija od elastičnih materijala (osim pletenih ili kačkanih proizvoda), izrađeni od tekstilnih materijala kombiniranih s gumenim nitima

 

Proizvodnja od jednonitne pređe

59.15 (6)

Cijevi i crijeva od tekstilnog materijala, obložene ili ne, pojačane ili ne, s priborom ili bez pribora od drugih materijala

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili 57.01 do 57.04 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

59.16 (6)

Transportne vrpce i pogonsko remenje od tekstilnog materijala pojačane ili nepojačane kovinom ili drugim materijalom

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili 57.01 do 57.04 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

59.17 (6)

Tekstilni materijali i tekstilni proizvodi što se najviše rabe u strojevima ili napravama

 

Proizvodnja od materijala iz tarifnih brojeva 50.01 do 50.03, 53.01 do 53.05, 54.01, 55.01 do 55.04, 56.01 do 56.03 ili 57.01 do 57.04 ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe

ex poglavlje 60.

Pleteni i kačkani proizvodi, osim pletenih ili kačkanih proizvoda, dobivenih šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili što su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od prirodnih vlakana, grebenanih ili češljanih, od materijala iz tar. br. 56.01 do 56.03, od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe (6)

ex 60.02

Rukavice s prstima, s jednim prstom ili bez prstiju, pletene ili kačkane, neelastične i negumirane, dobivene šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili koji su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od pređe (7)

ex 60.03

Dokoljenice, čarape, kratke čarape do gležnja i slično, pletene ili kačkane, neelastične i negumirane, dobivene šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili koji su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od pređe (7)

ex 60.04

Donje rublje, pleteno ili kačkano, neelastično i negumirano, dobiveno šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili koji su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od pređe (7)

ex 60.05

Vanjska odjeća i drugi proizvodi, pleteni ili kačkani, neelastični i negumirani, dobiveni šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili koji su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od pređe (7)

ex 60.06

Ostali proizvodi, pleteni ili kačkani, elastični ili gumirani (uključujući elastične zaštite za koljena i elastične čarape za vene) dobiveni šivanjem ili spajanjem dijelova pletenih ili kačkanih proizvoda (razrezanih ili koji su bili proizvedeni već oblikovani)

 

Proizvodnja od pređe (7)

61.01

Vanjska odjeća za muškarce i dječake

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

ex 61.02

Vanjska odjeća za žene, djevojčice i dojenčad, nevezena

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

ex 61.02

Vanjska odjeća za žene, djevojčice i dojenčad, vezena

 

Proizvodnja od nevezenih tkanina, čija vrijednost ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (7)

61.03

Donje rublje za muškarce i dječake, uključujući ovratnike, prednjice za košulje i orukvice

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

61.04

Donje rublje za žene, djevojčice i dojenčad

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

ex 61.05

Rupčići, nevezeni

 

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (7)  (8)  (9)

ex 61.05

Rupčići, vezeni

 

Proizvodnja od nevezenih tkanina, čija vrijednost ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (7)

ex 61.06

Šalovi, marame, mantilje, koprene i slični proizvodi, nevezeni

 

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe od prirodnih tekstilnih vlakana ili rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka, ili od kemijskih proizvoda ili tekstilne pulpe (7)  (8)

ex 61.06

Šalovi, marame, mantilje, koprene i slični proizvodi, vezeni

 

Proizvodnja od nevezenih tkanina, čija vrijednost ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (7)

61.07

Kravate, leptir kravate

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

ex 61.08

Ovratnici, porubi na ovratnicima, ukrasni dodaci, prednji dijelovi steznika, žaboi, orukvice, volani i drugi izrađeni pribor za odjeću za žene i djevojčice, nevezeni

 

Proizvodnja od pređe (7)  (8)

ex 61.08

Ovratnici, porubi na ovratnicima, ukrasni dodaci, prednji dijelovi steznika, žaboi, orukvice, volani i drugi izrađeni pribor za odjeću za žene i djevojčice, vezeni

 

Proizvodnja od nevezenih tkanina, čija vrijednost ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (7)

61.09

Steznici, pojasevi steznici,držači čarapa, grudnjaci, naramenice, podvezice i slično (uključujući takve proizvode od pletenog ili kačkanog materijala), elastični ili ne

 

Proizvodnja od pređe (7)  (10)

61.10

Rukavice, rukavice s jednim prstom ili bez prstiju, dokoljenice, čarape i kratke čarape, koje nisu pletene ili kačkane

 

Proizvodnja od pređe (7)  (10)

61.11

Gotovi pribor za odjeću (npr. štitnici za odjeću, naramenice, pojasevi, mufovi, štitnici za rukave, džepovi)

 

Proizvodnja od pređe (7)  (10)

62.01

Debeli vuneni pokrivači i pokrivači

 

Proizvodnja od nebijeljene pređe iz poglavlja 50. do 56. (9)  (10)

ex 62.02

Posteljno, stolno, kupaonsko i kuhinjsko rublje; zavjese i ostali proizvodi za unutarnje opremanje; nevezeni

 

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (9)  (10)

ex 62.02

Posteljno, stolno, kupaonsko i kuhinjsko rublje; zavjese i ostali proizvodi za unutarnje opremanje; vezeni

 

Proizvodnja od nevezenih tkanina, čija vrijednost ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

62.03

Vreće i vrećice za pakiranje robe

 

Proizvodnja od kemijskih proizvoda, tekstilne pulpe ili prirodnih tekstilnih vlakana, rezanih umjetnih vlakana ili njihovih otpadaka (9)  (10)

62.04

Cerade, jedra, nadstrešnice, vanjski platneni zastori, šatori i proizvodi za kampiranje

 

Proizvodnja od jednonitne nebijeljene pređe (9)  (10)

62.05

Ostali gotovi tekstilni proizvodi, (uključujući modne krojeve za odjeću)

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

64.01

Obuća s vanjskim potplatom i gornjištem od gume ili umjetnog plastičnog materijala

Proizvodnja od složenoga gornjišta obuće pričvršćeno na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata, ali bez vanjskih potplata, od bilo kojeg materijala osim kovina

 

64.02

Obuća s vanjskim potplatima od kože ili umjetne kože; obuća (osim obuće iz tarifnog broja 64.01) s vanjskim potplatima od gume ili umjetnog plastičnog materijala

Proizvodnja od složenoga gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata, ali bez vanjskih potplata, od bilo kojeg materijala osim kovina

 

64.03

Obuća s potplatima od drva ili pluta

Proizvodnja od složenoga gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata, ali bez vanjskih potplata, od bilo kojeg materijala osim kovina

 

64.04

Obuća s potplatima od drugih materijala

Proizvodnja od složenoga gornjišta obuće pričvršćenog na unutarnje potplate ili druge dijelove potplata, ali bez vanjskih potplata, od bilo kojeg materijala osim kovina

 

65.03

Šeširi i druga pokrivala glave, pusteni, izrađeni od tuljaka, stožaca i drugih proizvoda od pusta iz tar. br. 65.01, podstavljeni ili ukrašđeni ili ne

 

Proizvodnja od tekstilnih vlakana

65.05

Šeširi i druga pokirvala glave (uključujući mrežice za kosu), pleteni ili kačkani ili izrađeni od čipke, pusta ili ostalih tekstilnih mrežastih materijala (osim od vrpci), podstavljeni ili ukrašeni ili ne

 

Proizvodnja od pređe ili tekstilnih vlakana

66.01

Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane)

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 70.07

Lijevano, valjano, vučeno ili puhano staklo (uključujući plakirano ili armirano staklo) razrezano u nepravokutne oblike ili savijeno ili drugačije obrađeno (npr. s obrađenim rubovima ili gravirano), površinski brušeno ili polirano ili ne; višeslojno staklo za izolaciju

Proizvodnja od vučenog, lijevanog ili valjanog stakla iz tarifnih brojeva 70.04 do 70.06

 

70.08

Sigurnosno staklo od kaljenog ili slojevitog stakla, oblikovano ili ne

Proizvodnja od vučenog, lijevanog ili valjanog stakla iz tarifnih brojeva 70.04 do 70.06

 

70.09

Staklena zrcala (uključujući retrovizore), uokvirena ili neuokvirena ili s podlogom

Proizvodnja od vučenog, lijevanog ili valjanog stakla iz tarifnih brojeva 70.04 do 70.06

 

71.15

Predmeti koji su izrađeni od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstruiranih) ili koji ih sadrže

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

73.07

Ingoti, gredice, ploče i trake (uključujući pocinčane ploče) od željeza ili čelika; dijelovi, grubo oblikovani kovanjem, od željeza ili čelika

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.06

 

73.08

Željezo ili čelik u kolutima za ponovno valjanje

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.07

 

73.09

Univerzalne ploče od željeza ili čelika

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.07 ili 73.08

 

73.10

Šipke (uključujući valjanu žicu) od željeza ili čelika, toplo valjane, kovane, istiskivane, hladno oblikovane ili hladno završene (uključujući precizan rad); šuplje šipke za rudarska svrdla

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.07

 

73.11

Kutni profili i ostali profili, od željeza ili čelika, toplo valjani, kovani, istiskivani, hladno oblikovani ili hladno završeni; žmurje od željeza ili čelika, bušeno, probijeno ili izrađeno od sastavljenih elemenata ili ne

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 73.07 do 73.10, 73.12 ili 73.13

 

73.12

Obruči i trake, od željeza ili čelika, toplo valjani ili hladno valjani

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 73.07 do 73.09 ili 73.13

 

73.13

Listovi i ploče od željeza ili čelika, toplo valjani ili hladno valjani

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 73.07 do 73.09

 

73.14

Željezna ili čelična žica, presvučena ili ne, ali neizolirana

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.10

 

73.16

Dijelovi za izgradnju željezničkih ili tramvajskih kolosijeka, od željeza ili čelika: tračnice, tračnice-vodilice i ozubljene tračnice, skretnički jezičci, skretnička srca, skretničko polužje i drugi dijelovi skretnica, pragovi, vezice, klizni jastuci, stezni klinovi, podložne ploče, elastične pritiskalice, uporne pločice, spojne motke i drugi dijelovi posebno konstruirani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje tračnica.

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 73.06

73.18

Cijevi i šuplji profili od željeza (osim lijevanog željeza) ili čelika, osim visokotlačnih cijevi za hidrocentrale

 

Proizvodnja od proizvoda iz tarifnih brojeva 73.06 i 73.07 ili tarifnog broja 73.15 u oblicima navedenim u tarifnim brojevima 73.06 i 73.07

74.03

Kovane šipke i profili od bakra, bakrena žica

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.04

Kovane ploče, limovi i trake, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.05

Bakrena folija (reljefna, razrezana u oblike, perforirana, prevučena, tiskana ili s podlogom od papira ili sličnih materijala ili ne), debljine do 0,15mm (ne računajući podlogu)

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.06

Bakreni prah i ljuskice

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.07

Cijevi i šuplji profili, od bakra, šuplje šipke od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.08

Pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci i prirubnice) od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.09

Rezervoari, cisterne, velike bačve i slični spremnici od bakra, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), zapremine koja prelazi 300 l, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacje, koji nisu opremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.10

Strukovi od žice, kabeli, užad, pletene vrpce i slično od bakrene žice, osim električno izoliranih žica i kabela

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.11

Gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde, tkanine za pojačanje i slični materijali, (uključujući beskrajne vrpce), od bakrene žice

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.12

Ekspandirana kovina, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.13

Lanci i njihovi dijelovi, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.14

Čavli, čavlići, spajalice, čavli s kukom, vijčane stege, čavlići s velikom glavom, pribodnice za ploče za crtanje, od bakra ili od željeza ili čelika s bakrenim glavicama

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.15

Vijci, svornjaci i matice (uključujući krajnji dio vijka i vijak s navojem), s unutarnjim ili vanjskim navojem ili bez njega, i vijci (uključujući vijke s kukom i vijke s obručem) od bakra; zakovice, klinovi, rascjepke, podloške i elastične podloške, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.16

Opruge, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.17

Aparati za kuhanje ili grijanje koji se rabe u kućanstvu, neelektrični i njhovi dijelovi od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.18

Drugi proizvodi za kućanstvo, sanitarni proizvodi za uporabu u zatvorenim prostorima i njihovi dijelovi, od bakra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

74.19

Ostali bakreni proizvodi

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

75.02

Kovane šipke i profili od nikla, žica od nikla

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

75.03

Kovane ploče, limovi i vrpce od nikla; folija od nikla; prah i ljuskice od nikla

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

75.04

Cijevi i šuplji profili za njih od nikla; šuplje šipke i pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci i prirubnice) od nikla

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

75.05

Anode od sirovog ili obrađenog nikla uključujući one koji nastaju elektrolizom

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

75.06

Ostali proizvodi od nikla

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.02

Kovane šipke i profili od aluminija; žica od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.03

Kovane ploče, limovi i vrpce, od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.04

Aluminijska folija (reljefna, razrezana u oblike, perforirana, prevučena, tiskana ili s podlogom od papira ili sličnih materijala ili ne), debljine do 0,20mm (ne računajući podlogu)

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.05

Prah i ljuskice od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.06

Cijevi i šuplji profili od aluminija; šuplje šipke od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.07

Pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci i prirubnice) od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

76.08

Konstrukcije, završene ili nezavršene, ugrađene ili neugrađene i dijelovi konstrukcija (npr. hangari i druge zgrade, mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stupovi, krovovi, krovišta, krovni kosturi, vrata i prozori te okviri za njih, ograde, stupovi) od aluminija; limovi, šipke, profili, cijevi i slično, od aluminja, pripremljeni za uporabu u konstrukcijama

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.09.

Rezervoari, cisterne, velike bačve i slični spremnici od aluminija, za bilo koji materijal (osim stlačenih ili ukapljenih plinova), zapremine koja prelazi 300 l, s oblogom ili bez obloge ili toplinske izolacje, koji nisu opremljeni mehaničkim ni toplinskim uređajima

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.10

Bačve, posude u obliku bubnja, limenke, kutije i slični spremnici (uključujući krute i sklopive cjevaste spremnike), od aluminija, koji se rabe za prenašanje ili pakiranje robe

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.11

Spremnici od aluminija za stlačene ili ukapljene plinove

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.12

Strukovi od žice, kabeli, užad, pletene vrpce i slično, od aluminijske žice, osim električno izoliranih žica i kabela

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.13

Gaza, tkanine, rešetke, mreže, ograde, tkanine za pojačanje i slični materijali, od aluminijske žice

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.14

Ekspandirana kovina, od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.15

Drugi proizvodi za kućanstvo, sanitarni proizvodi za uporabu u zatvorenim prostorima i njihovi dijelovi, od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

76.16

Ostali proizvodi od aluminija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

77.02

Kovane šipke i profili od magnezija; žica od magnezija; kovane ploče, listovi i trake od magnezija; folija od magnezija; piljevina i strugotina jednake veličine, prah i ljuskice od magnezija; cijevi i šuplji profili od magnezija; šuplje šipke od magnezija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

77.03

Ostali proizvodi od magnezija

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

78.02

Kovane šipke i profili od olova; olovna žica

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

78.03

Kovane ploče, listovi i trake, od olova

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

78.04

Olovna folija (reljefna, razrezana u oblike, perforirana, prevučena, tiskana ili s podlogom od papira ili sličnih materijala ili ne), težine do 1,7 kg/m2 (ne računajući bilo kakvu podlogu); prah i ljuskice od olova

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

78.05

Cijevi i šuplji profili od olova; šuplje šipke i pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, rukavci)

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

78.06

Ostali proizvodi od olova

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

79.02

Kovane šipke i profili od cinka; žica od cinka

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

79.03

Kovane ploče, listovi i trake od cinka; folija od cinka; cinkov prah i ljuskice

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

79.04

Cijevi i šuplji profili od cinka; šuplje šipke i pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci) od cinka

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

79.05

Žljebovi, krovne okapnice, okviri za krovne prozore i druge ugradbene komponente za zgrade, od cinka

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

79.06

Ostali proizvodi od cinka

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

80.02

Kovane šipke i profili od kositra, žica od kositra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

80.03

Kovane ploče, listovi i trake, od kositra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

80.04

Kositrena folija (reljefna, razrezana u oblike, perforirana, prevučena, tiskana ili s podlogom od papira ili sličnih materijala ili ne), težine do 1 kg/m2 (ne računajući bilo kakvu podlogu); prah i ljuskice od kositra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

80.05

Cijevi i šuplji profili od kositra; šuplje cijevi i pribor (fitinzi) za cijevi (npr. spojnice, koljena, naglavci i prirubnice) od kositra

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda

ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

82.05

Izmjenjivi alat za ručne sprave sa ili bez mehaničkog pogona i za alatne strojeve (npr. za prešanje, utiskivanje, bušenje, kaptiranje, urezivanje navoja, narezivanje navoja, cijepanje kamena klinovima, glodanje, rezanje, tokarenje, završnu obradu kamena, urezivanje žlijebova ili odvijanje vijaka) uključujući matrice za hladno izvlačenje žice ili matrice za vučenje ili izvlačenje kovina te alat za bušenje stijena

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

82.06

Noževi i oštrice, za strojeve ili mehaničke naprave

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (10)

ex poglavlje 84.

Kotlovi, strojevi i mehanički uređaji i njihovi dijelovi, osim hladnjaka i opreme za hlađenje (električni i ostali) (tar. br. 84.15) i šivaćih strojeva, uključujući pokućstvo koje je posebno konstruirano za šivaće strojeve (ex tar. br. 84.41)

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda (11)

84.15

Hladnjaci i oprema za hlađenje (električni i ostali)

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova s podrijetlom (12)

ex 84.41

Strojevi za šivanje, uključujući pokućstvo koje je posebno konstruirano za šivaće strojeve

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da:

(a)

barem 50 % vrijednosti materijala i dijelova (12), upotrijebljenih za slaganje glave (bez motora) sastoji se od proizvoda s podrijetlom,

(b)

upotrijebljeni su mehanizmi za zatezanje niti, za kačkanje i cik-cak proizvodi s podrijetlom

ex poglavlje 85.

Električni strojevi i oprema i njihovi dijelovi; osim proizvoda iz tarifnog broja 85.14 ili 85.15

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

85.14

Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici; audiofrekvencijska električna pojačala

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da:

(a)

barem 50 % vrijednosti materijala i dijelova (12), sastoji se od proizvoda s podrijetlom,

(b)

vrijednost upotrijebljenih tranzistora bez podrijetla ne prelazi 3 % vrijednosti gotovog proizvoda (13)

85.15

Odašiljači i prijamnici za radiotelegrafiju i radiotelefoniju; odašiljači i prijamnici za radiodifuziju i televiziju (uključujući prijamnike s ugrađenim uređajima za snimanje ili reprodukciju zvuka) i televizijske kamere; uređaji za radionavigaciju, radari i radiouređaji za daljinsko upravljanje

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da:

(a)

barem 50 % vrijednosti materijala i dijelova (12), sastoji se od proizvoda s podrijetlom,

i

(b)

vrijednost upotrijebljenih tranzistora bez podrijetla ne prelazi 3 % vrijednosti gotovog proizvoda (13)

poglavlje 86.

Tračnička vozila i njihovi dijelovi; željeznički i tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor; signalna oprema za promet svih vrsta (bez električnog pogona)

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex poglavlje 87.

Vozila, osim željezničkih i tramvajskih tračničkih vozila i njihovi dijelovi, osim proizvoda iz tarifnog broja 87.09

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

87.09

Motocikli, mopedi i bicikli s pomoćnim motorom, s bočnom prikolicom ili bez bočne prikolice; bočne prikolice svih vrsta

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova s podrijetlom (12)

ex poglavlje 90.

Optički, fotografski, kinematografski, mjerni i kontrolni instrumenti, instrumenti za kontrolu točnosti, medicinski i kirurški instrumenti i aparati i njihovi dijelovi, osim proizvoda iz tarifnog broja 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 ili 90.26

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

90.05

Refrakcijski teleskopi (s jednim ili dva objektiva), prizmatični ili neprizmatični

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

90.07

Fotografski aparati, fotografski blic-aparati

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

90.08

Kinematografske kamere, projektori, aparati za snimanje i reprodukciju zvuka; bilo koja kombinacija ovih proizvoda

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

90.12

Optički mikroskopi, opremljeni s uređajima za fotografiranje ili projekciju slike ili ne

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

90.26

Mjerila potrošnje ili proizvodnje plina, tekućine ili elektriciteta, uključujući mjerila za njihovo baždarenje

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

ex poglavlje 91.

Satovi i njihovi dijelovi, osim proizvoda iz tarifnog broja 91.04 i 91.08

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

91.04

Ostali satovi

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

91.08

Satni mehanizmi, sastavljeni

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da se barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastoji od materijala i dijelova (12) s podrijetlom

ex poglavlje 92.

Glazbeni instrumenti; uređaji za snimanje i reprodukciju slike i zvuka, magnetni; dijelovi i pribor za te proizvode; osim proizvoda iz tarifnog broja 92.11

 

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

92.11

Gramofoni, diktafoni i drugi uređaji za snimanje i reprodukciju zvuka, uključujući gramofone i magnetofone, sa zvučnim glavama ili bez njih; uređaji za snimanje ili reprodukciju televizijske slike i zvuka, magnetni

 

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da:

(a)

se barem 50 % vrijednosti materijala i dijelova sastoji od proizvoda s podrijetlom, i (12)

(b)

da vrijednost upotrijebljenih tranzistora bez podrijetla ne prelazi 3 % vrijednosti gotovog proizvoda (13)

poglavlje 93.

Oružje i streljivo; njihovi dijelovi

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

96.02

Ostale metle i četke (uključujući četke koje se koriste kao dijelovi strojeva); soboslikarski valjci; brisači za podove (osim brisača s valjkom), i krpe za pod sa drškom

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

97.03

Ostale igračke; modeli s pogonom koji se korise za rekreaciju

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

98.01

Dugmad, dugmad za presvlačenje, dugmad za orukvice, kopčice koje se zatvaraju utiskivanjem uključujući zaklopnu dugmad; nedovršena dugmad i dijelovi tih proizvoda

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

98.08

Vrpce za pisaće strojeve i slične vrpce, na svicima ili ne; jastučići za žigove, s kutijom ili bez kutije

 

Proizvodnja u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 98.15

Termos-boce i ostale termos-posude, s vakuumskom izolacijom

 

Proizvodnja od proizvoda iz tar. br. 70.12


(1)  Ovo pravilo se ne primjenjuje pri uporabi kukuruza vrste „zea indurata”

(2)  Ovo pravilo se ne primjenjuje na sokove od ananasa, limete i grejpfruta.

(3)  Ove odredbe se ne primjenjuju kad su proizvodi dobiveni od proizvoda koji su stekli status proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima propisanim na popisu B.

(4)  Ove odredbe se ne primjenjuju kad su proizvodi dobiveni od proizvoda koji su stekli status proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima propisanim na popisu B.

(5)  Za pređu sastavljenu od jednog ili više tekstilnih materijala, mora se udovoljiti uvjetima s ovog popisa u pogledu svakog od tarifnih brojeva pod kojim su bile uvrštene pređe od drugih tekstilnih materijala od kojih se miješana pređa sastoji. Ovo pravilo se međutim ne primjenjuje na bilo koji miješani tekstilni materijal ili više miješanih tekstilnih materijala čija težina ne prelazi 10 % ukupne težine ugrađenih tekstilnih materijala.

(6)  Za tkanine izrađene od dvaju ili više tekstilnih materijala, mora se udovljiti uvjetima s ovog popisa u pogledu svakog od tarifnih brojeva pod kojim su bile uvrštene tkanine od drugih tekstilnih materijala, od kojih se miješana tkanina sastoji. Ovo pravilo se međutim ne primjenjuje na bilo koju miješanu tkaninu ili više miješanih tkanina čija težina ne prelazi 10 % ukupne težine ugrađenih tekstilnih materijala. Ovaj postotak se povećava:

i.

na 20 % kad je predmetni materijal pređa izrađena od poliuretana s fleksibilnim polieterskim segmentima, upletena ili neupletena i koja spada u tarifni broj ex 51.01 i ex 58.07;

ii.

na 30 % kad je predmetni materijal pređa širine do 5 mm, s jezgrom od aluminijske folije ili s jezgrom od plastične folije sa slojem aluminijskog praha ili bez njega spojena u sendvič pomoću prozirnog ili bojenog ljepila između dva sloja plastične folije.

(7)  Upotrijebljena pozamenterija i pribor (osim podstava i međupodstava), koje mijenjaju tarifni broj, ne ukidaju status proizvoda s podrijetlom za dobiveni proizvod, ako njihova težina ne prelazi 10 % ukupne težine svih ugrađenih tekstilnih materijala.

(8)  Ove odredbe se ne primjenjuju, ako su proizvodi dobiveni od tiskanog tekstilnog materijala u skladu s uvjetima propisanim na popisu B.

(9)  Za proizvode dobivene od jednog ili više tekstilnih materijala, ovo pravilo se ne primjenjuje na jedan ili više miješanih tekstilnih materijala ukoliko njegova ili njihova težina ne prelazi 10 % ukupne težine svih ugrađenih tekstilnih materijala.

(10)  Ove se odredbe ne primjenjuju kad su proizvodi dobiveni od proizvoda koji su stekli status proizvoda s podrijetlom u skladu s uvjetima propisanim na popisu B.

(11)  Ove se odredbe primjenjuju na gorive elemente iz tarifnog broja 84.59 do 31. prosinca 1977.

(12)  Pri određivanju vrijednosti proizvoda, materijala i dijelova treba uzeti u obzir sljedeće:

(a)

u pogledu proizvoda s podrijetlom, materijala i dijelova prvu plaćenu cijenu koju je moguće provjeriti ili cijenu koja bi se za predmetne proizvode platila u slučaju prodaje na državnom području države gdje je obavljena obrada, prerada ili sastavljanje;

(b)

u pogledu ostalih proizvoda, materijala i dijelova, odredbe članka 6. ovog Protokola koje propisuju:

i.

vrijednost uvezenih proizvoda;

ii.

vrijednost proizvoda neodređenog podrijetla.

(13)  Ovaj postotak nije kumulativan s 40 %.


PRILOG III.

POPIS B

Popis obrada ili prerada koje ne uzrokuju promjenu tarifnog broja, ali kojima se stječe status proizvoda s podrijetlom za proizvode koji su podvrgnuti takvim radnjama

Gotovi proizvodi

Obrada ili prerada kojom se stječe status proizvoda s podrijetlom

Tarifni broj carinske tarife

Naziv

 

 

Ugradnja materijala i dijelova bez podrijetla u kotlove, strojeve, mehaničke uređaje itd. iz poglavlja 84. do 92. i u kotlove i radijatore iz tar. br. 73.37 ne uzrokuje gubitak statusa proizvoda s podrijetlom takvim proizvodima pod uvjetom da vrijednost tih proizvoda, dijelova i komada ne prelazi 5 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 25.09

Zemljane boje, kalcinirane ili u prahu

Drobljenje i kalciniranje ili njihova prerada u prah

ex 25.15

Mramor, ispiljen u četverokutne oblike, debljine koja ne prelazi 25 cm

Piljenje na ploče ili komade, poliranje, drobljenje i čišćenje mramora, uključujući mramor koji je samo grubo rasječen, grubo razrezan na kvadrate ili raščetvoren piljenjem na kvadrate debljine veće od 25 cm

ex 25.16

Granit, porfir, bazalt, pješčar i drugo kamenje za spomenike i građevine, ispiljeno u četverokutne oblike debljine koja ne prelazi 25 cm

Piljenje granita, porfira, bazalta, pješčara i drugog kamenja za spomenike i građevine, uključujući takav kamen koji je samo grubo rasječen, grubo razrezan na kvadrate ili raščetvoren piljenjem na kvadrate debljine veće od 25 cm

ex 25.18

Kalcinirani dolomit; aglomerirani dolomit (uključujući terdolomit)

Kalciniranje neobrađenog dolomita

poglavlja 28. do 37.

Proizvodi kemijske i srodnih industrija

Obrada ili prerada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda bez podrijetla ne prelazi 20 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex poglavlje 38.

Razni kemijski proizvodi, osim rafiniranog tal-ulja

Obrada ili prerada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda bez podrijetla ne prelazi 20 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 38.05

Rafinirano tal-ulje

Rafiniranje sirovog tal-ulja

poglavlje 39.

Umjetne smole i plastične mase, celulozni esteri i eteri; proizvodi od njih

Obrada ili prerada u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih proizvoda bez podrijetla ne prelazi 20 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 40.01

Ploče od krep gume za potplate

Laminiranje listova prirodnog kaučuka

ex 40.07

Niti i kord od gume, prevučene tekstilom

Proizvodnja od gumenih niti i korda

ex 41.01

Ovčje i janjeće kože, bez vune

Odstranjivanje vune s ovčjih i janjećih koža s vunom

ex 41.02

Ponovno štavljena goveđa koža (uključujući bivolju kožu) i konjska koža, osim kože iz tarifnih brojeva 41.06 do 41.08

Ponovno štavljenje goveđe kože (uključujući bivolju kožu) i konjsku kožu, koja je samo štavljena

ex 41.03

Ponovno štavljena ovčja i janječa koža, osim kože iz tarifnih brojeva 41.06 do 41.08

Ponovno štavljenje ovčje i janječe kože, koja je samo štavljena i nije dalje obrađena

ex 41.04

Ponovno štavljenje kozje i kože od kozlića, osim kože iz tarifnih brojeva 41.06 do 41.08

Ponovno štavljenje kozje i kože od kozlića, koja je samo štavljena i nije dalje obrađena

ex 41.05

Ostale vrste ponovno štavljene kože,osim kože iz tarifnih brojeva od 41.06 do 41.08

Ponovno štavljenje ostalih vrsta kože, koja je samo štavljena i nije dalje obrađena

ex 43.02

Sastavljena krzna

Bijeljenje, bojenje, apretiranje, rezanje i sastavljanje štavljanog ili apretiranog krzna

ex 50.09

Tiskane tkanine

Tisak popraćen završnom obradom (bijeljenje, apretiranje, sušenje, parenje, odstranjivanje čvorova, krpanje, impregnacija, sanforizacija, mercerizacija) tkanina čija vrijednost ne prelazi 47,5 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

rx 55.08

ex 55.09

ex 56.07

ex 68.03

Proizvodi od škriljevca, uključujući proizvode od aglomeriranog škriljevca

Proizvodnja proizvoda od škriljevca

ex 68.13

Proizvodi od azbesta ili miješavine na osnovi azbesta ili azbesta i magnezijevog karbonata

Proizvodnja proizvoda od azbesta ili od miješavina na osnovi azbesta, ili od miješavina na osnovi azbesta i magnezijeva karbonata

ex 68.15

Proizvodi od tinjca; uključujući vezane komadiće tinjca na podlozi od papira ili tkanine

Proizvodnja proizvoda od tinjca

ex 70.10

Staklenke od rezanog stakla

Rezanje staklenki, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 70.13

Rezani stakleni proizvodi (osim proizvoda iz tarifnog broja 70.19), koji se koriste za stolom, u kuhinji, u toaletne svrhe, u uredima, proizvodi za unutarnju dekoraciju i slične svrhe

Rezanje staklenih predmeta, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 70.20

Proizvodi od staklenih vlakana

Proizvodnja od neobrađenih staklenih vlakana

ex 71.02

Dragulji i poludragulji, rezani ili obrađeni na drugi način, ali neugrađeni, neumetnuti i nenanizani (osim nesortiranog kamenja, koje je privremeno nanizano radi lakšeg transporta)

Proizvodnja od neobrađenih dragulja ili poludragulja

ex 71.03

Sintetički ili rekonstruirani dragulji ili poludragulji, rezani ili obrađeni na drugi način, ali neugrađeni, neumetnuti i nenanizani (osim nesortiranog kamenja, koje je privremeno nanizano radi lakšeg transporta)

Proizvodnja od neobrađenih sintetičkih ili rekonstruiranih dragulja ili poludragulja

ex 71.05

Srebro i srebrne slitine, uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom, u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađenog srebra i srebrnih slitina

ex 71.05

Srebro, uključujući pozlaćeno srebro i srebro prevučeno platinom, neobrađeno

Legiranje ili elektrolitička separacija neobrađenog srebra i srebrnih slitina

ex 71.06

Valjano srebro u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađenog valjanog srebra

ex 71.07

Zlato, uključujući zlato prevučeno platinom, u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađenog zlata, uključujući zlato prevučeno platinom

ex 71.07

Zlato, uključujući zlato prevučeno platinom, neobrađeno

Legiranje ili elektrolitička separacija neobrađenog zlata ili zlatnih slitina

ex 71.08

Valjano zlato na podlozi od kovine ili srebra, u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađenog valjanog zlata na podlozi od kovine ili srebra

ex 71.09

Platina i druge kovine iz platinske skupine, u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađene platine ili drugih kovina iz platinske skupine

ex 71.09

Platina i druge kovine iz platinske skupine, neobrađene

Legiranje ili elektrolitička separacija neobrađene platine ili drugih kovina iz platinske skupine

ex 71.10

Valjana platina ili druge kovine iz platinske skupine, na podlozi od kovine ili plemenite kovine, u obliku poluproizvoda

Valjanje, vučenje, tučenje ili mljevenje neobrađene valjane platine ili drugih neobrađenih kovina iz platinske skupine na podlozi od kovine ili plemenite kovine

73.15

Legirani čelik i visokougljični čelik:

u oblicima navedenim u tarifnim brojevima 73.07 do 73.13

u oblicima navedenim u tarifnom broju 73.14

Proizvodnja od proizvoda u oblicima navedenim u tarifnom broju 73.06

Proizvodnja od proizvoda u oblicima navedenim u tarifnom broju 73.06 ili 73.07

ex 74.01

Nerafinirani (sirovi bakar i drugo)

Taljenje bakrenca

ex 74.01

Rafinirani bakar

Plamensko ili elektrolitsko rafiniranje nerafiniranog bakra (sirovog ili drugog bakra), otpadaka i lomljevine od bakra

ex 74.01

Slitine od bakra

Fuzija i toplotna obrada rafiniranog bakra, otpadaka i lomljevine od bakra

ex 75.01

Nikal u sirovim oblicima (osim anoda za elektrogalvanizaciju iz tarifnog broja 75.05)

Rafiniranje elektrolizom, fuzijom ili kemijsko rafiniranje nikalnog kamena, sinteriranih oksida nikla i drugih međuproizvoda metalurgije nikla

ex 77.04

Obrađeni berilij

Valjanje, vučenje ili mljevenje berilija u sirovim oblicima, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 81.01

Obrađeni volfram

Proizvodnja od volframa u sirovim oblicima, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 81.02

Obrađeni molibden

Proizvodnja od molibdena u sirovim oblicima, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 81.03

Obrađeni tantal

Proizvodnja od tantala u sirovim oblicima, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 81.04

Ostale obične kovine, obrađene

Proizvodnja od drugih običnih kovina u sirovim oblicima, čija vrijednost ne prelazi 50 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 84.06

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 84.08

Pogonski strojevi i motori, osim reaktivnih motora i plinskih turbina

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da je barem 50 % vrijednosti gotovog proizvoda sastavljeno od materijala i dijelova (1) s podrijetlom

84.16

Kalendari i ostali strojevi za valjanje (osim strojeva za obradu i valjanje kovina i strojeva za obradu stakla) te valjci za njih

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 25 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 84.17

Strojevi, uređaji i slična laboratorijska oprema, električno grijana ili ne, za obradu materijala postupcima koji se temelje na promjeni temperature, za drvnu industriju, za proizvodnju papirne mase, papira i kartona

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 25 % vrijednosti gotovog proizvoda

84.31

Strojevi za proizvodnju i doradu celulozne mase, papira ili kartona

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 25 % vrijednosti gotovog proizvoda

84.33

Ostali strojevi svih vrsta za rezanje papira ili kartona; ostali strojevi za preradu papirne mase, papira ili kartona

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 25 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 84.41

Strojevi za šivanje, uključujući pokućstvo posebno konstruirano za šivaće strojeve

Obrada, prerada ili sastavljanje u kojoj vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova bez podrijetla ne prelazi 40 % vrijednosti gotovog proizvoda i pod uvjetom da:

(a)

barem 50 % vrijednosti materijala i dijelova (1), upotrijebljenih za slaganje glave (bez motora) sastoji se od proizvoda s podrijetlom,

i

(b)

upotrijebljeni su mehanizmi za zatezanje niti, za kačkanje i cik-cak proizvodi s podrijetlom

87.06

Dijelovi i oprema za motorna vozila iz tar. br. 87.01 do 87.03

Obrada, prerada ili sastavljanje, u kojima vrijednost svih upotrijebljenih materijala i dijelova ne prelazi 15 % vrijednosti gotovog proizvoda

ex 95.01

Proizvodi od kornjačevine

Proizvodnja od obrađene kornjačevine

ex 95.02

Proizvodi od sedefa

Proizvodnja od obrađenog sedefa

ex 95.03

Proizvodi od bjelokosti

Proizvodnja od obrađene bjelokosti

ex 95.04

Proizvodi od kosti (osim kitove kosti)

Proizvodnja od obrađene kosti (osim kitove kosti)

ex 95.05

Proizvodi od rogova, koralja (prirodnih ili aglomeriranih) ili od drugih materijala životinjskog podrijetla za rezbarenje

Proizvodnja od obrađenih rogova, koralja (prirodnih ili aglomeriranih) ili od drugih materijala životinjskog podrjietla za rezbarenje

ex 95.06

Proizvodi od materijala biljnog podrijetla za rezbarenje (npr. korozo)

Proizvodnja od obrađenih materijala biljnog podrijetla za rezbarenje (npr. korozo)

ex 95.07

Proizvodi od gagata (i mineralnih nadomjestaka gagata), jantara, morske pjene, alomeriranog jantara i aglomerirane morske pjene

Proizvodnja od obrađenoga gagata (i mineralnih nadomjestaka gagata), jantara, morske pjene, aglomeriranog jantara i aglomerirane morske pjene

ex 98.11

Lule za pušenje i glave lula, od drva, korijena ili drugih materijala

Proizvodnja od grubo obrađenih blokova


(1)  Pri određivanju vrijednosti materijala i dijelova treba uzeti u obzir sljedeće:

(a)

u pogledu materijala i dijelova s podrijetlom, prvu plaćenu cijenu koju je moguće provjeriti ili cijenu koja bi se za predmetne proizvode platila u slučaju prodaje na državnom području države gdje je obavljena obrada, prerada ili sastavljanje;

(b)

u pogledu ostalih materijala i dijelova, odredbe članka 6. ovog Protokola koje propisuju:

i.

vrijednost uvezenih proizvoda

ii.

vrijednost proizvoda neodređenog podrijetla.


PRILOG IV.

POPIS C

Popis proizvoda koji su isključeni iz područja primjene ovog Protokola

Tarifni broj carinske tarife

Naziv

ex 27.07

Asimilarana aromatska ulja koja su određena u napomeni 2. uz poglavlje 27., kojima više od 65 % opsega destilira na temperaturi do 250° (uključujući mješavinu esencije nafte i benzola), koja se rabe kao pogonska ili toplinska goriva

27.09 do 27.16

Mineralna ulja i proizvodi nastali pri njihovoj destilaciji; bitumenske tvari; mineralni voskovi

ex 29.01

Ugljikovodici:

aciklički

ciklani i cikleni, osim azulena

benzen, toluen, ksilen

upotrijebljeni kao pogonsko ili toplinsko gorivo

ex 34.03

Pripravci za podmazivanje, koji sadrže naftna ulja ili ulja dobivena od bitumenskih minerala, ali bez pripravaka, koji sadrže 70 % ili više masenog udjela naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala

ex 34.04

Voskovi na osnovi parafina, naftnih voskova ili voskova dobivenih od bitumenskih minerala, prešanog parafina ili parafina s odstranjenim uljem

ex 38.14

Pripremljeni dodaci za maziva


PRILOG V

Image

Image

Image

Image


PRILOG VI.

Image

Image

Image

Image


PROTOKOL br. 4

o nekim odredbama u pogledu Irske

Bez obzira na članak 13. Sporazuma, mjere previđene stavcima 1. i 2. Protokola br. 6 i članka 1. Protokola br. 7 „Akta o uvjetima pristupanja i prilagodbama ugovorâ” sastavljenog i donosenog u okviru Konferencije između Europskih zajednica i Kraljevine Danske, Irske, Kraljevine Norveške i Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske o nekim količinskim ograničenjima u vezi Irske i uvoza motornih vozila i automobilske industrije koja se primjenjuju na Irsku, primjenjivat će se na Švicarsku.


Protokol br. 5

u vezi s režimom koji Švicarska može primjenjivati na uvoz određenih proizvoda podložno sustavu za stvaranje obveznih rezervi

Članak 1.

Švicarska može uključiti u sustav obveznih rezervi proizvode koji su prijeko potrebni za preživljavanje stanovništva i vojske u vremenima rata, čija je proizvodnja u Švicarskoj nedostatna ili ne postoji i koji su podobni po svojim karakteristikama i prirodi za stvaranje rezervi.

Švicarska primjenjuje ovaj režim na način koji ne uključuje diskriminaciju, bilo izravnu ili neizravnu, između proizvoda uvezenih iz Zajednice i sličnih ili zamjenskih nacionalnih proizvoda.

Članak 2.

Na dan potpisa Sporazuma sljedeći proizvodi podliježu režimu iz članka 1.:

Broj švicarske carinske tarife

Naziv

2707.

Ulja i drugi proizvodi, dobiveni destilacijom ugljenih katrana na visokim temperaturama; slični proizvodi kako je definirano u napomeni 2. uz poglavlje 27.:

nekrekirani:

10

za pogonsko gorivo

12

za ostale namjene

 

krekirani

 

proizvodi kojima više od 90 % opsega destilira pri temperaturi do 200 °C (benzol, toluol, ksilol itd.):

20

za pogonsko gorivo

 

ostala ulja i proizvodi destilacije, kao što su fenoli, kreozotna, naftalenska i antracenska ulja itd.

30

za pogonsko gorivo

2709.

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, sirova:

10

za pogonsko gorivo

20

za ostale namjene

2710.

Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih minerala, osim sirovih; proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mjestu, koji po masi sadrže 70 % ili više naftnih ulja ili ulja dobivenih od bitumenskih minerala, ako čine osnovne sastojke tih proizvoda

 

za pogonsko gorivo:

 

proizvodi, kojima barem 90 % opsega destilira pri temperaturi do 210 °C:

10

laka ulja i njihove frakcije (naftna ulja, motorni benzini itd.)

12

white spirit

 

ostali proizvodi i destilati:

20

dizel ulje

22

petrolej

24

ostalo

 

za ostale namjene:

 

proizvodi, kojima barem 90 % opsega destilira pri temperaturi do 210 °C:

32

white spirit

40

proizvodi, koji destiliraju iznad 135 °C, kojima manje od 90 % opsega destilira do 210 °C i više od 65 % do temperature od 250 °C (petrolej)

 

proizvodi, kojima manje od 20 % opsega destilira do 300 °C (ulja za podmazivanje, parafinska ulja, vazelinska ulja i slično):

50

nemiješana

52

miješana

60

ostali proizvodi i destilati, kao što su plinsko ulje itd.

70

loživa ulja

2838.

Sulfati (uključujući aluminijev sulfat) i persulfate:

ex 52

kalijev sulfat za umjetna gnojiva

2944.01

Antibiotici

3003.

Lijekovi (uključujući veterinarske lijekove)

ex 20

ostalo:

 

antibiotici, pomiješani ili ne s drugim lijekovitim tvarima

3103.

Fostfatna gnojiva, mineralna ili kemijska

20

ostala fosfatna umjetna gnojiva

3104.01

Kalijeva gnojiva, mineralna ili kemijska

3105.

Ostala gnojiva; proizvodi iz ovog poglavlja u obliku tableta ili u sličnim oblicima ili u pakiranjima do 10 kg ili manje:

ex 10

ostala umjetna gnojiva:

složena umjetna gnojiva koja sadrže kalij

složena umjetna gnojiva koja sadrže fosfornu kiselinu

3809.

Drvni katran; ulja od drvnog katrana (osim složenih otapala i razrejđivača iz tar. br. 3818); drvni kreozot; drvna nafta; acetonsko ulje:

ex 20

ostalo:

ulja od drvnog katrana

Članak 3.

U slučaju bilo kojih promjena popisa proizvoda iz članka 2., režim opisan u članku 1. primjenjuje se također na slične i zamjenske nacionalne proizvode.

Švicarska obavješćuje Zajednički odbor koji unaprijed provjerava da li se poštuju provedbeni uvjeti iz članka 1.

Članak 4.

Zajednički odbor nadzira funkcioniranje dogovora iz ovog Protokola.


ZAVRŠNI AKT

Predstavnici

EUROPSKE EKONOMSKE ZAJEDNICE

i

ŠVICARSKE KONFEDERACIJE,

okupljeni u Bruxellesu dvadeset drugog srpnja tisuću devetsto sedamdeset i druge,

radi potpisa Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije,

za vrijeme potpisivanja ovog Sporazuma

donijeli su sljedeće izjave, priložene ovom Sporazumu:

1.

Zajednička izjava ugovornih stranaka o članku 4. stavku 3. Protokola br. 1,

2.

Zajednička izjava ugovornh stranaka o transportu robe u provozu,

3.

Izjava u pogledu radnika,

i obratili su pažnju na dolje navedene izjave priložene ovom Sporazumu:

1.

Izjave Europske ekonomske zajednice u vezi regionalne primjene određenih odredbi ovog Sporazuma,

2.

Izjava Europske ekonomske zajednice u vezi s člankom 23. stavkom 1. Sporazuma.

Gore navedeni predstavnici

i predstavnik

KNEŽEVINE LIHTENŠTAJN

potpisali su Dodatni sporazum o važenju za Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije od 22. srpnja 1972.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Udferdiget i Bruxelles, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

Image

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

Image

Für das Fürstentum Liechtenstein

Image


IZJAVE

Zajednička izjava ugovornih stranaka o članku 4. stavku 3. Protokola br. 1

Ugovorne stranke potvrđuju da razmjena pisama od 30. lipnja 1967. između Europske ekonomske zajednice i Švicarske Konfederacije vezana uz sporazum o proizvodima urarske industrije važi i dalje i može se na njega pozivati ukoliko odredbe ovog Sporazuma prestanu važiti za proizvode iz poglavlja 91. briselske nomenklature u skladu s člankom 4. stavkom 3. Protokola br. 1.

Zajednička izjava ugovornih stranaka o prijevozu robe u provozu

Ugovorne stranke smatraju da je u zajedničkom interesu da stope i uvjeti za prijevoz robe

i.

u Zajednicu i iz nje, koji uključuje provoz kroz švicarsko državno područje; ili

ii.

u Švicarsku i iz nje, koji uključuje provoz kroz područje Zajednice,

ne bi trebali uključivati diskriminacije ni poremećaje, na temelju države odredišta ili države polazišta, koji bi mogli imati negativan učinak na pravilno funkcioniranje slobodnog kretanja ove robe.

Izjava u vezi s radnicima

Obzirom na važnost aktivnosti koje u Švicarskoj obavljaju radnici koji su državljani država članica, u smislu njihovih uzajamnih odnosa, države članice naglašavaju zajednički interes u stvarima vezanima za zapošljavanje. U vezi s tim sa zadovljstvom spominju potpis isprave u Rimu 22. lipnja 1972 koja isprava bilježi rezultate rada talijansko-švicarskog Zajedničkog odbora.

Ugovorne stranke primijetile su da su tijekom rada tog odbora formulirana važna načela pomoću kojih je postignut znatan napredak, da se u potpunosti poštuje stabilizacijska politika koju su donijele švicarske vlasti; da su donesene odgovarajuće odredbe za što skorije postizanje daljnjeg napretka. Primijetile su također da se ova stabilizacija odvija zajedno s provedbom politike čija je svrha postupno uvođenje što je više moguće jedinstvenijeg tržišta radne snage.

Ugovorne stranke odlučne su na obje strane poticati uvođenje najpovoljnijih rješenja za ova pitanja od zajedničkog interesa. Izjavljuju svoju spremnost da zajedno prouče bilo koje probleme koji mogu nastati u pogledu njihovih radnika.

Izjava Europske ekonomske zajednice u pogledu regionalne primjene određenih odredbi Sporazuma

Europska ekonomska zajednica izjavljuje da primjena mjera koje ona može donijeti prema člancima 23., 24., 25. ili 26. Sporazuma, u skladu s postupkom i prema uvjetima iz članka 27. ili članka 28., može biti ograničena na jednu od njezinih regija na temelju pravila Zajednice.

Izjava Europske ekonomske zajednice u vezi s člankom 23. stavkom 1. Sporazuma

Europska ekonomska zajednica izjavljuje, da će u okviru samostalne provedbe članka 23. stavka 1. Sporazuma, koji obvezuje ugovorne stranke, ocijeniti svaku praksu koja je protivna tom članku na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila članaka 85., 86., 90. i 92. Ugovora o osnivanju Europske ekonomske zajednice.