7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/394


Članak 5.

Zabrana ropstva i prisilnog rada

1.   Nikoga se ne smije držati u ropstvu ili ropstvu sličnom odnosu.

2.   Nikoga se ne smije siliti na prisilan ili obvezatan rad.

3.   Zabranjeno je trgovanje ljudima.