7.6.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 202/132


Članak 191.

(bivši članak 174. UEZ-a)

1.   Politika Unije u području okoliša doprinosi ostvarivanju sljedećih ciljeva:

očuvanju, zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša,

zaštiti ljudskog zdravlja,

razboritom i racionalnom korištenju prirodnih bogatstava,

promicanju mjera na međunarodnoj razini za rješavanje regionalnih, odnosno svjetskih problema okoliša, a osobito borbi protiv klimatskih promjena.

2.   Politika Unije u području okoliša usmjerena je prema postizanju visokog stupnja zaštite, uzimajući u obzir različitost prilika u različitim regijama Unije. Temelji se na načelu opreznosti te na načelu preventivnog djelovanja, načelu da se šteta nanesena okolišu popravlja ponajprije na samom izvoru te na načelu da onečišćivač plaća.

S tim u vezi mjere usklađivanja kojima se odgovara na zahtjeve zaštite okoliša uključuju, kada je to primjereno, zaštitnu klauzulu kojom se državama članicama omogućuje da iz neekonomskih razloga zaštite okoliša poduzmu privremene mjere koje podliježu inspekcijskom postupku Unije.

3.   Pri oblikovanju politike u području okoliša Unija uzima u obzir:

dostupne znanstvene i tehničke podatke,

uvjete okoliša u različitim regijama Unije,

moguće koristi i troškove djelovanja odnosno nedjelovanja,

gospodarski i socijalni razvoj Unije u cjelini i uravnotežen razvoj njezinih regija.

4.   Unija i države članice surađuju s trećim zemljama i nadležnim međunarodnim organizacijama, svaka u okviru svojih nadležnosti. Pojedinosti suradnje Unije mogu biti predmetom sporazuma između Unije i dotičnih trećih strana.

Prethodnim podstavkom ne dovodi se u pitanje nadležnost država članica za vođenje pregovora u okviru međunarodnih tijela i sklapanje međunarodnih sporazuma.