02023R2053 — HR — 08.04.2024 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2023/2053 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2023.

o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627

( L 238 27.9.2023, 1)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2024/897 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 13. ožujka 2024.

  L 897

1

19.3.2024
▼B

UREDBA (EU) 2023/2053 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 13. rujna 2023.

o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, izmjeni uredaba (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627POGLAVLJE I.

Opće odredbe

Članak 1.

Predmet

Ovom Uredbom utvrđuju se opća pravila za ujednačenu i učinkovitu provedbu, od strane Unije, višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom (Thunnus thynnus) u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, kako ga je donijela Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna („ICCAT”).

Članak 2.

Područje primjene

Ova Uredba primjenjuje se na:

(a) 

ribarska plovila Unije i plovila Unije koja se bave rekreacijskim ribolovom koja:

i. 

love plavoperajnu tunu na području Konvencije; i

ii. 

prekrcavaju ili imaju na plovilu, među ostalim i izvan područja Konvencije, plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije;

(b) 

uzgajališta u Uniji;

(c) 

ribarska plovila trećih zemalja i plovila trećih zemalja koja se bave rekreacijskim ribolovom te koja obavljaju ribolov u vodama Unije i love plavoperajnu tunu na području Konvencije;

(d) 

plovila trećih zemalja koja prolaze inspekciju u lukama država članica i imaju na plovilu plavoperajnu tunu ulovljenu na području Konvencije ili proizvode ribarstva podrijetlom od plavoperajne tune ulovljene u vodama Unije, a koji prethodno nisu bili iskrcani ili prekrcani u lukama.

Članak 3.

Cilj

Cilj je ove Uredbe provesti višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom, kako ga je donio ICCAT, čija je namjena održati biomasu plavoperajne tune iznad razina sposobnih za proizvodnju MSY-ja.

Članak 4.

Odnos prema drugim aktima Unije

Osim ako je u ovoj Uredbi drukčije navedeno, ova Uredba primjenjuje se ne dovodeći u pitanje druge akte Unije kojima se uređuje sektor ribarstva, a posebno:

1. 

Uredbu (EZ) br. 1224/2009;

2. 

Uredbu (EZ) br. 1005/2008;

3. 

Uredbu (EU) 2017/2403 Europskog parlamenta i Vijeća ( 1 );

4. 

Uredbu (EU) 2017/2107;

5. 

Uredbu (EU) 2019/1241 Europskog parlamenta i Vijeća ( 2 ).

▼M1

Članak 5.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

1. 

„ICCAT” znači Međunarodna komisija za očuvanje atlantskih tuna;

2. 

„SCRS” znači ICCAT-ov Stalni odbor za istraživanje i statistiku;

3. 

„Konvencija” znači Međunarodna konvencija o očuvanju atlantskih tuna;

4. 

„područje Konvencije” znači geografsko područje utvrđeno u članku 1. Konvencije;

5. 

„ugovorna stranka Konvencije” znači ugovorna stranka Konvencije i neugovorna stranka, subjekt ili ribarski subjekt koji surađuju;

6. 

„subjekt” znači fizička ili pravna osoba koja upravlja poduzećem ili u vlasništvu ima poduzeće koje obavlja bilo koju aktivnost povezanu s bilo kojom fazom proizvodnje, prerade, stavljanja na tržište, distribucije i s lancima maloprodaje proizvoda ribarstva i akvakulture;

7. 

„država članica uzgajališta” ili „država članica odgovorna za uzgajalište” znači država članica pod čijom se jurisdikcijom nalazi uzgajalište;

8. 

„država članica zastave” znači država članica pod čijom zastavom plovi ribarsko plovilo;

9. 

„država članica klopke” ili „država članica odgovorna za klopku” znači države članice pod čijom se jurisdikcijom nalazi klopka;

10. 

„ribarsko plovilo” znači svako motorno plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog iskorištavanja resursa plavoperajne tune, uključujući ulovna plovila, plovila za preradu ribe, dodatna plovila, plovila za tegalj, plovila koja se bave prekrcajem, transportna plovila opremljena za prijevoz proizvoda od tune te pomoćna plovila, uz iznimku kontejnerskih plovila;

11. 

„ulovno plovilo” znači plovilo koje se upotrebljava u svrhu komercijalnog ulova resursa plavoperajne tune;

12. 

„plovilo za tegalj” znači svako plovilo koje se upotrebljava za tegljenje kaveza sa živom plavoperajnom tunom;

13. 

„plovilo za preradu” znači plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više sljedećih načina: filetiranje ili rezanje na komade, zamrzavanje i/ili prerađivanje;

14. 

„dodatno plovilo” znači svako ribarsko plovilo koje nije ulovno plovilo, plovilo za preradu, plovilo za tegalj, plovilo koje obavlja prekrcaj, transportno plovilo opremljeno za prijevoz proizvoda od tune ili pomoćno plovilo, koje ima odobrenje za ribolov plavoperajne tune radi obavljanja dodatnih zadaća;

15. 

„pomoćno plovilo” znači svako plovilo koje se upotrebljava za prijevoz mrtve plavoperajne tune (neprerađene) iz transportnog ili uzgojnog kaveza, s plovila s okružujućom mrežom plivaricom ili iz klopke u određenu luku ili do plovila za preradu;

16. 

„plovilo za mali priobalni ribolov” znači ulovno plovilo koje posjeduje najmanje tri od sljedećih pet značajki:

(a) 

duljina preko svega manja od 12 metara;

(b) 

plovilo obavlja ribolov isključivo u vodama pod jurisdikcijom države članice zastave;

(c) 

izlasci u ribolov traju kraće od 24 sata;

(d) 

maksimalan broj članova posade utvrđen je na četiri osobe;

(e) 

plovilo obavlja ribolov primjenom selektivnih tehnika sa smanjenim utjecajem na okoliš;

17. 

„veliko plovilo za ribolov plutajućim parangalom” znači plovilo za pelagijski ribolov parangalom čija duljina preko svega iznosi više od 24 metra;

18. 

„rekreacijski ribolov” znači nekomercijalne ribolovne aktivnosti kojima se morski biološki resursi iskorištavaju u svrhe rekreacije, turizma ili sporta;

19. 

„okružujuća mreža plivarica” znači svaka okružujuća mreža čije se dno stišće s pomoću užeta za zatvaranje mreže koje prolazi kroz niz obruča postavljenih na olovnju i koje omogućuje da se mreža stisne i zatvori;

20. 

„zajednička ribolovna operacija” znači svaka operacija u kojoj sudjeluju dva ili više plivaričara pri čemu se ulov jednog plivaričara pripisuje jednom plivaričaru ili više njih u skladu s prethodno dogovorenim ključem za raspodjelu;

21. 

„skupina ribolovnog alata” znači skupina ribarskih plovila koja upotrebljavaju isti alat za koji je dodijeljena kvota za skupinu;

22. 

„ribolovni napor” znači umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila radi mjerenja intenziteta ribolovnih operacija; ta mjera ovisi o vrsti alata: za ribolov parangalom mjeri se u broju udica ili udicama po satu; za plivaričare mjeri se u danima po plovilu (trajanje ribolova i trajanje traženja);

23. 

„aktivni ribolov” znači, za svako ulovno plovilo, ciljani ribolov plavoperajne tune tijekom određene ribolovne sezone;

24. 

„BCD” znači dokument o ulovu plavoperajne tune;

25. 

„eBCD” znači elektronički dokument o ulovu plavoperajne tune;

26. 

„prekrcaj” znači pretovar svih ili nekih proizvoda ribarstva s jednog ribarskog plovila na drugo ribarsko plovilo; međutim, istovar mrtve plavoperajne tune iz okružujuće mreže plivarice, klopke ili plovila za tegalj na pomoćno plovilo ne smatra se prekrcajem;

27. 

„živa plavoperajna tuna” znači plavoperajna tuna koja se čuva živa tijekom određenog razdoblja u klopci ili se živa prebacuje u uzgajališni objekt, stavlja u kaveze, uzgaja i naposljetku izlovljava ili pušta;

28. 

„izlov” znači usmrćivanje plavoperajne tune u uzgajalištima ili klopkama;

29. 

„klopka” znači statični alat pričvršćen za dno koji obično sadržava mrežu koja vodi plavoperajnu tunu u ograđeni prostor ili niz ograđenih prostora u kojima se ona čuva prije izlova ili stavljanja u uzgoj;

30. 

„stavljanje u kaveze” znači premještanje žive plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i njihovo kasnije hranjenje s ciljem tovljenja i povećanja ukupne biomase;

31. 

„kontrolno stavljanje u kaveze” znači ponovno stavljanje u kaveze koje se provodi na zahtjev kontrolnih tijela u svrhu provjere broja ili prosječne mase ribe koja se stavlja u kaveze;

32. 

„uzgoj” ili „tov” znači stavljanje plavoperajne tune u kaveze u uzgajalištima i njihovo kasnije hranjenje u cilju njihova tovljenja i povećanja ukupne biomase;

33. 

„uzgajalište” znači morsko područje na jednoj ili više lokacija koje su jasno definirane geografskim koordinatama s jasnom definicijom zemljopisne dužine i širine za svaku od točaka poligona, koje se upotrebljava za tov ili uzgoj plavoperajne tune ulovljene klopkama ili plivaričarima;

34. 

„ulazni uzgojni kapacitet” znači najveća količina divlje plavoperajne tune u tonama koju uzgajalište smije staviti u kavez tijekom ribolovne sezone;

35. 

„prebacivanje” znači svako prebacivanje:

(a) 

žive plavoperajne tune iz mreže ulovnog plovila u transportni kavez;

(b) 

žive plavoperajne tune iz klopke u transportni kavez, neovisno o prisutnosti plovila za tegalj;

(c) 

žive plavoperajne tune iz jednog transportnog kaveza u drugi;

(d) 

kaveza sa živom plavoperajnom tunom s jednog plovila za tegalj na drugo;

(e) 

žive plavoperajne tune iz kaveza u kavez unutar istog uzgajališta (prebacivanje unutar uzgajališta);

(f) 

žive plavoperajne tune iz kaveza za uzgajanje u transportni kavez;

36. 

„kontrolno prebacivanje” znači ponavljanje bilo kojeg prebacivanja koje se provodi na zahtjev kontrolnih tijela;

37. 

„prebacivanje između uzgajališta” znači premještanje žive plavoperajne tune iz jednog uzgajališta u drugo i sastoji se od dvije faze: prebacivanja iz uzgojnog kaveza na uzgajalištu davatelja u transportni kavez te zatim iz njega u kavez na uzgajalištu primatelja;

38. 

„prvo prebacivanje” znači prebacivanje žive plavoperajne tune iz okružujuće mreže plivarice ili klopke u transportni kavez;

39. 

„daljnje prebacivanje” znači svako prebacivanje koje se obavlja nakon prvog prebacivanja i prije stavljanja u kaveze na odredišnom uzgajalištu, kao što je razdvajanje ili objedinjavanje sadržaja dvaju transportnih kaveza, uz iznimku dobrovoljnih ili kontrolnih prebacivanja;

40. 

„dobrovoljno prebacivanje” znači ponavljanje svakog prebacivanja koje je dobrovoljno izvršio subjekt davatelj;

41. 

„kontrolna kamera” znači stereoskopska kamera ili konvencionalna videokamera za potrebe kontrola na temelju ove Uredbe;

42. 

„stereoskopska kamera” znači kamera s dvjema lećama ili više njih, koja ima odvojeni senzor slike ili kadar za svaku leću, što omogućuje bilježenje trodimenzionalnih slika za potrebe mjerenja duljine ribe;

43. 

„subjekt davatelj” znači zapovjednik ili predstavnik zapovjednika ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili subjekt ili predstavnik subjekta koji upravlja uzgajalištem ili klopkom, iz kojih, osim u slučaju dobrovoljnih i kontrolnih prebacivanja, potječe prebacivanje;

44. 

„država članica subjekta davatelja” znači država članica koja ostvaruje svoju jurisdikciju nad subjektom davateljem.

▼B

POGLAVLJE II.

Mjere upravljanja

Članak 6.

Uvjeti povezani s mjerama upravljanja ribarstvom

1.  
Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi osigurala da ribolovni napor njezinih ulovnih plovila i klopki bude razmjeran ribolovnim mogućnostima za plavoperajnu tunu koje su na raspolaganju toj državi članici u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Mjere koje su donijele države članice obuhvaćaju pojedinačne kvote za njihova ulovna plovila duljine preko svega veće od 24 metra koja su uvrštena na popis plovila s odobrenjem iz članka 26.
2.  
Kad se procijeni da je pojedinačna kvota plovila iscrpljena u skladu s člankom 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica od ulovnog plovila zahtijeva da se odmah uputi u luku koju je ona odredila.
3.  
U ribolovu plavoperajne tune zakupljivanje nije dopušteno.

Članak 7.

Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune

▼M1

1.  
Prijenos neizlovljene žive plavoperajne tune iz ulova prethodnih godina može se dopustiti unutar uzgajališta samo ako se razvije pojačani sustav kontrole i država članica o njemu obavijesti Komisiju. Taj sustav sastavni je dio godišnjeg plana praćenja, kontrole i inspekcija države članice iz članka 14. te uključuje barem mjere uspostavljene na temelju članaka 56.c, 56.d i 61.

▼B

2.  

Ako je prijenos dopušten u skladu sa stavkom 1., primjenjuju se sljedeće točke:

(a) 

države članice koje su odgovorne za uzgajališta do 25. svibnja svake godine ispunjavaju i podnose Komisiji izjavu o godišnjem prenošenju, koja sadržava:

i. 

količine (izražene u kg) i broj riba koji se namjerava prenijeti;

ii. 

godinu ulova;

iii. 

prosječnu masu;

iv. 

državu članicu zastave ili ugovornu stranku Konvencije;

v. 

upućivanja na BCD koji odgovara prenesenim ulovima;

vi. 

ime i ICCAT-ov broj uzgajališta;

vii. 

broj kaveza; i

viii. 

podatke o izlovljenim količinama (izražene u kg), nakon završetka izlova;

(b) 

količine prenesene u skladu sa stavkom 1. smještaju se u odvojene kaveze ili niz odvojenih kaveza u uzgajalištu na osnovi godine ulova.

3.  
Prije početka ribolovne sezone države članice koje su odgovorne za uzgajališta osiguravaju sveobuhvatnu procjenu sve žive plavoperajne tune koja se prenosi nakon masovnog izlova u uzgajalištima pod njihovom jurisdikcijom. U tu svrhu se sva živa plavoperajna tuna koja se prenosi iz ulovne godine u kojoj je obavljen masovan izlov u uzgajalištima prebacuje u druge kaveze uz primjenu sustava stereoskopskih kamera ili alternativnih metoda, pod uvjetom da one osiguravaju jednaku razinu preciznosti i točnosti, u skladu s člankom 51. U svako doba osigurava se potpuno dokumentirana sljedivost. Prijenos plavoperajne tune iz godina u kojima nije bilo masovnog izlova kontrolira se svake godine primjenom istog postupka na odgovarajuće uzorke na temelju procjene rizika.
4.  
Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju detaljna pravila za razvoj pojačanog sustava kontrole prijenosa žive plavoperajne tune. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

▼M1

Članak 8.

Prijenos neiskorištenih kvota

1.  
Automatski prijenos neiskorištenih kvota nije dopušten.
2.  
Država članica može zatražiti prijenos najviše 5 % svoje godišnje kvote u sljedeću godinu. Dotična država članica uključuje taj zahtjev u svoj godišnji plan ribolova i godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom koji treba uključiti u Unijin plan ribolova i plan upravljanja ribolovnim kapacitetom za odobrenje ICCAT-a.

▼B

Članak 9.

Prijenosi kvota

▼M1

1.  
Prijenosi kvota između Unije i drugih ugovornih stranaka Konvencije provode se isključivo uz prethodno odobrenje dotičnih država članica i dotičnih ugovornih stranaka Konvencije. Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a o količini dotičnih kvota prije prijenosa kvota.

▼B

2.  
Dopušten je prijenos kvota unutar skupine ribolovnog alata, prijenos kvota za usputni ulov i prijenos pojedinačnih ribolovnih kvota svake države članice, pod uvjetom da dotične države članice o tom prijenosu unaprijed obavijeste Komisiju kako bi Komisija mogla obavijestiti Tajništvo ICCAT-a prije nego što prijenos počne proizvoditi učinke.

Članak 10.

Smanjenja kvota u slučaju prelova

Ako države članice prelove kvote koje su im raspodijeljene i stanje se ne može ispraviti razmjenama kvota na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013, primjenjuju se članci 37. i 105. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 11.

Godišnji planovi ribolova

1.  

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan ribolova. Taj plan uključuje najmanje sljedeće informacije za ulovna plovila i klopke:

(a) 

kvote, uključujući kvote za usputni ulov, koje su raspodijeljene svakoj skupini ribolovnog alata;

(b) 

ako je primjenjivo, metodu primijenjenu za raspodjelu kvota i upravljanje njima;

(c) 

mjere za osiguravanje poštovanja pojedinačnih kvota;

(d) 

ribolovne sezone za svaku kategoriju alata;

(e) 

informacije o određenim lukama;

(f) 

pravila o usputnom ulovu; i

(g) 

broj ulovnih plovila, osim plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama), duljine preko svega veće od 24 metra i svih plivaričara s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru.

2.  
Države članice koje imaju plovila za mali priobalni ribolov s odobrenjem za ribolov plavoperajne tune raspodjeljuju posebnu sektorsku kvotu za ta plovila te tu raspodjelu uvrštavaju u svoje planove ribolova. One također u svoje planove praćenja, kontrole i inspekcije uključuju dodatne mjere za pomno praćenje iskorištenosti kvote te flote. Primjenom parametara iz stavka 1. države članice mogu odobrenja izdati različitom broju plovila kako bi u potpunosti iskoristila svoje ribolovne mogućnosti.
3.  
Portugal i Španjolska mogu raspodijeliti sektorske kvote za brodove s mamcima koji obavljaju ribolov u vodama Unije u arhipelazima Azora, Madeire i Kanarskih otoka. Te sektorske kvote uvrštavaju se u njihove godišnje planove ribolova, a u njihovim godišnjim planovima praćenja, kontrole i inspekcije jasno se utvrđuju dodatne mjere za praćenje iskorištenosti tih kvota.
4.  
Ako države članice raspodjeljuju sektorske kvote u skladu sa stavkom 2. ili 3., ne primjenjuje se minimalan zahtjev od pet tona za kvotu koji je utvrđen u primjenjivom aktu Unije o raspodjeli ribolovnih mogućnosti.
5.  
Dotična država članica svaku izmjenu godišnjeg plana ribolova podnosi Komisiji najmanje tri radna dana prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi. Komisija prosljeđuje izmjenu Tajništvu ICCAT-a najmanje jedan radni dan prije početka ribolovne aktivnosti na koju se izmjena odnosi.

Članak 12.

Raspodjela ribolovnih mogućnosti

U skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013 pri raspodjeli ribolovnih mogućnosti koje su im na raspolaganju države članice primjenjuju transparentne i objektivne kriterije, uključujući one okolišne, društvene i gospodarske prirode, te nastoje pravedno raspodijeliti nacionalne kvote među različitim segmentima flote, posebno uzimajući u obzir tradicionalni i artizanalni ribolov, te pružati poticaje za ribarska plovila Unije koja upotrebljavaju selektivni ribolovni alat ili ribolovne tehnike sa smanjenim utjecajem na okoliš.

Članak 13.

Godišnji planovi upravljanja ribolovnim kapacitetom

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom. U tom planu država članica prilagođava broj ulovnih plovila i klopki tako da se osigura da ribolovni kapacitet bude razmjeran ribolovnim mogućnostima koje su raspodijeljene ulovnim plovilima i klopkama za relevantno razdoblje kvote. Država članica prilagođava ribolovni kapacitet primjenom parametara utvrđenih u primjenjivom aktu Unije o raspodjeli ribolovnih mogućnosti. Prilagodba ribolovnog kapaciteta Unije za plivaričare ograničena je na razliku od najviše 20 % u odnosu na polazni ribolovni kapacitet iz 2018.

▼M1

Članak 14.

Godišnji plan praćenja, kontrole i inspekcija

Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan praćenja, kontrole i inspekcija radi osiguravanja usklađenosti s ovom Uredbom. Svaka država članica Komisiji podnosi svoj plan. Svaka država članica utvrđuje svoj plan u skladu s:

(a) 

ciljevima, prioritetima i postupcima te referentnim mjerilima za inspekcijske aktivnosti utvrđenima u posebnom programu kontrole i inspekcije za plavoperajnu tunu uspostavljenom na temelju članka 95. Uredbe (EZ) br. 1224/2009;

(b) 

nacionalnim akcijskim programom kontrole za plavoperajnu tunu uspostavljenim na temelju članka 46. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 do 31. prosinca 2025., a nakon tog datuma u skladu s nacionalnim programom kontrole uspostavljenim na temelju članka 93.a te uredbe.

▼B

Članak 15.

Godišnji planovi upravljanja uzgojem

1.  
Svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu uspostavlja godišnji plan upravljanja uzgojem.
2.  
U godišnjem planu upravljanja uzgojem svaka država članica osigurava da ukupni ulazni kapacitet i ukupni uzgojni kapacitet budu razmjerni procijenjenoj količini plavoperajne tune raspoložive za uzgoj.

▼M1

3.  
Države članice ograničavaju svoj kapacitet uzgoja tune u skladu s ukupnim uzgojnim kapacitetom zabilježenim u ICCAT-ov registar uzgajališta s odobrenjem za uzgoj plavoperajne tune („ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune”) ili onim koji je odobren i prijavljen ICCAT-u 2018.

▼B

4.  
Najveća ulazna količina ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti u uzgajališta pojedine države članice ograničena je na ulazne količine koje su u ICCAT-ov „registar objekata za uzgoj plavoperajne tune” upisala uzgajališta te države članice 2005., 2006., 2007. ili 2008. godine.
5.  
Ako pojedina država članica treba povećati najveću ulaznu količinu ulovljene divlje plavoperajne tune koja se smije unijeti u jedno ili više njezinih uzgajališta tuna, to povećanje mora biti razmjerno ribolovnim mogućnostima koje su raspodijeljene toj državi članici i svim uvozima žive plavoperajne tune iz druge države članice ili ugovorne stranke.

▼M1

6.  
Države članice Komisiji dostavljaju statističke podatke o godišnjoj količini ribe stavljene u kaveze (ulazni podaci o ulovljenoj divljoj ribi), izlovu i izvozu, a Komisija te podatke šalje Tajništvu ICCAT-a sve dok tajništvo ICCAT-a ne razvije funkciju izvlačenja podataka unutar sustava eBCD i dok ona ne postane dostupna.
7.  
Prema potrebi, države članice svake godine do 15. svibnja Komisiji podnose revidirane planove upravljanja uzgojem kako bi ih ona poslala Tajništvu ICCAT-a do 1. lipnja svake godine.

▼B

Članak 16.

Dostavljanje godišnjih planova

1.  

Svake godine do 31. siječnja svaka država članica koja ima kvotu za plavoperajnu tunu Komisiji podnosi sljedeće planove:

(a) 

godišnji plan ribolova za ulovna plovila i klopke kojima se lovi plavoperajna tuna u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, uspostavljen u skladu s člankom 11.;

(b) 

godišnji plan upravljanja ribolovnim kapacitetom uspostavljen u skladu s člankom 13.;

▼M1

(c) 

godišnji plan praćenja, kontrole i inspekcija uspostavljen u skladu s člankom 14.; i

▼B

(d) 

godišnji plan upravljanja uzgojem uspostavljen u skladu s člankom 15.

2.  
Komisija prikuplja planove iz stavka 1. i upotrebljava ih za izradu godišnjeg plana Unije. Komisija dostavlja godišnji plan Unije Tajništvu ICCAT-a do 15. veljače svake godine radi rasprave i odobrenja od strane ICCAT-a.
3.  
Ako država članica ne podnese Komisiji neki od planova iz stavka 1. u roku utvrđenom u tom stavku, Komisija može odlučiti Tajništvu ICCAT-a dostaviti plan Unije bez planova dotične države članice. Na zahtjev dotične države članice Komisija nastoji u obzir uzeti jedan od planova iz stavka 1. koji je podnesen nakon roka utvrđenog u tom stavku, ali prije roka predviđenog u stavku 2. Ako plan koji je podnijela država članica nije u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjih planova ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja ili sadržava ozbiljnu pogrešku koja može dovesti do toga da Komisija ICCAT-a odbije godišnji plan Unije, Komisija može odlučiti Tajništvu ICCAT-a dostaviti godišnji plan Unije bez planova dotične države članice. Komisija što prije obavješćuje dotičnu državu članicu i nastoji u godišnji plan Unije ili u izmjene godišnjeg plana Unije uključiti sve revidirane planove koje je podnijela ta država članica, pod uvjetom da su ti revidirani planovi u skladu s odredbama ove Uredbe u pogledu godišnjih planova ribolova, kapaciteta, inspekcije i uzgoja.

POGLAVLJE III.

Tehničke mjere

Članak 17.

Ribolovne sezone

1.  
Ribolov plavoperajne tune okružujućim mrežama plivaricama u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru dopušten je od 26. svibnja do 1. srpnja svake godine.
2.  
Odstupajući od stavka 1. ovog članka, Cipar i Grčka u svojim godišnjim planovima ribolova iz članka 11. mogu zatražiti da plivaričarima koji plove pod njihovom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu u istočnom Sredozemnome moru (ribolovna područja FAO-a 37.3.1. i 37.3.2.) od 15. svibnja do 1. srpnja svake godine.
3.  
Odstupajući od stavka 1. ovog članka, Hrvatska u svojem godišnjem planu ribolova iz članka 11. može zatražiti da plivaričarima koji plove pod njezinom zastavom bude dopušteno loviti plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja u Jadranskome moru (ribolovno područje FAO-a 37.2.1.) od 26. svibnja do 15. srpnja svake godine.

▼M1

4.  
Odstupajući od stavaka 1., 2. i 3., ako vremenski uvjeti onemogućuju ribolovne operacije, države članice mogu odlučiti da se ribolovne sezone iz tih stavaka prošire za jednak broj izgubljenih dana, a najviše za 10 dana.
5.  
Ribolov plavoperajne tune velikim plovilima za ribolov plutajućim parangalom u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru dopušten je u razdoblju od 1. siječnja do 31. svibnja svake godine, osim na području ograničenom na zapadno od l0° zapadne geografske dužine i sjeverno od 42° sjeverne geografske širine.

▼B

6.  
Države članice utvrđuju ribolovne sezone za svoje flote, osim za plivaričare i velika plovila za ribolov plutajućim parangalima, u svojim godišnjim planovima ribolova.

Članak 18.

Obveza iskrcavanja

Ovim poglavljem ne dovodi se u pitanje članak 15. Uredbe (EU) br. 1380/2013, uključujući sva primjenjiva odstupanja koja se na njega odnose.

Članak 19.

Minimalna referentna veličina za očuvanje

1.  
Zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati, prebacivati, iskrcavati, prevoziti, skladištiti, prodavati, izlagati ili nuditi na prodaju plavoperajnu tunu mase manje od 30 kg ili vilične duljine manje od 115 cm, uključujući onu ulovljenu kao usputni ulov ili u rekreacijskom ribolovu.
2.  

Odstupajući od stavka 1., minimalna referentna veličina za očuvanje plavoperajne tune od 8 kg ili 75 cm vilične duljine primjenjuje se na sljedeće vrste ribolova:

(a) 

plavoperajnu tunu ulovljenu u istočnom Atlantiku brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom;

(b) 

plavoperajnu tunu ulovljenu u Sredozemnome moru u malom priobalnom ribolovu svježe ribe brodovima s mamcima, plovilima za ribolov parangalima i plovilima za ribolov odmetom; i

(c) 

plavoperajnu tunu ulovljenu u Jadranskome moru plovilima koja plove pod zastavom Hrvatske za potrebe uzgoja.

3.  
Posebni uvjeti koji se primjenjuju na odstupanje iz stavka 2. utvrđeni su u Prilogu I.
4.  
Države članice izdaju odobrenje za ribolov plovilima koja obavljaju ribolov na temelju odstupanjâ iz odlomaka 2. i 3. Priloga I. Dotična plovila navode se na popisu ulovnih plovila iz članka 26.
5.  
Odbačeni ulovi mrtve ribe manje od minimalnih referentnih veličina za očuvanje utvrđenih u ovom članku oduzimaju se od kvote dotične države članice.

Članak 20.

Slučajni ulovi manji od minimalne referentne veličine za očuvanje

1.  
Odstupajući od članka 19. stavka 1., za sva ulovna plovila i klopke koji aktivno love plavoperajnu tunu dopušteno je najviše 5 % po broju slučajno ulovljenih primjeraka plavoperajne tune mase od 8 do 30 kg ili, alternativno, vilične duljine od 75 do 115 cm.
2.  
Postotak od 5 % iz stavka 1. izračunava se na temelju ukupnih ulova plavoperajne tune zadržanih na plovilu ili unutar klopke u bilo kojem trenutku nakon svake ribolovne operacije.
3.  
Slučajni ulovi oduzimaju se od kvote države članice koja je odgovorna za ulovno plovilo ili klopku.
4.  
Na slučajne ulove plavoperajne tune manje od minimalne referentne veličine za očuvanje primjenjuju se članci 31., 33., 34. i 35.

Članak 21.

Usputni ulovi

1.  
Svaka država članica određuje usputne ulove plavoperajne tune unutar svoje kvote i o tome obavješćuje Komisiju pri podnošenju svojeg plana ribolova.
2.  
Dopušteni usputni ulovi, koji ne smiju premašiti 20 % ukupnog ulova na plovilu na kraju svakog izlaska u ribolov, te metodologija primijenjena za izračun tih usputnih ulova u odnosu na ukupni ulov na plovilu jasno se definiraju u godišnjem planu ribolova iz članka 11. Postotak usputnog ulova može se izračunavati u masi ili u broju jedinki. Izračun u broju jedinki primjenjuje se samo na tunu i tuni slične vrste kojima upravlja ICCAT. Za flotu plovila za mali priobalni ribolov razina dopuštenog usputnog ulova može se izračunati na godišnjoj osnovi.
3.  
Sav usputni ulov mrtve plavoperajne tune, zadržan na plovilu ili odbačen, oduzima se od kvote države članice zastave te se bilježi i prijavljuje Komisiji u skladu s člancima 31. i 32.
4.  
Ako država članica nema kvotu za plavoperajnu tunu, dotični usputni ulov oduzima se od posebne kvote Unije za usputni ulov plavoperajne tune, utvrđene u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013.
5.  
Ako je ukupna kvota raspodijeljena državi članici iscrpljena, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod njezinom zastavom i ta država članica poduzima potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. Ako je iscrpljena posebna kvota Unije za usputni ulov plavoperajne tune utvrđena u skladu s člankom 43. stavkom 3. UFEU-a i člankom 16. Uredbe (EU) br. 1380/2013, ulov plavoperajne tune nije dopušten plovilima koja plove pod zastavom država članica koje nemaju kvotu za plavoperajnu tunu i te države članice poduzimaju potrebne mjere da se osigura puštanje usputnih ulova plavoperajne tune. U tim slučajevima zabranjuje se prerada i stavljanje na tržište mrtve plavoperajne tune i svi se ulovi bilježe. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji informacije o količini usputnih ulova mrtve plavoperajne tune, a ona ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.
6.  
Na plovilima koja ne love aktivno plavoperajnu tunu količina plavoperajne tune koja se zadržava na plovilu mora se jasno razdvojiti od drugih vrsta kako bi se kontrolnim tijelima omogućilo praćenje usklađenosti s ovim člankom. Taj se usputni ulov može staviti na tržište ako mu je priložen eBCD.

▼M1

Članak 21.a

Zabrana zadržavanja plavoperajne tune na dodatnim plovilima

Plavoperajna tuna ne zadržava se na dodatnim plovilima niti se prevozi njima.

▼B

Članak 22.

Upotreba zrakoplovnih sredstava

Za traženje plavoperajne tune zabranjuje se upotreba svih zrakoplovnih sredstava, uključujući zrakoplove, helikoptere ili sve vrste bespilotnih letjelica.

POGLAVLJE IV.

Rekreacijski ribolov

Članak 23.

Posebna kvota za rekreacijski ribolov

▼M1

1.  
Države članice mogu, prema potrebi, dodijeliti posebnu kvotu za rekreacijski ribolov. Pri takvoj raspodjeli uzima se u obzir moguća mrtva plavoperajna tuna, među ostalim u okviru ribolova za ulov i puštanje. Države članice pri podnošenju svojih planova ribolova obavješćuju Komisiju o kvoti raspodijeljenoj za rekreacijski ribolov.

▼B

2.  
Ulovi mrtve plavoperajne tune prijavljuju se i oduzimaju od kvote države članice.

Članak 24.

Posebni uvjeti za rekreacijski ribolov

▼M1

1.  

Države članice koje imaju kvotu za plavoperajnu tunu raspodijeljenu za rekreacijski ribolov uređuju taj ribolov izdavanjem odobrenja za ribolov plovilima za potrebe rekreacijskog ribolova. Na zahtjev ICCAT-a države članice stavljaju Komisiji na raspolaganje popis tih plovila kojima je izdano odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Komisija taj popis elektroničkim putem prosljeđuje ICCAT-u. Taj popis sadržava za svako plovilo sljedeće informacije:

(a) 

ime plovila;

(b) 

broj iz registra;

(c) 

broj iz ICCAT-ova registra (ako postoji);

(d) 

prethodno ime (ako postoji);

(e) 

imena i adrese vlasnikâ i subjekata.

▼B

2.  
U rekreacijskom ribolovu zabranjuje se loviti, zadržavati na plovilu, prekrcavati ili iskrcavati više od jedne plavoperajne tune po plovilu na dan.
3.  
Zabranjuje se stavljanje na tržište plavoperajne tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu.

▼M1

4.  
Svaka država članica bilježi podatke o ulovu, uključujući masu svake plavoperajne tune ulovljene u rekreacijskom ribolovu, te do 30. lipnja svake godine dostavlja Komisiji podatke za prethodnu godinu. Komisija te informacije dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

▼B

5.  
Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri osiguralo puštanje plavoperajne tune, posebno juvenilnih primjeraka, ako je uhvaćena živa u okviru rekreacijskog ribolova. Sve se plavoperajne tune iskrcavaju cijele, bez škrga i/ili utrobe.

Članak 25.

Ulov, označivanje i puštanje

1.  
Odstupajući od članka 23. stavka 1., države članice koje su dale odobrenje za ribolov za „ulov i puštanje” u sjeveroistočnom Atlantiku koji obavljaju isključivo plovila za sportski ribolov mogu dopustiti ograničenom broju plovila za sportski ribolov da ciljano love plavoperajnu tunu u svrhu ribolova za ulov, označivanje i puštanje bez potrebe da im se dodijeli posebna kvota. Ta plovila obavljaju ribolov u kontekstu znanstvenog projekta istraživačkog instituta uključenog u program znanstvenog istraživanja. O rezultatima projekta obavješćuju se relevantna tijela države članice zastave.
2.  
Za plovila koja obavljaju znanstveno istraživanje u okviru ICCAT-ova istraživačkog programa za plavoperajnu tunu ne smatra se da obavljaju aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja” iz stavka 1.
3.  

Države članice koje daju odobrenja za aktivnosti „ulova, označivanja i puštanja”:

(a) 

podnose opis tih aktivnosti i mjera koje se na njih primjenjuju kao sastavni dio svojih planova ribolova iz članka 12. odnosno inspekcijskih planova iz članka 15.;

(b) 

pomno prate aktivnosti dotičnih plovila kako bi osigurale njihovu usklađenost s ovom Uredbom;

(c) 

osiguravaju da operacije označivanja i puštanja provodi obučeno osoblje kako bi se osigurala visoka stopa preživljavanja jedinki; i

(d) 

Komisiji do 30. lipnja svake godine podnose godišnje izvješće o provedenim znanstvenim aktivnostima. Komisija prosljeđuje izvješće Tajništvu ICCAT-a 60 dana prije sastanka SCRS-a naredne godine.

4.  
Sve plavoperajne tune koje uginu u aktivnostima „ulova, označivanja i puštanja” prijavljuju se i oduzimaju od kvote države članice zastave.

POGLAVLJE V.

Kontrolne mjere

Odjeljak 1.

Popisi i registri plovila i klopki

Članak 26.

Popisi i registri plovila

▼M1

1.  

Države članice svake godine, mjesec dana prije početka razdoblja odobrenja za ribolov, Komisiji podnose sljedeće popise plovila:

(a) 

popis svih ulovnih plovila koja aktivno obavljaju ribolov plavoperajne tune; i

(b) 

popis svih ostalih plovila, osim ulovnih plovila, koja se bave aktivnostima povezanima s plavoperajnom tunom.

Svaki popis plovila sadržava sljedeće informacije:

(a) 

ime plovila i njegov broj iz registra;

(b) 

specifikaciju vrste plovila u kojoj se razlikuju barem ulovna plovila, plovila za tegalj, pomoćna plovila, dodatna plovila i plovila za preradu;

(c) 

dužinu i bruto registriranu tonažu (BRT) ili, ako je moguće, bruto tonažu (BT);

(d) 

broj IMO (ako je primjenjivo);

(e) 

upotrijebljeni alat (ako postoji);

(f) 

prethodnu zastavu (ako postoji);

(g) 

prethodno ime (ako postoji);

(h) 

prethodne pojedinosti o brisanju iz drugih registara;

(i) 

međunarodni radijski pozivni znak (ako postoji);

(j) 

imena i adrese vlasnikâ i subjekata; i

(k) 

razdoblje tijekom kojeg je odobren ribolov i prijevoz plavoperajne tune za uzgoj.

Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a 15 dana prije početka ribolovne aktivnosti kako bi se plovila uvrštena na te popise mogla unijeti u ICCAT-ov registar plovila s odobrenjem za ribolov te, prema potrebi, u ICCAT-ov registar plovila duljine preko svega od 20 metara ili više koja imaju odobrenje za ribolov na području Konvencije.

▼B

2.  
Tijekom kalendarske godine ribarsko plovilo može se uvrstiti u oba popisa iz stavka 1., pod uvjetom da nije uvršteno u oba popisa istodobno.
3.  
Informacije o plovilima iz stavka 1. točaka (a) i (b) sadržavaju ime plovila i broj iz registra flote Unije (CFR) kako je utvrđeno u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2017/218 ( 3 ).
4.  
Komisija ne prihvaća retroaktivnu dostavu popisâ iz stavka 1.

▼M1

5.  

Naknadne izmjene popisâ iz stavka 1. i informacija iz stavaka 1. i 3. tijekom kalendarske godine prihvaćaju se samo ako je prijavljenom ribarskom plovilu onemogućeno da sudjeluje u ribolovu zbog opravdanih operativnih razloga ili više sile. U takvim okolnostima dotična država članica bez odgode obavješćuje Komisiju o toj činjenici i dostavlja joj:

(a) 

sve pojedinosti o ribarskom plovilu ili plovilima kojima se namjerava zamijeniti to ribarsko plovilo; i

(b) 

sveobuhvatno izvješće o razlogu kojim se opravdava zamjena i sve relevantne popratne dokaze ili upućivanja.

▼B

6.  
Komisija prema potrebi tijekom godine mijenja informacije o plovilima iz stavka 1. ovog članka dostavom ažuriranih informacija Tajništvu ICCAT-a u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2017/2403.

Članak 27.

Odobrenja za ribolov za plovila

1.  
Države članice izdaju odobrenja za ribolov plovilima uvrštenima na jedan od popisa iz članka 26. stavaka 1. i 5. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i izdaju se u formatu utvrđenom u tom prilogu. Države članice osiguravaju da su informacije navedene u odobrenju za ribolov točne i u skladu s ovom Uredbom.
2.  
Ne dovodeći u pitanje članak 21. stavak 6., smatra se da ribarska plovila Unije koja nisu upisana u ICCAT-ov registar iz članka 26. stavka 1. nemaju odobrenje za ribolov, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, prijevoz, prebacivanje, preradu ili iskrcavanje plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru.
3.  
Kad se procijeni da je pojedinačna kvota raspodijeljena plovilu iscrpljena, država članica zastave povlači odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano plovilu i može od plovila zatražiti da se odmah uputi u luku koju je ona odredila.

Članak 28.

Popisi i registri klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune

▼M1

1.  
Svaka država članica kao dio svojeg plana ribolova Komisiji elektroničkim putem podnosi popis klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Taj popis uključuje naziv klopki i njihov broj iz registra te geografske koordinate poligona klopke. Komisija te informacije šalje Tajništvu ICCAT-a kako bi se te klopke upisale u ICCAT-ov registar klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune.

▼B

2.  
Države članice izdaju odobrenja za ribolov za klopke uvrštene u popis iz stavka 1. Odobrenja za ribolov sadržavaju barem informacije utvrđene u Prilogu VII. i u formatu su utvrđenom u tom prilogu. Države članice osiguravaju da su informacije navedene u odobrenju za ribolov točne i u skladu s ovom Uredbom.
3.  
Za klopke Unije koje nisu upisane u ICCAT-ov registar klopki koje je dopušteno upotrebljavati za ribolov plavoperajne tune smatra se da nemaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Plavoperajnu tunu ulovljenu takvim klopkama zabranjuje se zadržavati na plovilu, prebacivati, stavljati u kaveze i iskrcavati.
4.  
Kad se procijeni da je kvota koja im je raspodijeljena iscrpljena, država članica zastave povlači odobrenje za ribolov plavoperajne tune koje je izdano za klopke.

▼M1

5.  
Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svakom dodavanju na popis, uklanjanju s popisa i izmjeni popisa klopki koje imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Komisija bez odgode šalje te promjene tajništvu ICCAT-a.

Članak 28.a

Popisi i registar uzgajališta

1.  

Svaka država članica kao dio svojeg plana ribolova Komisiji elektroničkim putem podnosi popis uzgajališta s odobrenjem za uzgoj plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Taj popis uključuje sljedeće informacije:

(a) 

naziv uzgajališta;

(b) 

broj iz registra;

(c) 

imena i adrese vlasnikâ i subjekata;

(d) 

ulazni i ukupni uzgojni kapacitet dodijeljen svakom uzgajalištu;

(e) 

geografske koordinate područja odobrenih za aktivnosti uzgoja; i

(f) 

status uzgajališta (aktivno ili neaktivno).

Komisija te informacije šalje Tajništvu ICCAT-a kako bi se ta uzgajališta upisala u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune.

2.  
Za uzgajališta koja nisu upisana u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune smatra se da nemaju odobrenje za uzgoj plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru.
3.  
Aktivnosti uzgoja, uključujući hranjenje u cilju tovljenja ili izlov, ne odobravaju se izvan za to utvrđenih geografskih koordinata.
4.  
Države članice odmah obavješćuju Komisiju o svakom dodavanju na popis, uklanjanju s popisa i izmjeni popisa uzgajališta. Komisija bez odgode šalje te promjene Tajništvu ICCAT-a.
5.  
Države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi osigurale da se plavoperajna tuna ne smješta u uzgajalište koje nije navedeno u ICCAT-ovu registru objekata za uzgoj plavoperajne tune i da ta uzgajališta ne primaju plavoperajnu tunu s plovila koja nisu uvrštena u ICCAT-ov registar plovila. Države članice poduzimaju mjere potrebne kako bi zabranile sve operacije u okviru uzgajališta koja nisu upisana u ICCAT-ov registar objekata za uzgoj plavoperajne tune.

▼B

Članak 29.

Informacije o ribolovnim aktivnostima

1.  

Svaka država članica do 15. srpnja svake godine Komisiji podnosi detaljne informacije o ulovima plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru tijekom prethodne godine. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a do 31. srpnja svake godine. Te informacije uključuju:

(a) 

ime i ICCAT-ov broj svakog ulovnog plovila;

(b) 

razdoblje odobrenja za svako ulovno plovilo;

(c) 

ukupan ulov svakog ulovnog plovila, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova, tijekom cijelog razdoblja odobrenja;

(d) 

ukupan broj dana tijekom kojih je svako ulovno plovilo obavljalo ribolov u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru tijekom cijelog razdoblja odobrenja; i

(e) 

ukupan ulov izvan razdoblja odobrenja (usputni ulov).

2.  

Države članice podnose sljedeće informacije Komisiji o ribarskim plovilima koja plove pod njihovom zastavom i nemaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru, ali su ulovila plavoperajnu tunu kao usputni ulov:

(a) 

ime i ICCAT-ov broj ili, ako plovilo nije u ICCAT-ovu registru, nacionalni registracijski broj plovila; i

(b) 

ukupne ulove plavoperajne tune.

3.  
Države članice Komisiji dostavljaju sve informacije o svim plovilima koja nisu obuhvaćena stavcima 1. i 2., ali za koja se zna ili pretpostavlja da su obavljala ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru. Čim joj te informacije postanu dostupne, Komisija ih dostavlja Tajništvu ICCAT-a.

Članak 30.

Zajedničke ribolovne operacije

1.  
Zajednička ribolovna operacija u ribolovu plavoperajne tune dopušta se samo ako plovila koja u njoj sudjeluju imaju odobrenje države članice zastave odnosno država članica zastave. Kako bi dobio odobrenje za ribolov, svaki plivaričar mora biti opremljen za ribolov plavoperajne tune, imati pojedinačnu kvotu i ispunjavati obveze izvješćivanja utvrđene u članku 32.
2.  
Kvota koja se raspodjeljuje zajedničkoj ribolovnoj operaciji jednaka je zbroju kvota raspodijeljenih plivaričarima koji u njoj sudjeluju.
3.  
Plivaričari Unije ne smiju sudjelovati u zajedničkim ribolovnim operacijama s plivaričarima iz drugih ugovornih stranaka Konvencije.
4.  

Obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za sudjelovanje u zajedničkoj ribolovnoj operaciji utvrđen je u Prilogu IV. Svaka država članica poduzima potrebne mjere kako bi dobila sljedeće informacije od svojih plivaričara koji sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji:

(a) 

traženo razdoblje odobrenja za zajedničku ribolovnu operaciju;

(b) 

identitet uključenih subjekata;

(c) 

kvote pojedinačnih plovila;

(d) 

ključ za raspodjelu ulova među plovilima; i

(e) 

informacije o odredišnim uzgajalištima.

5.  
Najmanje 10 dana prije početka zajedničke ribolovne operacije svaka država članica informacije iz stavka 4. podnosi Komisiji u formatu iz Priloga IV. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a i državi članici zastave ostalih ribarskih plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribarskoj operaciji najmanje pet dana prije početka ribolovne operacije.
6.  
U slučaju više sile rokovi iz stavka 5. ne primjenjuju se na informacije o odredišnim uzgajalištima. U tom slučaju države članice Komisiji što prije podnose ažurirane informacije, zajedno s opisom događaja koji čine višu silu. Komisija te informacije prosljeđuje Tajništvu ICCAT-a.

Odjeljak 2.

Bilježenje ulova

Članak 31.

Zahtjevi u pogledu bilježenja

1.  
Zapovjednici ulovnih plovila Unije vode očevidnik o ribolovu u koji bilježe svoje operacije u skladu s člancima 14., 15., 23. i 24. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 i odjeljkom A Priloga II. ovoj Uredbi.
2.  
Zapovjednici Unijinih plovila za tegalj, pomoćnih plovila i plovila za preradu bilježe svoje aktivnosti u skladu sa zahtjevima utvrđenima u odjeljcima B, C i D Priloga II.

Članak 32.

Izvješća o ulovu koja šalju zapovjednici plovila i subjekti koji upravljaju klopkama

1.  
Zapovjednici ulovnih plovila Unije koja se bave aktivnim ribolovom svojim državama članicama zastave šalju dnevna izvješća o ulovu tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća nisu obvezna za plovila u luci, osim ako sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji. Podaci iz izvješća preuzimaju se iz očevidnikâ i obuhvaćaju datum, vrijeme, mjesto (geografsku širinu i dužinu) te masu i broj primjeraka plavoperajne tune ulovljene na području Konvencije, uključujući puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Zapovjednici šalju izvješća u formatu utvrđenom u Prilogu III. ili u formatu koji zahtijeva država članica.
2.  
Zapovjednici plivaričara sastavljaju dnevna izvješća o ulovu iz stavka 1. za svaku ribolovnu operaciju, uključujući operacije bez ostvarenog ulova. Zapovjednik plovila ili njegov ovlašteni zastupnik šalje izvješća svojoj državi članici zastave do 9:00 sati (GMT) za prethodni dan.
3.  
Subjekti koji upravljaju klopkama i aktivno se bave ribolovom plavoperajne tune, ili njihovi ovlašteni zastupnici, sastavljaju dnevna izvješća te ih svakih 48 sati šalju svojim državama članicama zastave tijekom cijelog razdoblja u kojem imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune. Ta izvješća obuhvaćaju ICCAT-ov registracijski broj klopke, datum i vrijeme ulova, masu i broj primjeraka ulovljene plavoperajne tune, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova, puštene ulove i odbačene ulove mrtve ribe. Te informacije šalju u formatu utvrđenom u Prilogu III.
4.  
Zapovjednici ulovnih plovila koja nisu plivaričari svojim državama članicama zastave šalju izvješća iz stavka 1. do utorka u 12:00 sati (GMT) za prethodni tjedan koji završava nedjeljom.

Odjeljak 3.

Iskrcaj i prekrcaj

Članak 33.

Određene luke

1.  
Svaka država članica kojoj je raspodijeljena kvota za plavoperajnu tunu određuje luke u kojima je dopušteno iskrcavati ili prekrcavati plavoperajnu tunu. Informacije o određenim lukama uvrštavaju se u godišnji plan ribolova iz članka 11. Države članice bez odgode obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni informacija o određenim lukama. Komisija te informacije bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a.
2.  

Da bi se luka utvrdila kao određena luka, država članica luke osigurava da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

(a) 

utvrđeno je vrijeme iskrcaja ili prekrcaja;

(b) 

utvrđeno je mjesto iskrcaja ili prekrcaja; i

(c) 

utvrđeni su postupci inspekcije i nadzora kojima se osigurava inspekcijska pokrivenost u svakom trenutku tijekom iskrcavanja i prekrcavanja i na svim mjestima iskrcaja i prekrcaja u skladu s člankom 35.

3.  
Zabranjuje se s ulovnih plovila, plovila za preradu i pomoćnih plovila iskrcavati ili prekrcavati bilo koje količine plavoperajne tune ulovljene u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru bilo gdje osim u lukama koje su odredile ugovorne stranke Konvencije i države članice. Iznimno, mrtva plavoperajna tuna, izlovljena u klopki ili kavezu, može se pomoćnim plovilom prevesti do plovila za preradu, pod uvjetom da se takav prijevoz obavlja u prisustvu kontrolnog tijela.

▼M1

4.  
Ovaj se članak primjenjuje ne dovodeći u pitanje pravo pristupa luci na temelju međunarodnog prava u pogledu ribarskih plovila u nevolji ili u slučaju više sile.

▼B

Članak 34.

Prethodna obavijest o iskrcaju

1.  
Članak 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 primjenjuje se na zapovjednike ribarskih plovila Unije duljine preko svega 12 metara ili više koja su uvrštena na popis plovila iz članka 26. Prethodna obavijest na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 šalje se nadležnom tijelu države članice (uključujući državu članicu zastave) ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati.

▼M1

2.  

Prije ulaska u luku zapovjednici ili predstavnici zapovjednika ribarskih plovila Unije, uključujući plovila za preradu i pomoćna plovila, uvrštenih na popis plovila iz članka 26. najmanje četiri sata prije predviđenog vremena dolaska u luku nadležnom tijelu svoje države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije čije luke ili objekt za iskrcaj žele upotrebljavati dostavljaju barem sljedeće informacije:

(a) 

predviđeni datum i vrijeme dolaska;

(b) 

procijenjenu količinu plavoperajne tune koja je zadržana na plovilu;

(c) 

informacije o geografskom području na kojem su ostvareni ulovi.

▼B

3.  
Ako je na temelju primjenjivog prava Unije državama članicama dopušteno primjenjivati razdoblje za slanje prethodne obavijesti koje je kraće od četiri sata prije predviđenog vremena dolaska, obavijest o procijenjenim količinama plavoperajne tune zadržane na plovilu može se poslati u odgovarajuće vrijeme prije dolaska. Ako je ribolovno područje na udaljenosti manjoj od četiri sata od luke, procijenjene količine plavoperajne tune zadržane na plovilu mogu se izmijeniti u bilo kojem trenutku prije dolaska.
4.  
Tijela države članice luke vode evidenciju o svim prethodnim obavijestima za tekuću godinu.

▼M1

5.  
Relevantna kontrolna tijela države članice luke kontroliraju sve iskrcaje u Uniji, a određeni postotak podvrgava se inspekciji na osnovi sustava procjene rizika koji uključuje kvote, veličinu flote i ribolovni napor. Svaka država članica u godišnjem planu praćenja, kontrole i inspekcija iz članka 14. detaljno opisuje takav sustav kontrole koji je donijela.

▼B

6.  
Neovisno o duljini preko svega plovila, zapovjednici ulovnih plovila Unije u roku od 48 sati od dovršetka iskrcaja podnose iskrcajnu deklaraciju nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije u kojoj je proveden iskrcaj te svojoj državi članici zastave. Zapovjednik ulovnog plovila Unije odgovoran je za cjelovitost i točnost deklaracije te ih potvrđuje. U iskrcajnoj se deklaraciji, kao najmanji zahtjev, navode količine iskrcane plavoperajne tune te područje na kojem su ulovljene. Svi se iskrcani ulovi važu. Država članica luke šalje zapisnik o iskrcaju tijelima države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije 48 sati nakon završetka iskrcaja.

Članak 35.

Prekrcaj

1.  
Ribarskim plovilima Unije koja na plovilu drže plavoperajnu tunu ili plovilima trećih zemalja u vodama Unije zabranjuje se prekrcaj na moru u svim okolnostima.
2.  
Ne dovodeći u pitanje članak 52. stavke 2. i 3. te članke 54. i 57. Uredbe (EU) 2017/2107, ribarska plovila prekrcavaju ulove plavoperajne tune isključivo u određenim lukama iz članka 33. ove Uredbe.
3.  
Zapovjednik ribarskog plovila na koje se obavlja prekrcaj, ili zapovjednikov zastupnik, relevantnim tijelima države luke najmanje 72 sata prije predviđenog vremena dolaska u luku dostavlja informacije navedene u obrascu prekrcajne deklaracije iz Priloga V. Za svaki prekrcaj potrebno je prethodno odobrenje države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije koja je država zastave dotičnog ribarskog plovila s kojeg se obavlja prekrcaj. Nadalje, u vrijeme prekrcaja zapovjednik plovila s kojeg se obavlja prekrcaj obavješćuje svoju državu članicu zastave ili ugovornu stranku Konvencije o datumima koji se zahtijevaju na temelju Priloga V.
4.  
Po dolasku plovila u luku država članica luke provodi inspekciju plovila na koje je obavljen prekrcaj i provjerava količine i dokumentaciju povezane s prekrcajem.

▼M1

5.  
Zapovjednici ili predstavnici zapovjednika ribarskih plovila Unije koja sudjeluju u operacijama prekrcaja ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju i šalju je nadležnim tijelima svoje države članice zastave najkasnije pet radnih dana nakon datuma prekrcaja u luci. Zapovjednici ili predstavnici zapovjednika ribarskih plovila s kojih se obavlja prekrcaj ispunjavaju ICCAT-ovu deklaraciju o prekrcaju u skladu s formatom utvrđenim u Prilogu V. ICCAT-ova deklaracija o prekrcaju povezana je s eBCD-om kako bi se olakšala provjera podataka koji su u njoj sadržani.

▼B

6.  
Država članica luke u roku od pet dana od završetka prekrcaja šalje zapisnik o prekrcaju tijelu države članice zastave ili ugovorne stranke Konvencije plovila s kojeg je obavljen prekrcaj.
7.  
Inspekciju svih prekrcaja obavljaju nadležna tijela država članica određene luke.

Odjeljak 4.

Obveze izvješćivanja

▼M1

Članak 36.

Izvješća o ulovu koja podnose države članice

Svaka država članica svaka dva tjedna Komisiji podnosi izvješća o ulovu. Ta izvješća uključuju podatke koji se zahtijevaju na temelju članka 32. o klopkama i ulovnim plovilima. Informacije se razvrstavaju prema vrsti ribolovnog alata. Komisija te informacije bez odgode šalje Tajništvu ICCAT-a.

▼B

Članak 37.

Informacije o iscrpljenju kvote

1.  
Dodatno uz pridržavanje članka 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota raspodijeljena skupini ribolovnog alata dosegnula 80 %.
2.  
Dodatno uz pridržavanje članka 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 svaka država članica obavješćuje Komisiju kad se procijeni da je kvota raspodijeljena skupini ribolovnog alata, zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili plivaričaru iscrpljena. Tim informacijama priloženi su službeni dokumenti kojima se dokazuje da je država članica za flotu, skupinu ribolovnog alata, zajedničku ribolovnu operaciju ili plovila s pojedinačnom kvotom izdala nalog za prestanak ribolova ili povratak plovila u luku, s jasno naznačenim datumom i vremenom zabrane ribolova.
3.  
Komisija obavješćuje Tajništvo ICCAT-a o datumima iscrpljenja Unijine kvote za plavoperajnu tunu.

Odjeljak 5.

Programi promatrača

Članak 38.

Program nacionalnih promatrača

1.  

Svaka država članica osigurava da je raspoređivanjem nacionalnih promatrača, koji posjeduju službeni identifikacijski dokument, na ribarska plovila i klopke aktivne u ribolovu plavoperajne tune, obuhvaćeno najmanje:

(a) 

20 % njezinih aktivnih pelagičkih koća (duljih od 15 metara);

(b) 

20 % njezinih aktivnih plovila s parangalima (duljih od 15 metara);

(c) 

20 % njezinih aktivnih brodova s mamcima (duljih od 15 metara);

(d) 

100 % plovila za tegalj;

(e) 

100 % izlova klopkama.

Države članice koje imaju manje od pet ulovnih plovila u kategorijama navedenima u prvom podstavku točkama (a), (b) i (c) i koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune osiguravaju da je raspoređivanjem nacionalnih promatrača obuhvaćeno najmanje 20 % razdoblja tijekom kojeg su plovila aktivna u ribolovu plavoperajne tune.

▼M1

2.  
Odstupajući od stavka 1., za puštanje tune iz uzgajališta na plovilima za tegalj prisutni su samo ICCAT-ovi regionalni promatrači iz članka 39.
3.  
Obveze, odgovornosti i zadaće nacionalnih promatrača utvrđene su u Prilogu VIII.

▼B

4.  
Podaci i informacije prikupljeni u okviru programa promatrača svake države članice dostavljaju se Komisiji. Komisija te podatke i informacije prosljeđuje SCRS-u ili Tajništvu ICCAT-a, ovisno o slučaju.

▼M1

5.  

Za potrebe ovog članka države članice osiguravaju:

(a) 

reprezentativnu vremensku i prostornu pokrivenost kako bi se osiguralo da Komisija primi odgovarajuće i primjerene podatke i informacije o ulovu, ribolovnom naporu i drugim znanstvenim i upravljačkim aspektima, uzimajući u obzir značajke flota i ribolova;

(b) 

pouzdane protokole prikupljanja podataka;

(c) 

da su promatrači propisno obučeni i imaju odobrenje prije raspoređivanja;

(d) 

dostavljanje promatračima, prije početka raspoređivanja, popisa kontakata unutar nadležnog tijela države članice koje mogu izvijestiti o svojim opažanjima;

(e) 

u mjeri u kojoj je to izvedivo, što manje ometanje operacija plovila i klopki kojima se obavlja ribolov na području primjene Konvencije;

(f) 

da zapovjednici ribarskih plovila i subjekti koji upravljaju klopkama promatračima dopuštaju pristup elektroničkim sredstvima komunikacije koji se nalaze na ribarskom plovilu ili klopci.

▼B

Članak 39.

ICCAT-ov program regionalnih promatrača

1.  
Države članice osiguravaju učinkovitu provedbu ICCAT-ova programa regionalnih promatrača kako je utvrđeno u ovom članku i Prilogu VIII.
2.  

Države članice osiguravaju da je ICCAT-ov regionalni promatrač prisutan:

(a) 

na svim plivaričarima koji imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune;

(b) 

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune s plivaričara;

(c) 

za vrijeme svakog prebacivanja plavoperajne tune iz klopki u transportne kaveze;

▼M1

(d) 

za vrijeme svakog prebacivanja iz jednog kaveza za uzgoj u transportne kaveze, koji se tegle u drugo uzgajalište;

▼B

(e) 

za vrijeme svakog stavljanja u kaveze plavoperajne tune u uzgajalištima;

(f) 

za vrijeme svakog izlova plavoperajne tune u uzgajalištima; i

(g) 

za vrijeme puštanja plavoperajne tune iz uzgajališnih kaveza u more.

▼M1

2.a  
Odstupajući od stavka 1., relevantna država članica može odobriti izlov s uzgajališta do 1 000  kg dnevno i najviše 50 tona po uzgajalištu godišnje s ciljem opskrbe tržišta svježe plavoperajne tune pod uvjetom da ovlašteni nacionalni inspektor iz države članice uzgajališta bude na terenu tijekom 100 % takvih izlova te da nadzire cjelokupnu operaciju. Taj ovlašteni nacionalni inspektor također ovjerava izlovljene količine u sustavu eBCD. U takvim slučajevima potpis ICCAT-ovog regionalnog promatrača nije potreban u odjeljku eBCD-a za informacije o izlovu.

▼B

3.  
Plivaričari bez ICCAT-ova regionalnog promatrača ne smiju obavljati ribolov plavoperajne tune.

▼M1

4.  
Države članice osiguravaju da je jedan ICCAT-ov regionalni promatrač dodijeljen za svako uzgajalište tijekom cijelog razdoblja operacija stavljanja u kaveze i izlova. U slučaju više sile i nakon što država članica uzgajališta potvrdi okolnosti koje čine višu silu ili ako susjedna uzgajališta, koja je odobrila i kontrolira ista država članica uzgajališta, zajednički djeluju kao jedna jedinica, jedan ICCAT-ov regionalni promatrač može biti upućen na više od jednog uzgajališta kako bi se zajamčio kontinuitet operacija u uzgajalištima ako se osigura da se zadaće ICCAT-ovog regionalnog promatrača propisno obavljaju i nakon što se dobije potvrda države članice uzgajališta.
4.a  
Odstupajući od stavka 4., u slučaju prebacivanja između dvaju različitih uzgajališta koja su pod jurisdikcijom iste države članice, može se dodijeliti jedan ICCAT-ov regionalni promatrač za cijeli postupak, uključujući prebacivanje ribe u transportni kavez za tegalj, tegljenje ribe iz uzgajališta davatelja do odredišnog uzgajališta i stavljanje ribe u kaveze u odredišnom uzgajalištu. U tom slučaju uzgajalište davatelj raspoređuje ICCAT-ovog regionalnog promatrača, a troškove dijele uzgajalište davatelj i odredišno uzgajalište, osim ako subjekti koji upravljaju tim uzgajalištima odrede drukčije.

▼B

5.  

Zadaće ICCAT-ovih regionalnih promatrača su osobito sljedeće:

(a) 

promatrati i bilježiti operacije ribolova i uzgoja u skladu s relevantnim ICCAT-ovim mjerama očuvanja i upravljanja, među ostalim pristupanjem snimkama stereoskopske kamere u vrijeme stavljanja u kaveze koja omogućuje mjerenje duljine i procjenu odgovarajuće mase;

(b) 

potpisivati ITD-e i BCD-e ako su informacije koje su u njima sadržane u skladu s njihovim zapažanjima. U suprotnom, ICCAT-ov regionalni promatrač u ITD-ima i BCD-ima navodi svoju prisutnost, razloge svojeg neslaganja te detaljno navodi pravila ili postupke koji se nisu poštovali;

(c) 

obavljati znanstveni rad, među ostalim prikupljati uzorke na temelju smjernica SCRS-a.

▼M1

6.  
Zapovjednici, članovi posade i subjekti koji upravljaju uzgajalištima, klopkama i plovilima ne smiju ni na koji način ometati ICCAT-ove regionalne promatrače u obavljanju njihovih dužnosti, zastrašivati ih, uplitati se u njihov rad ni neopravdano utjecati na njih.
7.  
Obveze, odgovornosti i zadaće ICCAT-ovih regionalnih promatrača utvrđene su u Prilogu VIII.

▼B

Odjeljak 6.

Prebacivanje

Članak 40.

Odobrenje za prebacivanje

▼M1

1.  

Prije početka operacije prebacivanja, uključujući dobrovoljno prebacivanje, subjekt davatelj državi članici zastave, uzgajališta ili klopke šalje prethodnu obavijest o prebacivanju u kojoj navodi:

(a) 

broj jedinki i procijenjenu masu jedinki plavoperajne tune koju treba prebaciti;

(b) 

ime i ICCAT-ov broj ulovnog plovila, plovila za tegalj, uzgajališta ili klopke;

(c) 

datum i lokaciju ulova;

(d) 

datum i predviđeno vrijeme prebacivanja;

(e) 

procjenu položaja (geografska širina i dužina) na kojem će se obaviti prebacivanje te broj kaveza davatelja i broj kaveza primatelja;

(f) 

ime i ICCAT-ov broj odredišnog uzgajališta;

(g) 

ime i ICCAT-ov broj uzgajališta davatelja, u slučaju prebacivanja iz kaveza za uzgoj u transportni kavez;

(h) 

brojeve dvaju kaveza za uzgoj i svih transportnih kaveza obuhvaćenih operacijom, u slučaju prebacivanja unutar uzgajališta.

▼M1 —————

▼M1

3.  
Svim kavezima koji se upotrebljavaju u prebacivanju i povezanom prijevozu žive plavoperajne tune dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj iz članka 45.c.

▼B

4.  
Država članica kojoj je poslana obavijest o prebacivanju u skladu sa stavkom 1. svakom prebacivanju dodjeljuje broj odobrenja te o njemu obavješćuje zapovjednika ribarskog plovila ili, ovisno o slučaju, subjekt koji upravlja klopkom ili uzgajalištem. Broj odobrenja sadržava troslovnu oznaku države članice, četiri brojke koje označuju godinu i tri slova koja označuju da je odobrenje dano (AUT) ili da nije dano (NEG), iza kojih slijede uzastopni brojevi.

▼M1

5.  
Država članica iz stavka 1. u roku od 48 sati od podnošenja prethodne obavijesti o prebacivanju odobrava ili odbija odobriti prebacivanje. Prebacivanje ne započinje bez broja prethodnog odobrenja koji označuje da je odobrenje dano (AUT).

▼B

6.  
Odobrenjem za prebacivanje ne prejudicira se potvrda stavljanja u kaveze.

▼M1

7.  
Dobrovoljna i kontrolna prebacivanja ne podliježu novom odobrenju za prebacivanje.

▼B

Članak 41.

▼M1

Odbijanje odobrenja za prebacivanje i posljedično puštanje plavoperajne tune

▼B

1.  

Država članica kojoj je poslana prethodna obavijest o prebacivanju u skladu s člankom 40. stavkom 1. odbija odobriti prebacivanje ako nakon primitka prethodne obavijesti o prebacivanju smatra:

(a) 

da ulovno plovilo ili klopka za koju je prijavljen ulov ribe nisu imali dovoljnu kvotu;

▼M1

(b) 

da ulovno plovilo ili klopka nisu propisno prijavili broj i masu jedinki plavoperajne tune ili nije bilo odobreno stavljanje u kaveze jedinki plavoperajne tune;

(c) 

da ulovno plovilo ili klopka koji su prijavili ulov ribe nisu imali valjano odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano u skladu s člankom 27. ili 28.;

(d) 

da plovilo za tegalj koje je prijavilo primitak prebačene ribe nije upisano u ICCAT-ov registar drugih ribarskih plovila iz članka 26. ili nije opremljeno potpuno funkcionalnim uređajem VMS ili ekvivalentnim uređajem za praćenje; ili

(e) 

da odredišno uzgajalište nije navedeno kao aktivno u ICCAT-ovu registru objekata za uzgoj plavoperajne tune.

▼B

2.  
Ako država članica kojoj je poslana obavijest o prebacivanju u skladu s člankom 40. stavkom 1. odbije prebacivanje, ona odmah zapovjedniku ulovnog plovila ili plovila za tegalj ili, ovisno o slučaju, subjektu koji upravlja klopkom ili uzgajalištem izdaje nalog za puštanje kako bi ih obavijestila da prebacivanje nije odobreno te od njih zatražila da puste ribu u more u skladu s Prilogom XII.

▼M1

3.  
Ako tijekom prijevoza do uzgajališta dođe do tehničkog kvara uređaja VMS, plovilo za tegalj zamjenjuje se drugim plovilom za tegalj koje ima potpuno funkcionalni uređaj VMS, ili se instalira ili upotrebljava novi funkcionalni uređaj VMS, što je prije moguće, a najkasnije 72 sata nakon tog tehničkog kvara. Iznimno, rok od 72 sata može se produljiti u slučaju više sile ili opravdanih operativnih ograničenja. O tehničkom kvaru odmah se obavješćuje Komisija, koja o tome obavješćuje Tajništvo ICCAT-a. Od trenutka utvrđivanja tehničkog kvara do njegova otklanjanja zapovjednik ili njegov predstavnik svakih sat vremena odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvom šalju ažurirane geografske koordinate ribarskog plovila kontrolnim tijelima države članice zastave.

▼B

Članak 42.

ICCAT-ova deklaracija o prebacivanju

▼M1

1.  

Na kraju prebacivanja subjekt davatelj ispunjava i šalje ICCAT-ovu deklaraciju o prebacivanju (ITD) u skladu s obrascem utvrđenim u Prilogu VI.:

(a) 

nadležnim tijelima države članice zastave ili klopke;

(b) 

ICCAT-ovu regionalnom promatraču ako je prisutnost tog promatrača obvezna; i

(c) 

ako je primjenjivo, zapovjedniku plovila za tegalj ili subjektu koji upravlja odredišnim uzgajalištem.

▼B

2.  
Tijela države članice odgovorne za ribarsko plovilo, uzgajalište ili klopku iz koje se obavljalo prebacivanje brojevima označuju obrasce ITD-a. Broj obrasca ITD-a uključuje troslovnu oznaku države članice, iza koje slijede četiri broja koji označuju godinu i tri uzastopna broja iza kojih slijede tri slova „ITD” (DČ-20**/xxx/ITD).

▼M1

3.  
Izvornik ITD-a prati prebacivanje do odredišnog uzgajališta u kojem se primjerci plavoperajne tune trebaju staviti u kaveze.

Pri prvom prebacivanju subjekt davatelj izrađuje još jedan primjerak izvornika ITD-a ako se riba iz samo jednog ulova prebacuje iz okružujuće mreže plivarice ili klopke u više od jednog transportnog kaveza.

Ako dođe do daljnjeg prebacivanja, zapovjednik plovila za tegalj davatelja ažurira ITD tako što ispunjava odjeljak 3. (daljnja prebacivanja) i dostavlja ažurirani ITD plovilu za tegalj primatelja.

Primjerak ITD-a čuva se na ulovnom plovilu davatelja ili na plovilu za tegalj davatelja ili ga čuva subjekt koji upravlja klopkom davatelja ili uzgajalištem davatelja i mora biti dostupan u svakom trenutku tijekom ribolovne sezone za potrebe kontrole.

▼B

4.  
Zapovjednici plovila koja obavljaju prebacivanje izvješćuju o svojim aktivnostima u skladu s Prilogom II.

▼M1

5.  
Informacije o ribi za koju je tijekom prebacivanja ili tijekom prijevoza ribe do odredišnog uzgajališta primijećeno da je uginula bilježe se u skladu s Prilogom XIII.

▼B

Članak 43.

Praćenje videokamerama

▼M1

1.  

Subjekt davatelj koji obavlja prekrcaj osigurava da se prebacivanje prati podvodnom videokamerom kako bi se utvrdio broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju, osim za prebacivanje kaveza između dvaju plovila za tegalj, što ne uključuje premještanje jedinki žive plavoperajne tune između tih kaveza. Snimanje videokamerom provodi se u skladu s minimalnim standardima i postupcima za snimanje videokamerom utvrđenima u Prilogu X.

Svako nadležno tijelo svake države članice subjekta davatelja poduzima potrebne mjere kako bi osiguralo da taj subjekt davatelj bez odgode dostavi primjerke relevantnih videozapisa:

(a) 

pri prvom prebacivanju i svim dobrovoljnim prebacivanjima, ICCAT-ovu regionalnom promatraču, zapovjedniku plovila za tegalj primatelja te, na kraju izlaska u ribolov, nadležnom tijelu države članice zastave ili klopke subjekta davatelja;

(b) 

pri daljnjim prebacivanjima, nacionalnom promatraču na plovilu za tegalj davatelja, zapovjedniku plovila za tegalj primatelja te, na kraju izlaska u tegalj, nadležnom tijelu države članice zastave plovila za tegalj davatelja;

(c) 

pri prebacivanju između dvaju različitih uzgajališta, ICCAT-ovu regionalnom promatraču, zapovjedniku plovila za tegalj primatelja i nadležnom tijelu države članice uzgajališta subjekta davatelja; i

(d) 

ako je tijekom prebacivanja prisutan nacionalni ili ICCAT-ov inspektor, tom inspektoru.

1.a  
Dotični videozapis prati ribu do odredišnog uzgajališta. Jedan se primjerak čuva kod klopki, u uzgajalištima ili na plovilima davatelja te je dostupan u svrhu kontrole u bilo kojem trenutku tijekom ribolovne sezone.

▼B

2.  
Ako SCRS zatraži od Komisije da dostavi kopije videozapisa, države članice te kopije dostavljaju Komisiji, koja ih prosljeđuje SCRS-u.

▼M1

3.  
Subjekt davatelj i nadležna tijela dotičnih država članica zadržavaju videozapise povezane s prebacivanjima najmanje tri godine i čuvaju ih onoliko dugo koliko je nužno za potrebe kontrole i izvršenja.

Članak 43.a

Dobrovoljna i kontrolna prebacivanja

1.  
Ako videozapis iz članka 43. ne ispunjava minimalne standarde za postupke snimanja videozapisa utvrđene u Prilogu X., a posebno ako njegova kvaliteta i jasnoća nisu dostatne da bi se utvrdio broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju, subjekt davatelj može obaviti dobrovoljna prebacivanja.
2.  
Ako nije obavljeno dobrovoljno prebacivanje ili ako unatoč dobrovoljnom prebacivanju još nije moguće utvrditi broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju, nadležno tijelo države članice zastave, klopke ili uzgajališta subjekta davatelja nalaže kontrolno prebacivanje koje se ponavlja sve dok kvaliteta videozapisa ne omogući da se utvrdi broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju.
3.  
Dobrovoljna i kontrolna prebacivanja provode se u prazan kavez. Broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju, kako je utvrđen tijekom valjanog dobrovoljnog ili kontrolnog prebacivanja služi za ispunjavanje očevidnika, ITD-a i relevantnih odjeljaka u eBCD-u.
4.  
Odvajanje transportnog kaveza od okružujuće mreže plivarice, klopke ili kaveza za uzgoj ne smije se dogoditi prije nego što ICCAT-ov regionalni promatrač koji se nalazi na plivaričaru ili na uzgajalištu ili pri klopki obavi svoje relevantne zadaće.
5.  
Ako kvaliteta videozapisa dobrovoljnih prebacivanja i dalje ne omogućuje da se utvrdi broj jedinki koje se prenose, nadležno tijelo države članice subjekta davatelja može dopustiti odvajanje transportnih kaveza od plivaričara, klopke ili uzgajališta. U takvom slučaju nadležno tijelo države članice subjekta davatelja nalaže da se vrata dotičnih transportnih kaveza zapečate u skladu s postupkom utvrđenim u Prilogu XV.a i zahtijeva da se kontrolna prebacivanja izvrše u točno određeno vrijeme i na točno određenom mjestu, u prisutnosti nadležnog tijela dotične države članice zastave, klopke ili uzgajališta.
6.  
Ako nadležna tijela države članice zastave, klopke ili uzgajališta ne mogu biti nazočna tijekom kontrolnog prebacivanja, kontrolno prebacivanje provodi se u prisutnosti ICCAT-ova regionalnog promatrača. U tom je slučaju subjekt koji upravlja uzgajalištem i u čijem su vlasništvu jedinke plavoperajne tune koje se prebacuju odgovoran za raspoređivanje ICCAT-ova regionalnog promatrača u svrhu provjere kontrolnog prebacivanja.

▼M1

Članak 44.

Istraga koju provodi nadležno tijelo države članice subjekta davatelja

1.  

Nadležna tijela države članice subjekta davatelja istražuju sve slučajeve u kojima:

(a) 

postoji razlika veća od 10 % između broja jedinki plavoperajne tune koje je u ITD-u prijavio subjekt davatelj i broja jedinki plavoperajne tune koje je utvrdio ICCAT-ov regionalni promatrač ili, prema potrebi, nacionalni promatrač;

(b) 

ICCAT-ov regionalni promatrač nije potpisao ITD.

Navedeno dopušteno odstupanje od 10 % iz prvog podstavka točke (a) izražava se kao postotak brojčanih podataka subjekta davatelja.

Pri pokretanju istrage nadležno tijelo države članice subjekta davatelja obavješćuje nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave dotičnih plovila za tegalj o istrazi i osigurava da do završetka istrage nije dopušteno nikakvo prebacivanje iz dotičnog transportnog kaveza ili u njega.

Ako je primjenjivo, istraga uključuje analizu svih relevantnih videozapisa. Osim u slučaju više sile, takva se istraga zaključuje prije stavljanja u kaveze na uzgajalištu, a u svakom slučaju u roku od 96 sati od pokretanja istrage. Do objave rezultata istrage nije dopušteno stavljanje u kaveze te se ne ovjerava odgovarajući odjeljak u eBCD-u.

2.  
Kad je riječ o operacijama prebacivanja za koje se zahtijeva videosnimka razlika veća od 10 % između broja jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju i koji je subjekt davatelj prijavio u ITD-u i broja jedinki koji je utvrdilo nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije subjekta davatelja čini moguću neusklađenost dotičnog ribarskog plovila, klopke ili uzgajališta.

▼B

Članak 45.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju operativni postupci za primjenu ovog odjeljka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

▼M1

Članak 45.a

Izmjene u ITD-ovima i eBCD-ovima slijedom inspekcijskih pregleda na moru ili istraga

Ako se nakon inspekcijskog pregleda na moru ili istrage utvrdi da se broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju razlikuje za više od 10 % od broja navedenog u ITD-u i eBCD-u, nadležno tijelo države članice subjekta davatelja unosi izmjenu u eBCD kako bi se uvažili rezultati tog inspekcijskog pregleda ili istrage.

▼B

Odjeljak 7.

Stavljanje u kaveze

▼M1

Članak 45.b

Opće odredbe

1.  
Svaka država članica uzgajališta imenuje jedno nadležno tijelo koje je odgovorno za koordinaciju prikupljanja i provjere informacija o aktivnostima stavljanja u kaveze koje se obavljaju pod njezinom jurisdikcijom, za kontrolu aktivnosti u uzgajalištima pod njezinom jurisdikcijom te za izvješćivanje nadležnih tijela država članica zastave i klopke i ugovornih stranka Konvencije zastave i klopke čija su plovila ili klopke ulovile tunu stavljenu u kavez, i za suradnju s njima.
2.  
Sve aktivnosti ribolova i uzgoja plavoperajne tune podliježu kontroli utvrđenoj u godišnjem planu praćenja, kontrole i inspekcija dostavljenom u skladu s člankom 14.
3.  
Države članice uključene u aktivnosti povezane sa stavljanjem u kaveze razmjenjuju informacije i surađuju kako bi osigurale da su broj i masa jedinki plavoperajne tune namijenjenih stavljanju u kaveze točni, u skladu s količinama ulova koje su prijavili zapovjednik plivaričara ili subjekt koji upravlja klopkom te prijavljeni u relevantnim odjeljcima eBCD-a.
4.  
Države članice uzgajališta osiguravaju da subjekti koji upravljaju uzgajalištima u svakom trenutku vode točan shematski plan svojih uzgajališta u kojem se navode jedinstveni identifikacijski brojevi iz članka 45.c svih kaveza i njihov pojedinačan položaj na uzgajalištu. Taj se plan u svakom trenutku stavlja na raspolaganje nadležnom tijelu države članice uzgajališta za potrebe kontrole i ICCAT-ovu regionalnom promatraču raspoređenom na uzgajalište. Svako ažuriranje shematskog plana podliježe prethodnoj obavijesti nadležnom tijelu države članice uzgajališta. Shematski plan uzgoja ažurira se svaki put kad se izmijeni broj ili raspored kaveza uzgajališta.
5.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta zadržava sve informacije, dokumentaciju i materijale povezane s aktivnostima stavljanja u kaveze koje se provode na uzgajalištima pod njegovom jurisdikcijom najmanje tri godine i čuvaju te informacije onoliko dugo koliko je nužno za potrebe izvršenja. Ta se obveza primjenjuje mutatis mutandis na subjekte koji upravljaju uzgajalištima u pogledu operacija stavljanja u kaveze koji se provode na njihovim uzgajalištima.

Članak 45.c

Jedinstveni identifikacijski broj

1.  
Prije početka ribolova plavoperajne tune nadležno tijelo države članice uzgajališta dodjeljuje jedinstveni identifikacijski broj („broj kaveza”) svakom kavezu povezanom s uzgajalištima pod njegovom jurisdikcijom, uključujući kaveze koji se upotrebljavaju za prijevoz ribe do uzgajališta.
2.  
Brojevi kaveza izdaju se u skladu s jedinstvenim sustavom numeriranja koji uključuje najmanje troslovnu oznaku koja odgovara državi članici uzgajališta iza koje slijede tri broja. Brojevi kaveza trajni su i nisu prenosivi s jednog kaveza na drugi.
3.  
Brojevi kaveza moraju biti utisnuti ili bojom ispisani na dvjema suprotnim stranama prstena kaveza i iznad vodne linije, u boji koja odudara od pozadine na kojoj su ispisani ili na kojoj su utisnuti te moraju u svakom trenutku biti vidljivi i čitljivi za potrebe kontrole. Visina slova i brojeva mora biti najmanje 20 cm, a debljina linije najmanje 4 cm.
4.  
Odstupajući od stavka 3. dopuštaju se alternativne metode označivanja broja kaveza na kavezu, pod uvjetom da jamče istu vidljivost, čitljivost i nepovredivost.

Članak 45.d

Odobrenje za stavljanje u kaveze

1.  
Svako stavljanje u kaveze podliježe postupku utvrđenom u stavcima od 2. do 4.
2.  

Subjekt koji upravlja uzgajalištem zahtijeva da nadležno tijelo države članice uzgajališta izda odobrenje za stavljanje u kaveze. Odobrenje za stavljanje u kavez uključuje sljedeće informacije:

(a) 

broj i masu jedinki plavoperajne tune koje treba staviti u kaveze kako je navedeno u ITD-u;

(b) 

relevantni ITD;

(c) 

broj dotičnih eBCD-ova, kako ih je potvrdilo i ovjerilo nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke;

(d) 

sva izvješća o ribi koja je uginula tijekom prijevoza, propisno zabilježena u skladu s Prilogom XIII.

3.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta dostavlja informacije iz stavka 2. relevantnim nadležnim tijelima države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke te traži potvrdu da se stavljanje u kaveze može odobriti.
4.  
Nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke u roku od tri radna dana obavješćuje nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije uzgajališta da se dotična operacija stavljanja u kaveze može odobriti ili da se odbija. U slučaju odbijanja nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke navodi razloge za to odbijanje. Odbijanje uključuje naknadni nalog za puštanje.
5.  
Država članica uzgajališta izdaje odobrenje za stavljanje u kaveze odmah nakon primitka potvrde nadležnog tijela dotične države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke. U nedostatku te potvrde nadležno tijelo države članice uzgajališta ne odobrava stavljanje u kaveze.
6.  
Stavljanje u kaveze ne odobrava se ako se uz ribu koja podliježe odobrenju za stavljanje u kaveze ne prilože cjelokupne informacije koje se zahtijevaju na temelju stavka 2.
7.  
Dok se ne dobiju rezultati istrage iz članka 44. koju provodi nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke, stavljanje u kaveze ne odobrava se niti se ovjeravaju relevantni odjeljci u eBCD-u o informacijama o ulovu i trgovini u pogledu trgovine živom ribom.
8.  
Ako nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije uzgajališta nije izdalo odobrenje za stavljanje u kaveze u roku od mjesec dana nakon što je subjekt koji upravlja uzgajalištem zatražio odobrenje za stavljanje u kaveze, nadležno tijelo države članice uzgajališta nalaže i provodi puštanje sve ribe iz dotičnog transportnog kaveza, u skladu s Prilogom XII. Nadležno tijelo države članice uzgajališta bez odgode obavješćuje nadležno tijelo dotične države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke i Tajništvo ICCAT-a o puštanju.

▼M1

Članak 46.

Odbijanje odobrenja za stavljanje u kaveze

1.  

Nadležno tijelo države članice odgovorne za ulovno plovilo ili klopku odbija izdati odobrenje za stavljanje u kaveze ako smatra:

(a) 

da ulovno plovilo ili klopka kojima je ulovljena riba nisu imali dovoljnu kvotu za plavoperajnu tunu koju treba staviti u kaveze;

(b) 

da ulovno plovilo ili klopka nisu propisno prijavili količinu ribe koju treba staviti u kaveze; ili

(c) 

da ulovno plovilo ili klopka koji su prijavili ulov ribe nema valjano odobrenje za ribolov plavoperajne tune izdano u skladu s člankom 27. ili 28.;

2.  

Ako država članica koja je odgovorna za ulovno plovilo ili klopku odbija odobriti stavljanje u kaveze, ona:

(a) 

o tome obavješćuje nadležno tijelo države članice ili ugovorne stranke Konvencije uzgajališta; i

(b) 

od nadležnog tijela države članice ili ugovorne stranke Konvencije uzgajališta traži da zaplijeni ulove i pusti ribu u more.

Članak 46.a

Stavljanje u kaveze

1.  
Pri dolasku plovila za tegalj u blizinu uzgajališta nadležno tijelo države članice uzgajališta osigurava da se to plovilo za tegalj održava na udaljenosti od najmanje jedne nautičke milje od bilo kojeg objekta uzgajališta sve dok nadležno tijelo države članice uzgajališta ne bude fizički prisutno. Položaj i aktivnost tog plovila za tegalj prate se u svakom trenutku.
2.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta ne odobrava početak stavljanja u kaveze ako nisu prisutni to nadležno tijelo i ICCAT-ov regionalni promatrač ili prije nego što nadležna tijela država članica ili ugovornih stranaka Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke ispune i ovjere relevantne odjeljke u eBCD-u s informacijama o ulovu i informacijama o trgovini za trgovinu živom ribom.
3.  
U uzgajalištu je zabranjeno sidrenje transportnih kaveza kao kaveza uzgajališta bez premještanja ribe kako bi se omogućilo snimanje stereoskopskom kamerom.
4.  
Nakon prebacivanja jedinki plavoperajne tune iz kaveza za tegalj u kavez uzgajališta kontrolno tijelo države članice uzgajališta osigurava da su kavezi za uzgoj u kojima se nalaze jedinke plavoperajne tune u svakom trenutku zapečaćeni. Otvaranje pečata moguće je samo u prisutnosti nadležnog tijela države članice uzgajališta i nakon što se odobri. Kontrolno tijelo države članice uzgajališta utvrđuje protokole za pečaćenje kaveza uzgajališta kojima se osigurava upotreba službenih pečata, kao i to da se ti pečati postavljaju na način da se oni moraju slomiti ako se vrata otvore.
5.  
Države članice uzgajališta osiguravaju da se ulovi plavoperajne tune smještaju u odvojene kaveze ili serije kaveza te se raspoređuju na osnovi podrijetla iz države članice ili ugovorne stranke Konvencije zastave i godine ulova. Međutim, ako je plavoperajna tuna ulovljena u okviru zajedničke ribolovne operacije, dotični ulovi stavljaju se u odvojene kaveze ili serije kaveza i raspoređuju na osnovi zajedničke ribolovne operacije i godine ulova.
6.  
Riba se stavlja u kaveze prije 22. kolovoza svake godine, osim ako nadležna tijela države članice odgovorne za uzgajalište dostave valjane razloge, uključujući višu silu, koji se prilažu izvješću o stavljanju u kaveze pri njegovu podnošenju. Riba se ni u kojem slučaju ne smije stavljati u kaveze nakon 7. rujna svake godine. Navedeni rokovi ne vrijede u slučaju prebacivanja između uzgajališta.

Članak 47.

Dokumentacija o ulovu plavoperajne tune

Državama članicama uzgajališta zabranjeno je odobriti stavljanje plavoperajne tune u kaveze ako joj nije priložena dokumentacija koju zahtijeva ICCAT u okviru programa dokumentiranja ulova iz Uredbe (EU) 2023/2833 ( 4 ). Dokumentacija mora biti točna i potpuna, a ovjerava je država članica ili ugovorna stranke Konvencije zastave ulovnih plovila ili država članica ili ugovorna stranka Konvencije ulovne klopke.

▼M1 —————

▼M1

Članak 49.

Snimanje stavljanja u kaveze kontrolnim kamerama i deklaracija o stavljanju u kaveze

1.  
Države članice uzgajališta osiguravaju da njihova kontrolna tijela prate stavljanje u kaveze koristeći se konvencionalnim i stereoskopskim kamerama. Videozapisi izrađuju se za svako stavljanje u kaveze u skladu s minimalnim standardima za postupke snimanja videozapisa utvrđenima u Prilogu X.
2.  
Ako kvaliteta videozapisa kontrolne kamere koji se upotrebljava za utvrđivanje broja i mase jedinki plavoperajne tune koja je stavljena u kaveze nije u skladu s minimalnim standardima za postupke snimanja videozapisa utvrđenima u Prilogu X., nadležno tijelo države članice uzgajališta nalaže da se stavljanje u kaveze kontrolira sve dok ne bude moguće utvrditi broj i masu jedinki plavoperajne tune. Ponavljanje stavljanja u kaveze ne podliježe novom odobrenju stavljanja u kaveze.
3.  
U slučaju kontrolnog stavljanja u kaveze nadležno tijelo države članice uzgajališta osigurava da je kavez uzgajališta davatelja zapečaćen te da se kavezom ne može ništa raditi prije novog stavljanja u kaveze. Kavezi uzgajališta primatelja koji se upotrebljavaju za kontrolno stavljanje u kaveze moraju biti prazni.
4.  
Po dovršetku stavljanja u kaveze nadležno tijelo države članice uzgajališta osigurava da ICCAT-ov regionalni promatrač ima neposredan pristup svim videozapisima kontrolne kamere i da mu je omogućena izrada kopije ako je to potrebno kako bi dovršio zadaću analize tih videozapisa u drugom trenutku ili na drugom mjestu.
5.  
Države članice uzgajališta osiguravaju da za svako stavljanje u kaveze subjekt koji upravlja uzgajalištem podnese ICCAT-ovu deklaraciju o stavljanju u kaveze u roku od tjedan dana od stvarnog stavljanja u kaveze, koristeći se obrascem navedenim u Prilogu XIV.

Članak 50.

Pokretanje i provođenje istraga

1.  
Ako za samo jednu operaciju ulova postoji razlika veća od 10 % između broja jedinki plavoperajne tune koje se stavljaju u kaveze, kako ga je priopćilo nadležno tijelo države članice uzgajališta u skladu s člankom 51. stavkom 3,. i broja jedinki prijavljenih kao ulovljenih i/ili prebačenih u eBCD-u ili ITD-u, nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke pokreće istragu radi utvrđivanja točne mase ulova koju treba oduzeti od nacionalne kvote za plavoperajnu tunu.
2.  
Radi potpore istrazi iz stavka 1. nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke zahtijeva sve dopunske informacije i rezultate relevantne analize videozapisa koju su provela nadležna tijela države članice zastave i uzgajališta koja su sudjelovala u dotičnom prijevozu i stavljanju u kaveze.
3.  
Nadležna tijela država članica, uključujući države članice zastave plovila koja su sudjelovala u prijevozu ribe, aktivno surađuju, među ostalim razmjenom svih informacija i dokumentacije kojima raspolažu.
4.  
Nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke zaključuje istragu u roku od mjesec dana nakon što nadležno tijelo države članice uzgajališta dostavi rezultate stavljanja u kaveze.
5.  
Razlika veća od 10 % između prijavljenog broja jedinki plavoperajne tune ulovljenih dotičnim plovilom ili klopkom i broja koji je kao rezultat istrage utvrdilo nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke čini moguću neusklađenost dotičnog plovila ili klopke.
6.  
Dopušteno odstupanje od 10 % iz stavaka 1. i 5. izražava se kao postotak iznosa koje je prijavio zapovjednik ribarskog plovila ili predstavnik tog zapovjednika ili subjekt koji upravlja klopkom ili predstavnik tog subjekta i primjenjuje se na razini pojedinačnih operacija stavljanja u kaveze.
7.  
Država članica zastave ulovnog plovila ili klopke utvrđuje masu plavoperajne tune koju treba oduzeti od njezine nacionalne kvote za plavoperajnu tunu, uzimajući u obzir količine stavljene u kaveze, izračunanu u skladu s Prilogom XI., čime se osigurava da se masa pri stavljanju u kaveze izračunava na osnovi omjera duljine i mase divlje ribe i na osnovi prijavljene smrtnosti, u skladu s Prilogom XIII.
8.  
Međutim, ako se u istrazi iz stavka 1. ovog članka zaključi da su jedinke plavoperajne tune izgubljena riba kako je definirano u Prilogu XIII., masa izgubljene ribe oduzima se od kvote države članice u skladu s Prilogom XIII. primjenom prosječne pojedinačne mase pri stavljanju u kaveze, koju je priopćilo nadležno tijelo države članice uzgajališta, na broj jedinki plavoperajne tune u ulovu koji je utvrdilo nadležno tijelo države članice zastave ili klopke na osnovi svoje analize videozapisa prvog prebacivanja provedene u okviru istrage.
9.  
Neovisno o stavku 8., nakon savjetovanja s nadležnim tijelom države članice zastave koja je sudjelovala u prijevozu ribe do odredišnog uzgajališta, nadležno tijelo države članice zastave ili klopke može odlučiti da neće od kvote države članice oduzeti ribu za koju je tijekom istrage utvrđeno da je izgubljena riba, ako je subjekt propisno dokumentirao gubitke kao višu silu (tj. postoje slike oštećenog kaveza ili meteorološka izvješća), ako je relevantne informacije priopćio nadležnom tijelu države članice odmah nakon događaja, a rezultat gubitaka nije bila poznata smrtnost.

Članak 51.

Mjere i programi za utvrđivanje broja i mase jedinki plavoperajne tune koje se stavljaju u kaveze

1.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta utvrđuje broj i masu jedinki plavoperajne tune koje se stavljaju u kaveze analizom videozapisa svakog stavljanja u kaveze koji dostavlja subjekt koji upravlja uzgajalištem. Za provedbu te analize nadležna tijela države članice uzgajališta slijede postupke utvrđene u Prilogu XI.
2.  
Ako postoji razlika veća od 10 % između broja ili mase koju je utvrdilo nadležno tijelo države članice uzgajališta i odgovarajućih iznosa prijavljenih u ICCAT-ovoj deklaraciji o stavljanju u kaveze, nadležno tijelo države članice uzgajališta pokreće istragu kako bi utvrdilo razloge odudaranja i, prema potrebi, prilagođava broj i/ili masu jedinki plavoperajne tune koje su stavljene u kaveze. To dopušteno odstupanje od 10 % izražava se kao postotak iznosa koje je dostavio subjekt koji upravlja uzgajalištem.
3.  
Po dovršetku stavljanja u kaveze ili, ako je riječ o zajedničkoj ribolovnoj operaciji ili klopki iste države članice, po dovršetku posljednje operacije stavljanja u kaveze povezane s tom zajedničkom ribolovnom operacijom ili s tim klopkama, država članica uzgajališta dostavlja rezultate stereoskopskog programa iz Priloga XI. državi članici ili ugovornoj stranci Konvencije zastave ulovnog plovila ili klopke u skladu s odjeljkom B točkom 2. Priloga XI.
4.  
Država članica uzgajališta dostavlja rezultate stereoskopskog programa iz stavka 3. i subjektu koji u ime ICCAT-a upravlja ICCAT-ovim programom regionalnih promatrača.
5.  
Stereoskopski program iz stavka 3. provodi se u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XI. Alternativne metode smiju se primjenjivati samo ako ih je odobrio ICCAT na svojem godišnjem sastanku.
6.  
Svaka država članica uzgajališta do 30. rujna svake godine Komisiji dostavlja postupke i rezultate povezane sa stereoskopskim programom ili alternativnim metodama iz stavka 5. kako bi se oni do 31. listopada svake godine mogli poslati SCRS-u.
7.  
Subjekt koji upravlja uzgajalištem prijavljuje svu plavoperajnu tunu koja ugine tijekom stavljanja u kaveze, u skladu s Prilogom XIII.
8.  

Država članica zastave ulovnog plovila ili klopke izdaje nalog za puštanje, u skladu s postupcima utvrđenima u Prilogu XII., za one količine ribe stavljene u kaveze koja premašuje količine prijavljene kao ulovljene i prebačene ako:

(a) 

istraga iz članka 50. stavka 1. nije zaključena u roku od deset radnih dana od dostave rezultata stereoskopskog programa za jedno stavljanje u kaveze ili za sva stavljanja u kaveze u okviru zajedničke ribolovne operacije; ili

(b) 

ishod istrage iz članka 50. stavka 1. pokaže da broj i/ili prosječna masa plavoperajne tune premašuje ono što je prijavljeno kao ulovljeno i prebačeno.

Višak ribe pušta se u prisutnosti kontrolnih tijela.

9.  
Rezultati stereoskopskog programa upotrebljavaju se za odlučivanje o tome je li puštanje potrebno te se deklaracije o stavljanju u kaveze i odgovarajući odjeljci BCD-a ispunjavaju u skladu s tim. Ako je izdan nalog za puštanje, subjekt koji upravlja uzgajalištem traži prisutnost nacionalnog kontrolnog tijela i ICCAT-ova regionalnog promatrača radi praćenja puštanja.

Članak 52.

Puštanja povezana sa stavljanjem u kaveze

1.  
Određivanje ribe koju treba pustiti provodi se u skladu s odjeljkom B točkom 3. Priloga XI.
2.  
Ako masa plavoperajne tune koja se stavlja u kaveze premašuje ono što je bilo prijavljeno kao ulovljeno i/ili prebačeno, nadležno tijelo države članice zastave ulovnog plovila ili klopke izdaje nalog za puštanje i bez odgode o tome obavješćuje nadležno tijelo dotične države članice uzgajališta. Nalog za puštanje izdaje se u skladu s odjeljkom B točkom 3. Priloga XI., uzimajući u obzir moguću naknadu na razini zajedničke ribolovne operacije ili klopke, u skladu s odjeljkom B točkom 5. Priloga XI.
3.  
Puštanje se provodi u skladu s protokolom iz Priloga XII.

▼M1 —————

▼B

Članak 56.

Provedbeni akti

Komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju postupci za primjenu odredaba utvrđenih u ovom odjeljku. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 68.

▼M1

Odjeljak 7.a

Operacije izlova

Članak 56.a

Izlov

1.  
Plovila za preradu koja namjeravaju raditi na uzgajalištima ili klopkama šalju prethodnu obavijest državi članici uzgajališta ili klopke najmanje 48 sati prije dolaska plovila na područje uzgajališta ili klopke. U prethodnoj obavijesti navode se barem datum i predviđeno vrijeme dolaska, kao i informacije o tome ima li plavoperajne tune na tom plovilu za preradu te, ako je ima, pojedinosti o teretu, uključujući količine u masi prerađene ribe i živoj masi i pojedinosti o podrijetlu plavoperajne tune na plovilu (iz uzgajališta ili klopke i koja država članica ili ugovorna stranka Konvencije).
2.  

Svaki izlov u uzgajalištima ili klopkama podliježe odobrenju države članice uzgajališta ili klopke. U tu svrhu subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom i koji namjerava izloviti plavoperajnu tunu svojoj državi članici uzgajališta ili klopke, ovisno o slučaju, podnosi zahtjev za odobrenje koji uključuje barem sljedeće informacije:

— 
datum ili razdoblje izlova,
— 
procijenjene količine koje treba izloviti, izražene u broju jedinki plavoperajne tune i u kg,
— 
broj eBCD-a povezan s jedinkama plavoperajne tune koje treba izloviti,
— 
pojedinosti o pomoćnim plovilima uključenima u izlov, i
— 
odredište izlovljene plavoperajne tune (plovilo za preradu, izvoz, lokalno tržište itd.).
3.  
Osim za jedinke plavoperajne tune koje su blizu tome da uginu, izlovi se ne odobravaju prije nego što se utvrde rezultati iskorištavanja kvote u skladu s člankom 50. stavcima od 7. do 9. i provedu povezana puštanja.
4.  
Izlovi se ne provode ako nisu prisutni nacionalni promatrači kad je riječ o klopkama ili ako nije prisutan ICCAT-ov regionalni promatrač kad je riječ o izlovu na uzgajalištima. U pogledu ribe isporučene plovilu za preradu, nacionalni promatrač ili ICCAT-ov regionalni promatrač mogu obavljati svoje relevantne zadaće s plovila za preradu.
5.  
Nadležna tijela država članica uzgajališta ili klopke provjeravaju i unakrsno provjeravaju rezultate svih izlova obavljenih u uzgajalištima i na klopkama pod njihovom jurisdikcijom, koristeći se svim relevantnim informacijama kojima raspolažu. Nadležna kontrolna tijela država članica uzgajališta ili klopke provode inspekcijski pregled svih izlova plavoperajne tune čije su odredište plovila za preradu te određenog postotka ostalih izlova na osnovi analize rizika.
6.  
Ako je odredište plavoperajne tune plovilo za preradu, zapovjednik tog plovila za preradu ili njegov predstavnik ispunjava deklaraciju o preradi. Ako se izlovljena plavoperajna tuna iskrcava izravno u luku, subjekt koji upravlja uzgajalištem ili klopkom ispunjava deklaraciju o izlovu. Deklaraciju o preradi i deklaraciju o izlovu ovjerava nacionalni promatrač ili ICCAT-ov regionalni promatrač koji je prisutan tijekom izlova.
7.  
Deklaracija o preradi i deklaracija o izlovu šalju se e-poštom nadležnim tijelima države članice uzgajališta u roku od 48 sati od izlova koristeći se predloškom iz Priloga XV.b.

Odjeljak 7.b

Kontrolne aktivnosti u uzgajalištima nakon stavljanja u kaveze

Članak 56.b

Prebacivanja unutar uzgajališta

1.  
Prebacivanje unutar uzgajališta ne smije se obavljati bez odobrenja i ako nije prisutno nadležno tijelo države članice uzgajališta. Svako prebacivanje snima se kontrolnim kamerama kako bi se potvrdio broj prebačenih jedinki plavoperajne tune. Videosnimka mora biti u skladu s minimalnim standardima za postupke snimanja videozapisa utvrđenima u Prilogu X. Nadležno tijelo države članice uzgajališta prati i kontrolira ta prebacivanja te osigurava da se svako prebacivanje unutar uzgajališta zabilježi u sustavu eBCD.
2.  
Neovisno o definiciji stavljanja u kaveze iz članka 5. točke 30., premještanje jedinki plavoperajne tune između dviju različitih lokacija na istom uzgajalištu (prebacivanje unutar uzgajališta) koristeći se transportnim kavezom ne smatra se stavljanjem u kaveze za potrebe odjeljka 7.
3.  
Tijekom prebacivanja unutar uzgajališta nadležno tijelo države članice uzgajališta može odobriti ponovno grupiranje ribe iste zastave podrijetla i ulovljene u istoj zajedničkoj ribolovnoj operaciji, pod uvjetom da se zadrži sljedivost i primjenjivost stopa rasta koje je utvrdio SCRS.
4.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta i subjekt koji upravlja uzgajalištem čuvaju videosnimke prebacivanja unutar uzgajališta pod njegovom jurisdikcijom najmanje tri godine i čuvaju te informacije onoliko dugo koliko je nužno za potrebe izvršenja.

Članak 56.c

Prijenos

1.  
Prije početka sljedeće ribolovne sezone za plivaričare i klopke nadležno tijelo države članice uzgajališta temeljito procjenjuje količinu žive plavoperajne tune koja se prenosi u uzgajalištima pod njegovom jurisdikcijom. U tu se svrhu dotične količine žive plavoperajne tune prebacuju u prazan kavez i prate s pomoću kontrolnih kamera kako bi se utvrdili broj i masa jedinki plavoperajne tune koja se prebacuje.
2.  
Odstupajući od stavka 1. prenošenje količina plavoperajne tune iz godina i kaveza u kojima nije bilo izlova kontrolira se svake godine primjenom postupka nasumične kontrole iz članka 56.e.
3.  
Prenesene količine žive plavoperajne tune stavljaju se u odvojene kaveze ili nizove kaveza u uzgajalištu i raspoređuju se na osnovi zajedničke ribolovne operacije ili iste države članice ili ugovorne stranke Konvencije klopke podrijetla i godine ulova.
4.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta osigurava da je videozapis kontrolne kamere o prebacivanju radi procjene količina koje se prenose u skladu s relevantnim minimalnim standardima za postupke snimanja videozapisa utvrđenima u Prilogu X. te da je određivanje broja i mase jedinki plavoperajne tune iz količina koje se prenose u skladu s odjeljkom A Priloga XI.
5.  
Dok SCRS ne razvije algoritam za pretvaranje duljine u masu za tovljenu ribu ili ribu iz uzgoja ili oboje, određivanje mase prenesenih jedinki plavoperajne tune provodi se primjenom najažurnijih tablica stopa rasta koje izrađuje SCRS.
6.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta propisno istražuje razliku u broju jedinki plavoperajne tune između broja koji proizlazi iz procjene količina koje se prenose i očekivanog broja nakon izlova te je bilježi u sustavu eBCD. U slučaju prekomjernog broja, nadležno tijelo države članice uzgajališta nalaže puštanje odgovarajućeg broja jedinki plavoperajne tune. Puštanje se provodi u skladu s Prilogom XII. Naknada za razlike između različitih kaveza u uzgajalištu nije dopuštena. Nadležno tijelo države članice uzgajališta može dopustiti odstupanje od najviše 5 % između broja jedinki plavoperajne tune koji proizlazi iz procjene količina koje se prenose i broja jedinki za koje se očekuje da će biti u kavezu.
7.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta čuva videosnimku prebacivanja radi procjene količina koje se prenose i svu relevantnu dokumentaciju u vezi s procjenom količina koje se prenose izvršenih u uzgajalištu pod njegovom jurisdikcijom najmanje tri godine i čuva te informacije onoliko dugo koliko je nužno za potrebe izvršenja.

Članak 56.d

Godišnja izjava o prijenosu

1.  

Nadležna tijela država članica uzgajališta u roku od deset dana od završetka prebacivanja radi procjene količina koje se prenose popunjavaju i Komisiji dostavljaju godišnju izjavu o prijenosu priloženu revidiranom planu upravljanja uzgojem. Takva izjava sadržava najmanje sljedeće informacije:

(a) 

državu članicu zastave;

(b) 

ime i ICCAT-ov broj uzgajališta;

(c) 

godinu ulova;

(d) 

upućivanja iz eBCD-a koji odgovara prenesenim ulovima;

(e) 

brojeve kaveza:

(f) 

količine (izražene u kg) i broj prenesenih jedinki plavoperajne tune;

(g) 

prosječnu masu;

(h) 

informacije o svakoj procjeni količina koje se prenose: datum i brojeve kaveza; i

(i) 

informacije o prethodnim prebacivanjima unutar uzgajališta, ako je primjenjivo.

Komisija u roku od 15 dana nakon završetka procjene količina koje se prenose Tajništvu ICCAT-a prosljeđuje godišnju izjavu o prijenosu.

2.  
Izvješće iz stereoskopskog sustava, ako je primjenjivo, prilaže se godišnjoj izjavi o prijenosu.

Članak 56.e

Nasumične kontrole

1.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta provodi nasumične kontrole u uzgajalištima pod njegovom jurisdikcijom. Minimalne nasumične kontrole iz stavka 2. provode se u uzgajalištima u razdoblju između završetka stavljanja u kaveze i prvog stavljanja u kaveze sljedeće godine. Takve kontrole uključuju obvezno prebacivanje svih jedinki plavoperajne tune iz kaveza uzgajališta u druge kaveze uzgajališta kako bi se broj jedinki plavoperajne tune mogao prebrojiti s pomoću kontrolnih videozapisa.
2.  
Svaka država članica uzgajališta određuje najmanji broj nasumičnih kontrola koje treba provesti na svakom uzgajalištu pod njezinom jurisdikcijom. Broj nasumičnih kontrola obuhvaća najmanje 10 % broja kaveza u svakom uzgajalištu nakon završetka stavljanja u kaveze, a uključuje najmanje jednu kontrolu po uzgajalištu, te se, prema potrebi, zaokružuje na višu brojku. Kavezi nad kojima treba obaviti kontrolu biraju se na osnovi analizi rizika. Planiranje nasumičnih kontrola koje treba provesti unosi se u plan praćenja, kontrole i inspekcija države članice iz članka 14.
3.  
Iako to nije obvezno, nadležno tijelo države članice uzgajališta može dotična uzgajališta obavijestiti najviše dva kalendarska dana unaprijed da će se provesti nasumična kontrola. U takvim slučajevima nadležno tijelo države članice uzgajališta po dolasku na dotično uzgajalište subjektu koji upravlja uzgajalištem priopćuje informacije samo o odabranim kavezima.
4.  
Subjekti koji upravljaju uzgajalištem poduzimaju sve odgovarajuće korake kako bi olakšali nasumične kontrole, a ako su prethodno obaviješteni osiguravaju da su dostupna sva sredstva kako bi nadležno tijelo države članice uzgajališta u svakom trenutku moglo provesti nasumične kontrole bilo kojeg kaveza u uzgajalištu.
5.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta nastoji skratiti vrijeme između nalaganja nasumičnih kontrola i datuma provođenja kontrola. Nadležno tijelo države članice uzgajališta osigurava da se poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se osiguralo da subjekt koji upravlja uzgajalištem nema mogućnost raditi na dotičnim kavezima prije nego što se provede nasumična kontrola.
6.  
Slijedom nasumične kontrole sve razlike između broja jedinki plavoperajne tune utvrđenog nasumičnim kontrolama i broja jedinki za koje se očekuje da će biti u kavezu propisno se istražuje i evidentira u sustavu eBCD. U slučaju prekomjernog broja, nadležno tijelo države članice uzgajališta nalaže da se pusti odgovarajući broj jedinki plavoperajne tune. Puštanje se provodi u skladu s Prilogom XII. Naknada za razlike između različitih kaveza na uzgajalištu nije dopuštena. Nadležno tijelo države članice uzgajališta može dopustiti odstupanje od najviše 5 % između broja jedinki plavoperajne tune koji proizlazi iz kontrolnog prebacivanja i broja jedinki za koje se očekuje da će biti u kavezu.
7.  
Nadležno tijelo države članice uzgajališta čuva sve videosnimke nasumičnih kontrola provedenih u uzgajalištu pod njegovom jurisdikcijom najmanje tri godine i čuva te informacije onoliko dugo koliko je nužno za potrebe izvršenja.
8.  
Komisija prije početka nove sezone ribolova plivaričara koja se primjenjuje na svaku državu članicu u skladu s člankom 17. Tajništvu ICCAT-a dostavlja rezultate nasumičnih kontrola, a ono ih zatim prosljeđuje ICCAT-ovu Odboru za usklađenost.

Članak 56.f

Prebacivanja među uzgajalištima

1.  
Prebacivanje jedinki žive plavoperajne tune između dvaju različitih uzgajališta ne obavlja se bez prethodnog pisanog odobrenja nadležnih tijela dotične države članice uzgajališta.
2.  
Prebacivanje iz kaveza uzgajališta davatelja u transportni kavez mora biti u skladu sa zahtjevima iz odjeljka 6., uključujući videozapis kojim se potvrđuje broj jedinki plavoperajne tune koje se prebacuju, ispunjavanje ITD-a i provjeru prebacivanja koju provodi ICCAT-ov regionalni promatrač.
3.  
Neovisno o stavku 2., u slučajevima u kojima se cijeli kavez uzgajališta premješta na odredišno uzgajalište nije potrebno snimati prebacivanje, a kavez se do odredišnog uzgajališta prevozi zapečaćen.
4.  
Stavljanje plavoperajne tune u kaveze u odredišnom uzgajalištu podliježe zahtjevima za stavljanje u kaveze utvrđenima u člancima 46.a i 49. te članku 51. stavcima 1., 2. i 7., uključujući snimanje videozapisa kako bi se potvrdili broj i masa jedinki plavoperajne tune koja je stavljena u kaveze i provjeru stavljanja u kaveze koju provodi ICCAT-ov regionalni promatrač. Određivanje mase jedinki plavoperajne tune iz drugog uzgajališta koje se stavljaju u kavez ne primjenjuje se sve dok SCRS ne izradi algoritam za pretvaranje duljine u masu za tovljenu ribu ili ribu iz uzgoja ili za oboje.

▼B

Odjeljak 8.

Praćenje i nadzor

Članak 57.

Sustav za praćenje plovila

▼M1

1.  
Odstupajući od članka 9. stavka 5. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, države članice zastave uvode VMS za sva svoja ribarska plovila duljine preko svega od 12 metara ili više, kao i za sva svoja plovila za tegalj neovisno o njihovoj duljini, a u skladu s Prilogom XV ove Uredbe. Sva takva plovila šalju poruku najmanje jednom svaka dva sata, osim plovila za tegalj i plovila s okružujućim mrežama plivaricama koja šalju poruku najmanje svakih sat vremena.
2.  
Ribarska plovila za koja se zahtijeva da imaju VMS u skladu sa stavkom 1. počinju slati podatke iz VMS-a Tajništvu ICCAT-u najmanje pet dana prije početka razdoblja odobrenja i nastavljaju ih slati najmanje pet dana nakon isteka njihova razdoblja odobrenja, osim ako je Komisiji unaprijed poslan zahtjev za uklanjanje plovila iz ICCAT-ova registra plovila.

▼B

3.  
U svrhu provođenja kontrole zapovjednik plovila ili zapovjednikov zastupnik osigurava da se prijenos podataka iz VMS-a s ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ne prekida dok se plovila nalaze u luci, osim ako postoji sustav za prijavljivanje uplovljavanja i isplovljavanja.
4.  
Države članice osiguravaju da njihovi centri za praćenje ribarstva prosljeđuju Komisiji i tijelu koje je ona imenovala, u stvarnom vremenu i koristeći se formatom „https data feed”, poruke iz VMS-a koje su centri primili od ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom. Komisija prosljeđuje te poruke Tajništvu ICCAT-a.
5.  

Države članice osiguravaju sljedeće:

▼M1

(a) 

da se poruke iz VMS-a s ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom prosljeđuju Komisiji kako je utvrđeno u stavku 1;

▼B

(b) 

da se u slučaju tehničkog kvara VMS-a alternativne poruke ribarskih plovila koja plove pod njihovom zastavom primljene u skladu s člankom 25. stavkom 1. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011 prosljeđuju Komisiji u roku od 24 sata nakon što su ih primili njihovi centri za praćenje ribarstva;

▼M1

(ba) 

da se u slučaju tehničkog kvara VMS-a dotično plovilo za tegalj zamjenjuje drugim plovilom za tegalj koje ima potpuno funkcionalni VMS; ako nijedno drugo plovilo za tegalj nije dostupno, na plovilo se ugrađuje novi funkcionalan VMS ili se, ako je već ugrađen, taj novi VMS upotrebljava i to što je prije moguće, a najkasnije u roku od 72 sata, osim u slučaju više sile, o čemu bi trebalo obavijestiti Tajništvo ICCAT-a; u međuvremenu zapovjednik ili njegov predstavnik od trenutka u kojem je otkriven događaj i/ili je o njemu poslana obavijest, svakih sat vremena odgovarajućim telekomunikacijskim sredstvima obavješćuje kontrolna tijela države članice zastave o ažuriranim geografskim koordinatama plovila za tegalj;

▼B

(c) 

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji označene uzastopnim brojevima (jedinstvenim identifikacijskim brojem) kako bi se izbjeglo udvostručivanje;

(d) 

da su poruke koje se prosljeđuju Komisiji u skladu s člankom 24. stavkom 3. Provedbene uredbe (EU) br. 404/2011.

6.  
Svaka država članica osigurava da se sa svim porukama stavljenima na raspolaganje njezinim inspekcijskim plovilima postupa kao s povjerljivim porukama te da se upotrebljavaju samo za potrebe inspekcije na moru.

Odjeljak 9.

Inspekcija i izvršenje

Članak 58.

ICCAT-ov program zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora

1.  
Zajedničke međunarodne inspekcijske aktivnosti provode se u skladu s ICCAT-ovim programom zajedničkog međunarodnog inspekcijskog nadzora („ICCAT-ov program”) za međunarodnu kontrolu izvan voda pod nacionalnom jurisdikcijom, kako je utvrđen u Prilogu IX. ovoj Uredbi.
2.  
Države članice čijim je ribarskim plovilima dopušteno obavljanje ribolova plavoperajne tune raspoređuju inspektore i provode inspekcije na moru u okviru ICCAT-ova programa.
3.  
Ako u bilo kojem trenutku više od 15 ribarskih plovila koja plove pod zastavom određene države članice sudjeluje u aktivnostima povezanima s plavoperajnom tunom na području Konvencije, dotična država članica na temelju procjene rizika raspoređuje inspekcijsko plovilo za potrebe inspekcije i kontrole na moru na područje Konvencije tijekom čitavog razdoblja u kojem se ta plovila ondje nalaze. Ta se obveza smatra ispunjenom ako države članice surađuju u raspoređivanju inspekcijskog plovila ili ako se na područje Konvencije rasporedi inspekcijsko plovilo Unije.
4.  
Komisija ili tijelo koje je ona imenovala može ICCAT-ovu programu rasporediti inspektore Unije.
5.  
Za potrebe stavka 3. Komisija ili tijelo koje je ona imenovala koordinira aktivnosti nadzora i inspekcije za Uniju. Komisija može u koordinaciji s dotičnim državama članicama izraditi programe zajedničkog inspekcijskog nadzora kakao bi se Uniji omogućilo da ispuni svoju obvezu u okviru ICCAT-ova programa. Države članice čija se ribarska plovila bave ribolovom plavoperajne tune donose potrebne mjere za lakšu provedbu tih programa, posebno u pogledu potrebnih ljudskih i materijalnih resursa te razdoblja u kojima i zemljopisnih područja na kojima će se ti resursi upotrebljavati.
6.  
Države članice do 1. travnja svake godine obavješćuju Komisiju o imenima inspektora i inspekcijskih plovila koje namjeravaju rasporediti u okviru ICCAT-ova programa tijekom godine. Koristeći se tim informacijama Komisija u suradnji s državama članicama svake godine sastavlja plan sudjelovanja Unije u ICCAT-ovu programu, koji šalje Tajništvu ICCAT-a i državama članicama.

Članak 59.

▼M1

Inspekcijski pregledi u slučaju sumnje na povrede

▼B

Država članica zastave osigurava da se fizički pregled ribarskog plovila koje plovi pod njezinom zastavom obavi pod njezinim nadzorom u njezinim lukama ili da ga obavi inspektor kojeg je ona imenovala ako se ribarsko plovilo ne nalazi u nekoj od njezinih luka, a to ribarsko plovilo:

(a) 

nije ispunilo zahtjeve u pogledu bilježenja i izvješćivanja iz članaka 31. i 32.; ili

(b) 

prekršilo je ovu Uredbu ili počinilo teški prekršaj iz članka 42. Uredbe (EZ) br. 1005/2008 ili članka 90. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 60.

Unakrsne kontrole

1.  
Svaka država članica provjerava informacije i pravodobnu dostavu inspekcijskih izvješća i izvješća promatrača, podataka iz VMS-a, a prema potrebi i e-BCD-a, očevidnika svojih ribarskih plovila, dokumentacije o prebacivanju i prekrcavanju i dokumentacije o ulovu, u skladu s člankom 109. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.
2.  
Svaka država članica provodi unakrsne provjere svih iskrcaja, prekrcaja ili stavljanja u kaveze uspoređujući količine po vrstama zabilježene u očevidniku ribarskih plovila ili količine po vrstama zabilježene u prekrcajnoj deklaraciji s količinama zabilježenima u iskrcajnoj deklaraciji ili deklaraciji o stavljanju u kaveze i svim drugim relevantnim dokumentima, poput računa ili prodajnih listova.

Odjeljak 10.

Izvršenje

▼M1

Članak 61.

Izvršenje

Ne dovodeći u pitanje članke od 89. do 91. Uredbe (EZ) br. 1224/2009, a posebno dužnost država članica da poduzmu odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na ribarsko plovilo, država članica uzgajališta poduzima odgovarajuće mjere izvršenja u odnosu na uzgajalište ako se u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom utvrdi da to uzgajalište nije u skladu s člancima od 45.b do 52. ove Uredbe. Te mjere mogu uključivati, ovisno o težini kršenja i u skladu s primjenjivim nacionalnim pravom, suspenziju odobrenja ili uklanjanje uzgajališta s nacionalnog popisa uzgajališta i/ili izricanje novčanih kazni.

▼B

POGLAVLJE VI.

Stavljanje na tržište

Članak 62.

Mjere u pogledu stavljanja na tržište

1.  
Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009 i (EZ) br. 1005/2008 te Uredbu (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ( 5 ), u Uniji se zabranjuje trgovina, iskrcaj, uvoz, izvoz, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune ako joj nije priložena točna, potpuna i ovjerena dokumentacija koja se zahtijeva na temelju ove Uredbe ili na temelju drugih pravnih akata Unije kojim se provode ICCAT-ova pravila o programu dokumentiranja ulova plavoperajne tune.
2.  

U Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, stavljanje u kaveze radi tova ili uzgoja, prerada, izvoz, ponovni izvoz i prekrcaj plavoperajne tune:

(a) 

ako je plavoperajna tuna ulovljena ribarskim plovilima ili klopkama čija država zastave nema kvotu ili ograničenje ulova za plavoperajnu tunu u okviru ICCAT-ovih mjera očuvanja i upravljanja; ili

(b) 

ako je plavoperajna tuna ulovljena ulovnim plovilom ili klopkom čija je pojedinačna kvota bila iscrpljena u trenutku ulova ili u pogledu čije su države ribolovne mogućnosti bile iscrpljene u trenutku ulova.

3.  
Ne dovodeći u pitanje uredbe (EZ) br. 1224/2009, (EZ) br. 1005/2008 i (EU) br. 1379/2013, u Uniji se zabranjuje trgovina, uvoz, iskrcaj, prerada i izvoz plavoperajne tune iz tovilišta ili uzgajališta koji nisu u skladu s uredbama iz stavka 1.

POGLAVLJE VII.

Završne odredbe

Članak 63.

Evaluacija

Na zahtjev Komisije države članice bez odgode Komisiji podnose detaljno izvješće o svojoj provedbi ove Uredbe. Na osnovi informacija dobivenih od država članica Komisija, do datuma koji odredi ICCAT, podnosi Tajništvu ICCAT-a detaljno izvješće o provedbi Preporuke ICCAT-a 19-04.

Članak 64.

Financiranje

Za potrebe Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća ( 6 ) ova Uredba smatra se višegodišnjim planom u smislu članka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 65.

Povjerljivost

S podacima prikupljenima i razmijenjenima u okviru ove Uredbe postupa se u skladu s primjenjivim pravilima o povjerljivosti na temelju članaka 112. i 113. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 66.

Postupak za izmjene

1.  

Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 67. koji se odnose na izmjene ove Uredbe radi njezine prilagodbe mjerama koje donosi ICCAT, a koje Uniju i njezine države članice obvezuju u pogledu:

▼M1

(a) 

godišnjeg prijenosa za plavoperajnu tunu u skladu s člankom 8.;

(b) 

rokova za dostavu informacija kako je utvrđeno u članku 15. stavku 7., članku 16. stavku 1., članku 24. stavku 4, članku 26. stavku 1, članku 29. stavku 1., članku 32. stavcima 2. i 3., članku 35. stavcima 5. i 6., članku 36., članku 41. stavku 3., članku 44. stavku 2., članku 50. stavku 4., članku 57. stavku 5. točki (b) i članku 58. stavku 6.;

(c) 

razdoblja ribolovnih sezona kako je predviđeno u članku 17. stavcima od 1. do 4.;

▼B

(d) 

minimalne referentne veličine za očuvanje utvrđene u članku 19. stavcima 1. i 2. te članku 20. stavku 1.;

(e) 

postotaka i referentnih parametara utvrđenih u članku 13., članku 15. stavcima 3. i 4., članku 20. stavku 1., članku 21. stavku 2., članku 38. stavku 1., članku 44. stavku 2., članku 50. i članku 51. stavku 8.;

(f) 

informacija koje se podnose Komisiji iz članka 11. stavka 1., članka 24. stavka 1., članka 25. stavka 3., članka 29. stavka 1., članka 30. stavka 4., članka 34. stavka 2., članka 40. stavka 1. i članka 55.;

(g) 

zadaća nacionalnih promatrača iz članka 38. stavka 2. i ICCAT-ovih regionalnih promatrača iz članka 39. stavka 5.;

(h) 

razloga odbijanja izdavanja odobrenja za prebacivanje iz članka 41. stavka 1.;

i. 

razloga zapljene ulova i izdavanja naloga za puštanje ribe iz članka 46. stavka 4.;

(j) 

broja plovila iz članka 58. stavka 3.;

▼M1

(k) 

priloga od I. do XV.b;

▼M1

(l) 

sadržaja izjave o prijenosu utvrđene u članku 7. stavku 2. točki (a) i odredaba o stavljanju u kaveze utvrđenih u članku 7. stavku 2. točki (b);

(m) 

odstupanja iz članka 17. stavka 2. za određivanje ribolovnih područja, ribarskih plovila i alata te članka 17. stavka 3. za ribolov plavoperajne tune u svrhu uzgoja;

(n) 

uvjeta za dodjeljivanje ICCAT-ovih regionalnih promatrača uzgajalištima u skladu s člankom 39. stavkom 4.

▼B

2.  
Sve izmjene donesene u skladu sa stavkom 1. strogo su ograničene na provedbu izmjena i/ili dopuna dotičnih preporuka ICCAT-a koje su obvezujuće za Uniju.

Članak 67.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2.  
Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 66. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina počevši od 17. listopada 2023. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije devet mjeseci prije kraja razdoblja od pet godina. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće tom produljenju usprotive najkasnije tri mjeseca prije kraja svakog razdoblja.
3.  
Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati delegiranje ovlasti iz članka 66. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. On ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4.  
Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5.  
Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6.  
Delegirani akt donesen na temelju članka 66. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 68.

Postupak odbora

1.  
Komisiji pomaže Odbor za ribarstvo i akvakulturu, osnovan na temelju članka 47. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Navedeni odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011.
2.  
Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 69.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1936/2001

Uredba (EZ) br. 1936/2001 mijenja se kako slijedi:

(a) 

članak 3. točke od (g) do (j), članci 4.a, 4.b i 4.c te Prilog I.a brišu se;

(b) 

u Prilogu I. alineja „Tunj plavoperajni: Thunnus thynnus” briše se;

(c) 

u Prilogu II. redak „Thunnus thynnus: tunj plavoperajni” briše se.

Članak 70.

Izmjena Uredbe (EU) 2017/2107

U Uredbi (EU) 2017/2107 članak 43. briše se.

Članak 71.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/833

U Uredbi (EU) 2019/833 članak 53. briše se.

Članak 72.

Stavljanje izvan snage

1.  
Uredba (EU) 2016/1627 stavlja se izvan snage.
2.  
Upućivanja na uredbu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu i čitaju se u skladu s korelacijskom tablicom iz Priloga XVI. ovoj Uredbi.

Članak 73.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.
PRILOG I.

POSEBNI UVJETI KOJI SE PRIMJENJUJU NA ULOVNA PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV U SKLADU S ČLANKOM 19.

1. Svaka država članica osigurava poštovanje sljedećih ograničenja kapaciteta:

(a) 

najveći broj njezinih brodova s mamcima i brodova za ribolov panulom koji imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u usmjerenom ribolovu plavoperajne tune 2006.;

(b) 

najveći broj flote plovila za artizanalni ribolov koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Sredozemnome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008.;

(c) 

najveći broj ulovnih plovila koja imaju odobrenje za aktivni ribolov plavoperajne tune u Jadranskome moru ograničen je na broj plovila koja su sudjelovala u ribolovu plavoperajne tune 2008.

Svaka država članica raspodjeljuje pojedinačne kvote dotičnim plovilima.

2. Svaka država članica smije raspodijeliti:

— 
najviše 7 % svoje kvote za plavoperajnu tunu brodovima s mamcima i brodovima za ribolov panulom. Kad je riječ o Francuskoj, plovila koja plove pod njezinom zastavom duljine preko svega manje od 17 m i koja obavljaju ribolov u Biskajskom zaljevu smiju uloviti najviše 100 tona plavoperajne tune mase od najmanje 6,4 kg ili vilične duljine od najmanje 70 cm,
— 
najviše 2 % svoje kvote za plavoperajnu tunu plovilima za obalni artizanalni ribolov svježe ribe u Sredozemnome moru,
— 
najviše 90 % svoje kvote za plavoperajnu tunu svojim ulovnim plovilima u Jadranskome moru u svrhu uzgoja.

3. Hrvatska može primijeniti minimalnu masu od 6,4 kg ili minimalnu viličnu duljinu od 66 cm za najviše 7 % u masi jedinki plavoperajne tune ulovljene u Jadranskome moru za potrebe uzgoja plovilima koja plove pod njezinom zastavom.

4. Država članica čiji brodovi s mamcima, plovila za ribolov parangalima, plovila za ribolov odmetom i brodovi za ribolov panulom imaju odobrenje za ribolov plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i u Sredozemnome moru propisuje sljedeće zahtjeve u pogledu označivanja repova:

— 
oznake se pričvršćuju za rep svake plavoperajne tune odmah nakon istovara,
— 
svaka oznaka na repu ima jedinstveni identifikacijski broj i navedena je u dokumentima o ulovu plavoperajne tune te čitljivo i neizbrisivo zapisana na vanjskoj strani svakog pakiranja koje sadržava tunu.
PRILOG II.

ZAHTJEVI KOJI SE ODNOSE NA OČEVIDNIK

A.   ULOVNA PLOVILA

Minimalne specifikacije za očevidnike o ribolovu:

1. 

Listovi očevidnika numeriraju se.

2. 

Očevidnik se ispunjava svakog dana (ponoć) ili prije dolaska u luku.

3. 

Očevidnik se ispunjava u slučaju inspekcija na moru.

4. 

Jedna kopija svakog lista ostaje u očevidniku.

5. 

Na plovilu se čuvaju očevidnici koji se odnose na razdoblje od godinu dana aktivnosti.

Minimalne standardne informacije za očevidnike o ribolovu:

1. 

Ime, prezime i adresa zapovjednika plovila.

2. 

Datumi i luke isplovljavanja, datumi i luke uplovljavanja.

3. 

Ime plovila, registracijski broj, ICCAT-ov broj, međunarodni radijski pozivni znak i IMO broj (ako postoji).

4. 

Ribolovni alat:

(a) 

vrsta po FAO-ovoj oznaci alata;

(b) 

dimenzije (npr. duljina, veličina oka mrežnog tega, broj udica).

5. 

Operacije na moru uz najmanje jedan redak po danu izlaska u ribolov, sa sljedećim podacima:

(a) 

aktivnost (npr. ribolov, termička obrada parom);

(b) 

točna dnevna pozicija (u stupnjevima i minutama), zabilježena za svaku ribolovnu operaciju ili u podne ako tijekom tog dana nije bilo ribolova;

(c) 

bilježenje ulova, uključujući:

— 
FAO-ovu oznaku,
— 
živu masu (RWT) u kg po danu,
— 
broj komada po danu.

Za plivaričare se ti podaci bilježe za svaku ribolovnu operaciju, uključujući slučajeve bez ostvarenog ulova.

6. 

Potpis zapovjednika plovila.

7. 

Način mjerenja mase: procjena, vaganje na brodu.

8. 

Očevidnik se vodi u ekvivalentu žive mase ribe i navode se faktori konverzije primijenjeni pri evaluaciji.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju iskrcaja ili prekrcaja:

1. 

Datumi i luka iskrcaja ili prekrcaja.

2. 

Proizvodi:

(a) 

FAO-ova oznaka vrste i prezentiranja;

(b) 

broj riba ili kutija i količina u kg.

3. 

Potpis zapovjednika ili zastupnika plovila.

4. 

U slučaju prekrcaja: naziv plovila na koje se obavlja prekrcaj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

Minimalne informacije za očevidnike o ribolovu u slučaju prebacivanja u kaveze:

1. 

Datum, vrijeme i pozicija (geografska širina/dužina) prebacivanja.

2. 

Proizvodi:

(a) 

FAO-ova oznaka vrste;

(b) 

broj i količina (u kg) riba prebačenih u kaveze.

3. 

Ime plovila za tegalj, njegova zastava i ICCAT-ov broj.

4. 

Naziv odredišnog uzgajališta i njegov ICCAT-ov broj.

5. 

U slučaju zajedničke ribolovne operacije, uz informacije iz točaka od 1. do 4., zapovjednici u očevidnike bilježe sljedeće:

(a) 

ako se radi o ulovnom plovilu koje prebacuje ribu u kaveze:

— 
količinu ulova preuzetog na plovilo,
— 
količinu ulova koja se oduzima od njegove pojedinačne kvote,
— 
imena ostalih plovila koja sudjeluju u zajedničkoj ribolovnoj operaciji;
(b) 

ako se radi o ostalim ulovnim plovilima iz iste zajedničke ribolovne operacije koja nisu sudjelovala u prebacivanju ribe:

— 
imena tih plovila, njihove međunarodne radijske pozivne znakove i ICCAT-ove brojeve,
— 
činjenicu da nikakav ulov nije preuzet na plovilo ni prebačen u kaveze,
— 
količinu ulova koja se oduzima od njihove pojedinačne kvote,
— 
ime i ICCAT-ov broj ulovnog plovila iz točke (a).

B.   PLOVILA ZA TEGALJ

1. Zapovjednik plovila za tegalj u dnevnom očevidniku bilježi datum, vrijeme i poziciju prebacivanja, prebačene količine (broj riba i količinu u kg), broj kaveza kao i ime ulovnog plovila, njegovu zastavu i ICCAT-ov broj, imena ostalih plovila koja sudjeluju u operaciji i njihove ICCAT-ove brojeve, odredišno uzgajalište i njegov ICCAT-ov broj te broj ITD-a.

2. Dodatna prebacivanja na pomoćna plovila ili na druga plovila za tegalj prijavljuju se uz navođenje istih informacija kao u točki 1., kao i imena pomoćnog plovila ili plovila za tegalj, njegove zastave i ICCAT-ova broja te broja ITD-a.

3. Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prebacivanjima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

C.   POMOĆNA PLOVILA

1. Zapovjednik pomoćnog plovila svakodnevno bilježi aktivnosti u očevidnik, uključujući datum, vrijeme i pozicije, količine plavoperajne tune preuzete na plovilo i ime ribarskog plovila, uzgajališta ili klopke s kojima zapovjednik pomoćnog plovila surađuje.

2. Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim aktivnostima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik drži se na plovilu i može mu se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.

D.   PLOVILA ZA PRERADU

1. Zapovjednik plovila za preradu u dnevnom očevidniku prijavljuje datum, vrijeme i poziciju aktivnosti te prekrcane količine i broj i masu plavoperajne tune primljene iz uzgajališta, klopki ili ulovnih plovila, ako je primjenjivo. Zapovjednik prijavljuje i imena i ICCAT-ove brojeve tih uzgajališta, klopki ili ulovnih plovila.

2. Zapovjednik plovila za preradu vodi očevidnik o dnevnoj preradi u kojem navodi živu masu i broj prebačenih ili prekrcanih riba, primijenjeni faktor konverzije te mase i količine po prezentiranju proizvoda.

3. Zapovjednik plovila za preradu vodi plan slaganja tereta koji prikazuje lokaciju i količine svake vrste i prezentiranje.

4. Dnevni očevidnik sadržava detalje o svim prekrcajima obavljenima tijekom ribolovne sezone. Dnevni očevidnik, očevidnik o preradi, plan slaganja tereta i izvornici ICCAT-ovih prekrcajnih deklaracija čuvaju se na plovilu i može im se pristupiti u svakom trenutku za potrebe kontrole.
PRILOG III.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O ULOVUObrazac izvješća o ulovu

Zastava

ICCAT-ov broj

Ime plovila

Datum početka izvještajnog razdoblja

Datum završetka izvještajnog razdoblja

Trajanje izvještajnog razdoblja (u danima)

Datum ulova

Mjesto ulova

Ulov

Dodijeljena masa u slučaju zajedničke ribolovne operacije (kg)

Geografska širina

Geografska dužina

Masa (kg)

Broj komada

Prosječna masa (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRILOG IV.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA SUDJELOVANJE U ZAJEDNIČKOJ RIBOLOVNOJ OPERACIJIZajednička ribolovna operacija

Država zastave

Ime plovila

ICCAT-ov broj

Trajanje operacije

Identitet subjekata

Pojedinačna kvota plovila

Ključ za raspodjelu po plovilu

Odredišno tovilište i uzgajalište

CPC (ugovorna stranka Konvencije)

ICCAT-ov broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum …

Potvrda države zastave …
PRILOG V.

ICCAT-OVA PREKRCAJNA DEKLARACIJA