02023D2133 — HR — 17.10.2023 — 000.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2133

оd 13. listopada 2023.

o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 i devet potkombinacija, ili se sastoje ili su proizvedeni od njih, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2023)6739)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom i nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)

( L 2133 17.10.2023, 1)


Koju je ispravio:

►C1

Ispravak,  L 90152, 7.3.2024,  1 ((EU) 2023/21332023/2133)
▼B

PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2023/2133

оd 13. listopada 2023.

o odobravanju stavljanja na tržište proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9 i devet potkombinacija, ili se sastoje ili su proizvedeni od njih, na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2023)6739)

(Vjerodostojni su samo tekstovi na francuskom i nizozemskom jeziku)

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Genetski modificirani organizam i jedinstveni identifikacijski kodovi

Genetski modificiranom kukuruzu (Zea mays L.), kako je naveden u točki (b) Priloga ovoj Odluci, dodjeljuju se sljedeći jedinstveni identifikacijski kodovi u skladu s Uredbom (EZ) br. 65/2004:

(a) 

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

(b) 

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

(c) 

►C1  jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603; ◄

(d) 

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

(e) 

jedinstveni identifikacijski kôd DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

(f) 

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × 1507 × MIR162;

(g) 

jedinstveni identifikacijski kôd MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MON 89034 × MIR162 × DAS-40278-9;

(h) 

jedinstveni identifikacijski kôd DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz 1507 × MIR162 × DAS-40278-9;

(i) 

jedinstveni identifikacijski kôd SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MIR162 × NK603 × DAS-40278-9;

(j) 

jedinstveni identifikacijski kôd SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9 za genetski modificirani kukuruz MIR162 × DAS-40278-9.

Članak 2.

Odobrenje

Za potrebe članka 4. stavka 2. i članka 16. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 i u skladu s uvjetima utvrđenima u ovoj Odluci odobravaju se sljedeći proizvodi:

(a) 

hrana i sastojci hrane koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se sastoje ili su proizvedeni od njega;

(b) 

hrana za životinje koja sadržava genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se sastoji ili je proizvedena od njega;

(c) 

proizvodi koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se od njega sastoje, za namjene koje nisu one navedene u točkama (a) i (b), osim za uzgoj.

Članak 3.

Označivanje

1.  
Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1829/2003 te u članku 4. stavku 6. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”.
2.  
Na oznaci i pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz članka 1. ili se od njega sastoje, osim proizvoda iz članka 2. točke (a), navodi se „nije za uzgoj”.

Članak 4.

Metoda detekcije

Za detekciju genetski modificiranog kukuruza iz članka 1. primjenjuju se metode navedene u točki (d) Priloga.

Članak 5.

Plan praćenja učinaka na okoliš

1.  
Nositelj odobrenja osigurava uspostavu i provedbu plana praćenja učinaka na okoliš iz točke (h) Priloga.
2.  
Nositelj odobrenja Komisiji podnosi godišnja izvješća o provedbi i rezultatima aktivnosti utvrđenih u planu praćenja u skladu s formatom utvrđenim u Odluci 2009/770/EZ.

Članak 6.

Registar Zajednice

Informacije iz Priloga upisuju se u registar Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje iz članka 28. stavka 1. Uredbe (EZ) br. 1829/2003.

Članak 7.

Nositelj odobrenja

Nositelj odobrenja je društvo Corteva Agriscience LLC, čiji je zastupnik u Uniji društvo Corteva Agriscience Belgium BV.

Članak 8.

Valjanost

Ova se Odluka primjenjuje u razdoblju od 10 godina od dana priopćenja.

Članak 9.

Adresat

Ova je Odluka upućena društvu Corteva Agriscience LLC, 9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Sjedinjene Američke Države, čiji je zastupnik u Uniji društvo Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgija.
PRILOG

(a)    Podnositelj zahtjeva i nositelj odobrenjaNaziv:

Corteva Agriscience LLC

Adresa:

9330 Zionsville Road Indianapolis, Indiana 46268-1054, Sjedinjene Američke Države;

zastupnik u Uniji: Corteva Agriscience Belgium BV, Rue Montoyer 25, 1000 Bruxelles, Belgija.

(b)    Opis i specifikacija proizvoda

1. 

hrana i sastojci hrane koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz točke (e) ili se sastoje ili su proizvedeni od njega;

2. 

hrana za životinje koja sadržava genetski modificirani kukuruz iz točke (e) ili se sastoji ili je proizvedena od njega;

3. 

proizvodi koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz točke (e) ili se od njega sastoje; za namjene koje nisu one navedene u točkama 1. i 2., osim za uzgoj.

Genetski modificirani kukuruz MON-89Ø34-3 eksprimira gene cry1 A.105 i cry2Ab2, koji daju zaštitu od određenih štetnika iz reda Lepidoptera.

Genetski modificirani kukuruz DAS-Ø15Ø7-1 eksprimira gen cry1F, koji daje zaštitu od određenih štetnika iz reda Lepidoptera, i gen pat, koji daje toleranciju na herbicide na bazi amonijeva glufosinata.

Genetski modificirani kukuruz SYN-IR162-4 eksprimira gen vip3Aa20, koji daje zaštitu od određenih štetnika iz reda Lepidoptera. Osim toga, u postupku genetske modifikacije kao selekcijski marker upotrijebljen je gen pmi, koji kodira za bjelančevinu PMI.

Genetski modificirani kukuruz MON-ØØ6Ø3-6 eksprimira gene cp4 epsps i cp4 epsps l214p, koji daju toleranciju na herbicide koji sadržavaju glifosat.

Genetski modificirani kukuruz DAS-4Ø278-9 eksprimira gen aad-1, koji daje toleranciju na herbicide 2,4-diklorfenoksioctenu kiselinu (2,4-D) i ariloksifenoksipropionat (AOPP).

(c)    Označivanje

1. Za potrebe zahtjeva za označivanje utvrđenih u članku 13. stavku 1. i članku 25. stavku 2. Uredbe (EZ) br. 1830/2003 „naziv organizma” jest „kukuruz”.

2. Na oznaci i pratećim dokumentima proizvoda koji sadržavaju genetski modificirani kukuruz iz točke (e) ili se od njega sastoje, osim proizvoda iz točke (b) podtočke 1., navodi se „nije za uzgoj”.

(d)    Metoda detekcije

1. Kvantitativne metode detekcije PCR-om specifične za promjenu metode su koje su pojedinačno validirane za promjene genetski modificiranog kukuruza MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, SYN-IR162-4, MON-ØØ6Ø3-6 i DAS-4Ø278-9 i dodatno provjerene na kukuruzu MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9.

2. Validirana od strane referentnog laboratorija EU-a osnovanog na temelju Uredbe (EZ) br. 1829/2003, objavljena na http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

3. Referentni materijal: AOCS 0906 (za MON-89Ø34-3) dostupan je na stranicama Američkog udruženja naftnih kemičara: https://www.aocs.org/crm#maize; ERM®-BF418 (za DAS-Ø15Ø7-1), ERM®-BF446 (za SYN-IR162-4), ERM®-BF415 (za MON-ØØ6Ø3-6) i ERM®-BF433 (za DAS-4Ø278-9) dostupni su na stranicama Zajedničkog istraživačkog centra (JRC) Europske komisije: https://crm.jrc.ec.europa.eu/.

(e)    Jedinstveni identifikacijski kôd

▼C1

MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4;
MON-89Ø34-3 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
DAS-Ø15Ø7-1 × SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × MON-ØØ6Ø3-6 × DAS-4Ø278-9;
SYN-IR162-4 × DAS-4Ø278-9.

▼B

(f)    Informacije koje se zahtijevaju na temelju Priloga II. Kartagenskom protokolu o biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti

[Mehanizam za razmjenu informacija o biološkoj sigurnosti, broj upisa: objavljuje se u registru Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje nakon priopćenja].

(g)    Uvjeti ili ograničenja za stavljanje na tržište i uporabu proizvoda te rukovanje njima

Nisu potrebni.

(h)    Plan praćenja učinaka na okoliš

Plan praćenja učinaka na okoliš u skladu s Prilogom VII. Direktivi 2001/18/EZ.

[Poveznica: plan objavljen u registru Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje]

(i)    Zahtjevi za praćenje nakon stavljanja na tržište u pogledu uporabe u hrani namijenjenoj prehrani ljudi

Nisu potrebni.

Napomena:  s vremenom će možda biti potrebno izmijeniti poveznice na relevantne dokumente. Te će se izmjene učiniti javno dostupnima ažuriranjem registra Zajednice genetski modificirane hrane i hrane za životinje.