02021R0954 — HR — 30.06.2022 — 001.001


Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

UREDBA (EU) 2021/954 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2021.

o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)

( L 211 15.6.2021, 24)

Koju je izmijenila:

 

 

  br.

stranica

datum

►M1

UREDBA (EU) 2022/1035 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 29. lipnja 2022.

  L 173

46

30.6.2022
▼B

UREDBA (EU) 2021/954 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2021.

o okviru za izdavanje, provjeru i prihvaćanje interoperabilnih potvrda o cijepljenju, testiranju i preboljenju bolesti COVID-19 (EU digitalna COVID potvrda) u pogledu državljana trećih zemalja koji se zakonito nalaze ili borave na državnom području država članica tijekom pandemije bolesti COVID-19

(Tekst značajan za EGP)Članak 1.

Države članice primjenjuju pravila utvrđena u Uredbi (EU) 2021/953 na državljane trećih zemalja koji nisu obuhvaćeni područjem primjene te uredbe, ali koji se zakonito nalaze ili borave na njihovu državnom području i koji imaju pravo putovati u druge države članice u skladu s pravom Unije.

Članak 2.

Pod uvjetom da Irska obavijesti Vijeće i Komisiju da prihvaća potvrde iz članka 3. stavka 1. Uredbe (EU) 2021/953 koje države članice izdaju osobama obuhvaćenima ovom Uredbom, države članice, pod uvjetima iz Uredbe (EU) 2021/953, dužne su prihvaćati COVID-19 potvrde koje Irska izdaje u formatu koji je u skladu sa zahtjevima okvira povjerenja za EU digitalnu COVID potvrdu uspostavljenog Uredbom (EU) 2021/953 državljanima trećih zemalja koji imaju pravo slobodno putovati na državnom području država članica.

▼M1

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. srpnja 2021. do prestanka primjene Uredbe (EU) 2021/953.

▼B

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.